BD THƯỜNG XUYÊN THPT MODUN 3,12,18 và 19

40 70 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 22:36

Báo cáo modun 3,12,18,19 năm học 2020NỘI DUNG BỒI DƯỠNG1. Khối kiến thức bắt buộc:1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiếtGồm có các chuyên đề được học ở lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019.1. Khối kiến thức bắt buộc:1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiếtGồm có các chuyên đề được học ở lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019. Chuyên đề 1: Nghị quyết số 36NQTW, ngày 22102018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chuyên đề 2: Chỉ thị của Ban Bí thư về Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Chuyên đề 3: Quy định số 08QđiTW về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Chuyên đề 4: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chuyên đề 5: Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 20192020 TRƯỜNG THPT PHÚ TÂN TỔ VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Tân, ngày tháng 10 năm 2019 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THPT NĂM HỌC 2019- 2020 Họ tên giáo viên: LÊ XUÂN DỊ Chức vụ: Giáo viên Nhiệm vụ phân công: Giảng dạy lớp 10C1, 10C3, 10C5, 10C6, 10C7 Căn vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trường THPT Phú Tân năm học 2019 – 2020 Nay xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2019 – 2020 sau: NỘI DUNG BỒI DƯỠNG Khối kiến thức bắt buộc: 1.1 Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết Gồm có chuyên đề học lớp bồi dưỡng trị hè năm 2019 * Chuyên đề 1: Nghị số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” * Chuyên đề 2: Chỉ thị Ban Bí thư Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng * Chuyên đề 3: Quy định số 08-Qđi/TW Trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, trước hết Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương * Chuyên đề 4: Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” * Chuyên đề 5: Triển khai thực nhiệm vụ năm học 2019-2020 1.2 Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết - Dạy học theo hướng phát triển phẩm chất lực TT Nội dung 01 Dạy học theo hướng phát triển phẩm chất lực 02 Vận dụng mơ hình dạy học dựa hoạt động 03 Định hướng giá trị sống giáo dục kĩ Số tiết 10 10 10 sống Tổng 30 Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết Tôi nghiên cứu và định chọn đăng ký tự bồi dưỡng module sau: (Tổ Văn-Sử-Địa-GDCD họp thống GV làm mudule sau:) TT Mã Modul THPT THPT Tên Modul Giáo dục học sinh THPT cá biệt Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng học tập học sinh THPT Phương pháp dạy học tích cực Dạy học với cơng nghệ thông tin Ghi THPT 12 THPT 18 THPT 19 LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH STT Tên nội dung Thời gian thực Số tiết - Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân - Trình kế hoạch BDTX cá nhân Tháng 10 cho tổ, lãnh đạo nhà trường duyệt Môđun 3: Giáo dục học sinh Tháng 11 THPT cá biệt 12 Tìm hiểu học sinh cá biệt lứa tuổi Trung học phổ thông Phương pháp thu thập thông tin học sinh cá biệt Hướng phối hợp xử lý, lưu trữ, khai thác thông tin từng học sinh cá biệt Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tượng học sinh cá biệt 15 Hình thức bồi dưỡng Tự nghiên cứu Ghi Tìm hiểu cách thức giáo dục học sinh cá biệt Môđun 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng học tập học sinh THPT Tìm hiểu khái niệm Stress Tìm hiểu số biểu mức độ Stress học sinh THPT Tìm hiểu số phương pháp kĩ ứng phó với Stress Mơđun 18: Phương pháp dạy học tích cực Dạy học tích cực Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tich cực Sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực Mơđun 19: Dạy học với cơng nghệ thơng tin Vai trò cơng nghệ thông tin dạy học Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Tháng Tháng Tháng 15 Tự nghiên cứu 15 Tự nghiên cứu 15 Tự nghiên cứu Người lập kế hoạch DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG LÊ XUÂN DỊ Môđun GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁ BIỆT Học sinh cá biệt: học sinh có thái độ, hành vi không phù hợp với giá trị, nội quy, truyền thống tập thể, khơng thực tròn bổn phận trách nhiệm ngưởi học sinh, hoặc thiếu văn hóa, đạo đức quan hệ ứng xử với người, đồng thời khơng có động học nên kết học tập yếu, kém… lặp lại thường xuyên trở thành hệ thống coi cá biệt I MỤC TIÊU Về kiến thức và kỹ năng: - Liệt kê phương pháp thu thập thông tin học sinh cá biệt; phương pháp giáo dục phương pháp đánh giá kết rèn luyện học sinh cá biệt - Sử dụng phối hợp phương pháp thu thập thông tin học sinh cá biệt; phương pháp giáo dục phương pháp đánh giá kết rèn luyện học sinh cá biệt có tính đến đặc điểm lứa tuổi học sinh THPT đặc điểm cá nhân Về thái độ - Tin rằng học sinh thay đổi theo hướng tích cực tôn trọng học sinh cá biệt nhân cách có giá trị - Cam kết, giúp đỡ, hỗ trợ học sinh cá biệt thay đổi niềm tin hành vi không mong đợi II NỘI DUNG Tìm hiểu về học sinh cá biệt ở lứa tuổi Trung học phổ thông a Những tác động tích cực và tiêu cực đến học sinh Từ gia đình, bạn bè mơi trường sống: ảnh hưởng gia đình; ảnh hưởng nhóm bạn; ảnh hưởng mơi trường sống b Những khó khăn về từng phương diện của học sinh Học tập; sức khỏe; hồn cảnh gia đình; tâm lý cá nhân; không tự nhận thức, không định hướng giá trị đích thực; thiếu hoặc niềm tin vào khả giá trị thân; bị lơi kéo, áp lực nhóm bạn tự phát, thói quen tiêu cực  Giáo viên tìm hiểu để kịp thời hỡ trợ, khích lệ em hành động đúng, tránh hành vi không mong đợi c Những nhu cầu, sở thích, mong muốn, điểm mạnh của từng học sinh cá biệt Theo quan điểm Gardner, người có dạng lực/ trí thơng minh theo nhà tâm lý học Maslow, người tầng nhu cầu (tài liệu trang 112,113) Học sinh nói chung học sinh cá biệt nói riêng có đầy đủ hoặc số lực, nhu cầu mức độ nêu  Giáo viên tìm hiểu để tạo điều kiện hỡ trợ em phát triển lực, đồng thời đáp ứng nhu cầu đáng, khích lệ em d Niềm tin, quan niệm của học sinh về các giá trị c̣c sớng Giáo viên tìm hiểu để tác động làm thay đổi niềm tin giá trị không hợp lý chi phối hành vi ứng xử em e Khả nhận thức, nhu cầu, đợng học tập Giáo viên tìm hiểu để có chiến lược tiếp cận phù hợp f Tính cách với những đặc điểm bản Giáo viên coi trọng khám phá nét tích cực để phát huy nhằm triệt tiêu nét tiêu cực g Hành vi, thói quen chưa tốt và những nguyên nhân Giáo viên hỡ trợ học sinh thay đổi thói quen, hành vi sở khắc phục nguyên nhân gây chúng Phương pháp thu thập thông tin về học sinh cá biệt a Thực hành bài tập “Tự nhận thức thân” cho từng học sinh lớp, có học sinh cá biệt b Trò chuyện với học sinh cá biệt ngoài giờ học Giáo viên cần thể quan tâm lắng nghe để hiểu để đáp lại, giữ bình tĩnh kiên nhẫn không cắt ngang, tránh tranh cãi hoặc phê phán, thể thiện chí muốn lắng nghe Năm yếu tố lắng nghe tích cực: - Tập trung ý - Thể rằng bạn lắng nghe - Cung cấp thông tin phản hồi - Không vội đánh giá - Đối đáp hợp lý - Cùng với lắng nghe tích cực giáo viên cũng cần dạy cho học sinh biết cách phản hồi hay bày tỏ cảm xúc, chia sẻ cảm xúc thân với người khác Điều sẽ giúp học sinh khỏi tình trạng căng thẳng c Các phương pháp thu thập thông tin khác - Tổ chức cho học sinh viết điều có ý nghĩa thân sống theo quan niệm riêng - Quan sát em trình cùng tham gia vào hoạt động với học sinh - Tìm hiểu học sinh cá biệt thơng qua nhóm bạn thân - Tìm hiểu học sinh thơng qua gia đình, cán lớp, bạn ngồi xung quanh, giáo viên môn, người hàng xóm… Hướng phối hợp xử lý, lưu trữ, khai thác thông tin về từng học sinh cá biệt a Xử lý phân tích thông tin thu được Kết hợp, đối chiếu, so sánh thông tin thu từ nguồn khác nhau, sở đó, phân tích, đánh giá để giữ lại thơng tin kiểm chứng từ nhiều nguồn, sau tổng hợp, khái quát hóa để có nhận định học sinh  Đây sở để đánh giá chẩn đoán học sinh cụ thể - Đánh giá chẩn đoán: thành phần quan trọng cơng tác giáo dục Chẩn đốn giáo dục khơng để nhận dạng khó khăn thiếu hụt kiến thức, nhân cách học sinh mà để nhận dạng điểm mạnh, lực đặc biệt học sinh Giáo viên chẩn đoán nhằm giúp học sinh học tốt để “dán nhãn” học sinh - Các kết chẩn đoán sử dụng để lập nên kế hoạch dạy học, giáo dục nhằm loại bỏ trở ngại việc học phát triển nhân cách em Kế hoạch giáo dục cá nhân văn xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức điều kiện thực theo tiến độ thời gian để tiến hành giáo dục b Lưu giữ kết quả đánh giá Để lập hồ sơ từng học sinh cá biệt Hồ sơ học sinh gồm có: Phiếu đặc điểm gia đình học sinh; Phiếu theo dõi phát triển cá nhân từng học sinh qua từng tuần, tháng, học kỳ, năm học; Các kết quả/thông tin sau thu thập học sinh thông qua phương pháp /kỹ thuật tìm hiểu đặc thù; Học bạ; Sổ liên lạc => Các thơng tin lưu giữ dạng file mềm c Hướng khai thác thông tin về học sinh Thông tin học sinh cá biệt khai thác để xác định biện pháp tác động, dự báo chiều hướng phát triển tác động ảnh hưởng; dự kiến kết đạt cũng nguy để từ có biện pháp phòng ngừa Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tượng học sinh cá biệt a Chưa có mục đích học tập rõ ràng, chưa nhận thức được trách nhiệm, bổn phận của bản thân Học sinh chưa nhận thức “Học để làm gì? Vì điều mà phải học?”, hoặc chưa hài hòa quyền bổn phận trách nhiệm mỗi người sống Do chưa giáo dục đầy đủ hoặc chưa cách, thân thiếu tự giác chấp nhận bổn phận, trách nhiệm bên cạnh việc hưởng thụ quyền lợi từ gia đình, nhà trường, xã hội  em đến trường , học ý muốn gia đình, cha mẹ, khơng nhận thức học hội để thành công hạnh phúc sau  em thiếu tự giác, thiếu trách nhiệm với việc học tập tu dưỡng b Có niềm tin sai về giá trị của người và cuộc sống Không tin vào việc học, quan niệm tiền bạc quyền uy thước đo làm nên giá trị người sống c Chán nản Chán nản lực, tự đánh giá thấp thân, tự ti, kém tự tin, không vượt qua khó khăn… khơng hứng thú hoạt động động lực hoạt động - Chán nản cho rằng thân đáp ứng mong mỏi thầy cô, cha mẹ hoặc thầy cô, cha mẹ khơng đánh giá mức  định khơng đáp ứng lại mong mỏi, yêu cầu người lớn đề ra, từ dần hứng thú cố gắng - Trong q trình thích nghi với môi trường mới, học sinh lỡ vi phạm, mắc lỡi, em rơi vào cảm giác khơng an tồn  giảm hứng thú, động học tập chí chán, bỏ học - Phương pháp học tập không hiệu cũng nguyên nhân gây chán nản động học tập Rối loạn hành vi xã hội học sinh cá biệt a Các mức độ rối loạn hành vi xã hội - Dửng dưng trước tình cảm người xung quanh - Coi thường chuẩn mực cũng nghĩa vụ xã hội - Hung tợn, dùng vũ lực - Khơng có khả cảm nhận tội lỡi khơng thể rút học có ích từ kinh nghiệm sống, sau lần bị phạt phạm lỡi - Có khiếu việc kết tội người xung quanh hoặc biện hộ cho hảnh động ngược lại chuẩn mực b Các biểu hiện của rối loạn hành vi xã hội - Côn đồ, thích đánh - Hung hãn, tàn bạo với người với súc vật - Phá hoại tài sản sở hữu - Ăn cắp, ăn trộm, đốt phá - Bỏ học, Bỏ nhà bụi - Rất hay lên thịnh nộ, giận - Hay khiêu khích, châm chọc người xung quanh - Thường xuyên công khai không chịu nghe lời c Phân loại rối loạn hành vi thành ba nhóm - Nhóm rối loạn hành vi giới hạn điều kiện gia đình: thể quậy phá gia đình, nguyên nhân cha mẹ đối xử với khắc nghiệt, thô bạo hoặc chiều chuộng mức; thành viên gia đình thờ dửng dung với nhau; gia đình có q nhiều vấn đề xã hội - Nhóm rối loạn hành vi khơng chấp nhận nhóm xã hội: đồ, thích đánh nhau, tống tiền, công bằng vũ lực, tàn bạo với động vật… Dạng rối loạn tổn hại mối quan hệ trẻ với nhóm bạn, trẻ bị độc hắt hủi, khơng đón nhận cộng đồng - Nhóm rối loạn hành vi chấp nhận nhóm xã hội: rối loạn hành vi ngược lại chuẩn mực xã hội, hành động quậy phá trẻ thường ngày vẫn hòa nhập tốt với bạn cùng trang lứa  Nhóm rối loạn hành vi thứ nguyên nhân chủ yếu nằm gia đình gia đình học sinh, nhóm thứ hai ba, ngun nhân gia đình mang tính trung gian d Đặc điểm của học sinh có nguy cao bị rối loạn hành vi xã hội - Các kiểu hành vi chống lại chuẩn mực xã hội thường gặp em trai nhiều em gái - Các học sinh có rối loạn thần kinh, đặc biệt hội chứng tăng động - Các học sinh có trình độ phát triển trí tuệ thấp, thường bị cha mẹ quở trách kết học tập kém.Để tìm kiếm cảm thơng, em bên dễ dàng gia nhập vào bang nhóm - Các em có yếu tố di truyền từ gia đình( bố mẹ bị rối loạn hành vi, nghiện ma túy, tâm thần…) - Do tính cách học sinh( thơ bạo, vơ cảm, ích kỷ, tự ti, tự cao…)  Rối loạn hành vi xã hội giải nhanh chóng Việc điều chỉnh, chỉnh trị phụ thuộc vào nguyên nhân rối loạn, theo hoặc sẽ thực liệu pháp gia đình rối loạn thuộc nhóm 1, hoặc thực liệu pháp với nhóm bạn, giúp học sinh thay đổi hình ảnh thân rối loạn thuộc nhóm Tìm hiểu cách thức giáo dục học sinh cá biệt a Giáo viên phải tiếp cận cá nhân và xây dựng quan hệ tin cậy, tôn trọng, thân thiện với học sinh cá biệt - Thể hiểu biết, trân trọng, thông cảm chấp nhận trẻ - Tập trung vào điểm mạnh trẻ - Tìm điểm tích cực nhìn nhận tình theo cách khác tích cực - Tập trung vào điểm cố gắng , tiến trẻ - Thực trước hành động diễn ra, không thành cơng mà khó khăn hoặc thất bại  Giáo viên sẽ khơi dậy học sinh nhu cầu muốn khẳng định khả giá trị thân, muốn hoàn thiện nhân cách Từ em khích lệ để tự tin có động hoạt động b Giúp học sinh biết nhận thức đúng về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Để học sinh có ứng xử phù hợp mối quan hệ, tình huống, cần giúp học sinh nhận thức thân, phải xác định “ Ta ai? Ta có điểm mạnh, điểm yếu gì?” - Nhận thức giá trị thân: nhận thức điều có ý nghĩa quan trọng thân, điều có phải thực chân giá trị người đời người không? Rất quan trọng cần nhận thấy bên cạnh hạn chế định, người có giá trị học sinh có nhu cầu, động lực để hoàn thiện thân - Tự tin giá trị điểm mạnh để làm điểm tựa cho hành vi ứng xử cách tích cực: Trên sở làm cho học sinh nhận thức điểm mạnh, giá trị thân, giáo viên cần khích lệ để em tự tin phát huy điểm mạnh giá trị đó, đồng thời cố gắng khắc phục hạn chế, vẻ nhàn nhã trước đó, soạn giáo án, giáo viên phải đầu tư công sức, thời gian nhiều so với kiểu dạy học thụ động thực lên lớp với vai trò người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi học sinh Giáo viên phải có trình độ chun mơn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề tổ chức, hướng dẫn hoạt động học sinh mà nhiều diễn biến tầm dự kiến giáo viên Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực a Phương pháp vấn đáp Vấn đáp ( đàm thoại ) phương pháp giáo viên đặt câu hỏi để học sinh trả lời, hoặc học sinh tranh luận với với giáo viên; qua học sinh lĩnh hội nội dung học Căn vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta phân biệt loại phương pháp vấn đáp: - Vấn đáp tái hiện: giáo viên đặt câu hỏi yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức biết trả lời dựa vào trí nhớ, không cần suy luận Vấn đáp tái không xem phương pháp có giá trị sư phạm Đó biện pháp dùng cần đặt mối liên hệ kiến thức vừa học - Vấn đáp giải thích – minh hoạ: Nhằm mục đích làm sáng tỏ đề tài đó, giáo viên nêu câu hỏi kèm theo ví dụ minh hoạ để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ Phương pháp đặc biệt có hiệu có hỡ trợ phương tiện nghe – nhìn - Vấn đáp tìm tòi (đàm thoại Ơxrixtic): giáo viên dùng hệ thống câu hỏi xếp hợp lý để hướng học sinh từng bước phát chất vật, tính quy luật tượng tìm hiểu, kích thích ham muốn hiểu biết Giáo viên tổ chức trao đổi ý kiến – kể tranh luận – thầy với lớp, có trò với trò, nhằm giải vấn đề xác định Trong vấn đáp tìm tòi, giáo viên giống người tổ chức tìm tòi, học sinh giống người tự lực phát kiến thức Vì vậy, kết thúc đàm thoại, học sinh có niềm vui khám phá trưởng thành thêm bước trình độ tư b Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề Trong xã hội phát triển nhanh theo chế thị trường, cạnh tranh gay gắt phát sớm giải hợp lý vấn đề nảy sinh thực tiễn lực đảm bảo thành công sống, đặc biệt kinh doanh Vì vậy, tập dượt cho học sinh biết phát hiện, đặt giải vấn đề gặp phải học tập, sống cá nhân, gia đình cộng đồng khơng có ý nghĩa tầm phương pháp dạy học mà phải đặt mục tiêu giáo dục đào tạo Cấu trúc học (hoặc phần học) theo phương pháp đặt giải vấn đề thường sau - Đặt vấn đề, xây dựng toán nhận thức + Tạo tình có vấn đề; + Phát hiện, nhận dạng vấn đề nảy sinh; + Phát vấn đề cần giải - Giải vấn đề đặt + Đề xuất cách giải quyết; + Lập kế hoạch giải quyết; + Thực kế hoạch giải - Kết luận: + Thảo luận kết đánh giá; + Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết nêu ra; + Phát biểu kết luận; + Đề xuất vấn đề Có thể phân biệt bốn mức trình độ đặt giải vấn đề: Mức 1: Giáo viên đặt vấn đề, nêu cách giải vấn đề Học sinh thực cách giải vấn đề theo hướng dẫn giáo viên Giáo viên đánh giá kết làm việc học sinh Mức 2: Giáo viên nêu vấn đề, gợi ý để học sinh tìm cách giải vấn đề Học sinh thực cách giải vấn đề với giúp đỡ giáo viên cần Giáo viên học sinh cùng đánh giá Mức 3: Giáo viên cung cấp thông tin tạo tình có vấn đề Học sinh phát xác định vấn đề nảy sinh, tự đề xuất giả thuyết lựa chọn giải pháp Học sinh thực cách giải vấn đề Giáo viên học sinh cùng đánh giá Mức : Học sinh tự lực phát vấn đề nảy sinh hoàn cảnh hoặc cộng đồng, lựa chọn vấn đề giải Học sinh giải vấn đề, tự đánh giá chất lượng, hiệu quả, có ý kiến bổ sung giáo viên kết thúc Các mức Đặt vấn đề Nêu giả thuyết Lập kế hoạch Giải Kết luận, vấn đề đánh giá GV GV GV HS GV GV GV HS HS GV + HS GV + HS HS HS HS GV + HS HS HS HS HS GV + HS Trong dạy học theo phương pháp đặt giải vấn đề, học sinh vừa nắm tri thức mới, vừa nắm phương pháp lĩnh hội tri thức đó, phát triển tư tích cực, sáng tạo, chuẩn bị lực thích ứng với đời sống xã hội, phát kịp thời giải quyết hợp lý vấn đề nảy sinh c Phương pháp hoạt động nhóm Lớp học chia thành từng nhóm nhỏ từ đến người Tuỳ mục đích, yêu cầu vấn đề học tập, nhóm phân chia ngẫu nhiên hay có chủ định, trì ổn định hay thay đổi từng phần tiết học, giao cùng nhiệm vụ hay nhiệm vụ khác Nhóm tự bầu nhóm trưởng thấy cần Trong nhóm phân cơng mỡi người phần việc Trong nhóm nhỏ, mỡi thành viên phải làm việc tích cực, khơng thể ỷ lại vào vài người hiểu biết động Các thành viên nhóm giúp đỡ tìm hiêu vấn đề nêu khơng khí thi đua với nhóm khác Kết làm việc mỡi nhóm sẽ đóng góp vào kết học tập chung lớp Để trình bày kết làm việc nhóm trước tồn lớp, nhóm cử đại diện hoặc phân công mỗi thành viên trình bày phần nhiệm vụ giao cho nhóm phức tạp Phương pháp hoạt động nhóm tiến hành : * Làm việc chung lớp : - Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức - Tổ chức nhóm, giao nhiệm vụ - Hướng dẫn cách làm việc nhóm * Làm việc theo nhóm - Phân cơng nhóm - Cá nhân làm việc độc lập trao đổi hoặc tổ chức thảo luận nhóm - Cử đại diện hoặc phân cơng trình bày kết làm việc theo nhóm * Tổng kết trước lớp - Các nhóm báo cáo kết - Thảo luận chung - Giáo viên tổng kết, đặt vấn đề cho tiếp theo, hoặc vấn đề Phương pháp hoạt động nhóm giúp thành viên nhóm chia sẻ băn khoăn, kinh nghiệm thân, cùng xây dựng nhận thức Bằng cách nói điều nghĩ, mỡi người nhận rõ trình độ hiểu biết chủ đề nêu ra, thấy cần học hỏi thêm Bài học trở thành q trình học hỏi lẫn khơng phải tiếp nhận thụ động từ giáo viên Thành công học phụ thuộc vào nhiệt tình tham gia thành viên, phương pháp gọi phương pháp cùng tham gia Tuy nhiên, phương pháp bị hạn chế không gian chật hẹp lớp học, thời gian hạn định tiết học, giáo viên phải biết tổ chức hợp lý học sinh quen với phương pháp có kết Cần nhớ rằng, hoạt động nhóm, tư tích cực học sinh phải phát huy ý nghĩa quan trọng phương pháp rèn luyện lực hợp tác thành viên tổ chức lao động.Cần tránh khuynh hướng hình thưc đề phòng lạm dụng, cho rằng tổ chức hoạt động nhóm dấu hiệu tiêu biểu đổi PPDH hoạt động nhóm nhiều chứng tỏ phương pháp dạy học đổi d Phương pháp đóng vai Đóng vai phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành số cách ứng xử tình giả định Phương pháp đóng vai có ưu điểm sau : - Học sinh rèn luyện thực hành kỹ ứng xử bày tỏ thái độ mơi trường an tồn trước thực hành thực tiễn - Gây hứng thú ý cho học sinh - Tạo điều kiện làm nảy sinh óc sáng tạo học sinh - Khích lệ thay đổi thái độ, hành vi học sinh theo chuẩn mực hành vi đạo đức trị – xã hội - Có thể thấy tác động hiệu lời nói hoặc việc làm vai diễn * Cách tiến hành sau : - Giáo viên chia nhóm, giao tình đóng vai cho từng nhóm quy định rõ thời gian chuẩn mực, thời gian đóng vai - Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai - Các nhóm lên đóng vai - Giáo viên phỏng vấn học sinh đóng vai + Vì em lại ứng xử ? + Cảm xúc, thái độ em thực cách ứng xử ? Khi nhận cách ứng xử ( hoặc sai) + Lớp thảo luận, nhận xét : Cách ứng xử vai diễn phù hợp hay chưa phù hợp ? Chưa phù hợp điểm ? Vì ? + Giáo viên kết luận cách ứng xử cần thiết tình * Những điều cần lưu ý sử dụng : - Tình nên để mở, khơng cho trước “ kịch bản”, lời thoại - Phải dành thời gian phù hợp cho nhóm chuẩn bị đóng vai - Người đóng vai phải hiểu rõ vai tập đóng vai để khơng lạc đề - Nên khích lệ học sinh nhút nhát tham gia - Nên hoá trang đạo cụ đơn giản để tăng tính hấp dẫn trò chơi đóng vai e Phương pháp động não Động não phương pháp giúp học sinh thời gian ngắn nảy sinh nhiều ý tưởng, nhiều giả định vấn đề Thực phương pháp này, giáo viên cần đưa hệ thống thông tin làm tiền đề cho buổi thảo luận * Cách tiến hành - Giáo viên nêu câu hỏi, vấn đề cần tìm hiểu trước lớp hoặc trước nhóm - Khích lệ học sinh phát biểu đóng góp ý kiến nhiều tốt - Liệt kê tất ý kiến phát biểu đưa lên bảng hoặc giấy khổ to, không loại trừ ý kiến nào, trừ trường hợp trùng lặp - Phân loại ý kiến - Làm sáng tỏ ý kiến chưa rõ ràng thảo luận sâu từng ý Điều kiện áp dụng phương pháp dạy học tích cực a Giáo viên Giáo viên phải đào tạo chu thích ứng với thay đổi chức năng, nhiệm vụ đa dạng phức tạp mình, nhiệt tình với cơng đổi giáo dục Giáo viên vừa phải có kiến thức chun mơn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề, biết ứng sử tinh tế, biết sử dụng công nghệ tin vào dạy học, biết định hướng phát triển học sinh theo mục tiêu giáo dục cũng đảm bảo tự học sinh hoạt động nhận thức b Học sinh Dưới đạo giáo viên, học sinh phải có phẩm chất lực thích ứng với phương pháp dạy học tích cực như: giác ngộ mục đích học tập, tự giác học tập, có ý thức trách nhiệm kết học tập kết chung lớp, biết tự học tranh thủ học nơi, lúc, bằng cách, phát triển loại hình tư biện chứng, lơgíc, hình tượng, tư kĩ thuật, tư kinh tế… c Chương trình và sách giáo khoa Phải giảm bớt khối lượng kiến thức nhồi nhét, tạo điều kiện cho thầy trò tổ chức hoạt động học tập tích cực; giảm bớt thơng tin buộc học sinh phải thừa nhận ghi nhớ máy móc, tăng cường toán nhận thức để học sinh tập giải; giảm bớt câu hỏi tái hiện, tăng cường loại câu hỏi phát triển trí thơng minh; giảm bớt kết luận áp đặt, tăng cường gợi ý để học sinh tự nghiên cứu phát triển học d Thiết bị dạy học Thiết bị dạy học điều kiện thiếu cho việc triển khai chương trình, sách giáo khoa nói chung đặc biệt cho việc triển khai đổi phương pháp dạy học hướng vào hoạt động tích cực, chủ động học sinh Đáp ứng yêu cầu phương tiện thiết bị dạy học phải tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh thực hoạt động độc lập hoặc hoạt động nhóm Cơ sở vật chất nhà trường cũng cần hỗ trợ đắc lực cho việc tổ chức dạy học thay đổi dễ dàng, linh hoạt, phù hợp với dạy học cá thể, dạy học hợp tác Trong qúa trình biên soạn sách giáo khoa, sách giáo viên, tác giả ý lựa chọn danh mục thiết bị chuẩn bị thiết bị dạy học theo số yêu cầu để phát huy vai trò thiết bị dạy học Những yêu cầu cần cán đạo quản lý quán triệt triển khai phạm vi phụ trách Cụ thể sau: - Đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống, thực tế đạt chất lượng cao, tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động học sinh sở tự giác, tự khám phá kiến thức thông qua hoạt động thực hành, thâm nhập thực tế qúa trình học tập - Đảm bảo để nhà trường đạt thiết bị dạy học mức tối thiểu, thiết bị thực cần thiết thiếu Các nhà thiết kế sản xuất thiết bị dạy học sẽ quan tâm để có giá thành hợp lí với chất lượng đảm bảo - Chú trọng thiết bị thực hành giúp học sinh tự tiến hành thực hành thí nghiệm Những thiết bị đơn giản giáo viên, học sinh tự làm góp phần làm phong phú thêm thiết bị dạy học nhà trường Công việc cần quan tâm đạo lãnh đạo trường, Sở - Đối với thiết bị dạy học đắt tiền sẽ sử dụng chung Nhà trường cần lưu ý tới hướng dẫn sử dụng, bảo quản vào điều kiện cụ thể trường đề quy định để thiết bị giáo viên, học sinh sử dụng tối đa Cần tính tới việc thiết kế trường bổ sung trường cũ phòng học mơn, phòng học đa kho chứa thiết bị bên cạnh phòng học mơn e Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh Đánh giá khâu quan trọng thiếu qúa trình giáo dục Đánh giá thường nằm giai đoạn cuối cùng giai đoạn giáo dục sẽ trở thành khởi điểm giai đoạn giáo dục với yêu cầu cao hơn, chất lượng qúa trình giáo dục Đánh giá kết học tập qúa trình thu thập xử lý thơng tin trình độ, khả thực mục tiêu học tập học sinh tác động nguyên nhân tình hình nhằm tạo sở cho định sư phạm giáo viên nhà trường cho thân học sinh để học sinh học tập ngày tiến Đổi phương pháp dạy học trọng để đáp ứng yêu cầu mục tiêu nên việc kiểm tra, đánh giá phải chuyển biến mạnh theo hướng phát triển trí thơng minh sáng tạo học sinh, khuyến khích vận dụng linh hoạt kiến thức kĩ học vào tình thực tế, làm bộc lộ cảm xúc, thái độ học sinh trước vấn đề nóng hổi đời sống cá nhân, gia đình cộng đồng Chừng việc kiểm tra, đánh giá chưa thoát khỏi quỹ đạo học tập thụ động chưa thể phát triển dạy học tích cực Thống với quan điểm đổi đánh việc kiểm tra, đánh giá sẽ hướng vào việc bám sát mục tiêu từng bài, từng chương mục tiêu giáo dục môn học từng lớp cấp Các câu hỏi tập sẽ đo mức độ thực mục tiêu xác định - Hướng tới yêu cầu kiểm tra đánh giá công bằng, khách quan kết học tập học sinh, công cụ đánh giá sẽ bổ sung hình thức đánh giá khác đưa thêm dạng câu hỏi, tập trắc nghiệm; ý tới đánh giá qúa trình lĩnh hội tri thức học sinh, quan tâm tới mức độ hoạt động tích cực, chủ động học sinh từng tiết học, kể tiết tiếp thu tri thức lẫn tiết thực hành, thí nghiệm Điều đòi hỏi giáo viên mơn đầu tư nhiều công sức cũng công tâm Lãnh đạo nhà trường cần quan tâm giám sát hoạt động - Hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá cũng cần thể phân hóa, đảm bảo 70% câu hỏi tập đo mức độ đạt trình độ chuẩn - mặt bằng nội dung học vấn dành cho học sinh THPT 30% lại phản ánh mức độ nâng cao, dành cho học sinh có lực trí tuệ thực hành cao f Trách nhiệm quản lý Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp việc đổi phương pháp dạy học trường mình, đặt vấn đề tầm quan trọng mức phối hợp hoạt động toàn diện nhà trường Hiệu trưởng cần trân trọng, ủng hộ, khuyến khích mỡi sáng kiến, cải tiến dù nhỏ giáo viên, đồng thời cũng cần biết hướng dẫn, giúp đỡ giáo viên vận dụng phương pháp dạy học tích cực thích hợp với mơn học, đặc điểm học sinh, điều kiện dạy học địa phương, làm cho phong trào đổi phương pháp dạy học ngày rộng rãi, thường xuyên có hiệu Hãy phấn đấu để mỗi tiết học trường phổ thông, học sinh hoạt động nhiều hơn, thực hành nhiều hơn, thảo luận nhiều quan trọng suy nghĩ nhiều đường chiếm lĩnh nội dung học tập III KẾT LUẬN Như thế, dạy học theo phương pháp tích cực vấn đề quan trọng đổi phương pháp dạy học Phương pháp giúp đưa người học từ thụ động trở thành người chủ động, linh hoạt lĩnh hội vận dụng kiến thức Đây yêu cầu cần thiết nay, nhằm đào tạo nên nguồn nhân lực chủ động, tích cực, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thời đại Môđun 19 DẠY HỌC VỚI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I MỞ ĐẦU Đổi phương pháp dạy học yêu cầu cần thiết nay, công nghệ thông tin mở triển vọng to lớn việc đổi phương pháp hình thức dạy học Những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận kiến tạo, phương pháp dạy học theo dự án, dạy học phát giải vấn đề có nhiều điều kiện để ứng dụng rộng rãi Các hình thức dạy học dạy theo lớp, dạy theo nhóm, dạy cá nhân cũng có đổi môi trường công nghệ thông tin Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng hiệu ứng dụng CNTT dạy học; lựa chon chuyên đề bồi dưỡng dạy học với công nghệ thông tin II NỘI DUNG Các nguyên tắc ứng dụng CNTT dạy học a) Công nghệ thông tin là gì? CNTT coi ngành khoa học phát triển với tốc độ nhanh tham nhập vào lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội.Như vậy, công nghệ thông tin tập hợp phương tiện công cụ kĩ thuật đại máy tính, máy chiếu Projector, mạng Internet… để cung cấp nguồn tài nguyên vô cùng phong phú, đa dạng cho lĩnh vực đời sống người xã hội Đặc biệt, ngày Internet với kết nối băng tầng rộng tới tất trường học, giúp cho việc ứng dụng kiến thức, kĩ hiểu biết công nghệ thông tin vào dạy học b) Các nguyên tắc ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin dạy học - Phải vào mục tiêu, nội dung hình thức mỡi học để lựa chọn khả mức độ ứng dụng CNTT học - Có phương pháp thích hợp việc ứng dụng CNTT khâu q trình dạy học - Đối với mỡi học cần xác định rõ: Sử dụng CNTT nhằm mục đích gì, giải vấn đề gì, nội dung học - Đảm bảo cho tất học sinh lớp cùng có hội tiếp cận với CNTT trình học - Đảm bảo kết hợp ứng dụng CNTT với PPDH, đặc biệt ý kết hợp với phương pháp tích cực Khả ứng dụng cộng nghệ thông tin dạy học - Ứng dụng CNTT tìm kiếm, khai thác tu liệu phục vụ cho dạy học - Ứng dụng CNTT soạn giáo án, thiết kế giảng giảng lớp - Ứng dụng CNTT quản lí lớp học - Ứng dụng CNTT kiểm tra, đánh giá Tác động tích cực ứng dụng công nghệ thông tin dạy học - Mở rộng rộng khả tìm kiếm khai thác thơng tin cho người dạy người học - Nâng cao hiệu truyền đạt lĩnh hội chi thức - Tăng cường việc giao lưu, trao đổi thông tin người dạy người học - Nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra đánh giá Một số hạn chế thường gặp việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trình dạy học ở Việt Nam - Coi CNTT phương tiện trình chiếu - Chưa biết cách kết hợp có hiệu ứng dụng CNTT vận dụng phương pháp dạy học tích cực - Lạm dụng CNTT, để HS chủ động khai thác kiến thức thông qua CNTT mà thiếu định hướng người dạy Khả ứng dung cộng nghệ thơng tin q trình dạy học - Soạn giáo án bằng Microsoft office word - Xử lí liệu bằng Microsoft office Excel - Thiết kế trình diễn giảng bằng microsoft office PowerPoint - Khai thác thông tin internet III KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu thực nội dung module 19 – Dạy học với công nghệ thông tin thân rút học sau: - Giáo viên cần cố gắng tự thiết kế sử dụng giảng điện tử sẽ giúp cho giáo viên rèn luyện nhiều kỹ phối hợp tốt phương pháp dạy học tích cực khác; - Khi thiết kế Bài giảng điện tử cần chuẩn bị trước kịch bản, tư liệu (Vedeo, hình ảnh, bảng đồ, ….), chọn giải pháp cho sử dụng công nghệ, sau bắt tay vào soạn giảng Nếu sử dụng MS PowerPiont làm cơng cụ cần lưu ý Font chữ, màu chữ (Xanh(đen)- trắng, vàng/đỏ) hiệu ứng thích hợp (hiệu ứng đơn giản, nhẹ nhàn tránh gây tập trung vào nội dung giảng); - Nội dung giảng điện tử cần cô động, xúc tích, hình ảnh, mơ phỏng cần xác chủ đề (trong slide khơng nên có nhiều hình hay nhiều chữ), nội dung học sinh ghi cần có qui ước (có thể dùng khung hay màu nền) sẽ khắc phục việc ghi học sinh; Nội dung giảng chứa nhiều liên kết liên kết đến hệ thống câu hỏi để khắc phục tình sư phạm phát sinh (như nhắc lại kiến thức, dàn bài, hết giờ, … liên kết nầy đặt slide chủ), cần khai thác mạnh CNTT kiểm tra đánh giá kiểm chứng kết (Cũng cố cần hướng đến câu hỏi mang tính vận dụng hay hình thức trắc nghiệm); - Không lạm dụng công nghệ chúng khơng tác động tích cực đến q trình dạy học phát triển học sinh, công nghệ mô phỏng không phản ánh nội dung, giá trị nghệ thuật thực tế khơng nên sử dụng, Chuẩn kiến thức mức độ vận dụng cần kết hợp bảng sử dụng phương pháp dạy học khác có hiệu quả; - Giáo viên cần học, tập huấn lớp soạn, giảng giảng điện tử, thường xuyên truy vào trang web thành viên diễn đàn: bachkim.vn, dayhocintel.org, giaovien.net, moet.edu.vn, … mỗi trường cần có câu lạc “Giáo án điện tử” để trao đổi rút kinh nghiệm, tiếp thu công nghệ trao đổi cách làm hay - Trang bị thêm Phòng đa đầu tư đồng như: máy chiếu, máy quay, máy chụp, nối mạng, …và hướng dẫn sử dụng, (vị trí đặt máy chiếu, đèn chiếu, độ sáng cũng cần xem xét) , dự phòng kinh phí cho sửa chữa nâng cấp phần cứng, phần mềm giáo dục, có phụ cấp cho cán phụ trách phòng để khắc phục cố bảo quản sử dụng lâu dài; - Sở giáo dục cần có văn đạo, hướng dẫn trường triển khai Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học (triển khai từ đâu triển khai nào?), Mỗi năm cần tổ chức hội thi “Giáo viên sử dụng cơng nghệ Giỏi” hay giải “ Bàn phím vàng”, … để kích thích lòng đam mê sáng tạo phục vụ cho nghiệp giáo dục PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THPT Giáo dục học sinh THPT cá biệt a Nợi dung - Tìm hiểu học sinh cá biệt lứa tuổi Trung học phổ thông - Phương pháp thu thập thông tin học sinh cá biệt - Hướng phối hợp xử lý, lưu trữ, khai thác thông tin từng học sinh cá biệt - Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tượng học sinh cá biệt - Tìm hiểu cách thức giáo dục học sinh cá biệt b Thực hiện - Số tiết lý thuyết: - Số tiết thực hành: 10 THPT 12 Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng học tập học sinh a Nội dung - Tìm hiểu khái niệm Stress - Tìm hiểu số biểu mức độ Stress học sinh THPT - Tìm hiểu số phương pháp kĩ ứng phó với Stress b Thực hiện - Số tiết lý thuyết: - Số tiết thực hành: 10 THPT 18 Phương pháp dạy học tích cực a Nợi dung - Dạy học tích cực - Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực - Sử dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực b Thực hiện - Số tiết lý thuyết: - Số tiết thực hành: 10 THPT 19 Dạy học với công nghệ thông tin a Nội dung - Vai trò cơng nghệ thơng tin dạy hoc - Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học b Thực hiện - Số tiết lý thuyết: - Số tiết thực hành: 10 II KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Qua học tập bồi dưỡng, nhận thấy: THPT Giáo dục học sinh THPT cá biệt - Tìm hiểu học sinh cá biệt lứa tuổi Trung học phổ thông - Nắm phương pháp thu thập thông tin học sinh cá biệt - Nắm hướng phối hợp xử lý, lưu trữ, khai thác thông tin từng học sinh cá biệt - Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tượng học sinh cá biệt - Tìm hiểu cách thức giáo dục học sinh cá biệt THPT 12 Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng học tập học sinh - Tìm hiểu khái niệm Stress - Tìm hiểu số biểu mức độ Stress học sinh THPT - Tìm hiểu số phương pháp kĩ ứng phó với Stress THPT 18 Phương pháp dạy học tích cực - Biết phương pháp dạy học tích cực điều kiện áp dụng - Biết số phương pháp dạy học tích cực áp đụng cho học sinh để nâng cao chất lượng giảng dạy THPT 19: Dạy học với công nghệ thông tin - Hiểu vai trò ứng dụng cơng nghệ thông tin giảng dạy - Áp dung soạn giảng công nghệ thông tin số phù hợp mang lại hiệu cao - Khơng khí lớp học tích cực sử dụng cơng nghệ thơng tin giảng dạy Qua học tập, tự đánh giá kết sau: MODUN THPT 3: điểm MODUN THPT 12: điểm MODUN THPT 18: điểm MODUN THPT 19: điểm ... sinh THPT Phương pháp dạy học tích cực Dạy học với cơng nghệ thông tin Ghi THPT 12 THPT 18 THPT 19 LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH STT Tên nội dung Thời gian thực Số tiết - Xây dựng kế hoạch BDTX... 60 tiết Tôi nghiên cứu và định chọn đăng ký tự bồi dưỡng module sau: (Tổ Văn-Sử-Địa-GDCD họp thống GV làm mudule sau:) TT Mã Modul THPT THPT Tên Modul Giáo dục học sinh THPT cá biệt Khắc phục... Trung ương khóa VII (1 - 199 3), Nghị Trung ương khóa VIII (12 199 6), thể chế hóa Luật Giáo dục (12 - 199 8), cụ thể hóa thị Bộ Giáo dục Đào tạo, đặc biệt thị số 15 (4 - 199 9) Luật Giáo dục, điều
- Xem thêm -

Xem thêm: BD THƯỜNG XUYÊN THPT MODUN 3,12,18 và 19, BD THƯỜNG XUYÊN THPT MODUN 3,12,18 và 19

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn