Lý thuyết nhấn mạnh trong tiếng Anh EMPHASIS

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 18:57

Lý thuyết các cấu trúc nhấn mạnh trong tiếng Anh EMPHASIS Để chuẩn bị kiến thức cho các học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.Lý thuyết các cấu trúc nhấn mạnh trong tiếng Anh EMPHASIS Để chuẩn bị kiến thức cho các học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.Lý thuyết các cấu trúc nhấn mạnh trong tiếng Anh EMPHASIS Để chuẩn bị kiến thức cho các học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.Lý thuyết các cấu trúc nhấn mạnh trong tiếng Anh EMPHASIS Để chuẩn bị kiến thức cho các học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.Lý thuyết các cấu trúc nhấn mạnh trong tiếng Anh EMPHASIS Để chuẩn bị kiến thức cho các học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. EMPHASIS (NHẤN MẠNH) I / Nhấn mạnh danh từ, cụm từ 1/ Dùng đại từ phản thân Muốn nhấn mạnh danh từ hay cụm từ đại từ phản thân đặt sau từ cần nhấn mạnh Ex: Mr Tom teaches them French at an additional class a) Mr Tom himself teaches them French at an additional class b) Mr Tom teaches them themself at an additional class c) Mr Tom teaches them French itself at an additional class d) Mr Tom teaches them French at an additional class itself ( not at school ) 2/Dùng It is ,not that + S + Oa) I want to see Tom , I don' t want to see his assistant > It is Tom , not his assistant that I want to see b) I took ker hand after the light had gone out > It' s after the light had gone out that I took her hand 3/ It take + Sb + time + to Sth a) He spent two months to finish that work > It took him two months to finish that work b) Learning a language requires time and money > It takes time and money to learn a language II/ Nhấn mạnh động từ -Nhấn mạnh động tử thường -Dùng hay khứ đơn 1/ Câu phát biểu Dùng trợ động từ do/does/did trước động từ cần nhấn mạnh a) Go ahead I understand what you say b) I believe he does work hard c) She did see him in the street the other day 2/câu mệnh lệnh Dùng trợ động từ do/don't never trước động từ cần nhấn mạnh a) Why you stand here ? Do sit down please ! b) Do be aware of the danger you're going to be faced with c) Do hurry up please ! d) Don't you tease her e) Don't you forget that F) Never mind g) Never put of tomorrow what you can today Đôi dc đặt sau Inf h) Sit down please i) Hurry up, Ta dùng You thay Do j) You shut up k) You take these suitcase ây 3/Câu phủ định Dùng not sau động từ ( áp dụng cho lẫn khứ) Dùng never do/never does trước động từ cần nhấn mạnh ( ) Dùng never did trước động từ cần nhấn mạnh ( khứ ) a) Clever as he might be, he succeeded not in file b) I understand not a word you said c) He never does tell lies d) I never did see such a particular man III/ Nhấn mạnh tính từ Phần ko rõ ràng lắm, ta có nhiều cách để nhấn mạnh tính từ, thường biến đổi cấu trúc câu Các bạn theo dõi ví dụ sau a) Learing English is not easy >It is not easy to learn English b) Going abroad is difficullt > We found it difficult to go abroad c) He was very nice to help us > It was very nice of him to help us
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết nhấn mạnh trong tiếng Anh EMPHASIS, Lý thuyết nhấn mạnh trong tiếng Anh EMPHASIS

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn