TINH TOAN MONG DA CAN COT DIEN BTLT

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2020, 11:03

phụ lục tính toán và kiểm tra khả năng chống lật của đà cản (thanh ngang) cho cột bê tông ly tâm, đối với đường dây tải điện 22kv 35kv, từ số liệu địa chất, hình thức lắp đặt đà cản loại a, b, aa, bb, 2a, 2b, ab ..... I D LI U U VÀO: B trí đà c n: Ký hi u Hình th c Lo i đà l pđ t c n i b bb b V trí - c n - àc nd i Chi u dài Chi u r ng lpi (m) (m) hpi (m) ypi (m) 1.5 1.5 0.45 0.45 0.3 0.3 0.75 2.60 Chi u cao Chôn sâu S li u đ a ch t: Tên h khoan: M c n c ng m: L p H (m) 1.20 3.20 5.20 Không B ng k t qu thí nghi m ch tiêu c lý c a l p đ t γđn γw E c ϕ Lo i 3 đ t (đ ) (kN/m ) (kN/m ) (kN/m ) (kN/m ) 6.90 3°40' 14.5 4.9 320 Sét 6.00 3°09' 14.5 7.7 300 Sét 7.50 5°05' 15.0 8.5 310 Sét Tên tr ng thái đ t Sét l n cát, d o c ng Sét l n cát, n a c ng Sét l n cát, n a c ng T i tr ng tác d ng t i chân c t: Khi không s d ng neo ch ng T i tr ng tính tốn Sau b sung neo ch ng T i tr ng tiêu chu n T i tr ng tính tốn T i tr ng tiêu chu n Ntt (kN) Mtt (kN.m) Ntc (kN) Mtc (kN.m) Ntt (kN) Mtt (kN.m) Ntc (kN) Mtc (kN.m) 47.19 973.28 41.03 846.33 120.92 136.07 105.15 118.32 - B sung neo ch ng cho c t: KHÔNG 1/3 II KI M TRA N N MÓNG: ng su t d i đáy móng: V trí L pđ t - àc n1 - àc n2 - Chân c t 2 Fi Qmi Qdi Wi (m2) 0.675 0.675 0.128 (kN) 0.000 0.000 0.000 (kN) 7.341 25.448 0.000 (m3) 0.169 0.169 0.006 tb max (kN/m2) (kN/m2) 49.962 2510.763 Ki m tra kh n ng kháng nén c a n n móng: tc đáy móng: R = m(A.b.γII + B.h.γII' + D.cII - γII.h0) - Áp l c tiêu chu n c a n n đ t tt ϕ (đ ) 3°40' 3°09' 3°09' V trí - àc n1 - àc n2 - Chân c t m1 H s n n m2 H s không th nguyên ktc 1.1 1.1 1.1 1 1.1 1.1 1.1 A 0.05 0.05 0.05 B 1.21 1.19 1.19 D 3.45 3.42 3.42 Rtc (kN/m2) 172.23 - Ki m tra u ki n n đ nh: tb ≤ Rtc => Th a =>N n móng đ kh n ng ch u nén b sung thêm neo ch ng III KI M TRA CH NG L T CHO MÓNG: m= mc = f= ω= α= η= fd = cog = k'og = b= γ.tan (45 + ϕ/2) 2.c.tan(45 + ϕ/2) tanϕ - 0.003c H/hcs mc/m.hcs f.d/2.hcs 2/3.tan(ϕ/5)/tan(450 - ϕ/2) + cog.hcs/d d.k'og m.b.h cs/2 Γ= f.Nc/Γ fN = A1 = (lp1 - d).hp1.(mc + m.yp1) (1+ 0.3/lp1) A2 = (lp2 - d).hp2.(mc + m.yp2).(1+ 0.3/lp2) ε1 = ε2 = λd1 = λd2 = U= A1/Γ A2/Γ (d/2 +a1).f/hcs (d/2 +a2).f/hcs = = = = = = = = = = = = = = = = = = 16.152 12.665 0.054 0.982 4.714 0.280 0.004 0.008 1.055 0.406 25.682 0.254 9.952 21.954 0.388 0.855 0.012 0.012 (kN/m3) (kN/m2) (c - kN/m2) (m) (kN) (kN/m) (kN/m) 1/4.[(2η + 1)(3α + 3fd + 2) - η] + 3/4.fN(1 + α) - 3/4.[ε1(α + yp1/hcs - λd1) - ε2(α - (hcs-yp2)/hcs + λd2 + 1)] = 2/3 9.501 V i: Pk = θ3 + 3/2.(α + η).θ2 + 3.α.η.θ = U = => θ -1.660 [ω/(θ + α)].[ωΓ{(1/3)[(3η + θ).θ2+ (3η + θ +2) (1 - θ)2] + (2η +1).fd} + A1.(θ - yp1/hcs + λd1) + A2.(1- θ - (hcs-yp2)/hcs + λd2) + fN(1 - θ)] = V i: => P tt = 28.95 73.73 (kN) (kN) c n b trí khơng th a mãn ch ng l t c n b trí neo ch ng 3/3
- Xem thêm -

Xem thêm: TINH TOAN MONG DA CAN COT DIEN BTLT, TINH TOAN MONG DA CAN COT DIEN BTLT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn