Luận văn thạc sĩ: Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Kinh Bắc​

126 13 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2020, 10:01

Hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại đã và đang là một trong những hoạt động kinh doanh chính, đem lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thường rất nặng nề: làm tăng thêm chi phí của ngân hàng, ảnh hưởng đến khả năng thu hồi vốn vay cùng với sự thất thoát vốn vay, làm xấu đi tình hình tài chính, tính thanh khoản, ảnh hưởng đến uy tín và lợi nhuận của ngân hàng. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN DUY THƯỞNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KINH BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN DUY THƯỞNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KINH BẮC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Dương Thị Tình THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày … tháng năm 2018 Học viên NGUYỄN DUY THƯỞNG ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Dương Thị Tình tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa Quản lý Luật kinh tế - Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Ngun tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Kinh Bắc giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn Thái Ngun, ngày tháng năm 2018 Học viên NGUYỄN DUY THƯỞNG iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NHTM 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Các khái niệm liên quan 1.1.2 Đặc điểm vai trò quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.1.3 Sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng 15 1.1.4 Các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng 17 1.1.5 Nội dung nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng NHTM .19 1.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng 22 1.2 Cơ sở thực tiễn 27 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng giới 27 1.2.2 Kinh nghiệm lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại nước 29 1.2.3 Các công trình nghiên cứu liên quan .31 1.2.4.Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng Basel 32 1.2.5 Bài học đối kinh nghiệm ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc 37 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .39 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 39 iv 2.2 Phương pháp nghiên cứu 39 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 39 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 40 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 40 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .41 2.3.1 Chỉ tiêu dư nợ tổng nguồn vốn 41 2.3.2 Dư nợ vốn huy động 41 2.3.3 Hệ số thu nợ 42 2.3.4 Tỷ lệ nợ hạn 42 2.3.5 Tỷ lệ nợ xấu 42 2.3.6 Tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD 42 2.3.7 Tỷ lệ nợ xử lý rủi ro 43 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH BẮC 44 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .44 3.1.1 Một số đặc điểm tỉnh Bắc Ninh 44 3.1.2 Tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Kinh Bắc 46 3.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Kinh Bắc 50 3.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng BIDV Chi nhánh Kinh Bắc .50 3.2.2 Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Kinh Bắc .58 3.2.3 Đánh giá tình hình quản lý rủi ro BIDV Chi nhánh Kinh Bắc 78 3.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Kinh Bắc 84 Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV CHI NHÁNH KINH BẮC 91 4.1 Định hướng chiến lược quản lý rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Kinh Bắc 91 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Kinh Bắc 92 v 4.2.1 Tổ chức xây dựng thực cách hợp lý khoa học quy chế, quy trình tín dụng 92 4.2.2 Xây dựng thực sách tín dụng phù hợp .96 4.2.3 Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát khoản vay 98 4.2.4 Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất rủi ro xảy .101 4.2.5 Tăng cường xử lý nợ xấu 104 4.2.6 Các giải pháp khác 105 4.3 Kiến nghị 108 4.3.1 Kiến nghị Chính phủ 108 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước .108 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam .108 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC .114 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt BIDV Nghĩa tiếng Việt Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam CIC Trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước ĐT&PT Đầu tư phát triển GDKH Giao dịch khách hàng HĐQT Hội đồng quản trị KCN Khu công nghiệp KH Khách hàng KHKD Kế hoạch kinh doanh L/C Thư tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn QLKH Quản lý khách hàng QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TDN Tổng dư nợ TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSBĐ Tài sản bảo đảm vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Khuyến cáo mức trích lập dự phòng rủi ro cho tổ chức tín dụng 22 Bảng 2.1 Bảng ý nghĩa điểm số biến 40 Bảng 3.1 Kết tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2015-2017 53 Bảng 3.2 Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn vay BIDV Chi nhánh Kinh Bắc .53 Bảng 3.3 Cơ cấu dư nợ theo loại tiền BIDV Chi nhánh Kinh Bắc từ năm 2015-2017 54 Bảng 3.4 Cơ cấu dư nợ theo khách hàng BIDV Chi nhánh Kinh Bắc từ năm 2015-2017 55 Bảng 3.5 Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế BIDV Chi nhánh Kinh Bắc từ năm 2015-2017 56 Bảng 3.6 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Kinh Bắc .57 Bảng 3.7 Tình hình nợ hạn nợ xấu BIDV Chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2015 - 2017 .59 Bảng 3.8 Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 2015 - 2017 61 Bảng 3.9 Tình hình dư nợ phân theo nhóm nợ BIDV Chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2015 - 2017 61 Bảng 3.10 Tình hình xấu theo thời gian cho vay BIDV Chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2015 - 2017 .63 Bảng 3.11 Nợ hạn theo lĩnh vực cho vay BIDV Chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2015-2017 64 Bảng 3.12 Tình hình nợ xử lý rủi ro BIDV Kinh Bắc giai đoạn 2015-2017 66 Bảng 3.13 Những rủi ro tác động mơi trường bên ngồi .68 Bảng 3.14 Rủi ro từ ý thức khách hàng vay vốn .69 Bảng 3.15 Rủi ro quản lý tài khách hàng .71 Bảng 3.16 Những nguyên nhân rủi ro ngân hàng .72 Bảng 3.17 Những nguyên nhân rủi ro kiểm soát khoản vay BIDV Chi nhánh Kinh Bắc .74 Bảng 3.18 Những nguyên nhân rủi ro cán làm sai 77 Bảng 3.19 Những nguyên nhân rủi ro không thực quy chế quy trình tín dụng 78 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Sơ đồ 3.1 Mơ hình tổ chức BIDV Kinh Bắc .48 Biểu đồ 3.1 Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn vay BIDV Chi nhánh Kinh Bắc năm 2016 54 Biểu đồ 3.2 Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế BIDV Chi nhánh Kinh Bắc năm 2015-2016-2017 .56 Biểu đồ 3.3 Tình hình nợ hạn nợ xấu BIDV Chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2015 - 2017 60 Biểu đồ 3.4 Tình hình NQH, NX theo nhóm nợ BIDV Chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2015 - 2017 62 102 * Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay Đối với khách hàng cá nhân: Cán khách hàng phải nhân viên tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp Khi cho vay vốn cán khách hàng nên hướng dẫn tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm bán kèm tín dụng (gọi sản phẩm bảo an tín dụng) Với sản phẩm bảo an tín dụng này, có rủi ro khách hàng chết thương tật toàn vĩnh viễn công ty bảo hiểm chi trả phần dư nợ lại Vì vậy, ngân hàng giảm thiểu rủi ro nhiều Đối với tài sản chấp cơng trình xây dựng, u cầu khách hàng mua bảo hiểm: bảo hiểm cơng trình (đối với dự án đầu tư), bảo hiểm cháy nổ… tài sản bảo đảm hàng hóa, phương tiện giới phải yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm như: bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm vật chất xe giới… Trong nêu rõ người thụ hưởng bảo hiểm BIDV Chi nhánh Kinh Bắc Đối với khách hàng doanh nghiệp: nên có yêu cầu bắt buộc phải có tài sản đảm bảo Qua việc chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng phân loại rủi ro khách hàng để từ có u cầu tỷ lệ cấp tín dụng tối đa so với tài sản bảo đảm Hoàn thiện mặt pháp lý tài sản bảo đảm tiền vay để thuận lợi xử lý tài sản bảo đảm, nguồn thu nợ thứ hai rủi ro tín dụng xảy Qua xử lý số tài sản bảo đảm tiền vay cho thấy sở hữu tài sản khơng rõ ràng, khơng có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nên việc bán tài sản khó khăn (cơ quan cơng chứng khơng chịu cơng chứng hợp đồng, người mua e ngại…) Nguyên nhân tình trạng khách hàng ngại tốn chi phí nên không đăng ký sở hữu tài sản (đặc biệt nhà xưởng, cơng trình đất), ngân hàng khơng đơn đốc khách hàng hồn thiện thủ tục tài sản bảo đảm, việc đăng ký sở hữu tài sản đất gặp nhiều khó khăn thủ tục…nên nhiều tài sản đất, đặc biệt nhà xưởng, cơng trình xây dựng đất chấp Chi nhánh chưa có giấy tờ sở hữu tài sản Do hồ sơ bảo đảm tiền vay khơng đầy đủ, gây khó khăn cho q trình xử lý tài sản thu hồi nợ Để giảm rủi ro mặt pháp lý, cần thỏa thuận việc hoàn thiện thủ tục đăng ký sở hữu tài sản sau dự án hoàn thành điều kiện tín dụng, đồng thời thực nghiêm túc cơng tác kiểm tra, liên tục rà soát hồ sơ pháp lý thực trạng tài sản bảo đảm 103 Đây biện pháp nhằm san sẻ rủi ro tín dụng, thường thực loại như: bảo hiểm hoạt động cho vay, bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn vay, bảo hiểm tài sản cầm cố… Hiện theo quy định pháp luật tài sản dùng để cầm cố chấp vay vốn Ngân hàng suất thời gian vay vốn phải mua bảo hiểm đầy đủ Do để hạn chế rủi ro tài sản bảo đảm Ngân hàng phải yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm vật chất toàn giá trị tài sản bảo đảm cho Ngân hàng, đồng thời ký cam kết tay ba Ngân hàng - doanh nghiệp bảo hiểm chủ sở hữu tài sản cầm cố, chấp bảo lãnh để Ngân hàng tồn quyền tốn số tiền bồi thường bảo hiểm tài sản trường hợp tài sản bảo đảm bị rủi ro vật chất để thu hồi nợ vay * Thực nghiêm túc phân loại nợ trích lập dự phòng Thực nghiêm túc phân loại nợ, tránh tình trạng kết kinh doanh mà khơng tn thủ tính xác phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Chủ động phân loại nợ theo tính chất, khả thu hồi nợ khoản vay, kiên chuyển nợ hạn trường hợp vi phạm hợp đồng tín dụng có nguy gây rủi ro hạ bậc nợ, thực trích lập dự phòng nhằm bù đắp tổn thất rủi ro xảy * Đa dạng hoá phương thức cho vay + Cho vay theo hạn mức: Thường áp dụng khách hàng vay ngắn hạn có quan hệ tín dụng thường xuyên, uy tín với Ngân hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định hiệu + Cho vay đồng tài trợ: Trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng có khách hàng có nhu cầu vay vốn lớn, khả đáp ứng Ngân hàng không đủ hay việc tập trung mức vào khách hàng để dẫn đến rủi ro lớn khách hàng không trả nợ Thông thường trường hợp Ngân hàng liên kết tham gia thẩm định dự án góp vốn cho vay để chia sẻ rủi ro đảm bảo an toàn kinh doanh + Ngồi có hình thức khác như: cho vay trả góp, cho vay uỷ thác, cho vay theo dự án đầu tư 104 * Đa dạng hoá khách hàng Mở rộng cho vay thành phần kinh tế, đối tượng khách hàng, tránh việc cho vay mức khách hàng, hạn chế rủi ro tập trung khách hàng lớn gặp phải rủi ro không trả nợ Qua việc phân tích rủi ro BIDV Chi nhánh Kinh Bắc ta thấy NQH tập trung với cấu lớn công nghiệp xây dựng Do cần phải có biện pháp thích hợp để chuyển dịch cấu nợ, mở rộng cho vay doanh nghiệp đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ thành phần kinh tế ngồi quốc doanh * Đa dạng hố lĩnh vực đầu tư Trong kinh tế thị trường, lĩnh vực kinh doanh có chu kỳ tăng trưởng suy thoái Đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư giúp cho Ngân hàng phân tán rủi ro tín dụng, nguồn tiền Ngân hàng đầu tư vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác Cụ thể: BIDV Chi nhánh Kinh Bắc đặt địa bàn thuận lợi vị trí, gần khu Cơng nghiệp làng nghề kinh doanh, tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống sầm uất có nhiều hộ nông dân chăn nuôi trang trại gia súc gia cầm lớn… Vì tập trung đầu tư vốn cho ngành sản xuất nhiều hơn, chu kỳ hoạt động kinh doanh ngành thường ngắn hạn 4.2.5 Tăng cường xử lý nợ xấu Khi rủi ro tín dụng xảy biện pháp hữu hiệu hạn chế tối đa khoản thiệt hại xảy Để công tác xử lý nợ xấu đạt hiệu cao cần thiết phải phân tích nguên nhân dẫn đến nợ xấu khách hàng để từ có biện pháp tháo gỡ phù hợp Khi phát sinh nợ xấu với tỷ lệ cao cần thành lập Tổ xử lý nợ xấu Giám đốc chi nhánh định, tổ không 03 thành viên bao gồm: 01 thành viên thuộc Ban giám đốc chi nhánh, 01 lãnh đạo phòng tín dụng cán tín dụng có liên quan đến khách hàng có nợ xấu Nhiệm vụ chủ yếu Tổ xử lý nợ xấu tham mưu cho lãnh đạo chi nhánh việc xử lý, thu hồi nợ, đầu lập kế hoạch, thực kế hoạch thu hồi báo cáo khoản nợ 105 Tùy theo đối tượng khách hàng nguyên nhân dẫn đến nợ xấu chi nhánh thực biện pháp xử lý cụ thể sau: Theo dõi đặc biệt, tăng cường tần suất kiểm tra khách hàng tình hình tài sử dụng vốn vay; u cầu khách hàng báo cáo thường xuyên để nắm bắt tình hình; Hạn chế, giảm dần dư nợ đồng thời xác định lộ trình cụ thể để có sở theo dõi thực hiện; Yêu cầu bổ sung, thay đổi biện pháp đảm bảo an toàn cao hơn; Dừng cấp tín dụng; Miễn giảm lãi để tăng khả thu hồi nợ; Cấu trúc lại thời gian trả nợ, chuyển đổi đồng tiền nhận nợ, giải pháp tài khác; Yêu cầu bên bảo lãnh thực nghĩa vụ trả nợ thay; Phát mại TSBĐ; Bán nợ; Nhận lại TSBĐ để trừ nợ cho khách hàng; Khởi kiện khách hàng; Các biện pháp khác phù hợp với quy định pháp luật Trong xử lý nợ xấu cần thực bước thận trọng, tránh tình trạng nóng vội làm phá vỡ mối quan hệ thiết lập với khách hàng đặc biệt khách hàng truyền thống Việc làm rõ thực trạng tình hình kinh doanh, TSBĐ, thái độ khách hàng vô quan trọng để từ có biện pháp thích hợp trì quan hệ tín dụng hay lên lộ trình thu hồi nợ bán nợ cho công ty xử lý nợ Thực tế cho thấy xử lý nợ xấu giao cho cán trực tiếp liên quan tới khoản nợ xấu hiệu tốc độ tương đối chậm mối quan hệ ràng buộc trước khiến cho cán chần chừ, thiếu kiên Do nhiệm vụ xử lý nợ xấu nên giao cho cán không liên quan nắm bắt tốt thơng tin khoản vay, có kinh nghiệm thực tế cơng tác xử lý nợ xấu phát huy hiệu cao 4.2.6 Các giải pháp khác Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trong kinh tế thị trường, yếu tố người xem yếu tố quan trọng, người tảng phát triển, người định đến thành bại hoạt động xảy Đối với hoạt động tín dụng, yếu tố người lại đóng vai trò quan trọng, định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ hình ảnh ngân hàng, để từ định đến 106 hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng Vì vậy, đề xuất chất lượng nguồn nhân lực cần phải nâng cao tập trung chủ yếu vào vấn đề sau: - Về cơng tác đào tạo: Phải có kế hoạch thực triển khai liên tục chương trình đào tạo nghiệp vụ cho cán cấp để đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân thực mở rộng mạng lưới hoạt động, tránh trường hợp thiếu nguồn nhân lực dẫn đến việc sử dụng cán khơng phù hợp với trình độ chun mơn, vị trí cơng tác dồn việc nhiều vào số cán bộ, điều dẫn đến việc cán khơng có thời gian để kiểm tra quản lý tốt hồ sơ khoản vay Công tác đào tạo nhân quan tâm mực góp phần cho việc hạn chế Rủi ro tín dụng xảy - Về lực cơng tác: Đòi hỏi cán làm cơng tác tín dụng phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, nắm vững, thực quy định hành phải không ngừng nâng cao lực công tác, khả phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng - Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: Yêu cầu cán ngân hàng phải tự giác tu dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp mình, phải có ý thức trách nhiệm công việc, cán trực tiếp làm cơng tác tín dụng lĩnh vực công tác nhạy cảm dễ bị sa ngã cám dỗ đồng tiền vật chất có trước mắt Vì đòi hỏi ngân hàng phải đặc biệt trọng đến phẩm chất đạo đức người cán ngân hàng, yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro tín dụng xảy Ngồi ra, ngân hàng cần phải xây dựng sách đãi ngộ nhân thật hợp lý, thực chế tài thơng thống nhằm thu hút nhân tài trì đủ nhân lực chất lượng đảm trách hoạt động tín dụng ngân hàng Vì việc tăng trưởng tín dụng hàng ngày khơng đồng với số lượng chất lượng nhân viên tín dụng phụ trách nên dễ dẫn đến có nhiều rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng Số lượng nhân viên tín dụng có kinh nghiệm BIDV Chi nhánh Kinh Bắc thiếu, ngân hàng thành lập lại thu hút nhân với sách đãi ngộ tốt 107 Thực tế, để nâng cao chất lượng tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng xảy phận kiểm sốt nội đóng vai trò quan trọng, chất lượng kiểm tra phận kiểm sốt nội đánh giá cao Vì vậy, đề xuất ngân hàng cần phải quan tâm việc đào tạo chun mơn bố trí cán làm cơng tác kiểm sốt nội bộ, để cán có đủ khả trình độ nhận biết, phát sai phạm thiếu sót hồ sơ tín dụng phòng tín dụng, từ có biện pháp phòng ngừa xử lý kịp thời nhằm hạn chế tối đa thiệt hại vốn cho ngân hàng Tăng cường đầu tư trang thiết bị, công nghệ ngân hàng Cơng nghệ Ngân hàng đóng vai trò quan trọng phát triển Ngân hàng Nếu Ngân hàng không đầu tư mức vào việc phát triển cơng nghệ mạnh cơng nghệ Ngân hàng bị có nguy bị tụt hậu Để làm việc BIDV Chi nhánh Kinh Bắc cần phải thực công việc sau: Nhanh chóng hồn thiện việc nâng cấp chương trình đại hoá tất phận nghiệp vụ phòng tín dụng, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm để quản lý nghiệp vụ tập trung Hồ sơ thơng tin khách hàng chuẩn hố, đồng hệ thống, việc tra cứu hồ sơ khách hàng đơn giản thuận tiện Ứng dụng cơng nghệ tính điểm tự động hệ thống INCAS để xếp hạng khách hàng, hạn chế tính chủ quan che dấu thông tin bất lợi khách hàng từ cán tín dụng Thực chương trình quản lý rủi ro, chiết suất số liệu từ nhiều báo cáo đa chiều phục vụ việc điều hành định phận quản lý nhằm nâng cao khả quản lý rủi ro Chi nhánh cần không ngừng nâng cấp hệ thống trang thiết bị, hệ thống mạng nội bộ; áp dụng công cụ quản trị mạng đại công nghệ an ninh bảo mật cho toàn hệ thống mạng nội Ngân hàng Thực kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ rủi ro tín dụng tồn hệ thống chi nhánh thông qua hệ thống công nghệ thông tin, việc kiểm sốt tốc độ tăng trưởng tín dụng phải thực từ đầu năm, tránh tình trạng phải kìm hãm vào cuối năm tỷ lệ tăng trưởng vượt mức cho phép NHNN 108 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị Chính phủ Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng thương mại Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đòi hỏi cấp bách Nhà nước phải khơng ngừng tạo mơi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lý vững để thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn đầu tư 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Thực thường xuyên công tác tra, kiểm sốt nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng ngân hàng vào quỹ đạo luật pháp Cần xây dựng phương án bổ sung hoán đổi cán tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo tính khách quan tạo môi trường hoạt động đa dạng cho cán tra, kiểm tra trau dồi nghiệp vụ Cần phải xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuẩn nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt, cập nhật thơng tin sách, pháp luật, thị trường để mặt thực công tác tra, giám sát hoạt động ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước cần phải có sách tuyển chọn đào tạo cán làm công tác quản lý mạng CIC không am hiểu công nghệ thông tin khai thác thông tin qua mạng công cụ hỗ trợ khác mà phải có khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp đưa nhận định, cảnh báo thích hợp thay số báo cáo thống kê khô khan cho ngân thương mại tham khảo 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Dựa thông tin doanh nghiệp, ngành hàng, dự án cấp tín dụng, Trung tâm thơng tin tín dụng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam cần tổng hợp 109 đưa đánh giá, phân tích cung cấp thơng tin hữu ích cho tồn hệ thống để sử dụng thẩm định tín dụng Kho liệu cần có tính mở để có khả tích hợp với kho liệu ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác cạnh tranh đặt môi trường hội nhập Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam cần thiết lập mối liên hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thông tin giới để khai thác, mua tin cần thiết để đáp ứng yêu cầu thông tin từ Chi nhánh, đặc biệt thơng tin tình hình tài chính, hoạt động cơng ty mẹ - đối tác nước doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi 110 KẾT LUẬN Hoạt động ngân hàng có từ lâu đời với chức huy động vốn kinh tế vay, nên cơng cụ tích tụ tập trung vốn để hỗ trợ doanh nghiệp trình sản xuất kinh doanh, thực việc tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng chiều sâu, thực tốt việc luân chuyển vốn từ ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp sang ngành có tỷ suất lợi nhuận cao Ngân hàng góp phần thu hút đẩy tiền lưu thông, chống lạm phát, ổn định tiền tệ giá cả, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp Tuy nhiên, tín dụng hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro hoạt động ngân hàng Vì vậy, việc nghiên cứu chế phát sinh rủi ro tìm hiểu biện pháp nhằm hạn chế rủi ro cần thiết Từ thực trạng đó, đề tài "Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc” nhiều giải vấn đề sau: Phần sở lý luận trình bày chất đặc điểm vai trò quản lý rủi ro tín dụng Nội dung quản lý rủi ro tín dụng, biện pháp quản lý rủi ro tín dụng mà NHTM áp dụng để phân tán hạn chế rủi ro hoạt động cho vay Thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng học kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc Trên sở lý luận, luận văn sâu vào phân tích chất lượng QLRRTD Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2015 - 2017 cho thấy: Đã thực tốt quy trình vay tín dụng cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp lớn, việc phân quyền cho vay phòng giao dịch tuân thủ theo quy định, từ giúp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng đơn vị Tỷ lệ nợ xấu năm 2015 0,7%, năm 2016 1,2% năm 2017 0,9% Tỷ lệ nợ xuất 03 năm vừa qua chi nhánh nằm quy định cho phép Tuy nhiên, ngày nâng cao chất lượng tín dụng, loại trừ tồn yếu tố rủi ro tín dụng tiềm ẩn vấn đề cần quan tâm đặc biệt 111 Từ thực tế tình hình QLRRTD Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc luận văn trình bày giải pháp Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc hoạt động tín dụng sau: Tổ chức xây dựng thực cách hợp lý khoa học quy chế, quy trình tín dụng; Xây dựng thực sách tín dụng phù hợp; Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát khoản vay; Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất rủi ro xảy ra; Tăng cường xử lý nợ xấu; Đồng thời, luận văn nêu kiến nghị cho quan chức có liên quan 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cục Thống Kê tỉnh Bắc Ninh (2016), Đặc điểm điều kiện tự nhiên - xã hội tỉnh Bắc Ninh Bùi Thị Lan (2010), Nghiên cứu giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Thái Bình, Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Nơng nghiệp Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chi nhánh Kinh Bắc (2010) Cẩm nang Tín dụng Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014) Thông tư số 09/2014/TT-NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007) "Quản lý nợ xấu - Nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu," Bản tin thơng tin tín dụng ngân hàng trung ương, vị trí thứ xuống vị trí thứ 14 năm 2007 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007) Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN phân loại nợ hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010) Thông tư số 13/2010/TT/NHNN, ngày 20/05/2010 quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013) Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Thế giới (2006) “Báo cáo quản trị công ty Việt Nam” www.worldbank.org.vn 10 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chi nhánh Kinh Bắc (2015) "Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015” 113 11 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chi nhánh Kinh Bắc (2016) "Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016” 12 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chi nhánh Kinh Bắc (2017) "Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017” 13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2010), Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2010,2018), Luật tổ chức tín dụng 15 Nguyễn Văn Tiến (2009), Đánh giá phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh Ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình Tiền tệ - ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 18 Huỳnh Kim Trí (2012), Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh ngân hàng Công thương Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Đại học Đà Nẵng 19 Lê Văn Tú (2005), “Quản trị Ngân hàng Thương mại”, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 20 Lê Văn Tư (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Hà Nội 21 Nguyễn Đức Tú (2011), Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam 114 PHỤ LỤC NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KINH BẮC PHIẾU ĐIỀU TRA Thời gian từ ngày … /… /2018 đến ngày … /… /2018 A Thông tin chung khách hàng cá nhân Họ tên: Giới tính: Tuổi: Thời gian bắt đầu giao dịch với ngân hàng BIDV: B Thông tin chung khách hàng doanh nghiệp Họ tên: Giới tính: Tuổi: Đơn vị cơng tác: Chức vụ: Thời gian bắt đầu giao dịch với ngân hàng BIDV: Loại hình doanh nghiệp: 1□ Doanh nghiệp TNHH 2□ Doanh nghiệp tư nhân 3□ Doanh nghiệp cổ phần 4□ Khác (Ghi rõ:…………………………………………………………….) Lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp 1□ Nông lâm nghiệp thủy sản 2□ Thương mại dịch vụ 3□ Công nghiệp xây dựng 115 B/ Ý kiến khách hàng rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Kinh Bắc Lượng vốn vay khách hàng - Dư nợ DN đến ngày 31/12/2017 ………………… đồng - Tổng nợ hạn DN đến 31/12/2017:………………………đồng Rủi ro tín dụng tác động từ mơi trường bên ngồi? 1□ Tác động môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến kinh doanh khách hàng 2□ Sự biến động thị trường 3□ Luật văn luật chồng chéo khó thực Rủi ro từ ý thức khách hàng vay vốn? 1□ Khách hàng cố ý không trả nợ 2□ Khách hàng không trả nợ Khách hàng không trả nợ do? 1□ Do sử dụng sai mục đích 2□ Kinh doanh thua lỗ 3□ Năng lực quản lý 4□ Do thiên tai Rủi ro quản lý tài doanh nghiệp? 1□ Quản lý chi phí SX chưa hiệu 2□ Quản lý dòng tiền thu- chi chưa tốt 3□ Quản lý nợ phải trả, phải thu chưa tốt 4□ Qản lý khả toán chưa hiệu 5□ Khả sinh lời khách hàng chưa tăng 6□ Chưa đánh giá thực tế lực điều hành SXKD Những nguyên nhân rủi ro ngân hàng? 1□ Rủi ro hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội yếu 2□ Kiểm sốt khoản vay chưa thường xuyên 3□ Do cán làm sai 4□ Do khơng thực quy chế quy trình tín dụng Kiểm soát khoản vay chưa thường xuyên? 1□ Do thu thập, xử lý thông tin chưa hiệu 116 2□ Chưa trực tiếp đến kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay Do cán làm sai? 1□ Gia hạn, điều chỉnh vốn vay KH theo ý chủ quan 2□ Kéo dài thời gian thẩm định đề xuất cho vay 3□ Cho vay DN với nhiều vay Do khơng thực quy chế quy trình tín dụng? 1□ Khơng thực chấm điểm tín dụng KH 2□ Sai quy trình tín dụng 3□ Cho vay sở TSBĐ 10 Ơng/bà có sẵn sàng tìm đến BIDV có nhu cầu vay vốn thời gian tới? 1□ Có 2□ Khơng 11 Ý kiến khách h àng rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Kinh Bắc? XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG! ... nhiều vào công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc Đề tài hệ thống hóa sở lý luận sở thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng. .. phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc không ảnh hưởng đến hoạt động kinh. .. đến quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc 3 - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ: Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Kinh Bắc​, Luận văn thạc sĩ: Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Kinh Bắc​