Tổ chức hoạt động phát triển năng lực xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp tại trường THCS yên hòa, cầu giấy, hà nội

122 34 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2020, 14:59

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THU HẰNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƢỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI CHO GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THU HẰNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƢỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI CHO GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.140114 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM VĂN THUẦN HÀ NỘI - 2020 LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập rèn luyện Trường Đại học Giáo dục- Đại học quốc gia Hà Nội, biết ơn kính trọng, tác giả luận văn xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu, phòng, khoa trường Đại học Giáo dục Giáo sư, phó Giáo sư, Tiến sĩ nhiệt tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tác giả trình học tập làm luận văn Đặc biệt,tác giả luận văn xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đặc biệt đến PGS.TS Phạm Văn Thuần người thầy trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ mặt khoa học để tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Hội đồng sư phạm trường THCS Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn Trong trình học tập nghiên cứu, thân tác giả dù có nhiều cố gắng thực đề tài, song thiếu sót luận văn khơng thể tránh khỏi Kính mong nhận ý kiến phê bình đóng góp Hà Nội, tháng 12 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hằng i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GV: Giáo viên GVCN: Giáo viên chủ nhiệm THCS: Trung học sở UBND: Ủy ban nhân dân ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt ii Danh mục bảng ix Danh mục biểu đồ xii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA GIA ĐÌNH NHÀ TRƢỜNG - XÃ HỘI CHO GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƢỜNG THCS YÊN HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm đề tài 1.2.1 Tổ chức 1.2.2 Phát triển 1.2.3 Năng lực Phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên 1.2.4 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS 12 1.3 Năng lực xây dựng mối quan hệ nhà trƣờng, gia đình xã hội theo chuẩn nghề nghiệp 13 1.3.1 Mục tiêu chuẩn nghề nghiệp 13 1.3.2 Nội dung lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội theo chuẩn nghề nghiệp 13 1.3.3 Đánh giá lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội theo chuẩn nghề nghiệp 14 1.4 Phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trƣờng, gia đình xã hội cho giáo viên THCS Yên Hòa theo chuẩn nghề nghiệp 15 iii 1.4.1 Phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên THCS Yên Hòa theo chuẩn nghề nghiệp 15 1.4.2 Tiếp cận vận dụng chuẩn nghề nghiệp tổ chức hoạt động phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội cho giáo viên THCS 16 1.4.3 Tiếp cận vận dụng chuẩn giáo viên để phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên trường trung học sở 16 1.5 Nội dung tổ chức phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trƣờng, gia đình xã hội cho giáo viên trƣờng trung học sở theo chuẩn nghề nghiệp 18 1.5.1 Xây dựng kế hoạch phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 18 1.5.2 Tổ chức bồi dưỡng lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên 19 1.5.3 Tổ chức thực hoạt động phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên hoạt động nhà trường 20 1.5.4 Đánh giá hoạt động phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên 21 1.5.5 Tạo môi trường, điều kiện làm việc để phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên 22 1.6 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trƣờng, gia đình xã hội cho giáo viên 23 1.6.1 Các yếu tố bên nhà trường trung học sở 23 1.6.2 Các yếu tố bên nhà trường trung học sở 24 Kết luận chƣơng 26 iv CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƢỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 27 2.1 Giới thiệu trƣờng THCS Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 27 2.1.2 Đội ngũ giáo viên học sinh 27 2.1.3 Chất lượng dạy học 28 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trƣờng, gia đình xã hội theo chuẩn nghề nghiệp trƣờng THCS Yên Hòa 29 2.2.1 Mục đích khảo sát 29 2.2.2 Nội dung khảo sát 29 2.2.3 Đối tượng khảo sát 30 2.2.4 Phương pháp khảo sát 30 2.2.5 Tiêu chí thang đánh giá 31 2.2.6 Mẫu khảo sát địa bàn khảo sát 32 2.3 Thực trạng lực xây dựng mối quan hệ nhà trƣờng, gia đình xã hội giáo viên trƣờng THCS Quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội 32 2.3.1 Nhận thức cần thiết lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên 32 2.3.2 Thực trạng lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên trường trung học sở Yên Hòa 33 2.3.3 Đánh giá chung thực trạng lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên trường THCS 34 2.4 Thực trạng phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trƣờng, gia đình xã hội cho giáo viên trƣờng THCS Yên Hòa 35 v 2.4.1 Lập kế hoạch phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên 35 2.4.2 Thực trạng thực kế hoạch, mục tiêu phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên 37 2.4.3 Thực trạng thực nội dung sử dụng lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên hoạt động nhà trường 38 2.4.4 Tổ chức bồi dưỡng lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên 40 2.4.5 Đánh giá thực trạng phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên 43 2.5 Thực trạng tổ chức hoạt động phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trƣờng, gia đình xã hội cho giáo viên trƣờng THCS Yên Hòa 44 2.5.1 Thực trạng xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên trường THCS Yên Hòa 44 2.5.2 Thực trạng tổ chức thực hoạt động phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên trường THCS Yên Hòa 46 2.5.3 Tạo môi trường làm việc để tổ chức hoạt động phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên 49 2.5.4 Đánh giá tổng hợp mức độ thực tổ chức hoạt động phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên trường trung học sở 51 2.6 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trƣờng, gia đình xã hội cho giáo viên trƣờng THCS Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 53 vi 2.6.1 Các yếu tố bên nhà trường THCS 53 2.6.2 Các yếu bên nhà trường THCS 56 2.7 Đánh giá chung thực trạng công tác tổ chức hoạt động phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trƣờng, gia đình xã hội cho giáo viên trƣờng THCS Yên Hòa 59 2.7.1 Mặt mạnh 59 2.7.2 Những tồn nguyên nhân 60 Kết luận chƣơng 62 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA GIA ĐÌNH - NHÀ TRƢỜNG - XÃ HỘI CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN HÒA QUẬN CẦU GIẤY 64 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp tổ chức hoạt động phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trƣờng, gia đình xã hội cho giáo viên trƣờng THCS 64 3.1.1 Nguyên tắc bảo đảm tính pháp chế 64 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 64 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 64 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 65 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 65 3.2 Các biện pháp tổ chức hoạt động phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trƣờng, gia đình xã hội cho giáo viên trƣờng THCS Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp 66 3.2.1 Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán quản lý giáo viên, cha mẹ học sinh tổ chức xã hội tầm quan trọng lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội 66 3.2.2 Tổ chức bồi dưỡng lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 68 vii 3.2.3 Đánh giá giáo viên nhà trường theo tiêu chí lực xây dựng mối quan hệ gia đình nhà trường xã hội 71 3.2.4 Tạo môi trường thuận lợi để phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên 73 3.2.5 Tạo động lực phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên 75 3.3 Mối quan hệ biện pháp phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trƣờng, gia đình xã hội cho giáo viên THCS 78 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trƣờng, gia đình xã hội cho giáo viên trƣờng THCS Yên Hòa quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp 80 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 80 3.4.2 Nội dung khảo nghiệm: bao gồm đề xuất 80 3.4.3 Đối tượng khảo nghiệm 80 3.4.4 Phương pháp khảo nghiệm 81 3.4.5 Đánh giá kết kháo nghiệm: Đánh giá mức độ càn thiết biện pháp theo mức độ: cần thiết, cần thiết không cần thiết 81 Kết luận chƣơng 87 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC viii DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Điều lệ trường trung học sở Trung học phổ thông trường phổ thơng có nhiều cấp học, ban hành theo Thông tư 12/2011/ TTLT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Quy chế công nhận trường THCS, THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia, ban hành kèm theo thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 GD&ĐT, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2018), Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng năm 2018 việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên sở giáo dục phổ thơng, Hà Nội Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Chính Phủ (2012), Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2012 việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội Nguyễn Đức Chính, Trần Xuân Bách, Trần Thị Thanh Phương (2012), Quản lý chất lượng giáo dục, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Vũ Cao Đàm (2007), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Giáo dục ĐHQG, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành trung ương khố IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng Sản Việt Nam (2004), Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 28/6/2004 Ban Bí thư Trung ương Đảng việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, Hà Nội 94 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị Quyết TW khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, Hà Nội 11 Đỗ Thị Thu Hằng, Phạm Văn Thuần (2016), Quản lý Hành Nhà nước Quản lý ngành Giáo dục Đào tạo, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Nguyễn Thanh Hoàn (2003), “Chất lượng giáo viên sách cải thiện chất lượng giáo viên”, Tạp chí phát triển giáo dục, (2), Hà Nội 13 Đặng Thị Thanh Huyền (2001), Giáo dục phổ thông với phát triển nguồn nhân lực, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 14 Trần Kiểm (2002), Khoa học quản lý nhà trường phổ thông, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 15 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Hậu, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Sĩ Thư (2012), Quản lý giáo dục, số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 16 Phòng GD&ĐT Quận Cầu Giấy (2019), Báo cáo tổng kết năm học biểu thống kê số liệu ngành giáo dục năm học giai đoạn 2014 - 2019 17 Quốc hội (2005), Luật giáo dục, Hà Nội 18 Phạm Thị Tâm (2012), Biện pháp tổ chức phối hợp lực lượng giáo dục cho học sinh trường trung học phổ thông, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lí giáo dục, Hà Nội 19 Lê Đình Thanh (2012), Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học sở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lí giáo dục, Hà Nội 20 Nguyễn Thị Hồng Thịnh (2011), Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức bối cảnh quan hệ phối hợp nhà trường, gia đình xã hội trường trung học sở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lí giáo dục, Hà Nội 95 21 Phạm Văn Thuần (2016), Quản lý đội ngũ giảng viên đại học đa ngành, đa lĩnh vực Việt Nam theo quan điểm tự chủ trách nhiệm xã hội, Luận án tiến sĩ Quản lý Giáo dục, Hà Nội 22 Nguyễn Văn Trung (2013), Nghiên cứu phối hợp nhà trường gia đình quản lý hoạt động học sinh trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu…v.v., Luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lí giáo dục, Hà Nội 23 V.G.Aphanaxép (1986), Quản lý gì, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 96 CÁC PHỤ LỤC CỦA LUẬN VĂN Phụ lục 1: Mẫu phiếu điều tra thực trạng lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên trung học sở Phụ lục 2: Mẫu phiếu điều tra thực trạng phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên trung học sở Phụ lục 3: Mẫu phiếu khảo nghiệm biện pháp phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên trung học sở Phụ lục 4: Phiếu vấn PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý nhà trường giáo viên) Để nâng cao hiệu công tác phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên trường trung học sở Yên Hòa Quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội,thầy cô cho biết ý kiến vấn đề sau (đánh dấu X vào ý kiến phù hợp với thầy cô) Câu 1: Đánh giá cần thiết xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên trường trung học sở: - Rất cần thiết - Cần thiết - Có được, khơng    - Không cần thiết  Câu 2: Biểu tầm quan trọng lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên trường trung học sở: - Là lực lực giáo dục người giáo viên đảm bảo thành công công tác giáo dục nhà trường  - Đảm bảo phối hợp tốt lực lượng khác tham gia vào hoạt động giáo dục học sinh  - Là điều kiện quan trọng để tiến hành công tác xã hội hóa giáo dục  - Đảm bảo chất lượng giáo dục tồn diện nhà trường  - Góp phần đổi giáo dục phổ thơng theo chương trình giáo dục  - Phát triển lực nghề nghiệp khác cho giáo viên  - Khắc phục hạn chế lớn giáo dục chưa thống nhà trường, gia đình xã hội giáo dục học sinh  - Đảm bảo vị trí, vai trò chủ đạo giáo dục nhà trường lực lượng khác giáo dục  Câu 3: Đánh giá mức độ có lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên trường trung học sở TT Năng lực Năng lực nhận thức mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Năng lực triển khai, tổ chức mối quan hệ lực lượng giáo dục Năng lực kiểm tra, đánh giá kết hoạt động phối hợp nhà trường, gia đình xã hội giáo dục Năng lực giải vấn đề nảy sinh trình xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Cao Thơng tin cá nhân: - Họ tên: - Trường: - Vị trí cơng tác: Cán quản lý , giáo viên  - Thâm niên quản lý: - Thâm niên nghề nghiệp: Xin chân thành cảm ơn thầy cô! Khá cao Trung bình Thấp Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý nhà trường giáo viên) Để nâng cao chất lượng, hiệu công tác phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên trường trung học sở Yên Hòa Quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội, thầy vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau (đánh dấu X vào ý kiến phù hợp với thầy cô) Câu 1: Anh chị đánh giá mức độ thực mục tiêu phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên Stt Nội dung Tốt Khá Trung bình Chƣa tốt TB Thứ bậc Giúp giáo viên phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên Giúp nâng cao lực nghề nghiệp cho giáo viên Giúp mối quan hệ nhà trường gia đình xã hội trở nên gần gũi thân thiết Giúp có biện pháp cụ thể thực kế hoạch phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên Giúp nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện học sinh Trung bình Câu 2: Anh chị đánh giá thực trạng thực nội dung sử dụng lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Stt Nội dung Tốt Khá Trung bình Yếu TB Thứ bậc Xác định tiêu chuẩn lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên Sử dụng giáo viên có lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội phù hợp với cơng việc Sử dụng thường xuyên lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội hoạt động nhà trường trung học sở Thực tốt việc khen, chê kịp thời giáo viên xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Sử dụng giáo viên có lực để phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên nhà trường Đánh giá khách quan mặt mạnh, yếu lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên sử dụng giáo viên Trung bình Câu 3: Anh chị đánh giá hoạt động phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên trường trung học sở (Hình thức bồi dưỡng) Stt Nội dung Tốt Khá Trung Yếu Thứ bình TB bậc Bồi dưỡng theo chủ đề kiến thức, thái độ, kỹ xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Bồi dưỡng thơng qua sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn Bồi dưỡng thông qua buổi tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt chuyên đề trường trung học sở Bồi dưỡng thông qua hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi Tự học, tự bồi dưỡng lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Trung bình Câu 4: Anh chị đánh giá lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên trường trung học sở Stt Nội dung Xác định tiêu chí đánh giá lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội công khai tiêu chuẩn Đánh giá khách quan lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên trung học sở Nội dung đánh giá lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội, bám sát vào chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học sở Tốt Khá Trung Yếu Thứ bình TB bậc Stt Tốt Khá Nội dung Trung Yếu Thứ bình TB bậc Đánh giá lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên dựa minh chứng cụ thể hoạt động chủ nhiệm lớp, phối hợp nhà trường, gia đình xã hội hoạt động giáo dục học sinh Sử dụng kết đánh giá vào tiếp tục phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên trường trung học sở Trung bình Câu 5: Anh Theo anh chị tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên trường anh chị đạt kết sao? Stt Nội dung Tạo điều kiện, hội để giáo viên thường xuyên sử dụng lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Tạo điều kiện cho giáo viên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội sở đào tạo bồi dưỡng Xây dựng quy định khen thưởng, kỉ luật giáo viên thực công tác xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho học sinh Tốt Khá Trung Yếu Thứ bình TB bậc Stt Nội dung Đảm bảo điều kiện, sở vật chất,v.v cho giáo viên sử dụng phát huy tốt lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Có sách đãi ngộ giáo viên giỏi phát huy hết lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội nhà trường Trung bình Tốt Khá Trung Yếu Thứ bình TB bậc Phụ lục Để nâng cao chất lượng, hiệu công tác phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên trường trung học sở Yên Hòa Quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội, thầy vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau (đánh dấu X vào ý kiến phù hợp với thầy cô) Câu 1:Anh chị đánh giá kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp đề xuất trường THCS Yên Hòa TT Biện pháp Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán quản lý giáo viên nhà trường tầm quan trọng công tác phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên Tổ chức bồi dưỡng lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên đáp ứng yêu cầu hoạt động phối hợp giáo dục Đánh giá lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên thông qua hiệu hoạt động phối hợp lực lượng giáo dục Tạo môi trường làm việc phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên Tạo động lực phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên Rất cầp thiết Cầp thiết Không Giá cầp thiết trị Thứ bậc TB Câu 2: Anh chị đánh giá kết khảo nghiệm mức độ khả thi biện pháp phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên trường Anh chị TT Biện pháp Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán quản lý giáo viên nhà trường tầm quan trọng công tác phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên Tổ chức bồi dưỡng lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên đáp ứng yêu cầu hoạt động phối hợp giáo dục Đánh giá lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên thông qua hiệu hoạt động phối hợp lực lượng giáo dục Tạo môi trường làm việc phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên Tạo động lực phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên Rất khả thi Khả thi Không khả thi TB Thứ bậc Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho chuyên gia) Họ tên: Cơ quan: Ngày vấn: Nội dung vấn: Về lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên trung học sở Về phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên trung học sở Về mặt mạnh yếu phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên trung học sở Người vấn Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho phụ huynh học sinh) Nhận định anh chị mối quan hệ nhà trường gia đình xã hội năm gần đậy trường THCS Yên Hòa  Rất tốt  Tốt  Khá  Trung bình  Yếu ... lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho giáo viên 19 1.5.3 Tổ chức thực hoạt động phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội giáo viên hoạt động nhà. .. hợp nhà trường, gia đình xã hội giáo dục học sinh 1.3.3 Đánh giá lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội theo chuẩn nghề nghiệp Đánh giá lực xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình. .. lực giáo viên 14 1.4 Phát triển lực xây dựng mối quan hệ nhà trƣờng, gia đình xã hội cho giáo viên THCS Yên Hòa theo chuẩn nghề nghiệp 1.4.1 Phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động phát triển năng lực xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp tại trường THCS yên hòa, cầu giấy, hà nội , Tổ chức hoạt động phát triển năng lực xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp tại trường THCS yên hòa, cầu giấy, hà nội

Từ khóa liên quan