slide bài giảng bảng chia 2

18 21 0
  • Loading ...
1/18 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2020, 23:44

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC! TRƯỜNG TH & THCS NGUYỄN KIẾN Thứ tư ngày 15 tháng năm 2020 Toán Bảng chia – Một phần hai 2×4=… 8:2 =… 2:2=… 4:2=… 6:2=… 8:2=… 10 : = … 12 : = … 14 : = … 16 : = … 18 : = … 20 : = … 2×2=… 4:2 =… 2:2=… 4:2=… 6:2=… 8:2=… 10 : = … 12 : = … 14 : = … 16 : = … 18 : = … 20 : = … 2×1=… 2:2 =… 2:2=… 4:2=… 6:2=… 8:2=… 10 : = … 12 : = … 14 : = … 16 : = … 18 : = … 20 : = … 2×3=… 6:2 =… 2:2=… 4:2=… 6:2=… 8:2=… 10 : = … 12 : = … 14 : = … 16 : = … 18 : = … 10 20 : = … 2×1 =2 2×2 =4 2×3 =6 2×4 =8 × = 10 × = 12 × = 14 × = 19 × = 18 × 10 = 20 2:2=… 4:2=… 6:2=… 8:2=… 10 : = … 12 : = … 14 : = … 16 : = … 18 : = … 10 20 : = … AI NHANH HƠN 2:2=… 4:2=… 6:2=… 8:2=… 10 : = … 12 : = … 14 : = … 16 : = … 18 : = … 10 20 : = … Bài 1: Tính nhẩm 20 : = … 6:2=… 2:2=… 14 : = … 4:2=… 8:2=… 18 : = … 10: = … 12 : = … 16 : = … 10 Bài 2: Có 12 kẹo chia cho bạn Hỏi bạn kẹo? Tóm tắt: … kẹo? Bài giải: Số kẹo bạn là: 12 : = (cái kẹo) Đáp số: kẹo TRỊ CHƠI: ONG TÌM MẬT 12 : 16 : 10 20 : 14 : 8:2 Chia hình vng thành phần Tơ màu vào phần 1 2 2 2 2 - Chia hình vng thành hai phần Lấy phần, phần hai hình vng - Một phần hai viết - Một phần hai gọi nửa Luyện viết 2 2 Bài 1: Đã tô màu hình ? A B C D Hình sau ? HÌNH HÌNH HÌNH DẶN DỊ: Học thuộc bảng chia 2 Chuẩn bị tiết học sau: Tập làm văn – Đáp lời xin lỗi Tả ngắn loài chim TẠM BIỆT CÁC CON HẸN GẶP LẠI CÁC CON Ở BUỔI HỌC SAU ... tháng năm 20 20 Toán Bảng chia – Một phần hai 2 4=… 8 :2 =… 2: 2=… 4 :2= … 6 :2= … 8 :2= … 10 : = … 12 : = … 14 : = … 16 : = … 18 : = … 20 : = … 2 2= … 4 :2 =… 2: 2=… 4 :2= … 6 :2= … 8 :2= … 10 : = … 12 : = … 14... = … 20 : = … 2 1=… 2: 2 =… 2: 2=… 4 :2= … 6 :2= … 8 :2= … 10 : = … 12 : = … 14 : = … 16 : = … 18 : = … 20 : = … 2 3=… 6 :2 =… 2: 2=… 4 :2= … 6 :2= … 8 :2= … 10 : = … 12 : = … 14 : = … 16 : = … 18 : = … 10 20 ... … 2 1 =2 2 2 =4 2 3 =6 2 4 =8 × = 10 × = 12 × = 14 × = 19 × = 18 × 10 = 20 2: 2=… 4 :2= … 6 :2= … 8 :2= … 10 : = … 12 : = … 14 : = … 16 : = … 18 : = … 10 20 : = … AI NHANH HƠN 2: 2=… 4 :2= … 6 :2= … 8 :2= …
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài giảng bảng chia 2 , slide bài giảng bảng chia 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn