Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán_ Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại VIC

99 7 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 23:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Thị Yến Giảng viên hƣớng dẫn: Ths Nguyễn Đức Kiên HẢI PHÒNG - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VIC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TỐN Sinh viên : Vũ Thị Yến Giảng viên hƣớng dẫn: Ths Nguyễn Đức Kiên HẢI PHÒNG - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Thị Yến Mã SV: 1213401090 Lớp: QTL601K Ngành:Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Thƣơng mại VIC LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Các thầy giáo, cô giáo khoa Quản trị kinh doanh trƣờng Đại học Dân lập Hải Phịng tận tình truyền đạt kiến thức tảng sở, kiến thức chuyên sâu Kế toán - Kiểm toán kinh nghiệm thực tiễn quý báu thực hữu ích cho em trình thực tập sau Thầy giáo, Th.s Nguyễn Đức Kiên hết lòng hỗ trợ em từ khâu chọn đề tài, cách thức tiếp cận thực tiễn đơn vị thực tập hoàn thành đề tài Các cô, chú, anh, chị cán làm việc Công ty TNHH Thƣơng mại VIC tạo điều kiện cho em đƣợc thực tập Phòng Kế tốn Cơng ty Mặc dù cố gắng nghiên cứu lý luận, tìm hiểu thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Thƣơng mại VIC nhằm đƣa biện pháp hữu ích, có khả áp dụng với điều kiện hoạt động Công ty, song thời gian trình độ cịn hạn chế nên q trình hồn thành khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý báu bảo thầy bạn để viết đƣợc hồn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, Th.s Nguyễn Đức Kiên cô, chú, anh, chị cán Phịng Kế tốn Cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC nhiệt tình hƣớng dẫn, thầy cô khoa Quản trị kinh doanh Nhà trƣờng tạo điều kiện giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hải phòng,ngày 25 tháng 06 năm 2014 Sinh viên Vũ Thị Yến MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Bản chất nội dung kinh tế chi phí sản xuất 1.2 Bản chất chức giá thành sản phẩm 1.2.1 Bản chất giá thành sản phẩm 1.2.2 Chức giá thành sản phẩm 1.3 Phân loại chi phí sản xuất 1.3.1 Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí (nội dung kinh tế chi phí) 1.3.2 Phân loại theo khoản mục chi phí (theo công dụng kinh tế): 1.3.3 Phân loại chi phí theo quan hệ với q trình sản xuất 1.3.4 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ chi phí với khối lƣợng sản phẩm sản xuất kỳ (theo cách ứng xử chi phí) 1.3.5 Phân loại chi phí theo chức chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 1.4 Phân loại giá thành sản phẩm 1.4.1 Phân loại giá thành theo thời điểm sở số liệu tính giá thành 1.4.2 Phân loại giá thành theo phạm vi phát sinh chi phí 1.5 Đối tƣợng hạch tốn chi phí sản xuất, đối tƣợng tính giá thành sản phẩm kỳ tính giá thành sản phẩm 1.5.1 Đối tƣợng hạch tốn chi phí sản xuất 1.5.2 Đối tƣợng tính giá thành 1.5.3 Kỳ tính giá thành sản phẩm 10 1.6 Phƣơng pháp trình tự hạch tốn chi phí sản xuất 10 1.6.1 Phƣơng pháp hạch tốn chi phí sản xuất 10 1.6.2 Trình tự hạch tốn chi phí sản xuất 11 1.7 Phƣơng pháp tính giá thành 12 1.7.1 Phƣơng pháp trực tiếp 12 1.7.2 Phƣơng pháp tổng cộng chi phí 12 1.7.3 Phƣơng pháp hệ số 12 1.7.4 Phƣơng pháp tỷ lệ 13 1.7.5 Phƣơng pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 13 1.7.6 Phƣơng pháp phân bƣớc 14 1.7.7 Phƣơng pháp đơn đặt hàng 14 1.8 Đánh giá sản phẩm dở dang 15 1.8.1 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15 1.8.2 Đánh giá sả n phẩ m dở dang theo khối lượng sả n lượng ước tính tương đương 15 1.8.3 Phƣơng pháp đánh giá 50% chi phí chế biến 16 1.8.4 Phƣơng pháp đánh giá theo giá thành định mức 16 1.9 Nội dung hạch tốn chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm 17 1.9.1 Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên 17 1.9.1.1 Hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 17 1.9.1.2 Hạch toán chi phí nhân cơng trực tiếp 18 1.9.1.3 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất chung 19 1.9.1.4 Tổng hợp chi phí sản xuất 21 1.9.2 Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ 23 1.9.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 23 1.9.2.2 Kế toán chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung 23 1.9.2.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm 24 1.10 Hạch toán thiệt hại sản xuất 24 1.10.1 Hạch toán thiệt hại sản phẩm hỏng 24 1.10.2 Hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất 25 1.11 Đặc điểm hạch tốn chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán 26 1.11.1 Hình thức Nhật ký chung 27 1.11.2 Hình thức Nhật ký – Sổ 28 1.11.3 Hình thức Chứng từ ghi sổ 29 1.11.4 Hình thức Nhật ký chứng từ 30 1.11.5 Hình thức kế tốn máy 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VIC 32 2.1 Đặc điểm chung ảnh hƣởng đến cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 32 2.1.2 Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất quy trình cơng nghệ công ty TNHH Thƣơng mại VIC 33 2.1.2.1 Đặc điểm sản phẩm 33 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất công ty TNHH Thƣơng mại VIC 34 2.1.2.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất công ty TNHH Thƣơng mại VIC 34 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty TNHH Thƣơng mại VIC 37 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn sách kế tốn áp dụng cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC 38 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 38 2.1.4.2 Chính sách kế tốn áp dụng công ty TNHH Thƣơng mại VIC 39 2.2 Thực trạng tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC 40 2.2.1 Đặc điểm cách phân loại chi phí sản xuất cơng ty 40 2.2.2 Đối tƣợng hạch tốn chi phí sản xuất đối tƣợng tính giá thành sản phẩm 41 2.2.2.1 Đối tƣợng hạch tốn chi phí sản xuất 41 2.2.2.2 Đối tƣợng tính giá thành sản phẩm 41 2.2.3 Kỳ tính giá thành phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm 41 2.2.4 Nội dung, trình tự hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Thƣơng mại VIC 42 2.2.4.1 Hạch toán chi phí ngun vật liệu trực tiếp cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC 42 2.2.4.2 Hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC 52 2.2.4.3 Hạch tốn chi phí sản xuất chung công ty TNHH Thƣơng mại VIC 60 2.2.4.4 Hạch tốn thiệt hại sản xuất cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC 67 2.2.4.5 Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm 67 Thủ trƣởng đơn vị 72 CHƢƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾTỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VIC 75 3.1 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn nói chung kế tốn chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm nói riêng công ty TNHH Thƣơng mại VIC 75 3.1.1 Ƣu điểm 75 3.1.2 Hạn chế 76 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 77 3.3 Yêu cầu phƣơng hƣớng hồn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Thƣơng mại VIC 78 3.4 Nội dung giải pháp hoàn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Thƣơng mại VIC 79 3.4.1 Kiến nghị 1: Về thiệt hại sản xuất 79 3.4.2 Kiến nghị 2: Về việc thay đổi hình thức trả lƣơng cho cơng nhân 80 3.4.3 Kiến nghị 3: Về hệ thống hạch toán sổ sách chi phí sản xuất 81 3.4.4 Kiến nghị 4: Hồn thiện việc trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 85 3.5 Điều kiện để thực giải pháp hoàn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm công ty TNHH Thƣơng mại VIC 85 3.5.1 Về phía nhà nƣớc 85 3.5.2 Về phía doanh nghiệp 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Hạch tốn tổng hợp chi phí ngun vật liệu trực tiếp 18 Sơ đồ 1.2: Hạch toán tổng hợp chi phí nhân cơng trực tiếp 19 Sơ đồ 1.3: Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung 21 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ tổng hợp chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm 22 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 24 Sơ đồ 1.7: Hạch toán sản phẩm hỏng sửa chữa đƣợc 25 Sơ đồ 1.8: Hạch tốn sản phẩm hỏng khơng sửa chữa đƣợc 25 Sơ đồ 1.9: Hạch toán chi phí thiệt hại ngừng sản xuất kế hoạch 26 Sơ đồ 1.10: Hạch tốn chi phí thiệt hại ngừng sản xuất kế hoạch 26 Sơ đồ 1.11: Trình tự ghi sổ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo hình thức Nhật ký chung 27 Sơ đồ 1.12: Trình tự ghi sổ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo hình thức Nhật ký – sổ 28 Sơ đồ 1.13: Trình tự ghi sổ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo hình thức Chứng từ ghi sổ 29 Sơ đồ 1.14: Trình tự ghi sổ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo hình thức Nhật ký chứng từ 30 Sơ đồ 1.15: Trình tự ghi sổ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán máy 31 Sơ đồ 2.1: Công nghệ sản xuất thức ăn gia súc đậm đặc công ty TNHH Thƣơng mại VIC 35 Sơ đồ 2.2: Công nghệ sản xuất thức ăn gia súc hỗn hợp dạng viên công ty TNHH Thƣơng mại VIC 36 Sơ đồ 2.3: Tổ chức máy quản lý công ty TNHH Thƣơng mại VIC 37 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty 39 Sơ đồ 2.5: Trình tự ghi sổ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo hình thức Nhật ký chung công ty TNHH Thƣơng mại VIC 40 Sơ đồ 3.1: Kế toán sản phẩm hỏng sửa chữa đƣợc 80 Sơ đồ 3.2: Kế toán sản phẩm hỏng không sửa chữa đƣợc: 80 Sơ đồ 3.2: Kế tốn trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 85 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 2.1: Kết sản xuất kinh doanh năm công ty 33 Biểu 2.2: Hóa đơn GTGT 0002385 44 Biểu 2.3: Phiếu nhập kho số PN02 45 Biểu 2.4: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) 46 Biểu 2.5: Lệnh sản xuất số 03/10 47 Biểu 2.6: Phiếu xuất kho số PX12 48 Biểu 2.7: Sổ chi tiết tài khoản 621 49 Biểu 2.8: Trích Sổ nhật ký chung 50 Biểu 2.9: Sổ TK 621 51 Biểu 2.10: Bảng chấm công 54 Biểu 2.11: Bảng tính lƣơng 55 Biểu 2.12: Bảng trích theo lƣơng 56 Biểu 2.13: Bảng tổng hợp lƣơng trích theo lƣơng 57 Biểu 2.14: Bảng phân bổ lƣơng 58 Biểu 2.15: Trích sổ Nhật ký chung 59 Biểu 2.16: Sổ TK 622 60 Biểu 2.17: Bảng phân bổ chi phí trả trƣớc dài hạn 62 Biểu 2.18: Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ 64 Biểu 2.19: Hóa đơn GTGT 0320117 65 Biểu 2.20: Trích sổ Nhật ký chung 66 Biểu 2.21: Sổ TK 627 67 Biểu 2.22: Phiếu kế toán số 10 68 Biểu 2.23: Bảng phân bổ chi phí sản xuất 69 Biểu 2.24: Thẻ tính giá thành sản phẩm 71 Biểu 2.25: Phiếu nhập kho thành phẩm 72 Biểu 2.26: Trích sổ Nhật ký chung 73 Biểu 2.27: Sổ TK 154 74 Biểu 3.1: Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành 81 Biểu 3.2: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 621 82 Biểu 3.3: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 622 83 Biểu 3.4: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 627 84 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Từ sổ Nhật ký chung (Biểu 2.26) kế toán ghi vào Sổ nhƣ Biểu 2.27 Biểu 2.27: Sổ TK 154 Đơn vị: C.TY TNHH THƢƠNG MẠI VIC Địa chỉ: khu CN Vĩnh Niệm – Lê Chân- HP Mẫu số S03b – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trƣởng BTC) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế tốn Nhật ký chung) Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Số hiệu: 154 Tháng 10 năm 2012 Đơn vị tính: Đồng Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày Diễn giải TK đối ứng Số dƣ đầu kỳ Số tiền Nợ Có 285.247.500 Số phát sinh kỳ 31/10 PKT10 31/10 Chi phí NVL trực tiếp 621 1.842.882.900 31/10 PKT10 31/10 Chi phí NCTT 622 384.587.004 31/10 PKT10 31/10 Chi phí SXC 627 246.264.145 31/10 PN20 31/10 Nhập kho sản phẩm hoàn thành 155 909.414.516 Cộng phát sinh 2.473.734.049 Số dƣ cuối kỳ 1.849.567.033 909.414.516 Ngày 31 tháng 10 năm 2012 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn trích: phịng kế tốn cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC) Sinh viên: Vũ Thị Yến – QTL601K 74 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng CHƢƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VIC 3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế tốn nói chung kế tốn chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm nói riêng cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC Qua thời gian thực tập cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC, đƣợc tìm hiểu tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm nói riêng, cịn hạn chế khả nhận thức kinh nghiệm thực tế nhƣng qua viết này, em xin mạnh dạn trình bày số ý kiến nhận xét với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào củng cố hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm công ty 3.1.1 Ưu điểm Về tổ chức máy kế tốn Với hình thức kế tốn tập trung, máy kế toán phát huy hiệu việc tăng cƣờng quản lý hạch tốn Bên cạnh đó, máy kế tốn gọn nhẹ giúp giảm chi phí quản lý Đội ngũ nhân viên kế tốn có trình độ, có chun mơn tốt, ý thức trách nhiệm cao nhiệt tình cơng việc, ln phát huy hết khả đồng thời khơng ngừng học hỏi, giúp đỡ lẫn chuyên môn nghiệp vụ Về hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán Hệ thống sổ sách, tài khoản kế toán đƣợc xây dựng hợp lý, tuân thủ với chế độ kế toán ban hành theo định 15/ 2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 văn bổ sung, sửa đổi, cách ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh cách rõ ràng, chuẩn xác, khoa học, dể hiểu, đáp ứng đƣợc nhu cầu thông tin kế toán cho đối tƣợng sử dụng Kế toán áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung, hình thức đơn giản, dễ vận dụng, phù hợp với yêu cầu quản lý công ty Về tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Kế tốn chi phí sản xuất: Cơng ty xác định đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất theo phân xƣởng sản xuất Việc xác định hoàn toàn đắn, hợp lý phù hợp với đặc thù sản xuất công ty, phục vụ tốt cho công tác đạo sản xuất, quản lý giá thành doanh nghiệp Sinh viên: Vũ Thị Yến – QTL601K 75 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phịng Cơng ty có biện pháp đắn việc lập định mức nguyên vật liệu nhƣ quản lý chặt chẽ khâu thu mua vật tƣ, lập kế hoạch mua vật tƣ đáp ứng cho trình sản xuất Do đó, góp phần làm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tăng khả cạnh tranh thị trƣờng Cơng ty hạch tốn hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý, giúp nhà quản lý doanh nghiệp thƣờng xuyên nắm đƣợc tình hình biến động hàng tồn kho định cách nhanh chóng, xác kịp thời Đối với CPNCTT: Hình thức trả lƣơng theo thời gian mà công ty áp dụng đơn giản, gọn nhẹ giảm đƣợc khối lƣợng công việc cho kế tốn Cơng ty hạch tốn CPSXC chi tiết theo khoản mục chi phí nhƣ: chi phí tiền lƣơng, chi phí cơng cụ dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, dịch vụ mua ngồi,… Do đó, việc quản lý đƣợc chặt chẽ phản ánh đƣợc ảnh hƣởng khoản mục tới kết cấu giá thành sản phẩm, từ có đƣợc thơng tin chi tiết việc xác định nhân tố chi phí đƣợc thực tiết kiệm hay lãng phí để có biện pháp phát huy lợi thế, hạn chế khắc phục tồn để tiết kiệm chi phí nhƣ có biện pháp để hạ giá thành sản phẩm - Kế toán xác định giá trị sản phẩm dở dang theo theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Phƣơng pháp phù hợp với đặc điểm công nghệ sản xuất tính chất sản phẩm cơng ty - Kế tốn tính giá thành sản phẩm theo phƣơng pháp trực tiếp Sử dụng phƣơng pháp giúp cơng tác tính giá thành đơn giản hơn, cơng việc tính tốn kế tốn nhẹ nhàng hơn, tránh đƣợc sai sót khơng đáng có nhầm lẫn việc tính tốn Đồng thời kỳ tính giá thành hàng tháng, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời chi phí giá thành cho nhà quản lý, giúp họ đƣa định đắn, kịp thời sản xuất… 3.1.2 Hạn chế Bên cạnh ƣu điểm trên, cơng ty cịn tồn hạn chế cần khắc phục q trình hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Thứ nhất: Về thiệt hại sản xuất Hiện công ty khơng tiến hành hạch tốn riêng thiệt hại trình sản xuất Thứ hai: Về hình thức trả lƣơng công nhân sản xuất Công ty trả lƣơng cho phận trực tiếp sản xuất theo hình thức trả lƣơng theo thời gian chƣa hợp lý, chƣa nâng cao đƣợc suất lao động, chƣa Sinh viên: Vũ Thị Yến – QTL601K 76 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phịng khuyến khích đƣợc cơng nhân làm việc từ tạo hiệu sản xuất chƣa cao Thứ ba: Về hệ thống sổ sách hạch tốn chi phí sản xuất Hiện nay, cơng ty mở sổ chi tiết cho TK 621 theo mẫu số S38 – DN Từ dẫn đến việc khó theo dõi đƣợc yếu tố chi phí khoản mục việc cung cấp thông tin không thuận lợi cho việc đánh giá chi phí nhằm phục vụ mục đích tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm Thứ tƣ: Về việc trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Tài sản cố định Công ty đƣợc mua sắm từ lâu nên số tài sản xuống cấp Mặc dù kế tốn khơng trích trƣớc khoản sửa chữa lớn cho chúng mà xảy kế toán hạch tốn trực tiếp vào chi phí sản xuất kỳ Việc hạch tốn nhƣ làm chi phí sửa chữa TSCĐ kỳ khơng đồng đều, gây đột biến tăng chi phí sản xuất chung, làm tăng giá thành sản phẩm kỳ có chi phí sửa chữa 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Sự nghiệp đổi đòi hỏi doanh nghiệp cần phải tự hồn thiện nhƣ nhanh chóng thích nghi với thay đổi kinh tế Doanh nghiệp cần phải tự chủ mặt hoạt động doanh nghiệp, từ việc sử dụng vốn, tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phải biết tận dụng hội sẵn có để lựa chọn cho hƣớng đắn Mặt khác, mục tiêu theo đuổi hầu hết doanh nghiệp lợi nhuận Doanh nghiệp ln tìm biện pháp, nỗ lực phấn đấu để nâng cao khả cạnh tranh thu đƣợc lợi nhuận cao Có nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm nhân tố có ảnh hƣởng trực tiếp Tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm yêu cầu cấp thiết đặt doanh nghiệp Cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cần phải đƣợc quan tâm khơng ngừng đổi hồn thiện Việc hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có vai trị quan trọng cơng tác quản lý doanh nghiệp Việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng cụ giúp cho doanh nghiệp đề đƣợc sách giả phù hợp mà đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, nhà quản trị doanh nghiệp đƣợc cung cấp thông tin cách Sinh viên: Vũ Thị Yến – QTL601K 77 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phịng thơng tin đầy đủ, nhanh chóng xác tình hình hoạt động doanh nghiệp từ có nhìn tổng quan việc phân tích, đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp - Thực tế cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC, cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng tồn số hạn chế gây việc tính tốn giá thành sản phẩm chƣa đƣợc xác Chính thế, việc hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC địi hỏi ngày hồn thiện để đáp ứng nhu cầu quản lý doanh nghiệp, tiến tới nâng cao chất lƣợng sản phẩm, đạt đƣợc lợi nhuận nhƣ uy tín thị trƣờng 3.3 Yêu cầu phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Thƣơng mại VIC Yêu cầu hoàn thiện - Đảm bảo phù hợp đặc điểm sản xuất kinh doanh với chế độ kế tốn hành Bởi vì, doanh nghiệp có đặc điểm, đặc thù định, cần vận dụng chế độ kế toán cách linh hoạt hợp lý dựa sở chức hoạt động, quy mơ để đạt đƣợc hiệu quản lý cao - Đảm bảo tuân thủ thống chặt chẽ quy định điều lệ tổ chức kế toán Nhà Nƣớc, chế độ kế tốn Bộ Tài ban hành với chế độ kế toán đặc thù ngành sản xuất kinh doanh - Đảm bảo tiết kiệm việc tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp Phải tổ chức cơng tác kế tốn cách khoa học hợp lý, phân công công việc rõ ràng nhân viên, đảm bảo thực tốt chức năng, nhiệm vụ để đạt hiệu chất lƣợng cao với mức chi phí thấp - Đảm bảo tốt chức thông tin cho nhà quản lý mục tiêu việc hồn thiện cơng tác kế tốn cung cấp thơng tin kịp thời xác để nhà quản lý đƣa định đắn Phương hướng hoàn thiện Tiếp tục phát huy ƣu điểm có tìm biện pháp khắc phục hạn chế, tồn nhằm đảm bảo hạch toán theo chế độ Nhà nƣớc quy định đáp ứng yêu cầu quản lý hạch tốn cơng ty có tính đến định hƣớng phát triển công ty Sinh viên: Vũ Thị Yến – QTL601K 78 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phịng 3.4 Nội dung giải pháp hồn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC Hồn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phần khơng thể thiếu q trình thực cơng tác hạch tốn kế tốn doanh nghiệp Tính đúng, tính đủ chi phí yêu cầu quan trọng Việc tính đúng, tính đủ chi phí cịn giúp cho việc cung cấp kịp thời, xác thơng tin phục vụ cho nhà quản lí Do đó, cơng tác kế tốn nói chung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng cần đƣợc hồn thiện để làm sở đánh giá hiệu kinh doanh Cơng ty Với hiểu biết cịn hạn chế thân, em xin đƣa số kiến nghị sau nhằm hồn thiện hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Thƣơng mại VIC 3.4.1 Kiến nghị 1: Về thiệt hại sản xuất Trong trình sản xuất, dù hay nhiều có sản phẩm hỏng, sản phẩm gánh chịu chi phí sản xuất phát sinh kỳ Vì vậy, cơng ty nên hạch tốn khoản thiệt hại này, để tìm ngun nhân nhƣ biện pháp xử lý Nếu sản phẩm hỏng công nhân trực tiếp sản xuất làm hỏng cơng nhân hay tổ đội phải chịu trách nhiệm Nếu sản phẩm hỏng trình sản xuất phát sinh cố doanh nghiệp cần sớm tìm lỗi biện pháp giải sớm tốt tránh việc làm ảnh hƣởng đến tiến độ sản xuất nhƣ chất lƣợng sản phẩm, hạn chế cách tối đa thiệt hại Tại công ty, tùy theo mức độ mà sản phẩm hỏng đƣợc chia làm hai loại: Sản phẩm hỏng sửa chữa đƣợc: sản phẩm hỏng mặt kĩ thuật sửa chữa đƣợc cịn lợi ích kinh tế Sản phẩm hỏng không sửa chữa đƣợc: sản phẩm hỏng mặt kỹ thuật sửa chữa đƣợc sửa chữa đƣợc khơng cịn lợi ích kinh tế Sinh viên: Vũ Thị Yến – QTL601K 79 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phịng - Phƣơng pháp hạch tốn sản phẩm hỏng sửa chữa đƣợc: Sơ đồ 3.1: Kế toán sản phẩm hỏng sửa chữa TK 155 TK 1388 TK 154 Kết chuyển giá trị sản phẩm hỏng sản xuất Giá trị sản phẩm hỏng sửa chữa xong nhập lại kho TK 154 TK 152, 334, 214 Chi phí sửa chữa sản phẩm hỏng Kết chuyển sản phẩm hỏng sửa chữa xong đƣa vào sản xuất tiếp - Phƣơng pháp hạch tốn sản phẩm hỏng khơng sửa chữa đƣợc: Sơ đồ 3.2: Kế tốn sản phẩm hỏng khơng sửa chữa đƣợc: TK 154 Giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa đƣợc TK 138 TK 811, 334 Giá trị thiệt hại thực tế sản phẩm đƣợc xử lý theo quy định TK 111, 152 Giá trị phế liệu thu hồi khoản bồi thƣờng 3.4.2 Kiến nghị 2: Về việc thay đổi hình thức trả lương cho cơng nhân Công nhân ngƣời trực tiếp làm sản phẩm cơng ty nên áp dụng hình thức trả lƣơng theo sản phẩm để khuyến khích ngƣời lao động tích cực cơng việc, tạo suất lao động cao mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp Các bƣớc tính lƣơng sản phẩm nhƣ sau: - Xây dựng đơn giá tiền lƣơng cho công đoạn - Sau sản phẩm hoàn thành, trƣởng phận nghiệm thu khối lƣợng chất lƣợng sản phẩm hoàn thành lập phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành nhƣ Biểu 3.1 sau: Sinh viên: Vũ Thị Yến – QTL601K 80 Trƣờng ĐHDL Hải Phịng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 3.1: Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành Đơn vi: Công ty TNHH Thƣơng mại VIC Mẫu số: 05 - LĐTL Bộ phận:Khu CN Vĩnh Niệm – Lê Chân - HP (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trƣởng BTC) PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOÀN THÀNH Ngày 31 tháng 10 năm 2012 Tên đơn vị ( cá nhân): Phân xƣởng số STT Tên sản phẩm (cơng việc) Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Ghi A B C D Đậm đặc BeBe 310 bao 10.980 1.500 16.470.000 Cộng 10.980 16.470.000 Tổng số tiền ( viết chữ): Mƣời sáu triệu bốn trăm bảy mƣơi nghìn đồng chẵn./ Ngƣời giao việc (Ký, họ tên) Ngƣời nhận việc (Ký, họ tên) Ngƣời kiểm tra chất lƣợng (Ký, họ tên) Ngƣời duyệt (Ký, họ tên) - Căn vào phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành tổ, phân xƣởng quản đốc phân xƣởng tổ trƣởng ký xác nhận, kế toán xác định số lƣợng sản phẩm hoàn thành theo tiêu chuẩn - Từ đơn công ty xây dựng theo cơng đoạn, kế tốn tính tiền lƣơng phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất (khi chƣa cộng thêm khoản phụ cấp): Đơn giá lƣơng cho Lƣơng sản phẩm Số lƣợng sản phẩm = x đơn vị sản phẩm công nhân sản xuất hoàn thành Tiền lƣơng đƣợc trả cho ngƣời lao động theo khối lƣợng sản phẩm hoàn thành đảm bảo chất lƣợng, tiêu chuẩn kỹ thuật đơn giá tiền lƣơng đơn vị sản phẩm 3.4.3 Kiến nghị 3: Về hệ thống hạch toán sổ sách chi phí sản xuất Để giảm bớt sổ sách kế tốn mà đảm bảo quy trình hạch tốn, tạo thuận lợi cho việc cung cấp thơng tin nhằm mục đích cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý Cơng ty nên mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh cho loại chi phí sản xuất (TK 621, 622, 627) thay theo dõi chi phí chi tiết tài khoản chúng: Sinh viên: Vũ Thị Yến – QTL601K 81 Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Chi phí ngun vật liệu trực tiếp: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh mở cho loại sản phẩm: Biểu 3.2: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 621 Đơn vị: Công ty TNHH Thƣơng mại VIC Địa chỉ: Khu CN Vĩnh Niệm – Lê Chân - HP NT ghi sổ 07/10 07/10 Mẫu số S36-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TK: 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Tên phân xƣởng:PX1 Chi tiết sản phẩm:Đậm đặc BeBe 310 Tháng 10 năm 2012 Chứng từ Ghi Nợ TK 621 TK Diễn giải đối Chia Số Ngày Tổng số ứng hiệu tháng tiền Ngô hạt Tấm gạo Bột cá Peru Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh tháng PX12 07/10 Xuất kho NVL sản xuất sp Đậm đặc BeBe 310 152 180.500.000 106.250.000 26.450.000 14.235.000 PX13 07/10 XK phụ gia sản xuất sp Đậm đặc BeBe 310 152 18.950.000 Cộng phát sinh tháng 588.896.800 174.450.000 64.280.000 38.500.000 Ghi Có TK621 154 588.896.800 Số dƣ cuối kỳ Ngày 31 tháng 10 năm 2012 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Việc mở sổ CPSXKD TK 621 nhƣ giúp tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho loại sản phẩm mà cịn phản ánh chi tiết chi phí loại nguyên vật liệu cấu thành lên sản phẩm Sinh viên: Vũ Thị Yến – QTL601K 82 Trƣờng ĐHDL Hải Phịng Khóa luận tốt nghiệp Chi phí nhân cơng trực tiếp Biểu 3.3: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 622 Đơn vị: Công ty TNHH Thƣơng mại VIC Địa chỉ: Khu CN Vĩnh Niệm – Lê Chân - HP Mẫu số S36-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TK: 622 – Chi phí nhân cơng trực tiếp Tên phân xƣởng: PX1 Tháng 10 năm 2012 Chứng từ NT ghi sổ Số hiệu Diễn giải Ngày tháng TK đối ứng Tổng số tiền Lƣơng Ghi Nợ TK 622 Chia BHYT BHXH BHTN KPCĐ 42.595.200 7.516.800 2.505.600 6.509.204 42.595.200 7.516.800 2.505.600 6.509.204 Số dƣ đầu kỳ 31/10 BPBL10 31/10 31/10 BPBL10 31/10 Số phát sinh kỳ Tính lƣơng phải trả cơng nhân trực tiếp sản xuất Trích khoản theo lƣơng tính vào chi phí Cộng phát sinh kỳ Ghi Có TK622 334 325.460.200 338 59.126.804 384.587.004 154 325.460.200 325.460.200 384.587.004 Số dƣ cuối kỳ Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Vũ Thị Yến – QTL601K Ngày 31 tháng10 năm 2012 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 83 Trƣờng ĐHDL Hải Phịng Khóa luận tốt nghiệp Chi phí sản xuất chung: Kế tốn nên tập hợp chi phí sản xuất chung phát sinh tháng vào Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 627 mở chung cho tồn cơng ty, chia theo khoản mục chi phí sản xuất chung Thay mở chi tiết TK 6271, 6272, 6273, 6274, 6277, 6278) sổ tổng hợp chi phí sản xuất chung làm việc ghi sổ trở nên cồng kềnh phức tạp Biểu 3.4: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 627 Mẫu số S36 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ tài chính) Đơn vị: C.TY TNHH THƢƠNG MẠI VIC Địa chỉ: khu CN Vĩnh Niệm – Lê Chân- HP SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Dùng cho TK 621, 622, 627… Tài khoản: 627 – Chi phí sản xuất chung Tên phân xƣởng: PX1 Tháng 10 năm 2012 Ngày tháng ghi sổ 17/10 31/10 31/10 31/10 31/10 Chứng từ Số hiệu Ngày tháng HĐ0320117 BPBL10 BPBL10 BPB242/10 BKH10 17/10 31/10 31/10 31/10 31/10 Diễn giải Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh kỳ Chi phí tiền điện Lƣơng nhân viên quản lý phân xƣởng Các khoản trích theo lƣơng vào chi phí Phân bổ chi phí trả trƣớc dài hạn Trích KH TSCĐ tháng 10 Cộng số phát sinh kỳ Ghi Có TK 627 Số dƣ cuối kỳ Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Vũ Thị Yến – QTL601K TK ĐƢ 112 334 338 242 214 154 Tổng số tiền 86.256.580 62.280.000 12.859.020 5.957.045 78.911.500 246.264.145 246.264.145 6271 Ghi Nợ TK 627 Chia 6272 6273 6274 6277 6278 86.256.580 62.280.000 12.859.020 5.957.045 75.139.020 5.957.045 78.911.500 78.911.500 86.256.580 Ngày 31 tháng 10 năm 2012 Kế tốn trƣởng (Ký, họ tên) 84 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 3.4.4 Kiến nghị 4: Hồn thiện việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Nhằm ổn định chi phí sản xuất giá thành sản phẩm phát sinh kỳ, Cơng ty cần phải lập kế hoạch sửa chữa lớn tiến hành trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, đảm bảo khoản chi phí sửa chữa lớn phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh kỳ ảnh hƣởng tới việc tính giá thành xác định kết kinh doanh Việc xác định mức trích chi phí sửa chữa lớn hàng tháng vào kế hoạch sửa chữa lớn năm chi phí sửa chữa lớn phát sinh vào năm trƣớc Sơ đồ 3.3: Kế tốn trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Hồn nhập số trích trƣớc > Số thực tế phát sinh TK 241 TK 335 TK 627, 641, 642 Trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh đƣợc trừ vào số trích trƣớc Trích bổ sung số trích trƣớc nhỏ số thực tế phát sinh 3.5 Điều kiện để thực giải pháp hoàn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm công ty TNHH Thƣơng mại VIC 3.5.1 Về phía nhà nước Hội nhập kinh tế giới tạo điều kiện cho phát triển thành phần kinh tế nƣớc, nhiên đặt khơng thách thức cạnh tranh mạnh mẽ đầy áp lực mà doanh nghiệp gặp phải Điều đặt cho Nhà nƣớc vấn đề cấp bách cần giải làm nảo để không thực tốt cam kết hội nhập kinh tế quốc tế mà đảm bảo cho phát triển tất thành phần kinh tế nƣớc Hƣớng tới mục tiêu chung, Nhà nƣớc tạo điều kiện thuận lợi môi trƣờng kinh doanh công lành mạnh cho doanh nghiệp, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật Việt Nam Ban hành sách phù hợp, kịp thời với biến động kinh tế kèm theo ƣu đãi cho doanh nghiệp, cá nhân có đóng góp to lớn phát triển đất nƣớc Qua đó, khuyến Sinh viên: Vũ Thị Yến – QTL601K 85 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phịng khích doanh nghiệp nƣớc ln đổi hồn thiện để tạo lợi cạnh tranh với doanh nghiệp nƣớc ngoài, thúc đẩy tốc độ tăng trƣởng kinh tế nƣớc 3.5.2 Về phía doanh nghiệp Đứng trƣớc thay đổi kinh tế đất nƣớc sách kinh tế mở cửa, doanh nghiệp nên tìm biện pháp kế toán cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp, cập nhật chuẩn mực, quy định, thông tƣ hƣớng dẫn kế toán, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào cơng tác kế tốn cơng ty Doanh nghiệp phải thƣờng xuyên tổ chức cử nhân viên kế tốn cơng ty tham gia lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ để theo kịp đƣợc thay đổi chế độ kế tốn nói chung khuyến khích họ tự học tập, nghiên cứu để hồn thiện áp dụng sách vào doanh nghiệp cách phù hợp đem lại hiệu cao cho công ty, đồng thời đảm bảo nguyên tắc chế độ kế toán Sinh viên: Vũ Thị Yến – QTL601K 86 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế khu vực giới mang đến cho doanh nghiệp nhiều hội để học hỏi kinh nghiệm có điều kiện tiếp cận với tiến khoa học kỹ thuật mới, nhiên, họ phải đối mặt với thách thức khơng nhỏ địi hỏi phải hồn thiện phƣơng thức sản xuất, tìm tịi sáng tạo Để tăng khả cạnh tranh, doanh nghiệp cần tìm biện pháp hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm đƣợc chi phí sản xuất mà đảm bảo chất lƣợng sản phẩm Vì vậy, cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có vai trị quan trọng doanh nghiệp sản xuất nói chung với cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC nói riêng Khóa luận tốt nghiệp: “Hồn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC” hệ thống hóa đƣợc lý luận chung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Về thực tiễn, khóa luận mơ tả phân tích đƣợc thực trạng cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Thƣơng mại VIC cách khách quan, trung thực thông qua số liệu năm 2012 minh chứng cho lập luận đƣa Sau đánh giá công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý, tổ chức cơng tác kế tốn, đặc biệt sâu đánh giá cơng tác tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty, khố luận đƣa kiến nghị nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Thƣơng mại VIC số vấn đề: Thiệt hại sản xuất, hệ thống sổ sách kế tốn, trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn, hình thức tốn lƣơng cho cơng nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm… Các kiến nghị đề xuất xuất phát từ thực tế cơng ty nên có thực tế khả thi Vì kiến thức lý luận cịn hạn chế, kinh nghiệm thực tế chƣa nhiều nên khoá luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc bảo, góp ý kiến thầy, giáo để khố luận em đƣợc hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ thầy giáo Th.S Nguyễn Đức Kiên thầy cô giáo khoa quản trị kinh doanh trƣờng ĐHDL Hải Phịng tồn thể cán nhân viên phịng kế tốn Cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC hƣớng dẫn tạo điều kiện cho em hồn thành khố luận tốt nghiệp Hải phịng, ngày 25 tháng 06 năm 2014 Sinh viên Vũ Thị Yến Sinh viên: Vũ Thị Yến – QTL601K 87 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Võ Văn Nhị - Th.S Phạm Thanh Liêm – Th.S Lý Kim Huê (2002), Hƣớng dẫn thực hành kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp, Nhà xuất Thống Kê Bộ tài (2009), Chế độ kế toán doanh nghiệp Hệ thống tài khoản kế tốn, Nhà xuất Tài Bộ tài (2009), Chế độ kế toán doanh nghiệp Báo cáo tài chính, chứng từ sổ sách kế tốn, sơ đồ kế tốn, Nhà xuất Tài PGS.TS Nguyễn Đình Đỗ - TS Nguyễn Thị Thủy – TS Nguyễn Trọng Cơ – ThS Nghiêm Thị Thà (2006), Kế tốn phân tích chi phí – giá thành doanh nghiệp, Nhà xuất Tài Chính TS Phan Đức Dũng (2007), Kế tốn chi phí – giá thành, Nhà xuất Thống Kê Khóa luận tốt nghiệp anh chị khóa trƣớc Sinh viên: Vũ Thị Yến – QTL601K 88 ... cơng ty: - Tên giao dịch: Công ty TNHH Thƣơng mại VIC - Tên tiếng Anh: VIC - Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Lợi - Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty TNHH - Nhóm ngành nghề: Nơng sản – Thực phẩm - Trụ... công ty TNHH Thƣơng mại VIC 42 2.2.4.1 Hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC 42 2.2.4.2 Hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp công ty TNHH. .. Thƣơng mại VIC 52 2.2.4.3 Hạch tốn chi phí sản xuất chung công ty TNHH Thƣơng mại VIC 60 2.2.4.4 Hạch tốn thiệt hại sản xuất cơng ty TNHH Thƣơng mại VIC 67 2.2.4.5 Tổng hợp chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán_ Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại VIC, Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán_ Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại VIC