Đề Cương : Chương Trình Dịch ( FULL đáp án )

9 45 0
  • Loading ...
1/9 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 12:37

Chương trình dịch là chương trình có chức năng chuyển đổi chương ... ct dich là ct dùng để dich những ct viết=ngôn ngữ bậc cao sang ngôn là chương trình đặc biệt, có chức năng chuyển đổi chương trình được viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được .. Đề kiểm tra: Chương trình dịch Họ tên: Mã số sinh viên: Lớp: Đầu phân tích từ vựng a) Tập biểu thức quy b) Cây cú pháp c) Tập từ tố (tokens) d) Chuỗi ký tự Các ôtômát hữu hạn trạng thái (Finite State Automata FSA) sử dụng để a) Phân tích từ vựng b) Phân tích cú pháp c) Sinh mã d) Tối ưu mã Khái niệm văn phạm sử dụng chương trình dịch a) Phân tích từ vựng b) Phân tích cú pháp c) Sinh mã d) Tối ưu mã Trị từ vựng (lexeme) a) Các định danh b) Các số c) Các từ khóa d) Bao gồm ba (các định danh, số, cáctừ khóa) Chương trình đối tượng là: a) Chương trình viết ngơn ngữ máy b) Được dịch thành ngơn ngữ máy c) Chương trình ngơn ngữ máy tạo ra, bắt nguồn từ ngôn ngữ bậc cao d) Chương trình viết ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng Những giai đoạn xử lý chương trình dịch? a) Phân tích thiết kế, lập trình, kiểm thử b) Xây dựng chương trình viết tài liệu c) Phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, sinh mã d) Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm Chương trình nguồn khơng thể chứa lỗi a.Lỗi nhập liệu b Lỗi từ vựng c Lỗi cú pháp d Lỗi ngữ nghĩa Biểu thức biểu thức quy? a) [(a+b)*-(aa+bb)]* b) [(0+1)-(0b+a1)*(a+b)]* c) (01+11+10)* d) (1+2+0)*(1+2)* Cho văn phạm gồm luận sinh: S->AA; A->aa; A->bb, ngôn ngữ bên sinh văn phạm a) L = {aaaa,aabb,bbaa,bbbb} b) L = {abab,abaa,aaab,baaa} c) L = {aaab,baba,bbaa,bbbb} d) L = {aaaa,abab,bbaa,aaab} 10 Biểu thức quy (x/y)(x/y) ký hiểu tập: a) {xy,xy} b) {xx,xy,yx,yy} c) {x,y} d) {x,y,xy} 11 Cho văn phạm với luật sinh: S->AS, S->b, A->SA, A->a Kí hiệu I0 tập mục văn phạm, phép toán Goto(I0,A) =? a {S’->S, A->.a} b {A->S.A, S->.b} c {S->A.S, S->.b} d { S->.b , A->.a} 12 Cho văn phạm với luật sinh: S -> SaSbS; S->Epsilon, chuỗi bên không sinh văn phạm này: a) aabb b) abab c) aababb d) aaabbb 13 Văn phạm gồm luật sinh: S → abS S → a gọi a) Văn phạm tuyến tính phải b) Văn phạm tuyến tính trái c) Văn phạm tuyến tính trái phải d) Khơng phải văn phạm trái phải 14 Cho văn phạm gồm luật sinh: S –> T * P; T –> U ; T->T * U; P –> Q + P ; P->Q; Q –> Id; U –> Id Phát biểu bên đúng? a) Toán tử +là kết hợp trái, ∗ kết hợp phải b) Toán tử + kết hợp phải, ∗ kết hợp trái c) Cả + ∗ kết hợp phải d) Cả + ∗ kết hợp trái 16 Phát biểu a Chương trình dãy lệnh tổ chức theo quy tắc xác định ngơn ngữ lập trình cụ thể b Trong chế độ thông dịch, câu lệnh chương trình nguồn dịch thành câu lệnh chương trình đích c Mọi tốn có chương trình để giải máy tính d Nếu chương trình nguồn có lỗi cú pháp chương trình đích có lỗi cú pháp 17 Chương trình dịch chương trình có chức a Chuyển đổi chương trình viết ngơn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực máy b Chuyển đổi chương trình viết ngơn ngữ lập trình Pascal thành chương trình thực máy c Chuyển đổi chương trình viết ngơn ngữ máy thành chương trình thực máy d Chuyển đổi chương trình viết ngơn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình hợp ngữ 18 Các thành phần ngơn ngữ lập trình a Chương trình thơng dịch chương trình biên dịch b Chương trình dịch, bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa c Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa d Tên dành riêng, tên chuẩn tên người lập trình định nghĩa 19 Ngơn ngữ máy tính thường dịch thành mã giả ngôn ngữ a Assembly (Hợp ngữ) b Machine c Pascal d FORTRAN 20 Đầu phân tích từ vựng a Tập biểu thức quy b Cây cú pháp c Tập từ tố (tokens) d Chuỗi ký tự 21 Các ôtômát hữu hạn trạng thái (Finite State Automata FSA) sử dụng để a Phân tích từ vựng b Phân tích cú pháp c Sinh mã d Tối ưu mã 22 Khái niệm văn phạm sử dụng chương trình dịch a Phân tích từ vựng b Phân tích cú pháp c Sinh mã d Tối ưu mã 23 Trị từ vựng (lexeme) a Các định danh b Các số c Các từ khóa d Bao gồm ba (các định danh, số, từ khóa) 24 Trong chương trình nguồn (ngơn ngữ C): “a = 1” là: a Từ tố số nguyên b Từ tố từ khóa c Từ tố số thực d Mẫu mô tả 25 Giả sử ngôn ngữ đặc tả luật sinh sau: Stmt -> id := expr; expr -> expr + expr | expr * expr | id | number; Với câu nhập vào position := initial + rate * 60 có phân tích cú pháp xây dựng Khi duyệt phâp tích cú pháp có kết từ tố (tokens) theo thứ tự A 60, position, :=, initial, +, rate, * B position, :=, initial, +, rate, *, 60 C :=, position, initial, +, rate, *, 60 D initial, position, :=, +, rate, *, 60 26 Cho văn phạm G = {S ->aAAB; S->bC; A-> bB; A-> epsilon; B-> Aa; B->A; B->epsilon; C ->bA; C->B} Sau loại bỏ sản xuất rỗng G, có luật sinh có vế trái S a b c d Kiểm tra Chương trình dịch Họ tên: Lớp: Ngày: Câu : Cho văn phạm S → A S-> BCD; A → BBA A->EB; B → bEc B->BC B->BDc ; C → c ; D → a D-> BDb; E → a E->bE , Follow(E)=? A { a,b,c, dollar } B { b, dollar } C { c, dollar } D { dollar } Câu : Cho văn phạm tăng cường gồm luật sinh E’->E; E-> E+T ; E-> T; T->T*F; T-> F; F> (E) ; F-> id Nếu I tập bao đóng văn phạm tập hợp gồm văn phạm {E’->.E} closure(I) bao gồm: A E'->.E; E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F -> (E) ; F ->.id B E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F -> (E) ; F ->.id C E'->.E; E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F -> (E) ; D E'->.E; E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F ->.id Câu : Cho văn phạm tăng cường gồm luật sinh E’->E; E-> E+T ; E-> T; T->T*F; T-> F; F> (E) ; F-> id Nếu I tập bao đóng văn phạm I = { E’->E.; E-> E +T} Goto (I, +) =? A E'->.E; E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F -> (E) ; F ->.id B E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F -> (E) ; F ->.id C E -> E + T; T->.T * F; T ->.F; F -> (E); F ->.id D E'->.E; E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F ->.id Câu : Cho văn phạm tăng cường gồm luật sinh E’->E; E-> E+T ; E-> T; T->T*F; T-> F; F> (E) ; F-> id Nếu I tập mục văn phạm I = { E’->E.; E-> E +T} Goto (I, +) =? A E'->.E; E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F -> (E) ; F ->.id B E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F -> (E) ; F ->.id C E -> E + T; T->.T * F; T ->.F; F -> (E); F ->.id D E'->.E; E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F ->.id Câu : Cho văn phạm tăng cường gồm luật sinh E’->E; E-> E+T ; E-> T; T->T*F; T-> F; F> (E) ; F-> id Tập mục I0 (tập mục thứ văn phạm) là: A E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F -> (E) ; F ->.id B E -> E + T; T->.T * F; T ->.F; F -> (E); F ->.id C E'->.E; E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F ->.id D E'->.E; E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F -> (E) ; F ->.id Câu : Cho văn phạm tăng cường gồm luật sinh E’->E; E-> E+T ; E-> T; T->T*F; T-> F; F> (E) ; F-> id Tập mục I0 tập mục thứ văn phạm, Goto (I0, E) =? A E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F -> (E) ; F ->.id B E’-> E ; E->E +T C E'->.E; E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F ->.id D E'->.E; E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F -> (E) ; F ->.id Câu : Cho văn phạm tăng cường gồm luật sinh E’->E; E-> E+T ; E-> T; T->T*F; T-> F; F> (E) ; F-> id Tập mục I0 tập mục thứ văn phạm, Goto (I0, T) =? A E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F -> (E) ; F ->.id B E’-> E ; E->E +T C E'->.E; E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F ->.id D E->T.; T->T.*F Câu : Cho văn phạm tăng cường gồm luật sinh E’->E; E-> E+T ; E-> T; T->T*F; T-> F; F> (E) ; F-> id Tập mục I0 tập mục thứ văn phạm, Goto (I0, F) =? A E ->.E + T; E ->.T; T ->.T * F; T ->.F; F -> (E) ; F ->.id B E’-> E ; E->E +T C T -> F D E->T.; T->T.*F Câu : Cho văn phạm tăng cường gồm luật sinh E’->E; E-> E+T ; E-> T; T->T*F; T-> F; F> (E) ; F-> id Tập mục I0 tập mục thứ văn phạm, Goto (I0, id) =? A {F -> id.} B {E’-> E ; E->E +T} C {T -> F.} D {E->T.; T->T.*F} Câu 10 : Cho văn phạm với luật sinh sau: E->TE; E’->+T E’; E’->epsilon; T->FT'; T'>*FT’; T’->epsilon; F->(E); F->id; FIRST(F)=? A { (, id } B { epsilon, id } C { *,+,id } D { id, dollar } Câu 11 : Cho văn phạm với luật sinh sau: E->TE; E’->+T E’; E’->epsilon; T->FT'; T'>*FT’; T’->epsilon; F->(E); F->id; FIRST(T)=? A { epsilon, id } B { (, id } C { *,+,id } D { id, dollar } Câu 12 : Cho văn phạm với luật sinh sau: E->TE; E’->+T E’; E’->epsilon; T->FT'; T'>*FT’; T’->epsilon; F->(E); F->id; FIRST(E') =? A { epsilon, id } B { (, id } C { *,+,id } D {+, epsilon } Câu 13 : Cho văn phạm với luật sinh sau: E->TE; E’->+T E’; E’->epsilon; T->FT'; T'>*FT’; T’->epsilon; F->(E); F->id; FIRST(T’) =? A { epsilon, id } B { (, id } C { *,id } D {*, epsilon } Câu 14 : Cho văn phạm với luật sinh sau: E->TE; E’->+T E’; E’->epsilon; T->FT'; T'>*FT’; T’->epsilon; F->(E); F->id; FOLLOW (F)=? A { (, id } B {*, +, ), dollar } C { *,+,id, epsilon } D { id, dollar } Câu 15 : Cho văn phạm với luật sinh sau: E->TE; E’->+T E’; E’->epsilon; T->FT'; T'>*FT’; T’->epsilon; F->(E); F->id; FOLLOW (E)=? A { ),dollar } B {*, +, ), dollar } C { *,+,id, ) } D { id, dollar} Câu 16 : Cho văn phạm với luật sinh sau: E->TE; E’->+T E’; E’->epsilon; T->FT'; T'>*FT’; T’->epsilon; F->(E); F->id; FOLLOW (E’)=? A { ),dollar } B {*, +, ), dollar } C { *,+,id, ) } D { id, dollar } Câu 17 : Cho văn phạm với luật sinh sau: E->TE; E’->+T E’; E’->epsilon; T->FT'; T'>*FT’; T’->epsilon; F->(E); F->id; FOLLOW (T)=? A { ),dollar } B {*, +, )} C { +, ),dollar } D { id, dollar } Câu 18 : Cho văn phạm với luật sinh sau: E->TE; E’->+TE’; E’->epsilon; T->FT'; T'>*FT’; T’->epsilon; F->(E); F->id; FOLLOW (T’)=? A { ),dollar } B {*, +, )} C { +, ),dollar } D { id, dollar } Câu 19 : Văn phạm sau KHÔNG nhập nhằng: A S→ aSb; S->bSa; S-> SS; S->a B S → aSbS; S->bSaS; S->a; S->epsilon C S→aS; S->aSb; S->b D S→ aS; S->bS; S->epsilon Câu 20 : Văn phạm sau văn phạm nhập nhằng: A S → aSbS; S->aSb; S->epsilon B S→aS; S->aSb; S->a C S→ aSb; S->bSa; S->SS; S->a D S→ aS; S->bS; S-> epsilon Câu 21 : Cho văn phạm G = {S ->aAAB; S->bC; A-> bB; A-> epsilon; B-> Aa; B->A; B>epsilon; C ->bA; C->B} Sau loại bỏ sản xuất rỗng G, có luật sinh có vế trái S A B C D Câu 22 : Cho văn phạm gồm luật sinh S -> aSbS; S->bSaS; S->a; S->epsilon Văn phạm cho nhập nhằng chuỗi sau đây: A aaba B aab C aaabb D Tất sai Câu 23 : Cho văn phạm G, với S ký hiệu bắt đầu, phân tích xâu vào theo phương pháp phân tích LL(1), trạng thái thành cơng là: A ngăn xếp: dollar S, Đầu vào: dollar B ngăn xếp: dollar, Đầu vào: dollar C ngăn xếp: dollar S, Đầu vào: S dollar D ngăn xếp: dollar S, Đầu vào: a dollar Câu 24 : Cho văn phạm G gồm luật sinh: E->EE*; E->EE+; E->a; E->b Chuỗi sau sinh G A a++b*a B aab++a C a+bb* D ab*bb+ Câu 25 : Cho văn phạm G gồm luật sinh: E->EE*; E->EE+; E->a; E->b Chuỗi sau sinh G A a++b* B ab++a* C ab+ba* D khơng có xâu Câu 26 : Cho văn phạm G gồm luật sinh: E->EE*; E->EE+; E->a; E->b Dãy dẫn xuất chuỗi abb++a* G gồm bước suy dẫn (bao nhiêu lần áp dụng luật sinh) A B B C 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Cương : Chương Trình Dịch ( FULL đáp án ), Đề Cương : Chương Trình Dịch ( FULL đáp án )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn