De khao sat chat luong dau nam Toan lop 3 Khuyet tat (09-10)

3 365 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 09:11

trờng tiểu học tt nam sách Họ và tên : Lớp: . Bài khảo sát chất lợng đầu năm môn Toán lớp 3 năm học 2009 - 2010 (Dành cho học sinh khuyết tật hoà nhập) Khảo sát ngày 24 tháng 9 năm 2009 Thời gian làm bài :40 phút (không kể thời gian giao đề) Phần I : trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trớc câu trả lời đúng cho mỗi câu sau: Câu 1: 23 + 3 = ? A. 53 B. 62 C. 26 Câu 2: Số bé nhất có hai chữ số là: A. 9 B. 10 C. 11 Câu 3 : 3 x 2 3 = ? A. 3 B. 6 C. 2 Câu 4 : 4 : 2 x 0 = ? A. 2 B. 1 C. 0 Câu 5 : Cho phép tính : x + 32 = 53 x sẽ là : A. 22 B. 85 C. 21 Câu 6: Tấm vải hoa dài 30 m, tấm vải xanh dài hơn tấm vải hoa12m. Hỏi tấm vải xanh dài bao nhiêu mét ? A. 42 m B. 18 m C. 28 m B . Phần tự luận: (7 điểm) Câu 7: Viết các số sau: (2 điểm) Năm mơi ba: . Một trăm hai m ơi lăm: Sáu mơi tám: Hai trăm linh t : . Câu 8 : Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 12 + 35 357 43 17 + 27 686 - 50 . . Điểm . . Câu 9 : Số ? (1 điểm) a) 25 ; 26; 27; .; .; 30 b) 30; 29; 28; ; ; 25 Câu 10: Cô giáo có 32 quyển vở , cô phát cho các bạn hết 19 quyển vở. Hỏi cô còn bao nhiêu quyển vở?( 2 điểm ) Bài giải . . . -------------------------------------Hết---------------------------------------- Họ và tên giáo viên coi thi: Họ và tên giáo viên chấm thi: 1/…………………………………… 1/ …………………………………… 2/…………………………………… 2/ .……………………………………… . là: A. 9 B. 10 C. 11 Câu 3 : 3 x 2 3 = ? A. 3 B. 6 C. 2 Câu 4 : 4 : 2 x 0 = ? A. 2 B. 1 C. 0 Câu 5 : Cho phép tính : x + 32 = 53 x sẽ là : A. 22 B. 85. + 35 35 7 43 17 + 27 686 - 50 . . Điểm . . Câu 9 : Số ? (1 điểm) a) 25 ; 26; 27; .; .; 30 b) 30 ; 29; 28; ; ; 25 Câu 10: Cô giáo có 32
- Xem thêm -

Xem thêm: De khao sat chat luong dau nam Toan lop 3 Khuyet tat (09-10), De khao sat chat luong dau nam Toan lop 3 Khuyet tat (09-10), De khao sat chat luong dau nam Toan lop 3 Khuyet tat (09-10)