toan 2: Tim mot so hang trong mot tong

9 1,290 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 06:11

Gi¸o viªn: Phïng ThÞ Thanh HuyÒn Tr­êng tiÓu häc Yªn B×nh – ý Yªn- Nam §Þnh T×m mét sè h¹ng trong mét tæng * KiÓm tra bµi cò: §Æt tÝnh råi tÝnh: 34 + 7 Thø sáu ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010 To¸n: 10 6 4 6 + 4 = 10 6 = 10 - 4 = 10 - 6 4 Thø sáu ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010 To¸n: T×m mét sè h¹ng trong mét tæng 10 6 4 6 + 4 = 10 6 = 10 - 4 = 10 - 6 4 10 4x x + 4 = 10 x = 10 - 4 x = 6 Thø sáu ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010 To¸n: T×m mét sè h¹ng trong mét tæng 10 6 4 6 + 4 = 10 6 = 10 - 4 = 10 - 6 4 10 4x x 6 10 x + 4 = 10 x = 10 - 4 x = 6 6 + x = 10 x = 10 - 6 x = 4 * Muèn t×m mét sè h¹ng ta lÊy tæng trõ ®i sè h¹ng kia. Thø sáu ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010 To¸n: T×m mét sè h¹ng trong mét tæng 10 6 4 6 + 4 = 10 6 = 10 - 4 = 10 - 6 4 10 4x x 6 10 x + 4 = 10 x = 10 - 4 x = 6 6 + x = 10 x = 10 - 6 x = 4 * Muèn t×m mét sè h¹ng ta lÊy tæng trõ ®i sè h¹ng kia. Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010 To¸n: T×m mét sè h¹ng trong mét tæng * Bµi 1: T×m x ( theo mÉu ) MÉu: x + 3 = 9 x = 9 - 3 x = 6 a, x + 8 = 10 x = 10 -8 x = 2 b, x + 5 = 17 x = 17 - 5 x = 12 x = 12 - 2 x = 10 c, 2 + x = 12 10 6 4 6 + 4 = 10 6 = 10 - 4 = 10 - 6 4 10 4x x 6 10 x + 4 = 10 x = 10 - 4 x = 6 6 + x = 10 x = 10 - 6 x = 4 Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010 To¸n: T×m mét sè h¹ng trong mét tæng * Bµi 1: T×m x * Bµi 2: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: 16 8 20 Sè h¹ng 14 2 Sè h¹ng 2 15 Tæng 10 35 * Muèn t×m mét sè h¹ng ta lÊy tæng trõ ®i sè h¹ng kia. MÉu: x + 3 = 9 x = 9 - 3 x = 6 10 6 4 6 + 4 = 10 6 = 10 - 4 = 10 - 6 4 10 4x x 6 10 x + 4 = 10 x = 10 - 4 x = 6 6 + x = 10 x = 10 - 6 x = 4 Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010 To¸n: T×m mét sè h¹ng trong mét tæng * Bµi 1: T×m x * Bµi 2: + Tãm t¾t: * Bµi 3: Võa gµ võa thá cã 36 con, trong ®ã cã 20 con gµ. Hái cã bao nhiªu con thá? - Gµ vµ thá: 36 con -G : 20 conà -Th : .con?ỏ * Muèn t×m mét sè h¹ng ta lÊy tæng trõ ®i sè h¹ng kia. MÉu: x + 3 = 9 x = 9 - 3 x = 6 10 6 4 6 + 4 = 10 6 = 10 - 4 = 10 - 6 4 10 4x x 6 10 x + 4 = 10 x = 10 - 4 x = 6 6 + x = 10 x = 10 - 6 x = 4 Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán: Tìm một số hạng trong một tổng * Bài 1: Tìm x * Bài 2: + Tóm tắt: - Gà và thỏ: 36 con -G : 20 con -Th : .con? Bài giải Số con thỏ có là: 36 20 = 16 ( con ) Đáp số: 16 con. * Bài 3: * Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. Mẫu: x + 3 = 9 x = 9 - 3 x = 6 . 10 n¨m 2010 To¸n: T×m mét sè h¹ng trong mét tæng * Bµi 1: T×m x * Bµi 2: + Tãm t¾t: * Bµi 3: Võa gµ võa thá cã 36 con, trong ®ã cã 20 con gµ. Hái cã bao. 4 Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010 To¸n: T×m mét sè h¹ng trong mét tæng * Bµi 1: T×m x * Bµi 2: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: 16 8 20 Sè h¹ng 14 2 Sè
- Xem thêm -

Xem thêm: toan 2: Tim mot so hang trong mot tong, toan 2: Tim mot so hang trong mot tong, toan 2: Tim mot so hang trong mot tong

Từ khóa liên quan