Tiểu luận Triết học số 33 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

31 4 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2020, 16:20

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội khoa học, chuyển biến lịch sử thế giới,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu. A.Mở đầu Trong thời đại xã hội nào, người lao động sản xuất ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay người công nhân có vai trò sáng tạo chân lịch sử người giữ vai trò định sáng tạo cơng cụ sản xuất, gía trị thặng dư trị xã hội Chủ nghĩa xã hội khoa học ba phận cấu thành chủ nghĩa Mác Lênin nghiên cứu cách toàn diện quy luật trị xã hội trình phát sinh, hình thành phát triển hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa Trong đó, chủ nghĩa xã hội khoa học tập chung nghiên cưú nguyên tắc bản, điều kiện, đường, hình thức, phương pháp đấu tranh giai cấp công nhân để thực chuyển biến từ chủ nghĩa tư sang chủ nghĩa xã hội Từ vai trò to lớn giai cấp cơng nhân, việc khẳng định sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân có ý nghĩa quan trọng lý luận lẫn thực tiễn Trước khủng hoảng sụp đổ chủ nghĩa xã hội Đông Âu Liên xô, nhiều người bộc lộ dao động hoài nghi sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Bọn hội xét lại lực chống cộng có hội để phủ nhận sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, vai trò lãnh đạo Đảng cộng sản chủ nghĩa xã hội Trong giai đoạn nay, công cơng nghiệp hố, đại hố diễn toàn giới, chủ nghĩa xã hội thời kỳ thoái trào, thời đại ngày thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới có nhiều biến động, tiêu cực vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân đặt trở nên thiết hết, hai phương diện: lý luận thực tiễn Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân phạm trù chủ nghĩa xã hội khoa học, C.Mác - Ph.Ăngghen Lênin nghiên cứu phát triển hoàn thiện trong trình phát triển lịch sử giới Xét phương diện lịch sử, nhận định lý luận ông giai cấp công nhân có tác dụng to lớn đắn.Còn nước ta, vấn đề Đảng ta trọng Vì thế, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân rõ văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc, mà đề tài nghiên cứu khoa học nhiều nhà lý luận, nhà nghiên cứu lịch sử, nhiều hệ công nhân, sinh viên Sự tác động sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân không ảnh hưởng tới chuyển biến lịch sử giới thay đổi từ hình thái kinh tế sang hình thái kinh tế khác, thay đổi từ chế độ kinh tế sang chế độ kinh tế khác mà làm thay đổi tình hình kinh tế trị xã hội tồn giới, tác động tới q trình sản xuất cụ thể, tới mặt phát triển giới Như vậy, vấn đề đặt là: sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân gì? Nội dung, điều kiện khách quan quy định gì? Trên phương diện lý luận thực tiễn, thể sao? Và để củng cố tăng cường lãnh đạo giai cấp công nhân cần phải tiến hành biện pháp gì? B.NỘI DUNG CHƯƠNG I : LUẬN CỨ LÝ LUẬN Để giải câu hỏi trên, ta xét luận lý luận I Khái niệm giai cấp cơng nhân Chính C.Mác Ph.Ăngghen rõ: “Vấn đề chỗ tìm hiểu xem giai cấp vơ sản thực phù hợp với tồn thân nó, giai cấp vơ sản buộc phải làm mặt lịch sử “ Để giai cấp công nhân, nhà kinh điển dùng nhiều khái niệm như: giai cấp vô sản, giai cấp xã hội, giai cấp cơng nhân hồn tồn dựa vào việc bán sức lao động lao động làm thuê kỷ XIX, giai cấp vô sản đại, giai cấp công nhân đại, giai cấp công nhân đại công nghiệp cụm từ đồng nghĩa để biểu thị khái niệm Trong thuật ngữ này, tuỳ điều kiện mà ta sử dụng Tuy nhiên, thuật ngữ nói lên: Giai cấp cơng nhân- đẻ đại công nghiệp tư chủ nghĩa, giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất đại Ngồi thuật ngữ trên, C.Mác Ph.Ăngghen dùng thuật ngữ có nội dung hẹp để loại công nhân ngành khác nhau, giai đoạn khác công nghiệp như: công nhân khí cơng nhân làm ngành khí; cơng nhân dệt cơng nhân làm ngành dệt; công nhân công trường thủ công công nhân làm công trường; công nhân nông nghiệp cơng nhân làm ngành nơng nghiệp có sử dụng trang thiết bị công nghiệp Mặc dù thuật ngữ có nhiều tên gọi khác theo C.Mác Ph.Ăngghen chúng mang hai thuộc tính Thứ nhất, phương thức lao động, phương thức sản xuất: Giai cấp công nhân lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành công cụ sản xuất có tính chất cơng nghiệp ngày đại xã hội hố cao Thứ hai, vị trí quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa: người lao động khơng có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bị nhà tư bóc lột giá trị thặng dư Trong hai tiêu trí này, C.Mác Ph.Ăngghen tới tiêu chí cơng nhân cơng xưởng, coi phận tiêu biểu cho giai cấp công nhân đại Hai ông cho rằng: “Các giai cấp khác suy tàn tiêu vong với phát triển đại cơng nghiệp, giai cấp vơ sản lại sản phẩm đại công nghiệp”; “công nhân phát minh thời đại mới, giống máy móc cơng nhân Anh đứa đầu lòng đại cơng nghiệp đại” Với tiêu chí thứ hai, C.Mác Ph.Ăngghen đặc biệt nhấn mạnh điều khiến cho người công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản: “giai cấp tư sản, tức tư bản, mà lớn lên giai cấp vô sản, giai cấp công nhân đại- tức giai cấp sống với điều kiện kiếm việc làm, kiếm việc làm, lao động họ làm tăng thêm tư bản- phát triển theo Những công nhân ấy, buộc phải tự bán để kiếm ăn bữa một, hàng hóa, tức hàng đem bán hàng khác, họ phải chịu hết may rủi cạnh tranh, lên xuống thị trường” Tiêu chí nói lên đặc trưng giai cấp công nhân chế độ tư bản, C.Mác Ph.Ăngghen gọi giai cấp công nhân giai cấp vô sản Tại C.Mác Ph.Ăngghen lại đặc biệt nhấn mạnh hai tiêu chí trên? Sở dĩ hai vị trí phân biệt giai cấp cơng nhân với giai cấp khác xã hội Họ phải kiếm việc làm họ phải kiếm việc làm họ bán sức lao động Giữa giai cấp cơng nhân giai cấp nơng nhân có khác Hai khái niệm hai giai cấp khác chỗ: Nông dân sử dụng tất công cụ sản xuất để tạo sản phẩm hồn chỉnh; sản phẩm nơng dân mang tính chất cá nhân cơng cụ sản xuất họ thơ sơ Còn giai cấp cơng nhân có khác: cơng cụ sản xuất đại; công nhân mắt khâu công việc sản xuất; sản phẩm họ mang tính chất xã hội Giai cấp cơng nhân khác với vơ sản lưu manh Đó giai cấp cơng nhân khơng có tư liệu sản xuất, họ tồn nhờ bị bóc lột giá trị thặng dư Còn giai cấp tư sản, họ có nhiều tư liệu sản xuất lại khơng có sức lao động, họ phải th giai cấp cơng nhân bóc lột sức lao động giai cấp công nhân để tồn Đây hai mặt vấn đề Dưới chế độ chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân lại người lao động tự do, người bán sức lao động để sống, họ người làm công ăn lương (hay làm thuê), lao động lĩnh vực công nghiệp Ngày nay, với phát triển chủ nghĩa tư nửa sau kỷ XX, mặt giai cấp cơng nhân đại có nhiều thay đổi khác trước Từ dự kiến C.Mác Ph.Ăngghen, giai cấp công nhân xét diện mạo có nhiều biến đổi Chính phát triển lực lượng sản xuất xã hội vượt xa trình độ văn minh cơng nghiệp trước đây, xã hội hố phân cơng lao động xã hội mới, cấu giai cấp cơng nhân đại; hình thức bóc lột giá trị thặng dư làm cho diện mạo giai cấp cơng nhân đại khơng giống với mô tả C.Mác kỷ XIX Tuy giai cấp công nhân đại tồn tại, có sứ mệnh lịch sử xã hội tư đại; thuộc tính giai cấp công nhân mà C.Mác phát nguyên giá trị Hiện nay, cấu ngành nghề giai cấp cơng nhân có nhiều thay đổi to lớn Bên cạnh lực lượng công nhân truyền thống, xuất cơng nhân trình độ tự động hố với việc áp dụng phổ biến cơng nghệ thông tin vào sản xuất Bên cạnh ngành công nghiệp truyền thống, xuất công nhân hoạt động lĩnh vực dịch vụ Thực tế, nước tư bản, công nhân ngành dịch vụ chiếm 50% đến 70% lao động.Tuy nhiên, điều không làm giảm vai trò giai cấp cơng nhân kinh tế tỷ trọng giai cấp cơng nhân dân cư Bởi người làm thuê ngành dịch vụ gắn liền với công nghiệp hoạt động theo lối công nghiệp cơng nhân xét hai thuộc tính giai cấp cơng nhân Mặt khác, bên cạnh trình độ thấp giai cấp công nhân truyền thống xuất cơng nhân có trình độ cao, có xu hướng “tri thức hoá” ngày tiếp thu thêm đơng đảo người thuộc tầng lớp trí thức vào hàng ngũ Mặc dù vậy, chất giai cấp công nhân không thay đổi Nếu trước kia, công nhân bán sức lao động chân tay chủ yếu nay, họ bán sức lao động chân tay lao động trí óc, giá trị ngày lớn bị bóc lột giá trị thặng dư theo chiều sâu Giai cấp công nhân bắt đầu có thay đổi tài sản Phần lớn, họ khơng người vơ sản trần trụi với hai bàn tay trắng, mà họ có số tư liệu sản xuất phụ gia đình làm thêm; số cơng nhân có cổ phần, cổ phiếu xí nghiệp Tuy khơng làm thay đổi tồn lực lượng sản xuất nhất, định sản xuất tư chủ nghĩa, họ bị bóc lột hình thức khác Giai cấp công nhân lĩnh vực cơng nghiệp mà ngành nghề khác nhau, có trình độ sản xuất khác cơng nghiệp đại Họ người trực tiếp đứng máy, không nằm dây truyền sản xuất tự động, không kiểm tra hoạt động máy móc mà chuyên gia trực tiếp chăm lo nghiên cứu, sáng chế để khơng ngừng cải tiến máy móc nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm, suất lao động Họ người hoạt động ngành dịch vụ trực tiếp phục vụ cho sản xuất bưu điện, viễn thơng, giao thơng vận tải, Họ người lao động làm thuê ngành dịch vụ trở thành ngành công nghiệp thực du lịch, ngân hàng, thơng tin Đó nhân viên thừa hành làm công ăn lương phục vụ cho hệ thống quản lý công ty Đối với giai cấp công nhân thời kỳ đế quốc ta thấy phận làm thuê doanh nghiệp tư nhân Xét tư cách giai cấp, họ người làm chủ, xét góc độ cá nhân, người bị bóc lột giá trị thặng dư, họ mang hai thuộc tính giai cấp công nhân Do họ nằm giai cấp cơng nhân Tóm lại, vào hai tiêu chí giai cấp cơng nhân, ta nói: người lao động ngành sản xuất cơng nghiệp, dịch vụ cơng nghiệp cơng nhân, người làm công ăn lương phục vụ ngành khác y tế, giáo giục, văn hoá, dịch vụ( không liên quan đến sản xuất công nghiệp) người lao động nói chung, họ thu hút vào tổ chức cơng đồn nghề nghiệp họ công nhân Dưới chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân trở thành giai cấp nắm quyền, thành giai cấp thống trị khơng thành giai cấp bóc lột, họ có nhiệm vụ lãnh đạo đấu tranh cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, đại biểu cho toàn thể nhân dân lao động làm chủ tư liệu sản xuất cơng hữu hố Sau xố bỏ giai cấp, giai cấp công nhân khơng Lúc đó, cơng nhân lao động giải phóng, có điều kiện phát triển tự tồn diện Có thể nói, quan điểm C.Mác Ph.Ăngghen hai tiêu chí giai cấp công nhân nguyên giá trị, sở phương pháp luận để nghiên cứu giai cấp công nhân đại, đặc biệt để làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân thời đại ngày Từ hai tiêu chí ta định nghĩa: “Giai cấp cơng nhân tập đồn xã hội ổn định, hình thành phát triển với trình hình thành phát triển công nghiệp đại, với nhịp độ phát triển lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hoá ngày cao; lực lượng sản xuất tiên tiến, trực tiếp tham gia vào trình sản xuất, tái sản xuất cải vật chất cải tạo quan hệ xã hội; lực lượng chủ yếu tiến trình lịch sử độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội” II Nội dung điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Nội dung Lịch sử phát triển giới lịch sử phát triển hình thái kinh tế xã hội từ thấp đến cao Trong xã hội có giai cấp, để giải mâu thuẫn lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ xã hội hoá cao với quan hệ sản xuất cũ, giai cấp thống trị với giai cấp lao động phải phát triển từ hình thái kinh tế xã hội thấp đến cao C.Mác Ph.Ăngghen khẳng định vai trò quần chúng nhân dân lao động: người sáng tạo chân lịch sử; người có vai trò định sáng tạo cơng cụ sản xuất, giá trị thặng dư, trị xã hội Khi xã hội tồn giai cấp bóc lột phương thức sản xuất với điều kiện phương thức sản xuất giữ vị trí tiên tiến, phải đảm bảo quy luật lịch sử Trong chuyển biến hình thái kinh tế xã hội, giai cấp trung tâm, có nhiệm vụ phải thoả mãn điều kiện như: giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp có hệ tư tưởng độc lập; giai cấp phải tiến hành thuyết phục tập hợp tổ chức quần chúng làm cách mạng Và hai nhiệm vụ quan trọng là: tiến hành xoá bỏ chế độ xã hội cũ; xây dựng hình thái kinh tế xã hội tiến Khi nghiên cứu giai cấp, tầng lớp hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa, C.Mác Ph.Ăngghen rút kết luận: Một là: giai cấp tư sản chưa đầy kỷ tạo lực lượng sản xuất nhiều đồ sộ hơn, với lực lượng sản xuất tất xã hội trước để lại, tạo xuất lao động cao nhiều Do giai cấp tư sản đóng vai trò tích cực lịch sử tạo suất lao động cao Hai là: lực lượng sản xuất đạt tới trình độ xã hội hố cao, xuất mâu thuẫn quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa mà tập trung sở hữu tư chủ nghĩa, kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Khi lực lượng sản xuất phát triển, quan hệ sản xuất cũ xuất giai cấp để giải phóng quan hệ sản xuất cũ, giai cấp cơng nhân Ba là: việc giai cấp cơng nhân đứng lên đấu tranh để giải phóng giai cấp, điều khơng có nghĩa giải phóng giai cấp mà tập trung giải phóng xã hội giải phóng người giai cấp cơng nhân có lợi ích phù hợp với nhân dân lao động, với dân tộc với nhân loại Từ kết luận C.Mác Ph.Ăngghen khẳng định giai cấp cơng nhân đại giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để, có khả tổ chức lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động tiến hành cải biến cách mạng, từ hình thái kinh tế xã hội tư sang hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, giải phóng nhân loại khỏi ách áp bức, bất cơng hình thức bóc lột Hay nói cách khác, nội dung tổng quát sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân là: xoá bỏ chế độ tư chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động tồn thể nhân loại khỏi áp bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản văn minh Ph.Ăngghen viết:” Thực nghiệp giải phóng giới ấy- sứ mệnh lịch sử giai cấp vơ sản đại ” Còn Lênin rõ:” Điểm chủ yếu học thuyết C.Mác chỗ làm sáng tỏ vai trò lịch sử giới giai cấp vô sản người xây dựng xã hội chủ nghĩa” Nội dung thực chất sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân là: Trong lĩnh vực kinh tế: giai cấp công nhân tiến hành xoá bỏ chế độ tư hữu tư nhân tư liệu sản xuất, xây dựng chế độ công hữu tư liệu sản xuất, nâng cao suất lao động thoả mãn bước nhu cầu phát triển nhân dân Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân lĩnh vực rõ mục tiêu cuối giai cấp công nhân, thoả mãn nhu cầu ngày đầy đủ hơn: làm theo lực, hưởng theo nhu cầu Do cần phải thực cách lâu dài, gian khổ, trải qua bước cụ thể Xoá bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất; xây dựng chế độ công hữu trình phù hợp phải từ từ Tại phải xoá bỏ chế độ tư hữu? Sở dĩ sở chế độ người bóc lột người; biểu cao chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất sở hữu tư chủ nghĩa phải xố bỏ chế độ tư hữu; sau xố bỏ chế độ tư hữu thiết lập chế độ công hữu tư liệu sản xuất, phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, phù hợp với yêu cầu sản xuất; sở kinh tế cho tồn chế độ xã hội cần phải xố bỏ chế độ tư hữu Chính C.Mác nói: ”những người cộng sản tóm tắt lực lượng cơng thức xố bỏ chế độ tư hữu” Trong lĩnh vực trị: giai cấp công nhân phải trở thành giai cấp thống trị xã hội Đó phải đập tan quyền tư sản; xây dựng quyền nhà nước(nền chun vơ sản): thực chất để đảm bảo quyền lực trị thuộc nhân dân, giữ vai trò quan trọng công cụ xây dựng xã hội mới, kiểu nhà nước: nhà nước nửa nhà nước nhà nước tự tiêu vong Trong lĩnh vực xã hội là: phải tiến hành xố bỏ giai cấp bóc lột; phải tiến hành xố bỏ giai cấp nói chung, tạo bình đẳng quan hệ người với người Ở xố bỏ giai cấp bóc lột với tư cách giai cấp khơng xố bỏ cá nhân họ cá nhân có ích xã hội Có thể nói nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân bao gồm bốn nghiệp Đó nghiệp giải phóng giai cấp; nghiệp giải phóng xã hội, dân tộc; nghiệp giải phóng người lao động; nghiệp giải phóng 10 vãn chế độ thống trị chúng Chúng đạt số thành tựu kết không khắc phục mâu thuẫn xã hội tư Dù nơi hay nơi khác, kinh tế tư chủ nghĩa có khả phát triển, phải thường xuyên đương đầu với khủng hoảng nặng nề, với nhiều suy thoái nạn thất nghiệp thường xuyên không tránh khỏi hàng chục triệu người Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân đứng trước thử thách nặng nề, tranh toàn cảnh phát triển lực lượng sản xuất giới chuẩn bị tiền đề khách quan cho giai cấp công nhân thực sứ mệnh lịch sử dù có trải qua bước thăng trầm, quanh co, nhng tiếp tục diễn theo quy luật khách quan lịch sử Thứ ba, nay, giai cấp công nhân đã, phấn đấu trở thành lực lượng lãnh đạo xã hội, nắm quyền lực nhà nước nhiều đường khác Bởi lẽ lực lượng đại diện cho lực lượng sản xuất đại, cho phương thức sản xuất tiên tiến Giai cấp cơng nhân người đại diện cho lợi ích quyền lực nhân dân, nhân loại tiến Thứ tư, phải chăng, nước tư phát triển, giai cấp cơng nhân khơng bị bóc lột trước, “trung lưu hố” có cổ phần xí nghiệp, giai cấp cơng nhân khơng có tinh thần cách mạng nh trước, khơng đóng vai trò lãnh đạo cách mạng đấu tranh chống chủ nghĩa tư Chủ nghĩa Mác- Lênin khơng quan niệm giai cấp có khả lãnh đạo cách mạng nghèo khổ Mưu toan đem nghèo khổ để luận giải sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân xuyên tạc trắng trợn nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin Sự thực, nước tư phát triển, đời sống phận không nhỏ giai cấp công nhân cải thiện Một phận cơng nhân có mức sống cao Song điều khơng có nghĩa cơng nhân nước khơng bị bóc lột bị bóc lột khơng đáng kể Một số cơng nhân có cổ phần, cổ phiếu cơng ty điều khơng làm thay đổi thật toàn tư liệu 17 sản xuất tư chủ nghĩa nằm tay giai cấp tư sản Do giai cấp cơng nhân bị bóc lột giá trị thặng dư, bị bóc lột nhiều trước.Vì mà giai cấp tư sản bớt phần lợi nhuận (chính việc cho cơng nhân mua cổ phần, cổ phiếu) để cải thiện đời sống công nhân Và thực tế đời sống giai cấp cơng nhân nước tư phát triển nhiều tình trạng nghèo khổ, thất nghiệp, thiếu nhà ở, mù chữ, đời sống bấp bênh Thứ năm, có quan điểm cho rằng, luận điểm Mác sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân trước khơng có thời đại ngày Theo họ thời đại ngày thời đại “văn minh trí tuệ”, “kinh tế tri thức”, tri thức lực lượng tiên phong, có vai trò lãnh đạo cách mạng Tất nhiên, trí thức có vai trò quan trọng thời đại.Trong nghiệp xây dựng xã hội mới, vai trò trí thức ngày có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Song, trí thức khơng thể đóng vai trò lãnh đạo thay vai trò lãnh đạo thay giai cấp công nhân Bởi lẽ: Trong xã hội trí thức tầng lớp đặc biệt khơng Trí thức chưa khơng giai cấp Nó khơng đại biểu cho phương thức sản xuất nào, không lực lượng kinh tế, trị độc lập tr ước giai cấp tầng lớp xã hội khác Do đó, khơng có hệ tư tưởng riêng, khơng thể người lãnh đạo cách mạng Mặt khác, tri thức lợi ích đối kháng trực tiếp với giai cấp tư sản Dới chế độ tư bản, trí thức làm thuê giai cấp tư sản đào tạo phận đợc ưu đãi.Trí thức khơng phải tầng lớp có tinh thần cách mạng triệt để giai cấp công nhân Thực tế lịch sử cho thấy cha có tầng lớp trí thức thay giai cấp để lãnh đạo cách mạng.Trí thức trí thức giai cấp định thường giai cấp thống trị xã hội Từ phân tích địa vị kinh tế xã hội đặc điểm xã hội trị giai cấp cơng nhân, sở khách quan để khẳng định giai cấp cơng nhân có sứ mệnh lịch sử đấu tranh để thủ tiêu chế độ tư 18 chủ nghĩa bớc xây dựng thành công xã hội – xã hội xã hội chủ nghĩa chủ nghĩa cộng sản phạm vi toàn giới Để hồn thành sứ mệnh lịch sử đó, giai cấp cơng nhân phải tự tổ chức Đảng mình, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, thiết lập chun vơ sản, thực q trình cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội – xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa III Vai trò Đảng cộng sản trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Để thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, Đảng cộng sản nhân tố định trước tiên Cuộc đấu tranh giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản, trải qua nhiều giai đoạn từ thấp đến cao, từ tự phát đến tự giác Yếu tố có ý nghĩa định chuyển biến chất thâm nhập chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Sự thâm nhập dẫn đến hình thành Đảng giai cấp công nhân Sau đời, Đảng cộng sản với vai trò người tiếp tục nghiệp kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân quy mô lớn nhằm giành thắng lợi đấu tranh chống giai cấp tư sản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Trong đấu tranh chống giai cấp tư sản, giai cấp cơng nhân tự tổ chức Đảng để lãnh đạo đấu tranh đảm bảo giành thắng lợi trọn vẹn Đảng cộng sản phận tách rời giai cấp cơng nhân.Mục đích lợi ích Đảng giai cấp công nhân thống Khơng có Đảng cộng sản – hạt nhân trị phong trào công nhân, thân giai cấp công nhân khơng thể trở thành lực lượng trị độc lập, trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng Đảng cộng sản người đại diện chân cho lợi ích giai cấp cơng nhân lợi ích dân tộc Trong phạm vi nớc đồng thời lợi ích chung phong trào cộng sản quốc tế Chính vậy, giai cấp cơng nhân 19 dới lãnh đạo Đảng tạo sở thống tư tưởng hành động, phát huy tư cách người lãnh đạo đấu tranh chống áp bóc lột xây dựng xã hội Sức mạnh để chiến thắng giai cấp tư sản kẻ thù khác, số lượng tinh thần chiến đấu giai cấp cơng nhân mà chủ yếu trình độ tổ chức giác ngộ trị Điều thể tập trung Đảng- tổ chức bao gồm ngời ưu tú nhất, giác ngộ trị xã hội cao, có tinh thần đấu tranh kiên giai cấp công nhân nhân dân lao động Vì Đảng cộng sản ln đội tiên phong trị giai cấp cơng nhân tồn xã hội.Đảng có nhiệm vụ sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, phân tích đắn hoàn cảnh lịch sử cụ thể giai đoạn cách mạng, đề mục tiêu, phương hớng, đường lối, sách đúng, phù hợp với yêu phát triển khách quan đất nước Đồng thời Đảng giáo dục, tổ chức, lãnh đạo giai cấp cơng nhân tồn thể nhân dân thực cơng xố bỏ chế độ xã hội cũ, xây dựng thành công chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa cộng sản 20 CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỚI VIỆC HOÀN THÀNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CƠNG NHÂN Trong q trình giai cấp cơng nhân muốn hồn thành sứ mệnh lịch sử mình, phải thông qua cách mạng xã hội chủ nghĩa Từ cách mạng xã hội sang cách mạng xã hội chủ nghĩa cách mạng nhằm thay chế độ tư chủ nghĩa lỗi thời chế độ xã hội chủ nghĩa điều kiện vật chất tinh thần cho thay đổi mức độ định, hồn thành tình cách mạng.Bản chất cách mạng xã hội chủ nghĩa cách mạng tiến hành tất cách mạng xã hội, mang tính chất tồn diện, triệt để, lâu dài Thể hiện: xố bỏ tận gốc chế độ người bóc lột ngời, xoá bỏ phân chia giai cấp áp giai cấp bóc lột giai cấp; tiến hành tất lĩnh vực xã hội từ sở hạ tầng tới kiến trúc thượng tầng, từ sinh hoạt vật chất đế sinh hoạt tinh thần, nên cách mạng lôi đợc đông đảo quần chúng nhân dân, đem lại quyền lợi cho số đơng nhân dân lao động, Lênin nói: ”cách mạng xã hội chủ nghĩa ngày hội quần chúng”; cách mạng mang tính chất lâu dài, gian khổ phức tạp chưa có lịch sử, phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa bổ xung… C.Mác Ph.Ăngghen coi cách mạng xã hội chủ nghĩa trình liên tục nhấn mạnh trình liên tục, chia làm hai giai đoạn: giành quyền chuyển lên xây dựng chủ nghĩa xã hội Hai ông đặt hy vọng nhiều vào điều kiện nổ cách mạng xã hội chủ nghĩa: nổ nước tư phát triển thắng lợi đồng loạt nớc tư phát triển Với nước chậm phát triển theo C.Mác Ph.Ăngghen nghiên cứu vấn đề coi phận cách mạng vô sản Nếu cách mạng xã hội nổ nước giai cấp công nhân cần làm : phải biết kết hợp phong trào công nhân với phong trào nông dân, đồng thời 21 kết hợp với lực lượng tư sản để chống phong kiến (tức lật đổ hình thái kinh tế xã hội cũ thay vào hình thái kinh tế xã hội cao hơn) đấu tranh giai cấp hay cách mạng xã hội chủ nghĩa; kết hợp tư sản đánh phong kiến, giai cấp công nhân phải ủng hộ phong trào dân chủ, đồng thời độc lập mặt đường lối, phải hớng tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa; giai cấp công nhân phải lôi kéo lực lượng phát triển lực lượng; với giai cấp tư sản đánh chế độ phong kiến, giai cấp cơng nhân phải độc lập đường lối, liên minh tạm thời với giai cấp phong kiến Còn với Lênin, ơng phân tích điều kiện cụ thể nước Nga đa quan điểm phát triển tư tưởng C.Mác Ph.Ăngghen Những quan điểm là: Thứ nhất:cách mạng dân chủ tư sản phải giai cấp cơng nhân lãnh đạo giai cấp cơng nhân yếu tố thời đại chi phối giai cấp tư sản vai trò lãnh đạo, chủ nghĩa tư chuyển sang chủ nghĩa đế quốc làm kìm hãm phát triển lịch sử ; mặt khác, giai cấp cơng nhân trưởng thành, điểm hồn toàn so với C.Mác Ph.Ăngghen Thứ hai: lực lượng cách mạng gồm giai cấp ,tầng lớp khác xã giai cấp tiên tiến mục tiêu họ gắn liền với việc thủ tiêu cách triệt để chế độ phong kiến Giai cấp vừa nhỏ có tinh thần dân chủ, lực lượng lừng khừng cấu kết phong kiến chống cách mạng, hạn chế tiêu cực, phát triển tích cực Thứ ba: cách mạng dân chủ tư sản phải tiến hành cụ thể tiến vào cách mạng xã hội chủ nghĩa Hai cách mạng có mối liên hệ biện chứng, khơng có tường thành ngăn cách Có thể nói cách mạng xã hội chủ nghĩa cách mạng sâu sắc toàn diện lĩnh vực Trên lĩnh vực trị: cách mạng xã hội chủ nghĩa làm Đảng cộng sản lãnh đạo quần chúng nhân dân lao động đập tan quyền cũ để thành lập quyền dân, dân dân, da nhân dân lên vị trí làm chủ Sau 22 có quyền, quyền nhà nớc vơ sản cần tập trung xây dựng đời sống trị, khẳng định mở rộng quyền lực nhân dân, khắc phục hạn chế dân chủ, nâng cao ý thức dân chủ cho nhân dân Trên lĩnh vực kinh tế: cách mạng xã hội chủ nghĩa xố bỏ chế độ cơng hữu tư nhân tư liệu sản xuất cao sở hữu tư chủ nghĩa, nhằm mục tiêu đa người lao động làm chủ trình sản xuất; xố bỏ hình thức sở hữu tư chủ nghĩa, thành lập công hữu tư liệu sản xuất…đưa người lao động lên vị trí làm chủ; tạo điều kiện để kết hợp tư liệu sản xuất người lao động; cải thiện điều kiện làm việc người lao động điều kiện sinh hoạt vật chất họ; tập trung phát triển lực lượng sản xuất, tăng nhanh xuất lao động Trên lĩnh vực văn hóa: tạo chuyển biến phương thức nội dung sinh hoạt tư tưởng để ảnh hưởng tới phát triển; kế thừa, nâng cao, phát triển giá trị truyền thống văn hoá dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; xây dựng văn hoá theo lập trường giai cấp cơng nhân giải phóng người mặt tinh thần Sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân đấu tranh xố bỏ xã hội tư bớc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa công sản phạm vi tồn giới Q trình thực thông qua cách mạng xã hội chủ nghĩa cách mạng xã hội chủ nghĩa tất yếu lịch sử vì: nguyên nhân sâu xa dẫn đến cách mạng xã hội chủ nghĩa mâu thuẫn vốn có lòng xã hội tư bản, mâu thuẫn phát triển lực lượng sản xuất đến trình độ xã hội hóa cao với quan hệ sản xuất dựa chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất, mà quan hệ sản xuất trở nên lỗi thời, kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Biểu mặt trị xã hội mâu thuẫn mâu thuẫn giai cấp công nhân với giai cấp tư sản- mâu thuẫn đối kháng khơng thể điều hòa, mâu thuẫn trực tiếp dẫn đế cách mạng xã hội chủ nghĩa 23 Khi chủ nghĩa tư bước sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc mặt mâu thuẫn phát triển gay gắt, đồng thời xuất thêm mâu thuẫn mâu thuẫn chủ nghĩa đế quốc với nước thuộc địa, phụ thuộc, đế quốc với đế quốc Tất mâu thuẫn đẩy nhanh tới chín muồi cách mạng xã hội chủ nghĩa Lênin rõ: “chủ nghĩâ đế quốc đêm trước, phòng chờ cách mạng xã hội chủ nghĩa” Tuy nhiên cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn cách tự phát, mà kết q trình đấu tranh giai cấp lâu dài, gian khổ giai cấp công nhân nhân dân lao động chống lại thống trị giai cấp tư sản Cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn nơi có tình cách mạng Tình cách mạng biểu chín muồi điều kiện khách quan Có tình cách mạng chưa đủ mà cần phải có nhân tố chủ quan, bao gồm lãnh đạo Đảng tiên phong tinh thần, hành động cách mạng quần chúng Nh vậy, đỉnh điểm chín muồi nhân tố khách quan chủ quan đưa đến thời cách mạng Giai cáp công nhân thông qua Đảng tiên phong chọn thời phát động quần chúng đứng lên dùng bao lực cách mạng để lật đổ ách thống trị giai cấp tư sản lực phản động giành lấy quyền nhà nước, thiết lập chun vơ sản, mở đường cho cơng cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Do cách mạng xã hội chủ nghĩa q trình bao gồm việc lật đổ quyền nhà nước giai cấp tư sản, thiết lập chuyên vơ sản dùng chun vơ sản để cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội tất lĩnh vực đời sống xã hội Đó quy luật phổ biến trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Như vậy, giai cấp công nhân sau tiến hành thành công cách mạng xã hội chủ nghĩa tức hoàn thành sứ mệnh lịch sử Chính mà cách mạng xã hội chủ nghĩa nội dung hành động quan trọng trình thực sứ mệnh lịch sử Chỉ cách mạng xã hội 24 chủ nghĩa thành cơng giai cấp cơng nhân hồn thành sứ mệnh lịch sử V Những biện pháp để củng cố, tăng cường lãnh đạo giai cấp cơng nhân Với Đảng cộng sản chân lãnh đạo Đảng cộng sản lãnh đạo giai cấp Đảng với giai cấp thống nhất, Đảng có trình độ lý luận tổ chức cao để lãnh đạo giai cấp dân tộc Đảng đem lại giác ngộ cho toàn giai cấp, sức mạnh đoàn kết, nghị lực cách mạng, trí tuệ hành động cách mạng tồn giai cấp, sở lôi tất tầng lớp nhân dân lao động khác dân tộc đứng lên hành động theo đường lối Đảng nhằm hồn thành sứ mệnh lịch sử Vì vậy, để tăng cường củng cố lãnh đạo giai cấp cơng nhân giai cấp cơng nhân phải thành lập Đảng Trong đó, giai cấp cơng nhân cá nhân công nhân cần phải thường xuyên vươn lên, trởng thành mặt: tư tưởng, trị, lập trờng giai cấp, văn hoá, khoa học kỹ thuật, tay nghề…Mặt khác, giai cấp công nhân cần phải liên minh với giai cấp, tầng lớp khác việc xây dựng bảo vệ thành cách mạng xã hội văn minh Ngày nay, tiến trình phát triển lịch sử giới ngày có nhiều biến động Vì giai cấp cơng nhân cần khơng ngừng giác ngộ lý luận cách mạng, nâng cao cảnh giác tình huống; đồng thời cần tổ chức công tác đối nội đối ngoại cách hợp lý, vừa mở rộng quan hệ quốc tế, vừa giao lưu với tinh hoa văn hoá nhân loại phục vụ xây dựng xã hội Giai cấp công nhân phải có đồn kết trí cao trình lãnh đạo mình, tạo thống giai cấp xã hội Bên cạnh đó, giai cấp công nhân cần phải khắc phục khó khăn tình hình, khơng ngừng nâng cao lực chun mơn lẫn văn hố xã hội 25 CHƯƠNG II LUẬN CỨ THỰC TIỄN Để minh chứng cho sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, ta xét tình hình thực tế nước ta Gia cấp công nhân Việt Nam phận giai cấp công nhân quốc tế, điều kiện đời hoàn cảnh lịch sử nước ta nên mang đặc điểm riêng Đó là: Thứ nhất: giai cấp cơng nhân Việt Nam non trẻ, đời từ năm đầu kỷ XX nước nửa thuộc địa phong kiến Đó giai cấp tư tưởng, sớm tập trung lực lợng, khơng có tầng lớp công nhân quý tộc, sớm tổ chức Đảng Giai cấp cơng nhân Việt Nam đợc kế thừa truyền thống đấu tranh bất khuất dân tộc, lại bị ba tầng áp nặng nề nên có tinh thần cách mạng Thứ hai: giai cấp cơng nhân Việt Nam có mối liên hệ khăng khít, thường xuyên, chặt chẽ với giai cấp cơng nhân tầng lớp trí thức Thứ ba: giai cấp công nhân Việt Nam sớm tiếp thu ánh sáng cách mạng tháng Mười Nga chủ nghĩa Mác- Lênin, không bị chi phối chủ nghĩa hội, sớm gắn bó với phong trào cơng nhân Quốc tế Những đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam có ảnh hưởng to lớn tới việc thực sứ mệnh lịch sử to lớn Bởi vì: Do đặc điểm tập trung, sớm thống tư tưởng, tổ chức, sớm tổ chức Đảng mình, sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác- Lênin nên nhanh chóng trở thành lực lượng trị tiên phong dân tộc, xây dựng cương lĩnh trị đường lối cách mạng đắn từ buổi đầu, ln giữ vững vai trò độc quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam Do có quan hệ mật thiết gắn bó với giai cấp cơng nhân tầng lớp trí thức nên giai cấp cơng nhân Việt Nam sớm tập hợp, đồn kết không ngừng 26 phát huy sức mạnh dân tộc tảng liên minh Công- Nông- Trí thức Do gắn bó với phong trào cơng nhân quốc tế sớm tiếp thu tư tưởng Mác- lênin nên giai cấp công nhân Việt Nam sớm kết hợp giải đắn vấn đề dân tộc giai cấp, kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại Do không bị ảnh hưởng chủ nghĩa hội Quốc tế III nên giai cấp công nhân Việt Nam giữ vững tinh thần thống tư tưởng, đoàn kết tổ chức, vững vàng trị, kiên cường triệt để phong trào đấu tranh cách mạng Chính lẽ nên giai cấp công nhân Việt Nam thơng qua Đảng lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành triệt để cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đa nước bước độ lên chủ nghĩa xã hội Chính q trình thực sứ mệnh lịch sử dân tộc đóng góp vào phong trào cách mạng giai cấp cơng nhân nhân dân tồn giới Tuy nhiên sinh trởng thành nước nơng nghiệp lạc hậu Bị áp bóc lột nặng nề nên giai cấp cơng nhân Việt Nam có hạn chế như: trình độ văn hố, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghề nghiệp chưa cao, tác phong, tập qn, thói quen, tâm lý ảnh hưởng nặng nề người sản xuất nhỏ Hiện theo thống kê, số lượng cơng nhân nước ta có 10,2 triệu tổng số 80 triệu dân, có 1,8 triệu cơng nhân doanh nghiệp nhà nước Còn trình độ học vấn có: 62% có trình độ trung học phổ thơng; 28% có trình độ phổ thơng sở; 5% có trình độ tiểu học 0,32% khơng biết chữ Chính hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến nghiệp cách mạng giai cấp công nhân Ngày giai cấp công nhân Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta tiến lên nghiệp đổi đất nước, cơng nghiệp hố đại hóa đất nước thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, văn minh Điều đòi hỏi giai cấp cơng nhân Việt Nam cần khắc phục nhanh chóng hạn chế mình, phát triển giai cấp công 27 nhân số lượng, chất lượng, khơng ngừng nâng cao trình độ tư duy, trình độ tổ chức hoạt động thực tiễn… có đáp ứng đợc đòi hỏi thực tiễn, hoàn thành đợc sứ mệnh dân tộc Với đặc điểm nên sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Việt Nam có nội dung khác so với sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân giới nói chung Sứ mệnh lịch sử thể giai đoạn khác lịch sử Trong giai đoạn trước giành độc lập nớc, giai cấp công nhân với toàn dân tộc đứng lên làm cách mạng dân chủ nhân dân, thông qua đội ngũ tiên phong để giành quyền, thiết lập quyền nhân dân Trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân Việt Nam bước lãnh đạo trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, bước tiến hành xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng quần chúng nhân dân lao động khỏi tình trạng áp bất cơng, xây dựng sở vật chất ban đầu chủ nghĩa xã hội, phát triển y tế, văn hoá giáo dục… Trong giai đoạn nay, công xây dựng đất nớc độ lên chủ nghĩa xã hội, đội ngũ công nhân Việt Nam bao gồm người lao động chân tay lao động trí óc hoạt động sản xuất ngành công nghiệp dịch vụ công nghiệp thuộc doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã hay thuộc khu vực tư nhân, hợp tác liên doanh với nước ngồi Họ hình thành giai cấp cơng nhân thống đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, thông qua Đảng cộng sản Việt Nam đợc vũ trang chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh lãnh đạo cơng đổi phát triển đất nước Chính thế, để thực sứ mệnh lịch sử mình, giai cấp công nhân Việt Nam phải phát triển số lượng chất lượng, vươn lên khắc phục hạn chế, bước đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đại biểu đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam đặc biệt trọng phương hướng xây dựng giai cấp cơng nhân Việt Nam q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại 28 hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đại hội rõ: “Đối với giai cấp công nhân, coi trọng phát triển số lượng chất lượng, nâng cao giác ngộ lĩnh trị, trình độ học vấn nghề nghiệp, thực “tri thức hố cơng nhân”, nâng cao lực ứng dụng sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt suất, chất lượng hiệu ngày cao, xứng đáng lực lượng đầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước vai trò lãnh đạo cách mạng thời kỳ mới…” 29 C.KẾT LUẬN Tóm lại, từ phân tích sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân lý luận lẫn thực tiễn cho ta thấy điều phủ nhận rằng: giai cấp công nhân giai cấp tiên tiến, có vai trò to lớn lịch sử phát triển giới, lực lượng xã hội tiên phong công cải tạo khoa học công nghệ vào sản xuất xã hội Hiểu rõ giai cấp công nhân, đặc biệt hiểu sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân vấn đề quan trọng nhận thức chúng ta, giúp ta có nhận thức đắn giai cấp xã hội nói chung giai cấp cơng nhân nói riêng Qua đó, cá nhân xã hội cần không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm giai cấp, nhận thức xã hội để nâng cao tri thức văn hóa Mặt khác, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân nội dung quan trọng giai cấp cơng nhân nên cần xã hội Đảng cộng sản trọng, tạo điều kiện hoàn thành cách tốt 30 MỤC LỤC A.MỞ ĐẦU .1 B.NỘI DUNG CHƯƠNG I : LUẬN CỨ LÝ LUẬN .3 I KHÁI NIỆM GIAI CẤP CÔNG NHÂN NỘI DUNG NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN 12 III VAI TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRONG Q TRÌNH THỰC HIỆN SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN .18 IV CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỚI VIỆC HOÀN THÀNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 20 V NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỂ CỦNG CỐ, TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 23 CHƯƠNG II LUẬN CỨ THỰC TIỄN .25 C.KẾT LUẬN 29 31 ... thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Để thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, Đảng cộng sản nhân tố định trước tiên Cuộc đấu tranh giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản, trải qua nhiều giai. .. đợc sứ mệnh dân tộc Với đặc điểm nên sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Việt Nam có nội dung khác so với sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân giới nói chung Sứ mệnh lịch sử thể giai đoạn khác lịch. .. quan Học thuyết C.Mác Ph.Ăngghen sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân luận chứng khoa học địa vị kinh tế xã hội vai trò lịch sử giai cấp cơng nhân, mục tiêu đường để giai cấp hồn thành sứ mệnh lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Triết học số 33 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, Tiểu luận Triết học số 33 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn