Luận văn thạc sĩ kỹ thuật phần mềm xây dựng kiến trúc triển khai liên tục cho các hệ thống dựa trên vi dịch vụ

83 51 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 22:46

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN TRỌNG HIẾU XÂY DỰNG KIẾN TRÚC TRIỂN KHAI LIÊN TỤC CHO CÁC HỆ THỐNG DỰA TRÊN VI DỊCH VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT PHẦN MỀM HÀ NỘI - 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN TRỌNG HIẾU XÂY DỰNG KIẾN TRÚC TRIỂN KHAI LIÊN TỤC CHO CÁC HỆ THỐNG DỰA TRÊN VI DỊCH VỤ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm Mã số: 8480103.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT PHẦN MỀM NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VÕ ĐÌNH HIẾU HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ Kĩ thuật phần mềm "Xây dựng kiến trúc triển khai liên tục cho hệ thống dựa vi dịch vụ" sản phẩm nghiên cứu khoa học riêng cá nhân tôi, giúp đỡ lớn Giảng viên hướng dẫn TS Võ Đình Hiếu, không chép lại người khác Những điều trình bày tồn nội dung luận văn cá nhân tơi, tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu Tất tài liệu tham khảo có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn hợp pháp Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật theo quy định cho lời cam đoan Hà nội, tháng 11 năm 2018 Học viên Nguyễn Trọng Hiếu LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo, TS Võ Đình Hiếu - người dành nhiều tâm huyết, tận tình bảo giúp đỡ tơi suốt trình bắt đầu thực đề tài hồn thành Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội - nơi theo học thời gian qua Các thầy cô cung cấp cho kiến thức quý báu, tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn người thân gia đình, bạn bè khóa, đồng nghiệp quan giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi q trình học tập nghiên cứu thực luận văn Tuy cố gắng trình làm luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận góp ý thầy cô bạn Hà nội, tháng 11 năm 2018 Học viên Nguyễn Trọng Hiếu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN -1 LỜI CẢM ƠN BẢNG CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT -1 DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN -4 1.1 Tính tốn đám mây 1.1.1 Giới thiệu tính tốn đám mây -4 1.1.2 Sự phổ biến ứng dụng dựa vào đám mây -5 1.2 Tích hợp, chuyển giao triển khai liên tục -6 1.2.1 Tích hợp liên tục 1.2.2 Chuyển giao liên tục -7 1.2.3 Triển khai liên tục 1.3 Kiến trúc hệ thống -8 1.3.1 Kiến trúc khối 1.3.2 Kiến trúc hướng dịch vụ - 10 1.3.3 Kiến trúc vi dịch vụ 11 1.4 Các mơ hình triển khai - 13 1.4.1 Mơ hình triển khai tùy biến - 13 1.4.2 Mơ hình khơng tùy biến kết hợp với Reverse Proxy - 14 1.4.3 Mơ hình khơng tùy biến với ứng dụng vi dịch vụ 15 1.5 Khái niệm Container 17 CHƯƠNG 2: YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG TRIỂN KHAI LIÊN TỤC - 21 2.1 Yêu cầu điều phối container - 21 2.1.1 Khám phá dịch vụ 21 2.1.2 Bộ lập lịch - 22 2.1.3 Điều phối container 23 2.2 Yêu cầu cho nhà phát triển - 24 2.2.1 Khả tự triển khai - 24 2.2.2 Nhận thông tin kết build - 25 2.3 Yêu cầu vận hành 25 2.3.1 Quản lý cấu hình 25 2.3.2 Thu thập lưu trữ log 25 2.3.3 Giám sát thông báo lỗi - 26 2.3.4 Triển khai khơng bị gián đoạn có khả đảo ngược phiên - 27 2.3.5 Thiết kế mạng triển khai - 27 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRIỂN KHAI LIÊN TỤC - 28 3.1 Luồng triển khai 28 3.2 Phân tích lựa chọn cơng nghệ - 29 3.2.1 Hệ thống quản lý mã nguồn - 29 3.2.2 Máy chủ CI máy chủ triển khai - 30 3.2.3 Công nghệ container - 32 3.2.4 Nền tảng điều phối container - 32 3.2.5 Kubernetes - 36 3.2.6 Kênh thông báo - 38 3.2.7 Hệ thống thu thập quản lý log - 39 3.2.8 Công nghệ giám sát hệ thống cảnh báo 41 3.2.9 Giải pháp quản lý cấu hình 43 3.3 Luồng triển khai liên tục hoàn thiện - 43 CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ ĐÁNH GIÁ - 47 4.1 Cài đặt - 47 4.1.1 Hệ thống vi dịch vụ mẫu - 47 4.1.2 Cách thức tổ chức mã nguồn trình build ảnh docker 48 4.1.3 Cài đặt môi trường sản phẩm - 53 4.2 Đánh giá kết - 58 KẾT LUẬN - 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO - 63 PHỤ LỤC - 65 BẢNG CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT STT Thuật ngữ viết tắt Thuật ngữ đầy đủ EFK Elasticsearch, Fluentd, Kibana VPC Virtual Private Cloud VM Virtual Machine CI Continuous Integration IaaS Infrastructure as a Service PaaS Platform as a Service SaaS Software as a Service IAC Infrastructure as code DNS Domain Name System 10 SOA Service Oriented Architecture 11 Container Cơng nghệ container, ảo hóa mức hệ điều hành DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Các bước tích hợp liên tục [5] Hình 1.2: Bảng so sánh kiến trúc khối, kiến trúc hướng dịch vụ kiến trúc vi dịch vụ [5] Hình 1.3: Kiến trúc khối cho ứng dụng đặt hàng Hình 1.4: Kiến trúc hướng dịch vụ cho ứng dụng đặt hàng 11 Hình 1.5: Kiến trúc vi dịch vụ cho ứng dụng đặt hàng 12 Hình 1.6: Mơ hình triển khai khơng tùy biến - cập nhật ứng dụng [5] 14 Hình 1.7: Mơ hình triển khai khơng tùy biến - cấu hình reverse proxy cập nhật [5] 15 Hình 1.8: Mơ hình triển khai không tùy biến với vi dịch vụ - cập nhật dịch vụ [5] 16 Hình 1.9: Mơ hình triển khai khơng tùy biến với vi dịch vụ - cấu hình reverse proxy [5] 16 Hình 1.10: Cơng nghệ container 17 Hình 1.11: Khác biệt container máy ảo 18 Hình 1.12: Kiến trúc Docker 19 Hình 1.13: Kiến trúc chi tiết Docker 20 Hình 2.1: Bộ lập lịch 22 Hình 2.2: Điều phối container thành phần 23 Hình 2.3: Cách thức thu thập log trước 26 Hình 3.1: Luồng triển khai liên tục 28 Hình 3.2: Mơ hình rẽ nhánh 30 Hình 3.3: Máy chủ CI Jenkins 31 Hình 3.4: Kiến trúc master-slave Jenkins [15] 32 Hình 3.5: Kiến trúc Docker Swarm [16] 33 Hình 3.6: Kiến trúc Apache Mesos 35 Hình 3.7: Kiến trúc Mesosphes Marathon [17] 35 Hình 3.8: Kiến trúc Kubernetes [10] 36 Hình 3.9: Ánh xạ Service Pod Kubernetes 37 Hình 3.10: Phần mềm Slack 39 Hình 3.11: Luồng sử dụng Fluentd với Elasticsearch Kibana 41 Hình 3.12: Heapster Kubernetes [20] 42 Hình 3.13: Kiến trúc Prometheus [21] 43 Hình 3.14: Hệ thống triển khai liên tục hoàn thiện 44 Hình 3.15: Kết nối mạng triển khai 45 Hình 4.1: Mối quan hệ ccs-service forex-service 47 Hình 4.2: Mỗi vi dịch vụ có nhiều chạy 48 Hình 4.3: Cách tổ chức mã nguồn 48 Hình 4.4: Cấu hình webhook cho build tiền hợp Gitlab 49 Hình 4.5: Cấu hình Gitlab plugin Jenkins cho tiền hợp 50 Hình 4.6 Trạng thái build tiền hợp cập nhật theo thời gian thực Gitlab 51 Hình 4.7: Build tiền hợp chạy thành công 51 Hình 4.8: Thơng báo từ Jenkins tới Slack 52 Hình 4.9: Groovy DSL cho Jenkins 52 Hình 4.10: Các tác vụ Jenkins 53 Hình 4.11: Cách thức kết nối mạng kubernetes 54 Hình 4.12: Các máy Kubernetes cluster 55 Hình 4.13: Cách thức cài đặt quản lý log 55 Hình 4.14: Cách thức cài đặt Prometheus 56 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3-1: So sánh Docker Swarm, Mesosphere Marathon Kubernetes 38 Bảng 3-2: So sánh Logstash Fluentd 40 Bảng 4-1: Kết giải pháp triển khai liên tục 58 Qua kết đạt thể Bảng 4-1: Kết giải pháp triển khai liên tục, ta thấy số lợi ích rõ rệt mà mang lại như: • Giảm chu kỳ phát hành sản phẩm (Cycle Time) Chu kỳ phát hành tính từ thời gian có yêu cầu tới phát hành cập nhật môi trường sản phẩm Bằng hệ thống triển khai liên tục, thay đổi mã triển khai mơi trường mà khơng gặp khó khăn Ngay nhận yêu cầu người dùng, nhà phát triển phân tích, sửa đổi mã nguồn gửi yêu cầu hợp mã vào nhánh để kích hoạt trình triển khai Việc triển khai ngồi cách kích hoạt tự động thực thơng qua giao diện Jenkins (chỉ áp dụng cho người dùng với quyền hạn phù hợp) Với cách sử dụng đơn giản, hệ thống sau cài đặt khơng đòi hỏi chuyên gia triển khai để quản lý mà trách nhiệm phân phối đội Điều góp phần khuyến khích việc thực cập nhật với tần suất cao hơn, từ cải thiện chu kỳ phát hành thay đổi sản phẩm • Tăng suất lao động Tăng suất lợi ích rõ hệ thống triển khai liên tục Việc triển khai thường xuyên giúp tổ chức phát vấn đề nhận phản hồi sớm từ người dùng, từ đưa giải pháp phù hợp thời gian sớm Bằng việc tự động hố q trình build, kiểm thử cung cấp công cụ triển khai dễ dàng, nhà phát triển tập trung vào việc phát triển tính đội vận hành giảm thiểu thời gian giám sát hệ thống để tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ khác Trước đây, việc triển khai, giám sát cluster gồm hàng trăm máy đòi hỏi đội vận hành hàng chục người Với hệ thống triển khai liên tục, tích hợp với chế giám sát thơng báo lỗi tự động cho bên liên quan, cần vài người đảm bảo mơi trường sản phẩm hoạt động tốt với độ tin cậy cao • Thỏa mãn yêu cầu cho đội phát triển Các nhà phát triển thường quen thuộc với cách thức truy cập trực tiếp vào môi trường sản phẩm để đọc phân tích log có lỗi xảy Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tế cách làm gây nhiều thiệt hại lợi ích mà mang lại, tạo sửa đổi khiến máy triển khai chuyển sang trạng thái hoạt động bất thường Với việc sử dụng mơ hình triển khai khơng tùy biến, khơng có nhiều khác biệt mơi trường sản phẩm môi trường local (tất thư viện, yêu cầu để dịch vụ chạy đóng gói vào ảnh container), nhà phát triển hồn tồn tự tái kiểm tra lỗi máy sử dụng 59 Ngồi ra, tất cấu hình máy triển khai khai báo tệp kịch Ansible, lưu quản lý mã nguồn kho quản lý mã chung mà nhà phát triển truy cập Bằng việc tích hợp EFK stack sử dụng công cụ giám sát với giao diện thể trực quan, thông tin trước cần phải truy cập trực tiếp vào máy xem hữu giao diện người dùng Thiết kế hệ thống triển khai liên tục luận văn thực tế đáp ứng gần tất yêu cầu mà bên phát triển mong muốn, đồng thời hạn chế rủi ro mà phương pháp làm việc trước gây 60 KẾT LUẬN Các ứng dụng dựa vào đám mây xu hướng ngành công nghiệp công nghệ thông tin, giúp phát triển triển khai phần mềm cách nhanh chóng hiệu việc sử dụng dịch vụ đám mây Nó giúp cải thiện tốc độ làm việc cho đội phát triển họ tập trung vào việc phát triển tính thay lo lắng sở hạ tầng Nó giúp cho công ty, tổ chức đưa phần mềm thị trường nhanh dành thời gian cho thủ tục chuẩn bị máy móc phức tạp Các khái niệm tích hợp, chuyển giao liên tục, kiến trúc vi dịch vụ giúp tận dụng tối đa lợi ích mà đám mây mang lại Cơng nghệ container, với xuất Docker, cách mạng hóa cách thức đóng gói triển khai vi dịch vụ Bản chất nhẹ, sử dụng tài nguyên container giúp việc thiết lập môi trường chạy cho ứng dụng trở nên đơn giản, nhanh chóng (giảm thời gian từ vài chục phút cho việc khởi động máy ảo gồm toàn hệ điều hành tới vài phút cho việc bật container) Sự đời container, tích hợp với cơng nghệ trước đó, biến việc triển khai liên tục trở thành thực Các công cụ liên tục xuất để hỗ trợ cho việc triển khai container như: công cụ khám phá dịch vụ, khung điều phối container, giải pháp thu thập quản lý log hay cách thức giám sát hệ thống Tuy nhiên, tồn cơng cụ, tảng hay cơng nghệ nêu xuất tồn cách rời rạc, chưa có thống Câu hỏi đặt làm để phối hợp công nghệ để đưa luồng triển khai liên tục hiệu quả, đảm bảo thỏa mãn yêu cầu bên liên quan Qua việc thu thập u cầu, phân tích cơng nghệ, luận văn đưa thiết kế hệ thống triển khai liên tục đáp ứng gần toàn yêu cầu cho ứng dụng dựa vào kiến trúc vi dịch vụ sử dụng container Tuy nhiên, giới hạn thời gian độ dài, số vấn đề chưa đề cập tới thiết kế Đầu tiên chế tự động scale-out scale-in hệ thống Việc sử dụng giải pháp quản lý cấu hình với tảng điều phối container điện toán đám mây cho phép hệ thống triển khai liên tục cung ứng thêm máy triển khai tạo container cách nhanh chóng Kèm với việc sử dụng Load Balancer Reverse Proxy, việc scale-out scale-in mà khơng có thời gian ngừng hoạt động hồn tồn thực Tuy nhiên, câu hỏi mà luận văn chưa giải lựa chọn thời điểm để scale-out/in phù hợp Hệ thống giám sát cluster cho phép thu thập thông tin tài nguyên sử dụng thông tin chưa tận dụng tối đa Nếu xây dựng thành phần trí tuệ 61 nhân tạo để tự học liệu đưa định tối ưu q trình scale Ngồi ra, việc cập nhật đảo ngược phiên triển khai áp dụng cấp bậc container Nếu container sử dụng sở liệu ngoài, hành động đòi hỏi thay đổi tương ứng bảng sở liệu Cách thức làm để đảo ngược sở liệu chưa đề cập tới Hiện nay, có số phương án thường sử dụng lưu gia tăng (incremental backup), áp dụng migration script, luận văn chưa đề cập tới đưa phân tích, so sánh thỏa đáng để áp dụng Trong tương lai, tác giả tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện giải pháp để giải vấn đề nêu đáp ứng yêu cầu nảy sinh trình phát triển ngành công nghiệp phần mềm 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] “Survey Agile,” Techbeacon, 2018 [Online] Available: https://techbeacon.com/survey-agile-new-norm [2] Amazon Web Services, Inc, “What is Cloud Computing,” [Online] Available: https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/ [3] IBM, “What is cloud computing?,” [Online] Available: https://www.ibm.com/cloud/learn/what-is-cloud-computing [4] S Guckenheimer, “What is Continuous Integration?,” [Online] Available: https://www.visualstudio.com/learn/what-is-continuous-integration/ [5] V Farcic, The DevOps 2.0 Toolkit, Leanpub, 2016 [6] P Maresca, “From Monolithic Three-tiers Architectures to SOA Vs Microservices,” [Online] Available: https://thetechsolo.wordpress.com/2015/07/05/from-monolith-three-tiersarchitectures-to-soa-vs-microservices/ [7] A Kharenko, “Monolithic vs Microservices Architecture,” [Online] Available: https://articles.microservices.com/monolithic-vs-microservices-architecture5c4848858f59 [8] I Miri, “Microservices vs SOA,” [Online] Available: https://dzone.com/articles/microservices-vs-soa-2 [9] Docker Inc., “What is a container,” [Online] Available: https://www.docker.com/what-container [10] Docker Inc All rights reserved., “Docker overview,” [Online] Available: https://docs.docker.com/engine/docker-overview/#docker-engine [11] M Hausenblas, Docker Networking and Service Discovery, O’Reilly Media, 2016 [12] J Sitakange, “Infrastructure as Code: A Reason to Smile,” [Online] Available: https://www.thoughtworks.com/insights/blog/infrastructure-code-reason-smile [13] A Mouat, Using Docker, O’Reilly Media, 2016 [14] Fluentd Project, “What is Fluentd?,” [Online] Available: https://www.fluentd.org/architecture [15] A s G b model, “A successful Git branching model,” [Online] Available: http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/ [16] S J Tirkey, “Setting Up Master Slave Machines Using Jenkins,” [Online] Available: https://blog.knoldus.com/2018/03/27/setting-up-master-slavemachines-using-jenkins/ [17] A Parthasarathy, “Kubernetes vs Docker Swarm,” [Online] Available: https://platform9.com/blog/kubernetes-docker-swarm-compared/ [18] A Parthasarathy, “Kubernetes vs Mesos + Marathon,” [Online] Available: https://platform9.com/blog/kubernetes-vs-mesos-marathon/ [19] T K Authors, “Services,” [Online] Available: https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/ [20] N Peri, “Fluentd vs Logstash: A Comparison of Log Collectors,” [Online] 63 Available: https://logz.io/blog/fluentd-logstash/ [21] V K a V Marmol, “Resource Usage Monitoring in Kubernetes,” [Online] Available: https://kubernetes.io/blog/2015/05/resource-usage-monitoringkubernetes [22] Prometheus, “Prometheus,” [Online] Available: https://github.com/prometheus/prometheus [23] NetApp, “What Is Configuration Management (CM),” [Online] Available: https://www.netapp.com/us/info/what-is-configuration-management.aspx [24] Apache Mesos, “What is Mesos?,” [Online] Available: http://mesos.apache.org/ [25] MongoDB, Inc, “Containers and Orchestration Explained,” [Online] Available: https://www.mongodb.com/containers-and-orchestration-explained [26] https://docs.docker.com/get-started/part4/, “https://docs.docker.com/getstarted/part4/,” [Online] Available: https://docs.docker.com/get-started/part4/ [27] Mesosphere, Inc., “Marathon,” [Online] Available: https://mesosphere.github.io/marathon/ [28] Amazon Web Services, Inc, “What are Containers,” [Online] Available: https://aws.amazon.com/what-are-containers/ [29] Fluentd Project, “Why use Fluentd,” [Online] Available: https://www.fluentd.org/why [30] C Richardson, “Scale Cube,” [Online] Available: http://microservices.io/articles/scalecube.html [31] “kube-state-metrics,” [Online] Available: https://github.com/kubernetes/kubestate-metrics [32] R Karanam, “Microservices With Spring Boot,” [Online] Available: https://dzone.com/articles/microservices-with-spring-boot-part-1-getting-star [33] “Flannel,” [Online] Available: https://github.com/coreos/flannel 64 PHỤ LỤC Phụ lục thể số phần mã nguồn cho Hệ thống triển khai liên tục mẫu xây dựng luận văn I Các vi dịch vụ Forex-service • Controller @RestController public class ForexController { @Autowired private Environment environment; @Autowired private ExchangeValueRepository repository; private static final Counter requestTotal = Counter.build() name("msa_request_count") labelNames("msa_request_count") help("Number of request received").register(); @GetMapping("/currency-exchange/from/{from}/to/{to}") public ExchangeValue retrieveExchangeValue (@PathVariable String from, @PathVariable String to){ ExchangeValue exchangeValue = repository.findByFromAndTo(from, to); if(exchangeValue != null) { requestTotal.labels("success").inc(); exchangeValue.setPort( Integer.parseInt(environment.getProperty("local.server.port"))); } else { requestTotal.labels("error").inc(); } return exchangeValue; } @GetMapping("/health/status") public boolean healthCheck() { return true; } } • Dockerfile FROM release-docker.deanthesis.com:5000/release-test/oracle-jdk:8u121 MAINTAINER Dean Nguyen RUN mkdir -p /forex-service COPY script/start.sh /forex-service/ COPY forex-service-0.0.1-SNAPSHOT.jar /forex-service/ RUN chmod +x /forex-service/start.sh 65 EXPOSE 8000 WORKDIR /forex-service Current-conversion-service • Controller @RestController public class CurrencyConversionController { private Logger logger = LoggerFactory.getLogger(this.getClass()); private static final Counter requestTotal = Counter.build() name("msa_request_count") labelNames("msa_request_count") help("Number of request received").register(); @Autowired private CurrencyExchangeServiceProxy proxy; // @GetMapping("/currencyconverter/from/{from}/to/{to}/quantity/{quantity}") @RequestMapping(value = "/currencyconverter/from/{from}/to/{to}/quantity/{quantity}", method = RequestMethod.GET) public CurrencyConversionBean convertCurrency(@PathVariable String from, @PathVariable String to, @PathVariable BigDecimal quantity) { Map uriVariables = new HashMap(); uriVariables.put("from", from); uriVariables.put("to", to); ResponseEntity responseEntity = new RestTemplate().getForEntity( "http://localhost:8000/currency-exchange/from/{from}/to/{to}", CurrencyConversionBean.class, uriVariables); CurrencyConversionBean response = responseEntity.getBody(); return new CurrencyConversionBean(response.getId(), from, to, response.getConversionMultiple(), quantity, quantity.multiply(response.getConversionMultiple()), response.getPort()); } // @GetMapping("/currency-converterfeign/from/{from}/to/{to}/quantity/{quantity}") @RequestMapping(value = "/currency-converterfeign/from/{from}/to/{to}/quantity/{quantity}", method = RequestMethod.GET) public CurrencyConversionBean convertCurrencyFeign(@PathVariable String from, @PathVariable String to, @PathVariable BigDecimal quantity) { CurrencyConversionBean response = proxy.retrieveExchangeValue(from, to); logger.info("{}", response); if(response != null) { requestTotal.labels("success").inc(); } else { requestTotal.labels("error").inc(); } return new CurrencyConversionBean(response.getId(), from, to, response.getConversionMultiple(), quantity, quantity.multiply(response.getConversionMultiple()), 66 response.getPort()); } @GetMapping("/health/status") public boolean healthCheck() { return true; } } • Dockerfile FROM release-docker.deanthesis.com:5000/release-test/oracle-jdk:8u121 MAINTAINER Dean Nguyen RUN mkdir -p /currency-conversion-service COPY script/start.sh /currency-conversion-service/ COPY currency-conversion-service-0.0.1-SNAPSHOT.jar /currencyconversion-service/ RUN chmod +x /currency-conversion-service/start.sh EXPOSE 8100 WORKDIR /currency-conversion-service II Mã nguồn cấu hình triển khai Ansible Khởi tạo máy triển khai - name: Add work-terminal to the ansible host hosts: localhost connection: localhost gather_facts: False vars_files: - /vars/main.yml - /vars/main-{{ CLUSTER_SETUP }}.yml - /vars/const.yml roles: - { role: on-premises-work-terminal/init-create/set-hosts, tags: workterminal } - name: Initializing work terminal hosts: work-terminal vars_files: - /vars/main.yml - /vars/main-{{ CLUSTER_SETUP }}.yml - /vars/const.yml vars: DOWNLOAD_ONLY_INIT_FILES: True roles: - { role: on-premises-work-terminal/init-deploy/prerequisites, tags: workterminal } - { role: work-terminal/init-deploy/artifacts, tags: work-terminal } Triển khai vi dịch vụ vào cụm Kubernetes - hosts: localhost vars_files: - /vars/main.yml - /vars/const.yml - /roles/kubernetes/init-create/vars/main.yml roles: - kubernetes/init-deploy/set-services tags: - config - jar - hosts: kubernetes gather_facts: True 67 vars_files: - /vars/main.yml - /vars/const.yml - /roles/kubernetes/init-create/vars/main.yml roles: - kubernetes/init-deploy/nginx tags: - config - jar - hosts: localhost gather_facts: True vars_files: - /vars/main.yml - /vars/const.yml - /roles/kubernetes/init-create/vars/main.yml roles: - kubernetes/init-deploy/apps tags: - config - hosts: kubernetes-master vars_files: - /vars/main.yml - /vars/const.yml - /roles/kubernetes/init-create/vars/main.yml roles: - kubernetes/init-deploy/nginx/reload tags: config # - hosts: localhost # connection: localhost # vars_files: # - /vars/main.yml # - /vars/const.yml # - /roles/kubernetes/init-create/vars/main.yml # # roles: # - kubernetes/init-deploy/health-check # tags: jar Giải pháp thu thập quản lý log • Thu thập log - hosts: kubernetes,ntp-servers,kubernetes-master vars: td_agent_middleware_kubernetes: [ kubernetes ] td_agent_middleware_nginx: [ kubernetes ] vars_files: - /vars/main.yml - /vars/const.yml - /vars/main-{{ CLUSTER_SETUP }}.yml - /roles/td-agent/common-vars/vars/main.yml roles: - td-agent/init-create - limits - hosts: td-agent-aggregator vars_files: - /vars/main.yml - /vars/const.yml - /vars/main-{{ CLUSTER_SETUP }}.yml - /roles/td-agent/common-vars/vars/main.yml vars: EXTERNAL_STORAGE_DIRECTORY: /tmp/td-agent EXTERNAL_STORAGE_DEVICE: /dev/xvdk EXTERNAL_STORAGE_OWNER_USER: td-agent EXTERNAL_STORAGE_OWNER_GROUP: td-agent roles: - external-storage/init-create - td-agent-aggregator/init-create - limits 68 • Quản lý log - hosts: elasticsearch-log:kibana vars_files: - /vars/const.yml - /vars/main.yml roles: - apt/init-create - ntp/init-create - ntp/timezone # Download plugins and dictionaries to local (ansible server) - hosts: localhost vars_files: - /vars/main.yml - /vars/const.yml roles: - elasticsearch-log/file-preparation - hosts: elasticsearch-log vars_files: - /vars/main.yml - /vars/const.yml vars: EXTERNAL_STORAGE_DIRECTORY: /var/lib/elasticsearch EXTERNAL_STORAGE_DEVICE: /dev/xvdf EXTERNAL_STORAGE_OWNER_USER: elasticsearch EXTERNAL_STORAGE_OWNER_GROUP: elasticsearch roles: - external-storage/init-create - java/init-create - elasticsearch-log/init-create - hosts: kibana vars_files: - /vars/main.yml - /vars/const.yml roles: - java/init-create - kibana/init-create Cài đặt hệ thống giám sát cảnh báo lỗi • Hệ thống thu thập thông tin lỗi - name: Initialize disks hosts: prometheus vars_files: - /vars/main.yml - /vars/const.yml vars: EXTERNAL_STORAGE_DEVICE: /dev/xvdk EXTERNAL_STORAGE_DIRECTORY: /var/lib/prometheus roles: - external-storage/init-create - name: Deploying node exporters hosts: all:!zabbix-proxy vars_files: - /vars/main.yml - /vars/const.yml roles: - prometheus/init-create/node-exporter - name: Deploying Prometheus configurations hosts: prometheus vars_files: - /vars/main.yml - /vars/const.yml roles: - prometheus/init-create/pushgateway 69 - prometheus/init-create/config - name: Launch Prometheus hosts: localhost vars_files: - /vars/main.yml - /vars/const.yml - /roles/kubernetes/init-create/vars/main.yml roles: - prometheus/init-create/server - name: Reload Prometheus hosts: prometheus roles: - prometheus/init-create/reload-server tags: - reload • Hệ thống cảnh báo lỗi - name: Launch AlertManager hosts: alertmanager vars_files: - /vars/main.yml - /vars/const.yml roles: - prometheus/init-create/alertmanager III Mã nguồn hệ thống build triển khai cho Jenkins Mã DSL để tạo tác vụ Jenkins • Tác vụ build import domain.Test import domain.PremergeBuildForex import domain.PremergeBuildCcs // job def dirName = "pre-merge-build" def label = "ci-cd-report" def thesisMsaSampleGit = "gitlab.com" def gitlabPrivateToken = "kpGvcSxApii8L7W9XxhC" notifySlackForPremergeBuild=true slackChannelForBuild="#ci-cd-report" def createFolder(String jobPath) { jobPathString = ""; jobPath.split("/").each { path -> if (!jobPathString.isEmpty()) { jobPathString = "${jobPathString}/" } jobPathString = "${jobPathString}${path}" folder("${jobPathString}") } } // create folder createFolder(dirName) // function list def createTest = {Map config -> Test.applyTo(job("${dirName}/test"), [ label : label, script : readFileFromWorkspace('resources/scripts/test.sh') ]) } def createPremergeBuildForex = {Map config -> PremergeBuildForex.applyTo(job("${dirName}/premerge-build-forex"), [ gitlabPrivateToken: gitlabPrivateToken, slackChannelForBuild : slackChannelForBuild, 70 notifySlackForPremergeBuild : notifySlackForPremergeBuild, label : label, script : readFileFromWorkspace('resources/scripts/premerge-build-forex.sh'), notifyScript : readFileFromWorkspace('resources/scripts/notification/notifybuild-result.sh') ]) } def createPremergeBuildCcs = {Map config -> PremergeBuildForex.applyTo(job("${dirName}/premerge-build-ccs"), [ gitlabPrivateToken: gitlabPrivateToken, slackChannelForBuild : slackChannelForBuild, notifySlackForPremergeBuild : notifySlackForPremergeBuild, label : label, script : readFileFromWorkspace('resources/scripts/premerge-build-ccs.sh'), notifyScript : readFileFromWorkspace('resources/scripts/notification/notifybuild-result.sh') ]) } // execute createTest() createPremergeBuildForex() createPremergeBuildCcs() • Tác vụ triển khai package domain import javaposse.jobdsl.dsl.Job class RunUnitDeploy { static void applyTo(Job job, Map config) { job.with { parameters { stringParam("ENVIRONMENT", config.environment, "msa-deanthesis-demo") stringParam("SETUP_SCRIPT_BRANCH", config.setupScriptBranch, "master") stringParam("WORK_TERMINAL_IP", config.workTerminalIp, "192.168.1.29") stringParam("WORK_TERMINAL_PASSWORD", config.workTerminalPassword, "1") stringParam("GITLAB_PRIVATE_TOKEN", config.gitlabPrivateToken, "") stringParam("UNIT_LIST", "", """# comma separated values ## sample: `forex-service, ccs-service` Must be non-empty ## If this parameter is blank, job will be failed.""") stringParam("SERVICE_LIST", "", """# comma separated values ## sample: `forex-service, ccs-service` ## If this parameter is blank all service deloy job will be run.""") stringParam("ANSIBLE_OPTION", "-vvv", """# Do not change this settings!! This settings is only for environment masters!!! """) labelParam("NODE_LABEL") { defaultValue(config.label ?: "ci-cd-report") } } scm { git { remote { url(config.repositoryUrl) } branch("\${SETUP_SCRIPT_BRANCH}") cloneTimeout(180) } } logRotator { numToKeep(10) artifactNumToKeep(10) } publishers { 71 wsCleanup() slackNotifications { projectChannel(config.slackChannelForUnitDeploy) teamDomain(config.slackTeamDomain ?: 'uet-msa-thesis') integrationToken(config.slackToken ?: 'sB6erV7N6VKelgbWWOBXWtyt') notifyBuildStart(config.notifySlackForUnitDeploy.asBoolean()) notifyFailure(config.notifySlackForUnitDeploy.asBoolean()) notifySuccess(config.notifySlackForUnitDeploy.asBoolean()) customMessage("""ENVIRONMENT : \${ENVIRONMENT} UNIT_LIST : \${UNIT_LIST} SERVICE_LIST : \${SERVICE_LIST}""") } } configure { project -> def postbuildTask = project / publishers / 'hudson.plugins.postbuildtask.PostbuildTask' postbuildTask / tasks
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật phần mềm xây dựng kiến trúc triển khai liên tục cho các hệ thống dựa trên vi dịch vụ , Luận văn thạc sĩ kỹ thuật phần mềm xây dựng kiến trúc triển khai liên tục cho các hệ thống dựa trên vi dịch vụ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn