Sơ đồ tư duy Sinh học 11

48 387 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2020, 16:24

THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 KHÁI QUÁT VỀ SƠ ĐỒ TƯ DUY B I 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC V MUỐI KHOÁNG Ở RỄ B I 2: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY B I 3: THOÁT HƠI NƯỚC 13 B I 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG 18 B I v 6: DINH DƯ NG NITO Ở THỰC VẬT 23 B I 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT 28 B I 9: QUANG HỢP Ở NHÓM CÁC THỰC VẬT C3, C4 V CAM 31 BÀI 10: ẢNH HƯỞNG ỦA Á NHÂN TỐ NGOẠI ẢNH ĐẾN QUANG HỢP 39 BÀI 11: QUANG HỢP V NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG 43 10 B I HỌC CUỘC SỐNG 45 NHỮNG SỰ THỰ THÚ VỊ VỀ Ơ THỂ ON NGƯỜI 46 Thầy Tiên [098.5554.686] Trang THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 KHÁI QUÁT VỀ SƠ ĐỒ TƯ DUY Sơ đồ tư hay indmap phương pháp Tony Buzan (sinh năm 1942) phát triển vào cuối thập niên 60 kỉ trước cách để giúp học sinh “ghi lại giảng” mà dùng từ then chốt hình ảnh trực quan, cách ghi chép nhanh hơn, dễ nhớ dễ ôn tập Đến thập niên 70 Peter Russell làm việc chung với cha đẻ phương pháp họ truyền bá kĩ xảo đến nhiều quan quốc tế học viện giáo dục Sơ đồ tư mệnh danh “công cụ vạn cho não”, phương pháp ghi đầy tính sáng tạo hàng triệu người giới sử dụng, mang đến hiệu thiết thực, đặc biệt giáo dục va kinh doanh ập sơ đồ tư cách ghi hiệu ác sơ đồ tư khơng cho thấy thơng tin mà cịn cho thấy cấu trúc tổng thể chủ đề mức độ quan trọng phần riêng lẽ với Nó giúp bạn liên kết { tưởng tạo liên kết với { khác Với sơ đồ tư duy, ta tìm nhiều { tưởng lúc xếp { lại bên cạnh { có liên hệ Điều biến phương pháp thành công cụ mạnh mẽ để soạn viết tường thuật, mà { kiến cần ghi nhanh chóng Tiếp từ khóa triển khai câu hay đoạn văn ợi ích việc sử dụng sơ đồ tư so với cách ghi chép truyền thống:  Ý trung tâm xác định rõ ràng  Quan hệ tương hỗ { tường tận Ý quan trọng nằm vị trí gần với ý  Liên hệ khái niệm then chốt tiếp nhận thị giác  Ôn tập ghi nhớ hiệu nhanh  Thêm thông tin dễ dàng cách vẽ chèn thêm vào giản đồ  Mỗi giản đồ phân biệt tạo dễ dàng cho việc gợi nhớ  Các ý đặt vào vị trí hình cách dễ dàng, bất chấp thứ tự trình bày, tạo điều kiện cho việc thay đổi cách nhanh chóng linh hoạt cho việc ghi nhớ  Có thể tận dụng hỗ trợ phần mềm máy tính Thầy Tiên [098.5554.686] Trang THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 Phần 4: SINH HỌ Ơ THỂ  CHƯƠNG I: HUYỂN HOÁ VẬT HẤT VÀ NĂNG ƯỢNG A- HUYỂN HOÁ VẬT HẤT VÀ NĂNG ƯỢNG Ở THỰ VẬT B I 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC V MUỐI KHOÁNG Ở RỄ Thầy Tiên [098.5554.686] Trang THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 Câu Trình bày cấu tạo rễ thích nghi với việc hấp thụ ion khoáng  Bộ rễ: nhiều loại rễ tạo thành; phát triển mạnh số lượng, kích thước diện tích (sinh trưởng nhanh chiều sâu, phân nhánh chiếm chiều rộng)  Lơng hút: hình thành từ tế bào biểu bì rễ, có hàng trăm lơng hút mm tạo bề mặt tiếp xúc với đất hàng chục, chí hàng trăm m2; có cấu tạo thành tế bào mỏng, không thấm cutin, có khơng bào trung tâm lớn, áp suất thẩm thấu cao hoạt động hô hấp rễ mạnh nước ion khoáng hấp thụ dễ dàng nhờ chênh lệch nồng độ lông hút dung dịch đất Câu Trình bày hai đường nước ion khống từ ngồi vào mạch gỗ rễ  on đường gian bào: nước theo không gian tế bào không gian bó sợi xenlulơzơ bên thành tế bào đến nội bì tới đai aspari trở lại đường tế bào chất  on đường tế bào chất: xuyên qua tế bào chất tế bào Câu Đai caspari (nội bì) có vai trị qua trình hấp thụ nước thực vật?  Vòng đai Caspari nằm tế bào nội bì có vai trị điều chỉnh lượng nước kiểm tra chất khống hịa tan nước Câu Hãy phân biệt chế hấp thụ nước với chế hấp thụ ion khoáng rễ  chế hấp thụ nước: Nước hấp thu vào rễ theo chế thụ động (theo chế thẩm thấu): nước xâm nhập từ môi trường đất, nơi có nồng độ chất tan thấp (mơi trường nhược trương) vào tế bào rễ, nơi có nồng độ chất tan cao (dịch bào ưu trương, áp suất thẩm thấu cao)  chế hấp thụ ion khoáng: ion khoáng xâm nhập từ đất vào tế bào rễ cách chọn lọc theo hai chế: o Cơ chế thụ động: ion khoáng xâm nhập từ đất (hoặc môi trường dinh dưỡng) vào rễ theo gradien nồng độ: từ mơi trường ngồi (nơi có nồng độ ion cao) vào rễ (nơi có nồng độ ion thấp) o Cơ chế chủ động: Đối với số ion mà có nhu cầu cao (ví dụ ion K +) xâm nhập ngược chiều gradien nồng độ Sự di chuyển ngược chiều nồng độ đòi hỏi phải tiêu tốn lượng sinh học ATP tạo hô hấp (phải dùng bơm ion K/Na…) Câu Nêu đặc điểm rễ sống sa mạc? Tại sao? Ở sa mạc, thời tiết khơ hạn, mưa, lượng nước đất lắng tầng đất sâu cách mặt đất từ 1-2m đến sâu từ 8-12m Vì loại bụi sa mạc cần tìm nguồn nước để cung cấp cho hoạt động sống cây, rễ sinh trưởng dài để tìm đến nguồn nước sâu đất nên có bụi sa mạc có rễ dài 10m Câu Vì cạn ngập úng lâu ngày chết? Vì bị ngập úng  rễ thiếu oxi  ảnh hưởng đến hô hấp rễ  tích lũy chất độc hại tế bào làm cho lơng hút chết, khơng hình thành lông hút  không hút nước  chết Câu Năm 2016, Đồng sông ửu ong hứng chịu đợt hạn hán xâm nhập mặn nặng nề vòng 100 năm, gây thiệt hại 160.000ha lúa, tương đương 800.000 lúa bị trắng Dựa vào kiến thức hấp thụ nước muối khống rễ hay giải thích lúa không sống vùng đất mặn? Rễ hấp thụ nước theo chế thụ động (cơ chế thẩm thấu) Nước di chuyển từ môi trường nhược trương đất vào tế bào lơng hút (nơi có dịch bào ưu trương) Đất nhiễm mặn có nồng độ muối hòa tan cao (từ 0,3 đến 1%) nên trở thành ưu trương so với dịch bào, khiến hấp thụ nước đất mà nước vào đất ây không hấp thụ nước trình nước diễn khiến nước mà chết Thầy Tiên [098.5554.686] Trang THPT GIA ĐỊNH BÀI 1: SỰ HẤP TH NƯ Câu Bộ phận hút nước chủ yếu cạn gì? A Rễ, thân, B Rễ, thân C Thân, D Rễ hệ thống lông hút Câu [2018] Ở thực vật sống cạn, nước ion khoáng hấp thụ chủ yếu quan sau đây? A Thân B Hoa C Lá D Rễ Câu [2018] Cơ quan sau bàng thực chức hút nước từ đất? A.Lá B.Rễ C.Hoa D.Thân Câu [2018] Lông hút rễ phát triển từ loại tế bào sau đây? A Tế bào mạch gỗ rễ Tế bào mạch rây rễ B Tế bào biểu bì rễ D Tế bào nội bì rễ Câu Rễ cạn hấp thụ nước ion khoáng chủ yếu qua phận nào? A Rễ B Rễ bên C iền lơng hút D Đỉnh sinh trưởng Câu Tế bào lơng hút có cấu tạo thích nghi với chức hấp thụ nước ion khoáng nhờ đặc điểm sau đây? I ó thành tế bào mỏng, khơng có lớp cutin II ó khơng bào trung tâm lớn III Độ nhớt chất nguyên sinh cao IV Áp suất thẩm thấu lớn A I, II B I, II, IV C I, II, III D II, III, IV Câu Cơ chế hấp thụ nước vào tế bào lông hút là? A.Ẩm bào B Thực bào Xuất bào D Thẩm thấu Câu Cơ chế hấp thụ ion khoáng vào tế bào lông hút là? A Thẩm thấu thẩm tách B Thụ động chủ động Thẩm thấu chủ động D hủ động nhập bào Câu Nước vận chuyển từ tế bào lông hút vào mạch gỗ rễ theo đường nào? A on đường gian bào thành tế bào B on đường qua tế bào sống on đường qua chất nguyên sinh không bào D on đường gian bào đường tế bào chất Câu 10 Nguyên nhân khiến sống cạn chết bị ngập nước lâu ngày gì? A Nước có nhiều đất, không sử dụng cuối bị héo chết Thầy Tiên [098.5554.686] SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 VÀ U I KHOÁNG Ở B Đất thiếu nước, ảnh hưởng đến q trình sinh lí Trời nắng nóng, thiếu nước, ngừng trệ trình sinh lí D ây bị bệnh, khơng hút nước Câu 11 Ý sau không nói hệ rễ cạn thích nghi với chức hấp thụ nước ion khoáng? A Rễ sinh trưởng nhanh chiều sâu để kéo dài B Rễ phân nhánh để lan rộng C Tế bào lông hút to dần để tăng diện tích hấp thụ D Rễ hình thành nên số lượng khổng lồ tế bào lông hút Câu 12 Câu sau sai nói hấp thụ nước? Nước hấp thụ liên tục từ đất vào tế bào lông hút theo chế thụ động tức là: A Nước di chuyển từ môi trường nhược trương sang môi trường ưu trương B Nước di chuyển từ mơi trường có nồng độ chất tan cao sang mơi trường có nồng độ chất tan thấp Nước di chuyển từ mơi trường nước cao sang mơi trường nước thấp D Nước di chuyển từ mơi trường có nồng độ chất tan thấp sang mơi trường có nồng độ chất tan cao Câu 13 Bón phân q liều bị héo chết do: A Các nguyên tố khoáng vào tế bào nhiều, làm ổn định thành phần chất nguyên sinh tế bào lông hút B Nồng độ dịch đất cao nồng độ dịch bào, tế bào lông hút không hút nước chế thẩm thấu C Thành phần khống chất làm ổn định tính chất lí hố đất D Làm cho nóng héo Câu 14 Câu sau sai nói hấp thụ ion khống theo chế thụ động? A Các ion khoáng di chuyển từ mơi trường có nồng độ chất tan thấp sang mơi trường có nồng độ chất tan cao B ác ion khống di chuyển từ mơi trường ưu trương sang mơi trường nhược trương ác ion khống di chuyển từ mơi trường nước thấp sang mơi trường nước cao D ác ion khống di chuyển từ mơi trường có nồng độ chất tan cao sang mơi trường có nồng độ chất tan thấp Câu 15 Phát biểu sau đúng? I Trời lạnh, sức hút nước giảm II Sức hút nước tế bào lông hút mạnh hay yếu không phụ thuộc vào chênh lệch nồng độ tế bào dung dịch đất Trang THPT GIA ĐỊNH III ột nguyên nhân rụng mùa đông tiết kiệm nước hút nước IV Nước di chuyển từ tế bào lông hút vào tới mạch gỗ theo chế thẩm thấu A I, II B I, II, IV C II, III, IV D I, III, IV Câu 16 Câu sau sai nói hấp thụ ion khống theo chế chủ động? A ác ion khoáng di chuyển từ mơi trường có nồng độ chất tan thấp sang mơi trường có nồng độ chất tan cao B ác ion khống di chuyển từ mơi trường ưu trương sang mơi trường nhược trương ác ion khống di chuyển từ mơi trường nước cao sang mơi trường nước thấp D ác ion khống di chuyển từ môi trường nhược trương sang môi trường ưu trương Câu 17 Tế bào lông hút bị tiêu biến trường hợp nào? A ôi trường ưu trương B ôi trường thừa oxi ôi trường thiếu chất dinh dưỡng D trường có nhiều nước Câu 18 Nước hấp thụ vào tế bào lông hút theo chế thụ động, tức là: A Đi từ môi trường ưu trương sang môi trường nhược trương B Đi từ nơi có nồng độ chất tan cao sang nơi có nồng độ chất tan thấp Đi từ nơi nước thấp sang nơi nước cao D Đi từ môi trường nhược trương sang mơi trường ưu trương Câu 19 Đai caspari có vai trị gì? A ho đường tế bào chất qua B Điều chỉnh dòng vận chuyển vào trung trụ ản trở đường tế bào chất D ho đường gian bào qua Câu 20 Các ion khống hấp thụ vào tế bào lơng hút theo chế thụ động, tức là: A Đi từ môi trường ưu trương sang môi trường nhựơc trương B Đi từ nơi có nồng độ chất tan thấp sang nơi có nồng độ chất tan cao Đi từ nơi nước cao sang nơi nước thấp D Đi từ môi trường nhược trương sang môi trường ưu trương Câu 21 Nơi nước chất khoáng hoà tan phải qua trước vào mạch gỗ rễ là: A Tế bào lông hút B Tế bào biểu bì Tế bào nội bì D Tế bào vỏ rễ Câu 22 Các ion khoáng hấp thụ vào tế bào lông hút theo chế chủ động, tức là: Thầy Tiên [098.5554.686] SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 A Đi từ môi trường ưu trương sang mơi trường nhựơc trương B Đi từ nơi có nồng độ chất tan thấp sang nơi có nồng độ chất tan cao Đi từ nơi nước thấp sang nơi nước cao D Đi từ mơi trường có nồng độ chất tan cao sang nơi có nồng độ chất tan thấp Câu 23 Rễ phát triển nhanh bề mặt hấp thụ do: A Rễ sinh trưởng nhanh chiều sâu B Rễ phân nhánh chiếm chiều rộng Rễ lan toả hướng đến nguồn nước đất D Rễ hình thành số lượng khổng lồ tế bào lông hút Câu 24 Dịch tế bào lông hút ưu trương so với dung dịch đất nguyên nhân? A B C D.5 Câu 25 Điều sau không với dạng nước tự do? A Là dạng nước chứa khoảng gian bào B dạng nước chứa bị hút phân tử tích điện dạng nước chứa mạch dẫn D dạng nước chứa thành phần tế bào Câu 26 Điều sau khơng với vai trị dạng nước tự do? A Tham gia vào trình trao đổi chất B àm giảm độ nhớt chất nguyên sinh Giúp cho trình trao đổi chất diễn bình thường thể D àm dung môi, làm giảm nhiệt độ thoát nước Câu 27 Đặc điểm cấu tạo tế bào lông hút rễ là: A Thành tế bào mỏng, có thấm cutin, có khơng bào trung tâm lớn B Thành tế bào dày, khơng thấm cutin, có khơng bào trung tâm lớn Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, có khơng bào trung tâm nhỏ D Thành tế bào mỏng, khơng thấm cutin, có không bào trung tâm lớn Câu 28 Nước liên kết có vai trị: A àm tăng q trình trao đổi chất diễn thể B àm giảm nhiệt độ thể thoát nước àm tăng độ nhớt chất nguyên sinh D Đảm bảo độ bền vững hệ thống keo chất nguyên sinh tế bào Câu 29 Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến trình hấp thụ nước rễ nào? Trang THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 A Độ ẩm đất khí thấp, hấp thụ nước Câu 33 Tác dụng kỹ thuật nhổ lớn đem cấy gì? B Độ đất thấp, hấp thụ nước bị ngừng A Bố trí thời gian thích hợp để cấy C Độ ẩm đất cao, hấp thụ nước lớn B Tận dụng đất gieo ruộng cấy chưa D Độ ẩm đất cao, hấp thụ nước chuẩn bị kịp Câu 30 Lơng hút có vai trị chủ yếu là: Không phải tỉa bỏ bớt tiết kiệm A ách vào kẽ đất hút nước muối khống cho giống D àm đứt chóp rễ miền sinh trưởng kích thích B Bám vào kẽ đất làm cho đứng vững rễ để hút nhiều nước muối ách cào kẽ đất hở giúp cho rễ lấy ôxy để khoáng cho hô hấp Câu 34 Ý không với hấp thu D Tế bào kéo dài thành lông, lách vào nhiều kẽ thụ động ion khoáng rễ? đất làm cho rễ lan rộng A Các ion khống hồ tan nước vào rễ Câu 31 Nguyên nhân trước tiên làm cho khơng theo dịng nước ưa mặn khả sinh trưởng đất có độ B ác ion khoáng hút bám bề mặt keo mặn cao là: đất bề mặt rễ trao đổi với có A ác phân tử muối sát bề mặt đất gây khó tiếp xúc rễ dung dịch đất (hút bám trao khăn cho xuyên qua mặt đất đổi) B ác ion khoáng độc hại C ác ion khoáng thẩm thấu theo chênh lệch C Thế nước đất thấp nồng độ từ cao dến thấp D Hàm lượng oxy đất thấp D ác ion khoáng khuếch tán theo chênh lệch nồng độ từ cao dến thấp Câu 32 Trong phận rễ, phận quan trọng nhất? Câu 35 Biện pháp quan trọng giúp cho rễ A iền lông hút hút nước muối kháng cho cây phát triển? B iền sinh trưởng làm cho rễ dài A Phơi ải đất, cày sâu, bừa kĩ hóp rễ che chở cho rễ B Tưới nước đầy đủ bón phân hữu cho đất D iền bần che chở cho phần bên Vun gốc xới xáo cho rễ D Tất biện pháp Câu 36 Xem hình cho biết có nhận xét đúng? (1) Số (I) biểu thị cho đường chất nguyên sinh – không bào (2) Số (II) biểu thị cho đường thành tế bào – gian bào (3) (a) tế bào vỏ (4) (b) tế bào nội bì Thầy Tiên [098.5554.686] Trang THPT GIA ĐỊNH (5) (c) có chức dẫn truyền chất hữu từ xuống rễ Số phát biểu là: A B C Thầy Tiên [098.5554.686] SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 D Trang THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 B I 2: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY Thầy Tiên [098.5554.686] Trang THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 Câu Qua đêm ẩm ướt, vào buổi sáng thường có giọt nước xuất đầu tận (đặc biệt, thường thấy mầm) Hãy giải thích nguyên nhân  Do khơng khí buổi tối có độ ẩm cao nên bão hòa nước, nước bị đẩy từ mạch gỗ rễ lên khơng thành qua khí khổng ứ thành giọt mép  Tạo thành giọt căng tròn sức căng mặt phần tử nước gây Câu hứng minh cấu tạo mạch gỗ thích nghi với chức vận chuyển nước ion khoáng từ rễ lên  ạch gỗ gồm quản bào mạch ống tế bào chết, chúng thực chức mạch dẫn, chúng trở thành ống rỗng khơng có màng, khơng có bào quan ác đầu cuối vàthành bên đục thủng lỗ thành linhin hóa bền chắc, chịu áp lực dòng nước bên trongchúng nối với thành ống dài lên đến tận tế bào nhu mơ tạo thuận lợi cho dịng vận chuyển nước ion khoáng di chuyển bên  ác ống xếp sít loại hay khác loại theo cách lỗ bên ống sít khớp với lỗ bên ống bên cạnh, đảm bảo cho dòng vậnchuyển bên liên tục đường cho dòng vận chuyển ngang Câu Nếu ống mạch gỗ bị tắc, dịng mạch gỗ tiếp tục lên đươc khơng? Vì sao?  Nếu ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ ống tiếp tục lên cách di chuyển ngang qua lỗ bên vào ống bên cạnh tiếp tục lên Câu uốn cắm hoa tươi lâu, trước cắm vào lọ lại phải cắt cuống hoa ngầm nước?  ác phân tử nước mạch dẫn nhờ liên kết hiđro phân tử nước với với thành mạch dẫn tạo nên cột nước liên tục  Khi cắt hoa khơng khí, thoát nước diễn thường xuyên tiếp diễn nên cột nước hút lên kéo theo bọt khí vào phần mạch dẫn nước từ điểm cắt Khi cắm hoa vào lọ bọt khí ngăn cản hút nước nên hoa nhanh héo  Khi cắt cuống hoa ngầm nước chuyển nhanh vào lọ cắm cột nước hút lên liên tục nên hoa lâu héo Câu Khi cạo mủ cao su, người ta cắt mạch rây hay mạch gỗ? Tại sao? mạch rây Vì mạch rây mạch vận chuyển chất hữu tổng hợp, có chất cao su Câu Tại tượng ứ giọt xảy bụi thấp thân thảo?  Những bụi thân thảo thường mọc thấp, mà thấp độ ẩm nhanh đến mức bão hịa nước từ khó bốc nên dễ bị ứ giọt  ặt khác thấp nên lực đẩy áp suất rễ tác động lên mạch gỗ đẩy nước lên mạnh, dễ gây tượng ứ giọt Câu àm để phân biệt tượng ứ giọt tượng sương lá?  Hiện tượng ứ giọt phân tử nước sau khí khổng mà khơng thể bốc đọng lại thành giọt độ ẩm khơng khí bão hoà Hiện tượng ứ giọt xuất mặt xung quanh mép nơi tập trung lỗ khí khổng  Hiện tượng sương nước khơng khí ngưng tụ lại rơi phiến Do đó, sương thường xuất mặt Thầy Tiên [098.5554.686] Trang 10 THPT GIA ĐỊNH Câu Pha sáng diễn vị trí lục lạp? A Màng ngồi B Màng tilacơit àng D hất Câu Nhóm sắc tố đóng vai trị quan trọng q trình quang hợp? A Chlorôphyl B Phicôbilin (sắc tố thực vật bậc thấp) C Carơtenơit D Antơxianin Câu Vai trị sau khơng phụ thuộc q trình quang hợp? A Tổng hợp chất hữu bổ sung cho hoạt động sống sinh vật dị dưỡng B Biến đổi quang thành hố tích luỹ hợp chất hữu C Biến đổi hợp chất hữu thành nguồn lượng cung cấp cho hoạt động trái đất D àm bầu khí Câu Bào quan thực trình quang hợp? A Ti thể B ạp thể C ục lạp D Ribôxôm Câu Thành phần sau thành phần cấu trúc lục lạp? A Strôma B Tilacôit C Grana D Ti thể Câu Nguyên tố đa lượng thành phần hoá học chlorôphyl? A Magiê B Đồng Sắt D Mangan Câu Trong xanh có nhiều sắc tố nào? A Carôten B.Chlorôphyl a C Xantôphyl D Chlorôphyl Câu Ở thực vật bậc thấp, lượng ánh sáng hấp thụ chủ yếu nhờ nhóm sắc tố nào? A Chlorôphyl B Phicôbilin C Carôtenôit D Antôxianin Câu Carơtenơit xem sắc tố phụ vì: A húng không hấp thụ lượng ánh sáng mặt trời mà nhận từ chlorôphyl B húng hấp thụ lượng ánh sáng, sau chuyển sang cho chlorơphyl húng hấp thụ tia sáng có bước sóng ngắn D Năng lượng mặt trời mà chúng hấp thụ được, chủ yếu bị biến đổi thành nhiệt Câu 10 Ở thực vật có màu đỏ, có quang hợp khơng? Vì sao? A Khơng, thiếu sắc tố chlorơphyl B Được, chứa sắc tố carơtenơit C Được, có nhóm sắc tố chlorơphyl bị khuất màu đỏ nhóm sắc tố phụ carôtenôit sắc tố dịch bào antôxiain Thầy Tiên [098.5554.686] SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 D Khơng, có nhóm sắc tố phicơbilin antoxianin Câu 11 Lá có đặc điểm phù hợp với chức quang hợp? I Hình mỏng, xếp xen kẽ, hướng quang II ó mơ xốp gồm nhiều khoang trống chứa O2, mô giậu chứa nhiều lục lạp III Hệ mạch dẫn dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng sản phẩm quang hợp IV Bề mặt có nhiều khí khổng, giúp trao đổi khí A I, II, III B II, III, IV C I, II, III, IV D I, II, IV Câu 12 Sắc tố sau thuộc nhóm sắc tố chính? A Chlorơphyl a carôten B Xantôphyl chlorôphyl b C Chlorôphyl a phicôbilin D Chlorôphyl a chlorôphyl B Câu 13 Pha sáng quang hợp có vai trị: A Khử O2 nhờ ATP NADPH để tổng hợp chất hữu B Oxi hoá nước để sử dụng H+ điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH giải phóng oxi C Quang phân li nước tạo H+, điện tử giải phóng oxi D Tổng hợp ATP chất nhận O2 Câu 14 Quang phân li nước trình: A Diệp lục sử dụng lượng ánh sáng, biến đổi nước thành H2 O B Oxi hoá nước tạo H+ điện tử, đồng thời giải phóng oxi Sử dụng H+ điện tử, tổng hợp ATP D Biến đổi nước thành lực khử NADPH Câu 15 Các hợp chất sản phẩm tạo từ pha sáng quang hợp? A ATP, NADH, O2 B ATP, NADPH, CO2 C ADP, NADPH, O2 D ATP, NADPH, O2 Câu 16 Pha sáng có vai trị q trình đồng hố CO2 xanh? A Thải O2 B ung cấp lượng (ATP) lực khử (NADPH) cho pha tối C Oxi hoá nước, cung cấp H+ điện tử để khử CO2 pha tối D ả a b Câu 17 Người ta phân biệt nhóm thực vật C3, C4 chủ yếu dựa vào: A ó tượng hơ hấp sáng hay khơng có tượng B Sản phẩm cố định O2 loại đường Sự khác cấu tạo mô giậu D Sự khác điều kiện sống Trang 34 THPT GIA ĐỊNH Câu 18 Quang hợp nhóm thực vật C3, C4 CAM giống ở: A ác phản ứng khử xảy pha tối B hất nhận O2 RiDP Sản phẩm cố định O2 APG D ác phản ứng sáng tương tự Câu 19 Do nguyên nhân nhóm thực vật CAM phải cố định CO2 vào ban đêm? A Vì ban đêm, khí trời mát mẻ, nhiệt độ hạ thấp, thuận lợi cho nhóm thực vật B Vì thực vật thực pha tối vào ban đêm Vì ban đêm, đủ lượng nước cung cấp cho q trình đồng hố O2 D Vì ban đêm, khí khổng mở ra; ban ngày khí khổng hồn tồn đóng để tiết kiệm nước Câu 20 Chu trình Canvin có giai đoạn là: A Tái sinh chất nhận – Khử – ố định O2 B Khử – ố định O2 – Tái sinh chất nhận Khử – Tái sinh chất nhận – ố định O2 D ố định O2 – Khử – Tái sinh chất nhận Câu 21 Sản phẩm cố định CO2 chu trình C3 gì? A APG B AOA C AlPG D RiDP Câu 22 Các loài lúa, khoai, sắn, rau đậu,…thuộc nhóm thực vật nào? A CAM B C4 C C3 D C3 C4 Câu 23 Trật tự giai đoạn chu trình canvin là: A Khử APG thành A PG → cố định O2 → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) B ố định O2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 điphôtphat) → khử APG thành A PG Khử APG thành A PG → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 điphôtphat) → cố định O2 D ố định O2 → khử APG thành A PG → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) → cố định O2 Câu 24 Khái niệm pha sáng trình quang hợp đầy đủ nhất? A Pha chuyển hoá lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết hoá học ATP B Pha chuyển hoá lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết hoá học ATP NADPH Pha chuyển hoá lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết hoá học NADPH D Pha chuyển hoá lượng ánh sáng chuyển thành lượng liên kết hoá học ATP Câu 25 Sản phẩm pha sáng gồm có: Thầy Tiên [098.5554.686] SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 A ATP, NADPH O2 B ATP, NADPH CO2 C ATP, NADP+và O2 D ATP, NADPH Câu 26 Nhóm thực vật C3 phân bố nào? A Phân bố rộng rãi giới, chủ yếu vùng ôn đới nhiệt đới B hỉ sống vùng ôn đới nhiệt đới Sống vùng nhiệt đới D Sống vùng sa mạc Câu 27 Vai trị khơng phải quang hợp? A Tích luỹ lượng B Tạo chất hữu C ân nhiệt độ mơi trường D Điều hồ nhiệt độ khơng khí Câu 28 Phương trình tổng quát trình quang hợp là: A 6CO2 + 12 H2O -A.S, sắc tố > C6H12O6 + O2 + 6H2O B 6CO2 + 12 H2O -A.S, sắc tố > C6H12O6 + O2 C CO2 + H2O -A.S, sắc tố -> C6H12O6 + O2 + H2O A 6CO2 + H2O A.S, sắc tố > C6H12O6 + O2 + 6H2 Câu 29 Vì có màu xanh lục? A Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục B Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục Vì nhóm sắc tố phụ (carơtenơit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục D Vì hệ sắc tố khơng hấp thụ ánh sáng màu xanh lục Câu 30 Diễn biến khơng có pha sáng trình quang hợp? A Quá trình tạo ATP, NADPH giải phóng ơxy B Q trình khử O2 C Quá trình quang phân li nước D Sự biến đổi trạng thái diệp lục (từ dạng bình thường sang dạng kích thích) Câu 31 Khái niệm quang hợp đúng? A Quang hợp trình mà thực vật sử dụng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu (đường glucôzơ) từ chất vơ (chất khống nước) B Quang hợp q trình mà thực vật có hoa sử dụng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu (đường glucôzơ) từ chất vô ( O2 nước) C Quang hợp trình mà thực vật sử dụng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu (đường galactôzơ) từ chất vô ( O2 nước) Trang 35 THPT GIA ĐỊNH D Quang hợp trình mà thực vật sử dụng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu (đường glucôzơ) từ chất vô ( O2 nước) Câu 32 Pha tối diễn vị trí lục lạp? A Ở màng ngồi B Ở màng C Ở chất D Ở tilacôit Câu 33 Thực vật C4 phân bố nào? A Phân bố rộng rãi giới, chủ yếu vùng ôn đới nhiệt đới B hỉ sống vùng ôn đới nhiệt đới C Sống vùng nhiệt đới D Sống vùng sa mạc Câu 34 Những thuộc nhóm thực vật CAM là: A úa, khoai, sắn, đậu B Ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu C Dứa, xương rồng, thuốc bỏng D Rau dền, kê, loại rau Câu 35 Những thuộc nhóm C3 là: A Rau dền, kê, loại rau B ía, ngơ, cỏ lồng vực,cỏ gấu Dứa, xương rồng, thuốc bỏng D úa, khoai, sắn, đậu Câu 36 Pha sáng diễn vị trí lục lạp? A Ở chất B Ở màng Ở màng ngồi D Ở tilacơit Câu 37 Về chất pha sáng trình quang hợp là: A Pha ơxy hố nước để sử dụng H+, CO2 điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí B Pha ơxy hố nước để sử dụng H+ điện tử cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí C Pha ơxy hố nước để sử dụng H+ điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí D Pha khử nước để sử dụng H+ điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí Câu 38 Những thuộc nhóm thực vật C4 là: A úa, khoai, sắn, đậu B ía, ngơ, cỏ lồng vực, cỏ gấu Dứa, xương rồng, thuốc bỏng D Rau dền, kê, loại rau Câu 39 Các tilacôit không chứa: A Hệ sắc tố B ác trung tâm phản ứng ác chất chuyền điện tử D enzim cácbơxi hố Câu 40 Thực vật C4 khác với thực vật C3 điểm nào? A ường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánh sáng, điểm bù O2 thấp Thầy Tiên [098.5554.686] SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 B ường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánh sáng cao, điểm bù O2 thấp ường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánh sáng cao, điểm bù O2 cao D ường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánh sáng thấp, điểm bù O2 cao Câu 41 Ý không với ưu điểm thực vật C4 so với thực vật C3? A ường độ quang hợp cao B Nhu cầu nước thấp hơn, nước Năng suất cao D Thích nghi với điều kiện khí hậu bình thường Câu 42 Chất tách khỏi chu trình canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucôzơ là: A APG (axit phốtphoglixêric) B RiDP (ribulôzơ - 1,5 – điphôtphat) C A PG (anđêhit photphoglixêric) D AM (axitmalic) Câu 43 Chu trình C4 thích ứng với điều kiện nào? A ường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 cao, nồng độ CO2 thấp B ường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O2, O2 thấp ường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 bình thường, nồng độ O2 cao D ường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O2 O2 bình thường Câu 44 Chu trình canvin diễn pha tối quang hợp nhóm hay nhóm thực vật nào? A hỉ nhóm thực vật A B Ở nhóm thực vật 3, C4 CAM Ở nhóm thực vật C4 CAM D hỉ nhóm thực vật Câu 45 Sản phẩm quang hợp chu trình C4 là: A APG (axit phốtphoglixêric) B A PG (anđêhit photphoglixêric) C AM (axitmalic) D ột chất hữu có cácbon phân tử (axit ơxalơ axêtic – AOA) Câu 46 Pha tối quang hợp hợp nhóm hay nhóm thực vật xảy chu trình canvin? A Nhóm thực vật A B Nhóm thực vật C4 CAM Nhóm thực vật D Nhóm thực vật Câu 47 Sự trao đổi nước thực vật C4 khác với thực vật C3 nào? A Nhu cầu nước thấp hơn, thoát nước nhiều B Nhu cầu nước cao hơn, thoát nước cao Trang 36 THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 C Nhu cầu nước thấp hơn, thoát nước Sản phẩm quang hợp D Nhu cầu nước cao hơn, nước D hất nhận O2 Câu 48 Chu trình C3 diễn thuận lợi Câu 53 Chu trình cố định CO2 Ở thực vật CAM diễn điều kiện nào? nào? A ường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 bình thường, A Giai đoạn đầu cố định O2 giai đoạn tái cố nồng độ O2 cao định O2 theo chu trình canvin diễn vào B ường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O2, O2 ban ngày bình thường B Giai đoạn đầu cố định O2 giai đoạn tái cố ường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 cao định O2 theo chu trình canvin diễn vào D ường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O2, O2 ban đêm thấp C Giai đoạn đầu cố định O2 diễn vào ban đêm giai đoạn tái cố định O2 theo chu trình canvin Câu 49 Sản phẩm quang hợp chu trình diễn vào ban ngày canvin là: D Giai đoạn đầu cố định O2 diễn vào ban ngày A RiDP (ribulôzơ - 1,5 – điphơtphat) cịn giai đoạn tái cố định O2 theo chu trình canvin B A PG (anđêhit photphoglixêric) diễn vào ban đêm C AM (axitmalic) D APG (axit phốtphoglixêric) Câu 54 Sự hoạt động khí khổng thực vật CAM Câu 50 Đặc điểm hoạt động khí khổng thực có tác dụng chủ yếu là: A Tăng cường khái niệm quang hợp vật CAM là: B Hạn chế nước A Đóng vào ban ngày mở ban đêm Tăng cường hấp thụ nước rễ B hỉ mở hồng D Tăng cường O2 vào hỉ đóng vào trưa D Đóng vào ban đêm mở ban ngày Câu 55 Trong trình quang hợp, lấy nước Câu 51 Chu trình cố định CO2 thực vật C4 diễn chủ yếu từ: A Nước ngồi theo lỗ khí hấp thụ đâu? lại A Giai đoạn đầu cố định O2 giai đoạn tái cố B Nước rễ hút từ đất đưa lên qua định O2 theo chu trình canvin diễn lục lạp mạch gỗ thân gân tế bào bó mạch Nước tưới lên thẩm thấu qua lớp tế bào B Giai đoạn đầu cố định O2 giai đoạn tái cố biểu bì vào định O2 theo chu trình canvin diễn lục lạp D Hơi nước khơng khí hấp thụ vào tế bào mơ giậu qua lỗ khí Giai đoạn đầu cố định O2 diễn lục lạp tế bào bó mạch, cịn giai đoạn tái cố định Câu 56 Quá trình quang hợp diễn ở: CO2 theo chu trình canvin diễn lục lạp tế A Thực vật số vi khuẩn bào mô giậu B Thực vật, tảo số vi khuẩn D Giai đoạn đầu cố định O2 diễn lục lạp Tảo số vi khuẩn tế bào mơ giậu, cịn giai đoạn tái cố định D Thực vật, tảo CO2 theo chu trình canvin diễn lục lạp tế Câu 57 Khi chiếu sáng, xanh giải phóng bào bó mạch khí O2 Các phân tử O2 bắt nguồn từ: Câu 52 Ý không với giống A Sự khử O2 thực vật CAM với thực vật C4 cố định B Sự phân li nước CO2? Phân giải đường A Đều diễn vào ban ngày D Quang hơ hấp B Tiến trình gồm hai giai đoạn (2 chu trình) Câu 58 Nghiên cứu sơ đồ qua mối quan hệ hai pha trình quang hợp thực vật phát biểu tương ứng, cho biết b loại chất khử Thầy Tiên [098.5554.686] Trang 37 THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 (1) Pha gọi pha sáng pha gọi pha tối (2) Pha diễn vào ban ngày (trong điều kiện có ánh sáng), pha diễn vào ban đêm (trong điều kiện khơng có ánh sáng) (3) Chất A, B C nước, khí cacbonic khí oxi (4) a b ATP NADPH, c d ADP NADP+ (5) Ở số nhóm thực vật, pha pha xảy loại tế bào khác (6) Pha diễn Tilacoit pha diễn chất lục lạp Số phát biểu là: A B C D Câu 59 [2018] Khi nói quang hợp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Phân tử O2 giải phóng q trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O II Để tổng hợp phân tử glucơzơ pha tối phải sử dụng phân tử CO2 III Pha sáng cung cấp ATP NADPH cho pha tối IV Pha tối cung cấp NADP+ glucôzơ cho pha sáng A B C D Câu 60 [2018] Khi nói pha sáng quang hợp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Quang phân li nước diễn xoang tilacôit II Sản phẩm pha sáng cung cấp cho pha tối NADPH ATP III Ơxi giải phóng từ trình quang phân li nước IV Pha sáng chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng ATP NADPH A B C D Câu 61 [2018] Khi nói quang hợp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Quang hợp định 90% đến 95% suất trồng II Diệp lục b sắc tố trực tiếp chuyển hoá lượng ánh sáng thành lượng ATP III Quang hợp diễn bào quan lục lạp IV Quang hợp góp phần điều hịa lượng O2 CO2 khí A B C D.1 Câu 62 [2018] Khi nói pha sáng quang hợp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Pha sáng pha chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng ATP NADPH II Pha sáng diễn chất (strôma) lục lạp III Pha sáng sử dụng nước làm nguyên liệu IV Pha sáng phụ thuộc vào cường độ ánh sáng thành phần quang phổ ánh sáng A B C D.4 Thầy Tiên [098.5554.686] Trang 38 THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 BÀI 10: ẢNH HƯỞNG ỦA Á NHÂN T NGOẠI ẢNH ĐẾN QUANG HỢP Thầy Tiên [098.5554.686] Trang 39 THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 Câu ó hai cà chua giống hệt trồng nhà kính với điều kiện giống cường độ ánh sáng khác Sau khối lượng A tăng lên, khối lượng B khơng đổi Hãy giải thích khác biệt  ây A chiếu sáng mạnh so với B nên lượng cung cấp nhiều vượt điểm bù sáng, lượng chất hữu tổng hợp quang hợp nhiều lượng chất hữu phân giải hô hấp dẫn tới khối lượng tăng  ây B chiếu sáng yếu hơn, đạt đến điểm bù sáng nên cường độ quang hợp cường độ hô hấp dẫn đến khối lượng không đổi Câu ường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp ?  Chúng ta biết ảnh hưởng cường độ ánh sáng quang hợp phụ thuộc vào nồng độ CO2 Khi nồng độ O2 thấp, tăng cường độ ánh sáng cường độ quang hợp tăng không nhiều nồng độ O2 tăng lên tăng cường độ ánh sáng cường độ quang hợp tăng mạnh Với nồng độ O2 thích hợp cường độ ánh sáng vượt điểm bù, cường độ quang hợp tăng tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng điểm bão hịa ánh sáng, có tăng cường độ ánh sáng, cường độ quang hợp không tăng Sự phụ thuộc quang hợp vào cường độ ánh sáng tùy thuộc vào đặc trưng sinh thái lồi (cây ưa sáng, chịu bóng, cạn, nước,….) Câu Trình bày phụ thuộc quang hợp vào nhiệt độ  Nhiệt độ ảnh hưởng đến phản ứng enzim quang hợp ỗi có giới hạn nhiệt độ riêng, vượt thấp giới hạn nhiệt độ làm ngừng quang hợp chết  Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp loài khác khác Thực vật vùng cực, núi cao ôn đới ngừng quang hợp nhiệt độ -500 , thực vật nhiệt đới - 20 , thực vật nhiệt đới - 80C  Nhiệt độ cực đại làm ngừng quang hợp khác loài ây ưa lạnh 12 , ưa nhiệt vùng nhiệt đới 500 Thực vật sa mạc quang hợp nhiệt độ 580C Câu Vận dụng kiến thức học để giải thích lí vùng ơn đới rụng vào mùa đông  ùa đông, nhiệt độ thấp, nhiệt độ 0oC  Nhiệt độ thấp khiến nước bị đóng băng  rễ khơng hấp thụ nước chất khoáng đất  ường độ ánh sáng yếu Quang hợp giảm thiếu chất hữu  rụng để giảm nhu cầu dinh dưỡng  sống sót qua mùa đơng Câu Giải thích thực vật có điểm bão hòa ánh sáng điểm bão hòa nhiệt độ cao thực vật C3?  Trong trình quang hợp ln có hai pha pha sáng pha tối Pha tối hệ thống phản ứng enzim nên phụ thuộc chặt vào tác động nhiệt độ mơi trường Khi mơi trường có nhiệt độ cao enzim chu trình Canvin bị bất hoạt, dẫn tới làm ngừng q trình quang hợp Khi có ánh sáng mạnh tia sáng làm đốt nóng dẫn tới làm tăng nhiệt độ nên ánh sáng mạnh làm ức chế quang hợp  Thực vật 3, chu trình anvin diễn lục lạp tế bào mơ giậu  Thực vật 4, có lục lạp tế bào mô giậu lục lạp tế bào bao bó mạch, chu trình anvin diễn lục lạp tế bào bao bó mạch nên dẫn tới có điểm bão hịa ánh sáng điểm bão hòa nhiệt độ cao thực vật 3:  Tế bào bao bó mạch nằm sâu phía thịt nên nhiệt độ môi trường tăng cao, tế bào bao quanh bó mạch chịu ảnh hưởng nhiệt độ so với tế bào bề mặt (tế bào biểu bì tế bào mơ giậu) Vì điểm bão hịa nhiệt độ thực vật khoảng 25o thực vật khoảng 35 đến 40oC  Ánh sáng mạnh tác động trực tiếp lên tế bào mô giậu mà không tác động đến tế bào bao bó mạch Vì thực vật 4, cường độ ánh sáng mạnh cường độ quang hợp mạnh (chưa xác định điểm bão hòa ánh sáng thực vật 4) òn thực vật 3, cần ánh sáng 1/3 ánh sáng toàn phần bắt đầu ức chế quang hợp Nguyên nhân ánh sáng tác động trực tiếp lên tế bào mô giậu  ặt khác, thực vật có hơ hấp sáng nên ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao xảy hô hấp sáng làm giảm suất quang hợp nên dẫn tới điểm bão hòa thấp Câu Hãy cho biết điểm khác biệt điểm bù ánh sáng với điểm bão hòa ánh sáng Điểm bù ánh sáng ưa sáng ưa bóng khác nào? Thầy Tiên [098.5554.686] Trang 40 THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11  Điểm bù ánh sáng cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp cường độ hô hấp Ở điểm bù ánh sáng, không thải O2 mà khơng hút O2  Điểm bão hịa ánh sáng cường độ ánh sáng mà điểm cường độ quang hợp đạt cực đại Nếu vượt qua điểm bão hịa ánh sáng cường độ quang hợp giảm  ây ưa bóng có điểm bù ánh sáng thấp ưa sáng Nguyên nhân ưa bóng có lục lạp to, nhiều hạt diệp lục ưa sáng nên hấp thu ánh sáng tích cực, hiệu → có điểm bù ánh sáng thấp, thích nghi với cường độ chiếu sáng tương đối yếu Câu Điểm bù CO2 khác điểm bão hòa O2 điểm nào? Điểm bù O2 khác với điểm bù O2 C4 nào?  Điểm bù O2 nồng độ O2 mà nồng độ cường độ quang hợp cường độ hơ hấp Ở điểm bù O2 không thải O2 khơng hút O2  Điểm bão hịa O2 nồng độ O2 mà nồng độ cường độ quang hợp đạt cực đại Nếu nồng độ CO2 lớn điểm bão hịa O2 cường độ quang hợp bị ức chế làm giảm quang hợp  Cây C3 có điểm bù O2 cao Nguyên nhân C4 có chế dự trữ CO2 theo chu trình C4 nên có khả quang hợp điều kiện hàm lượng O2 thấp Câu Mối quan hệ cường độ ánh sáng nồng độ CO2 có ảnh hưởng đến q trình quang hợp nào? A Trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ O2 thuận lợi cho quang hợp B Trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp, giảm nồng độ O2 thuận lợi cho quang hợp Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ O2 thuận lợi cho quang hợp D Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ O2 thuận lợi cho quang hợp Câu Điểm bù ánh sáng là: A ường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp lớn cường độ hơ hấp B ường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp cường độ hô hấp ường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp nhỏ cường độ hô hấp D ường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp lớn gấp lần cường độ hô hấp Câu Điểm bão hoà CO2 thời điểm: A Nồng độ O2 đạt tối đa để cường độ quang hợp đạt tối thiểu B Nồng độ O2 đạt tối thiểu để cường độ quang hợp đạt cao C Nồng độ O2 đạt tối đa để cường độ quang hợp đạt cao D Nồng độ O2 đạt tối đa để cường độ quang hợp đạt mức trung bình Câu Nồng độ CO2 khơng khí để thích hợp với q trình quang hợp? A 0,3% B 0,13% C 0,03% D 3% Câu Điểm bão hoà ánh sáng là: Thầy Tiên [098.5554.686] A ường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực đại B ường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực tiểu ường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt mức trung bình D ường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt mức trung bình Câu Điểm bù CO2 thời điểm: A Nồng đội O2 tối đa để cường độ quang hợp cường độ hô hấp B Nồng đội O2 tối thiểu để cường độ quang hợp thấp cường độ hô hấp Nồng đội O2 tối thiểu để cường độ quang hợp lớn cường độ hô hấp D Nồng đội O2 tối thiểu để cường độ quang hợp cường độ hô hấp Câu Nếu cường độ chiếu sáng thì: A Ánh sáng đơn sắc màu đỏ có hiệu quang hợp ánh sáng đơn sắc màu xanh tím B Ánh sáng đơn sắc màu đỏ có hiệu quang hợp ánh sáng đơn sắc màu xanh tím C Ánh sáng đơn sắc màu đỏ có hiệu quang hợp lớn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím D Ánh sáng đơn sắc màu đỏ có hiệu quang hợp nhỏ ánh sáng đơn sắc màu xanh lam Câu Các tia sáng tím kích thích: A Sự tổng hợp cacbohiđrat B Sự tổng hợp lipit Sự tổng hợp ADN D Sự tổng hợp prôtêin Câu Các tia sáng màu đỏ xúc tiến trình: A Tổng hợp AND B Tổng hợp lipit Trang 41 THPT GIA ĐỊNH Tổng hợp prôtêin D Tổng hợp cacbohidrat Câu 10 Quá trình quang hợp bị giảm mạnh bị ngừng khi: A ây thiếu nước đến – 6% B ây thiếu nước đến 14 – 16% ây thiếu nước đến 24 – 36% D Cây thiếu nước đến 40 – 60% Câu 11 Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng trình quang hợp thực vật vùng cực, núi cao ôn đới là: A 50C B -50C C 100C D -150C Câu 12 Nhiệt độ cực đại làm ngừng trình quang hợp ưa lạnh là: A -500C B 120C C 500C D -120C Câu 13 Quang hợp định phần trăm suất trồng? A Quang hợp định 90 – 95% suất trồng B Quang hợp định 80 – 85% suất trồng Quang hợp định 60 – 65% suất trồng D Quang hợp định 70 – 75% suất trồng Câu 14 Năng suất kinh tế là: Thầy Tiên [098.5554.686] SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 A Toàn suất sinh học tích luỹ quan chứa sản phẩm có giá trị kinh tế người loài B 2/3 suất sinh học tích luỹ quan chứa sản phẩm có giá trị kinh tế người loài 1/2 suất sinh học tích luỹ quan chứa sản phẩm có giá trị kinh tế người loài D ột phần suất sinh học tích luỹ quan chứa sản phẩm có giá trị kinh tế người loài Câu 15 Năng suất sinh học là: A Tổng lượng chất khơ tích luỹ gieo trồng suốt thời gian sinh trưởng B Tổng lượng chất khơ tích luỹ tháng gieo trồng suốt thời gian sinh trưởng Tổng lượng chất khơ tích luỹ phút gieo trồng suốt thời gian sinh trưởng D Tổng lượng chất khơ tích luỹ ngày gieo trồng suốt thời gian sinh trưởng Câu 16 Các chất hữu thực vật hình thành từ chất nào? A Nước B Cacbơnic ác chất khoáng D Nitơ Trang 42 THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 BÀI 11: QUANG HỢP V NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG Thầy Tiên [098.5554.686] Trang 43 THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 Câu Trình bày biện pháp tăng suất trồng qua điều khiển quang hợp Tăng diện tích  ó thể điều khiển diện tích nhờ biện pháp nơng sinh bón phân, tưới nước hợp lí, thực kĩ thuật chăm sóc phù hợp với lồi giống trồng Tăng cường độ quang hợp  Tăng cường độ quang hợp cách thực biện pháp kĩ thuật cung cấp nước, bón phân, chăm sóc hợp lí tạo điều kiện cho hấp thụ chuyển hóa lượng mặt trời cách có hiệu  Trong tuyển chọn tạo giống trồng, người ta { đến giống có cường độ quang hợp cao Tăng hệ số kinh tế  Tuyển chọn giống có phân bố sản phẩm quang hợp vào phận có giá trị kinh tế (hạt, củ, quả…) với tỉ lệ cao, tăng hệ số kinh tế trồng  ác biện pháp nơng sinh bón phân hợp lí, ví dụ nơng nghiệp, bón đủ phân kali giúp tăng vận chuyển sản phẩm quang hợp vào hạt, củ, có tác dụng tăng hệ số kinh tế Câu Giải thích hạn hán làm giảm suất chất lượng nông phẩm?  Hạn hán làm giảm suất chất lượng nơng phẩm vì:  Mơ thiếu nước làm nhiệt độ tăng lên  làm biến tính hệ keo nguyên sinh chất  Nhiệt độ cao  hệ enzim bị phân hủy  cường độ quang hợp giảm  Quá trình tổng hợp tế bào giảm, trình phân hủy tăng  Sự phân giải prôtêin tạo NH3 gây độc cho tế bào Thầy Tiên [098.5554.686] Trang 44 THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 10 B I HỌC CUỘC SỐNG Thầy Tiên [098.5554.686] Trang 45 SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 NHỮNG SỰ THỰ THÚ VỊ VỀ Ơ THỂ ON NGƯỜI Cơ thể người ln có điều kỳ lạ mà khơng phải biết rõ Trang Totaldui thống kê phát thú vị thể người sau: Trung bình người cười 15 lần ngày Bạn hắt không nhắm mắt Bắp thịt mạnh thể lưỡi Đàn bà chớp mắt nhiều gần gấp đôi đàn ông Bạn tự tử cách nín thở Bạn khơng thể liếm khuỷu tay Giống vân tay, vân lưỡi người khác Nếu hắt mạnh quá, bạn bị gãy xương sườn Nếu cố giữ không cho hắt hơi, bạn làm đứt mạch máu đầu cổ mà chết ột người trung bình ăn 27 thực phẩm suốt đời Trung bình người bỏ 24 năm đời để ngủ 10 Trung bình người phụ nữ ăn hết 2,7 kg son môi đời ặc dù khơng chủ đích ăn 11 Ngồi nói chuyện qua điện thoại tiếng đốt hết 914 calo xe tiếng tiêu 1.219 calo Trong đứng sòng tiếng đốt cháy hết 1.402 calo 12 tên phổ biến giới ohammed 13 Thường người thuận tay phải sử dụng phần não bên trái cho tất hoạt động có { thức tự chủ 14 Hầu hết bụi nhà từ da chết 15 Nếu gộp chung lại, tổng số da người cân nặng kg 16 Khi bực mình, người cần đến 42 mặt để biểu lộ tức giận 17 10% dân số trái đất thuận tay trái 18 Trên đầu người có thảy 125.000 sợi tóc 19 ứ tháng, hồng cầu máu lại qua quãng đường dài 1.600 km 20 ột đời người hít thở 38.000 cm3 khơng khí 21 ỗi giây đồng hồ não người diễn khoảng 100.000 phản ứng hoá học 22 Não cần 0,05 giây để nhận biết điều mà thị giác vừa quan sát 23 on người thiếu ngủ 10 ngày, nhịn ăn vòng vài tuần 24 Hơi thở lúc bình thường di chuyển với vận tốc 24 km/h, cịn hắt đạt tới vận tốc 1.030 km/h Theo tạp chí Mỹ “BuzzFeed” số cuối tháng vừa qua tiết lộ 51 điều thú vị thể người Trái tim người lôi từ lồng ngực, phim Indiana Jones, thực tế tiếp tục đập thêm thời gian ngắn nữa, có hệ thống lượng điện riêng tiếp tục nhận lượng điện từ khoảng không xung quanh Nồng độ acid dày cao tới mức thể bạn ba bốn ngày phải tạo lớp lót dày hồn tồn ũi người phân biệt tới 50 nghìn loại mùi khác nhau, lực hoàn toàn chưa so với mũi chó hắt ta xảy với tốc độ 160 km lớn Tổng chiều dài tất mạch máu ta lên tới 96 ngàn km, tức tương đương với hai lần rưỡi chiều dài vịng xích đạo ỗi ngày trái tim ta tạo đủ lượng để xe tải 32 km đường Trong đời người, trái tim ta tạo lượng lượng đủ xe tải đoạn đường dài từ trái đất đến mặt trăng trở lại Tính trung bình từ lúc sơ sinh tuổi “cổ lai hy”, người loại khỏi thể khoảng 50 kg da, tức khối lượng người tầm thước Nếu đêm sáng giời mà bạn lên trời thấy Andromeda, điều có nghĩa mắt bạn cịn tinh, đến mức phân biệt chấm sáng yếu ớt hệ thiên hà lân cận cách chúng khoảng 2,5 triệu năm ánh sáng ọi người ngáy, âm tương tự khoảng 80 decibel, tức tương đương với ta phải nằm ngủ bên cạnh búa khoan xi măng ức độ tiếng ồn 85 decibel coi có hại cho tai người 10 ột người suốt đời tiết lượng nước bọt đủ để lấp đầy hai hồ bơi, tức khoảng 24 nghìn lít 11 Bạn tập hợp từ 7.000.000.000.000.000.000.000.000.000 nguyên tử 12 Và tuổi nguyên tử số hàng tỉ năm Thầy Tiên Sinh [098.5554.686] Trang 46 SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 13 ác tế bào thần kinh chuyển động với tốc độ 240 km 14 Ngoài năm giác quan vốn có, cịn sở hữu thêm giác quan nữa, giác quan thứ sáu (proprioception) hính giác quan thứ sáu kết hợp hiểu biết não mà bắp làm, liên quan tới cảm giác kích thước hình dạng thể bạn, cách giúp cho bạn có hình dung mối liên hệ phần thể bạn Vì vậy, bạn nhắm mắt lại dễ dàng đưa ngón tay lên chạm vào mũi 15 Nhịp tim bạn, nét mặt bạn thay đổi tùy thuộc vào loại nhạc bạn nghe 16 Bộ não bạn, khơng ngủ, sản xuất đủ lượng điện để thắp sáng cho bóng đèn 17 Xương người coi cứng thép, rầm thép có độ cứng tương đương với xương người phải có kích thước lớn gấp bốn năm lần ột mét khối xương, nguyên tắc mà nói, chịu trọng lượng 10 nghìn kg, tức xấp xỉ với trọng lượng năm xe bán tải tiêu chuẩn 18 Và, coi cứng thép, xương người cấu tạo từ 31% trọng lượng nước 19 Nếu mắt người máy ảnh kỹ thuật số, có độ phân giải 576 megapixel Để so sánh: máy ảnh DS R amiya, loại máy ảnh mạnh mà ta tìm thấy, độ phân giải ma trận 80 megapixel với giá bán lẻ đầy ấn tượng 34 nghìn USD 20 Ngồi ra, chun gia tin rằng, mắt người phân biệt 10 triệu màu sắc khác 21 Nếu ADN tãi thành chỉ, tổng độ dài chúng từ tất tế bào thể người lên tới mức 16 tỷ km, với khoảng cách từ Trái đất đến Diêm Vương ngược lại 22 Trong tồn đời người, dung lượng trí nhớ dài hạn não lưu trữ lên tới triệu tỉ bit thông tin riêng biệt 23 Bộ não người, đặc biệt vỏ não trước trán, có nhiệm vụ giúp phát triển kỹ xã hội giao tiếp với người khác, tiếp tục phát triển năm tứ thập chí lâu 24 Tính trung bình đời người, trái tim ta bơm khoảng 1,5 triệu thùng máu - đủ để lấp đầy 200 thùng xitéc tàu hỏa 25 thể sản xuất 180 triệu tế bào hồng cầu 26 ột thai kz bình thường kéo dài chín tháng, trường hợp mang thai lâu ghi nhận lại 375 ngày, tức 12,5 tháng 27 Trong thời gian mang thai, thể người mẹ không may bị hư hại số phận đó, thai nhi nằm bụng mẹ chuyển tế bào gốc tới phận để tu chỉnh lại chúng 28 Để thực bước cần tới hoạt động 200 bắp 29 ác nhà nghiên cứu tìm thấy 1.458 loài vi khuẩn rốn người 30 Hầu hết phi hành gia không gian cao thêm cm 31 ó tới sáu tỉ vịng xoắn tế bào ADN 32 Để thụ tinh trứng cần có tới từ 200 đến 500 triệu tinh trùng phải cố gắng chuyển ADN chúng vào trứng 33 ho đến ta nhắm mắt xi tay ta phải tốn tới phần ba đời giấc ngủ 34 Trong lúc tiến hành nghiên cứu, người ta phát rằng, người khởi động lại chế độ ngủ thức giấc bên thể cách rọi ánh sáng vào phía sau đầu gối 35 on người nhịn đói tới hai tháng liền 36 ưỡi ta nơi tập trung dây thần kinh vị giác mà chúng cịn có dày, ruột, tụy, phổi, hậu mơn, tinh hồn não 37 ác mối liên hệ vật l{ tạo tế bào thần kinh não ta ghi nhớ điều 38 Đã chứng minh khoa học rằng, cần lượng nhỏ điện thay đổi hoạt động não tình này, thường bị suy giảm khả đồng cảm 39 Bạn sống sót mà khơng cần oxy khoảng 5-10 phút, sau đó, tế bào não bạn bắt đầu chết lịm 40 Bộ não bạn bao gồm 60% chất béo 41 Bộ não người tự ăn nỗ lực cuối để tránh bị chết đói (điều tương tự xảy ta ăn kiêng khắc nghiệt bị suy dinh dưỡng) 42 Âm đạo có khả tự làm hồn tồn 43 Những nỗi ám ảnh nhớ truyền lại từ tổ tiên qua gien 44 Phản ứng lập trình số kích thích định gọi cảm xúc 45 Bộ nhớ dài hạn liên tục tạo thay đổi vật l{ não 46 Nếu bạn cố gắng sử dụng nét mặt định để biểu cảm xúc đó, bạn bắt đầu thực cảm thấy cảm xúc Thầy Tiên Sinh [098.5554.686] Trang 47 SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 47 người thời điểm định nhìn thấy phần nhỏ trường thị giác nên mắt phải thực hai ba cú giật mắt giây để bao quát hết tranh toàn cảnh 48 Khi bạn nhớ đó, khơng phải bạn chạm vào nhớ gốc mà thực việc tái tạo lại cách sáng tạo hình dung định mà có sai lệch phần cấu thành hoàn toàn 49 Bộ não bạn quên bớt thông tin để bảo vệ khỏi tình trạng q tải thơng tin trải nghiệm cảm xúc khó chịu Điều cho phép bạn suy nghĩ nhanh dễ dàng tiếp nhận thơng tin 50 Não thực nhiệm vụ mới, bao gồm khám phá tác phẩm âm nhạc lúc chợp mắt Rõ ràng tình trạng chợp mắt giúp làm tăng cường hiệu suất việc sử dụng nhớ thủ tục kiến thức tiềm thức trình tự tiến hành việc thực nhiệm vụ 51 Xã hội có “tầm nhìn kinh điển” điều có nghĩa tất thấy số vật giống hệt Ví dụ: nhà nghiên cứu yêu cầu người khu vực khác giới phác họa tách cà phê, gần tất vẽ theo cách nhìn từ xuống dịch chuyển tầm nhìn sang trái phải chút khơng nhìn vào thẳng từ xuống Thầy Tiên Sinh [098.5554.686] Trang 48 ... [098.5554.686] SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 D Trang THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 B I 2: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY Thầy Tiên [098.5554.686] Trang THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 Câu Qua...THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 KHÁI QUÁT VỀ SƠ ĐỒ TƯ DUY Sơ đồ tư hay indmap phương pháp Tony Buzan (sinh năm 1942) phát triển vào cuối thập niên 60 kỉ trước cách để giúp học sinh “ghi lại... THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 BÀI Thầy Tiên [098.5554.686] 6: DINH DƯỠNG NITO Ở THỰC VẬT Trang 23 THPT GIA ĐỊNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC 11 Câu Người ta sử dụng chế phẩm vi sinh vật Nitragin
- Xem thêm -

Xem thêm: Sơ đồ tư duy Sinh học 11, Sơ đồ tư duy Sinh học 11