De kiem tra chat luong giua hoc ki I Toan lop 1(09-10)

3 516 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 09:11

trờng tiểu học tt NAM SáCH bài kiểm tra chất lợng giữa học I Năm học : 2009 - 2010 Môn: Toán - lớp 1 Họ và tên học sinh: . Lớp: 1 Ngày kiểm tra: 10 tháng 11 năm 2009 Thời gian làm bài: 40 phút (không kể giao đề) Họ và tên giám thị: Họ và tên giám khảo: . Bi 1: Ni hỡnh vi s thớch hp theo mu: (1 im) Bi 2: Xp cỏc s sau theo th t t bộ n ln : 1 , 5 , 9 , 7, 3 (1 im) Bi 3: Tớnh : (2,5 im) a) 2 + 2 = 3 + 2 = . 3 + 0 = . 3 + 1 = . b) 2 1 1 5 + + + + 3 4 2 0 . . . c) 2 + 1 +1 = 2 + 3 - 1 = Điểm ------------------ ------------------ 543 6 7 8 Bài 4: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm) 3 + 2 5 0 + 3 . 2 + 1 1 + 3 .5 1 + 2 3 + 1 Bi 6: (1 im) ? 3 + 2 = + + = 5 Bi 7: Cú.hỡnh tam giỏc. (0,5 im) Bi 8: V hỡnh cũn thiu v o ụ trng rồi tô màu hình vừa vẽ. (1 im) -----------------------------Ht--------------------------- B i 5: Vit phộp tớnh thớch hp vo ụ trng : (1 im) S . 1 + 2 3 + 1 Bi 6: (1 im) ? 3 + 2 = + + = 5 Bi 7: Cú.hỡnh tam giỏc. (0,5 im) Bi 8: V hỡnh cũn thiu v o ụ trng r i tô màu hình vừa vẽ. (1 im) -----------------------------Ht---------------------------. sinh: . Lớp: 1 Ngày ki m tra: 10 tháng 11 năm 2009 Th i gian làm b i: 40 phút (không kể giao đề) Họ và tên giám thị:
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra chat luong giua hoc ki I Toan lop 1(09-10), De kiem tra chat luong giua hoc ki I Toan lop 1(09-10), De kiem tra chat luong giua hoc ki I Toan lop 1(09-10)

Từ khóa liên quan