Tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng II

3 90 3
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2020, 11:30

Tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng II Tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng II quy định Điều Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao du lịch - Bộ Nội vụ ban hành sau: Thư viện viên hạng II - Mã số: V.10.02.05 Nhiệm vụ: a) Tham gia xây dựng chủ trương, sách, định hướng, kế hoạch phát triển thư viện quốc gia, bộ, ngành địa phương; b) Chủ trì tham gia tổ chức triển khai thực số hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện theo quy định pháp luật chuyên ngành Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; c) Tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp Bộ lĩnh vực thư viện; chủ trì, tham gia xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn phát triển thư viện - nơi viên chức làm việc; chủ trì xây dựng kế hoạch hàng năm thư viện, kế hoạch dài hạn, trung hạn hàng năm nhiệm vụ chuyên môn đảm nhiệm tổ chức triển khai thực sau phê duyệt; d) Trực tiếp thực số quy trình hoạt động chun mơn, nghiệp vụ thư viện, cụ thể: tổ chức tham gia vào trình lựa chọn, thu thập tài liệu; xử lý nội dung tài liệu có nội dung chuyên sâu lĩnh vực khoa học; tổ chức máy tra cứu phục vụ phòng tra cứu; phục chế tài liệu quý bị hư hại mức độ nặng nề; tham gia thẩm định nội dung tài liệu nằm diện đề nghị lọc đề xuất hướng xử lý tài liệu thư viện phép lọc theo quy định Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; chuẩn bị nội dung hội nghị, hội thảo khoa học nghiệp vụ thư viện cấp tỉnh, cấp Bộ; thực dịch vụ thư viện đáp ứng yêu cầu người sử dụng chủ trì thực đề án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp Bộ làm luận văn thạc sĩ; biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, chuyên đề có tóm tắt nội dung tài liệu; tổ chức kiện văn hóa thư viện quy mô cấp tỉnh, cấp Bộ; đ) Tham gia biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thư viện; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho thư viện viên hạng Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng: a) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thư viện chuyên ngành khác có liên quan Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng bồi dưỡng kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành thư viện quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; b) Có trình độ ngoại ngữ bậc (B1) theo quy định Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam; c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin theo quy định Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng năm 2014 Bộ Thông tin Truyền thông quy định Chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thơng tin; d) Có chứng bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ thư viện viên hạng II Tiêu chuẩn lực chuyên môn nghiệp vụ: a) Nắm vững đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước công tác thư viện có khả vận dụng hoạt động phát triển chuyên ngành thư viện; b) Nắm vững thực tế hoạt động thư viện, xu phát triển, lĩnh vực chun mơn đảm nhận; có kiến thức tổng hợp lĩnh vực khác; c) Tham gia 01 (một) đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp Bộ, chủ trì 02 (hai) đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở nghiệm thu với kết đạt yêu cầu trở lên; d) Nắm vững ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực chuyên môn đảm nhận kỹ tin học khác hoạt động chuyên môn phân công Việc thăng hạng chức danh thư viện viên hạng II: Viên chức thăng hạng từ chức danh thư viện viên hạng III lên chức danh thư viện viên hạng II phải có thời gian cơng tác giữ chức danh thư viện viên hạng III tương đương tối thiểu đủ 09 (chín) năm, thời gian gần giữ chức danh thư viện viên hạng III tối thiểu đủ 02 (hai) năm Trên nội dung quy định tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng II Để hiểu rõ vấn đề bạn nên tham khảo thêm Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ... thăng hạng chức danh thư viện viên hạng II: Viên chức thăng hạng từ chức danh thư viện viên hạng III lên chức danh thư viện viên hạng II phải có thời gian công tác giữ chức danh thư viện viên hạng. .. hạng III tương đương tối thiểu đủ 09 (chín) năm, thời gian gần giữ chức danh thư viện viên hạng III tối thiểu đủ 02 (hai) năm Trên nội dung quy định tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng II Để... tổ chức kiện văn hóa thư viện quy mơ cấp tỉnh, cấp Bộ; đ) Tham gia biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thư viện; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho thư viện viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng II, Tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng II

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn