Xây dựng và sử dụng thơ ca trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông

59 21 0
  • Loading ...
1/59 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2020, 11:00

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA HÓA HỌC ************** NGUYỄN MINH HẰNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THƠ CA TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành: Phƣơng pháp dạy học Hóa học HÀ NỘI – 2019 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA HÓA HỌC ************** NGUYỄN MINH HẰNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THƠ CA TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Hóa học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS KIỀU PHƢƠNG HẢO HÀ NỘI – 2019 LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới giáo – TS Kiều Phƣơng Hảo, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, động viên, giúp đỡ suốt thời gian hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn q thầy, khoa Hóa học – Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội tận tình truyền đạt kiến thức năm học qua Vốn kiến thức tiếp thu trình học tập khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang q báu để chúng tơi trở thành ngƣời giáo viên tốt tƣơng lai Tôi xin xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô em học sinh lớp 11A2, 11A3, 10A1 10A8 trƣờng Trung học phổ thông Triệu Quang Phục – Hƣng Yên tạo điều kiện cho tơi hồn thành q trình thực nghiệm sƣ phạm Cuối cùng, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, bạn bè thân thiết động viên, ủng hộ tơi suốt q trình thực khóa luận Mặc dù nỗ lực nhƣng hạn chế thời gian lực có hạn nên khóa luận nhiều khuyết điểm sai sót Kính mong nhận đƣợc góp ý, nhận xét thầy để khóa luận đƣợc hồn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2019 Sinh viên Nguyễn Minh Hằng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THƠ CA TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Lịch sử vấn đề sử dụng thơ ca dạy học trƣờng phổ thông 1.2 Nhu cầu đổi phƣơng pháp dạy học Hóa học trƣờng THPT 1.2.1 Đổi phƣơng pháp dạy học 1.2.2 Đổi phƣơng pháp dạy học mơn Hóa học trƣờng THPT 1.3 Hứng thú hứng thú học tập học sinh 1.3.1 Hứng thú 1.3.2 Hứng thú học tập học sinh 11 1.3.3 Thang đo hứng thú học tập học sinh 13 1.4 Thực trạng việc sử dụng thơ ca dạy học Hóa học trƣờng THPT 15 CHƢƠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THƠ CA TRONG DẠY HỌC HĨA HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 17 2.1 Phân tích mục tiêu cấu trúc nội dung chƣơng trình mơn Hóa học trƣờng trung học phổ thông 17 2.1.1 Mục tiêu mơn Hóa học trƣờng THPT 17 2.1.2 Cấu trúc nội dung mơn Hóa học trƣờng THPT 19 2.2 Thơ ca hóa học 20 2.2.1 Khái niệm thơ ca hóa học 20 2.2.2 Đặc điểm dạy học thơ ca hóa học 21 2.3 Nguyên tắc xây dựng thơ ca hóa học 21 2.4 Quy trình xây dựng thơ ca hóa học 22 2.5 Giới thiệu số thơ ca hóa học 24 2.6 Đề xuất số cách sử dụng thơ ca hóa học dạy học Hóa học trƣờng THPT 34 2.6.1 Sử dụng thơ ca hóa học mở đầu giảng 34 2.6.2 Sử dụng thơ ca hóa học phần củng cố kiến thức 35 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 37 3.1 Mục đích thực nghiệm 37 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm 37 3.3 Nội dung thực nghiệm 37 3.4 Đối tƣợng địa bàn thực nghiệm 37 3.5 Tiến hành thực nghiệm 38 3.6 Đánh giá kết thực nghiệm 39 3.6.1 Đánh giá mặt định tính 39 3.6.2 Đánh giá mặt định lƣợng 40 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG VIẾT TẮT Giáo viên GV Giáo dục phổ thơng GDPT Học sinh HS Hóa học HH Năng lực NL Phƣơng pháp dạy học PPDH Thực nghiệm TN Trung học phổ thông THPT DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Số lƣợng học sinh tham gia thực nghiệm 38 Bảng 3.2 Danh sách giáo viên xin ý kiến chuyên gia 38 Bảng 3.3 Đánh giá tính khả thi sử dụng thơ ca dạy học Hóa học trƣờng THPT 41 Bảng 3.4 Đánh giá tác dụng “Một số thơ ca Hóa học” đem lại cho HS 42 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Sự phát triển kinh tế - xã hội bối cảnh tồn cầu hóa đặt u cầu ngƣời lao động, đặt yêu cầu cho nghiệp giáo dục hệ trẻ đào tạo nguồn nhân lực Một định hƣớng việc đổi giáo dục chuyển từ giáo dục mang tính hàn lâm, xa rời thực tiễn sang giáo dục trọng hình thành lực hành động, sáng tạo ngƣời học Nghị số 29 Trung ƣơng Đảng khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại, phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kĩ người học, khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kĩ năng, phát triển lực” [1] Một thực trạng tồn trƣờng Trung học phổ thông (THPT) việc dạy học chịu tác động nặng nề mục tiêu thi cử Học để thi, dạy để thi đua việc dạy học chủ yếu truyền thụ kiến thức, luyện kĩ làm kiểm tra thi mà ý đến việc dạy học sinh (HS) cách suy luận, rèn luyện tƣ độc lập, sáng tạo Nói chung, việc học chủ yếu dạy kiến thức mà không để ý đến dạy cách học, cách suy nghĩ, chƣa có phƣơng pháp dạy học (PPDH) kích thích hứng thú cho HS Hậu HS học thụ động, không đam mê yêu thích với mơn học Khi làm quen với mơn khoa học tự nhiên, kiến thức logic, chặt chẽ nhƣng khơ khan làm cho nhiều học sinh gặp phải khó khăn việc lĩnh hội, tiếp thu kiến thức Hóa học (HH) ngoại lệ Nhiều học sinh ngại học Hóa, lâu dần dẫn đến sợ Hóa mà chẳng biết thú vị vơ Hiện nhiều phƣơng pháp dạy học đƣợc triển khai nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy Giáo viên (GV) cần tìm phƣơng pháp dạy học gây đƣợc hứng thú giúp em chủ động lĩnh hội kiến thức cách nhẹ nhàng, không gƣợng ép Khi học sinh có hứng thú, niềm say mê với mơn Hóa học giúp học sinh phát huy đƣợc lực tƣ duy, khả tự học óc sáng tạo góp phần nâng cao chất lƣợng mơn nói riêng nâng cao chất lƣợng giáo dục nói chung Trong lớp học HS có khả học tốt mơn HH, nhiên GV biết sử dụng PPDH làm phát huy đƣợc mạnh HS lớp nâng cao đƣợc chất lƣợng giảng dạy môn HH Dạy học HH phƣơng pháp kết hợp đƣa thơ ca vào giảng mang lại tinh thần thoải mái cho thầy trò, học sinh ý vào học, tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn, ngồi số HS phát huy đƣợc mạnh thân Tuy nhiên, việc nghiên cứu áp dụng thơ ca vào dạy học Hóa học trƣờng phổ thơng mẻ hạn chế Với mong muốn phải để đƣa kiến thức hóa học sách đến gần với học sinh hơn, để em say mê, u thích mơn Hóa học xuất phát từ sở thích thân, lựa chọn đề tài “Xây dựng sử dụng thơ ca dạy học Hóa học trường trung học phổ thơng” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nguyên tắc, quy trình xây dựng sử dụng thơ ca dạy học Hóa học nhằm khơi gợi hứng thú học tập, mang lại tinh thần thoải mái cho học sinh, học sinh ý vào học, ghi nhớ kiến thức tốt hơn, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học Hóa học trƣờng phổ thông Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Q trình dạy học Hóa học trƣờng THPT 3.2 Đối tƣợng nghiên cứu Quy trình xây dựng thơ ca hóa học số cách sử dụng thơ ca dạy học HH trƣờng THPT Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: Chƣơng trình Hóa học trung học phổ thơng - Địa bàn nghiên cứu: Trƣờng THPT Triệu Quang Phục – Hƣng Yên - Thời gian nghiên cứu: Năm học 2018-2019 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn đề tài - Nghiên cứu, phân tích nội dung, mục tiêu mơn Hóa học trƣờng trung học phổ thông, đƣa ngun tắc để từ đề xuất quy trình xây dựng thơ ca dạy học Hóa học trƣờng THPT - Giới thiệu số thơ ca hóa học, đề xuất số cách sử dụng thơ ca dạy học Hóa học trƣờng THPT - Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm để khẳng định tính khả thi, hiệu việc sử dụng thơ ca dạy học Hóa học trƣờng THPT Giả thuyết khoa học Nếu thơ hóa học đƣợc xây dựng sử dụng cách, hợp lí, hiệu góp phần làm khơi gợi hứng thú học tập cho học sinh, mang lại tinh thần thoải mái cho thầy trò, học sinh ý vào học ghi nhớ kiến thức tốt hơn, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học Hóa học trƣờng THPT Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng kết hợp nhóm phƣơng pháp nghiên cứu sau đây: - Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết: Sử dụng phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ thống hóa để tổng quan sở lý luận thực tiễn đề tài - Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Sử dụng phƣơng pháp điều tra để tìm hiểu hiệu thơ hóa học xây dựng Sử dụng phƣơng pháp chuyên gia để xin ý kiến đóng góp thầy giáo, chun gia hồn thiện đề tài nghiên cứu - Nhóm phƣơng pháp xử lí thơng tin Bảng 3.1 Số lượng học sinh tham gia thực nghiệm STT Số lƣợng học sinh Lớp Lớp 10A1 35 Lớp 10A8 35 Lớp 11A2 34 Lớp 11A3 35 139 Tổng - Xây dựng phiếu đánh giá: +Dành cho giáo viên (Phụ lục 1,2) + Dành cho học sinh (phục lục 3) 3.5 Tiến hành thực nghiệm Chúng gửi thơ ca hóa học xây dựng để xin ý kiến chun gia GV mơn Hóa học trƣờng THPT Triệu Quang Phục (Hƣng Yên), trƣờng THPT Phú Xuyên A (Phú Xuyên – Hà Nội), trƣờng THPT Tân Dân (Phú Xuyên – Hà Nội) Chúng gửi tới 139 HS lớp 10A1, 10A8, 11A2, 11A3 trƣờng THPT Triệu Quang Phục đọc tài liệu “Một số thơ ca hóa học” sau xin phiếu đánh giá từ GV HS Bảng 3.2 Danh sách giáo viên xin ý kiến chuyên gia STT Đơn vị công tác Họ tên Trần Thị Hợp Trƣờng THPT Triệu Quang Phục – Hƣng Yên Chu Thị Hƣơng Trƣờng THPT Triệu Quang Phục – Hƣng Yên Nguyễn Thị Miến Trƣờng THPT Triệu Quang Phục – Hƣng Yên Vũ Thị Mỹ Hạnh Trƣờng THPT Phú Xuyên A – Hà Nội Phạm Thị Ngọc Bích Trƣờng THPT Phú Xuyên A – Hà Nội Đinh Thị Thùy Linh Trƣờng THPT Tân Dân – Hà Nội Lê Thị Huyền Trƣờng THPT Tân Dân – Hà Nội 38 3.6 Đánh giá kết thực nghiệm 3.6.1 Đánh giá mặt định tính 3.6.1.1 Về phía giáo viên Chúng tiến hành tổng hợp ý kiến phiếu nhận xét việc sử dụng thơ ca dạy học Hóa học trƣờng THPT với tài liệu tham khảo “Một số thơ ca Hóa học” GV trƣờng THPT (Phụ lục 1) đƣợc kết nhƣ sau: * Ƣu điểm: - Về ý nghĩa: Tài liệu có tính cấp thiết, khoa học áp dụng rộng rãi dạy học Hóa học trƣờng THPT Có ý nghĩa thực tiễn cao - Về cấu trúc tài liệu: Cấu trúc tài liệu khoa học, hợp lí, logic - Về nội dung: Nội dung đảm bảo tính khoa học, đảm bảo tính xác, có ví dụ rõ ràng, cụ thể Có tác dụng làm cho HS dễ nhớ hứng thú với học - Về hình thức tài liệu: Tài liệu trình bày rõ ràng, dễ đọc * Hạn chế: Bên cạnh ƣu điểm GV đƣa số thiếu sót hạn chế nhƣ: - Nên bổ sung thêm thơ ca liên quan nhiều gần gũi với thực tế Nội dung thơ ca có tác dụng với việc vận dụng kiến thức vào giải tập tính tốn hạn chế - Cần phân loại thơ ca chƣơng, khối lớp để tiện cho việc theo dõi, nghiên cứu tài liệu - Cần in đậm chỗ cần nhấn mạnh cho HS Trên sở ý kiến đóng góp, bổ sung tiếp thu chỉnh sửa nội dung tài liệu phù hợp Kết luận chung: 100% GV cho tài liệu có ý tƣởng tốt, nội dung khoa học xác có tính thực tiễn cao áp dụng rộng 39 giảng dạy Hóa học trƣờng trung học phổ thơng giúp tạo hứng thú cho HS với mơn Hóa học, tài liệu phù hợp với xu phát triển giáo dục Sau chỉnh sửa nguồn tài liệu tham khảo cho GV Ngồi tài liệu tham khảo hữu hiệu cho HS giúp HS tự chiếm lĩnh kiến thức cách chủ động 3.6.1.2 Về phía học sinh Các em tỏ thích thú đƣợc nhận tài liệu tham khảo “Một số thơ ca Hóa học” Qua phiếu trƣng cầu ý kiến HS (Phụ luc 3) đa số HS cho mơn Hóa học cần thiết gắn liền với sống giúp em giải thích đƣợc nhiều tƣợng thực tiễn Trong đó, số lại coi mơn Hóa học mơn bắt buộc phải học để thi đại học Sau đọc xong tài liệu “Một số thơ ca Hóa học” đa số em cho thơ ca giúp em có hứng thú học tập, ghi nhớ kiến thức dễ dàng hơn, tạo niềm yêu thích cho em học mơn Hóa học Nhiều HS đánh giá tự thiết kế đƣợc thơ ca Hóa học tƣơng tự 3.6.2 Đánh giá mặt định lượng Số lƣợng GV khảo sát: giáo viên Số lƣợng HS khảo sát: 139 học sinh Chúng tiến hành tổng hợp số liệu phiếu trƣng cầu ý kiến GV mơn Hóa học trƣờng THPT (Phụ lục 2) đƣợc kết nhƣ sau: 40 Bảng 3.3 Đánh giá tính khả thi sử dụng thơ ca dạy học Hóa học trường THPT Mức độ Đồng ý Đồng ý phần Không đồng ý Tạo hứng thú học tập HS 85,71% 14,28% 0% Sử dụng thơ ca hóa học giúp học hấp dẫn, lôi 71,43% 28,57% 0% Sử dụng thơ ca hóa học giúp HS ghi nhớ, khắc sâu kiến thức 57,14% 42,85% 0% Sử dụng thơ ca hóa học làm học tích cực 42,85% 57,14% 0% Các thơ ca hóa học giúp HS yêu thích mơn Hóa học 71,43% 28,57% 0% Tác dụng Kết thực nghiệm cho thấy đánh giá GV tài liệu việc tạo hứng thú học tập HS, giúp cho học hấp dẫn, lôi giúp cho HS u thích mơn Hóa học mức cao Ngoài ra, 85% GV đánh giá việc đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học mức độ nhiều, 81% GV đánh giá việc đảm bảo tính khoa học mức cao, 81% GV đánh giá việc đảm bảo tính giáo dục mức độ nhiều 87% GV đánh giá việc đảm bảo tính phù hợp đối tƣợng HS mức độ nhiều Qua đó, thấy nội dung tài liệu đảm bảo với nguyên tắc xây dựng đặt Có 71,42% GV có hƣớng sử dụng thơ ca phần mở đầu học, 57,14% GV có hƣớng sử dụng thơ ca phần nội dung nhỏ học, 85,7% GV có hƣớng sử dụng thơ ca phần củng cố Điều chứng tỏ hƣớng sử dụng thƣ ca hóa học dạy học đa dạng phong phú 41 Ngoài việc khảo sát phiếu trƣng cầu ý kiến GV chúng tơi khảo sát trƣng cầu ý kiến HS (Phụ lục 3) thu đƣợc kết nhƣ sau: Bảng 3.4 Đánh giá tác dụng tài liệu“Một số thơ ca Hóa học” đem lại cho HS Mức độ Tác dụng Rất nhiều Nhiều Tạo hứng thú học tập HS 21% 42,24% Sử dụng thơ ca hóa học giúp học hấp dẫn, lôi 35,05 45,02% Khá Ít 27,94% 6,62% 11,8% Không 2,2% 5.07% 3,06% Sử dụng thơ ca hóa học giúp HS ghi nhớ, khắc sâu kiến 32,09% 38,81% 20,15% 5,22% thức 3,73% Sử dụng thơ ca hóa học làm 29,93% 31,39% 29,92% học tích cực 7,3% 1,46% Các thơ ca hóa học giúp HS u thích mơn Hóa học 43,29% 39,92% 10,29% 5,04% 1.46% Kết khảo sát “Đánh giá tác dụng tài liệu “Một số thơ ca hóa học đem lại cho HS” cho thấy tài liệu “Một số thơ ca Hóa học” đem lại tác dụng tích cực cho HS Có 81% số HS mong muốn thầy (cô) sử dụng thơ ca Hóa học tiết học 56,1% HS tự thiết kế thơ ca nhƣ Điều chứng tỏ tài liệu “Một số thơ ca Hóa học” tạo đƣợc hứng thú cho học sinh, giúp HS u thích mơn Hóa học góp phần tích cực hóa hoạt động ngƣời học 42 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Sau thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài “Xây dựng sử dụng thơ ca dạy học Hóa học trƣờng trung học phổ thơng”, chúng tơi hồn thành đầy đủ nhiệm cụ đặt rút số kết luận nhƣ sau: Trên sở tổng quan vấn đề lí luận thực tiễn việc xây dựng sử dụng thơ ca dạy học Hóa học trƣờng trung học phổ thông nhận thấy đề tài đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi giáo dục phổ thông giai đoạn Dựa vào sở lí luận thực tiễn vấn đề xây dựng sử dụng thơ ca hóa học, chúng tơi đề xuất ngun tắc, quy trình xây dựng đƣợc thơ ca hóa học sƣu tầm đƣợc 10 tài liệu “Một số thơ ca hóa học” Từ chúng tơi đề xuất số biện pháp sử dụng thơ ca để giúp HS nắm kiến thức cách dễ dàng gây hứng thú cho HS dạy học mơn Hóa học trƣờng THPT Qua xây dựng thơ ca đƣa vào sử dụng trƣờng phổ thông nhận thấy: Tuyển tập số thơ ca hóa học tài liệu tham khảo giúp GV có thêm tƣ liệu cho giảng, GV sử dụng trực tiếp thơ ca hóa học giảng từ thơ ca xây dựng, GV tự xây dựng thêm thơ ca phù hợp với nội dung kiến thức mà GV muốn truyền đạt Các thơ ca tài liệu tham khảo giúp HS có thêm hƣớng tiếp cận nội dung học tập, qua nâng cao hứng thú học tập HS Với em HS có khiếu Văn học, gợi ý để em tự thiết kế cho thơ ca hóa học riêng từ giúp củng cố kiến thức đƣợc học đồng thời em thêm u thích mơn Hóa học 43 Chúng tiến hành thực nghiệm sƣ phạm trƣờng THPT Triệu Quang Phục Kết thực nghiệm khẳng định tính phù hợp, tính khả thi, tính hiệu tài liệu “Một số thơ ca hóa học” xây dựng Khuyến nghị Giáo viên sử dụng tài liệu “Một số thơ ca hóa học” nhƣ tài liệu tham khảo để từ tự xây dựng thơ ca đƣa kiến thức mà giáo viên muốn hình thành cho học sinh Học sinh sử dụng “Một số thơ ca hóa học” nhƣ sách tham khảo để tự chiếm lĩnh kiến thức cách chủ động, qua nâng cao hứng thú học tập Tôi hi vọng rằng, việc xây dựng sử dụng tài liệu “Một số thơ ca hóa học” tiếp tục đƣợc nghiên cứu triển khai quy mô rộng năm dạy học Hóa học trƣờng THPT toàn quốc 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Ban tuyên giáo Trung ƣơng – Ban cán Đảng (2013) Báo cáo tóm tắt đề án “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” [2] Nguyễn Văn Hà, “Dạy học Hóa học qua trang thơ”, tạp chí Hóa học Ứng dụng số 5(113)/2010 [3] Tác giả Nguyễn Văn Hà, Thành phần nguyên tử, [4] Phạm Minh Hạc, Lê Khanh, Trần Trọng Thủy (1988), Tâm lý học đại cương, NXB Giáo dục [5] Trần Thị Huệ (2016), Kết hợp ca dao, tục ngữ, thơ ca giảng dạy, tạo u thích mơn Địa lí cho học sinh lớp 10, Sáng kiến kinh nghiệm, THPT Nguyễn Văn Cừ (Vũng Tàu) [6] Hoàng Thị Việt Hƣờng (2012), Sử dụng thơ, văn để phục vụ giảng Lịch sử 9, Sáng kiến kinh nghiệm, trƣờng THCS Hoài Hải [7] Nguyễn Xuân Thức, Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Thạc (2006), Giáo trình Tâm lý học đại cương, NXB Đại học Sƣ phạm [8] Tống Thị Thắm (2014- 2015), Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua mẩu chuyện vui, thơ vui hóa học, Sáng kiến kinh nghiệm, trƣờng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đồng Nai) [9] Ruđich, P.A (1986), Tâm lí học, (Nguyễn Văn Hiếu dịch), NXB Mir, Matxcova NXB Thể dục Thể thao Hà Nội Daparogiet A V (1974), Tâm lí học, Nhà xuất giáo dục [10] Cơvaliop A G (1970), Tâm lí học cá nhân, Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội [11] Marozova N G (1989), Hứng thú nhận thức, Tài liệu dành cho giáo viên, Nguyễn Thế Hùng dịch, NXB Tri thức, Hà Nội [12] Daparogiet A V (1974), Tâm lí học, Nhà xuất giáo dục 45 [13] Nguyễn Xuân Trƣờng (2009), Phương pháp dạy học hóa học trường phổ thông, Nhà xuất Đại học Sƣ phạm [14] Bộ Giáo dục Đào tạo, Hóa học 10, Nhà xuất giáo dục [15] Bộ Giáo dục Đào tạo, Hóa học 11, Nhà xuất giáo dục [16] Bộ Giáo dục Đào tạo, Hóa học 12, Nhà xuất giáo dục Tài liệu website [17] http://www.hochoaonline.net/ hoa-hoc-vui/tho-vui-hoa-hoc/682-tho-vecacbon-va-hop-chat.html , truy cập 10/4/2019 [18] http://www.hochoaonline.net/hoa-hoc-vui/tho-vui-hoa-hoc/678-tho-vephan-bon-hoa-hoc.html, truy cập 10/4/2019 [19] http://www.hochoaonline.net/hoa-hoc-vui/tho-vui-hoa-hoc/682-tho-vecacbon-va-hop-chat.html, truy cập 10/4/2019 [20]https://text.123doc.org/document/4580382-cac-bai-tho-van-ve-hoahoc.htm, truy cập 10/4/2019 [21] http://docbao.vn/gioi-tre/co-giao-biet-lop-hoc-gioi-van-nen-ra-han-dekiem-tra-hoa-bang-tho-tinh-de-lop-thanh-nguoi-co-van-hoatintuc592742, truy cập 10/4/2019 46 PHỤ LỤC PHỤ LỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -NHẬN XÉT VỀ VIỆC SỬ DỤNG THƠ CA TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tên tài liệu tham khảo:“ MỘT SỐ BÀI THƠ CA HĨA HỌC” Giáo viên:…………………………………………………………………… Đơn vị cơng tác:……………………………………………………………… Nhận xét: Về ý nghĩa ( tính cấp thiết, khoa học, thực tiễn) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Về cấu trúc tài liệu (tính hợp lí, logic) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Về nội dung (tính khoa học, xác, có tác dụng hƣớng dẫn, ví dụ rõ ràng,…) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… PL1 Về hình thức tài liệu (tài liệu rõ ràng, dễ đọc, đẹp, hình ảnh rõ nét sinh động, ) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Góp ý, bổ sung ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kết luận chung ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………., ngày tháng Ngƣời nhận xét PL2 năm 2019 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN MƠN HĨA HỌC Để góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học mơn Hóa học trƣờng THPT, tạo niềm hứng thú say mê môn học cho học sinh Mong thầy ( cơ) vui lòng cho biết ý kiến việc sử dụng thơ ca dạy học Hóa học cách đánh dầu (X) vào cột hay dòng phù hợp với ý kiến thầy ( cô) trả lời thông qua câu hỏi dƣới Em xin chân thành cảm ơn! Câu 1: Các thầy (cô) có thƣờng xuyên sử dụng thơ ca Hóa học dạy mình? Rất nhiều Bình thƣờng Nhiều Khơng sử dụng Câu 2: Sau đọc xong tài liệu “Một số thơ ca Hóa học” thầy (cơ) đánh giá tính khả thi sử dụng thơ ca Hóa học trƣờng THPT nhƣ nào? Mức độ Tác dụng Đồng ý Tạo hứng thú học tập HS Sử dụng thơ ca hóa học giúp học hấp dẫn, lôi Sử dụng thơ ca hóa học giúp HS ghi nhớ khắc sâu kiến thức Sử dụng thơ ca hóa học làm học tích cực Các thơ ca hóa học giúp HS u thích mơn Hóa học PL3 Đồng ý phần Không đồng ý Câu 3: Theo thầy ( cô) nội dung thơ ca hóa học đảm bảo nguyên tắc xây dựng thơ ca hóa học hay chƣa vào mức độ nào? Mức độ Nguyên tắc Rất nhiều Nhiều Khá Ít Không Đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học Đảm bảo tính khoa học Đảm bảo tính giáo dục Đảm bảo tính phù hợp với đối tƣợng HS Câu 4:Với thơ “Một số thơ ca Hóa học” thầy (cơ) thƣờng sử dụng phần dạy? Mở đầu học  Trong phần nội dung nhỏ học  Củng cố  Dặn dò  Đọc thêm  PL4 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN HỌC SINH Vậy vừa đƣợc đọc xong tài liệu “Một số thơ ca Hóa học” Cơ mong em nêu cảm nhận, suy nghĩ em thơ cách đánh dấu (X) vào cột hay dòng phù hợp với ý kiến em trả lời thông qua câu hỏi dƣới Mọi ý kiến em đƣợc ghi nhận đóng góp vơ quý giá cho cô Hãy đọc kỹ câu hỏi trả lời thật lòng Cảm ơn em ! Câu 1: Em có suy nghĩ mơn Hóa học? Rất cần thiết Cần thiết Có đƣợc khơng có khơng Khơng cần thiết Khơng nên học Lí do: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 2: Em có đánh giá thơ ca hóa học? Mức độ Tác dụng Đồng ý Tạo hứng thú học tập HS Sử dụng thơ ca hóa học giúp học hấp dẫn, lôi Sử dụng thơ ca hóa học giúp HS ghi nhớ khắc sâu kiến thức Sử dụng thơ ca hóa học làm học tích cực Các thơ ca hóa học giúp HS u thích mơn Hóa học PL5 Đồng ý phần Không đồng ý Câu 4: Em có muốn thầy sử dụng thêm nhiều thơ ca Hóa học tiết học tới khơng? Rất muốn Bình thƣờng Muốn Khơng muốn Câu 5: Sau đọc xong sốbài thơ ca Hóa học em thiết kế đƣợc thơ tƣơng tự nhƣ khơng? Có  Khơng PL6 ... thiệu số thơ ca Hóa học số cách sử dụng thơ ca dạy học Hóa học trƣờng THPT CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THƠ CA TRONG DẠY HỌC HĨA HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG... tài Xây dựng sử dụng thơ ca dạy học Hóa học trường trung học phổ thơng” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nguyên tắc, quy trình xây dựng sử dụng thơ ca dạy học Hóa học nhằm khơi gợi hứng thú học. .. nhiên, với ƣu điểm việc sử dụng thơ ca dạy học Hóa học mang lại GV HS quan tâm ứng dụng nhiều 16 CHƢƠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THƠ CA TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 2.1 Phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng thơ ca trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông , Xây dựng và sử dụng thơ ca trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn