Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức

6 24 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 21:39

Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc -o0o -HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN HẠN MỨC Số: /HĐ - Căn Bộ luật dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 - Căn vào Quy chế cho vay ban hành theo Quyết định số 284/2000/QĐNHNN1 ngày 25/08/2000 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hôm nay, ngày tháng năm 2006 Tại Chúng gồm: BÊN CHO VAY TIỀN: - Tên (ngân hàng, doanh nghiệp) - Địa chỉ: - Điện thoại: Fax: - Số tài khoản: - Đại diện bởi: Chức vụ: Sau gọi tắt Ngân hàng BÊN VAY TIỀN: - Ông(bà): - Địa thường trú: - CMND số: - Cấp ngày: - Nơi cấp: - Điện thoại: Sau gọi tắt Bên vay Sau thoả thuận, ký kết Hợp đồng tín dụng ngắn hạn kiêm bảo đảm tiền vay với nội dung sau: Điều 1: Số tiền vay mục đích vay Ngân hàng cho Bên vay, vay thường xuyên theo định mức dư nợ tối đa số tiền: - Bằng số: - Bằng chữ: Mục đích vay Thời hạn vay theo hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể Thời hạn hợp đồng: Điều 2: Lãi xuất - Lãi xuất xác định hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể theo chế độ lãi xuất Ngân hàng theo thời kỳ - Lãi xuất nợ hạn là: Điều 3: Điều kiện rút vốn vay Trước rút vốn vay, Bên vay phải: - Cung cấp cho Ngân hàng đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc vay vốn - Mở khoản tiền gửi toán Ngân hàng; - Đã ký kết Hợp đồng kinh tế Hợp đồng liên quan theo cam kết Điều Ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể Ngân hàng từ chối ký Hợp đồng ngắn hạn cụ thể Bên vay không đảm bảo điều kiện cho vay theo quy định Ngân hàng pháp luật Điều 4: Trả nợ gốc Bên vay cam kết trả nợ gốc sau: Khi có nguồn thu, Bên vay phải chủ động trả nợ cho Ngân hàng Phương thức trả nợ: - Khi khoản nợ đến hạn theo Hợp đồng này, Bên vay chủ động trả nợ cho Ngân hàng ; Bên vay không chủ động trả nợ Ngân hàng có quyền trích tài khoản tiền gửi Bên vay để thu hồi nợ - Trường hợp Bên vay có tài khoản tiền gửi tổ chức tín dụng khác, Ngân hàng lập ủy nhiệm thu để thu nợ thông báo cho Bên vay biết - Số nợ đến hạn Bên vay không trả mà không gia hạn nợ thời gian gia hạn hết Ngân hàng chuyển sang nợ hạn áp dụng lãi xuất nợ hạn Điều 5: Trả nợ trước thời hạn Bên vay trả nợ trước thời hạn cho Ngân hàng sau Ngân hàng chấp thuận văn Ngân hàng quyền xem xét việc tính phí trả nợ trước hạn Bên vay theo nguyên tắc không vượt số lãi phát sinh trường hợp trả nợ hạn theo hợp đồng Điều 6: Trả lãi vay Lãi xuất trả hàng tháng Lãi tính từ ngày Bên vay nhận khoản vay Tiền lãi tính số dư nợ vay nhân với số ngày vay thực tế, nhân với lãi xuất tháng chia cho 30, nhân với lãi xuất hàng năm chia cho 360 Phương thức trả lãi vay: - Đến ngày trả lãi, Bên vay chủ động trả lãi cho Ngân hàng; đến hạn mà Bên vay khơng chủ động trả Ngân hàng có quyền trích tài khoản tiền gửi Bên vay để thu lãi - Trường hợp Bên vay có tài khoản tiền gửi tổ chức tín dụng khác, Ngân hàng lập ủy nhiệm thu để thu lãi thông báo cho Bên vay biết Điều 7: Thứ tự ưu tiên tốn Trong trường hợp bên vay khơng đủ tiền tốn nợ gốc, lãi Ngân hàng định thứ tự tỷ lệ ưu tiên toán nợ gốc lãi phù hợp với quy định pháp luật Điều 8:Biện pháp bảo đảm tiền vay Thế chấp, cầm cố tài sản Bên vay tài sản hoàn thành vốn vay theo Hợp đồng bảo đảm tiền vay hình thức bảo đảm tiền vay khác Bên vay cam kết Toàn số dư tài khoản tiền gửi sản xuất kinh doanh VND ngoại tệ Bên vay đối tác khác mà Bên vay kà người thụ hưởng Điều 6: Quyền nghĩa vụ Bên vay Đượơng rút sử dụng tiền vay đến mức dư nợ tối đa kỳ nói Điều theo điều kiện ghi Hợp đồng Trả nợ trước hạn Ngân hàng chấp thuận Có quyền yêu cầu Ngân hàng bồi thường thiệt hại phát sinh Ngân hàng vi phạm Hợp đồng tín dụng gây Chấp hành quy định Pháp luật hành liên quan đến quan hệ tín dụng chế độ, hướng dẫn Ngân hàng Chịu trách nhiệm trước pháp luật việc sử dụng vốn vay mục đích, có hiệu quả; cung cấp chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn vay tạo điều kiện cho Ngân hàng kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay theo yêu cầu Ngân hàng Mở tài khoản tiền gửi toán Ngân hàng Đối chiếu nợ gốc lãi vay theo yêu cầu Ngân hàng Trả nợ gốc lãi vay đầy đủ hạn theo lịch cam kết Hợp đồng tín dụng Bên vay phải sử dụng tối đa nguồn vốn sau để trả nợ Ngân hàng: khấu hao dự án vay vốn (kể khấu hao tài sản cố định khác mà Nhà nước cho phép Bên vay để lại); lợi nhuận; quỹ; nguồn lợi hợp pháp khác Trường hợp Bên vay có tài khoản tiền gửi tổ chức tín dụng (TCTD) khác, Bên vay ủy quyền cho TCTD trích tài khoản tiền gửi để trả nợ gốc lãi cho Ngân hàng thể thức toán ủy nhiệm thu theo quy định Điều 6, Điều trường hợp khoản Điều 13 Hợp đồng 10.Gửi cho Ngân hàng báo cáo tài định kì q, năm báo cáo thường kỳ khác hoạt động Bên vay 11.Bên vay phải thông báo kịp thời cho Ngân hàng về: - Những thay đổi ảnh hưởng đe dọa đến giá trị tài sản chấp, tài sản đầu tư vốn vay; - Những thay đổi vốn, tài sản ảnh hưởng đến khả tài Bên vay thay đổi khác liên quan đến việc thực nghĩa vụ trả nợ lãi vay cho Ngân hàng - Thay đổi cấu tổ chức máy nhân sự; Đổi tên, thay đổi địa trụ sở Bên vay; Bên vay trình tiến hành thay đổi hình thức sở hữu, chia, tách, hợp nhất, sát nhập, tạm ngừng hoạt động, giải thể - Thay đổi tình trạng Bên bảo lãnh 12.Trước thay đổi hình thức sở hữu, chia, tách, hợp nhất, sát nhập, Bên vay phải trả hết nợ gốc lãi vay cho Ngân hàng; trường hợp chưa trả hết nợ vay Bên vay phải làm thủ tục chuyển nợ vay cho chủ sở hữu trước bàn giao tài sản để chủ sở hữu ký nhận nợ lại với Ngân hàng 13.Trong thời gian Bên vay chưa trả hết nợ lãi vay nhượng, bán, chuyển giao,thanh lý tài sản đầu tư vốn vay, Bên vay phải thông báo văn thỏa thuận văn Ngân hàn Toàn tiền thu phải chuyển hết vào tài khoản tiền gửi Ngân hàng để hoàn trả nợ gốc lãi vay Nếu khơng đủ Bên vay phải dùng nguồn gốc khác để trả nợ gốc lãi vay cho Ngân hàng Bên vay không dùng tài sản để đầu tư vốn vay Ngân hàng để chấp, cầm cố cho tổ chức khác để trả nợ gốc lãi vay cho Ngân hàng Điều 7: Quyền nghĩa vụ Ngân hàng Có trách nhiệm cung ứng vốn vay theo yêu cầu Bên vay ghi hợp đồng Bồi thường thiệt hại cho Bên vay việc Ngân hàng không thực đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng 3 Kiểm tra trước, sau cho vay vốn trình thu nợ, thu lãi đến hết hạn Hợp đồng Yêu cầu Bên vay cung cấp tồn báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh thơng tin cần thiết liên quan đến vốn vay Đình cho vay thu nợ trước thời hạn trường hợp sau: - Phát việc sử dụng vốn vay không mục đích - Tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài Bên vay đe dọa nghiêm trọng đến khả trả nợ Ngân hàng - Bên vay giải thể, ngừng họat động - Bên vay chia tách, hợp sát nhập với tổ chức khác mà không thực theo Khoản 10 Điều 12 - Bên vay không trả khoản nợ đến hạn phát sinh từ Hợp đồng tín dụng mà không gia hạn, hết thời gian gia hạn - Giá trị chấp, cầm cố bị giảm lý khơng có đủ giá trị để bảo đảm nghĩa vụ hồn trả nợ vay mà Bên vay khơng có người bảo lãnh tài sản khác để đảm bảo thay - Người bảo lãnh Bên vay theo Hợp đồng bị phá sản, giải thể nguyên nhân khơng khả đảm bảo nghĩa vụ bên bảo lãnh mà Bên vay khơng có người bảo lãnh khác tài sản thay - Có vụ kiện đe dọa đến tài sản Bên vay có khả ảnh hưởng đến việc trả nợ cho Ngân hàng Áp dụng biện pháp cần thiết để thu nợ lãi Ngừng cho vay người quản trị điều hành Bên vay bị khởi tố hình liên quan đến vốn vay họat động Bên vay Xem xét chấp nhận việc trả nợ trước hạn tính lãi thời gian trả nợ trước hạn theo Hợp đồng theo quy định Ngân hàng nhà nước Yêu cầu bên vay bồi thường thiệt hại Bên vay vi phạm hợp đồng 10.Khi Bên vay không khả trả nợ gốc Ngân hàng có quyền áp dụng biện pháp xử lý theo thỏa thuận Hợp đồng chấp, cầm cố, bảo lãnh để thu hồi nợ Điều Điều khoản chung Thông báo: Mọi thông báo thư từ giao dịch hai bên gửi theo địa nêu hợp đồng (trừ trường hợp có thơng báo thay đổi địa khác văn bản) lập thành văn có chữ ký người có thẩmquyền; chuyển đường bưu điện ngày gửi coi ngày có dấu xác nhận bưu điện sở nơi chuyển Bên nhận coi nhận chuyển đến địa người nhận thời gian từ 7h30 đến 16h30 ngày làm việc; chuyển trực tiếp việc nhận coi thực ký nhận với phận hành văn thư Bên nhận Xử lý vi phạm hợp đồng: Trong thời gian hiệu lực Hợp đồng này, bên phát bên kiavi phạm hợp đồng., thơng báo văn cho bên biết yêu cầu khắc phục vi phạm Hết hạn ghi thơng báo mà bên khơng khắc phục bên u cầu quyền áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi theo hợp đồng Sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng: Việc sửa đổi, bổ sung điều khoản Hợp đồng phải hai bên thỏa thuận văn (Biên sửa đổi, bổ sung hợp đồng) đại diện có thẩm quyền hai bên ký; sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thay thế, bổ sung điều khoản tương ứng hợp đồng Giải tranh chấp hợp đồng: Mọi bất đồng phát sinh trình thực hợp đồng giải sở thương lượng bình đẳng hai bên Trường hợp không thương lượng hai bên thông báo văn cho bên làm xác định hợp đồng làm phát sinh tranh chấp (một phần toàn bộ) để bên đưa Tòa án có thẩm quyền giải Quyết định Tòa án có hiệu lực bắt buộc bên theo quy định pháp luật ĐIỀU 9: Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký Hợp đồng kết thúc Bên vay trả nợ xong gốc lẫn lãi, lãi phạt q hạn, phí (nếu có) tồn khoản vay phát sinh từ hợp đồng Các văn bản, tài liệu liên quan đến Hợp đồng phận kèm theo có giá trị pháp lý theo hợp đồng Sau bên vay trả hết nợ gốc, lãi, lãi hạn phí, Hợp đồng coi lý Trường hợp cần thiết, hai bên yêu cầu bên lập biên lý Hợp đồng thành lập hai bản, bên giữ bản, có giá trị pháp lý ĐẠI DIỆN BÊN VAY ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG ... đích vay Thời hạn vay theo hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể Thời hạn hợp đồng: Điều 2: Lãi xuất - Lãi xuất xác định hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể theo chế độ lãi... gửi toán Ngân hàng; - Đã ký kết Hợp đồng kinh tế Hợp đồng liên quan theo cam kết Điều Ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể Ngân hàng từ chối ký Hợp đồng ngắn hạn cụ thể Bên vay không đảm bảo... quan đến Hợp đồng phận kèm theo có giá trị pháp lý theo hợp đồng Sau bên vay trả hết nợ gốc, lãi, lãi hạn phí, Hợp đồng coi lý Trường hợp cần thiết, hai bên yêu cầu bên lập biên lý Hợp đồng thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức, Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn