BỘ ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC nam 2020 “Có đáp án chi tiết”

166 66 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 21:12

Câu 27. Tảo biển khi nở hoa gây ra nạn “thuỷ triều đỏ” ảnh hưởng tới các sinh vật khác sống xung quanh. Hiện tượng này gọi là quan hệ: A.hội sinhB.hợp tácC.úc chế cảm nhiễm D.cạnh tranhCâu 28: So với biện pháp sử dụng thuốc trừ sâu hóa học để tiêu diêt sinh vật gây hại, biện pháp sử dụng loài thiên địch có những ưu điểm nào sau đây?(1) Thường không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người.(2) Không phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, thời tiết.(3) Nhanh chóng dập tắt tất cả các loại dịch bệnh.(4) Không gây ô nhiễm môi trường A. (3) và (4). B. (2) và (3). C. (1) và (2). D. (1) và (4).Câu 29. Trong những hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động không góp phần bảo vệ đa dạng sinh học? (1).Sử dụng tiết kiệm nguồn nước. (2).Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn (3).Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên. (4).Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, tránh đốt rừng làm nương rẫy. (5).Phủ xanh đất trống đồi núi trọc. (6).Tăng cường săn bắt động vật hoang dã.A. 5.B. 2.C. 3.D. 4.Câu 30. Cho các hoạt động của con người:(1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp.(2) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên không tái sinh.(3) Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá.(4) Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí.(5) Bảo vệ các loài thiên địch.(6) Tăng cường sử dụng các chất hoá học để tiêu diệt các loài sâu hại.Có bao nhiêu hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái?A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.Câu 31: Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG Gly; XXX Pro; GXU Ala; XGA Arg; UXG Ser; AGX Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 5’AGXXGAXXXGGG3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó làA. GlyProSerArg. B. SerArgProGly.C. SerAlaGlyPro.D. ProGlySerAla.Câu 32: Cho biết các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong tổng số cá thể thu được từ phép lai :AaBbddEe × AabbDdEe, số cá thể có kiểu gen AAbbDdee chiếm tỉ lệA. 132.B. 18.C 164.D. 116.Câu 33: Cho phép lai P: ♀ AaBbDd X ♂ AaBbdd . Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I; giảm phân II diễn rabình thường. Quá trình giảm phân hình thành giao tử cái diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai trêntạo ra F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen? A. 56.B. 42C. 18D. 24Câu 34: Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen. Từ một tế bào chứacặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin. Dạng đột biến đã xảy ra với alen B là A. thay thế một cặp GX bằng một cặp AT.B. thay thế một cặp AT bằng một cặp GX BỘ ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC “Có đáp án chi tiết” ĐỀ THI MINH HỌA SỐ 01 THEO HƯỚNG ĐỀ MINH HỌA ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỢ GIÁO DỤC Mơn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1.Ở thực vật sống cạn, loại tế bào sau điều tiết q trình nước lá? A.Tế bào mô giậu B.Tế bào mạch gỗ C.Tế bào mạch rây D.Tế bào khí khổng Câu 2.Bộ phận hấp thụ nước Ion khoáng chủ yếu thực vật cạn A.Rễ B.Thân C.Lá D.Cành Câu Thứ tự phận ống tiêu hóa người A miệng -> thực quản -> dày -> ruột non -> ruột già -> hậu môn B miệng -> ruột non -> dày -> hầu -> ruột già -> hậu môn C miệng -> ruột non -> thực quản -> dày -> ruột già -> hậu môn D miệng -> dày -> ruột non -> thực quản -> ruột già -> hậu môn Câu 4.Loại phân tử sau cấu trúc đơn phân axit amin? A.Prôtêin B.Lipit C.ADN D.ARN Câu 5.Hợp tử hình thành trường hợp sau phát triển thành thể đa bội lẻ? A.Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1) B.Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử (n + 1) C.Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n) D.Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n) Câu 6.Lúa nước có 2n = 24 Mỗi giao tử có nhiễm sắc thể? A.12 B.48 C.24 D.6 Câu 7.Cho biết alen A trội hồn tồn so với alen a Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời gồm toàn cá thể có kiểu hình lặn? A B C D Câu 8.Cơ thể có kiểu gen AaBBDd giảm phân khơng có đột biến sinh loại giao tử? A.2 B.8 C.6 D.4 Câu 9.Ở lồi thực vật, kiểu gen có gen A gen B hoa có màu đỏ Nếu kiểu gen có A có gen B hoa có màu vàng Nếu khơng có gen A B hoa có màu trắng Hai cặp gen Aa Bb nằm cặp NST khác Kiểu gen hoa đỏ chủng là? A AABB B Aabb C.aaBB D.Aabb Câu 10.Ở người, alen A nằm nhiễm sắc thể X quy định máu đơng bình thường trội hồn tồn so với alen a quy định bệnh máu khó đơng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, trai cặp bố mẹ sau ln bị bệnh máu khó đông? A B C D Câu 11.Một quần thể người có tính trạng nhóm máu trạng thái cân di truyền, tần số loại alen quy định nhóm máu là: 0,4; 0,3; 0,3 Theo lí thuyết, tỉ lệ người có kiểu gen đồng hợp tính trạng nhóm máu A.0,64 B.0,26 C.0,16 D.0,34 Câu 12.Quá trình sau không thuộc công nghệ tế bào? A.Dung hợp tế bào trần khác lồi B.Nhân vơ tính cừu Đơly C Ni cấy hạt phấn, sau gây lưỡng bội hóa để tạo dòng lưỡng bội D Chuyển gen từ tế bào sinh vật vào tế bào sinh vật khác Câu 13.Có nhân tố sau làm thay đổi tần số tương đối alen không theo hướng xác định? I Đột biến II Chọn lọc tự nhiển III Các yếu tố ngẫu nhiên IV Di – nhập gen A B C D Câu 14 Bằng chứng trực tiếp chứng minh q trình tiến hóa sinh vật A chứng giải phẫu so sánh B chứng tế bào học C chứng sinh học phân tử D chứng hóa thạch Câu 15 Quan sát số lượng cỏ mực quần xã sinh vật, người ta đếm 28 cây/m Số liệu cho ta biết đặc trưng quần thể? A Tỷ lệ đực/cái B Thành phần nhóm tuổi C Sự phân bố cá thể D Mật độ cá thể Câu 16 Khu sinh học sau có độ đa dạng sinh học cao nhất? A Hoang mạc B Rừng rụng ôn đới C Thảo nguyên D Rừng mưa nhiệt đới Câu 17 Khi nói hơ hấp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Nếu khơng có O2 thực vật tiến hành phân giải kị khí để lấy ATP II Quá trình hơ hấp hiếu khí diễn qua giai đoạn, CO2 giải phóng giai đoạn chu trình Crep III Q trình hơ hấp thực vật tạo ATP IV Từ mol glucôzơ, trải qua hơ hấp kị khí (phân giải kị khí) tạo mol ATP A B C D Câu 18 Khi nói tiêu hóa động vật, phát biểu sau đúng? I Q trình tiêu hóa ln cần có xúc tác enzim thủy phân II Ở động vật đơn bào, xảy tiêu hóa nội bào III Ở người, vừa tiêu hóa nội bào vừa tiêu hóa ngoại bào IV Tất loài động vật ăn cỏ có dày ngăn A B C D Câu 19 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? A Trong điều kiện khơng có tác nhân đột biến khơng thể phát sinh đột biến gen B Cơ thể mang gen đột biến gọi thể đột biến C Đột biến gen di truyền cho hệ sau D Q trình tự nhân đơi ADN khơng theo nguyên tắc bổ sung phát sinh đột biến gen Câu 20 Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cơ thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội, giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Thực phép lai thu F1 Tiếp tục cho F1 lai phân tích thu FA Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình: A thân cao : thân thấp B thân cao : thân thấp C thân cao : thân thấp D 43 thân cao : 37 thân thấp Câu 21 Cho biết gen trội trội hoàn toàn, gen quy định tính trạng, khơng phát sinh đột biến Tiến hành phép lai ♂AaBbCcDdEE x ♀ aaBbccDdEE, thu F Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đời F1 có 32 kiểu tổ hợp giao tử II Kiểu hình trội tất tính trạng chiếm tỉ lệ 9/64 III F1 có 16 loại kiểu hình 36 kiểu gen IV Có kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng A B C D Câu 22 Một quần thể sinh vật ngẫu phối chịu tác động chọn lọc tự nhiên, có cấu trúc di truyền hệ sau: Chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể theo hướng A loại bỏ kiểu gen đồng hợp trội kiểu gen đồng hợp lặn B loại bỏ kiểu gen đồng hợp lặn kiểu gen dị hợp C loại bỏ kiểu gen dị hợp giữ lại kiểu gen đồng hợp D loại bỏ kiểu gen đồng hợp trội kiểu gen dị hợp Câu 23 Khi nói phân bố cá thể quần thể, phát biểu sau đúng? A Trong quần thể, phân bố đồng xảy môi trường không đồng cạnh tranh loài diễn khốc liệt B Về mặt sinh thái, phân bố cá thể lồi cách đồng mơi trường có ý nghĩa giảm cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể C Phân bố đồng dạng trung gian phân bố ngẫu nhiên phân bố theo nhóm D Phân bố theo nhóm kiểu phân bố phổ biến phân bố theo nhóm sinh vật dễ bị kẻ thù tiêu diệt Câu 24.Khi nói lưới thức ăn, phát biểu sau đúng? A.Trong lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng thường có lồi sinh vật B.Trong lưới thức ăn, động vật ăn thịt thường bậc dinh dưỡng cấp C.Hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn phức tạp hệ sinh thái tự nhiên D.Mỗi lồi sinh vật thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác Câu 25.Khi nói hoạt động opêron Lac vi khuẩn E Coli, có phát biểu sau đúng? I Nếu xảy đột biến gen cấu trúc A làm cho prơtêin gen quy định bị bất hoạt II Nếu xảy đột biến gen điểu hòa R làm cho gen khơng phiên mã gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã III Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã IV Nếu xảy đột biến cặp nuclêôtit cặp gen điều hòa R làm cho gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã trường khơng có lactơzơ A.4 B.1 C.2 D.3 Câu 26.Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? I Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể II Đột biến chuyển đoạn hai nhiễm sắc thể khơng tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết III Có thể gây đột biến đoạn nhỏ để loại khỏi nhiễm sắc thể gen khơng mong muốn IV Đột biến lặp đoạn làm cho hai alen gen nằm nhiễm sắc thể A B C D Câu 27 Một loài thực vật, alen A quy định thân co trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, có 54% số thân cao, Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Quá trình giảm phân P xảy hoán vị gen với tần số 40% B F1 có tối đa loại kiểu gen C Ở F1, thân thấp, chiếm 18,75% D Trong số thân cao, chua F1, có 4/7 số có kiểu gen đồng hợp tử cặp gen Câu 28 Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, gen phân li độc lập Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho aaBb lai phân tích đời có loại kiểu hình, thân thấp, hoa trắng chiếm 50% II Cho thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, đời F1 có hai loại kiểu hình chứng tỏ F1 có loại kiểu gen III Cho thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 Nếu F1 có thân thấp, hoa trắng chứng tỏ F1 có loại kiểu gen IV Các thân thấp, hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên đời có tối đa kiểu gen A B C D Câu 29 Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau đúng? I Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể II Q trình tiến hóa nhỏ diễn quy mô quần thể diễn biến không ngừng tác động nhân tố tiến hóa III Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền nên dẫn tới tiêu diệt quần thể IV Khi tác động nhân tố: Đột biến, chọn lọc tự nhiên di – nhập gen tần số alen thành phần kiểu gen quần thể không thay đổi A B C D Câu 30 Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái ổ sinh thái loài nhân tố sinh thái II Ổ sinh thái lồi nơi chúng III Các lồi có ổ sinh thái trùng nhiều cạnh tranh chúng gay gắt IV Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi, loài tạo nên ổ sinh thái dinh dưỡng A B C D Câu 31 Khi nói thành phần hệ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Một hệ sinh thái có lồi sinh vật mơi trường sống sinh vật II Tất loài thực vật xếp vào nhóm sinh vật sản xuất III Sinh vật phân giải có chức chuyển hóa chất vơ thành chất hữu để cung cấp cho sinh vật tiêu thụ hệ sinh thái IV Xác chết sinh vật xếp vào thành phần hữu sinh hệ sinh thái A B C D Câu 32 Một lưới thức ăn gồm lồi mơ tả hình bên Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Có 15 chuỗi thức ăn II Chuỗi thức ăn dài có mắt xích III Nếu lồi K bị tuyệt diệt lồi lưới thức ăn có tối đa loài IV Nếu loài E bị người đánh bắt làm giảm số lượng lồi M tăng số lượng A B C D Câu 33 Người ta chuyển số vi khuẩn E.coli mang phân tử ADN vùng nhân chứa N15 sang mơi trường có N14 Các vi khuẩn nói thực tái lần liên tiếp tạo 60 phân tử ADN vùng nhân chứa N14 Sau chuyển vi khuẩn môi trường chứa N15 cho chúng đối tiếp lần Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Số phân tử ADN ban đầu 10 II Số mạch polinuclêôtit chứa N15 sau kết thúc trình 500 III Số phân tử ADN chứa N15 sau kết thúc trình 180 IV Số phân tử ADN chứa hai loại N14 N15 sau kết thúc trình 140 A B C D Câu 34 Khi nói đột biến cấu trúc NST, có phát biểu sau đúng? I Mất đoạn NST vị trí khác NST biểu kiểu hình giống II Mất đoạn NST có độ dài giống NST khác biểu kiểu hình giống III Mất đoạn NST có độ dài khác vị trí NST biểu kiểu hình giống IV Các đột biến đoạn NST vị trí khác biểu kiểu hình khác A B C D Câu 35 Một loài thực vật, cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn toàn Cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng (P), thu F có 100% thân cao, hoa đỏ F1 tự thụ phấn, thu F có loại kiểu hình, thân thấp, hoa trắng chiếm 16% Biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Khoảng cách hai gen 40cM II III có 9% số cá thể thân cao, hoa trắng có 66% số thân cao, hoa đỏ IV có 16% số thân cao, hoa đỏ chủng A B C D Câu 36 Một lồi thú, cho đực mắt trắng, dài giao phối với mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu có 100% mắt đỏ, ngắn Cho F giao phối với nhau, thu có: 50% cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đưc mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài; 4% cá thể mắt trắng, đuôi ngắn; 4% cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài Biết cặp tính trạng cặp gen quy định khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đời có loại kiểu gen II Quá trình giảm phân thể xảy hoán vị ghen với tần số 16% III Lấy ngẫu nhiên cá thể F 2, xác suất thu cá thể chủng 42% IV Nếu cho F1 lai phân tích thu F a có cá thể đực mắt đỏ đuôi dài chiếm 4% A B C D Câu 37.Ở lồi thực vật, tính trạng hình dạng hai cặp gen A, a B, b phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B quy định dẹt; có hai alen trội A B quy định tròn; khơng có alen trội quy định dài Tính trạng màu sắc hoa cặp gen D, d quy định; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt, hoa đỏ: tròn, hoa đỏ: dẹt, hoa trắng: tròn, hoa trắng: dài, hoa đỏ Biết không xảy đột biến khơng có hốn vị gen Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cây P có kiểu gen II Lấy ngẫu nhiên tròn, hoa đỏ F1, xác suất thu chủng 20% III Lấy tròn, hoa đỏ cho tự thụ phấn thu đời có số tròn, hoa đỏ chiếm 50% IV Cho P lai phân tích đời có loại kiểu hình với tỉ lệ 1: 1: 1:1 A B C D Câu 38 Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định dài Cho thân cao, hoa đỏ, quà tròn ( P) tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ: thân cao, hoa đỏ, tròn: thân cao, hoa đỏ, dài: thân thấp, hoa đỏ, tròn: thân cao, hoa trắng, tròn: thân cao, hoa trắng, dài: thân thấp, hoa trắng, tròn Biết khơng xảy đột biến gen Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cây P có kiểu gen II F1 có tối đa 21 kiểu gen III Cho P lai phân tích thu đời có kiểu hình thân cao, hoa trắng, dài chiếm tỉ lệ 25% IV Nếu F1 có kiểu gen lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ, tròn F1 Xác suất thu dị hợp ba cặp gen 2/3 A B C D Câu 39 Một quần thể tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có thành phần kiểu gen 0,2AABb: 0,2AaBb: 0,2Aabb: 0,4aabb Cho quần thể khơng chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có tối đa loại kiểu gen II Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua hệ III Trong tổng số thân cao, hoa đỏ F2 có 4/65 số có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen IV Ở F3, số có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64 A B C D Câu 40 Sơ đồ phả hệ dây mô tả di truyền hai bệnh người bệnh P bệnh M Alen A quy định không bị bệnh P trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh P; alen B quy định không bị bệnh M trội hoàn toàn so với alen b quy định bệnh M Các gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Dựa vào phả hệ này, có phát biểu sau đúng? I Người số dị hợp bệnh P II Người số có kiểu gen dị hợp hai cặp gen III Có thể biết kiểu gen người số người nói IV Nếu cặp vợ chồng số 5, sinh đứa thứ hai bị hai bệnh người số có hốn vị gen A B C D HẾT ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT D 11 D 21 D 31 B A 12 D 22 D 32 D A 13 B 23 B 33 C A D A D 14 D 15 D 16 D 17 C 24 D 25 D 26 B 27 A 34 A 35 D 36 A 37 B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT A 18 B 28 B 38 A A 19 D 29 B 39 C 10 B 20 A 30 D 40 D Câu Chọn đáp án D Tế bào khí khổng (tế bào hạt đậu) làm nhiệm vụ điều tiết đóng mở khí khổng nên điều tiết q trình nước Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án D A Sai Vì thể lệch bội B Sai Vì thể lệch bội C Sai Vì thể đa bội chẵn.D Đúng Vì thể đa bội lẻ Câu Chọn đáp án AGiao tử có NST n =12 Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án D Cơ thể có kiểu gen AaBBDd giảm phân khơng có đột biế sinh 22 = loại giao tử Câu Chọn đáp án A - Tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb quy định nên di truyền theo quy luật tương tác gen - Khi có A B quy định hoa đỏ, chứng tỏ hai gen A B di truyền theo kiểu tương tác bổ sung - Khi có gen A gen B hoa có màu đỏ → Kiểu gen hoa đỏ chủng là: AABB Câu 10 Chọn đáp án B Vì người mẹ có kiểu gen XaXa nên ln truyền cho trai gen Xa Vì vậy, tất trai có kiểu gen XaY nên ln bị bệnh máu khó đơng Câu 11 Chọn đáp án D Có kiểu gen đồng hợp IAIA; IBIB; I0I0 Tỉ lệ kiểu gen IAIA = 0,16 Tỉ lệ kiểu gen IBIB = 0,09 Tỉ lệ kiểu gen I0I0 = 0,19 → Tỉ lệ người có kiểu gen đồng hợp tính trạng nhóm máu 0,16 + 0,09 + 0,09 = 0,34 Câu 12 Chọn đáp án D Các phương pháp A, B, C thuộc công nghệ tế bào Phương pháp D thuộc công nghệ gen Câu 13 Chọn đáp án B Trong nhân tố trên, có chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hóa có hướng, chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số tương đối alen theo hướng xác định Các nhân tố I, III, IV làm thay đổi tần số tương đối alen không theo hướng xác định Câu 14 Chọn đáp án D Câu 15 Chọn đáp án D Mật độ cá thể Mật độ cá thể quần thể số lượng sinh vật sống đơn vị diện tích hay thể tích quần thể Ví dụ: mật độ thơng 1000 cây/ha diện tích đồi, mật độ sâu rau con/m2 ruộng rau, mật độ cá mè giống thả ao con/m2 nước Quan sát số lượng cỏ mực quần xã sinh vật, người ta đếm 28 cây/m2 → Ở đề cập đến số lượng đơn vị diện tích → Số liệu đề cập đến mật độ quần thể Câu 16 Chọn đáp án D Câu 17 Chọn đáp án C Các phát biểu I, II, IV III Sai Vì hơ hấp sáng thực vật C3 khơng tạo ATP Hô hấp sáng (quang hô hấp) trình hơ hấp xảy ngồi ánh sáng, điều kiện thiếu CO2 thừa O2 Hô hấp sáng không tạo ATP, tiêu tốn 50% sản phẩm quang hợp Câu 18 Chọn đáp án B Có hai phát biểu I, II III sai người có tiêu hóa ngoại bào IV sai ngựa, thỏ động vật ăn cỏ, chúng có dày đơn khơng phải dày ngăn Câu 19 Chọn đáp án D A sai điều kiện khơng có tác nhân đột biến phát sinh đột biến gen kết cặp nhầm bazo nito dạng B sai thể đột biến thể mang đột biến biểu kiểu hình C sai đột biến xoma khơng di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính Câu 20 Chọn đáp án A Cơ thể AAAa giảm phân cho giao tử Cơ thể aaaa giảm phân cho giao tử aa Cho F1 lai phân tích ta có: → Tỉ lệ thân thấp sinh là: → Tỉ lệ thân cao sinh là: Vậy theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình: thân cao : thân thấp Câu 21 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, II, III IV Giải thích: - I sai thể đực có cặp gen dị hợp nên có 16 loại giao tử; thể có cặp gen dị hợp nên có loại giao tử → số kiểu tổ hợp giao tử 16 x = 64 - II phép lai ♂AaBbCcDdEE x ♀aaBbccDdEE, thu đời có số kiểu hình 2x2x2x2x1=16 Và có số kiểu gen 2x3x2x3x1=36 - III phép lai ♂AaBbCcDdEE x ♀aaBbccDdEE, kiểu hình trội A-B-C-D-E- có tỉ lệ - IV kiểu hình trội tính trạng (A-B-C-D-E-) gồm bốn kiểu gen, có kiểu gen cặp gen Bb kiểu gen cặp gen Dd Câu 22 Chọn đáp án D Qua hệ, ta thấy tần số kiểu gen đồng hợp trội kiểu gen dị hợp giảm, tần số kiểu gen đồng hợp lặn tăng → Chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể theo hướng loại bỏ kiểu gen đồng hợp trội kiểu gen dị hợp Câu 23 Chọn đáp án B A sai Vì mơi trường khơng đồng xảy phân bố theo nhóm Phân bố xảy mơi trường đồng cá thể cạnh tranh khốc liệt C sai Vì phân bố ngẫu nhiên dạng trung gian phân bố đồng phân bố theo nhóm D sai Vì phân bố theo nhóm kiểu phân bố phổ biến Câu 24 Chọn đáp án D A sai lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng thường có nhiều lồi sinh vật B sai lưới thức ăn, thực vật thường bậc dinh dưỡng cấp C sai hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn đơn giản hệ sinh thái tự nhiên Câu 25 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, I, III IV - Các gen Z, Y, A operon Lac chịu kiểm soát protein ức chế Do đó, gen điều hòa bị đột biến khả phiên mã đột biến làm cho protein ức chế bị chức gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã liên tục - Đột biến gen Z gen Y gen A làm thay đổi cấu truc mARN gen bị đột biến mà không liên quan đến gen khác Khi gen bị đột biến cấu trúc protein gen mã hóa bị thay đổi cấu trúc chức sinh học - Gen điều hòa phiên mã liên tục để tổng hợp protein ức chế bám lên vùng vận hành làm ngăn cản phiên mã gen Z, Y, A II sai Vì gen điều hòa khơng phiên mã gen Z, Y, A liên tục phiên mã Câu 26 Chọn đáp án B Cả phát biểu I Vì đảo đoạn làm thay đổi vị trí gen II Vì chuyển đoạn NST làm thay đổi thành phần số lượng gen NST bị đột biến III Vì đoạn NST bị chứa gen có hại đột biến loại bỏ gen có hại khỏi kiểu gen IV Vì lặp đoạn làm cho A a nằm NST Câu 27 Chọn đáp án A F1 gồm loại kiểu hình → P dị hợp cặp gen F1 có 54% số thân cao, ( A-B-) → ab/ab có tỉ lệ = 0,54 – 0,5 = 0,04 - Vì ab/ab = 0,04 nên giao tử ab = 0,2 → HVG 40% → A - Vì có HVG hai giới P dị hợp hai cặp gen nên F1 có 10 kiểu gen → B sai - Cây thấp, ( aaB-) có tỉ lệ 0,25 – 0,04 = 0,21 = 21% → C sai - Trong số thân cao, chua F 1, số có kiểu gen đồng hợp tử hai cặp gen có tỉ lệ → D sai Câu 28 Chọn đáp án B Cả phát biểu I Vì aaBb lai phân tích đời có 1aaBb 1aabb → thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa trắng II Vì thân cao, hoa trắng có kí hiệu kiểu gen A-bb Khi A-bb tự thụ phấn, sinh đời có loại kiểu hình chứng tỏ A-bb có kiểu gen Aabb → Aabb tự thụ phấn đời có loại kiểu gen III Vì thân cao, hoa đỏ có kí hiệu kiểu gen A-B- Cây tự thụ phấn mà đời có kiểu hình thấp, hoa trắng (aabb) chứng tỏ A-B- có kiểu gen AaBb → đời có loại kiểu gen IV Vì thân thấp, hoa đỏ có kí hiệu kiểu gen aaBb đời có loại kiểu gen Câu 29 Chọn đáp án B Chỉ có phát II  I sai chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định  III sai yêu tố ngẫu nhiên nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền không dẫn tới tiêu diệt quần thể  IV sai khơng có tác động nhân tố: đột biến, chọn lọc tự nhiên di – nhập gen tần số alen thành phần kiểu gen quần thể bị thay đổi yếu tố ngẫu nhiên Câu 30 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, I, III IV Giải thích: • I giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái ổ sinh thái nhân tố sinh thái • II sai ổ sinh thái bao gồm không gian sinh thái nhân tố sinh thái Nơi nơi cư trú loài • III trùng ổ sinh thái nguyên nhân dẫn tới giống nhu cầu sống Vì có nhu cầu giống sống môi trường nên cạnh tranh Càng giống nhu cầu cạnh tranh gay gắt • IV tất đặc điểm mồi, phương thức kiếm mồi, tạo thành ổ sinh thái dinh dưỡng Câu 31 Chọn đáp án B Có phát biểu phát biểu I II III – Sai Vì sinh vật phân giải có chức chuyển hóa chất hữu thành chất vô trả lại môi trường sống IV – Sai Vì thành phần hữu sinh hệ sinh thái sinh vật sản xuất sinh vật tiêu thụ Câu 32 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, I, III IV Giải thích: • II sai chuỗi thức ăn dài có mắt xích, A → I → K → H → C → D → E • III K bị tuyệt diệt M bị tuyệt diệt (vì K nguồn thức ăn cảu M) Do đó, lại lồi • IV E khống chế sinh học D M nên E bị giảm số lượng D M tăng số lượng Câu 33 Chọn đáp án C Cả phát biểu Giải thích: • I nhân đơi lần số phân tử ADN hồn tồn Câu 27 Với hai gen alen B b, nằm NST thường, B quy định tính trạng hoa đỏ, b quy định tính trạng hoa vàng, gen trơi trội hồn tồn Tiến hành lai hoa đỏ với hoa vàng F1 tỉ lệ 50% hoa đỏ : 50% hoa vàng, sau đo cho F1 tạp giao F2 tỉ lệ phân tính A hoa đỏ :1 hoa vàng B 15 hoa đỏ: hoa vàng C hoa đỏ : hoa vàng D hoa đỏ :1 hoa vàng Câu 28 Ở loài thực vật, xét gen có hai alen, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể thuộc lồi có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ: hoa trắng Sau hệ tự thụ phấn, F3 có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 7,5% Theo lí thuyết, cấu trúc di truyền quần thể hệ P A 0,3AA + 0,6Aa + 0,1aa = B 0,6AA + 0,3Aa + 0,1aa = C 0,1AA + 0,6Aa + 0,3aa = D 0,7AA + 0,2Aa + 0,1aa = Câu 29 Một quần thể thực vật có A quy định cao trội hồn tồn a quy định thấp hệ P có cấu trúc di truyền 0,6Aa + 0,4aa Theo lý thuyết có phát biểu sau đúng? (1) Nếu quần thể ngẫu phối cấu trúc di truyền F3 là: 0,09AA + 0,42 Aa + 0,49aa (2) Quần thể ngẩu phối có tần số tương đối A/a= 0,7/0,3 (3) Cho tất P tự thụ tổng số 1200 F2 số thấp 450 (4) Quần thể tự thụ F1 có cấu trúc di truyền là: 0,15AA + 0,3Aa + 0,55aa A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 30 Cây pomato – lai khoai tây cà chua tạo phương pháp A cấy truyền phôi B nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo C dung hợp tế bào trần D nuôi cấy hạt phấn Câu 31 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh M N người; bệnh hai alen gen quy định Hai gen nằm nhiễm sắc thể liên kết hồn tồn Biết khơng xảy đột biến, người số không mang alen bệnh M, người số mang hai loại alen gây bệnh M N Phân tích phả hệ trên, có phát biểu sau đúng? I Có thể xác định tối đa kiểu gen 10 người II Tất cặp 10-11 bị hai bệnh III Xác suất sinh thứ không bị bệnh cặp 8-9 50% IV Hai cặp vợ chồng hệ thứ hai sinh bị hai bệnh A B C D Câu 32 Loài người hình thành vào kỉ A đệ tam B đệ tứ C jura D tam điệp Câu 33 Nhân tố làm biến đổi tần số alen quần thể cách nhanh chóng, đặc biệt kích thước quần thể nhỏ bị giảm đột ngột A đột biến B di nhập gen C yếu tố ngẫu nhiên D giao phối không ngẫu nhiên Câu 34 Cho nhân tố sau: (1) Đột biến (2) Chọn lọc tự nhiên (3) Các yếu tố ngẫu nhiên (4) Giao phối ngẫu nhiên Cặp nhân tố đóng vai trò cung cấp ngun liệu cho q trình tiến hố A (1) (2) B (2) (4) C (3) (4) D (1) (4) Câu 35 Giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể theo hướng A làm giảm tính đa hình quần thể B giảm kiểu gen dị hợp tử, tăng kiểu gen đồng hợp tử C thay đổi tần số alen quần thể D tăng kiểu gen dị hợp tử, giảm kiểu gen đồng hợp tử Câu 36 Quan hệ hỗ trợ quần xã biểu A cộng sinh, hội sinh, hợp tác B quần tụ thành bầy hay cụm hiệu nhóm C kí sinh, ăn lồi khác, ức chế cảm nhiễm D cộng sinh, hội sinh, kí sinh Câu 37 Nhóm cá thể quần thể? A Cây cỏ ven bờ B Đàn cá rô ao C Cá chép cá vàng bể cá cảnh D Cây vườn Câu 38 Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá Trong chuỗi thức ăn này, cá rơ thuộc bậc dinh dưỡng A cấp B cấp C cấp D cấp Câu 39 Quần thể dễ có khả suy vong kích thước đạt: A mức tối thiểu B mức tối đa C mức tối thiểu D mức cân Câu 40 Cho hoạt động người sau đây: (1) Khai thác sử dụng hợp lí dạng tài nguyên có khả tái sinh (2) Bảo tồn đa dạng sinh học (3) Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hại nơng nghiệp (4) Khai thác sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản Giải pháp phát triển bền vững hoạt động A (2) (3) B (1) (2) C (1) (3) D (3) (4) ĐÁP ÁN Câu B lông hút rễ Câu C Mạch gỗ Câu A Diệp lục a Câu A Hơ hấp hệ thống ống khí Câu C Ngựa, thỏ, chuột Câu D Tiết diện mạch độ chênh lệch huyết áp đoạn mạch Câu B gen Câu A Bệnh ung thư máu Câu B lưỡng bội loài khác Câu 10 C khởi động Câu 11 A 5’ UAX AUG XAU XGA 3’… Câu 12 B thể ba kép Câu 13 D A = T = 1074 ; G = X = 717 Câu 13 Đáp án : D Gen có 1200 nuclêơtit có 30% ađênin Có A = T = 360 G = X = 240 Chiều dài gen giảm 10,2Ao ó cặp nu Ngồi liên kết H => Vậy gen bị cặp A-T cặp G-X => Số nu gen đột biến : A = T = 358 G = X = 239 Gen nhân đôi lần, cần môi trường cung cấp : A = T = 358 x (22 – 1) = 1074 G = X = 239 x = 717 Câu 14 (1) sai, quan sát hình trước sau đột biến cho thấy tượng đoạn lặp đoạn (2) sai, tượng NST tồn thành cặp tương đồng nên xảy kỳ đầu giảm phân (3) sai, hện tượng xảy trao đổi chéo không cân cromatit khác nguồn gốc thuộc cặp NST tương đồng (4) đúng, quan sát hình sau đột biến, NST phân chia cho tế bào con, nên tỉ lệ giao tử mang đột biến tạo từ tế bào 1/2 (gồm bình thường, đoạn, lặp đoạn) Câu 15 A Lai phân tích Câu 16 B gen phải nằm NST khác Câu 17 B Câu 18 A Gen NST Y Câu 19 A số lượng Câu 20 B AB D = AB d = ab D = ab d = 4,5% Câu 21 D 100% xanh Câu 22 Xét phép lai : => A-B-D-E- = 33,165% Có khoảng cách di truyền A B 20cM nên tần số hoán vị A/a (hoặc => Giao tử ab = 0,4 => Kiểu hình aabb = 0,4 x 0,4 = 0,16 => Kiểu hình A-B- = 50% + 16% = 66% => Kiểu hình D-E- = => Kiểu hình ddee = 0,25% => Giao tử de = 0,05 = 5% ) 20% = 50,25% => Tần số hoán vị (hoặc ) 10% => Khoảng cách di truyền D e 10cM Câu 23 Đáp án : B F1 : cao, đỏ : thấp, đỏ : thấp đỏ : cao trắng Cao : thấp = :1 => P : Aa x aa F1 : 1Aa : 1aa Đỏ : trắng = : => P : Bb x Bb F1 : 1BB : 2Bb : 1bb Do gen phân li độc lập nên tỉ lệ phân li kiểu gen F1 (1:1).(1:2:1) = 2:2:1:1:1:1 Câu 24 Đáp án C Ta thấy phép lai P: AaBbDdEeHH × AabbDDeehh có kết phân li tích phép lai nhỏ Trong phép lai phân li theo tỷ lệ đồng hợp dị hợp Riêng phép lai HH x hh ln cho dị hợp Vậy để tìm tỉ lệ đời có kiểu gen đồng hợp cặp dị hợp cặp ta tìm tỉ lệ đời có kiểu gen đồng hợp cặp dị hợp cặp Câu 25 Đáp án : D P chủng hai cặp gen tương phản => F1 dị hợp hai cặp gen Có cá thể có kiểu hình thân cao , tròn ( A-B- ) chiếm 50,16 % ð (aa,bb) = 50,16 % - 50 % = 0,16% = 0,0016 ð Hoán vị hai bên với tần số ð 0,0016 aabb = 0,04 ab x 0,04 ab ð ab = 0,04 ab < 0,25 ð ab giao tử hoán vị => Kiểu gen F1 ð Tần số hoán vị gen 0,04 x = 0,08 = % Câu 26 B 2/3 Câu 27 Đáp án C Tiến hành lai hoa đỏ với hoa vàng F1 tỉ lệ 50% hoa đỏ : 50% hoa vàng, ta có phép lai: P: Bb x bb F1: 1Bb : 1bb Tỉ lệ giao tử: 1/4B : 3/4b Tỉ lệ kiểu hình hoa vàng là: 3/4 x 3/4 = 9/16 Vậy tỉ lệ phân lo kiểu hình đời là: hoa đỏ : hoa vàng Câu 28: A P : 0,9A- : 0,1aa Tự thụ hệ F3 : Aa = 7,5% => P có Aa = 7,5% x 23 = 60% => Ở P có AA = 0,9 – 0,6 = 0,3 Vậy cấu trúc P : 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa Câu 29 (1) vì: quần thể ngẫu phối p=0,3,q=0,7 áp dụng cơng thức ta có p2 AA + 2pq AA + q2 +aa=0,09AA + 0,42 Aa + 0,49aa (2) Sai vì: quần thể ngẫu phối p=0,3,q=0,7 (3) sai vì: quần thể tự thụ áp dụng cơng thức ta có tỉ lệ kiểu gen aa=[1-(1/2) /2] x 0,6 + 0,4 =0,625 x1200=750 khơng phải 450 (4) áp dụng cơng thức tự thụ F1 ta có cấu trúc Tỉ lệ kiểu gen AA=[1-(1/2) /2] x 0,6 =0,15 Tỉ lệ kiểu gen Aa=(1/2) x 0,6 =0,3 Tỉ lệ kiểu gen AA=[1-(1/2) /2] x 0,6 +0,4 =0,55 Đáp án 1, chọn đáp án B Câu 30 C dung hợp tế bào trần Câu 31 Đáp án BCó phát biểu đúng, I II Đáp án B Cặp số 8-9 không bị bệnh sinh số 12 gái bị bệnh M thường Cặp số 8-9 không bị bệnh sinh số 13 bị bệnh N Bệnh M gen lặn nằm NST Bệnh N gen lặn quy định Vì tốn cho biết gen quy định hai bện nằm NST Cả hai bệnh gen lặn nằm NST thường Quy ước: m quy định bệnh M; n quy định bệnh N; Các alen trội M N không quy định bệnh Theo người số có kiểu gen Người số 11 có kiểu gen ; người số có kiểu gen hoặc Người số có kiểu gen Người số có kiểu gen Người số có kiểu gen Người số bị bệnh M nên có kiểu gen Người số bị bệnh M có bị bệnh N nên kiểu gen người số Người số 10 có kiểu gen Người số có kiểu gen Người số 12 có kiểu gen Người số 13 có kiểu gen I (Biến kiểu gen 10 người, có người chưa biết 4, 6, 11) II sai Vì người số 10 có kiểu gen , người số 11 có kiểu gen Cặp 10-11 sinh khơng bị bệnh III Vì người số có kiểu gen ; Người số có kiểu gen xác suất 50% IV sai Vì cặp vợ chồng 8-9 khơng thể sinh bị hai bệnh Câu 32 B đệ tứ Câu 33 C yếu tố ngẫu nhiên Câu 34 D (1) (4) Câu 35 B giảm kiểu gen dị hợp tử, tăng kiểu gen đồng hợp tử Sinh không bị bệnh với Câu 36 A cộng sinh, hội sinh, hợp tác Câu 37 B Đàn cá rô ao Câu 38 D cấp Câu 39 A mức tối thiểu Câu 40 B (1) (2) ĐỀ THI MINH HỌA SỐ 19 THEO HƯỚNG ĐỀ MINH HỌA ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Hô hấp hiếu khí gồm giai đoạn A đường phân, chu trình Crep chuỗi truyền electron hô hấp B đường phân, chu trình Crep chuỗi truyền electron quang hợp C đường phân, chu trình Crep D đường phân lên men Câu : Vi khuẩn chuyển hóa N2 thành NH4+? A Vi khuẩn nitrat hóa B Vi khuẩn phản nitrat hóa C Vi khuẩn amơn hóa D Vi khuẩn cố định Nitơ Câu : : Một đoạn phân tử ADN sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit mạch mang mã gốc 3'… AAAXAATGGGGA…5' Trình tự nuclêơtit mạch bổ sung đoạn ADN A 5' AAAGTTAXXGGT…3' B 5' GTTGAAAXXXXT…3' C.5' TTTGTTAXXXXT…3' D 5' GGXXAATGGGGA…3' Câu 4: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức A tất loài dùng chung mã di truyền B mã mở đầu AUG, mã kết thúc UAA, UAG, UGA C nhiều ba xác định axit amin D ba mã hoá mã hoá cho loại axit amin Câu 5: Lúa tẻ có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 Số lượng nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng lúa tẻ lệch bội dạng thể ba nhiễm là: A 22 B 25 C 21 D 23 Câu 6: Nội dung điều hòa hoạt động gen A điều hồ hoạt động nhân đơi ADN B điều hòa q trình dịch mã C điều hòa lượng sản phẩm gen D điều hòa trình phiên mã Câu 7: Trong lịch sử phát triển sinh vật trái đất, có mạch dẫn động vật chuyển lên sống cạn vào đại A cổ sinh B nguyên sinh C trung sinh D tân sinh Câu 8: Với cặp gen không alen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng, cách viết kiểu gen không đúng? Aa Ab AB Ab A bb B Ab C ab D ab Câu 9: Thú có túi sống phổ biến khắp châu Úc Cừu nhập vào châu Úc, thích ứng với mơi trường sống dễ dàng phát triển mạnh, giành lấy nơi tốt, làm cho nơi thú có túi phải thu hẹp lại Quan hệ cừu thú có túi trường hợp mối quan hệ A Hội sinh B Ức chế - cảm nhiễm C Động vật ăn thịt mồi D Cạnh tranh khác lồi Câu 10: Nhóm động vật sau có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX giới mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY? A Gà, bồ câu, bướm B Hổ, báo, mèo rừng C Thỏ, ruồi giấm, sư tử D Trâu, bò, hươu Câu 11: Đối tượng nghiên cứu Men đen A đậu Hà Lan B ruồi giấm C lúa D hoa phấn Câu 12: Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể xảy nhiễm sắc thể thường mà không xảy nhiễm sắc thể giới tính B Đột biến đảo đoạn làm cho gen từ nhóm liên kết chuyển sang nhóm liên kết khác C Đột biến đoạn không làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể D Đột biến chuyển đoạn khơng làm thay đổi số lượng thành phần gen nhiễm sắc thể Câu 13: Để tạo giống trồng có kiểu gen đồng hợp tử tất cặp gen, người ta sử dụng phương pháp sau đây? A Lai khác dòng B Công nghệ gen C lai tế bào xôma khác lồi D Ni hạt phấn sau lưỡng bội hóa Câu 14: Khoảng thuận lợi khoảng NTST A mức độ phù hợp cho khả tự vệ sinh vật B mức độ phù hợp cho khả sinh sản sinh vật C đảm bảo tốt cho loài, khoảng sinh vật không chịu đựng D mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực chức sống tốt Câu 15: Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá Trong chuỗi thức ăn này, cá rô A sinh vật tiêu thụ bậc thuộc bậc dinh dưỡng cấp B sinh vật tiêu thụ bậc thuộc bậc dinh dưỡng cấp C sinh vật tiêu thụ bậc thuộc bậc dinh dưỡng cấp D sinh vật tiêu thụ bậc thuộc bậc dinh dưỡng cấp Câu 16: Thực vật hấp thụ nitơ dạng A NO2- NO3- B NO3- NH4+ C NO2- NH4+ D NH4+ N2 Câu 17: Coren thực lai hai hoa phấn Lai thuận : cho mẹ đốm lai bố xanh thu F1 100% đốm Lai nghịch : cho mẹ xanh lai bố đốm thu F1 100% xanh Hãy rút quy luật di truyền phép lai A phân li độc lập B di truyền liên kết với giới tính C tương tác gen cộng gộp D di truyền theo dòng mẹ Câu 18: Người đưa khái niệm biến dị cá thể A Menđen B Đacuyn C Moocgan D Lamac Câu 19: Hóa chất dùng thực hành để phát diệp lục carotenoit A nước gia ven B nước vôi C carmin D nước cồn 90o Câu 20: Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau khơng đúng? A Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa dao động khác lồi B Kích thước quần thể khoảng khơng gian cần thiết để quần thể tồn phát triển C Kích thước tối đa giới hạn lớn số lượng mà quần thể đạt được, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống mơi trường D Kích thước tối thiểu số lượng cá thể mà quần thể cần có để trì phát triển Câu 21: Nhân tố tiến hóa khơng làm thay đổi tần số alen lại làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể giao phối A giao phối không ngẫu nhiên B yếu tố ngẫu nhiên C đột biến D di – nhập gen Câu 22: Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng kiểu gen cần tạo cá thể A có kiểu hình khác B có kiểu gen khác C có kiểu gen D có kiểu hình giống Câu 23: Các nhân tố sau vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm phong phú vốn gen quần thể? A Chọn lọc tự nhiên giao phối không ngẫu nhiên B Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên C Giao phối ngẫu nhiên chế cách li D Đột biến di - nhập gen Câu 24: Trật tự di chuyển thức ăn ống tiêu hóa người A Miệng, thực quản, ruột non, dày, ruột già B Miệng, thực quản, dày, ruột non, ruột già C Miệng, dày, thực quản, ruột non, ruột già D Miệng, thực quản, ruột non, ruột già, dày Câu 25: Trong hoạt động sau người, có hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? (1) Sử dụng tiết kiệm nguồn nước (2) Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên tái sinh không tái sinh (3) Xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên (4) Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, tránh đốt rừng, làm nương rẫy A B C D Câu 26: Theo Menđen, tính trạng thể A nhân tố di truyền quy định B cặp nhân tố di truyền quy định C hai nhân tố di truyền khác loại quy định D hai cặp nhân tố di truyền quy định Câu 27: Trong trình dịch mã, loại axit nuclêic có chức vận chuyển axit amin A ADN B mARN C tARN D rARN Câu 28: Vi khuẩn chuyển hóa NO3- thành N2 ? A Vi khuẩn nitrat hóa B Vi khuẩn phản nitrat hóa C Vi khuẩn amơn hóa D Vi khuẩn cố định Nitơ Câu 29: Ở người, hội chứng Tơcnơ dạng đột biến A thể (2n – 1) B thể ba (2n + 1) C thể bốn (2n + 2) D thể không (2n – 2) Câu 30: Khi nói gen ngồi nhân, phát biểu sau đúng? A Các gen ngồi nhân ln phân chia cho tế bào phân bào B Gen nhân biểu kiểu hình giới khơng biểu kiểu hình giới đực C Gen ngồi nhân biểu kiểu hình trạng thái đồng hợp tử D Gen nhân di truyền theo dòng mẹ Câu 31: Ở đậu thơm, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập tham gia quy định theo kiểu tương tác bổ sung Khi kiểu gen đồng thời có mặt gen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ thẫm, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho biết trình giảm phân diễn bình thường, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ thẫm : hoa trắng? A AaBb x AaBb B AaBb x aaBb C AaBb x AAbb D AaBb x Aabb Câu 32: Cho phép lai P: Biết gen liên kết hồn tồn Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen F1 A 1/8 B 1/16 C ẵ D ẳ Cõu 33: Alen B di 221 nm có 1669 liên kết hiđrơ, alen B bị đột biến thành alen Từ tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, mơi trường nội bào cung cấp cho q trình nhân đôi cặp gen 1689 nuclêôtit loại timin 2211 nuclêôtit loại xitôzin Dạng đột biến xảy với alen B A thay cặp G-X cặp A-T B thay cặp A-T cặp G-X C cặp A-T D cặp G-X Câu 34: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Thực phép lai P: , thu F1 Trong tổng số ruồi F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5% Theo lí thuyết, tổng số ruồi F1, ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ A 1,25% B 3,75% C 5% D 2,5% Câu 35: Ở loài sinh vật lưỡng bội, xét hai lôcut gen Lôcut I nằm nhiễm sắc thể thường có alen; lơcut II nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có alen Q trình ngẫu phối tạo quần thể lồi tối đa loại kiểu gen hai lôcut trên? A 10 B C 15 D Câu 36: Ở loài sinh vật, xét gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen A a Một quần thể loài trạng thái cân di truyền có tần số kiểu gen đồng hợp trội hai lần tần số kiểu gen dị hợp Theo lí thuyết, tần số alen A a quần thể A 0,2 0,8 B 0,33 0,67 C 0,67 0,33 D 0,8 0,2 Câu 37: Giả sử lượng đồng hóa sinh vật dị dưỡng chuỗi thức ăn sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 500 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 620 Kcal Hiệu suất sinh tháo bật dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp bật dinh dưỡng cấp với bật dinh dưỡng cấp chuỗi thức ăn : A.9% 10% B 12% 10% C 10% 12% D 10% 9% Câu 38: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Xét phép lai sau: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Theo lí thuyết, phép lai trên, có phép lai cho đời có loại kiểu hình? A B C D Câu 39: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định chín sớm trội hồn tồn so với alen b quy định chín muộn Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho thân cao, chín sớm (cây Q) lai với thân thấp, chín muộn, thu F1 gồm 160 thân cao, chín sớm; 160 thân thấp, chín muộn; 40 thân cao, chín muộn; 40 thân thấp, chín sớm Kiểu gen Q tần số hoán vị gen A 40% B 20% C 20% D 40% Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định I Quy ước : Nữ không bị bệnh : Nữ bị bệnh : không bị bệnh : bị bệnh II III 12 13 14 11 10 ? 15 16 Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ, xác suất sinh đầu lòng khơng mang alen gây bệnh cặp vợ chồng III.14 - III.15 A 4/9 B 29/30 C 7/15 D 3/5 ……………………….HẾT………………………… ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÂ U ĐA CA U ĐA A A C 2 C C D D B D D C B A C A B D A A D 11 A C 3 A D D 3 A D A C C B D D B B B D C Câu 34: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Thực phép lai P: , thu F1 Trong tổng số ruồi F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5% Theo lí thuyết, tổng số ruồi F1, ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ A 1,25% B 3,75% C 5% D 2,5% Hướng dẫn - Phép lai: P: ( x ) F1 ruồi thân xám, cánh dài có kiểu gen (A-B-) = ( 0,5 + ab/ab) - Phép lai: P: ( x ) F1 ruồi mắt đỏ = 3/4 20 D 40 C - Phép lai: P: F1 cho ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5% nên ta có: ( 0,5 + ab/ab) x 3/4 = 0,525 → ab/ab = 0,2 → Ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ F1 có kiểu gen (A-bb) x 1/4 = (0,25 – 0,2) x 1/4 = 1,25% (Đáp án A) Câu 35: Ở lồi sinh vật lưỡng bội, xét hai lơcut gen Lơcut I nằm nhiễm sắc thể thường có alen; lôcut II nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có alen Q trình ngẫu phối tạo quần thể loài tối đa loại kiểu gen hai lôcut trên? A 10 B C 15 D Hướng dẫn - Lôcut I nằm nhiễm sắc thể thường có alen → số kiểu gen = (r + 1)r/2 = - Lôcut II nằm X khơng có alen tương ứng Ycó alen → số kiểu gen = r + (r + 1)r/2 = → Số loại kiểu gen tối đa hai lôcut = x = 15 (Đáp án C) Câu 36: Ở loài sinh vật, xét gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen A a Một quần thể loài trạng thái cân di truyền có tần số kiểu gen đồng hợp trội hai lần tần số kiểu gen dị hợp Theo lí thuyết, tần số alen A a quần thể A 0,2 0,8 B 0,33 0,67 C 0,67 0,33 D 0,8 0,2 Hướng dẫn - Khi quần thể cân di truyền, ta có: AA = p2, Aa = 2pq - Theo ra, CBDT tần số kiểu gen AA = 2Aa nên ta có p2 = 2.2pq p = 4q (1) - Mặc khác p + q = (2) Từ → p(A) = 0,8 q(a) = 0,2 (Đáp án C) Câu 38: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Xét phép lai sau: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Theo lí thuyết, phép lai trên, có phép lai cho đời có loại kiểu hình? A B C D Hướng dẫn Đời cho loại kiểu hình nên có cặp gen bố mẹ kết hợp với cho kiểu hình cặp lại cho kiểu hình → Chỉ có phép lai 2, 4, 5, va (Đáp án B) Câu 39: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định chín sớm trội hồn tồn so với alen b quy định chín muộn Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho thân cao, chín sớm (cây Q) lai với thân thấp, chín muộn, thu F1 gồm 160 thân cao, chín sớm; 160 thân thấp, chín muộn; 40 thân cao, chín muộn; 40 thân thấp, chín sớm Kiểu gen Q tần số hoán vị gen A 40% B 20% C 20% D 40% Hướng dẫn - Cho thân cao, chín sớm (Aa, Bb) lai với thân thấp, chín muộn (aabb), → phép lai phân tích - F1 thân thấp, chín muộn chiếm tỉ lệ 160/400 = 0,4 → mab x 1ab = 0,4 → m = 0,4 - Giao tử ab than cao, chín sớm tạo 0,4 > 0,25 → giao tử liên kết → Q có KG TSHV gen x 0,1 = 0,2 = 20% (Đáp án C) Cho (P) thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F gồm : 37,5% thân cao, hoa đỏ; 37,5% thân Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định I Quy ước : Nữ không bị bệnh : Nữ bị bệnh : không bị bệnh : bị bệnh II III 12 13 14 11 10 ? 15 16 Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ, xác suất sinh đầu lòng khơng mang alen gây bệnh cặp vợ chồng III.14 - III.15 A 4/9 B 29/30 C 7/15 D 3/5 Hướng dẫn Tính trạng bệnh gen lặn NST thường quy định - Xét cặp vợ chồng sô : Vợ ( 1/3AA : 2/3Aa) x chồng Aa Con :(2/6AA : 3/6Aa : 1/6aa) Con 14 : (2/6AA : 3/6Aa ) - Xét cặp vợ chồng 14 - 15 P : III14 (2/6AA : 3/6Aa ) : x III15 (1/3AA : 2/3Aa) P : III14 (6/15AA : 9/15Aa ) : x III15 (1/3AA : 2/3Aa) Gp: (7/10A, 3/10 a) 2/3A : 1/3a F : Xs sinh đầu lòng khơng mang alen lặn (AA) = 7/10 2/3 = 7/15 Chọn C …………………………………….HẾT…………………………………… ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÂ U ĐA CA U ĐA A A C 2 C C D D B D D C B A C A B D A A D 11 A C 3 A D D 3 A D A C C B D D B B B D C Câu 34: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn 20 D 40 C so với alen d quy định mắt trắng Thực phép lai P: , thu F1 Trong tổng số ruồi F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5% Theo lí thuyết, tổng số ruồi F1, ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ A 1,25% B 3,75% C 5% D 2,5% Hướng dẫn - Phép lai: P: ( x ) F1 ruồi thân xám, cánh dài có kiểu gen (A-B-) = ( 0,5 + ab/ab) - Phép lai: P: ( x ) F1 ruồi mắt đỏ = 3/4 - Phép lai: P: F1 cho ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5% nên ta có: ( 0,5 + ab/ab) x 3/4 = 0,525 → ab/ab = 0,2 → Ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ F1 có kiểu gen (A-bb) x 1/4 = (0,25 – 0,2) x 1/4 = 1,25% (Đáp án A) Câu 35: Ở loài sinh vật lưỡng bội, xét hai lôcut gen Lôcut I nằm nhiễm sắc thể thường có alen; lơcut II nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có alen Q trình ngẫu phối tạo quần thể loài tối đa loại kiểu gen hai lôcut trên? A 10 B C 15 D Hướng dẫn - Lơcut I nằm nhiễm sắc thể thường có alen → số kiểu gen = (r + 1)r/2 = - Lơcut II nằm X khơng có alen tương ứng Ycó alen → số kiểu gen = r + (r + 1)r/2 = → Số loại kiểu gen tối đa hai lôcut = x = 15 (Đáp án C) Câu 36: Ở loài sinh vật, xét gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen A a Một quần thể loài trạng thái cân di truyền có tần số kiểu gen đồng hợp trội hai lần tần số kiểu gen dị hợp Theo lí thuyết, tần số alen A a quần thể A 0,2 0,8 B 0,33 0,67 C 0,67 0,33 D 0,8 0,2 Hướng dẫn - Khi quần thể cân di truyền, ta có: AA = p2, Aa = 2pq - Theo ra, CBDT tần số kiểu gen AA = 2Aa nên ta có p2 = 2.2pq p = 4q (1) - Mặc khác p + q = (2) Từ → p(A) = 0,8 q(a) = 0,2 (Đáp án C) Câu 38: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Xét phép lai sau: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Theo lí thuyết, phép lai trên, có phép lai cho đời có loại kiểu hình? A B C D Hướng dẫn Đời cho loại kiểu hình nên có cặp gen bố mẹ kết hợp với cho kiểu hình cặp lại cho kiểu hình → Chỉ có phép lai 2, 4, 5, va (Đáp án B) Câu 39: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định chín sớm trội hồn tồn so với alen b quy định chín muộn Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho thân cao, chín sớm (cây Q) lai với thân thấp, chín muộn, thu F1 gồm 160 thân cao, chín sớm; 160 thân thấp, chín muộn; 40 thân cao, chín muộn; 40 thân thấp, chín sớm Kiểu gen Q tần số hoán vị gen A 40% B 20% C 20% D 40% Hướng dẫn - Cho thân cao, chín sớm (Aa, Bb) lai với thân thấp, chín muộn (aabb), → phép lai phân tích - F1 thân thấp, chín muộn chiếm tỉ lệ 160/400 = 0,4 → mab x 1ab = 0,4 → m = 0,4 - Giao tử ab than cao, chín sớm tạo 0,4 > 0,25 → giao tử liên kết → Q có KG TSHV gen x 0,1 = 0,2 = 20% (Đáp án C) Cho (P) thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F gồm : 37,5% thân cao, hoa đỏ; 37,5% thân Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định I II III 12 13 14 ? 11 10 15 Quy ước : Nữ không bị bệnh : Nữ bị bệnh : không bị bệnh : bị bệnh 16 Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ, xác suất sinh đầu lòng khơng mang alen gây bệnh cặp vợ chồng III.14 - III.15 A 4/9 B 29/30 C 7/15 D 3/5 Hướng dẫn Tính trạng bệnh gen lặn NST thường quy định - Xét cặp vợ chồng sô : Vợ ( 1/3AA : 2/3Aa) x chồng Aa Con :(2/6AA : 3/6Aa : 1/6aa) ... 02 THEO HƯỚNG ĐỀ MINH HỌA ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỢ GIÁO DỤC Mơn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: ... thích: • I giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái ổ sinh thái nhân tố sinh thái • II sai ổ sinh thái bao gồm khơng gian sinh thái nhân tố sinh thái Nơi nơi cư trú lồi • III trùng ổ sinh thái nguyên... D (1), (2), (3), (4) ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỢ GIÁO DỤC Mơn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC nam 2020 “Có đáp án chi tiết”, BỘ ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC nam 2020 “Có đáp án chi tiết”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn