Đề Cương Hệ Điều Hành ( Full đáp án )

5 51 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2020, 12:30

đề cương ôn tập trắc nghiệm môn hệ điều hành có đáp ánĐỀ CƯƠNG MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH Page 1 Lời nói đầu: đề cương ôn tập trắc nghiệm môn hệ điều hành, theo chương trình đại học cao đẳng hiện hành ĐỀ CƯƠNG MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH Page 2 Đáp án đúng in đỏ Page 3 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH Tài liệu mang tính chất tham khảo, Câu 1: Hệ điều hành chương trình hoạt động trung gian a Phần cứng máy tính người sử dụng b Phần mềm máy tính người sử dụng c Chương trình ứng dụng người sử dụng d CPU nhớ Câu 2: Một hệ thống máy tính chia thành thành phần a Ba thành phần: Phần cứng, chương trình hệ thống, chương trình ứng dụng b Bốn thành phần: Phần cứng, hệ điều hành, chương trình ứng dụng, người dùng c Hai thành phần: Phần cứng, phần mềm d Khơng xác định Câu 3: Dưới góc độ loại máy tính, hệ điều hành phân thành loại a HĐH Đơn nhiệm, HĐH đa nhiệm b HĐH ngang hàng, HĐH có máy chủ c HĐH cho máy mainframe, HĐH cho server, HĐH multiprocessor d HĐH xử lý theo lô, HĐH chia sẻ, HĐH cho hệ thống song song, HĐH phân tán, HĐH xử lý thời gian thực Câu 4: Dưới góc độ số chương trình sử dụng lúc, hệ điều hành phân thành loại a HĐH ngang hàng, HĐH có máy chủ b HĐH cho máy mainframe, HĐH cho server, HĐH multiprocessor c HĐH xử lý theo lô, HĐH chia sẻ, HĐH cho hệ thống song song, HĐH phân tán, HĐH xử lý thời gian thực d HĐH Đơn nhiệm, HĐH đa nhiệm Câu 5: Dưới góc độ người dùng, hệ điều hành phân thành loại a HĐH ngang hàng, HĐH có máy chủ b HĐH Đơn nhiệm, HĐH đa nhiệm c HĐH cho máy mainframe, HĐH cho server, HĐH multiprocessor d HĐH xử lý theo lô, HĐH chia sẻ, HĐH cho hệ thống song song, HĐH phân tán, HĐH xử lý thời gian thực Câu 6: Dưới góc độ hình thức xử lý, hệ điều hành phân thành loại a HĐH Đơn nhiệm, HĐH đa nhiệm b HĐH xử lý theo lô, HĐH chia sẻ, HĐH cho hệ thống song song, HĐH phân tán, HĐH xử lý thời gian thực c HĐH cho máy mainframe, HĐH cho server, HĐH multiprocessor d HĐH ngang hàng, HĐH có máy chủ Câu 7: Một đặc điểm hệ điều hành đơn chương a Là hệ thống có hai hay nhiều CPU chia sẻ nhớ b Tác vụ thực luân phiên nhiều tác vụ lưu nhớ thời điểm c Tác vụ thực thi cách có tác vụ lưu nhớ d Tác vụ thực luân phiên với thời gian đáp ứng nhỏ (1s) nhiều tác vụ lưu nhớ thời điểm Câu 8: Đặc điểm sau đặc điểm hệ điều hành đơn chương? a Là hệ thống có CPU b Là hệ thống mà có tác vụ lưu trữ nhớ thời điểm mà tác vụ thực thi c Là hệ thống mà tác vụ thực thi cách d Là hệ thống mà nhiều tác vụ nạp đồng thời vào nhớ Câu 9: Một đặc điểm hệ điều hành đơn chương a Là hệ thống có CPU b Là hệ thống có hai hay nhiều CPU chia sẻ nhớ c Tác vụ thực luân phiên nhiều tác vụ lưu nhớ thời điểm d Tác vụ thực luân phiên với thời gian đáp ứng nhỏ (1s) nhiều tác vụ lưu nhớ thời điểm Câu 10: Đặc điểm sau đặc điểm hệ điều hành đơn chương? a Là hệ thống có CPU b Là hệ thống có hai hay nhiều CPU chia sẻ nhớ c Là hệ thống mà tác vụ thực thi cách d Là hệ thống mà có tác vụ lưu trữ nhớ thời điểm mà tác vụ thực thi Câu 11: Một đặc điểm hệ điều hành đơn chương a Là hệ thống có hai hay nhiều CPU chia sẻ nhớ b Tác vụ thực luân phiên nhiều tác vụ lưu nhớ thời điểm c Là hệ thống mà tác vụ thực thi cách d Tác vụ thực luân phiên với thời gian đáp ứng nhỏ (1s) nhiều tác vụ lưu nhớ thời điểm Câu 12: Đặc điểm sau đặc điểm hệ điều hành đơn chương? a Là hệ thống có CPU b Là hệ thống mà tác vụ thực thi cách c Là hệ thống mà có tác vụ lưu trữ nhớ thời điểm mà tác vụ thực thi d Tác vụ thực luân phiên với thời gian đáp ứng nhỏ (1s) nhiều tác vụ lưu nhớ thời điểm Câu 13: Một đặc điểm hệ điều hành đa chương a Là hệ thống có nhiều tác vụ lưu nhớ thời điểm b Là hệ thống mà có tác vụ lưu trữ nhớ thời điểm mà tác vụ thực thi c Là hệ thống mà tác vụ thực luân phiên với thời gian đáp ứng nhỏ (1s) nhiều tác vụ lưu nhớ thời điểm d Là hệ thống có hai hay nhiều CPU chia sẻ nhớ Câu 14: Một đặc điểm hệ điều hành đa chương a Là hệ thống có hai hay nhiều CPU chia sẻ nhớ b Là hệ thống có CPU c Là hệ thống mà có tác vụ lưu trữ nhớ thời điểm mà tác vụ thực thi d Là hệ thống mà tác vụ thực luân phiên với thời gian đáp ứng nhỏ (1s) nhiều tác vụ lưu nhớ thời điểm Câu 15: Một đặc điểm hệ điều hành đa chương a Là hệ thống mà tác vụ thực luân phiên với thời gian đáp ứng nhỏ (1s) nhiều tác vụ lưu nhớ thời điểm b Là hệ thống mà có tác vụ lưu trữ nhớ thời điểm mà tác vụ thực thi c Là hệ thống mà Khi tiến trình thực I/O, tiến trình khác thực thi d Là hệ thống có hai hay nhiều CPU chia sẻ nhớ Câu 16: Đặc điểm sau đặc điểm hệ điều hành đa chương? a Là hệ thống có CPU b Là hệ thống có nhiều tác vụ lưu nhớ thời điểm c Là hệ thống mà Khi tiến trình thực I/O, tiến trình khác thực thi d Là hệ thống mà có tác vụ lưu trữ nhớ thời điểm Câu 17 []: Yêu cầu hệ đa xử lý [] Mỗi vi xử lý cần có nhớ riêng [] Mỗi vi xử lý cần có thiết bị vào riêng [] Có nhiều vi xử lý [] Có nhiều vi xử lý chia sẻ chung nhớ, thiết bị ngoại vi, bus, … Câu 18 []: Điểm sau ưu điểm hệ đa xử lý [] Năng suất hệ thống cao [] Độ tin cậy cao [] Đáp ứng thời gian thực [] Tính kinh tế cao việc mở rộng hệ thống Câu 19 []: Hệ điều hành đa nhiệm đời thời gian nào? [] Thập niên 70 kỷ XX [] Thập niên 80 kỷ XX [] Thập niên 90 kỷ XX [] Thập niên đầu kỷ XXI Câu 20 []: Đặc điểm bật hệ thời gian thực [] Ràng buộc thời gian (hệ thống có kết xác khoảng thời gian xác định) [] Có CPU [] Có nhiều CPU [] Có nhiều nhớ Câu 1:Phát biểu sau không xác? a Tiến trình chương trình nhớ b Tiến trình chương trình xử lí, sở hữu khơng gian địa chỉ, trỏ lệnh, tập ghi stack c Các tiến trình liên lạc với không thông qua chế IPC (Interprocess communication) cung cấp hệ điều hành d Tiến trình tự định thời điểm cần dừng hoạt động xử lí để phục vụ tiến trình khác Câu 2:Thành phần sau thành phần thuộc hệ điều hành? a Quản lý hệ thống phần cứng (CPU, RAM, BUS,…) b Quản lý file, hệ thống bảo vệ, quản lý tiến trình c Quản lý nhớ chính, hệ thống thơng dịch lệnh d Quản lý hệ thống vào ra, quản lý hệ thống lưu trữ thứ cấp Câu 3: Vùng nhớ số vùng sau tiến trình có kích thước thay đổi theo thời gian? a Vùng dynamic data b Vùng Code c Vùng static data d Vùng stack Câu 4: Có thao tác tiến trình a b c d Câu 5: Nhiệm vụ sau nhiệm vụ HĐH quản lý nhớ a Theo dõi, quản lý vùng nhớ trống vùng nhớ cấp phát b Quyết định nạp chương trình có vùng nhớ trống c Định thời hoạt động cho nhớ thứ cấp d Cấp phát thu hồi vùng nhớ cần thiết Câu 6: Hệ thống quản lý tệp tin có cấu trúc dạng a Dạng hàng đợi b Dạng c Dạng ngăn xếp d Không có cấu trúc Câu 7: Loại nhớ sau gọi nhớ thứ cấp a RAM b Đĩa cứng c ROM d Thanh ghi Câu 8:Máy tính lưu trữ thơng tin nhiều dạng thiết bị vật lí khác băng từ, đĩa từ, Để thống cách truy xuất hệ thống lưu trữ máy tính, hệ điều hành định nghĩa đơn vị lưu trữ là: a Tập tin b FAT c Partition d Thư mục Câu 9:Ở hệ điều hành có cấu trúc phân lớp, tập hợp lời gọi hệ thống tạo bởi: a Lớp phần cứng b Lớp giao tiếp với người sử dụng c Lớp kế lớp phần cứng-hạt nhân d Lớp ứng dụng Câu 10:Lời gọi hệ thống lệnh hệ điều hành cung cấp dùng để giao tiếp hệ điều hành và: a Chương trìnhứng dụng b Tiến trình c Phần cứng máy tính d Lớp ứng dụng Câu 11:Khi tiến trình người dùng gọi đến lời gọi hệ thống, tiến trình hệ điều hành xử lí lời gọi hoạt động theo chế độ: a Không độc quyền b Đặc quyền c Khơng có chế độ d Cả hai chế độ độc quyền không độc quyền Câu 12: Các phương pháp truyền tham số sử dụng system call là: a Ba phương pháp: qua vùng nhớ, qua stack, qua tham số b Ba phương pháp: qua ghi, qua stack, qua tham số biến c Ba phương pháp: qua ghi, qua tham hằng, qua tham biến d Ba phương pháp: qua ghi, qua vùng nhớ, qua stack Câu 13: Các chương trình compiler, assembler, interpreter thuộc loại chương trình gì? a Chương trình ứng dụng b Chương trình hệ thống c Chương trình phần cứng d Chương trình thơng tin trạng thái Câu 14: Các chương trình loader, debugger thuộc loại chương trình hệ thống sau đây? a Chương trình giao tiếp b Chương trình hỗ trợ ngơn ngữ người dùng c Chương trình nạp, thực thi, giúp tìm lỗi chương trình d Chương trình thơng tin trạng thái Câu 15:Trong cấu trúc hệ điều hành sau cấu trúc tương thích dễ dàng với mơ hình hệ thống phân tán? a Cấu trúc đơn giản b Cấu trúc Servicer-client c Cấu trúc máy ảo d Cấu trúc theo lớp Câu 16:Một tiến trình thơng thường có trạng thái? a trạng thái b trạng thái c trạng thái d trạng thái Câu 17:”Tiến trình yêu cầu tài nguyên chưa đáp ứng tài nguyên chưa sẵn sàng, tiến trình phải chờ kiện hay thao tác nhập xuất ” thuộc dạng chuyển trạng thái sau đây: a Running -> Ready b Ready -> Running c Running -> End d Running -> Blocked Câu 18: PCB vùng nhớ lưu trữ thông tin mô tả tiến trình, có nhiều thành phần Thơng tin danh sách tài nguyên hệ thống mà tiến trình sử dụng thuộc loại thành phần sau đây: a Định danh tiến trình (process number) b Trạng thái tiến trình (process state) c Thơng tin lập thời biểu (CPU-scheduling information) d Thông tin thống kê (accounting information) Câu 19:Khi tiến trình kết thúc xử lí, hệ điều hành huỷ bỏ số hoạt động, hoạt động sau không cần thiết: a Thu hồi tài nguyên cấp phát cho tiến trình b Huỷ tiến trình khỏi tất danh sách quản lí hệ thống c Huỷ bỏ định danh tiến trình d Huỷ bỏ PCB tiến trình Câu 20:Tiến trình thực thi chuyển loại danh sách xảy kiện đợi thao tác nhập/xuẩt hoàn tất, yêu cầu tài nguyên liệu chưa thoã mãn, yêu cầu tạm dừng: a Danh sách chờ đợi (Waiting list) b Danh sách tác vụ (Job list) c Danh sách sẵn sàng (Ready list) d Tiến trình thực thi (Running) Câu 21:Trong toàn hệ thống hệ điều hành sử dụng danh sách sẵn sàng: a danh sách b danh sách c Một danh sách cho tiến trình d Một danh sách cho cho tài nguyên (thiết bị ngoại vi) Câu 22:Khi tiến trình tạo mà nhớ chưa đủ chỗ chèn vào danh sách: a Danh sách tác vụ(Job list) b Danh sách sẵn sàng(Ready list) c Danh sách chờ (Waiting list) d Khơng có danh sách Câu 23:Giả sử tiến trình A sinh tiểu trình B, C, câu sau khơng xác: a Tiểu trình B C khơng sử dụng chung trỏ lệnh b Tiểu trình B C không sử dụng chung tập ghi c Tiểu trình B C khơng sử dụng chung khơng gian địa d Tiểu trình B C không sử dụng chung stack Câu 24:Phát biểu sau phát biểu khơng xác: a Bộ định thời dài (long-term scheduler) hay định thời công việc (job scheduler), chọn tiến trình từ vùng đệm nạp chúng vào nhớ để thực thi b Bộ định thời ngắn (short-term scheduler) hay định thời CPU chọn tiến trình từ tiến trình sẳn sàng thực thi cấp phát CPU cho tiến trình c Bộ định thời trung gian (medium-term process) thực chuyển tiến trình từ nhớ sang đĩa chuyển tiến trình từ đĩa vào nhớ nhằm điều chỉnh mức độ đa chương hệ thống d Sự khác biệt chủ yếu hai định thời ngắn định thời dài tính thường xuyên việc chờ đợi ... dừng: a Danh sách chờ đợi (Waiting list) b Danh sách tác vụ (Job list) c Danh sách sẵn sàng (Ready list) d Tiến trình thực thi (Running) Câu 21:Trong toàn hệ thống hệ điều hành sử dụng danh sách... chế IPC (Interprocess communication) cung cấp hệ điều hành d Tiến trình tự định thời điểm cần dừng hoạt động xử lí để phục vụ tiến trình khác Câu 2:Thành phần sau thành phần thuộc hệ điều hành? ... nhỏ (1 s) nhiều tác vụ lưu nhớ thời điểm Câu 15: Một đặc điểm hệ điều hành đa chương a Là hệ thống mà tác vụ thực luân phiên với thời gian đáp ứng nhỏ (1 s) nhiều tác vụ lưu nhớ thời điểm b Là hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Cương Hệ Điều Hành ( Full đáp án ), Đề Cương Hệ Điều Hành ( Full đáp án )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn