Luận văn thạc sĩ kế toán kế toán chi phí sản phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nồi hơi việt nam

107 10 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 21:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI - HÀ THỊ NỤ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI - HÀ THỊ NỤ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ THU LIÊN HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung trình bày luận văn hoàn toàn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu Tác giả luận văn Hà Thị Nụ LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo giảng dạy nhiệt tình hướng dẫn tác giả suốt trình học tập làm luận văn thạc sĩ trường Đại học Lao động – Xã hội Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Thu Liên, người hướng dẫn tơi chu đáo, tận tình suốt q trình nghiên cứu, thực hiện, hồn chỉnh luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Lao Động Xã Hội, Khoa Sau Đại học sở đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi suốt thời gian nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo tồn thể nhân viên phòng kế tốn Công ty cổ phần Nồi Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ tơi việc cung cấp số liệu kế tốn, hồn thành luận văn Với điều kiện thời gian kinh nghiệm hạn chế học viên, luận văn tránh thiếu sót khiếm khuyết Tơi mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy để tơi tiếp tục hồn thiện đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Hà Thị Nụ I MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẲT IV DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU V CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Các cơng trình nghiên cứu liên quan .2 1.3 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu đề tài 1.6 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2.1 Chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2.1.1 Bản chất nội dung chi phí sản xuất .8 2.1.2 Bản chất nội dung giá thành sản phẩm 10 2.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất tính giá sản phẩm 10 2.2 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá sản phẩm góc độ kế tốn tài 11 2.2.1 Đối tượng kế tốn chi phí sản xuất tính giá sản phẩm 11 2.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 13 2.2.3 Nội dung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 15 2.3 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm góc độ kế tốn quản trị 29 2.3.1 Vai trò kế tốn quản trị việc định quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .29 II 2.3.2 Nội dung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm góc độ kế tốn quản trị 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 CHƯƠNG 47 THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI VIỆT NAM .47 3.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Nồi Việt Nam .47 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần nồi Việt Nam 47 3.1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần nồi Việt Nam 49 3.1.3 Kết kinh doanh Công ty Cổ phần nồi Việt Nam 53 3.1.4 Đặc điểm tổ chức kế tốn cơng ty Cổ phần nồi Việt Nam 53 3.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần nồi Việt Nam .58 3.2.1 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần nồi Việt Nam góc độ kế tốn tài .58 3.2.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần nồi Việt Nam góc độ kế tốn quản trị .71 3.3 Đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩn Cơng ty Cổ phần nồi Việt Nam 74 3.3.1 Những ưu điểm đạt 74 3.3.3 Nguyên nhân tồn 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN SUẤT .81 VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 81 NỒI HƠI VIỆT NAM .81 4.1 Yêu cầu ngun tắc hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần nồi Việt Nam .81 4.1.1 u cầu hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần nồi Việt Nam 81 4.1.2 Nguyên tắc hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần nồi Việt Nam .82 III 4.2 Các giải pháp hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần nồi Việt Nam .83 4.2.1 Các giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá sản phẩm góc độ kế tốn tài 83 4.2.2 Các giải pháp hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá sản phẩm góc độ kế tốn quản trị 87 4.3 Điều kiện thực giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần nồi Việt Nam .89 4.3.1 Về phía Nhà nước 89 4.3.2 Về phía Cơng ty Cổ phần nồi Việt Nam 90 4.4 Những hạn chế nghiên cứu đề xuất hướng nghiên cứu tương lai 92 4.4.1 Những hạn chế nghiên cứu 92 4.4.2 Những đề xuất hướng nghiên cứu tương lai 92 KẾT LUẬN CHƯƠNG 94 KẾT LUẬN CHUNG 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 98 IV DANH MỤC CHỮ VIẾT TẲT CHỮ VIẾT TẮT ĐẦY ĐỦ TIẾNG VIỆT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí cơng đồn CP CPSX NVLTT NCTT Chi phí Chi phí sản xuất Nguyên vật liệu trực tiếp Nhân công trực tiếp SXC Sản xuất chung NVL Nguyên vật liệu DN Doanh nghiệp KTTC Kế tốn tài KTQT Kế tốn quản trị PX SPDD Phân xưởng Sản phẩm dở dang SP Sản phẩm SX Sản xuất SXKD TK TSCĐ Sản xuất kinh doanh Tài khoản Tài sản cố định V DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU TRANG Sơ đồ 2.6 Trình tự tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phân bước theo phương pháp hạch tốn có bán thành phẩm 24 Trình tự tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Sơ đồ 2.7 phân bước theo phương pháp hạch tốn khơng bán thành 25 phẩm Sơ đồ 2.8 Sơ đồ 2.9 Hệ thống xây dựng tốn sản xuất 38 Quy trình vận động chứng từ theo phương pháp xác định chi phí theo công việc 40 Sơ đồ 2.11 Phương pháp xác định chi phí theo quy trình sản xuất 42 Sơ đồ 3.1 Mơ hình tổ chức cơng ty cổ phần Cơ nhiệt Việt Nam 50 Sơ đồ 3.2 Tổ chức máy kế tốn cơng ty cổ phần Cơ nhiệt Việt Nam 55 Sơ đồ 3.3 Quy trình áp dụng phần mềm 57 Sơ đồ 3.4 Quy trình luân chuyển chứng từ xuất kho nguyên vật liệu 63 Sơ đồ 3.5 Quy trình hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 67 Sơ đồ 3.6 Quy trình hạch tốn chi phí sản xuất chung 69 Sơ đồ 3.7 Quy trình hạch tốn chi phí sản xuất cơng ty 70 Bảng 3.2 Tổng hợp chi phí theo yếu tố năm 2016 59 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào kinh tế nay, nước ta tạo nhiều sách ưu đãi cho doanh nghiệp bên cạnh có sách ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngồi đầu tư vào Việt Nam Chính tăng tính cạnh tranh thị trường đòi hỏi doanh nghiệp muốn tồn phát triển để tạo lợi nhuận phải tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh Để đạt mục tiêu đó, doanh nghiệp cần phải đưa biện pháp quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, giảm thiểu chi phí khơng cần thiết tránh lãng phí để nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp Đáp ứng nhu cầu thông tin cho nhà quản trị kế tốn coi cơng cụ quản lý khoa học có hiệu nhằm xử lý kịp thời cung cấp thơng tin kế tốn cần thiết, đặc biệt kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Từ việc cung cấp thông tin CPSX, chi phí hoạt động, giá thnfh sản phẩm giúp nhà quản trị có định ngắn hạn dài hạn Đồng thời, nhà quản trị đánh giá việc thực kế hoạch sản xuất để từ nâng cao hiệu sản xuất, tiết kiệm chi phí, giảm giá htnhaf nâng cao chất lượng sản phẩm Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, em tìm hiểu tìm hiểu nghiên cứu tình hình hoạt động, tổ chức kế tốn Công ty Cổ phần nồi Việt Nam, tác giả lựa chọn đề tài “Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần nồi Việt Nam”, với mong muốn góp phần vào việc hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành 84 cán chưa thực quan tâm đến cần thiết vấn đề Để khắc phục vấn đề công ty cần: - Công tác tập hợp luân chuyển chứng từ kế tốn cần phải tiến hành nhanh chóng, xác kịp thời để phục vụ cho yêu cầu nhà quản trị Tổ chức luân chuyển chứng từ liên quan đến kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm cách khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm yêu cầu quản lý công ty Cần phải quy định rõ thời gian luân chuyển phận có liên quan Và tổ chức lưu trữ chứng từ theo chế độ quy định khoa học - Cần hoàn thiện bổ sung thêm số loại chứng từ nội theo hướng dẫn chủ yếu sử dụng nội công ty Hệ thống chứng từ phụ thuộc vào đặc thù đơn hàng mà cơng ty đảm nhiệm, góp phần để nhà quản trị so sánh với dự tốn phân tích tình hình thực định mức chi phí cơng ty Hệ thống chứng từ biện pháp quan quan trọng để kiểm sốt chi phí Cơng ty cần hồn thiện hệ thống chứng từ kế toán liên quan đến kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm với nội dung sau: + Các loại chứng từ đảm bảo yêu cầu xác định cho hoạt động, loại nghiệp vụ phận liên quan Xác định rõ chức phận trình lập chứng từ + Chứng từ đảm bảo quy định rõ trách nhiệm phận cá nhân lập chứng từ, thời điểm lập chứng từ 4.2.1.2 Hồn thiện kế tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Hiện công tác kế tốn CP NVLTT cơng ty nhiều bất cập Để quản lý tốt kiểm soát khoản mục CP NVLTT, cần hoàn thiện việc sau: - Tất NVL mua cần phải làm thủ tục kiểm kê, bàn giao, ký nhận NVL thành phần có liên quan đảm bảo vật tư mua số lượng, chủng loại đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng Kế tốn phải kiểm tra, 85 kiểm sốt tính hợp lý, hợp lệ chứng từ mua hàng tránh tình trạng mua hóa đơn, kê khai khống lượng vật liệu mua công ty nên mở tài khoản chi tiết cho loại vật liệu Công ty cần theo dõi chi tiết loại chi phí nguyên vật liệu cách mở thêm tài khoản cấp 2,3,4 như: TK 621( Sản phẩm C245) - Chi phí NVL TT TK 621 (Sản phẩm C245).1- Chi phí vật liệu TK 621 (Sản phẩm C245).1 - Thép A515 TK 621 (Sản phẩm C245).1 - Thép CT3 TK 621 (Sản phẩm C245).2 - Chi phí nguyên vật liệu phụ - Dựa dự toán đơn hàng, hàng tháng yêu cầu phân xưởng lập bảng kế hoạch nhu cầu vật tư có phê duyệt phòng kế hoạch, phòng sản xuất, phòng kế tốn Cuối tháng, phòng kế hoạch kế tốn cơng ty cần tiến hàng việc tổng hợp vật tư tiêu hao theo đơn hàng - Để q trình sản xuất khơng bị gây gián đoạn không dự trữ lượng cần thiết gây ứ đọng vốn, tốn diện tích tồn kho NVL, đòi hỏi cơng ty cần phải dự trữ NVL đầy đủ đồng thời phải thực chế độ bảo quản theo tính chất lý hóa học vật liệu - Cuối kỳ, kế toán cần tiến hành kiểm kê vật tư chưa sử dụng kết chuyển kỳ sau lập bảng theo dõi số lượng, giá trị vật tư Ví dụ: Đối với hàng C245 vào cuối quý công ty nên tiến hàng làm bảng kê nguyên vật liệu lại cuối kỳ (Phụ lục 4.1) 4.2.1.3 Hồn thiện kế tốn chi phí khấu hao TSCĐ Ta biết TSCĐ, đặc biệt tài sản dùng cho sản xuất đưa vào sử dụng mà khơng đuợc trích khấu hao ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất, dẫn đến khác biệt lợi nhuận kế toán lợi nhuận thuế, 86 khiến cho lợi nhuận thu phải bù đắp cho khoản chi phí Vậy để tránh tình trạng trước hết cần phải tuân thủ nguyên tắc sau: - Nâng cao nhận thức kế tốn, cần phải có chứng từ hợp lệ TSCĐ đó, đặc biệt hoá đơn GTGT, hợp đồng kinh tế, biên nghiệm thu, để làm sở vững để hình thành nên TSCĐ tránh gây tổn thất TSCĐ - Những tài sản không đủ tiêu chuẩn TSCĐ cần phải xử lý chuyển thành CCDC hay lý 4.2.1.4 Hồn thiện kế tốn thiệt hại ngừng sản xuất Đối với doanh nghiệp sản xuất nói chung cơng ty nói riêng xuất khoảng thời gian sản xuất bị gián đoạn nguyên nhân như: Thiếu nguyên vật liệu, thời gian sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị, Đây gọi khoản thiệt hại ngừng sản xuất Trong thời gian không tạo sản phẩm phát sinh khoản chi phí nhằm trì hoạt động sản xuất như: Tiền cơng, tiền lương phải trả cho nhân viên, khấu hao TSCĐ, chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhà xưởng Do vậy, kế toán cần phải ghi nhận khoản chi phí nhằm phản ánh đầy đủ xác chi phí sản xuất đơn vị Trường hợp ngừng sản xuất theo kế hoạch dự kiến như: Ngừng để bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị máy móc, nhà xưởng Kế tốn cần tiến hành trích trước chi phí ngừng sản xuất theo dõi TK 335 - Trích trước chi phí ngừng sản xuất Nợ TK 627 Có TK 335 - Khi chi phí ngừng sản xuất thực tế phát sinh: 87 Nợ TK 335 Có TK 111, 112, 214, 334, Đối với trường hợp ngừng sản xuất mang tính bất thường, kế tốn tập hợp khoản chi phí doanh nghiệp phải bỏ thời gian TK 1381 để chờ xử lý: Nợ TK 1381 Có TK 154 Sau đó, vào định xử lý thiệt hại sản phẩm hỏng cấp có thẩm quyền, kế toán phản ánh: Nợ TK 152: Giá trị phế liệu thu hồi Nợ TK 1388: Giá trị bắt bồi thường Nợ TK 632, 811: Khoản thiệt hại tính vào chi phí thời kỳ Có TK 1381: Tổng giá trị sản phẩm hỏng 4.2.2 Các giải pháp hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá sản phẩm góc độ kế tốn quản trị 4.2.2.1 Hồn thiện cơng tác phân loại chi phí Bên cạnh việc phân loại chi phí theo nội dung kinh tế theo chức hoạt động, tác giả đề xuất doanh nghiệp nên phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động Nếu doanh nghiệp tách chi phí thành biến phí định phí, thuận tiện cho nhà quản lý áp dụng công cụ quản trị nhằm sử dụng thơng tin chi phí hợp lý, từ đưa định nhanh chóng hiệu Theo cách phân loại này, mức độ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thay đổi, nhà quản trị biết chi phí tăng, giảm hay mức độ tăng giảm Tác giả đề xuất công ty phân loại chi phí sau: - Chi phí biến đổi gồm: CP NVLTT, chi phí tiền lương 88 - Chi phí cố định gồm: khoản trích theo lương, ăn ca, chi phí nhân cơng gián tiếp, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí bảo dưỡng máy móc, thiết bị, chi phí băng tiền khác - Chi phí hỗn hợp gồm: chi phí sản xuất chung, chi phí nguyên vật liệu gián tiếp, CCDC, chi phí dịch vụ muc (Phụ lục 4.2) 4.2.2.2 Xây dựng hệ thống báo cáo kế tốn quản trị chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Khác với báo cáo tài chính, báo cáo quản trị có tác dụng giúp nhà quản lý nắm bắt kịp thời tình hình chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, từ có định đắn phương án sản xuất kinh doanh Để giúp cho nhà quản trị thực chức kiểm soát, hệ thống kế tốn quản trị cơng ty nên thiết lập hệ thống báo cáo dùng riêng cho kế toán quản trị Vì vậy, thiết kế báo cáo cần vừa đưa thơng tin thực hiện, vừa trình bày thơng tin thực hiện, vừa trình bày thơng tin dự toán, liệt kê tất khác biệt so với dự toán (kế hoạch) tương ứng để đảm bảo so sánh kết đạt với dự toán, từ cung cấp thơng tin giúp nhà quản trị đánh giá tình hình thực kế hoạch, dự toán định phù hợp Để phục vụ cho công tác điều hành định Cơng ty lập số báo cáo sau: - Báo cáo tình hình thực chi phí: Báo cáo tình hình thực chi phí nội dung: phán ánh chênh lệch khoản mục chi phí dùng để sản xuất sản phẩm Với mục đích giúp nhà quản trị nắm tình hình thực tế biến động chi phí từ có biện pháp phân bổ, điều chỉnh hợp lý (Phụ lục 4.3) - Báo cáo kiểm sốt chi phí: 89 Báo cáo kiểm soát lập nhằm cung cấp cho nhà quản trị tình hình hoạt động tổ chức trình thực theo kế hoạch Tất báo cáo bao gồm tiêu định mức (dự tốn) kết thực hiện, vấn đề quan trọng so sánh số liệu định mức kết thực để nhà quản trị đánh giá tiết kiệm hay lãng phí chi phí phận từ đề biện pháp phấn đấu tiết kiệm chi phí, tăng hiệu sản xuất kinh doanh (Phụ lục 4.4) - Báo cáo tiến độ sản xuất thường lập vào cuối kỳ tổng hợp từ báo cáo kiểm sốt chi phí đơn hàng, từ giúp nhà quản trị ứng phó kịp thời, đề biện pháp khắc phục, kiến nghị nhằm đạt mục tiêu đề (Phụ lục 4.5) 4.3 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần nồi Việt Nam 4.3.1 Về phía Nhà nước Trước hết, Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế, tài chính, hồn thiện chế độ kế tốn cho vừa phù hợp với kinh tế thị trường điều kiện Việt Nam, vừa phù hợp với thơng lệ, chuẩn mực kế tốn quốc tế Đối với kế tốn tài chính, đến luật kế tốn, hệ thống chuẩn mực kế tốn, thơng tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành tương đối đầy đủ cụ thể Tuy nhiên nói chuẩn mực kế tốn chưa doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ thực tế đa phần chuẩn mực trừu tượng, khó hiểu Vì Nhà nước ngồi thông tư hướng dẫn nên cần ban hành tài liệu hướng dẫn cụ thể nữa, đặc biệt nên có ví dụ minh họa cụ thể nghiệp vụ phổ biến để doanh nghiệp hiểu vận dụng vào thực tế đơn vị 90 Đối với kế toán quản trị: Do doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có đặc thù hoạt động khác nhau, việc vận dụng vào cơng tác kế tốn số doanh nghiệp nhiều hạn chế Vì vậy, Nhà nước cần có quy định, hướng dẫn cụ thể kế toán quản trị doanh nghiệp nói chung mơ hình riêng doanh nghiệp theo ngành, theo quy mô - Nhà nước cần phối hợp với trường đại học, cao đẳng, trung cấp đào tạo chuyên ngành kế toán, để cải tiến chương trình học phương pháp đào tạo theo hướng chuyên sâu thực tế hơn, đưa ngành kế toán quản trị vào ngành ứng dụng thực tế - Khuyến khích phát triển dịch vụ tư vấn kế tốn Đối với doanh nghiệp có đội ngũ kế tốn chưa đủ trình độ việc tư vấn tổ chức dịch vụ chìa khóa để doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc tổ chức cơng tác kế tốn tốt - Bộ chủ quản cần tham khảo cơng tác kế tốn nói chung, cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng cơng ty liên doanh nước ngồi, đặc biệt cơng ty có tổ chức tốt cơng tác kế tốn quản trị để nghiên cứu rút kinh nghiệm, từ tổ chức hướng dẫn vận dụng vào doanh nghiệp thuộc ngành quản lý - Nhà nước quan chức cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện để có hành lang pháp lý ổn định luật kinh tế, tài chính, trọng hồn thiện chế độ kế tốn hành phù hợp với tình hình thực tế thị trường Việt Nam chuẩn mực kế tốn quốc tế 4.3.2 Về phía Cơng ty Cổ phần nồi Việt Nam Để hoàn thiện cơng tác kế tốn nói chung, cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng Cơng ty cổ phần Nồi Việt Nam cần thực giải pháp sau: 91 - Xây dựng mơ hình kế tốn phù hợp: Dựa sở mơ hình tổ chức kế tốn nhà nước quan chức ban hành, đơn vị cần xây dựng riêng cho mơ hình kế tốn phù hợp với điều kiện kinh doanh quy mô công ty Kết hợp công tác kế tốn tài cơng tác kế tốn quản trị hệ thống kế toán thống - Tổ chức máy kế toán phù hợp: Công ty quan tâm đến công tác kế tốn tài mà chưa trọng nhiều đến cơng tác kế tốn quản trị Vì vậy, đơn vị cần phải tổ chức thêm cơng tác kế tốn quản trị, giúp nhà quản lý nhận thấy vai trò quan trọng kế toán quản trị việc định kinh doanh - Tăng cường bồi dưỡng kiến thức chun mơn cho nhân viên kế tốn: Để hồn thiện mơ hình kế tốn kết hợp cơng tác kế tốn tài cơng tác kế tốn quản trị, cơng ty cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho cán kế toán, đặc biệt kiến thức kế toán quản trị nói chung kế tốn quản trị chi phí sản xuất nói riêng Từ đó, giúp cho thơng tin kế tốn trở nên hữu ích nhà quản lý để đưa định kinh doanh đắn - Xây dựng hệ thống tiêu cần thiết: Cần phải xây dựng hệ thống tiêu thông tin cách đồng bộ, thống nhất, tránh trùng lặp, mâu thuẫn thông tin cung cấp nhằm đảm bảo việc cung cấp thông tin cách nhanh chóng, kịp thời xác Mặt khác, cần phải xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tiên tiến nhằm cung cấp nguồn liệu đáng tin cậy cho kế toán quản trị việc dự báo kiểm sốt chi phí 92 4.4 Những hạn chế nghiên cứu đề xuất hướng nghiên cứu tương lai 4.4.1 Những hạn chế nghiên cứu Trong trình nghiên cứu luận văn dựa khảo sát tình hình thực tế Công ty cổ phần Nồi Việt Nam, tác giả không tránh khỏi hạn chế định Những hạn chế nghiên cứu cụ thể sau: - Do hạn chế mặt thời gian nên tác giả chưa có nghiên cứu cách chi tiết, cụ thể, tỉ mỉ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Từ đó, giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm dừng lại mức độ định, chưa giải toàn diện vấn đề đặt - Đối tượng nghiên cứu luận văn kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, phần tồn quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Do vậy, tác giả tập trung nghiên cứu đến vấn đề mà chưa có nhìn tổng thể, nên đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập trung vào kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 4.4.2 Những đề xuất hướng nghiên cứu tương lai Để khắc phục hạn chế trên, xin đề xuất hướng nghiên cứu tương lai: - Nghiên cứu sâu hơn, rộng để khái qt cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Từ nâng cao tính khái qt ứng dụng đề tài vào doanh nghiệp sản xuất nồi khác Việt Nam 93 - Đề tài cần nghiên cứu sâu góc độ kế tốn quản trị nhằm cung cấp thơng tin xác phục vụ cho việc định Ban Quản trị cách hiệu - Thường xun cập nhật chế độ, sách kế tốn nước, bám sát định hướng chiến lược cơng ty, đưa mơ hình kế tốn quản trị phù hợp với công ty Đây yêu cầu thiết đặt với công ty thông tin kế toán quản trị cung cấp phục vụ cho việc định nhà quản trị doanh nghiệp thời điểm, thời kỳ 94 KẾT LUẬN CHƯƠNG Sau nghiên cứu thực trạng kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Nồi Việt Nam, Chương luận văn khẳng định cần thiết phải hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty, từ đưa yêu cầu, nguyên tắc, nội dung cần hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm góc độ kế tốn tài góc độ kế tốn quản trị Để tăng tính khả thi cho giải pháp đề xuất, luận văn đưa kiến nghị nhà nước thân công ty cổ phần Nồi Việt Nam Đồng thời, Chương đưa hạn chế nghiên cứu đề xuất hướng nghiên cứu tương lai 95 KẾT LUẬN CHUNG Trong xu nay, doanh nghiệp phát triển nhanh chóng số lượng chất lượng, đồng thời gia tăng áp lực cạnh tranh để tạo uy tín, chiếm lĩnh thị phần Việc nắm bắt thơng tin kịp thời, phân tích đắn giúp doanh nghiệp đưa định tốt nhất, đem lại hiệu kinh tế giúp doanh nghiệp ngày phát triển Trong đó, cơng tác kế tốn nói chung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng đóng góp vai trò tích cực việc quản lý, điều hành kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để tính giá thành sản phẩm cách đắn xác buộc doanh nghiệp phải quản lý tốt chi phí sản xuất Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải có hệ thống kế tốn tốt kết hợp cơng tác kế tốn tài cơng tác kế tốn quản trị, đáp ứng yêu cầu nhà quản lý Làm tốt cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giúp cho doanh nghiệp sử dụng hiệu tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cách tối đa Xuất phát từ tầm quan trọng đó, luận văn với đề tài “Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần Nồi Việt Nam” nghiên cứu đạt số kết sau: - Hệ thống hóa sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Đánh giá khách quan ưu điểm, phân tích tìm số tồn cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty góc độ kế tốn tài kế toán quản trị; nguyên nhân tồn từ phía sách nhà nước từ phía cơng ty 96 - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Tuy cố gắng, song hạn chế thời gian nghiên cứu kinh nghiệm nghiên cứu, tính phức tạp đề tài nên luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến chân thành thầy giáo bạn đọc quan tâm để luận văn hoàn thiện Trân trọng cảm ơn./ 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006), Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Tài Bộ Tài (2014), Thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chế độ kế tốn doanh nghiệp (2008) - Quyển 1, Quyển NXB Thống Kê Đại học Lao động xã hội, Giáo trình kế toán quản trị Đại học Kinh tế Quốc dân, Nguyễn Ngọc Quang, Giáo trình kế tốn quản trị Nguyễn Văn Công (2010), Lý thuyết thực hành Kế tốn tài chính, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội Ngô Thế Chi, Trương Thị Thủy, Kế toán doanh nghiệp, NXB Thống kê Phan Đức Dũng (2010), Kế tốn chi phí giá thành, NXB Thống kê Nguyễn Thị Đơng (2007) “Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán”, NXB ĐH Kinh tế Quốc Dân 10 Nghiêm Văn Lợi (2011), Giáo trình kế tốn tài chính, Nhà xuất Tài 11 Đặng Thị Loan (2013), Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp, NXB Thống kê 12 Đồn Xn Tiên, Giáo trình Kế tốn quản trị doanh nghiệp, NXB Tài 98 PHỤ LỤC ... Việt Nam 47 3.1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần nồi Việt Nam 49 3.1.3 Kết kinh doanh Công ty Cổ phần nồi Việt Nam 53 3.1.4 Đặc điểm tổ chức kế tốn cơng ty Cổ phần nồi Việt Nam. .. TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI VIỆT NAM .47 3.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Nồi Việt Nam .47 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Cổ... trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần nồi Việt Nam .58 3.2.1 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần nồi Việt Nam góc độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ kế toán kế toán chi phí sản phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nồi hơi việt nam , Luận văn thạc sĩ kế toán kế toán chi phí sản phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nồi hơi việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn