2020 BỘ ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC “Có đáp án chi tiết”

155 70 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 18:31

Câu 25.Khi nói về hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. Coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Nếu xảy ra đột biến ở gen cấu trúc A thì có thể làm cho prôtêin do gen này quy định bị bất hoạt.II. Nếu xảy ra đột biến ở gen điểu hòa R làm cho gen này không được phiên mã thì các gen cấu trúc Z, Y, A cũng không được phiên mã.III. Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành thì các gen cấu trúc Z, Y, A không được phiên mã.IV. Nếu xảy ra đột biến mất 1 cặp nuclêôtit ở giữa cặp gen điều hòa R thì có thể làm cho các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã ngay cả khi một trường không có lactôzơ.A.4.B.1.C.2.D.3.Câu 26.Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên một nhiễm sắc thể.II. Đột biến chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.III. Có thể gây đột biến mất đoạn nhỏ để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn.IV. Đột biến lặp đoạn có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể.A. 2.B. 4. C. 3.D. 1.Câu 27. Một loài thực vật, alen A quy định thân co trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 54% số cây thân cao, quả ngọt. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?A. Quá trình giảm phân ở cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.B. F1 có tối đa 9 loại kiểu gen.C. Ở cây F1, cây thân thấp, quả ngọt chiếm 18,75%.D. Trong số các cây thân cao, quả chua ở F1, có 47 số cây có kiểu gen đồng hợp tử về cả 2 cặp gen.Câu 28. Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?I. Cho cây aaBb lai phân tích thì đời con có 2 loại kiểu hình, trong đó cây thân thấp, hoa trắng chiếm 50%.II. Cho cây thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, nếu đời F1 có hai loại kiểu hình thì chứng tỏ F1 có 3 loại kiểu gen.III. Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1. Nếu F1 có thân thấp, hoa trắng thì chứng tỏ F1 có 9 loại kiểu gen.IV. Các cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên thì đời con có tối đa 3 kiểu gen.A. 1.B. 4.C. 2.D. 3.Câu 29. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.II. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa.III. Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm sự đa dạng di truyền nên luôn dẫn tới tiêu diệt quần thể.IV. Khi không có tác động của các nhân tố: Đột biến, chọn lọc tự nhiên và di – nhập gen thì tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sẽ không thay đổi.A. 2.B. 1.C. 3.D. 4. BỘ ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC “Có đáp án chi tiết” ĐỀ THI MINH HỌA SỐ 01 THEO HƯỚNG ĐỀ MINH HỌA ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỢ GIÁO DỤC Mơn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1.Ở thực vật sống cạn, loại tế bào sau điều tiết q trình nước lá? A.Tế bào mô giậu B.Tế bào mạch gỗ C.Tế bào mạch rây D.Tế bào khí khổng Câu 2.Bộ phận hấp thụ nước Ion khoáng chủ yếu thực vật cạn A.Rễ B.Thân C.Lá D.Cành Câu Thứ tự phận ống tiêu hóa người A miệng -> thực quản -> dày -> ruột non -> ruột già -> hậu môn B miệng -> ruột non -> dày -> hầu -> ruột già -> hậu môn C miệng -> ruột non -> thực quản -> dày -> ruột già -> hậu môn D miệng -> dày -> ruột non -> thực quản -> ruột già -> hậu môn Câu 4.Loại phân tử sau cấu trúc đơn phân axit amin? A.Prôtêin B.Lipit C.ADN D.ARN Câu 5.Hợp tử hình thành trường hợp sau phát triển thành thể đa bội lẻ? A.Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1) B.Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử (n + 1) C.Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n) D.Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n) Câu 6.Lúa nước có 2n = 24 Mỗi giao tử có nhiễm sắc thể? A.12 B.48 C.24 D.6 Câu 7.Cho biết alen A trội hồn tồn so với alen a Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời gồm toàn cá thể có kiểu hình lặn? A aa  aa B Aa  aa C Aa  Aa D AA  aa Câu 8.Cơ thể có kiểu gen AaBBDd giảm phân khơng có đột biến sinh loại giao tử? A.2 B.8 C.6 D.4 Câu 9.Ở loài thực vật, kiểu gen có gen A gen B hoa có màu đỏ Nếu kiểu gen có A có gen B hoa có màu vàng Nếu khơng có gen A B hoa có màu trắng Hai cặp gen Aa Bb nằm cặp NST khác Kiểu gen hoa đỏ chủng là? A AABB B Aabb C.aaBB D.Aabb Câu 10.Ở người, alen A nằm nhiễm sắc thể X quy định máu đơng bình thường trội hồn tồn so với alen a quy định bệnh máu khó đơng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, trai cặp bố mẹ sau bị bệnh máu khó đơng? A XA Xa  Xa Y B Xa Xa  XA Y C XA Xa  XA Y D XA Xa  Xa Y Câu 11.Một quần thể người có tính trạng nhóm máu trạng thái cân di truyền, tần số loại alen quy định nhóm máu là: IA , IB , Io 0,4; 0,3; 0,3 Theo lí thuyết, tỉ lệ người có kiểu gen đồng hợp tính trạng nhóm máu A.0,64 B.0,26 C.0,16 D.0,34 Câu 12.Q trình sau khơng thuộc công nghệ tế bào? A.Dung hợp tế bào trần khác lồi B.Nhân vơ tính cừu Đơly C Ni cấy hạt phấn, sau gây lưỡng bội hóa để tạo dòng lưỡng bội D Chuyển gen từ tế bào sinh vật vào tế bào sinh vật khác Câu 13.Có nhân tố sau làm thay đổi tần số tương đối alen không theo hướng xác định? I Đột biến II Chọn lọc tự nhiển III Các yếu tố ngẫu nhiên IV Di – nhập gen A B C D Câu 14 Bằng chứng trực tiếp chứng minh q trình tiến hóa sinh vật A chứng giải phẫu so sánh B chứng tế bào học C chứng sinh học phân tử D chứng hóa thạch Câu 15 Quan sát số lượng cỏ mực quần xã sinh vật, người ta đếm 28 cây/m2 Số liệu cho ta biết đặc trưng quần thể? A Tỷ lệ đực/cái B Thành phần nhóm tuổi C Sự phân bố cá thể D Mật độ cá thể Câu 16 Khu sinh học sau có độ đa dạng sinh học cao nhất? A Hoang mạc B Rừng rụng ôn đới C Thảo nguyên D Rừng mưa nhiệt đới Câu 17 Khi nói hơ hấp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Nếu khơng có O2 thực vật tiến hành phân giải kị khí để lấy ATP II Q trình hơ hấp hiếu khí diễn qua giai đoạn, CO2 giải phóng giai đoạn chu trình Crep III Q trình hơ hấp thực vật ln tạo ATP IV Từ mol glucôzơ, trải qua hơ hấp kị khí (phân giải kị khí) tạo mol ATP A B C D Câu 18 Khi nói tiêu hóa động vật, phát biểu sau đúng? I Quá trình tiêu hóa ln cần có xúc tác enzim thủy phân II Ở động vật đơn bào, xảy tiêu hóa nội bào III Ở người, vừa tiêu hóa nội bào vừa tiêu hóa ngoại bào IV Tất lồi động vật ăn cỏ có dày ngăn A B C D Câu 19 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? A Trong điều kiện khơng có tác nhân đột biến khơng thể phát sinh đột biến gen B Cơ thể mang gen đột biến gọi thể đột biến C Đột biến gen di truyền cho hệ sau D Q trình tự nhân đơi ADN khơng theo ngun tắc bổ sung phát sinh đột biến gen Câu 20 Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cơ thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội, giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Thực phép lai P : AAAa  aaaa thu F1 Tiếp tục cho F1 lai phân tích thu FA Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình: A thân cao : thân thấp B thân cao : thân thấp C thân cao : thân thấp D 43 thân cao : 37 thân thấp Câu 21 Cho biết gen trội trội hoàn toàn, gen quy định tính trạng, khơng phát sinh đột biến Tiến hành phép lai ♂AaBbCcDdEE x ♀ aaBbccDdEE, thu F1 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đời F1 có 32 kiểu tổ hợp giao tử II Kiểu hình trội tất tính trạng chiếm tỉ lệ 9/64 III F1 có 16 loại kiểu hình 36 kiểu gen IV Có kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng A B C D Câu 22 Một quần thể sinh vật ngẫu phối chịu tác động chọn lọc tự nhiên, có cấu trúc di truyền hệ sau: F1 : 0, 20AA  0, 44Aa  0,36aa  P : 0, 25AA  0,50Aa  0, 25aa  F2 : 0,16AA  0,38Aa  0, 46aa  F3 : 0,09AA  0, 21Aa  0,70aa  Chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể theo hướng A loại bỏ kiểu gen đồng hợp trội kiểu gen đồng hợp lặn B loại bỏ kiểu gen đồng hợp lặn kiểu gen dị hợp C loại bỏ kiểu gen dị hợp giữ lại kiểu gen đồng hợp D loại bỏ kiểu gen đồng hợp trội kiểu gen dị hợp Câu 23 Khi nói phân bố cá thể quần thể, phát biểu sau đúng? A Trong quần thể, phân bố đồng xảy môi trường khơng đồng cạnh tranh lồi diễn khốc liệt B Về mặt sinh thái, phân bố cá thể loài cách đồng mơi trường có ý nghĩa giảm cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể C Phân bố đồng dạng trung gian phân bố ngẫu nhiên phân bố theo nhóm D Phân bố theo nhóm kiểu phân bố phổ biến phân bố theo nhóm sinh vật dễ bị kẻ thù tiêu diệt Câu 24.Khi nói lưới thức ăn, phát biểu sau đúng? A.Trong lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng thường có loài sinh vật B.Trong lưới thức ăn, động vật ăn thịt thường bậc dinh dưỡng cấp C.Hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn phức tạp hệ sinh thái tự nhiên D.Mỗi loài sinh vật thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác Câu 25.Khi nói hoạt động opêron Lac vi khuẩn E Coli, có phát biểu sau đúng? I Nếu xảy đột biến gen cấu trúc A làm cho prơtêin gen quy định bị bất hoạt II Nếu xảy đột biến gen điểu hòa R làm cho gen khơng phiên mã gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã III Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành gen cấu trúc Z, Y, A khơng phiên mã IV Nếu xảy đột biến cặp nuclêơtit cặp gen điều hòa R làm cho gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã trường lactơzơ A.4 B.1 C.2 D.3 Câu 26.Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? I Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể II Đột biến chuyển đoạn hai nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết III Có thể gây đột biến đoạn nhỏ để loại khỏi nhiễm sắc thể gen không mong muốn IV Đột biến lặp đoạn làm cho hai alen gen nằm nhiễm sắc thể A B C D Câu 27 Một loài thực vật, alen A quy định thân co trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, có 54% số thân cao, Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Quá trình giảm phân P xảy hoán vị gen với tần số 40% B F1 có tối đa loại kiểu gen C Ở F1, thân thấp, chiếm 18,75% D Trong số thân cao, chua F1, có 4/7 số có kiểu gen đồng hợp tử cặp gen Câu 28 Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, gen phân li độc lập Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho aaBb lai phân tích đời có loại kiểu hình, thân thấp, hoa trắng chiếm 50% II Cho thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, đời F1 có hai loại kiểu hình chứng tỏ F1 có loại kiểu gen III Cho thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 Nếu F1 có thân thấp, hoa trắng chứng tỏ F1 có loại kiểu gen IV Các thân thấp, hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên đời có tối đa kiểu gen A B C D Câu 29 Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau đúng? I Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể II Quá trình tiến hóa nhỏ diễn quy mơ quần thể diễn biến không ngừng tác động nhân tố tiến hóa III Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền nên dẫn tới tiêu diệt quần thể IV Khi khơng có tác động nhân tố: Đột biến, chọn lọc tự nhiên di – nhập gen tần số alen thành phần kiểu gen quần thể không thay đổi A B C D Câu 30 Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái ổ sinh thái loài nhân tố sinh thái II Ổ sinh thái lồi nơi chúng III Các lồi có ổ sinh thái trùng nhiều cạnh tranh chúng gay gắt IV Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi, loài tạo nên ổ sinh thái dinh dưỡng A B C D Câu 31 Khi nói thành phần hệ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Một hệ sinh thái ln có lồi sinh vật môi trường sống sinh vật II Tất lồi thực vật xếp vào nhóm sinh vật sản xuất III Sinh vật phân giải có chức chuyển hóa chất vơ thành chất hữu để cung cấp cho sinh vật tiêu thụ hệ sinh thái IV Xác chết sinh vật xếp vào thành phần hữu sinh hệ sinh thái A B C D Câu 32 Một lưới thức ăn gồm lồi mơ tả hình bên Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Có 15 chuỗi thức ăn II Chuỗi thức ăn dài có mắt xích III Nếu lồi K bị tuyệt diệt lồi lưới thức ăn có tối đa lồi IV Nếu loài E bị người đánh bắt làm giảm số lượng lồi M tăng số lượng A B C D Câu 33 Người ta chuyển số vi khuẩn E.coli mang phân tử ADN vùng nhân chứa N15 sang môi trường có N14 Các vi khuẩn nói thực tái lần liên tiếp tạo 60 phân tử ADN vùng nhân chứa N14 Sau chuyển vi khuẩn môi trường chứa N15 cho chúng đối tiếp lần Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Số phân tử ADN ban đầu 10 II Số mạch polinuclêôtit chứa N15 sau kết thúc trình 500 III Số phân tử ADN chứa N15 sau kết thúc trình 180 IV Số phân tử ADN chứa hai loại N14 N15 sau kết thúc trình 140 A B C D Câu 34 Khi nói đột biến cấu trúc NST, có phát biểu sau đúng? I Mất đoạn NST vị trí khác NST biểu kiểu hình giống II Mất đoạn NST có độ dài giống NST khác biểu kiểu hình giống III Mất đoạn NST có độ dài khác vị trí NST biểu kiểu hình giống IV Các đột biến đoạn NST vị trí khác biểu kiểu hình khác A B C D Câu 35 Một loài thực vật, cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng (P), thu F1 có 100% thân cao, hoa đỏ F1 tự thụ phấn, thu F2 có loại kiểu hình, thân thấp, hoa trắng chiếm 16% Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Khoảng cách hai gen 40cM II F2 có 9% số cá thể thân cao, hoa trắng III F2 có 66% số thân cao, hoa đỏ IV F2 có 16% số thân cao, hoa đỏ chủng A B C D Câu 36 Một loài thú, cho đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với mắt đỏ, ngắn (P), thu F1 có 100% mắt đỏ, đuôi ngắn Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có: 50% cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đưc mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài; 4% cá thể mắt trắng, đuôi ngắn; 4% cá thể đực mắt đỏ, dài Biết cặp tính trạng cặp gen quy định không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đời F2 có loại kiểu gen II Quá trình giảm phân thể xảy hoán vị ghen với tần số 16% III Lấy ngẫu nhiên cá thể F2, xác suất thu cá thể chủng 42% IV Nếu cho F1 lai phân tích thu Fa có cá thể đực mắt đỏ đuôi dài chiếm 4% A B C D Câu 37.Ở lồi thực vật, tính trạng hình dạng hai cặp gen A, a B, b phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B quy định dẹt; có hai alen trội A B quy định tròn; khơng có alen trội quy định dài Tính trạng màu sắc hoa cặp gen D, d quy định; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt, hoa đỏ: tròn, hoa đỏ: dẹt, hoa trắng: tròn, hoa trắng: dài, hoa đỏ Biết không xảy đột biến khơng có hốn vị gen Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Ad Bb I Cây P có kiểu gen aD II Lấy ngẫu nhiên tròn, hoa đỏ F1, xác suất thu chủng 20% III Lấy tròn, hoa đỏ cho tự thụ phấn thu đời có số tròn, hoa đỏ chiếm 50% IV Cho P lai phân tích đời có loại kiểu hình với tỉ lệ 1: 1: 1:1 A B C D Câu 38 Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định dài Cho thân cao, hoa đỏ, quà tròn ( P) tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ: thân cao, hoa đỏ, tròn: thân cao, hoa đỏ, dài: thân thấp, hoa đỏ, tròn: thân cao, hoa trắng, tròn: thân cao, hoa trắng, dài: thân thấp, hoa trắng, tròn Biết khơng xảy đột biến gen Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Ab Dd I Cây P có kiểu gen aB II F1 có tối đa 21 kiểu gen III Cho P lai phân tích thu đời có kiểu hình thân cao, hoa trắng, dài chiếm tỉ lệ 25% IV Nếu F1 có kiểu gen lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ, tròn F1 Xác suất thu dị hợp ba cặp gen 2/3 A B C D Câu 39 Một quần thể tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có thành phần kiểu gen 0,2AABb: 0,2AaBb: 0,2Aabb: 0,4aabb Cho quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có tối đa loại kiểu gen II Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua hệ III Trong tổng số thân cao, hoa đỏ F2 có 4/65 số có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen IV Ở F3, số có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64 A B C D Câu 40 Sơ đồ phả hệ dây mô tả di truyền hai bệnh người bệnh P bệnh M Alen A quy định không bị bệnh P trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh P; alen B quy định không bị bệnh M trội hoàn toàn so với alen b quy định bệnh M Các gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Dựa vào phả hệ này, có phát biểu sau đúng? I Người số dị hợp bệnh P II Người số có kiểu gen dị hợp hai cặp gen III Có thể biết kiểu gen người số người nói IV Nếu cặp vợ chồng số 5, sinh đứa thứ hai bị hai bệnh người số có hốn vị gen A B C D HẾT ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT D 11 D 21 D 31 B A 12 D 22 D 32 D A 13 B 23 B 33 C A D A D 14 D 15 D 16 D 17 C 24 D 25 D 26 B 27 A 34 A 35 D 36 A 37 B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT A 18 B 28 B 38 A A 19 D 29 B 39 C 10 B 20 A 30 D 40 D Câu Chọn đáp án D Tế bào khí khổng (tế bào hạt đậu) làm nhiệm vụ điều tiết đóng mở khí khổng nên điều tiết q trình nước Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án D A Sai Vì  n    n  1  2n  1: thể lệch bội B Sai Vì  n  1   n  1  2n   1: thể lệch bội C Sai Vì  2n    2n   4n : thể đa bội chẵn.D Đúng Vì  n    2n   3n : thể đa bội lẻ Câu Chọn đáp án AGiao tử có NST n =12 Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án D Cơ thể có kiểu gen AaBBDd giảm phân khơng có đột biế sinh 22 = loại giao tử Câu Chọn đáp án A - Tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb quy định nên di truyền theo quy luật tương tác gen - Khi có A B quy định hoa đỏ, chứng tỏ hai gen A B di truyền theo kiểu tương tác bổ sung - Khi có gen A gen B hoa có màu đỏ  Kiểu gen hoa đỏ chủng là: AABB Câu 10 Chọn đáp án B Vì người mẹ có kiểu gen XaXa nên truyền cho trai gen Xa Vì vậy, tất trai có kiểu gen XaY nên ln bị bệnh máu khó đơng Câu 11 Chọn đáp án D Có kiểu gen đồng hợp IAIA; IBIB; I0I0 Tỉ lệ kiểu gen IAIA = 0,16 Tỉ lệ kiểu gen IBIB = 0,09 Tỉ lệ kiểu gen I0I0 = 0,19  Tỉ lệ người có kiểu gen đồng hợp tính trạng nhóm máu 0,16 + 0,09 + 0,09 = 0,34 Câu 12 Chọn đáp án D Các phương pháp A, B, C thuộc công nghệ tế bào Phương pháp D thuộc công nghệ gen Câu 13 Chọn đáp án B Trong nhân tố trên, có chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hóa có hướng, chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số tương đối alen theo hướng xác định Các nhân tố I, III, IV làm thay đổi tần số tương đối alen không theo hướng xác định Câu 14 Chọn đáp án D Câu 15 Chọn đáp án D Mật độ cá thể Mật độ cá thể quần thể số lượng sinh vật sống đơn vị diện tích hay thể tích quần thể Ví dụ: mật độ thơng 1000 cây/ha diện tích đồi, mật độ sâu rau con/m2 ruộng rau, mật độ cá mè giống thả ao con/m2 nước Quan sát số lượng cỏ mực quần xã sinh vật, người ta đếm 28 cây/m2  Ở đề cập đến số lượng đơn vị diện tích  Số liệu đề cập đến mật độ quần thể Câu 16 Chọn đáp án D Câu 17 Chọn đáp án C Các phát biểu I, II, IV III Sai Vì hơ hấp sáng thực vật C3 không tạo ATP Hô hấp sáng (quang hơ hấp) q trình hơ hấp xảy ánh sáng, điều kiện thiếu CO2 thừa O2 Hô hấp sáng không tạo ATP, tiêu tốn 50% sản phẩm quang hợp Câu 18 Chọn đáp án B Có hai phát biểu I, II III sai người có tiêu hóa ngoại bào IV sai ngựa, thỏ động vật ăn cỏ, chúng có dày đơn dày ngăn Câu 19 Chọn đáp án D A sai điều kiện khơng có tác nhân đột biến phát sinh đột biến gen kết cặp nhầm bazo nito dạng B sai thể đột biến thể mang đột biến biểu kiểu hình C sai đột biến xoma không di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính Câu 20 Chọn đáp án A 1 Cơ thể AAAa giảm phân cho giao tử AA: Aa 2 Cơ thể aaaa giảm phân cho giao tử aa 1 P : AAA  aaaa  AAaa : Aaaa 2 Cho F1 lai phân tích ta có: 1 1   AAaa  aaaa   Fa :   AAaa : Aaaa : 6aaaa  2 6 6  1 1   Aaaa  aaaa   Fa :   Aaaa : aaaa  2 2  1 1  Tỉ lệ thân thấp sinh là:     2  Tỉ lệ thân cao sinh là:   3 Vậy theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình: thân cao : thân thấp Câu 21 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, II, III IV Giải thích: - I sai thể đực có cặp gen dị hợp nên có 16 loại giao tử; thể có cặp gen dị hợp nên có loại giao tử  số kiểu tổ hợp giao tử 16 x = 64 - II phép lai ♂AaBbCcDdEE x ♀aaBbccDdEE, thu đời có số kiểu hình 2x2x2x2x1=16 Và có số kiểu gen 2x3x2x3x1=36 - III phép lai ♂AaBbCcDdEE x ♀aaBbccDdEE, kiểu hình trội A-B-C-D-E- có tỉ lệ 3    1  4 64 - IV kiểu hình trội tính trạng (A-B-C-D-E-) gồm bốn kiểu gen, có kiểu gen cặp gen Bb kiểu gen cặp gen Dd Câu 22 Chọn đáp án D Qua hệ, ta thấy tần số kiểu gen đồng hợp trội kiểu gen dị hợp giảm, tần số kiểu gen đồng hợp lặn tăng  Chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể theo hướng loại bỏ kiểu gen đồng hợp trội kiểu gen dị hợp Câu 23 Chọn đáp án B A sai Vì mơi trường khơng đồng xảy phân bố theo nhóm Phân bố xảy môi trường đồng cá thể cạnh tranh khốc liệt C sai Vì phân bố ngẫu nhiên dạng trung gian phân bố đồng phân bố theo nhóm D sai Vì phân bố theo nhóm kiểu phân bố phổ biến Câu 24 Chọn đáp án D A sai lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng thường có nhiều lồi sinh vật B sai lưới thức ăn, thực vật thường bậc dinh dưỡng cấp C sai hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn đơn giản hệ sinh thái tự nhiên Câu 25 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, I, III IV Các gen Z, Y, A operon Lac chịu kiểm soát protein ức chế Do đó, gen điều hòa bị đột biến khả phiên mã đột biến làm cho protein ức chế bị chức gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã liên tục - Đột biến gen Z gen Y gen A làm thay đổi cấu truc mARN gen bị đột biến mà không liên quan đến gen khác Khi gen bị đột biến cấu trúc protein gen mã hóa bị thay đổi cấu trúc chức sinh học - Gen điều hòa phiên mã liên tục để tổng hợp protein ức chế bám lên vùng vận hành làm ngăn cản phiên mã gen Z, Y, A II sai Vì gen điều hòa khơng phiên mã gen Z, Y, A liên tục phiên mã Câu 26 Chọn đáp án B Cả phát biểu I Vì đảo đoạn làm thay đổi vị trí gen II Vì chuyển đoạn NST làm thay đổi thành phần số lượng gen NST bị đột biến III Vì đoạn NST bị chứa gen có hại đột biến loại bỏ gen có hại khỏi kiểu gen IV Vì lặp đoạn làm cho A a nằm NST Câu 27 Chọn đáp án A F1 gồm loại kiểu hình  P dị hợp cặp gen F1 có 54% số thân cao, ( A-B-)  ab/ab có tỉ lệ = 0,54 – 0,5 = 0,04 - Vì ab/ab = 0,04 nên giao tử ab = 0,2  HVG 40%  A - Vì có HVG hai giới P dị hợp hai cặp gen nên F1 có 10 kiểu gen  B sai - Cây thấp, ( aaB-) có tỉ lệ 0,25 – 0,04 = 0,21 = 21%  C sai - Trong số thân cao, chua F1, số có kiểu gen đồng hợp tử hai cặp gen có 0,5  0, 04   D sai tỉ lệ  0,5  0, 04 - Câu 28 Chọn đáp án B Cả phát biểu I Vì aaBb lai phân tích đời có 1aaBb 1aabb  thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa trắng II Vì thân cao, hoa trắng có kí hiệu kiểu gen A-bb Khi A-bb tự thụ phấn, sinh đời có loại kiểu hình chứng tỏ A-bb có kiểu gen Aabb  Aabb tự thụ phấn đời có loại kiểu gen III Vì thân cao, hoa đỏ có kí hiệu kiểu gen A-B- Cây tự thụ phấn mà đời có kiểu hình thấp, hoa trắng (aabb) chứng tỏ A-B- có kiểu gen AaBb  đời có loại kiểu gen IV Vì thân thấp, hoa đỏ có kí hiệu kiểu gen aaBb đời có loại kiểu gen Câu 29 Chọn đáp án B Chỉ có phát II  I sai chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định  III sai yêu tố ngẫu nhiên nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền không dẫn tới tiêu diệt quần thể  IV sai khơng có tác động nhân tố: đột biến, chọn lọc tự nhiên di – nhập gen tần số alen thành phần kiểu gen quần thể bị thay đổi yếu tố ngẫu nhiên Câu 30 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, I, III IV Giải thích:  I giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái ổ sinh thái nhân tố sinh thái  II sai ổ sinh thái bao gồm không gian sinh thái nhân tố sinh thái Nơi nơi cư trú lồi  III trùng ổ sinh thái nguyên nhân dẫn tới giống nhu cầu sống Vì có nhu cầu giống sống môi trường nên cạnh tranh Càng giống nhu cầu cạnh tranh gay gắt  IV tất đặc điểm mồi, phương thức kiếm mồi, tạo thành ổ sinh thái dinh dưỡng Câu 31 Chọn đáp án B Có phát biểu phát biểu I II III – Sai Vì sinh vật phân giải có chức chuyển hóa chất hữu thành chất vô trả lại môi trường sống IV – Sai Vì thành phần hữu sinh hệ sinh thái sinh vật sản xuất sinh vật tiêu thụ Câu 32 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, I, III IV Giải thích:  II sai chuỗi thức ăn dài có mắt xích, A  I  K  H  C  D  E  III K bị tuyệt diệt M bị tuyệt diệt (vì K nguồn thức ăn cảu M) Do đó, lại lồi  IV E khống chế sinh học D M nên E bị giảm số lượng D M tăng số lượng Câu 33 Chọn đáp án C Cả phát biểu Giải thích:  I nhân đơi lần số phân tử ADN hồn tồn  23  2 k  6k  60  k  10  II kết thúc q trình nhân đơi (3 lần + lần) tạo số phân tử ADN 10  25  320 phân tử Trong đó, số mạch phân tử có chứa N14  10   24    140  Số mạch polinuclêôtit chứa N15 sau kết thúc trình  10   25 140  500  III số phân tử ADN chứa N15  10   25   24   180  IV q trình nhân đơi diễn theo nguyên tắc bán bảo tồn số phân tử ADN chứa loại N14 N15 số phân tử ADN có N14  10   24    140 Câu 34 Chọn đáp án A Kiểu hình thể đột biến kiểu gen quy định, gen khác biểu kiểu hình khác nên đáp án có đáp án I sai Vì đoạn vị trí khác NST đoạn bị chứa gen khác nên biểu kiểu hình khác II sai Vì đoạn NST khác chứa gen bị khác nên biểu kiểu hình khác III sai Vì đoạn NST có độ dài khác NST số lượng gen bị khác nên biểu kiểu hình đột biến khác Câu 35 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, II, III IV Giải thích: F1 chứa 100% thân cao, hoa đỏ  F1 dị hợp cặp gen Gọi A gen quy định thân cao, a gen quy định thân thấp  A a  Hãy viết trình tự nuclêơtit mARN sơ khai tổng hợp từ gen A 5’ UAX AUG XAU XGA 3’… B AUG XAU XGA… C 5’TAXATGXATXGA5’ D AUGUAXGUAGXU… Câu 12 Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng thừa nhiễm sắc thể cặp tương đồng gọi A thể ba B thể ba kép C thể bốn D thể tứ bội Câu 13 Một gen có 1200 nuclêơtit có 30% ađênin Do đột biến chiều dài gen giảm 10,2 A0 liên kết hydrô Số nuclêôtit tự loại mà môi trường phải cung cấp gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp lần A A = T = 1432 ; G = X = 956 B A = T = 1440 ; G = X = 960 C A = T = 1080 ; G = X = 720 D A = T = 1074 ; G = X = 717 Câu 14 Trong trình giảm phân tế bào sinh dục đực loài xảy tượng mơ tả hình bên Cho số nhận xét sau: (1) Hiện tượng đột biến chuyển đoạn không tương hỗ (2) Hiện tượng xảy kỳ đầu lần giảm phân (3) Hiện tượng xảy trao đổi chéo không cân cromatit nguồn gốc thuộc cặp NST tương đồng (4) Tỉ lệ giao tử mang đột biến tạo từ tế bào 1/2 Số kết luận A B C D Câu 15 Sau đưa giả thuyết phân li đồng đều, Men Đen kiểm tra giả thuyết cách nào? A Lai phân tích B Lai thuận C Lai nghịch D Cho tự thụ Câu 16 Điều kiện đảm bảo cho di truyền độc lập cặp tính trạng A gen khơng có hồ lẫn vào B gen phải nằm NST khác C số lượng cá thể nghiên cứu phải lớn D gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn Câu 17 Phép lai xuất tỉ lệ kiểu hình : :1 : 1? AB ab aB Ab Ab ab Ab Ab A B C D x x x x ab ab ab ab aB ab aB aB Câu 18 Hiện tượng di truyền thẳng liên quan đến trường hợp sau đây? A Gen NST Y B Gen trội NST thường C Gen NST X D Gen lặn NST thường Câu 19 Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường tính trạng A số lượng B chất lượng C trội lặn hồn tồn D trội lặn khơng hồn tồn Ab Câu 20 Xét tổ hợp gen Dd, tần số hốn vị gen 18% tỉ lệ phần trăm loại giao tử hoán vị aB A AB D = Ab d = aB D = ab d = 4,5% B AB D = AB d = ab D = ab d = 4,5% C AB D = Ab d = aB D = ab d = 9,0% D AB D = AB d = ab D = ab d = 9,0% Câu 21 Tiến hành phép lai thuận nghịch hoa phấn (Mirabilis jalapa) thu kết sau: Lai thuận: P: ♀ xanh x ♂ đốm F1: 100% xanh Lai nghịch: P: ♀ đốm x ♂ xanh F1: 100% đốm Nếu cho F1 phép lai thuận tự thụ phấn kiểu hình F2 nào? A xanh : đốm B xanh : đốm C xanh : đốm D 100% xanh Câu 22 Cho có kiểu gen AB//ab De//dE tự thụ phấn, đời thu nhiều loại kiểu hình kiểu hình tính trạng trội chiếm tỉ lệ 33,165% Nếu khoảng cách di truyền A B 20cM, khoảng cách di truyền D e A 40cM B 20cM C 10cM D 30cM Câu 23 Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng , gen phân li độc lập Cho hai đâu (P) giao phấn với thu F1 gồm 37,5% thân cao; hoa đỏ 37,5% thân thấp, hoa đỏ 12,5% thân cao; hoa trắng 12,5% thân thấp, hoa trắng Biết không xảy đột biến theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen F1 A 3:3:1:1 B 2:2:1:1:1:1 C 1:1:1:1:1:1:1:1 D 3:1:1:1:1:1 Câu 24 Trong phép lai hai cá thể có kiểu gen P: AaBbDdEeHH × AabbDDeehh Các cặp gen quy định tính trạng khác nằm cặp NST tương đồng khác Tỉ lệ đời  F1  có kiểu gen đồng hợp cặp dị hợp cặp 27 A B C D 64 16 32 Câu 25 Ở loài thực vật alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hồn tồn so với alen b quy định dài Cho giao phối chủng lồi (P) khác hai cặp tính trạng, tương phản thu F1 gồm toàn thân cao, tròn Cho F1 tự thụ phấn thu F2 gồm kiểu hình, 50,16% thân cao, tròn Biết q trình giảm phân hình thành giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Kiểu gen tần số hoán vị gen F1 AB Ab AB Ab A ; f = 8% B ; f = 16% C ; f = 16% D ; f = 8% ab aB ab aB Câu 26 Khi lai giống bí ngơ chủng dẹt dài với F1 có dẹt Cho F1 lai với bí tròn F2: 152 bí tròn: 114 bí dẹt: 38 bí dài Nếu cho F1 lai với nhau, tổng số bí tròn xuất hệ sau, số bí tròn dị hợp chiếm tỉ lệ A 1/3 B 2/3 C 1/4 D 3/8 Câu 27 Với hai gen alen B b, nằm NST thường, B quy định tính trạng hoa đỏ, b quy định tính trạng hoa vàng, gen trơi trội hồn toàn Tiến hành lai hoa đỏ với hoa vàng F1 tỉ lệ 50% hoa đỏ : 50% hoa vàng, sau đo cho F1 tạp giao F2 tỉ lệ phân tính A hoa đỏ :1 hoa vàng B 15 hoa đỏ: hoa vàng C hoa đỏ : hoa vàng D hoa đỏ :1 hoa vàng Câu 28 Ở lồi thực vật, xét gen có hai alen, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể thuộc loài có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ: hoa trắng Sau hệ tự thụ phấn, F3 có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 7,5% Theo lí thuyết, cấu trúc di truyền quần thể hệ P A 0,3AA + 0,6Aa + 0,1aa = B 0,6AA + 0,3Aa + 0,1aa = C 0,1AA + 0,6Aa + 0,3aa = D 0,7AA + 0,2Aa + 0,1aa = Câu 29 Một quần thể thực vật có A quy định cao trội hoàn toàn a quy định thấp hệ P có cấu trúc di truyền 0,6Aa + 0,4aa Theo lý thuyết có phát biểu sau đúng? (1) Nếu quần thể ngẫu phối cấu trúc di truyền F3 là: 0,09AA + 0,42 Aa + 0,49aa (2) Quần thể ngẩu phối có tần số tương đối A/a= 0,7/0,3 (3) Cho tất P tự thụ tổng số 1200 F2 số thấp 450 (4) Quần thể tự thụ F1 có cấu trúc di truyền là: 0,15AA + 0,3Aa + 0,55aa A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 30 Cây pomato – lai khoai tây cà chua tạo phương pháp A cấy truyền phôi B nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo C dung hợp tế bào trần D nuôi cấy hạt phấn Câu 31 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh M N người; bệnh hai alen gen quy định Hai gen nằm nhiễm sắc thể liên kết hồn tồn Biết khơng xảy đột biến, người số không mang alen bệnh M, người số mang hai loại alen gây bệnh M N Phân tích phả hệ trên, có phát biểu sau đúng? I Có thể xác định tối đa kiểu gen 10 người II Tất cặp 10-11 bị hai bệnh III Xác suất sinh thứ không bị bệnh cặp 8-9 50% IV Hai cặp vợ chồng hệ thứ hai sinh bị hai bệnh A B C D Câu 32 Lồi người hình thành vào kỉ A đệ tam B đệ tứ C jura D tam điệp Câu 33 Nhân tố làm biến đổi tần số alen quần thể cách nhanh chóng, đặc biệt kích thước quần thể nhỏ bị giảm đột ngột A đột biến B di nhập gen C yếu tố ngẫu nhiên D giao phối không ngẫu nhiên Câu 34 Cho nhân tố sau: (1) Đột biến (2) Chọn lọc tự nhiên (3) Các yếu tố ngẫu nhiên (4) Giao phối ngẫu nhiên Cặp nhân tố đóng vai trò cung cấp ngun liệu cho q trình tiến hố A (1) (2) B (2) (4) C (3) (4) D (1) (4) Câu 35 Giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể theo hướng A làm giảm tính đa hình quần thể B giảm kiểu gen dị hợp tử, tăng kiểu gen đồng hợp tử C thay đổi tần số alen quần thể D tăng kiểu gen dị hợp tử, giảm kiểu gen đồng hợp tử Câu 36 Quan hệ hỗ trợ quần xã biểu A cộng sinh, hội sinh, hợp tác B quần tụ thành bầy hay cụm hiệu nhóm C kí sinh, ăn loài khác, ức chế cảm nhiễm D cộng sinh, hội sinh, kí sinh Câu 37 Nhóm cá thể quần thể? A Cây cỏ ven bờ B Đàn cá rô ao C Cá chép cá vàng bể cá cảnh D Cây vườn Câu 38 Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tơm → Cá rơ → Chim bói cá Trong chuỗi thức ăn này, cá rô thuộc bậc dinh dưỡng A cấp B cấp C cấp D cấp Câu 39 Quần thể dễ có khả suy vong kích thước đạt: A mức tối thiểu B mức tối đa C mức tối thiểu D mức cân Câu 40 Cho hoạt động người sau đây: (1) Khai thác sử dụng hợp lí dạng tài ngun có khả tái sinh (2) Bảo tồn đa dạng sinh học (3) Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hại nông nghiệp (4) Khai thác sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản Giải pháp phát triển bền vững hoạt động A (2) (3) B (1) (2) C (1) (3) D (3) (4) ĐÁP ÁN Câu B lông hút rễ Câu C Mạch gỗ Câu A Diệp lục a Câu A Hơ hấp hệ thống ống khí Câu C Ngựa, thỏ, chuột Câu D Tiết diện mạch độ chênh lệch huyết áp đoạn mạch Câu B gen Câu A Bệnh ung thư máu Câu B lưỡng bội loài khác Câu 10 C khởi động Câu 11 A 5’ UAX AUG XAU XGA 3’… Câu 12 B thể ba kép Câu 13 D A = T = 1074 ; G = X = 717 Câu 13 Đáp án : D Gen có 1200 nuclêơtit có 30% ađênin Có A = T = 360 G = X = 240 Chiều dài gen giảm 10,2Ao ó cặp nu Ngồi liên kết H => Vậy gen bị cặp A-T cặp G-X => Số nu gen đột biến : A = T = 358 G = X = 239 Gen nhân đôi lần, cần môi trường cung cấp : A = T = 358 x (22 – 1) = 1074 G = X = 239 x = 717 Câu 14 (1) sai, quan sát hình trước sau đột biến cho thấy tượng đoạn lặp đoạn (2) sai, tượng NST tồn thành cặp tương đồng nên xảy kỳ đầu giảm phân (3) sai, hện tượng xảy trao đổi chéo không cân cromatit khác nguồn gốc thuộc cặp NST tương đồng (4) đúng, quan sát hình sau đột biến, NST phân chia cho tế bào con, nên tỉ lệ giao tử mang đột biến tạo từ tế bào 1/2 (gồm bình thường, đoạn, lặp đoạn) Câu 15 A Lai phân tích Câu 16 B gen phải nằm NST khác aB Ab Câu 17 B x ab ab Câu 18 A Gen NST Y Câu 19 A số lượng Câu 20 B AB D = AB d = ab D = ab d = 4,5% Câu 21 D 100% xanh AB DE AB De Câu 22 Xét phép lai : x ab dE ab dE => A-B-D-E- = 33,165% B Có khoảng cách di truyền A B 20cM nên tần số hoán vị A/a (hoặc ) 20% b => Giao tử ab = 0,4 => Kiểu hình aabb = 0,4 x 0,4 = 0,16 => Kiểu hình A-B- = 50% + 16% = 66% 0,33165 = 50,25% 66 => Kiểu hình ddee = 0,25% => Giao tử de = 0,05 = 5% D E => Tần số hoán vị (hoặc ) 10% d e => Khoảng cách di truyền D e 10cM Câu 23 Đáp án : B F1 : cao, đỏ : thấp, đỏ : thấp đỏ : cao trắng Cao : thấp = :1 => P : Aa x aa F1 : 1Aa : 1aa Đỏ : trắng = : => P : Bb x Bb F1 : 1BB : 2Bb : 1bb Do gen phân li độc lập nên tỉ lệ phân li kiểu gen F1 (1:1).(1:2:1) = 2:2:1:1:1:1 Câu 24 Đáp án C Ta thấy phép lai P: AaBbDdEeHH × AabbDDeehh có kết phân li tích phép lai nhỏ 1 Trong phép lai phân li theo tỷ lệ đồng hợp dị hợp Riêng phép lai 2 HH x hh ln cho dị hợp Vậy để tìm tỉ lệ đời có kiểu gen đồng hợp cặp dị hợp cặp ta tìm tỉ lệ đời có kiểu => Kiểu hình D-E- = 1 gen đồng hợp cặp dị hợp cặp      C34  2 Câu 25 Đáp án : D P chủng hai cặp gen tương phản => F1 dị hợp hai cặp gen Có cá thể có kiểu hình thân cao , tròn ( A-B- ) chiếm 50,16 % ð (aa,bb) = 50,16 % - 50 % = 0,16% = 0,0016 ð Hoán vị hai bên với tần số ð 0,0016 aabb = 0,04 ab x 0,04 ab ð ab = 0,04 ab < 0,25 ð ab giao tử hoán vị => Kiểu gen F1 ð Tần số hoán vị gen 0,04 x = 0,08 = % Câu 26 B 2/3 Câu 27 Đáp án C Tiến hành lai hoa đỏ với hoa vàng F1 tỉ lệ 50% hoa đỏ : 50% hoa vàng, ta có phép lai: P: Bb x bb F1: 1Bb : 1bb Tỉ lệ giao tử: 1/4B : 3/4b Tỉ lệ kiểu hình hoa vàng là: 3/4 x 3/4 = 9/16 Vậy tỉ lệ phân lo kiểu hình đời là: hoa đỏ : hoa vàng Câu 28: A P : 0,9A- : 0,1aa Tự thụ hệ F3 : Aa = 7,5% => P có Aa = 7,5% x 23 = 60% => Ở P có AA = 0,9 – 0,6 = 0,3 Vậy cấu trúc P : 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa Câu 29 (1) vì: quần thể ngẫu phối p=0,3,q=0,7 áp dụng cơng thức ta có p2 AA + 2pq AA + q2 + aa=0,09AA + 0,42 Aa + 0,49aa (2) Sai vì: quần thể ngẫu phối p=0,3,q=0,7 (3) sai vì: quần thể tự thụ áp dụng cơng thức ta có tỉ lệ kiểu gen aa=[1-(1/2)2 /2] x 0,6 + 0,4 =0,625 x1200=750 450 (4) áp dụng cơng thức tự thụ F1 ta có cấu trúc Tỉ lệ kiểu gen AA=[1-(1/2) /2] x 0,6 =0,15 Tỉ lệ kiểu gen Aa=(1/2) x 0,6 =0,3 Tỉ lệ kiểu gen AA=[1-(1/2) /2] x 0,6 +0,4 =0,55 Đáp án 1, chọn đáp án B Câu 30 C dung hợp tế bào trần Câu 31 Đáp án BCó phát biểu đúng, I II  Đáp án B Cặp số 8-9 không bị bệnh sinh số 12 gái bị bệnh M  Bệnh M gen lặn nằm NST thường Cặp số 8-9 không bị bệnh sinh số 13 bị bệnh N  Bệnh N gen lặn quy định Vì tốn cho biết gen quy định hai bện nằm NST  Cả hai bệnh gen lặn nằm NST thường Quy ước: m quy định bệnh M; n quy định bệnh N; Các alen trội M N không quy định bệnh Mn MN Mn Theo người số có kiểu gen ; người số có kiểu gen Mn mn mN MN Mn  Người số 11 có kiểu gen Mn mN mn Người số có kiểu gen mn Mn Mn Người số có kiểu gen  Người số có kiểu gen mN mN mN Người số bị bệnh M nên có kiểu gen mn mN Người số bị bệnh M có bị bệnh N nên kiểu gen người số mn Mn Người số 10 có kiểu gen mn Mn Người số có kiểu gen mN mN Người số 12 có kiểu gen mN Mn Người số 13 có kiểu gen Mn  I (Biến kiểu gen 10 người, có người chưa biết 4, 6, 11) Mn MN Mn II sai Vì người số 10 có kiểu gen , người số 11 có kiểu gen mn Mn mN  Cặp 10-11 sinh khơng bị bệnh Mn MN III Vì người số có kiểu gen ; Người số có kiểu gen  Sinh không bị bệnh với mN mn xác suất 50% IV sai Vì cặp vợ chồng 8-9 khơng thể sinh bị hai bệnh Câu 32 B đệ tứ Câu 33 C yếu tố ngẫu nhiên Câu 34 D (1) (4) Câu 35 B giảm kiểu gen dị hợp tử, tăng kiểu gen đồng hợp tử Câu 36 A cộng sinh, hội sinh, hợp tác Câu 37 B Đàn cá rô ao Câu 38 D cấp Câu 39 A mức tối thiểu Câu 40 B (1) (2) ĐỀ THI MINH HỌA SỐ 19 THEO HƯỚNG ĐỀ MINH HỌA ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỢ GIÁO DỤC Mơn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Hơ hấp hiếu khí gồm giai đoạn A đường phân, chu trình Crep chuỗi truyền electron hơ hấp B đường phân, chu trình Crep chuỗi truyền electron quang hợp C đường phân, chu trình Crep D đường phân lên men Câu : Vi khuẩn chuyển hóa N2 thành NH4+? A Vi khuẩn nitrat hóa B Vi khuẩn phản nitrat hóa C Vi khuẩn amơn hóa D Vi khuẩn cố định Nitơ Câu : : Một đoạn phân tử ADN sinh vật nhân thực có trình tự nuclêơtit mạch mang mã gốc 3'… AAAXAATGGGGA…5' Trình tự nuclêơtit mạch bổ sung đoạn ADN A 5' AAAGTTAXXGGT…3' B 5' GTTGAAAXXXXT…3' C.5' TTTGTTAXXXXT…3' D 5' GGXXAATGGGGA…3' Câu 4: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức A tất loài dùng chung mã di truyền B mã mở đầu AUG, mã kết thúc UAA, UAG, UGA C nhiều ba xác định axit amin D ba mã hoá mã hoá cho loại axit amin Câu 5: Lúa tẻ có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 Số lượng nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng lúa tẻ lệch bội dạng thể ba nhiễm là: A 22 B 25 C 21 D 23 Câu 6: Nội dung điều hòa hoạt động gen A điều hồ hoạt động nhân đơi ADN B điều hòa q trình dịch mã C điều hòa lượng sản phẩm gen D điều hòa q trình phiên mã Câu 7: Trong lịch sử phát triển sinh vật trái đất, có mạch dẫn động vật chuyển lên sống cạn vào đại A cổ sinh B nguyên sinh C trung sinh D tân sinh Câu 8: Với cặp gen không alen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng, cách viết kiểu gen không đúng? Aa Ab AB Ab A B C D Ab bb ab ab Câu 9: Thú có túi sống phổ biến khắp châu Úc Cừu nhập vào châu Úc, thích ứng với môi trường sống dễ dàng phát triển mạnh, giành lấy nơi tốt, làm cho nơi thú có túi phải thu hẹp lại Quan hệ cừu thú có túi trường hợp mối quan hệ A Hội sinh B Ức chế - cảm nhiễm C Động vật ăn thịt mồi D Cạnh tranh khác loài Câu 10: Nhóm động vật sau có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX giới mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY? A Gà, bồ câu, bướm B Hổ, báo, mèo rừng C Thỏ, ruồi giấm, sư tử D Trâu, bò, hươu Câu 11: Đối tượng nghiên cứu Men đen A đậu Hà Lan B ruồi giấm C lúa D hoa phấn Câu 12: Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể xảy nhiễm sắc thể thường mà không xảy nhiễm sắc thể giới tính B Đột biến đảo đoạn làm cho gen từ nhóm liên kết chuyển sang nhóm liên kết khác C Đột biến đoạn không làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể D Đột biến chuyển đoạn khơng làm thay đổi số lượng thành phần gen nhiễm sắc thể Câu 13: Để tạo giống trồng có kiểu gen đồng hợp tử tất cặp gen, người ta sử dụng phương pháp sau đây? A Lai khác dòng B Cơng nghệ gen C lai tế bào xơma khác lồi D Ni hạt phấn sau lưỡng bội hóa Câu 14: Khoảng thuận lợi khoảng NTST A mức độ phù hợp cho khả tự vệ sinh vật B mức độ phù hợp cho khả sinh sản sinh vật C đảm bảo tốt cho lồi, ngồi khoảng sinh vật khơng chịu đựng D mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực chức sống tốt Câu 15: Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tơm → Cá rơ → Chim bói cá Trong chuỗi thức ăn này, cá rô A sinh vật tiêu thụ bậc thuộc bậc dinh dưỡng cấp B sinh vật tiêu thụ bậc thuộc bậc dinh dưỡng cấp C sinh vật tiêu thụ bậc thuộc bậc dinh dưỡng cấp D sinh vật tiêu thụ bậc thuộc bậc dinh dưỡng cấp Câu 16: Thực vật hấp thụ nitơ dạng A NO2- NO3- B NO3- NH4+ C NO2- NH4+ D NH4+ N2 Câu 17: Coren thực lai hai hoa phấn Lai thuận : cho mẹ đốm lai bố xanh thu F1 100% đốm Lai nghịch : cho mẹ xanh lai bố đốm thu F1 100% xanh Hãy rút quy luật di truyền phép lai A phân li độc lập B di truyền liên kết với giới tính C tương tác gen cộng gộp D di truyền theo dòng mẹ Câu 18: Người đưa khái niệm biến dị cá thể A Menđen B Đacuyn C Moocgan D Lamac Câu 19: Hóa chất dùng thực hành để phát diệp lục carotenoit A nước gia ven B nước vôi C carmin D nước cồn 90o Câu 20: Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau không đúng? A Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa dao động khác lồi B Kích thước quần thể khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn phát triển C Kích thước tối đa giới hạn lớn số lượng mà quần thể đạt được, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống mơi trường D Kích thước tối thiểu số lượng cá thể mà quần thể cần có để trì phát triển Câu 21: Nhân tố tiến hóa khơng làm thay đổi tần số alen lại làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể giao phối A giao phối không ngẫu nhiên B yếu tố ngẫu nhiên C đột biến D di – nhập gen Câu 22: Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng kiểu gen cần tạo cá thể A có kiểu hình khác B có kiểu gen khác C có kiểu gen D có kiểu hình giống Câu 23: Các nhân tố sau vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm phong phú vốn gen quần thể? A Chọn lọc tự nhiên giao phối không ngẫu nhiên B Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên C Giao phối ngẫu nhiên chế cách li D Đột biến di - nhập gen Câu 24: Trật tự di chuyển thức ăn ống tiêu hóa người A Miệng, thực quản, ruột non, dày, ruột già B Miệng, thực quản, dày, ruột non, ruột già C Miệng, dày, thực quản, ruột non, ruột già D Miệng, thực quản, ruột non, ruột già, dày Câu 25: Trong hoạt động sau người, có hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? (1) Sử dụng tiết kiệm nguồn nước (2) Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên tái sinh không tái sinh (3) Xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên (4) Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, tránh đốt rừng, làm nương rẫy A B C D Câu 26: Theo Menđen, tính trạng thể A nhân tố di truyền quy định B cặp nhân tố di truyền quy định C hai nhân tố di truyền khác loại quy định D hai cặp nhân tố di truyền quy định Câu 27: Trong trình dịch mã, loại axit nuclêic có chức vận chuyển axit amin A ADN B mARN C tARN D rARN Câu 28: Vi khuẩn chuyển hóa NO3- thành N2 ? A Vi khuẩn nitrat hóa B Vi khuẩn phản nitrat hóa C Vi khuẩn amơn hóa D Vi khuẩn cố định Nitơ Câu 29: Ở người, hội chứng Tơcnơ dạng đột biến A thể (2n – 1) B thể ba (2n + 1) C thể bốn (2n + 2) D thể khơng (2n – 2) Câu 30: Khi nói gen nhân, phát biểu sau đúng? A Các gen ngồi nhân ln phân chia cho tế bào phân bào B Gen nhân biểu kiểu hình giới khơng biểu kiểu hình giới đực C Gen ngồi nhân biểu kiểu hình trạng thái đồng hợp tử D Gen nhân di truyền theo dòng mẹ Câu 31: Ở đậu thơm, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập tham gia quy định theo kiểu tương tác bổ sung Khi kiểu gen đồng thời có mặt gen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ thẫm, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho biết trình giảm phân diễn bình thường, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ thẫm : hoa trắng? A AaBb x AaBb B AaBb x aaBb C AaBb x AAbb D AaBb x Aabb Câu 32: Cho phép lai P: AB Ab x Biết gen liên kết hồn tồn Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen aa aB AB F1 aB A 1/8 B 1/16 C ẵ D ẳ Cõu 33: Alen B dài 221 nm có 1669 liên kết hiđrơ, alen B bị đột biến thành alen Từ tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào cung cấp cho trình nhân đơi cặp gen 1689 nuclêơtit loại timin 2211 nuclêôtit loại xitôzin Dạng đột biến xảy với alen B A thay cặp G-X cặp A-T B thay cặp A-T cặp G-X C cặp A-T D cặp G-X Câu 34: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn AB D d AB D so với alen d quy định mắt trắng Thực phép lai P: X X  X Y , thu F1 Trong ab ab tổng số ruồi F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5% Theo lí thuyết, tổng số ruồi F1, ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ A 1,25% B 3,75% C 5% D 2,5% Câu 35: Ở lồi sinh vật lưỡng bội, xét hai lơcut gen Lơcut I nằm nhiễm sắc thể thường có alen; lôcut II nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có alen Q trình ngẫu phối tạo quần thể loài tối đa loại kiểu gen hai lôcut trên? A 10 B C 15 D Câu 36: Ở loài sinh vật, xét gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen A a Một quần thể loài trạng thái cân di truyền có tần số kiểu gen đồng hợp trội hai lần tần số kiểu gen dị hợp Theo lí thuyết, tần số alen A a quần thể A 0,2 0,8 B 0,33 0,67 C 0,67 0,33 D 0,8 0,2 Câu 37: Giả sử lượng đồng hóa sinh vật dị dưỡng chuỗi thức ăn sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 500 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 620 Kcal Hiệu suất sinh tháo bật dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp bật dinh dưỡng cấp với bật dinh dưỡng cấp chuỗi thức ăn : A.9% 10% B 12% 10% C 10% 12% D 10% 9% Câu 38: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Xét phép lai sau: (1) AaBb  aabb (2) aaBb  AaBB (3) aaBb  aaBb (4) AABb  AaBb (5) AaBb  AaBB (6) AaBb  aaBb (7) AAbb  aaBb (8) Aabb  aaBb Theo lí thuyết, phép lai trên, có phép lai cho đời có loại kiểu hình? A B C D Câu 39: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định chín sớm trội hồn tồn so với alen b quy định chín muộn Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho thân cao, chín sớm (cây Q) lai với thân thấp, chín muộn, thu F1 gồm 160 thân cao, chín sớm; 160 thân thấp, chín muộn; 40 thân cao, chín muộn; 40 thân thấp, chín sớm Kiểu gen Q tần số hoán vị gen Ab Ab AB AB A 40% B 20% C 20% D 40% ab ab aB aB Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định I Quy ước : Nữ không bị bệnh II 11 10 III 12 13 14 ? 15 16 : Nữ bị bệnh : Nam không bị bệnh Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ, xác suất sinh đầu lòng không mang alen gây bệnh cặp vợ chồng III.14 - III.15 A 4/9 B 29/30 C 7/15 D 3/5 ……………………….HẾT………………………… ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÂU ĐA CAU ĐA A 21 A C 22 C C 23 D D 24 B D 25 D C 26 B A 27 C A 28 B D 29 A 10 A 30 D 11 A 31 A 12 C 32 D 13 D 33 A 14 D 34 A 15 C 35 C 16 B 36 D 17 D 37 B 18 B 38 B 19 D 39 C Câu 34: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn AB D d AB D so với alen d quy định mắt trắng Thực phép lai P: X X  X Y , thu F1 Trong ab ab tổng số ruồi F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5% Theo lí thuyết, tổng số ruồi F1, ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ A 1,25% B 3,75% C 5% D 2,5% Hướng dẫn AB AB - Phép lai: P: ( x ) F1 ruồi thân xám, cánh dài có kiểu gen (A-B-) = ( 0,5 + ab/ab) ab ab - Phép lai: P: ( XD Xd x XD Y ) F1 ruồi mắt đỏ = 3/4 AB D d AB D - Phép lai: P: X X  X Y F1 cho ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5% nên ab ab ta có: ( 0,5 + ab/ab) x 3/4 = 0,525 → ab/ab = 0,2 → Ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ F1 có kiểu gen (A-bb) x 1/4 = (0,25 – 0,2) x 1/4 = 1,25% (Đáp án A) Câu 35: Ở lồi sinh vật lưỡng bội, xét hai lơcut gen Lơcut I nằm nhiễm sắc thể thường có alen; lôcut II nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có alen Q trình ngẫu phối tạo quần thể loài tối đa loại kiểu gen hai lôcut trên? A 10 B C 15 D Hướng dẫn - Lôcut I nằm nhiễm sắc thể thường có alen → số kiểu gen = (r + 1)r/2 = - Lôcut II nằm X khơng có alen tương ứng Ycó alen → số kiểu gen = r + (r + 1)r/2 = → Số loại kiểu gen tối đa hai lôcut = x = 15 (Đáp án C) Câu 36: Ở loài sinh vật, xét gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen A a Một quần thể loài trạng thái cân di truyền có tần số kiểu gen đồng hợp trội hai lần tần số kiểu gen dị hợp Theo lí thuyết, tần số alen A a quần thể A 0,2 0,8 B 0,33 0,67 C 0,67 0,33 D 0,8 0,2 Hướng dẫn - Khi quần thể cân di truyền, ta có: AA = p2, Aa = 2pq - Theo ra, CBDT tần số kiểu gen AA = 2Aa nên ta có p2 = 2.2pq  p = 4q (1) 20 D 40 C - Mặc khác p + q = (2) Từ → p(A) = 0,8 q(a) = 0,2 (Đáp án C) Câu 38: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Xét phép lai sau: (1) AaBb  aabb (2) aaBb  AaBB (3) aaBb  aaBb (4) AABb  AaBb (5) AaBb  AaBB (6) AaBb  aaBb (7) AAbb  aaBb (8) Aabb  aaBb Theo lí thuyết, phép lai trên, có phép lai cho đời có loại kiểu hình? A B C D Hướng dẫn Đời cho loại kiểu hình nên có cặp gen bố mẹ kết hợp với cho kiểu hình cặp lại cho kiểu hình → Chỉ có phép lai 2, 4, 5, va (Đáp án B) Câu 39: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định chín sớm trội hồn tồn so với alen b quy định chín muộn Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho thân cao, chín sớm (cây Q) lai với thân thấp, chín muộn, thu F1 gồm 160 thân cao, chín sớm; 160 thân thấp, chín muộn; 40 thân cao, chín muộn; 40 thân thấp, chín sớm Kiểu gen Q tần số hoán vị gen Ab Ab AB AB A 40% B 20% C 20% D 40% ab ab aB aB Hướng dẫn - Cho thân cao, chín sớm (Aa, Bb) lai với thân thấp, chín muộn (aabb), → phép lai phân tích - F1 thân thấp, chín muộn chiếm tỉ lệ 160/400 = 0,4 → mab x 1ab = 0,4 → m = 0,4 - Giao tử ab than cao, chín sớm tạo 0,4 > 0,25 → giao tử liên kết → Q có KG AB TSHV gen x 0,1 = 0,2 = 20% (Đáp án C) ab Cho (P) thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 gồm : 37,5% thân cao, hoa đỏ; 37,5% thân Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định I Quy ước : Nữ không bị bệnh II 11 10 III 12 13 14 ? 15 16 : Nữ bị bệnh : Nam không bị bệnh Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ, xác suất sinh đầu lòng khơng mang alen gây bệnh cặp vợ chồng III.14 - III.15 A 4/9 B 29/30 C 7/15 D 3/5 Hướng dẫn Tính trạng bệnh gen lặn NST thường quy định - Xét cặp vợ chồng sô : Vợ ( 1/3AA : 2/3Aa) x chồng Aa Con :(2/6AA : 3/6Aa : 1/6aa) Con 14 : (2/6AA : 3/6Aa ) - Xét cặp vợ chồng 14 - 15 P : III14 (2/6AA : 3/6Aa ) : x III15 (1/3AA : 2/3Aa) P : III14 (6/15AA : 9/15Aa ) : x III15 (1/3AA : 2/3Aa) Gp: (7/10A, 3/10 a) 2/3A : 1/3a F : Xs sinh đầu lòng khơng mang alen lặn (AA) = 7/10 2/3 = 7/15 Chọn C …………………………………….HẾT…………………………………… ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÂU ĐA CAU ĐA A 21 A C 22 C C 23 D D 24 B D 25 D C 26 B A 27 C A 28 B D 29 A 10 A 30 D 11 A 31 A 12 C 32 D 13 D 33 A 14 D 34 A 15 C 35 C 16 B 36 D 17 D 37 B 18 B 38 B 19 D 39 C Câu 34: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn AB D d AB D so với alen d quy định mắt trắng Thực phép lai P: X X  X Y , thu F1 Trong ab ab tổng số ruồi F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5% Theo lí thuyết, tổng số ruồi F1, ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ A 1,25% B 3,75% C 5% D 2,5% Hướng dẫn AB AB - Phép lai: P: ( x ) F1 ruồi thân xám, cánh dài có kiểu gen (A-B-) = ( 0,5 + ab/ab) ab ab - Phép lai: P: ( XD Xd x XD Y ) F1 ruồi mắt đỏ = 3/4 AB D d AB D - Phép lai: P: X X  X Y F1 cho ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5% nên ab ab ta có: ( 0,5 + ab/ab) x 3/4 = 0,525 → ab/ab = 0,2 → Ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ F1 có kiểu gen (A-bb) x 1/4 = (0,25 – 0,2) x 1/4 = 1,25% (Đáp án A) Câu 35: Ở lồi sinh vật lưỡng bội, xét hai lơcut gen Lơcut I nằm nhiễm sắc thể thường có alen; lôcut II nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có alen Q trình ngẫu phối tạo quần thể loài tối đa loại kiểu gen hai lôcut trên? A 10 B C 15 D Hướng dẫn - Lôcut I nằm nhiễm sắc thể thường có alen → số kiểu gen = (r + 1)r/2 = - Lôcut II nằm X khơng có alen tương ứng Ycó alen → số kiểu gen = r + (r + 1)r/2 = → Số loại kiểu gen tối đa hai lôcut = x = 15 (Đáp án C) Câu 36: Ở loài sinh vật, xét gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen A a Một quần thể loài trạng thái cân di truyền có tần số kiểu gen đồng hợp trội hai lần tần số kiểu gen dị hợp Theo lí thuyết, tần số alen A a quần thể A 0,2 0,8 B 0,33 0,67 C 0,67 0,33 D 0,8 0,2 Hướng dẫn - Khi quần thể cân di truyền, ta có: AA = p2, Aa = 2pq - Theo ra, CBDT tần số kiểu gen AA = 2Aa nên ta có p2 = 2.2pq  p = 4q (1) 20 D 40 C - Mặc khác p + q = (2) Từ → p(A) = 0,8 q(a) = 0,2 (Đáp án C) Câu 38: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Xét phép lai sau: (1) AaBb  aabb (2) aaBb  AaBB (3) aaBb  aaBb (4) AABb  AaBb (5) AaBb  AaBB (6) AaBb  aaBb (7) AAbb  aaBb (8) Aabb  aaBb Theo lí thuyết, phép lai trên, có phép lai cho đời có loại kiểu hình? A B C D Hướng dẫn Đời cho loại kiểu hình nên có cặp gen bố mẹ kết hợp với cho kiểu hình cặp lại cho kiểu hình → Chỉ có phép lai 2, 4, 5, va (Đáp án B) Câu 39: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định chín sớm trội hồn tồn so với alen b quy định chín muộn Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho thân cao, chín sớm (cây Q) lai với thân thấp, chín muộn, thu F1 gồm 160 thân cao, chín sớm; 160 thân thấp, chín muộn; 40 thân cao, chín muộn; 40 thân thấp, chín sớm Kiểu gen Q tần số hoán vị gen Ab Ab AB AB A 40% B 20% C 20% D 40% ab ab aB aB Hướng dẫn - Cho thân cao, chín sớm (Aa, Bb) lai với thân thấp, chín muộn (aabb), → phép lai phân tích - F1 thân thấp, chín muộn chiếm tỉ lệ 160/400 = 0,4 → mab x 1ab = 0,4 → m = 0,4 - Giao tử ab than cao, chín sớm tạo 0,4 > 0,25 → giao tử liên kết → Q có KG AB TSHV gen x 0,1 = 0,2 = 20% (Đáp án C) ab Cho (P) thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 gồm : 37,5% thân cao, hoa đỏ; 37,5% thân Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định I Quy ước : Nữ không bị bệnh II 11 10 III 12 13 14 ? 15 16 : Nữ bị bệnh : Nam không bị bệnh Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ, xác suất sinh đầu lòng khơng mang alen gây bệnh cặp vợ chồng III.14 - III.15 A 4/9 B 29/30 C 7/15 D 3/5 Hướng dẫn Tính trạng bệnh gen lặn NST thường quy định - Xét cặp vợ chồng sô : Vợ ( 1/3AA : 2/3Aa) x chồng Aa Con :(2/6AA : 3/6Aa : 1/6aa) ... hốn vị gen ĐỀ THI MINH HỌA SỐ 02 ĐỀ THI THỬ THPTQG THEO HƯỚNG ĐỀ MINH HỌA CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỢ GIÁO DỤC Mơn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát... 03 THEO HƯỚNG ĐỀ MINH HỌA ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỢ GIÁO DỤC Mơn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: ... thích:  I giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái ổ sinh thái nhân tố sinh thái  II sai ổ sinh thái bao gồm không gian sinh thái nhân tố sinh thái Nơi nơi cư trú lồi  III trùng ổ sinh thái nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: 2020 BỘ ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC “Có đáp án chi tiết”, 2020 BỘ ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC “Có đáp án chi tiết”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn