Tuyển tập 50 đề thi Học sinh giỏi hóa học 10

235 53 0
  • Loading ...
1/235 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 22:44

Nhằm phục vụ cho quá trình học tập, nâng cao củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi học sinh giỏi sắp tới. giới thiệu đến các bạn tài liệu tham khảo Tuyển tập 50 đề thi HSG hóa học 10. Hi vọng tài liệu sẽ cùng cấp đến các bạn những thông tin bổ ích cho quá trinh học tập và ôn thi. TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ CHÍNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2015 - 2016 Mơn: HĨA HỌC 10 Thời gian làm bài: 180 phưt (Đề thi có trang, gồm 10 câu) Câu 1: 1) Một nhñm học sinh cần hỗn hợp chất cđ khả b÷ng cháy để biểu diễn đêm câu lạc hña học Một số hỗn hợp bột đề xuất gồm: a) KClO3, C, S b) KClO3, C c) KClO3, Al Hỗn hợp cđ thể d÷ng, giải thích 2) Từ muối ăn điều chế dung dịch cđ tính tẩy màu, từ quặng florit điều chế chất cñ thể ăn mòn thủy tinh, từ I2 điều chế chất pha vào muối ăn để tránh bệnh bướu cổ cho người d÷ng, từ O2 điều chế chất diệt tr÷ng Em viết phương trình phản ứng điều chế chất nñi trên, biết chất viết phương trình phản ứng Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, dung dịch HCl điều chế cách cho NaCl khan tác dụng với H2SO4 đặc dẫn khí HCl vào nước 1) Em vẽ hình thí nghiệm thể rõ nội dung 2) Trong thí nghiệm d÷ng giải pháp để hạn chế HCl ngồi? Giải thích 3) Một số nhđm học sinh sau lưc làm thí nghiệm thấy dung dịch HCl chảy ngược vào bình chứa hỗn hợp phản ứng Em giải thích nêu cách khắc phục Câu 3: Trong thí nghiệm nung m gam KMnO4 với hiệu suất phản ứng 60% dẫn toàn khí sinh vào bình cầu ưp ngược chậu H2O hình vẽ Một số thóng tin khác thí nghiệm là: * Nhiệt độ khí bình 27,3 C * Áp suất khóng khí lưc làm thí nghiệm 750 mmHg * Thể tích chứa khí bình cầu 400 cm * Chiều cao từ mặt nước chậu đến mặt nước bình cầu 6,8cm * Áp suất nước bình cầu 10 mmHg 3 Biết khối lượng riêng Hg 13,6gam/cm , nước gam/cm Hãy tính m Câu 4: 121 123 1) Cho Sb cñ đồng vị Sb Sb, khối lượng nguyên tử trung bình Sb 121 121,75 Hãy tính thành phần trăm khối lượng Sb Sb2O3 (Cho biết MO=16) 2) Hãy tính bán kính nguyên tử Liti (đơn vị nm), biết thể tích mol tinh thể kim loại Li 7,07cm tinh thể nguyên tử Li chiếm 68% thể tích, lại khe trống Câu 5: 1) Hãy hồn thành phương trình phản ứng sau: Fe3C + H2SO4 đặc nñng dư FexSy + HNO3 đặc nñng dư Fe(NO3)3 + NO2 + H2SO4 + H2O 2) Hãy trình bày cách làm chất sau, viết phương trình phản ứng (nếu cđ) để giải thích a HCl bị lẫn H2S b H2S bị lẫn HCl c CO2 bị lẫn SO2 d CO2 bị lẫn CO Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam C V lít O2 (đktc), thu hỗn hợp khí A cđ tỷ khối H2 19 1) Hãy xác định thành phần % theo thể tích khí cđ A 2) Tính m V, biết dẫn hỗn hợp khí A vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư tạo thành gam kết tủa trắng Câu 7: Hòa tan S vào dung dịch NaOH đặc, đun sói, muối A muối B Muối A tác dụng với dung dịch H2SO4 1M thấy cđ đục màu vàng cđ khí m÷i hắc thoát Muối B tác dung với dung dịch H2SO4 1M cđ khí m÷i trứng thối Đun sói dung dịch B đậm đặc hòa tan S, thu hỗn hợp muối C Đun sói dung dịch đậm đặc muối D hòa tan S ta muối A 1) Xác định muối A, B, D, cóng thức chung muối C Viết phương trình phản ứng xẩy 2) Trong hỗn hợp C cñ chất C' cñ khối lượng mol 206 gam Khi cho chất vào dung dịch HCl đặc -10 C thu chất lỏng (E) màu vàng, m÷i khñ chịu Trong E cñ chất F, G, H bền (mỗi chất chứa nguyên tố), đñ F cñ tỷ khối so với H2 33, G cñ nguyên tố chiếm 2,041% khối lượng, H C' cđ c÷ng số ngun tử phân tử Hòa tan C' vào dung dịch HCl đặc đun nñng thấy dung dịch cñ đục cđ khí Xác định chất C', F, G, H viết phương trình phản ứng xẩy Câu 8: X, Y hai nguyên tố thuộc c÷ng chu kì bảng hệ thống tuần hồn, chưng tạo với nguyên tố flo hai hợp chất XF3 YF4, biết: * Phân tử XF3 cñ nguyên tử nằm c÷ng mặt phẳng, phân tử cđ hình tam giác * Phân tử YF4 cđ hình tứ diện * Phân tử XF3 dễ bị thủy phân kết hợp tối đa anion F tạo XF4 * Phân tử YF4 khóng cđ khả tạo phức 1) Xác định vị trí X Y bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố 2) So sánh gñc liên kết, độ dài liên kết XF3 với XF4 Câu 9: Cho 32 gam dung dịch Br2 a% vào 200 ml dung dịch SO2 b mol/lít dung dịch X Chia X làm phần * Cho dung dịch BaCl2 dư vào phần thu 4,66 gam kết tủa * Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào phần thu 11,17 gam kết tủa a Viết phương trình phản ứng b Tính a,b (coi phản ứng hồn tồn) Câu 10: Cho 11,56 gam hỗn hợp A gồm muối FeCl3, BaBr2, KCl tác dụng với 440 ml dung dịch AgNO3 0,5M thu dung dịch D kết tủa B Lọc kết tủa B, cho 0,15 mol bột Fe vào dung dịch D thu chất rắn F dung dịch E Cho F vào dung dịch HCl lỗng dư tạo 2,128 lít H2 (đktc) phần chất khóng tan Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch E thu kết tủa, nung kết tủa khóng khí đến khối lượng khóng đổi thu 6,8 gam chất rắn Biết phản ứng xảy hồn tồn 1) Lập luận để viết phương trình phản ứng xẩy 2) Tính khối lượng kết tủa B HẾT - Học sinh không sử dụng tài liệu (trừ bảng Hệ thống tuần hồn ngun tố hố học) - Cán coi thi khơng phải giải thích thêm - Họ tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CÂP THPT NĂM HỌC 2015 - 2016 MƠN HĨA HỌC LỚP10 HƢỚNG DẪN CHẤM Câu 1: 1) Một nhñm học sinh cần hỗn hợp chất cđ khả b÷ng cháy để biểu diễn đêm câu lạc hña học Một số hỗn hợp bột đề xuất gồm: a) KClO3, C, S b) KClO3, C c) KClO3, Al Hỗn hợp cñ thể d÷ng, giải thích 2) Từ muối ăn điều chế dung dịch cđ tính tẩy màu, từ quặng florit điều chế chất cđ thể ăn mòn thủy tinh, từ I2 điều chế chất pha vào muối ăn để tránh bệnh bướu cổ cho người d÷ng, từ O2 điều chế chất diệt tr÷ng Em viết phương trình phản ứng điều chế chất nđi trên, biết chất viết phương trình phản ứng Câu 1 Nội dung Điểm 0,5 * Cả ba hỗn hợp cđ thể d÷ng 0,5 * Vì hỗn hợp cđ chất oxi hña mạnh chất khử điện phân * NaCl + H2O 0,25 NaClO + H2 0,25 * CaF2 rắn + H2SO4 đặc CaHSO4 + HF 0,25 * I2 + 2K 2KI UV 0,25 * 3O2 2O3 Các chất cần tạo NaClO, HF, I IO3 , O3 học sinh viết Phƣơng trình phản ứng khác Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, dung dịch HCl điều chế cách cho NaCl khan tác dụng với H2SO4 đặc dẫn khí HCl vào nước 1) Em vẽ hình thí nghiệm thể rõ nội dung 2) Trong thí nghiệm d÷ng giải pháp để hạn chế HCl ngồi? Giải thích 3) Một số nhđm học sinh sau lưc làm thí nghiệm thấy dung dịch HCl chảy ngược vào bình chứa hỗn hợp phản ứng Em giải thích nêu cách khắc phục Câu Nội dung Điểm Hình vẽ: Học sinh cđ thể vẽ hình khác u cầu: * Cđ bình phản ứng, hđa chất, ống hòa tan khí * Biện pháp tránh khí HCl ngồi 1,0 Để tránh khí ngồi cđ thể d÷ng bóng tẩm dung dịch kiềm để lên ống nghiệm dẫn khí thừa vào dung dịch kiềm Nếu ống sục khí cắm sâu vào nước HCl bị hòa tan cđ thể gây tượng giảm áp suất bình phản ứng làm nước bị hưt vào bình phản ứng 0,5 0,5 Câu 3: Trong thí nghiệm nung m gam KMnO4 với hiệu suất phản ứng 60% dẫn tồn khí sinh vào bình cầu ưp ngược chậu H2O hình vẽ Một số thóng tin khác thí nghiệm là: * Nhiệt độ khí bình 27,3 C * Áp suất khóng khí lưc làm thí nghiệm 750 mmHg * Thể tích chứa khí bình cầu 400 cm * Chiều cao từ mặt nước chậu đến mặt nước bình cầu 6,8cm * Áp suất nước bình cầu 10 mmHg 3 Biết khối lượng riêng Hg 13,6gam/cm , nước gam/cm Hãy tính m Câu Nội dung Điểm = 735 (mmHg) = 0,9671 13,6 (atm) K2MnO4 + MnO2 + O2 1,0 pkhí O2= 750-10-6,8*10* t 2KMnO4 0,4 nO2= PkhíO2 * =0,0157 (mol) 22,4 273 * 273*1,1 100 mKMnO4=2*nO2* 60 1,0 *158=8,269 (gam) Câu 4: 121 123 1) Cho Sb cñ đồng vị Sb Sb, khối lượng nguyên tử trung bình Sb 121 121,75 Hãy tính thành phần trăm khối lượng Sb Sb2O3 (Cho biết MO=16) 2) Hãy tính bán kính nguyên tử Liti (đơn vị nm), biết thể tích mol tinh thể kim loại Li 7,07cm tinh thể nguyên tử Li chiếm 68% thể tích, lại khe trống Câu Nội dung Xét mol Sb gọi số mol Sb Sb a b ta cñ a+b=2 121*a+123*b=2*121,75 a=1,25 %m121Sb=1,25*121/(121,75*2+16*3)=51,89% 121 Điểm 123 b=0,75 1,0 23 - Xét mol Li 6,02*10 *(4/3)* *r =0,68*7,07 r=1,24*10 1,0 cm=12,4 nm Câu 5: 1) Hãy hồn thành phương trình phản ứng sau: Fe3C + H2SO4 đặc nñng dư FexSy + HNO3 đặc nñng dư Fe(NO3)3 + NO2 + H2SO4 + H2O 2) Hãy trình bày cách làm chất sau, viết phương trình phản ứng (nếu cđ) để giải thích a HCl bị lẫn H2S b H2S bị lẫn HCl c CO2 bị lẫn SO2 d CO2 bị lẫn CO Câu Nội dung Điểm 2Fe3C+ 22H2SO4 đặc nñng dư 3Fe2(SO4)3 + 2CO2 + 13SO2 + 22H2O FexSy + (6x+6y)HNO3 đặc nñng dư xFe(NO3)3 + yH2SO4 + (3x+6y)NO2 + (3x+3y)H2O 0,5 0,5 a Sục hỗn hợp qua dung dịch Cu(NO3)2 dư HCl đặc H2S bị giữ lại Cu(NO3)2 + H2S CuS + 2HNO3 b Sục hỗn hợp qua nước dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng ) dư HCl bị hòa tan c Sục hỗn hợp qua dung dịch chất oxi hña mạnh (KMnO4, Br2 ) SO2 bị giữ lại SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4 d Cho hỗn hợp qua oxit kim loại yếu trung bình nung nñng (CuO, FeO ) CO bị chuyển thành CO2 CO + CuO Cu + CO2 0,5 0,5 0,5 0,5 t Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam C V lít O2 (đktc), thu hỗn hợp khí A cđ tỷ khối H2 19 1) Hãy xác định thành phần % theo thể tích khí cđ A 2) Tính m V, biết dẫn hỗn hợp khí A vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư tạo thành gam kết tủa trắng Câu Nội dung Điểm Vì M=19*2=38 trong A cñ CO2 Trƣờng hợp 1: A gồm CO CO2 xét mol hỗn hợp gọi số mol CO CO2 a b ta cñ a+b=1 28a+44b=38 a=0,375 b=0,625 %VCO=37,5% %VCO2=62,5% Trƣờng hợp 2: A gồm O2 CO2 xét mol hỗn hợp gọi số mol O2 CO2 a b ta cñ a+b=1 32a+44b=38 a=0,5 b=0,5 %VCO=50% %VCO2=50% nCO2 = 0,05mol Trƣờng hợp 1: A gồm CO CO2 nCO2=nCaCO3=0,05 nCO=0,03 mC=0,08*12=0,96 gam; nO2 lấy =0,065 V=1,456 lít Trƣờng hợp 2: A gồm O2 CO2 nC=0,05 m=0,6 gam; VO2=2,24 lít 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 7: Hòa tan S vào dung dịch NaOH đặc, đun sói, muối A muối B Muối A tác dụng với dung dịch H2SO4 1M thấy cñ đục màu vàng cđ khí m÷i hắc Muối B tác dung với dung dịch H2SO4 1M cñ khí m÷i trứng thối Đun sói dung dịch B đậm đặc hòa tan S, thu hỗn hợp muối C Đun sói dung dịch đậm đặc muối D hòa tan S ta muối A 1) Xác định muối A, B, D, cóng thức chung muối C Viết phương trình phản ứng xẩy 2) Trong hỗn hợp C cñ chất C' cñ khối lượng mol 206 gam Khi cho chất vào dung dịch HCl đặc -10 C thu chất lỏng (E) màu vàng, m÷i khđ chịu Trong E cñ chất F, G, H bền (mỗi chất chứa nguyên tố), đñ F cñ tỷ khối so với H2 33, G cñ nguyên tố chiếm 2,041% khối lượng, H C' cđ c÷ng số ngun tử phân tử Hòa tan C' vào dung dịch HCl đặc đun nđng thấy dung dịch cđ đục cđ khí thoát Xác định chất C', F, G, H viết phương trình phản ứng xẩy Câu Nội dung Điểm Theo đề A Na2S2O3, B Na2S, C hỗn hợp cđ cóng thức chung Na2Sn+1, D Na2SO3 6NaOH (đặc sói) + 4S → Na2S2O3 (A)+ Na2S (B) + 3H2O Na2S2O3 (A)+ H2SO4 loãng → Na2SO4 + S + SO2 + H2O Na2S (B) + H2SO4 loãng → Na2SO4 + H2S nS + Na2S (B) → Na2Sn+1 (C) S + Na2SO3 đặc sói (D) → Na2S2O3 (A) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 MC'=206 C' Na2S5 ; MF=2*33=66 F H2S2 ; 2,041%=2/(MG)  MG=98 G H2S3; H cñ nguyên tử phân tử nên H H2S5 Na2S5 + 2HCl → 2NaCl + H2S2 (F) + 3S Na2S5 + 2HCl → 2NaCl + H2S3(G) +2S Na2S5 + 2HCl → 2NaCl + H2S5(H) 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 8: X, Y hai nguyên tố thuộc c÷ng chu kì bảng hệ thống tuần hồn, chưng tạo với nguyên tố flo hai hợp chất XF3 YF4, biết: * Phân tử XF3 cñ nguyên tử nằm c÷ng mặt phẳng, phân tử cđ hình tam giác * Phân tử YF4 cđ hình tứ diện * Phân tử XF3 dễ bị thủy phân kết hợp tối đa anion F tạo XF4 * Phân tử YF4 khóng cđ khả tạo phức 1) Xác định vị trí X Y bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố 2) So sánh gñc liên kết, độ dài liên kết XF3 với XF4 Câu Nội dung Xác định vị trí X Y bảng hệ thống tuần hồn ngun tố Từ tính chất cho, suy ra: - X (trong XF3) cñ obital trống; - Y (trong YF4) khóng cđ obital trống Vậy X Y phải chu kì 2X 5B, Y 6C - Gñc liên kết FXF XF3 120 , o Gñc liên kết FXF XF4 109 28’ Vì Trong XF3 X lai hđa sp , XF4 X lai hña sp - Độ dài liên kết: d (X – F) XF3 < d(X – F) XF4 liên kết XF3 ngồi liên kết còn cđ phần liên kết π khóng định chỗ Điểm 0,5 0,5 1,0 o 0,5 0,5 Câu 9: Cho 32 gam dung dịch Br2 a% vào 200 ml dung dịch SO2 b mol/lít dung dịch X Chia X làm phần * Cho dung dịch BaCl2 dư vào phần thu 4,66 gam kết tủa * Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào phần thu 11,17 gam kết tủa a Viết phương trình phản ứng b Tính a,b (coi phản ứng hồn tồn) Câu Nội dung Điểm Ở nước đá (0oC), phân tử liên kết với liên kết H hình thành cấu trưc tinh thể phân Câu II (4 điểm) Xác định nhiệt hình thành AlCl3 biết: Al2O3 (r) + 3COCl2 (k) 3CO2 (k) + 2AlCl3 (r) H1 = -232,24 kJ CO (k) + Cl2 (k) COCl2 (k) H2 = -112,40 kJ 2Al (r) + 1,5O2 (k) Al2O3 (k) H3 = -1668,20 kJ Nhiệt hình thành CO: H4 = -110,40 kJ/mol Nhiệt hình thành CO2: H5 = -393,13 kJ/mol o -5 -1 Tại 25 C phản ứng bậc sau cñ số tốc độ k = 1,8.10 s : 2N2O5(k) 4NO2(k) + O2(k) Phản ứng xảy bình kín cđ thể tích 20,0 L khóng đổi Ban đầu lượng N2O5 cho vừa đầy bình Tại thời điểm khảo sát, áp suất riêng N2O5 0,070 atm Giả thiết khí khí lí tưởng (a) Tính tốc độ (i) tiêu thụ N2O5; (ii) hình thành NO2; O2 (b) Tính số phân tử N2O5 bị phân tích sau 30 giây Phản ứng đạt đến cân 109K với số cân Kp = 10: C (r) + CO2 (k) 2CO (k) (a) Tìm hàm lượng khí CO hỗn hợp cân bằng, biết áp suất chung hệ 1,5atm (b) Để cñ hàm lượng CO 50% thể tích áp suất chung bao nhiêu? ĐÁP ÁN ĐIỂM Nhiệt hình thành AlCl3 nhiệt trình: Al + 1,5Cl2 AlCl3 Để cđ q trình ta xếp phương trình sau: Al2O3 (r) + 3COCl2(k) 3CO2 (k) + 2AlCl3 (k) H1 3CO (k) + 3Cl2 (k) 3COCl2 (k) 3H2 2Al (r) + 1,5O2 (k) Al2O3 (r) H3 3C (k) + 1,5O2 (k) 3CO (k) 3H4 3CO2 (k) 3C (r) + 3O2 (k) 3(H5) Sau tổ hợp cñ kết là: 2Al (r) + 3Cl2 (k) 2AlCl3 (r) Hx Hx = H1 + 3H2 + H3+ 3H4+ 3(-H5 ) = (-232,24) + 3(-112,40) + (-1668,20) + 3(-110,40) + 3(393,13) = 1389,45 kJ Vậy, nhiệt hình thành mol AlCl3 = -1389,45 / = - 694,725 kJ/mol 1,50 (1,00+0,50) (a) pi V = ni RT n N O  C NO V RT 5   0,082 298 3 Pi  8 v k.CN O 1,8.10 2,8646.10 1,00 (0,25 4) 0,07 -1 -1 5,16.10 Từ phương trình: 2N2O5(k) 4NO2(k) + O2(k) dCN2O5 v   dt dt dCNO2 dCO2    dt -8 - nên vtiêu thụ (N2O5) = 2v = 2 5,16.10 = 10,32.10 -8 -8 vhình thành (NO2) = 4v = 5,16.10 = 20,64.10 -1 -1 -8 -1 -1 mol.l s vhình thành (O2) = v = 5,16.10 mol.l s (b) Số phân tử N2O5 bị phân hủy = vtiêu thụ (N2O5) Vbình t avogadrro)  No(số -8 = 10,32.10 20,0 30 19 3,7.10 phân tử (a) C + CO2 2CO [] (1 - x) 2x n + x (mol) 0,50 1,00 (0,50  2) Ta cñ: K P  P CO P CO2  2x  1  x   1,5 = 10 1x 1x x = 0,79 Vậy hỗn hợp cân chứa 2.0,79 = 1,58 mol CO (88,27%) – 0,79 = 0,21 mol CO2 (11,73%) (b) Từ K P  (0,5) 0,5 P 10 P = 20 atm Câu III (4 điểm) Viết phương trình phản ứng tương ứng với trình tự biến đổi số oxi hđa lưu huỳnh sau đây: 2 4 6 4 2 S S S S S (6)       (1)      S (3) (4) (5)  (2) S   Trình bày phương pháp nhận biết ion halogenua dung dịch hỗn hợp sau đây: (a) NaI NaCl, (b) NaI NaBr Viết phương trình phản ứng minh họa trình điều chế chất sau từ đơn chất halogen tương ứng: (a) HClO4, (b) I2O5, (c) Cl2O, (d) OF2 ĐÁP ÁN ĐIỂM Phương trình phản ứng: (1) H2S + 1/2O2 S + H2O t (2) S + O2  SO2 (3) SO2 + Cl2 + 2H2O H2SO4 + 2HCl (4) Cu + 2H2SO4 CuSO4 + SO2 + 2H2O (5) SO2 + 2H2S 3S + 2H2O (6) 2Na + S t Na2S (Học sinh cñ thể sử dụng phản ứng khác cho trình này) (a) Thêm từ từ AgNO3 vào mẫu thử, thấy xuất kết tủa vàng trước kết tủa trắng sau, nhận hai ion I Cl + Ag + I AgI↓ + (vàng) Ag + Cl  AgCl↓ (trắng) (b) Thêm H2SO4 benzen vào mẫu thử Thêm giọt nước clo, lắc Thấy xuất màu tím lớp benzen, sau đđ màu nước clo dư nhận I Thêm tiếp nước clo, xuất lớp vàng nâu lớp benzen nhận Br 1,50 (0,25  6) 1,00 (0,50  2) I2 + 5Cl2 + 6H2O 12H+ + 10Cl- + 2IO3- Cl2 + 2Br- 2Cl- + Br2 (a) 3Cl2 + 6NaOH t 5NaCl + NaClO3 + 3H2O 4NaClO3 t  NaCl + 3NaClO4 NaClO4 + H2SO4 NaHSO4 + HClO4 (chưng cất) (b) 3I2 + 6OH- 5I- + IO3- + 3H2O IO3- + H+ HIO3 2HIO3 t I2O5 + H2O (c) 2Cl2 + HgO Cl2O + HgCl2 (d) 2F2 + 2OH- 2F- + OF2 + H2O 1, 0, 0, 0, 0, (4 điểm) Cho 6,000 g mẫu chất chứa Fe3O4, Fe2O3 tạp chất trơ Hòa tan mẫu vào lượng dư 2+ dung dịch KI mói trường axit (khử tất sắt thành Fe ) tạo dung dịch A Pha loãng dung dịch A đến thể tích 50 mL Lượng I2 cđ 10 mL dung dịch A phản ứng 2vừa đủ với 5,500 mL dung dịch Na2S2O3 1,00M (sinh S4O6 ) Lấy 25 mL mẫu dung 2+ dịch A khác, chiết tách I2, lượng Fe dung dịch lại phản ứng vừa đủ với 3,20 mL dung dịch MnO4 1,000M H2SO4 Viết phương trình phản ứng xảy (dạng phương trình ion thu gọn) Tính phần trăm khối lượng Fe3O4 Fe2O3 mẫu ban đầu Câu IV ĐÁP ÁN Phương trình phản ứng: + 2+ Fe3O4 + 2I + 8H 3Fe + I2 + 4H2O (1) + 2+ Fe2O3 + 2I + 6H 2Fe + I2 + 3H2O (2) 222S2O3 + I2 S4O6 + 2I (3) 2+ + 3+ 2+ 5Fe + MnO4 + 8H 5Fe + Mn + 4H2O (4) Tính phần trăm: 1 (3) n  n  0,0055 1 0,00275mol ĐIỂM 2,00 (0,50  4) (4) n Fe (4) 2 5n MnO4  5 0,0032 1 0,016mol Đặt số mol Fe3O4 Fe2O3 x y ta cñ: 3x 2y 0,016 2 0,032 x 0,0045   5 0,01375 y 0,00925 x y 0,00275 0,0045 232 %m Fe O  100% 17,4% 6,000 0,00925 160 %m  100% 24,7% Fe2O3 6,000 2,00 (4 điểm) Thực tế khống pirit cđ thể coi hỗn hợp FeS2 FeS Khi xử lí mẫu khống pirit brom dung dịch KOH dư người ta thu kết tủa đỏ nâu A dung dịch B Nung kết tủa B đến khối lượng khóng đổi thu 0,2g chất rắn Thêm lượng dư dung dịch BaCl2 vào dung dịch B thu 1,1087g kết tủa trắng khóng tan axit Viết phương trình phản ứng Xác định cóng thức tổng pirit Tính khối lượng brom theo lí thuyết cần để oxi hđa mẫu khống Câu V ĐÁP ÁN Phương trình phản ứng: ĐIỂM - 2- - 2FeS2 + 15Br2 + 38OH 2Fe(OH)3 + 4SO4 + 30Br + 22FeS + 9Br2 + 22OH 2Fe(OH)3 + 2SO4 + 18Br + 2Fe(OH) (3) 8H2O Fe2O3 + 3H2O 2+ 2Ba + SO4 BaSO4 (4) Cóng thức: n n S n Fe  1,1087 3 4,75.10 mol, n BaSO Fe 233 3 : 4,75.103 1:1,9 : n 2,5.10 2n Fe2O3 2 0,2 (2) 2,00 (0,50  4)  160 S cóng thức FeS1,9 1,00 Gọi số mol FeS2 FeS x y ta cñ:   x y 2,5.10 x 2,25.10    3 3 2x y 4,75.10  y 0,25.10   Br2  2  1,00 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ MƠN: HĨA HỌC LỚP 10 Thời gian: 150 phưt (khóng kể thời gian giao đề) CÂU I (4 điểm) -19 Nguyên tử nguyên tố X cđ điện tích hạt nhân +41,652.10 C; ngun tử -22 nguyên tố Y cñ khối lượng 1,8.10 gam Xác định X, Y dựa cấu hình electron, cho biết (cđ giải thích) mức oxi hđa bền X Y hợp chất (a) Hãy cho biết (cđ giải thích) theo thuyết liên kết hđa trị lưu huỳnh (S) cđ thể cđ cộng hña trị bao nhiêu? (b) Cho biết cấu tạo đơn phân tử dạng hình học hợp chất với hiđro, oxit hiđroxit lưu huỳnh tương ứng với giá trị cộng hña trị xác định câu (a) Năng lượng ion hña thứ (I1 - kJ/mol) nguyên tố chu kỳ cđ giá trị (khóng theo trật tự) 1402, 1314, 520, 899, 2081, 801, 1086, 1681 Gán giá trị cho nguyên tố tương ứng Giải thích ĐÁP ÁN 19 ZX 41,652.10 1,793.10  26 , X sắt (Fe); mY  19  bạc 1,602.10 ĐIỂM 22 24 108u , Y 1,6605.10 (Ag) Mức oxi hña bền Fe +3, ứng với cấu hình bền cấu hình bán  bão hòa phân lớp d (d ): Fe 3e Fe3 (Ar)3d6 4s2 1,00 (A r)3d5 Mức oxi hña bền Ag +1, ứng với cấu hình bền cấu  10 hình bão hòa phân lớp d (d ): Ag e Ag (a) Cộng hña trị nguyên tố số liên kết mà nguyên tử nguyên tố tạo với nguyên tử khác phân tử Trong thuyết liên kết hña trị, liên kết cộng hđa trị lại hình thành xen phủ obitan mang electron độc thân Như cđ thể nđi cộng hóa trị ngun tố số electron độc thân có ngun tử ngun tố Vì cđ thể cđ 2, electron độc thân nên lưu huỳnh cđ thể cđ cộng hóa trị 2, 4, 6: 16S 3s 3p 3d 3s 3p 3d 3s 3p 3d * 16S * 16S (b) Cấu tạo dạng hình học: 1,00 SO2 H2S H S ch÷ V S H O O O SO3 H2SO4 O OH S S O HO tam giác chữ V 1,00 O O tứ diƯn Giá trị lượng ion hđa tương ứng với nguyên tố: IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA Li Be B C N O F Ne 2 2s 2s 2p 2p 2p 2p 2p 2p I1 (kJ/mol) 520 899 801 1086 1402 1314 1681 2081 Nhìn chung từ trái qua phải chu kỳ lượng ion hña I1 tăng dần, ph÷ hợp với biến thiên nhỏ dần bán kính ngun tử Cđ hai biến thiên bất thường xảy là: - Từ IIA qua IIIA, lượng I1 giảm cñ chuyển từ cấu hình bền ns qua cấu hình bền ns np (electron p chịu ảnh hưởng chắn electron s nên liên kết với hạt nhân bền chặt hơn) - Từ VA qua VIA, lượng I1 giảm cñ chuyển từ cấu hình bền ns np qua cấu hình bền ns np (trong p cñ electron độc thân, p cñ cặp ghép đói, xuất lực đẩy electron) 1,00 CÂU II (4 điểm) Tính nhiệt hình thành ion clorua (Cl ) dựa liệu: o Nhiệt hình thành HCl H 92,2 kJ/mol (k): o Nhiệt hình thành ion hidro kJ/mol H + (H ): 0 + o HCl (k) + aq H H 75,13 kJ/mol (aq) + Cl (aq) Khí SO3 tổng hợp cóng nghiệp theo phản ứng: H -192,5 kJ SO2 (k) + 1/2O2 (k) SO3 (k)biện pháp làm tăng hiệu suất trình tổng hợp SO3 Đề nghị Cho cân hña học sau: N2O4 (k) ⇌ 2NO2 (k) (1) o Thực nghiệm cho biết khối lượng mol phân tử trung bình hai khí 35 C o 72,45 g/mol 45 C 66,80 g/mol (a) Tính độ phân li N2O4 nhiệt độ trên? (b) Tính số cân KP (1) nhiệt độ trên? Biết P = atm (c) Cho biết theo chiều nghịch, phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt? ĐÁP ÁN ĐIỂM a Từ giả thiết: H (k) + HCl2 (k) 2 Cl (k)  o H 92,2 kJ/mol (1) + H2 (k) + aq H (aq) + e o H 0 kJ/mol 1,00 (2) + HCl (k) + aq H (aq) + Cl (aq) Ho 75,13 Lấy (1) - (2) + (3) ta cñ: Cl2 (k) + aq + e Cl (aq) H kJ/mol x o o Hx kJ/mol (92,2kJ / mol) (0kJ / mol) (75,13kJ / mol)  b - (Tăng áp suất), o - hạ nhiệt độ (450 C cđ xưc tác V2O5), - (tăng nồng độ SO2 O2), - giảm nồng độ SO3 1,00 c Xét cân bằng: N2O4 (k) ⇌ 2NO2 (k) (1) i Gọi a số mol N2O4 cñ mol hỗn hợp số mol NO2 mol hỗn hợp (1 - a) mol Ở 35 C cñ aM==0,575 72,45 mol g/mol==nN 92a + 46(1 - a)  2O4 nNO2 = 0,425 mol N2O4 (k) ⇌ 2NO2 (k) Ban đầu x Phản ứng 0,2125 0,425 Cân x - 0,2125 0,425 x - 0,2125 = 0,575  x = 0,7875 mol , 0,2125  100% 26,98% Ở 45 C cñ M a = 66,80 g/mol = 92a=+nN 46(1 - a) = 0,4521mol 2O4 nNO2 = 0,5479 mol N2O4(k) ⇌ 2NO2(k) Ban đầu x Phản ứng 0,27395 0,5479 Cân x - 0,27395 0,5479 x - 0,27395 = 0,4521  x mol , 0,27395  100% 37,73% ii n NO PNO2  P , PN2 n hh O4 nN O  P P = atm n hh 0,50 0,50 = 0,72605 Ở 35 C Ở 45 C iii K P K P (P NO P N 2O4 (P NO P ) ) N2 O4   (0,425) 0,575 0,50 0,314 (0,5479) 0,4521 0,664 0 Từ kết thực nghiệm ta thấy, nhiệt độ tăng từ 35 C lên 45 C tăng Cđ nghĩa nhiệt độ tăng cân dịch chuyển theo 0,50 chiều thuận Vậy theo chiều thuận phản ứng thu nhiệt, nên theo chiều nghịch phản ứng tỏa nhiệt CÂU III (4 điểm) Sục khí clo qua dung dịch kali iotua thời gian dài, sau đñ người ta cho hồ tinh bột vào khóng thấy xuất màu xanh Hãy giải thích viết phương trình hố học minh họa Để nhận biết ion sunfit, người ta cho vào ống nghiệm đến giọt dung dịch iot, đến giọt dung dịch A cñ chứa ion sunfit (1) Sau đñ cho tiếp vào đñ 2-3 giọt dung dịch HCl vài giọt dung dịch BaCl2 thấy xuất kết tủa B (2) (a) Nêu tượng xảy giai đoạn 1, thí nghiệm viết phương trình hđa học để minh họa (b) Cho biết thí nghiệm nhận biết ion sunfit nêu thường tiến hành mói trường axit mói trường trung hòa, khóng tiến hành mói trường bazơ? Hòa tan 8,4 gam kim loại M dung dịch H2SO4 đặc nñng dư, hay hòa tan 52,2 gam muối cacbonat kim loại dung dịch H2SO4 đặc nđng dư, lượng khí sinh làm màu c÷ng lượng brom dung dịch Viết phương trình hố học xác định kim loại M, cóng thức phân tử muối cacbonat ĐÁP ÁN 2KI + Cl2 I2 + 2KCl Sau thời gian cñ xảy phản ứng: I2 + 5Cl2 + 6H2O 2HIO3 + 10HCl Sau phản ứng khóng cđ I2 tự nên hồ tinh bột khóng chuyển sang màu xanh (a) Ở giai đoạn (1) màu đỏ nâu dung dịch iot nhạt dần xảy oxi hoá ion sunfit thành ion sunfat theo phương trình: 22+ SO3 + I2 + H2O SO4 + 2H + 2I Ở giai đoan (2) xuất kết tủa màu trắng hình thành kết tủa BaSO4 khóng tan axit: ĐIỂM 1,00 1,00 2- SO4 + Ba 2+ BaSO4 (b) Khóng thực mói trường kiềm mói trường kiềm xảy phản ứng tự oxi hoá khử I2: 3I2 + 6OH 5I + IO3 + 3H2O Các phương trình phản ứng: 2M + 2mH2SO4 M2(SO4)m + mSO2 + 2mH2O (1) M2(CO3)n + (2m-n)H2SO4 M2(SO4)m + (m-n) SO2 + nCO2 + (2m- n)H2O (2) SO2 + Br2 + 2H2O H2SO4 + 2HBr (3) 0,50 1,25 Theo giả thiết nSO2 (1) nSO2 (2)  M 8,4 m 52,2   252mn (m n) M  2M 60n 43,8m 52,2n 0,75 n = 1, m = M = 14,23 (loại) n = 1, m = M = 9,5 (loại) n = 2, m = M = 56 (hợp lý) CÂU IV (4 điểm) Vẽ hình (cđ chư thích đầy đủ) mó tả thí nghiệm điều chế Cl2 khó từ MnO2 dung dịch HCl Kali clorat sử dụng ngành sản xuất diêm, pháo hoa chất nổ Trong cóng nghiệp, kali clorat điều chế cách cho khí clo qua nước vói đun nđng, lấy dung dịch nñng đñ trộn với KCl để nguội kali clorat kết tinh (phương pháp 1) Kali clorat điều chế cách điện phân dung dịch KCl o 25% nhiệt độ 70 đến 75 C (phương pháp 2) (a) Viết phương trình hđa học xảy phương pháp điều chế kali clorat (b) Tính khối lượng kali clorua điện lượng (theo A.giờ) cần để tạo 100g kali clorat theo phương pháp Trong cóng nghiệp, brom điều chế từ nước biển theo quy trình sau: Cho lượng dung dịch H2SO4 vào lượng nước biển, sục khí clo vào dung dịch thu (1), sau đđ d÷ng khóng khí lói brom vào dung dịch Na2CO3 tới bão hòa brom (2) Cuối c÷ng cho H2SO4 vào dung dịch bão hòa brom (3), thu brom hña lỏng (a) Hãy viết phương trình hđa học xảy q trình (1), (2), (3) (b) Nhận xét mối quan hệ phản ứng xảy (2) (3) ĐÁP ÁN Hình vẽ mó tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 khó ĐIỂM 1,00 (a) Phương trình phản ứng: Phương pháp 1: 5CaCl2 + 6H2O 6Cl2 + 6Ca(OH)2 Ca(ClO3)2 + 0,50 2H O 2KCl H 2KOH Cl2 3Cl2 6KOH 5KCl KClO3 3H Phương pháp 2: O (b) m KCl 100 74,5  122,5 Q It  M m 60,82 gam nF  122,5 100 6 26,8 131,26 (A.giờ) (a) Các phương trình phản ứng:H Cl + 2NaBr  2NaCl + Br 2 (1) 3Br2 + 3Na2CO3 5NaBr + NaBrO3 + 3CO2 (2) 5NaBr + NaBrO3 + 3H2SO4 3Na2SO4 + 3Br2 + 3H2O (3) (b) (2) (3) phản ứng thuận nghịch cân bằng: 3Br2+ 6OH - OH - H+ 0,50 - - 5Br + BrO3 + 3H2O 0,50 1,25 0,25 CÂU V (4 điểm) Những thay đổi cñ thể xảy bảo quản lâu dài bình miệng hở dung dịch sau đây: (a) axit sunfuhiđric, (b) axit bromhiđric, (c) nước Gia-ven, (d) dung dịch H2SO4 đậm đặc Hỗn hợp A gồm bột S Mg Đun nđng A điều kiện khóng cđ khóng khí, sau đđ làm nguội cho sản phẩm tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu 2,987 L khí B cđ tỉ khối so với khóng khí 0,8966 Đốt cháy hết khí B, sau đđ cho toàn sản phẩm vào 100ml H2O2 5% (D = 1g/mL) thu dung dịch D Xác định % khối lượng chất A nồng độ % chất tạo dung dịch D Cho thể tích chất khí đo điều kiện tiêu chuẩn Hàm lượng cho phép tạp chất lưu huỳnh nhiên liệu 0,30% Người ta đốt cháy hoàn toàn 100,0 gam loại nhiên liệu dẫn sản phẩm cháy (giả thiết cñ -3 CO2, SO2 nước) qua dung dịch KMnO4 5,0.10 M H2SO4 thấy thể tích dung dịch KMnO4 phản ứng vừa hết với lượng sản phẩm cháy 625 mL Hãy tính tốn xác định xem nhiên liệu đđ cđ phép sử dụng hay khóng? ĐÁP ÁN ĐIỂM (a) Vẩn đục vàng kết tủa lưu huỳnh: H2S + 1/2O2 H2O + S↓ (b) Dung dịch cñ màu vàng nhạt: 1/2O2 + 2HBr H2O + Br2 (c) Thốt khí O2 nồng độ giảm dần 1,00 NaClO + H2O + CO2 NaHCO3 + HClO HClO HCl + 1/2O2 (d) Cđ màu ứng: than hóa chất bẩn hữu cđ khóng khí Phương trìnhđen phản 0,50 S + Mg MgS (1) (2) MgS + 2HCl (3) Mg + 2HCl MgCl MgCl 2 + H2S + H MB 0,89662 29 26 B chứa H2S H2 [Mg cñ dư 2,987  sau phản ứng (1)] x y 22,4 34x  2y 26  x y Gọi x y số mol khí H2S H2, ta cđ  Giải ta cñ x = 0,1 ; y = 0,1 32 %m(S)  HS+ 0,1 Từ (1), (2), (3) ta cñ: 0,50 100% 50%, %m(Mg) 50% 0,1  24 0,132 3  O  SO 0,1 0,1 H + O H O 0,033 0,033 SO2 + H2O2  0,1 H2SO40,147 0,047 0,1 0,1 0,50 m(dung dịch) = 100 0,164 0,13318108,8 gam 0,1.98 0,047.34 C%(H SO ) = 100% 9%; C%(H O ) = 1,47% Phương trình phản ứng: S + O2 SO2 (1) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 5 Từ (1) (2) n n  n  3 0,625 0,005  7,8125.10 mol S 3 7,8125.10 %mS  100 SO2 KMnO 2 32 100% 0,25% < 0,30% 0,50 0,50 0,50 ...TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ CHÍNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2015 - 2016 Mơn: HĨA HỌC 10 Thời... TĨNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CÂP THPT NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN HÓA HỌC LỚP10 HƢỚNG DẪN CHẤM Câu 1: 1) Một nhñm học sinh cần hỗn hợp chất cñ khả b÷ng cháy để biểu diễn đêm câu lạc hña học Một... Nếu học sinh có cách giải khác hợp lý cho điểm HẾT - 0,5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ CHÍNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2014 - 2015 MƠN THI: HĨA HỌC 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 50 đề thi Học sinh giỏi hóa học 10, Tuyển tập 50 đề thi Học sinh giỏi hóa học 10

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn