hương dan xay dung ke hoach to 2010-2011

4 389 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2013, 15:15

SỞ GD – ĐT LÂM ĐỒNG TRƯỜNG PT DTNT LẠC DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HƯỚNG DẪN CHUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC : A. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC Căn cứ chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành Căn cứ kế hoạch năm học của trường Căn cứ kế hoạch chuyên môn trường I. Đặc điểm tình hình : - Thuận lợi : Tóm tắt thành viên – thuận lơi trong tổ ( đội ngũ – học sinh – CSVC – phục vụ dạy học ). - Khó khăn : Chỉ nêu tóm tắt ( đội ngũ – học sinh – CSVC – phục vụ dạy học ). II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA TỔ: 1. Công tác chính trò tư tưởng – đạo đức : - Thực hiện Chỉ thò – nhiệm vụ văn bản – qui chế – nội quy . . Có liên quan đến công tác chính trò tư tưởng đạo đức nhà giáo – học sinh. 2. Hoạt động nâng cao chất lượng soạn giảng đổi mới phương pháp dạy học. 3. Hoạt động nâng cao chất lượng dạy học – bồi dưỡng phụ đạo học sinh. 4. Tổ chức chuyên đề, ngoại khóa – thao giảng. 5. Đăng ký đề tài – viết sáng kiến kinh nghiệm – giải pháp hữu ích. 6. Làm đồ dùng dạy học. 7. Tự học tự bồi dưỡng. 8. Xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi cấp trường – cấp huyện – cấp tỉnh. 9. Hoạt động phong trào – kiêm nhiệm. 10. Công tác quản lý của tổ trưởng – tổ phó. III. CÁC CHỈ TIÊU VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐUA. 1 a. Các chỉ tiêu : 1. Chỉ tiêu chất lượng học tập bộ môn Đạt trung bình trở lên. Môn :…………… - Chỉ tiêu học sinh giỏi…. Môn : …………………… - Giỏi cấp trường : - Giỏi cấp huyện : 2. Chỉ tiêu phấn đấu của tổ : + Dự giờ : + Thao giảng : + SKKN – GPHI : + Chuyên đề ngoại khóa : + Bồi dưỡng phụ đạo : + Làm đồ dùng dạy học – giáo án điện tử – sử dụng. + Thi giáo viên giỏi : + Các hoạt động kiêm nhiệm khác : b. ĐĂNG KÝ THI ĐUA : 1. Danh hiệu cá nhân: 2. Danh hiệu tập thể: Kế hoạch này được thông qua tổ tại kỳ họp . . . . Duyệt của Ban giám hiệu Tổ trưởng ( Phần thống ĐN- CLHS _ đính kèm sau kế hoạch ) B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẢ NĂM THÁNG/ NỘI DUNG TRỌNG ĐIỂM/ PHÂN CÔNG/ GHI CHÚ Xây dựng kế hoạch từ tháng 8 đến tháng năm năm sau : Duyệt của Ban giám hiệu Tổ trưởng C. KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG T8. . . -> T5/2011. Duyệt của Ban giám hiệu Tổ trưởng D. PHÂN CÔNG,ĐĂNG KÝ THEO DÕI KIỂM TRA. - Phân công giáo viên. ( Bảng phân cơng CM – Thời khóa biểu… ) - Đăng ký đề tài – thi đua – ngoại khóa – chất lượng bộ môn. - Theo dõi tình hình giáo dục hoạt động trong tháng 8 -> 5. Thực hiện quy chế chun mơn hoạt động phong trào và kiêm nhiệm khác ( Theo mẫu) + kế hoạch kiểm tra chuyên đề – toàn diện ( theo mẫu chuyên môn ) 2 - Tháng 8 - Tháng 9 ………. - Tháng 4 + Đăng ký thao giảng – dự giờ. + Kết quả thanh tra giáo viên trong năm TT Tên GV Ngày kiểm tra Xếp loại tiết dạy Xếp loại hồ sơ Xếp loại chung Ghi chú 1 2 3 4 1 2 3 + Theo dõi nộp đề kiểm tra – duyệt đề. + Theo dõi chấm thanh tra ( kiểm tra ) + Theo dõi dạy thay – dạy bù : E. Lưu hồ sơ báo cáo – kiểm tra – đề tài… theo dõi cá nhân. * Mẫu theo dõi cáo hoạt động cá nhân học kì 1 . . 2. ( Tổ : ) Họ tên: TT Hoạt động / tháng 8 9 10 11 12 Ghi chú 1 Thực hiện chương trình 2 Chấm bài 3 Dự giờ 4 Thao giảng 5 Dạy tốt 6 Bồi dưỡng 7 Phụ đạo 8 Dạy bù 9 Dạy thay 10 ng dụng công nghệ thông tin 11 Tiết thực hành 12 Chuyên đê – hội giảng 13 14 15 Hoạt động khác 3 * Mỗi tháng vào ngày họp tổ. Giáo viên báo cáo tổ trưởng tổng hợp và kiểm tra thực tế hoạt động giáo viên. 4 . giỏi : + Các hoạt động kiêm nhiệm khác : b. ĐĂNG KÝ THI ĐUA : 1. Danh hiệu cá nhân: 2. Danh hiệu tập thể: Kế hoạch này được thông qua tổ tại kỳ họp . đức nhà giáo – học sinh. 2. Hoạt động nâng cao chất lượng soạn giảng đổi mới phương pháp dạy học. 3. Hoạt động nâng cao chất lượng dạy học – bồi dưỡng phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: hương dan xay dung ke hoach to 2010-2011, hương dan xay dung ke hoach to 2010-2011, hương dan xay dung ke hoach to 2010-2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn