Đồ án chi tiết máy thiết kế trạm dẫn động băng tải nguyễn hữu chí

74 43 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 22:45

MỤC LỤC 1, Xác định công suất động : Chọn động cơ: Phần II: Thiết kế chi tiết truyền động 2.1 Thiết kế truyền ngồi-bộ truyền xích .8 2.1.1 Các thông số trục thứ cấp hộp giảm tốc 1.2-Kiểm nghiệm xích độ bền 1.3 Tính thơng số đĩa xích 10 1.4-Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc đĩa xích 10 1.5-Lực tác dụng lên trục : 10 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG CÔN TRỤ HAI CẤP 11 2.1) Chọn vật liệu cho truyền bánh 11 2.2) Xác định ứng suất cho phép 11 Tính tốn truyền cấp nhanh (BR trụ nghiêng): 13 3.1 Xác định sơ khoảng cách aw: 13 3.2.Xác định thông số ăn khớp: .14 Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc: .15 Kiểm nghiệm vể độ bền uốn: 17 6.Kiểm nghiệm tải: 20 Các thơng số kích thước truyền cấp nhanh: 21 II Bộ truyền cấp chậm .22 Xác định thông số bộ: 22 1.1.Xác định sơ khoảng cách trục aw: 22 1.2 Xác định thông số ăn khớp: .22 Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc: .23 Kiểm nghiệm vể độ bền uốn: 26 4.Kiểm nghiệm tải: 29 Các thơng số kích thước truyền cấp chậm: 29 Chương 3: TÍNH TỐN, THIẾT KẾ TRỤC VÀ VẼ KẾT CẤU TRỤC 30 I Tính tốn trục .30 1.Chọn vật liệu chế tạo trục: 30 2.Xác định sơ đường kính trục: 30 3.Xác định khoảng cách gối đỡ điểm đặt lực : 31 4.Tính tốn thơng số kiểm nghiệm độ bền trục I : 32 4.1 Xác định trị số chiều lực từ chi tiết quay tác dụng lên trục : .32 4.2.Xác định thơng số kích thước trục : .35 4.3 Tính kiểm nghiệm trục độ bền mỏi : 36 5.Tính tốn thơng số kiểm nghiệm độ bền trục II : 39 5.2.Tính kiểm nghiệm trục độ bền mỏi : 43 5.3.Kiểm nghiệm trục độ bền tĩnh : 45 6.Tính tốn thông số kiểm nghiệm độ bền trục III: .46 6.1.Xác định trị số chiều lực từ chi tiết quay tác dụng lên trục .46 6.2.Xác định thơng số kích thước trục : .47 6.3.Tính kiểm nghiệm trục độ bền mỏi : 49 Chương 4: TÍNH TỐN Ổ LĂN- THEN 53 I Tính mối ghép then 53 1.Kiểm tra then trục I : 53 1.1.Điều kiện bền dập: .53 1.2.Kiểm nghiệm độ bền cắt: .54 2.Kiểm tra then trục II : 54 2.1.Điều kiện bền dập: .55 2.2.Kiểm nghiệm độ bền cắt: .55 3.Kiểm tra then trục III : 56 3.1.Điều kiện bền dập: .56 3.2.Kiểm nghiệm độ bền cắt: .56 II Chọn dung sai lấp ghép ổ lăn: .56 Tại ổ lăn trục: 56 2.Lấp ổ lăn vỏ hộp: .57 3.Chọn kiểu dung sai lắp ghép 57 II CHỌN Ổ LĂN 57 1.Chọn loại ổ: 57 2.Chọn kích thước ổ: .57 2.1 Trục I: 57 2.1.1.Chọn sơ bộ: 57 2.1.2 Chọn ổ theo khả tải động: 58 2.1.3 Chọn ổ theo khả tải tĩnh: 59 2.2 Trục II: 59 2.2.1.Chọn sơ bộ: 59 2.2.2 Chọn ổ theo khả tải động: 60 2.2.3 Chọn ổ theo khả tải tĩnh: 60 2.3 Trục III: 61 2.3.1.Chọn sơ bộ: 61 2.3.2 Chọn ổ theo khả tải động: 61 2.3.3 Chọn ổ theo khả tải tĩnh: 62 Chương : THIẾT KẾ KẾT CẤU (vỏ hộp giảm tốc, chi tiết, bôi trơn, điều chỉnh ăn khớp lắp ghép) 63 Chọn vật liệu: .63 Các kích thuớc hộp giảm tốc: .63 ĐỀ SỐ III THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI Họ tên SV: Lớp: Ngày giao đề: 19-8-2019 Ngày nộp bài: 30-112019 GV hướng dẫn: Nguyễn Hữu Chí SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN 0,4M 0,6M P M Mmax = 1,4M D t 3s 4h 2h 2h 8h Chế độ làm việc: ngày ca, ca giờ, năm làm việc 250 ngày; tải trọng va đập nhẹ, quay chiều Phương án 10 Lực vòng băng tải (kG) 220 240 255 190 360 410 460 330 360 420 Vận tốc băng tải (m/s) 1,5 1,6 1,4 1,3 1,4 0,9 1,3 1,45 1,2 1,3 Đường kính D (mm) 300 350 350 360 350 320 400 400 350 360 Chiều rộng băng tải B (mm) 350 325 300 400 400 380 450 450 400 400 Thời hạn phục vụ (năm) 6 5 6 Chiều cao tâm băng (mm) 300 300 280 300 300 350 400 300 320 350 5 4 5 Sai số vận tốc cho phép (%) , Xác định công suất động : - Công suất cần thiết xác định theo công thức Pt P ct = η Trong đó: Pct Là cơng suất cần thiết trục động (kW) P t Là cụng suất tính tốn trục máy cơng tác (kW) Các thơng số cho trước -Lực vòng băng tảI P (KG) : 460 - Vận tốc băng tải V (m/s) : 1,3 - Đường kính D(mm) : 400 - Chiều rộng băng tảI B(mm) : 450 - Thời gian phục vụ (năm) : - Chiều cao tâm băng (mm) : 400 - Sai số vận tốc cho phép (%) : Các thông số chọn: a Hiệu suất chung: η = ηđ.ηol3.ηbr2.ηkn Tra bảng ta có: ηđ = 0,955 : Hiệu suất truyền xích ηol = 0,992 : Hiệu suất cặp ổ lăn ηbr = 0,97 : Hiệu suất cặp bánh ηkn = : Hiệu suất nối trục - Vậy η = 0,955.0,9923.0,972.1 = 0,877 Chọn động Pbt = = =5,98 Kw Ptd= = = = 4,746 Kw Công suất cần có trục động (Kw) Số vòng quay trục cơng tác (vòng/phút) Tỉ số truyền hệ dẫn động Tra bảng 2.4/21 (TTHTDĐCK) Chọn = 12 (8 => 40) tỉ số truyền hộp số cấp = (2 => 6) đai thường = 12.4 = 48 Số vòng quay sơ động = 2979,36 (vòng/phút) Ta có nên ta cần chọn động có cơng suất thỏa điều kiện: Pđc Điều kiện chọn động phải thoả mãn: => - Thực tế có nhiều động thỏa điều kiện Dựa vào thơng số cho mục đích giảm bớt kinh tế → Lựa chọn động K132M2 Công suất(kW) Số vòng quay cosφ η% Tk (v/ph) Tdn 5,5 2900 0,93 Tính xác tỉ số truyền : = 46,72 Chọn Uh = 12 = Uh.Un  Un = Uh tỉ số truyền hộp Un tỉ số truyền hộp Un= Ukn.Uđ = 1.U  Un = Uđ = 3,893 Mặt khác tra bảng 3.1 Với Uh=12  Tính cơng suất trục: Trục IV (trục làm việc) : 4,746 (Kw) 85,0 2,2 Trục III : (Kw) Truc II : 4,97 (Kw) Trục I: = = 5,16 (Kw) Trục động Pđc= = =5,41 Kw Số vòng quay : nđc= 2900 (vòng/phút) Trục I : = 744,926 Trục II : = 183,93 Truc III : = 61.93 Trục IV (trục làm việc) : = 61,93 (vòng/phút) (vòng/phút) (vòng/phút) (vòng/phút) Mơmen xoắn: Trục động cơ: = 17815,69 (Nmm) Trục I : = 66151,53 (Nmm) Truc II : = 258051,97 (Nmm) Trục III : = 737106,41 (Nmm) Trục IV (trục làm việc): = 731863,39 (Nmm) Trục Thông số Công suất (kW) Ti số truyền Số vòng quay (v/ph) Momen xoắn (N.mm) Động 5,41 Trục II 5,16 3,893 Trục III 4,97 4,05 Trục làm việc 4,78 2,97 4,746 2900 744,926 183,93 61,93 61,93 17815,69 66151,53 258051,97 737106,41 731863,39 II thiết kế truyền đai chọn loại đai n=2900v/p ; P = 5,5 Kw ud= 3,893 Theo hình 4.1 Trục I Chọn đai thường loại A đai hình thang Tra bảng 4.13( TTTK) chọn tiếp diện đai b.h =13.8 A,đường kính đai nhỏ Chọn d1= 140 mm theo tiêu chuẩn Vận tốc đai = = 21,25 m/s Nhỏ vận tốc cho phép Vmax= 25 m/s B, đường kính bánh đai lớn d2 = d1 ud (1-) = 140.3,893(1- 0,01) = 539,56 mm theo bảng 4.26 chọn đường kính tiêu chuẩn d2 = 560 mm tỉ số truyền thực tế: =4 =2.7% < % 2, Tính chiều dài đai Theo bảng 4.14 chọn sơ khoảng cách trục a=0,95d = 532 mm Theo công thức 4.4 chiều dài đai = = 2246,45 mm Theo bảng 4.13 chọn chiều dài tiêu chuẩn l=2240 mm Nghiệm số vòng chạy đai 1s theo 4.15 =9.486/s < i max=10/s tính khoảng cách trục a theo chiều dài tiêu chuẩn l= 2240 mm Trong Δ = = = 210 = 2240-0,5.3,14(140+560) =1141 = 528,8 mm Điều kiện: 0,55(d1+d2) +h a 2(d1+d2) 393 a1400 Vậy thỏa mãn điều kiện Theo 4.7 góc ơm = = > Xác định số đai: theo công thức 4.16 Tra bảng 4.7/55 chọn Kd = số ca việc nên Kd=1+0,1 = 1,1 Với = 1- 0,0025(180 - ) = 1-0,003(180-134,72)= 0,864 Tra bảng 4.19 d1 = 140mm nên l0 = 1700 mm = =1,07 tra bảng 4.16  = 1.096 Với Ud= tra bảng 4.17  = 1,14 Tra bảng 4.19 ta có [P0] = 3,44 kw ( v = 21,25 m/s, d1 = 140 mm ) = 1,599 Tra bảng 4.18 Cz= Z = =1,63 đai Theo tiêu chuẩn chọn số đai Chiều rộng đai theo 4.17 bảng 4.21 B = (z -1).t + 2e = (2-1).15+2.10 = 35mm Đường kính ngồi đai da = d+2h0 = 140+2.3,3 =146,6 mm h0 tra bảng 4.21 h0=3.3 Xác định lực căng ban đầu tác dụng lên trụ Theo công thức 4.19 Mà Fv = qm.V2 Tra bảng 4.22 ta có qm = 0,105  Fv = 0,105.21,252 = 47,41 (N)  F0= =175,92 ( N) Lực tác dụng lên trục = 2.175,92.2 = 649,48 (N) III Truyền động bánh 1, chọn vật liệu thép - Trên sở đặc điểm làm việc ổ lăn ta chọn sơ loại ổ: chọn ổ đũa trụ ngắn đở tùy động cỡ nhẹ kí hiệu 2210 (theo GOST 8328-75) Đường kính vòng trong:d=50 mm Đường kính vòng ngồi:D=90 mm Bề rộng ổ:B=20 mm Khả tải động:C=38 kN Khả tải tỉnh:C0=29,2 kN b,Chọn cấp xác cho ổ lăn Chọn cấp xác bình thường (cấp xác 0) c kiểm tra khả tải ổ Khả tải động ổ tính theo cơng thức: Cd  Q m L Trong đó: Q: tải trọng động quy ước, kN L: tuổi thọ tính triệu vòng ==37,158 (triệu vòng) m: bậc đường cong mỏi thử ổ lăn, m= ổ bi Xác định tải trọng động quy ước: theo 11.3 Q=(XVFr+YFa)ktKd Đối với ổ đũa trụ ngắn đỡ: Q =VFrktkđ Ở đây: - Fr Fa tải trọng hướng tâm tải trọng dọc trục kN - V: hệ số kể đến vòng quay Vì vòng quay nên V=1; - Kt: hệ số kể đến ảnh hưởng nhiêt độ Lấy kt=1 với nhiệt độ làm việc - Kd: hệ số kể đến đặc tính tải trọng tra bảng 11.3 với hộp giảm tốc công suất nhỏ, tải trọng tĩnh, va đập nhẹ, kd=1,1 - X: hệ số tải trọng hướng tâm bảng 11.4 - Y: hệ số tải trọng dọc trục Vì Fa=0 => e=0 => X=1, Y=0 QB= VFrktkđ=1.1761.1.1,1=1937 N= 1,9 KN QE = VFrktkđ=1 3500,7.1.1,1=3850,7 N =3,85 KN Vì QE=QB nên ta tính tốn theo thơng số E ==11,38 KN =11,35
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án chi tiết máy thiết kế trạm dẫn động băng tải nguyễn hữu chí , Đồ án chi tiết máy thiết kế trạm dẫn động băng tải nguyễn hữu chí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn