LV THẠC SỸ Ứng dụng công cụ quản lý chất lượng tổng thể TQM vào hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.doc

78 1,088 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2012, 16:45

LV THẠC SỸ Ứng dụng công cụ quản lý chất lượng tổng thể TQM vào hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam MỤC LỤCCH NG 3 52 GI I PHÁP NG D NG HI U QU CƠNG C QU N CH T L NG T NG TH VÀO           HO T NG C A CÁC DOANH NGHI P V A NH T I VI T NAM        52 3.2.1. Nh ng thu n l i   56 3.2.1.1. S quan tâm h tr v t o i u ki n c a Chính ph i v i các doanhà           nghi p v a v nhà   .56 3.2.1.2. S phát tri n c a khoa h c v cơng nghà  !  58 3.2.1.3. H i nh p kinh t qu c t v s m c a c a th tr ngà" # $  $  % &  ' () .59 3.2.2. Các khó kh n* 59 Bên c nh nh ng thu n l i có c thì các doanh nghi p v a v nh c ng ang ph ià + #  (    ,  - i m t v i r t nhi u khó kh n, thách th c có th nh h ng tr c ti p n s t n t i hay./ 0 1 2 3 * 4 5 6 78 9 : .: 9 ; < l i nhu n c a doanh nghi p c ng nh cơng tác qu n ch t l ng.  = > ? 7 6 2 7 59 3.2.2.1. Tình hình kinh t , xã h i hi n nay: @ > 59 Tình hình th gi i: Có th nói n n kinh t th gi i ang ph i i m t v i nhi u: 1 5 3 : : 1 . 6 ./ 0 1 3 khó kh n nh v n l m phát, giá c v s b t n trên th tr ng t i chính ti n t c ngà àA ( B   -  B C ' ()   , nh các cu c kh ng ho ng n ang lan nhanh. L m phát ang tr th nh m i lo h ng à( "  -     %  D c a t t c các qu c gia do nh h ng t các ch ng trình n i l ng ti n t c a các Chính= 2 6 / 6 78 E 7F 1 G 3 > = ph v tình hình b t n chính tr c ng nh thiên tai, th m h a. Giá các m t h ng t ng cao,à à B C ' , ( - ! H A trong ó i n hình l giá v ng v giá d u. Bên c nh ó các cu c kh ng ho ng n cơng v nà à à  D   "  -  I ti p t c lan nhanh, trong ó có c các n n kinh t l n nh M , Italy, khi n các chính ph: J . 6 3 : 1 7 K : = ph i th c hi n các chính sách th t l ng bu c b ng. Th tr ng t i chính ti n t qu c tà-   L ( " M ' ()    $ v n bi n ng ph c t p i n hình l th tr ng ch ng khốn có nh ng phiên ng lo tàI $ " N   ' () N + O  gi m liên ti p trên t t c các th tr ng ch y u. Bên c nh nh ng khó kh n v kinh t ,6 : 2 6 P 7Q = : <  * 3 : th gi i ang ph i tr i qua nh ng b t n v chính tr t i m t s khu v c nh Trung ơng,: 1 . 6 6  2 R 3 P < @ / 9 7  Châu Phi v trong chính n i b c a các qu c gia hay các thiên tai, th m h a m n ng nà à" "   - ! H  nh t l th m h a ng t, sóng th n t i Nh t B n x y ra v o u n m 2011 v a qua.à àB - ! " B D  # - - D A  Trong b i c nh h i nh p v to n c u hóa di n ra m nh m nh hi n nay thì nh ng b t nà à - " # D S  T (  + B C c a tình hình th gi i c ng ang tác ng n các doanh nghi p v a v nh n c ta.à $  ,  " $    % ( V m t th ng m i, nó gây nh h ng tr c ti p n ho t ng xu t kh u c a các doanh3 0 7F < 6 78 9 : .: < .@ 2 U = nghi p n y sang m t s th tr ng nh M , Nh t, EU. ng th i, các chính sách th t ch tà "  ' () ( V # WO ) L H c a Chính ph kìm hãm m c l m phát, giá c v th tr ng ti n t , ngo i h i, v.và   N "  - ' ()     do nh h ng c a tình hình th gi i c ng gây r t nhi u khó kh n cho các doanh nghi p6 78 = : 1 ? 2 3 * > v a v nh .à  60 Tình hình trong n c: Do nh ng tác ng tiêu c c c a n n kinh t th gi i k p h p71  .@ 9 = 3 : : 1 :  v i nh ng b t n v mơ v nh ng y u kém trong n i t i n n kinh t m n n kinh t Vi tà à + B C X + $ "   $  $  Nam ang gây ra nh ng nh h ng x u n ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh.  6 78 2 .: < .@ 6 2 = nghi p bi u hi n qua m t s i m chính nh : giá c v l m phát t ng cao, th tr ngà  "   ( -  A ' () ch ng khốn v u t m m, th tr ng v ng v ngo i h i bi n ng l n, lãi su t chồ à àN D ( -  ' ()   $ "  B vay cao v th t ch t tín d ng. Trong nh ng i u ki n ó, các doanh nghi p nh v v ầ àL H M +        v n ã khó kh n l i c ng khó kh n h n. L m phát t ng cao, ngun v t li u, v n t i d chà  A  A Y  A #  # - ' v u t ng nhanh l m chi phí t ng, giá th nh t ng, hi u qu s n xu t kinh doanh gi m,à àM  A A A  - - B - l t ng. ó ang l th c tr ng c a nhi u doanh nghi p v a v nh hi n nay khi n cácà à A W          $ doanh nghi p n y t n t i ã khó ch ch a nói n u t ng d ng TQM.à O   N ( $ D ( N M .603.2.2.2. V n qu n th tr ng v n n h ng l u, h ng gi , h ng nháià à à àB  - ' ()  # - 61 Theo báo cáo c a C c Qu n th tr ng, n m 2010 l c l ng qu n th tr ng c= J 6 P 7Q * 9 7 6 P 7Q 6 n c ã ki m tra 169.152 v , x 79.041 v v i t ng s thu h n 249 t ng, trong ó:71 . 5 J Z J 1 R / F [ .; . 13.867 v buôn bán h ng c m, h ng nh p l u; 10.472 v s n xu t, buôn bán h ng gi , h ngà à à àM B # # M - B - kém ch t l ng, vi ph m quy n s h u trí tu v an to n v sinh th c ph m; 11.452 v vià àB (   % +    \ M ph m trong l nh v c giá; 43.250 v vi ph m trong l nh v c kinh doanh, v.v. Qua th c t< ] 9 J < ] 9 9 : ki m tra, các chi c c qu n th tr ng u cho r ng, tình tr ng buôn bán h ng nh p l u,à M - ' ()  ^  # # h ng gi , gian l n th ng m i các m t h ng nh thu c lá, r u, linh ki n i n t , th cà à- # (Y  H (  (    &  ph m, v.v v n liên t c gia t ng d i nhi u hình th c khác nhau, trong ó nóng nh t v n là\ I M A (  N  B I n n buôn l u v gian l n th ng m i. Các t ch c, ng dây buôn l u có quy mô h n v ià # # (Y  C N () # Y  th o n th nh l p công ty, t ch c mua gom, vi t gi y biên nh n, l p b ng kê h ng hóaà à   # C N $ B # # - v xu t hóa n GTGT h p th c hóa h ng l u. Khi b ki m tra s xu t trình t 3-5 bà àB Y   N # ' T B  " hóa n GTGT v biên nh n mua gom c a c dân biên gi i gây nhi u khó kh n cho vi càY #  (   A  xác minh c a l c l ng ch c n ng. = 9 7 4 * .61 Hi n t ng s n xu t h ng gi , h ng nhái ang tr nên ng y c ng ph bi n v ph c t p,à à à à à ( - B -  % C $ N  nh h ng Trung Qu c gi nhãn Vi t Nam, h ng gi ch t l ng s n xu t n c ngo i theoà à à(  -  - B ( - B % ( h ng l u trôi n i v o Vi t Nam, v.v. C c QLTT cho r ng, m c dù s v vi ph m, s ti nà à# C  M ^ H  M    thu ph t c a QLTT cao h n so v i n m tr c nh ng ch a t ng x ng v i th c t tình< = F 1 * 71 7 7 7F 4 1 9 : hình buôn bán h ng nh p l u, h ng gi v gian l n th ng m i trong th i gian qua.à à à# # - # (Y  ) 61 C ng theo C c Qu n th tr ng, n m 2011 ho t ng buôn l u, s n xu t v buôn bánà, M - ' () A  " # - B h ng gi v gian l n th ng m i s ti p t c di n ra v i tính ch t ph c t p, ti m n hìnhà à- # (Y  T $ M S  B N  \ th nh các ng dây, t ch c xuyên qu c gia. Các i t ng s tri t l i d ng nh ngà () C N   ( T    M + b t c p v k h trong c ch chính sách, c bi t l chính sách u ãi i v i các khuà àB # T % Y $ H  (    kinh t c a kh u, c dân biên gi i buôn l u, tr n thu v buôn bán h ng gi , gian l nà à$ & \ (   #  $ - # th ng m i, v.v. 7F < .61 Nh v y, có th th y tình tr ng gian l n th ng m i, h ng nhái h ng gi ang gây khóà à( # B  # (Y  -  kh n cho các doanh nghi p v a v nh , c bi t l các doanh nghi p áp d ng các công cà àA    H   M M qu n ch t l ng v có các s n ph m t ch t l ng t t. Các doanh nghi p s khôngà- B ( - \  B (   T m n m v i vi c b ra r t nhi u chi phí v công s c ng d ng m t công c qu n lýà àH    B  N  N M " M - ch t l ng, c i ti n s n ph m khi m các s n ph m v công ngh c a h có th d d ng bà à àB ( - $ - \ - \   ! S ' l m nhái, l m gi trên th tr ng.à à - ' () .61 Tr c 71 .62K T LU N_ ` 74TÀI LI U THAM KH O  .7623LỜI MỞ ĐẦU1. do chọn đề tài: Trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, chất lượng luôn là vấn đề được đặt ra hàng đầu trong chiến lược phát triển cạnh tranh của các quốc gia doanh nghiệp. Ngày nay, các quốc gia cũng như các doanh nghiệp không thể dựa vào các hàng rào thuế quan các rào cản kỹ thuật riêng như trước đây để bảo hộ cho nền sản xuất nội địa. Vì vậy, chất lượng chính là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại tăng khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế. Đối với các nước đang phát triển như nước ta, chất lượng vừa là một đòi hỏi khách quan, là mục tiêu có ý nghĩa chiến lược cũng là phương tiện căn bản để đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội đúng hướng, vững chắc, đạt hiệu quả cao hội nhập thị trường quốc tế. Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) đồng thời là thành viên của ASEAN tham gia vào một số hiệp định tự do thương mại (FTA) các hiệp định, điều ước quốc tế về thương mại khác. Các doanh nghiệp Việt Nam có rất nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng phải chấp nhận sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các công ty đa quốc gia đến từ những nước phát triển. Nhà nước các doanh nghiệp đã nhận ra tầm quan trọng của chất lượng đưa chất lượng vào nội dung quản lý. Chính phủ cácquan quản Nhà nước đã đề ra các chương trình hành động, chiến lược cũng như biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu chất lượng.Ở Việt Nam hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản chất lượng quốc tế như ISO, HACCP, GMP, v.v. Nhưng thực tế cho thấy các chứng chỉ hệ thống quản chất lượng này mới chỉ đáp ứng được yêu cầu hiện tại đối với doanh nghiệp bởi HACCP GMP chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm y tế, còn đối với ISO nếu trong vài năm tới tất cả các doanh nghiệp cùng ngành đều có chứng chỉ ISO thì rất khó để có thể đánh giá chất lượng giữa các doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại nhờ cải tiến liên tục chất lượng, phát huy tính sáng tạo của nhân viên. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chủ yếu là doanh nghiệp vừa nhỏ, nhận thức cũng như nguồn kinh phí đầu tư vào vấn đề chất lượng còn rất hạn chế. Một nghiên cứu 4cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam chưa bỏ ra được 0,3% doanh thu trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc chi từ 10 đến 20% ở Mỹ là 5% doanh thu hàng năm để cải tiến chất lượng phát triển sản phẩm mới. Xuất phát từ những do trên, chúng tôi chọn đề tài “Ứng dụng công cụ quản chất lượng tổng thể TQM vào hoạt động của các doanh nghiệp vừa nhỏ tại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận của mình.2. Sơ lược về tình hình nghiên cứu trong ngoài nước về đề tài đã tính đến thời điểm hiện tại.- Về nghiên cứu: Trên thế giới cũng đã có một số bài viết cuốn sách về đề tài TQM của các chuyên gia, các nhà kinh tế. Tiêu biểu như: The Five Pillars of TQM: How to make Total quality management work for you của tác giả Bill Creech, cuốn “Total Quality Management: Strategies and Techniques proven at today’s most successful companies” của Stephen George, cuốn “Implementing TQM in Small and Medium-Sized Organizations: A step-by-step guide” của Richard M Hodgetts. Theo khảo sát của chúng tôi, tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội nói riêng trong lĩnh vực nghiên cứu quản trị chất lượng tại Việt Nam nói chung, hầu như chưa có công trình nào nghiên cứu về công cụ quản chất lượng tổng thể TQM, không kể đến những bài viết đăng trên các tạp chí, báo mạng, v.v viết về vấn đề này nhưng chưa được nghiên cứu một cách trọn vẹn. Trong khi đó, công cụ quản chất lượng tổng thể TQM đang được rất nhiều nước trên thế giới nói chung Việt Nam nói riêng áp dụng đánh giá tốt. Trên cơ sở kế thừa phát huy những bài viết của các tác giả trước, chúng tôi sẽ nghiên cứu công cụ TQM thực trạng ứng dụngvào hoạt động của các doanh nghiệp vừa nhỏ tại Việt Nam, đồng thời đánh giá những thuận lợi khó khăn trong quá trình áp dụng công cụ này từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp để có thể ứng dụng thành công công cụ quản chất lượng tổng thể vào hoạt động của các DN vừa nhỏ tại VN nhằm giúp các doanh nghiệp vừa nhỏ luôn cải tiến chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, tăng khẳ năng cạnh tranh cũng như lợi nhuận cho doanh nghiệp.3. Khách thể đối tượng nghiên cứu: 5- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp ứng dụng công cụ quản chất lượng tổng thể TQM vào hoạt động của các doanh nghiệp vừa nhỏ tại Việt Nam.- Khách thể nghiên cứu: Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu thực tiễn tại các doanh nghiệp vừa nhỏ của Việt Nam.4. Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất một số giải pháp ứng dụng hiệu quả công cụ quản chất lượng tổng thể TQM vào hoạt động của các doanh nghiệp vừa nhỏ tại VN nhằm giúp các doanh nghiệp này không ngừng cải tiến chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của KH tăng năng lực cạnh tranh cũng như lợi nhuận cho doanh nghiệp.5. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực hiện được mục đích nghiên cứu, đề tài tự đề ra cho mình một số nhiệm vụ sau:- Nghiên cứu cơ sở thuyết của đề tài.- Tìm hiểu thực trạng của vấn đề, những thuận lợi khó khăn trong việc ứng dụng TQM vào hoạt động của các doanh nghiệp vừa nhỏ tại VN.- Tổng hợp đề xuất một số giải pháp ứng dụng TQM vào hoạt động của các doanh nghiệp VN trong giai đoạn hiện nay trong 5 năm tới.6. Phương pháp nghiên cứu: - Khảo sát: những hoạt động phương pháp quản trị chất lượngcác doanh nghiệp vừa nhỏ đang thực hiện.- Phân tích: các nội dung liên quan đến công cụ quản chất lượng tổng thế, các thuận lợi khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải khi áp dụng các công cụ quản chất lượng hiện nay. So sánh lợi ích của việc ứng dụng TQM với các công cụ quản chất lượng khác.- Tổng hợp đưa ra những đánh giá đề xuất giải pháp, phương pháp ứng dụng.7. Phạm vi nghiên cứu: 6Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu về công cụ quản chất lượng tổng thể TQM ứng dụng công cụ này vào các doanh nghiệp vừa nhỏ của Việt Nam trong giai đoạn từ 2011 đến 2015.8. Bố cục của đề tài: Ngoài lời mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục luận văn gồm những nội dung chính sau:- Chương I: Một số vấn đề cơ bản về quản chất lượng tổng thể (TQM)- Chương II: Thực trạng ứng dụng công cụ quản chất lượng tổng thể (TQM) vào hoạt động của các doanh nghiệp vừa nhỏ tại VN.- Chương III: Đánh giá đề xuất một số giải pháp triển khai áp dụng công cụ quản chất lượng tổng thể (TQM) vào hoạt động của các doanh nghiệp vừa nhỏ tại VN.7Chương 1. luận cơ bản về quản chất lượng Tổng thể TQM vai trò của nó đối với doanh nghiệp1.1. Bản chất của Quản chất lượng Tổng thể TQM1.1.1. Khái niệm về chất lượng quản chất lượng1.1.1.1. Chất lượngChất lượng sản phẩm là một phạm trù phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Có nhiều định nghĩa, khái niệm về chất lượng trong các lĩnh vực khác nhau như công nghệ, sản xuất, kinh doanh, v.v. theo các mối quan tâm khác nhau của các nhà sản xuất, nhà kinh tế đặc biệt là người tiêu dùng với mong muốn được thỏa mãn các nhu cầu ngày một cao hơn. Xét theo nghĩa hẹp, chất lượng bao gồm những đặc tính của sản phẩm nhằm đáp ứng được những yêu cầu về mặt kỹ thuật, đảm bảo sản phẩm có công dụng tốt, tuổi thọ cao, tin cậy… Những đặc tính này phụ thuộc nhiều vào những yếu tố kỹ thuật, công nghệ, nguyên vật liệu, phương pháp sản xuất, … gắn liền với giá trị sử dụng của sản phẩm. Theo quan điểm này, chất lượng cao hay thấp được đo bằng tỷ lệ những sản phẩm được chấp nhận qua kiểm tra chất lượng hoặc số lượng phế phẩm. Nhưng theo nghĩa rộng, ở góc độ của các nhà quản lý, người ta cho rằng chất lượngchất lượng thiết kế, sản xuất, bán sử dụng đạt được sự thỏa mãn cao nhất của khách hàng. Theo quan niệm của Juran, chất lượng là sự phù hợp với mục đích hoặc sự thích hợp khi sử dụng, Crosby cho rằng chất lượng là sự phù hợp với những yêu cầu hay đặc tính nhất định. Theo ISO 9000:2000, chất lượng là: “Mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng các yêu cầu”. Từ những quan điểm trên có thể thấy rằng chất lượng không chỉ là việc thỏa mãn những quy cách kỹ thuật hay một yêu cầu cụ thể nào đó mà là sự thỏa mãn khách hàng về mọi phương diện. Chính vì vậy, hoạt động quản chất lượng không phải chỉ chú trọng đến những khía cạnh kỹ thuật thuần túy mà còn phải quan tâm, kiểm soát được các yếu tố liên quan đến quá trình hình thành, sử dụng thanh 8sản phẩm, luôn cải tiến liên tục để chất lượng sản phẩm ngày một tốt hơn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.1.1.1.2. Quản chất lượngNhư vậy, có thể thấy chất lượng không phải là một hiện tượng hoặc tình trạng sản xuất do một người, một bộ phận tạo ra, mà là kết quả của rất nhiều hoạt động có liên quan đến nhau trong toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo ISO 8402-1994 thì quản chất lượng là tập hợp những hoạt động của chức năng quản chung, xác định chính sách chất lượng, mục đích trách nhiệm, thực hiện chúng thông qua các biện pháp như lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng trong khuôn khổ hệ thống chất lượng.Nói tóm lại, quản chất lượng chính là quản một hệ thống với rất nhiều hoạt động quá trình nhằm mục đích cải tiến chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng chất lượng hiệu quả của công tác quản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm dịch vụ.1.1.2. Các trường phái quản chất lượngTừ nhận thức về tầm quan trọng của chất lượng, các quốc gia tổ chức đã tiến hành rất nhiều các phương thức quản chất lượng khác nhau nhằm duy trì cải tiến chất lượng sản phẩm. Nhưng tựu chung lại, có hai trường phái cơ bản sau:Trường phái thứ nhất là quản chất lượng trên cơ sở tiêu chuẩn hóa. Trường phái này được phát triển mạnh ở Mỹ Tây Âu một số nước Châu Á mà đỉnh cao của nó hiện nay là các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9000, ISO 14000, HACCP, GMP, v.v. Lợi thế của các tiêu chuẩn này là chỉ cần áp dụng một tiêu chuẩn, thử nghiệm hay đánh giá một lần thì có thể được thừa nhận trên toàn thế giới. Cho nên các tiêu chuẩn này được sử dụng để ký kết hợp đồng, để công nhận thừa nhận lẫn nhau trong hội nhập khu vực quốc tế. Theo phương pháp này, người ta xây dựng các hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể ở từng cấp sản xuất, áp 9dụng các thiết bị kiểm tra tự động bắt buộc phải tuân thủ tiêu chuẩn để chuyên môn hóa nhằm đạt năng suất cao hoặc để đảm bảo chất lượng theo những tiêu chí nhất định. Tuy nhiên, trường phái quản này thường làm giảm hoặc thậm chí giết chết tính sáng tạo của hàng triệu người lao động do họ chỉ chú tâm vào tuân thủ các tiêu chuẩn trong sản xuất hàng ngày. Trong cách quản theo trường phái này, người lao độngthế thụ động trong sản xuất, họ không phát huy được tính sáng tạo sự liên kết, vì vậy cho dù sản phẩm có đạt được tiêu chuẩn đề ra nhưng xét về tính hiệu quả lâu dài thì trường phái quản này không mang lại hiệu quả lâu bền cho sự phát triển của doanh nghiệp.Nếu như trường phái thứ nhất chú trọng vào việc kiểm tra đạt yêu cầu đặt ra trong các tiêu chuẩn thì trường phái thứ hai được người Nhật ứng dụng hiệu quả thành công lại chỉ coi các yêu cầu này là cái tối thiểu phải đạt. Từ đó, các công ty của Nhật đã biết huy động con người phát huy sáng kiến, cải tiến thường xuyên chất lượng sản phẩm dịch vụ để chất lượng ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua ngày mai tốt hơn ngày hôm nay. Người công nhân toàn bộ nhân viên trong công ty luôn luôn sáng tạo, đề xuất ý kiến cải tiến công việc chứ không chỉ máy móc tuân thủ theo các quy trình chất lượng đề ra. Các phương pháp quản trị theo trường phái này bao gồm quản chất lượng tổng thể hay còn gọi là TQM, cam kết chất lượng đồng bộ (TQCo) cải tiến chất lượng toàn công ty (CWQI). Nhờcác phương pháp quản này mà các doanh nghiệpthể khai thác hết tiềm năng con người doanh nghiệp không những đảm bảo được chất lượng sản phẩm mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Có thể nói trên đây là hai trường phái quan trọng trong lĩnh vực quản chất lượng trên thế giới. Hai trường phái này được hình thành qua quá trình nhận thức về vấn đề chất lượng đã được các doanh nghiệp các quốc gia ứng dụng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm yêu cầu của từng nước, từng công ty. Tuy nhiên, trong hai trường phái đó, có thể thấy rằng trường phái thứ hai chính là xu hướng phát triển đi lên của trường phái thứ nhất vì nó không chỉ coi các tiêu chuẩn chất lượng đặt ra là yêu cầu tối thiểu mà nó còn giúp gắn kết doanh nghiệp thành một hệ thống chặt chẽ 10[...]... nghiệm của một số nước trên thế giới CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG CỤ QUẢN CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ (TQM) VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA CỦA VIỆT NAM 2.1.1 Đặc điểm của các doanh nghiệp nhỏ vừaViệt Nam Doanh nghiệp nhỏ vừa (SME) là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ. .. HACCP, GMP, OHSAS THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG CỤ TQM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA CỦA VIỆT NAM 2.2.1 Tình hình ứng dụng công cụ quản chất lượng tổng thể TQM tại Việt Nam Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung các SME nói riêng chưa mấy quan tâm đến hệ thống quản chất lượng tổng thể TQM Số lượng các doanh nghiệp áp dụng TQM rất ít chủ yếu là các doanh nghiệp lớn, tiềm lực tài... tiến quảng bá thương mại của các doanh nghiệp này rất hạn chế Đồng thời, các chủ doanh nghiệp cũng chưa thực sự quan tâm đến các chứng nhận chất lượng hệ thống quản chất lượng Những hạn chế này đã, đang sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 2.1.2 Các hệ thống quản chất lượng hiện đang áp dụng tại các doanh nghiệp nhỏ vừaViệt Nam Các doanh nghiệp. .. lực thúc đẩy các cố gắng về chất lượng trong doanh nghiệp là một trong những thước đo hiệu quả kinh tế của việc ứng dụng TQM vào hoạt động quản chất lượng của doanh nghiệp 1.1.5.4 Hoạch định chất lượng Đây là một chức năng quan trọng nhằm thực hiện các chính sách chất lượng đã được vạch ra Bao gồm các hoạt động thiết lập mục tiêu các yêu cầu về việc áp dụng các yếu tố của hệ chất lượng 23 Hoạch.. .và phát huy tính sáng tạo của toàn bộ nhân viên trong công tác chất lượng Đó cũng chính là do vì sao ngày nay các doanh nghiệp tiến tới áp dụng các công cụ quản chất lượng đồng bộ hay tổng thể, mà phổ biến là TQM 1.1.3 Bản chất của TQM 1.1.3.1 Một số định nghĩa về TQM TQMviết tắt của Total Quality Management hay còn gọi là quản chất lượng tổng thể hoặc quản chất lượng toàn... mặt vốn, lao động hay doanh thu Các SME có thể chia thành ba loại cũng căn cứ vào quy mô đó là doanh nghiệp siêu nhỏ (micro), doanh nghiệp nhỏ doanh 31 nghiệp vừa Theo tiêu chí của Nhóm Ngân hàng Thế giới, doanh nghiệp siêu nhỏdoanh nghiệp có số lượng lao động dưới 10 người, doanh nghiệp nhỏ có số lượng lao động từ 10 đến dưới 50 người, còn doanh nghiệp vừa có từ 50 đến 300 lao động Ở mỗi nước,... 9000 TQM 02 doanh nghiệp đang từng bước áp dụng các module của TQM, 28 doanh nghiệp (chiếm 62,2%) áp dụng các hệ thống quản chất lượng khác như ISO 9000, GMP, HACCP, …), 14 doanh nghiệp (chiếm 31,1%) không áp dụng hệ thống nào Biểu đồ 3: Tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng TQM theo khảo sát (Nguồn: Kết quả khảo sát đề tài KT.08.04 – Th .sỹ Đặng Thị Hương) Như vậy, có thể thấy TQM các doanh nghiệp Việt. .. áp dụng TQM trước khi tham gia đề tài 35 Theo một kết quả điều tra khác mà đề tài KT.08.04 – Một số rào cản trong quá trình áp dụng hệ thống quản chất lượng toàn diện TQM vào các doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn Hà Nội của Thạc sỹ Đặng Thị Hương thực hiện năm 2009, điều tra 45 doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn Hà Nội, chỉ có 3/45 doanh nghiệp (chiếm 6,7%) áp dụng TQM, trong đó có 01 doanh nghiệp. .. nghiệp nhỏ vừaViệt Nam Các doanh nghiệp nhỏ vừaViệt Nam có số lượng đông đảo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh đa dạng nhất vì vậy tùy theo yêu cầu đặc điểm riêng mà doanh nghiệp chọn áp dụng các hệ thống quản chất lượng phù hợp Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có các doanh nghiệp SME đã đang áp dụng một số hệ thống quản chất lượng sau: 2.1.2.1 2.1.2.2 2.2 Hệ thống ISO... hoặc các công ty liên doanh hoặc FDI như Toyota, Honda, Sony, Matsushita, v.v Theo Báo cáo đánh giá kết quả áp dụng TQMcác doanh nghiệp áp dụng thí điểm thuộc đề tài “Triển khai áp dụng hệ thống quản chất lượng toàn diện TQM trong các doanh nghiệp của SMEDEC2, có 20 doanh nghiệp được chọn áp dụng đánh giá hiệu quả các mức độ thực hiện TQM Trong đó, hầu hết các doanh nghiệp chưa biết đến . quản lý chất lượng tổng thể (TQM) - Chương II: Thực trạng ứng dụng công cụ quản lý chất lượng tổng thể (TQM) vào hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. trạng và đề xuất một số giải pháp ứng dụng công cụ quản lý chất lượng tổng thể TQM vào hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. - Khách thể
- Xem thêm -

Xem thêm: LV THẠC SỸ Ứng dụng công cụ quản lý chất lượng tổng thể TQM vào hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.doc, LV THẠC SỸ Ứng dụng công cụ quản lý chất lượng tổng thể TQM vào hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.doc, LV THẠC SỸ Ứng dụng công cụ quản lý chất lượng tổng thể TQM vào hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.doc, Am hiểu và cam kết chất lượng, Quan điểm ứng dụng các công cụ quản lý chất lượng ở Việt Nam, Xu hướng ứng dụng các công cụ quản lý chất lượng tại Việt Nam, Sự phát triển của khoa học và công nghệ, Các khó khăn

Từ khóa liên quan