Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thcs hạng 2 chỉ việc đổi tên cá nhân và in

28 1,223 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2020, 10:40

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thcs hạng 2 chỉ việc đổi tên cá nhân và inBài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thcs hạng 2 chỉ việc đổi tên cá nhân và inBài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thcs hạng 2 chỉ việc đổi tên cá nhân và inBài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thcs hạng 2 chỉ việc đổi tên cá nhân và inBài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thcs hạng 2 chỉ việc đổi tên cá nhân và inBài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thcs hạng 2 chỉ việc đổi tên cá nhân và inBài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thcs hạng 2 chỉ việc đổi tên cá nhân và inBài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thcs hạng 2 chỉ việc đổi tên cá nhân và inBài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thcs hạng 2 chỉ việc đổi tên cá nhân và inBài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thcs hạng 2 chỉ việc đổi tên cá nhân và inBài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thcs hạng 2 chỉ việc đổi tên cá nhân và inBài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thcs hạng 2 chỉ việc đổi tên cá nhân và in BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS Hạng II Lớp mở tại: Hồi Ân, Bình Định BÀI THU HOẠCH CUỐI KHĨA Người viết thu hoạch: Lê Văn Sự Đơn vị: Trường THCS Tăng Bạt Hổ, huyện Hồi Ân Bình Định, tháng năm 2019 I PHẦN MỞ ĐẦU Trong thời gian vừa qua Bộ GD&ĐT chuyển quản lý viên chức từ mã ngạch sang hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên nhằm giúp cho viên chức nắm vai trò nhiệm vụ cách đảm bảo Ngồi u cầu bắt buộc trình độ chun môn yêu cầu đạo đức nghề nghiệp cần có viên chức viên chức xếp hạng thăng hạng phải bồi dưỡng cấp chứng chuẩn chức danh nghề nghiệp giữ muốn thăng hạng Chính lí Bộ giáo dục tổ chức mở lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp, nhằm tạo điều kiện để giáo viên theo học nâng cao trình độ đảm bảo loại chứng cần có giữ hạng viên chức.Trong khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II tổ chức huyện Hồi Ân, tỉnh Bình Định quý thầy, cô giáo truyền đạt tất 10 chuyên đề bao gồm kiến thức trị, quản lý nhà nước, kiến thức kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp Ngay từ bắt đầu tham gia lớp bồi dưỡng thân tơi ý thức rõ lí mục đích theo học lớp học là: Có hiểu biết đầy đủ kiến thức lý luận hành Nhà nước; Nắm vững vận dụng tốt đường lối, sách, pháp luật Nhà nước, đặc biệt lĩnh vực giáo dục nói chung giáo dục THCS nói riêng vào thực tiễn cơng tác giáo dục; Cập nhật xu thế, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam bối cảnh nay; Cập nhật quan điểm, mục tiêu giải pháp đổi toàn diện giáo dục đào tạo xu hướng kinh nghiệm hoạt động giáo dục sở giáo dục chủ động phát triển lực cốt lõi người giáo viên; Thực nhiệm vụ có tính chuyên nghiệp theo vị trí chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng giáo dục đơn vị mà thân công tác Vận dụng thành thạo kiến thức nghiệp vụ chuyên môn để thực nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II [1] II NỘI DUNG Chương 1: Kiến thức lý luận trị, quản lý nhà nước kĩ chung Qua thời gian học tập vừa qua với 10 chuyên đề học tập bổ ích thân tơi tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, tơi xin tóm lược lại sau: * Đầu tiên chuyên đề 1: Lý luận nhà nước hành nhà nước Quản lý nhà nước dạng quản lý xã hội đặc biệt, xuất tồn với xuất tồn nhà nước Đó hoạt động quản lý gắn liền với hệ thống quan thực thi quyền lực nhà nước - phận quan trọng quyền lực trị xã hội, có tính chất cưỡng chế đơn phương xã hội Quản lý nhà nước hiểu trước hết hoạt động quan nhà nước thực thi quyền lực nhà nước Ở nước ta việc quản lí nhà nước thực theo nguyên tắc sau: - Thứ nguyên tắc Đảng lãnh đạo hành nhà nước: Hoạt động hành nhà nước nằm lãnh đạo đảng cầm quyền Đảng cầm quyền lãnh đạo hành nhà nước để hoạt động máy hành nhà nước đường lối, chủ trương đảng, phục vụ cho mục tiêu thực hóa đường lối trị đảng cầm quyền xã hội Do đó, lãnh đạo đảng cầm quyền hoạt động hành nhà nước tất yếu - Thứ hai nguyên tắc pháp trị: nguyên tắc pháp trị hành nhà nước xác lập vai trò tối cao pháp luật, việc tiến hành hoạt động hành nhà nước pháp luật theo pháp luật, lấy pháp luật làm để tiến hành hoạt động công vụ - Thứ ba nguyên tắc phục vụ: Bộ máy hành nhà nước phận cấu thành không tách rời máy nhà nước nói chung nên hoạt động mang đặc tính chung máy nhà nước với tư cách cơng cụ chun giai cấp cầm quyền Do đó, tiến hành hoạt động, đặc biệt hoạt động trì trật tự xã hội theo quy định pháp luật, định quản lý hành nhà nước tiềm ẩn khả cưỡng chế đơn phương quyền lực nhà nước sử dụng công cụ cưỡng chế nhà nước (như cơng an, nhà tù, tòa án, ) để thực định - Thứ tư nguyên tắc hiệu quả: Hiệu lực hoạt động hành nhà nước thể mức độ hoàn thành nhiệm vụ máy hành nhà nước trình quản lý xã hội, hiệu hoạt động hành nhà nước phản ánh mối tương quan kết hoạt động so với chi phí bỏ để đạt kết Ngồi nhà nước quản lí theo ngun tắc hoạt động hành nhà nước phải chịu giám sát chặt chẽ công dân xã hội nguyên tắc tập trung dân chủ Từ thực tiễn công tác nội dung học, thân nhận thấy việc quản lí quan đơn vị phải thực theo nguyên tắc cụ thể để đảm bảo thống hoạt động tạo hiệu cao công việc, cụ thể: + Một nâng cao vai trò Đảng đơn vị cơng tác qua số nội dung: Lãnh đạo xây dựng thực có hiệu chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn đơn vị theo đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ đơn vị Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, đảng viên quần chúng Lãnh đạo cán bộ, đảng viên quần chúng giám sát hoạt động đơn vị theo đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu cơng tác, hồn thành tốt nhiệm vụ giao Lãnh đạo xây dựng thực Quy chế dân chủ sở đơn vị, phát huy quyền làm chủ cán bộ, đảng viên quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng tượng tiêu cực khác, tiêu cực tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng Lãnh đạo thực nhiệm vụ quốc phòng tồn dân, giữ vững an ninh trị trật tự an tồn xã hội đơn vị Đồn kết nội bộ, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ trị nội bộ, bảo vệ tài sản đơn vị + Hai nguyên tắc tập trung dân chủ thể hiện: Các kế hoạch, định hướng phát triển quan hiệu trưởng xây dựng sở thông qua lấy ý kiến thống cán giáo viên nhân viên đơn vị, hiệu trưởng người đưa sách thực công việc đơn vị Trong hoạt động nhà trường công khai minh bạch, giáo viên tổ chức nhà trường có quyền giám sát kiểm tra thơng qua hoạt động ban tra nhân dân đơn vị, Giáo viên nhân viên có quyền đưa ý kiến đóng góp cơng việc chung khn khổ vai trò trách nhiệm + Ba xây dựng quy chế hoạt động đơn vị đảm bảo: Trong năm học nhà trường phải tổ chức nghiêm túc hội nghị công chức viên chức đầu năm, thông qua hội nghị để thông qua quy chế chi tiêu nội Tập thể giáo viên nhân viên đóng góp, biểu thông qua quy chế làm việc quan năm học Hiệu trưởng kết hội nghị ban hành quy chế hoạt động đơn vị thực đảm bảo chế độ khen thưởng cá nhân xuất sắc đồng thời kỉ luật nghiêm cá nhân vi phạm quy chế xây dựng, xây dựng vững kỉ cương đơn vị + Bốn nguyên tắc hiệu công việc: Nhà trường cần xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán cơng chức có phẩm chất đạo đức, lực cơng tác, tinh thần trách nhiệm tính chuyên nghiệp cao; đổi công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đủ lực, phẩm chất uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt Đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xác định rõ quyền hạn trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực nhiệm vụ Thực tốt cơng tác tư tưởng, trị nội đơn vị Bên cạnh công tác đành giá phân loại giáo viên trọng đến hiệu thực nhiệm vụ giao có sách khen thưởng động viên kịp thời * Sang chuyên đề thứ 2: “Quản lý giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng XHCN” Nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XI rõ: Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển giáo dục đào tạo Vậy, phải chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường phải bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa Vì chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chi phối ảnh hưởng tới toàn hoạt động đất nước ta, có giáo dục đào tạo Thành cơng trình đổi nghiệp giáo dục đào tạo phụ thuộc nhiều vào chủ động, lực tổ chức, cá nhân việc chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường Mặt tích cực chế thị trường trọng giải quan hệ cung/cầu; cạnh tranh, tạo động lực nâng cao chất lượng đào tạo, trọng hiệu đầu tư Mặt tiêu cực chế thị trường giáo dục chạy theo lợi nhuận tối đa, bỏ quên lợi ích lâu dài người học, gây xúc xã hội Trong đó, chức xã hội vai trò quan trọng giáo dục khơng cho phép biến giáo dục thành thị trường hàng hóa thơng thường Trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cần vận dụng yếu tố tích cực kinh tế thị trường để phát triển giáo dục phạm vi mức độ phù hợp Ảnh hưởng kinh tế thị trường đến giáo dục đương nhiên, khơng nên kì thị, né tránh phải chủ động phát huy ưu thế, đồng thời làm tốt công tác quản lý, ngăn ngừa, hạn chế mặt trái kinh tế thị trường; khuyến khích đầu tư giáo dục khơng lợi nhuận Theo quan điểm Đảng ta, mục tiêu, nội dung giáo dục đào tạo phải đảm bảo phát triển tốt đẹp người xã hội Để đạt mục tiêu nội dung này, Nghị Trung ương khẳng định nguồn lực nhà nước giữ vai trò chủ đạo đầu tư ngân sách cho giáo dục đào tạo Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để thực công tiếp cận giáo dục người dân; hỗ trợ, có sách phù hợp cho giáo dục phổ cập, giáo dục bắt buộc, giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đối tượng diện sách; thực xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện cho giáo dục ngồi cơng lập phát triển Tuy nhiên, Nghị Trung ương rõ nhiệm vụ mà ngành giáo dục đào tạo phải nhanh chóng thực thời gian tới năm chủ động giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho sở giáo dục, đào tạo Nhà nước tăng cường công tác giám sát, tra, kiểm tra việc thực quy định pháp luật, chủ thể hoạt động giáo dục, đào tạo Nghị đề yêu cầu mục tiêu hướng tới giáo dục Việt Nam xây dựng hệ thống giáo dục mở Tức hệ thống giáo dục linh hoạt, liên thông yếu tố: nội dung, phương pháp, phương thức, thời gian, không gian, chủ thể giáo dục… hệ thống liên thông với mơi trường bên ngồi hệ thống Tuy nhiên, hệ thống phải bảo đảm tính sáng tạo cho việc xây dựng, tổ chức nội dung, hình thức giáo dục; đồng thời tạo hội tiếp cận giáo dục cho người; tận dụng nguồn lực cho giáo dục bảo đảm tính hiệu quả, phát triển bền vững hệ thống Nói cách khác, hệ thống giáo dục mở hệ thống giáo dục tạo hội phát triển chương trình giáo dục, tạo hội học tập phù hợp cho đối tượng có nhu cầu, khơng phân biệt lứa tuổi, trình độ học vấn nghề nghiệp, địa vị xã hội, giới tính thời gian khác không gian khác Nhờ đó, việc học tập người có điều kiện để thực không ngừng suốt đời Nội dung nghị rõ cấu hệ thống giáo dục phải góp phần đảm bảo quyền lợi học tập người dân Chất lượng giáo dục cấp học phải đảm bảo đạt chuẩn quốc gia tương ứng với chất lượng quốc tế, phát huy hiệu đầu tư giáo dục Thực quan điểm đạo nghị quyết, Bộ Giáo dục - Đào tạo xây dựng đề án phát triển giáo dục tình hình khẳng định việc ổn định hệ thống giáo dục nay, tức 12 năm giáo dục phổ thơng (GDPT) Lí thứ lịch sử giáo dục Việt Nam, mơ hình giáo dục 12 năm tồn lâu ổn định (tính từ sau Cách mạng tháng năm 1945 đến nay, mơ hình 12 năm tồn 32 năm phạm vi nước) Thứ hai mô hình GDPT 12 năm thực đa số nước giới Theo thống kê UNESCO, có 163/206 nước, GDPT từ 12 năm trở lên (12 - 14 năm), chiếm tỉ lệ 79,1%; đó, hệ thống GDPT 12 năm phổ biến nhất: 117 nước, chiếm tỉ lệ 56,8% * Sang chuyên đề 3: “Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo” Giống lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, lĩnh vực giáo dục có nhu cầu chiến lược để thay đổi tình hình thực tế theo chiều hướng tốt, đặc biệt hồn cảnh có nhiều biến động nhiều vấn đề xúc Như vậy, việc xây dựng thực thi chiến lược, đưa hệ thống giáo dục đến gần với mục tiêu dài hạn theo “kịch bản” mong muốn Chiến lược phát triển giáo dục phân thành hai loại: Chiến lược tổng thể chiến lược phận Điều thể cụ thể Nghị 29 ngày 04 tháng 11 năm 2013 Ban chấp Hành trung ương “ Về đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế" Hội nghị Trung ương (khóa XI) thơng qua Cụ thể là: - Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đổi giáo dục đào tạo - Đổi công tác thông tin truyền thông để thống nhận thức, tạo đồng thuận huy động tham gia đánh giá, giám sát phản biện tồn xã hội cơng đổi mới, phát triển giáo dục - Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học - Đổi chương trình nhằm phát triển lực phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ dạy nghề Đổi nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn - Đổi hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan - Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập - Đổi công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng - Đổi chế tiếp nhận xử lý thông tin quản lý giáo dục, đào tạo Thực chế người học tham gia đánh giá hoạt động giáo dục, đào tạo; nhà giáo tham gia đánh giá cán quản lý; sở giáo dục, đào tạo tham gia đánh giá quan quản lý nhà nước - Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo - Đổi mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đánh giá kết học tập, rèn luyện nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức lực nghề nghiệp - Đổi sách, chế tài chính, huy động tham gia đóng góp tồn xã hội; nâng cao hiệu đầu tư để phát triển giáo dục đào tạo - Nâng cao chất lượng, hiệu nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt khoa học giáo dục khoa học quản lý - Chủ động hội nhập, nâng cao hiệu hợp tác quốc tế giáo dục,đào tạo * Nội dung nghiên cứu chuyên đề 4: “Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trường THCS” Tư vấn tâm lý học đường tiến trình giúp đỡ sinh viên học sinh, vị phụ huynh thầy giáo, tự tìm hiểu mình, biết đặc điểm tính cách, lực tiềm ẩn hành vi họ ảnh hưởng đến người khác Đồng thời giúp họ chọn cách giải vấn đề tối ưu chiến lược định hướng phát triển người có nhu cầu Tư vấn viên trường học đánh giá chuyên nghiệp hay không qua mối quan hệ tư vấn tâm lý mà nhà tư vấn tạo với học sinh, phụ huynh quý thầy nhà trường, từ góp phần làm tốt hoạt động giáo dục học sinh mối quan hệ ba mơi trường giáo dục gia đình học đường xã hội Tư vấn tâm lý học đường hình thức trợ giúp tâm lý đắc lực khơng cho học sinh mà cho lực lượng giáo dục khác từ ban giám hiệu, giáo viên, giám thị… Quá trình hoạt động tư vấn tâm lý học đường giúp học sinh gặp khó khăn vấn đề tâm lý khác nảy sinh học tập, hoạt động hướng nghiệp, mối quan hệ (với bạn bè, thầy, cô giáo, người thân… ) thời điểm Thực tốt công tác tâm lý học đường có vai trò quan trọng việc trì ổn định tình trạng tâm lý học sinh, giúp em tư duy, suy nghĩ nhìn nhận vấn đề xung quanh cách đắn Đồng thời, xử lý nguy tiềm ẩn xảy học sinh đánh nhau, chán học, bỏ học, vi phạm pháp luật; có thái độ thù hận với bạn bè người xung quanh; nhiều trường hợp dẫn đến học sinh tự tử, hủy hoại thân thể sa ngã vào tệ nạn xã hội…Công tác tâm lý học đường cần thiết việc giáo dục học sinh nhà trường, cấp bậc tiểu học trung học sở Nhà trường cần phải bố trí giáo viên bác sĩ tâm lý để thực nhiệm vụ Giáo viên bác sĩ tâm lý có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn, tâm sự, theo dõi học sinh có diễn biến tâm lý bất thường, kịp thời đề giải pháp để tư vấn, định hướng xử lý vấn đề tâm lý xảy Giáo viên bác sĩ tâm lý phải nơi gần gũi tin yêu học sinh; nơi mà học sinh tìm đến trao đổi, tâm sự, mong muốn giải đáp thắc mắc vấn đề tâm lý Bằng nghiệp vụ mình, giáo viên bác sĩ tâm lý phải có trách nhiệm phân tích, định hướng, chia sẻ nhằm giải tỏa tâm lý cho học sinh; giúp em có tâm lý, tư tưởng đắn để tiếp tục thực nhiệm vụ học tập Bên cạnh đó, cần có phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giáo viên bác sĩ tâm lý với giáo viên chủ nhiệm phụ huynh học sinh việc thông tin xử lý biểu tâm lý em Một số nội dung TVHĐ thường gặp trường THCS: Học sinh đánh nhau, học sinh bỏ học, học sinh tự tử, tư vấn chuyện tình cảm cho học sinh … Ví dụ, học sinh lên lớp có biểu chán nản, học hành sa sút, nguyên nhân cha mẹ hay cãi vã với Lúc này, giáo viên bác sĩ tâm lý có trách nhiệm tiếp cận tìm hiểu nguyên nhân, mời phụ huynh đến để trao đổi; sau cha mẹ phải khắc phục hành vi cãi vã trước mặt con, động viên để tiếp tục học tập Như vậy, học sinh giải tỏa, thay đổi tâm lý tiếp tục tích cực học tập Đây ví dụ nhỏ muôn vàn biểu tâm lý học sinh Muốn tiếp cận xử lý biểu tâm lý học sinh, cần phải có giáo viên bác sĩ tâm lý tận tâm với nghề, có trách nhiệm thương yêu học sinh thực nhiệm vụ Nếu làm tốt công tác tâm lý học đường, hạn chế tình trạng học sinh hư hỏng, quậy phá, bỏ học, trầm cảm…; ngăn chặn kịp thời tình trạng bạo lực học đường gây nỗi lo phụ huynh học sinh toàn xã hội; giúp cho học sinh định hướng tâm lý, tư tưởng, hình thành nhân cách đắn trở thành cơng dân tốt cho xã hội Có thể nói công tác Tư vấn cho học sinh trung học vấn đề liên quan đến tâm lý giáo dục công tác vô quan trọng nhà trường Trong q trình phát triển, học sinh gặp khơng khó khăn tâm lý cá nhân, quan hệ, cách học định hướng sống… Các em cần quan tâm, chăm sóc lực lượng xã hội, đặc biệt thầy cô giáo thường xuyên dạy dỗ ngày, lực lượng GVCN đóng vai trò quan trọng Tuy nhiên, người giáo viên chủ nhiệm lại gặp nhiều khó khăn cơng tác tư vấn tâm lí cho học sinh Học sinh trung học sở lứa tuổi giai đoạn chuyển từ lứa tuổi thiếu niên (11 – 15 tuổi) sang tuổi niên (16 – 30 tuổi) Đây lứa tuổi có đời sống tâm lý phong phú phức tạp Cảm nhận “tính người lớn” thân nét tâm lý đặc trưng xuất lứa tuổi học sinh trung học Tuy nhiên, lứa tuổi xuất mâu thuẫn ý muốn chủ quan thực khách quan: muốn trở thành người lớn song niên ý thức chưa đủ khả Mâu thuẫn tạo thay đổi lớn lĩnh vực tình cảm lứa tuổi niên Mặt khác, lứa tuổi học sinh trung học đứng trước thách thức khác quan sống phải chuẩn bị lựa chọn cho hướng sau TN phổ thông, phải xây dựng cho sống độc lập xã hội…Những thay đổi vị xã hội, thách thức khách quan sống dẫn đến xuất lứa tuổi niên nhu cầu hiểu biết giới, hiểu biết xã hội chuẩn mực quan hệ người với người tự khẳng định xã hội… Từ đó, lứa tuổi học sinh trung học nảy sinh khó khăn tâm lý, tình cảm xúc lứa tuổi, vướng mắc học tập, hướng nghiệp…cần người lớn quan tâm, chia sẻ Từ nhận thức trên, người giáo viên chủ nhiệm lớp đóng vai trò quan trọng việc hướng dẫn, đạo học sinh theo mục đích giáo dục tồn diện Giáo viên vừa thầy, vừa người cha, người mẹ có lúc phải người bạn tốt em Từ uốn nắn em theo quỹ đạo chuẩn 10 Sinh hoạt chuyên môn giúp cho GV nâng cao trình độ tác nghiệp thân, hình thành mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp, xây dựng môi trường học tập tự học suốt đời Từ góp phần khơng nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Trong nhiều năm qua, công tác sinh hoạt chuyên đề tổ chuyên môn nhà trường lãnh đạo nhà trường quan tâm tổ chức thực hiện, đạt mục tiêu đề Sinh hoạt chuyên môn hoạt động thực thường xuyên theo định kì nhằm bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ, lực sư phạm cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp thơng qua việc dự giờ, phân tích học Sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu học (NCBH) hoạt động sinh hoạt chuyên môn giáo viên tập trung phân tích vấn đề liên quan đến người học như: Học sinh học nào? học sinh gặp khó khăn học tập? nội dung phương pháp dạy học có phù hợp, có gây hứng thú cho học sinh khơng, kết học tập học sinh có cải thiện khơng? cần điều chỉnh điều điều chỉnh nào? *Với chuyên đề 9: “Thanh tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS” Công tác tra, kiểm tra công tác chuyên môn trường THCS quy định cụ thể thông tư 39/2013/TT-BGD ĐT, ngày 04 tháng 12 năm 2013 trưởng giáo dục đào tạo việc hướng dẫn tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục Nội dung tra, kiểm tra thực rõ đối tượng: sở giáo dục đào tạo, phòng GD, nhà trương, cá nhân công tác lĩnh vực giáo dục Xây dựng chế độ kiểm tra công việc quan trọng kiểm tra nội trường học Chế độ kiểm tra hợp lý có tác dụng tích cực, thúc đẩy công việc mà không nặng nề, cản trở công việc Hiệu trưởng cần quy định thể thức làm việc, qui trình tiến hành, quyền lợi cho đợt kiểm tra kiểm tra viên … Ngoài cần cung cấp điều kiện vật chất, tinh thần cho hoạt động thanh, kiểm tra, khai thác tận dụng khả năng, sáng tạo thành viên đoàn kiểm tra - Tổ chức thực nghiêm túc đổi kiểm tra đánh giá Duy trì cơng tác khảo thí kiểm định chất lượng chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót q trình thực 14 đổi quản lý, đổi nội dung, phương pháp dạy học - Kiểm tra việc triển khai, thực nhiệm vụ kết chuyên môn theo lĩnh vực; kiểm tra nội bộ, kiểm tra quản lý, kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo, * Cuối chuyên đề 10: “Xây dựng mối quan hệ nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục phát triển trường THCS” Chúng ta biết, môi trường xã hội mà em sống, học tập phát triển; bên cạnh mặt tác động tốt, ảnh hưởng tích cực luôn tồn tại, hàm chứa yếu tố gây nguy hại đến phát triển nhân cách trẻ với đặc điểm hiếu động vốn sống lại trẻ dễ bắt chước theo, trở thành thói quen xấu, tác động tiêu cực đến phát triển nhân cách trẻ Nhất thiếu phối hợp đắn, thiếu thống tác động giáo dục nhà trường gia đình hậu xấu giáo dục xuất hiện, không kịp thời khắc phục hậu tai hại Ảnh hưởng giáo dục gia đình đến với trẻ sớm Giáo dục gia đình khơng phải việc riêng tư bố mẹ, mà trách nhiệm đạo đức nghĩa vụ công dân người làm cha mẹ Nó xác định nhiều văn pháp luật nước ta Hiến pháp, Luật Hơn nhân gia đình, Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, …gắn với quan hệ máu mủ ruột thịt tình yêu thương sâu sắc ông bà, cha mẹ với nên giáo dục gia đình mang tính xúc cảm mạnh mẽ, có khả cảm hóa lớn Tùy vào điều kiện kinh tế, đời sống gia đình mà việc giáo dục giai đoạn phát triển trẻ có nội dung, hình thức, nhiệm vụ khác Ngoài việc quan tâm đến việc học tập trẻ, cha mẹ nên dành thời gian ý đến mối quan hệ với bạn bè để kịp thời phát lệch lạc bạn xấu rủ rê, ý đến phát triển khiếu, định hướng việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với lực Việc phối hợp nhà trường, gia đình xã hội việc chăm sóc giáo dục trẻ nguyên tắc muốn có thành cơng Sự phối hợp chặt chẽ ba môi trường giáo dục trên, trước để đảm bảo thống nhận thức hoạt động giáo dục hướng, mục đích, tác động tổ hợp, đồng tâm tạo sức mạnh kích thích, thúc đẩy q trình phát triển nhân cách trẻ, tránh tách rời mâu thuẫn, xích lẫn gây cho em tâm trạng nghi ngờ, hoang mang, dao động việc lựa chọn, định hướng giá trị tốt đẹp nhân cách Sự phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội diễn nhiều hình thức Vấn đề hàng đầu tất lực lượng giáo dục phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ 15 động tạo mối quan hệ phối hợp mục tiêu giáo dục đào tạo hệ trẻ thành người cơng dân hữu ích cho đất nước Chương 3: Liên hệ thực tế đơn vị công tác thân Là GV nhà trường, từ thực tiễn công tác trường THCS Tăng Bạt Hổ, trình độ dân trí địa phương thấp, tơi nhận thấy việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động nhà trường phải thật linh hoạt, phù hợp với tình hình điều kiện thực tế đơn vị, để đảm bảo thống hoạt động tạo chuyển biến hiệu cao công việc, cần: - Nâng cao vai trò Đảng đơn vị cơng tác qua số nội dung: + Lãnh đạo xây dựng thực có hiệu chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn đơn vị theo đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, + Lãnh đạo xây dựng thực Quy chế dân chủ sở đơn vị, phát huy quyền làm chủ cán bộ, đảng viên quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng tượng tiêu cực khác, tiêu cực tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng + Lãnh đạo thực nhiệm vụ quốc phòng tồn dân, giữ vững an ninh trị trật tự an tồn xã hội đơn vị Đồn kết nội bộ, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ trị nội bộ, bảo vệ tài sản đơn vị Thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ thể trong: Các kế hoạch, định hướng phát triển quan hiệu trưởng xây dựng sở thông qua lấy ý kiến thống cán giáo viên nhân viên đơn vị Phó hiệu trưởng làm cơng tác tham mưu, giúp việc hiệu trưởng phải người đưa sách thực công việc đơn vị Trong hoạt động nhà trường công khai minh bạch, giáo viên tổ chức nhà trường có quyền giám sát kiểm tra thơng qua hoạt động ban tra nhân dân đơn vị, Giáo viên nhân viên có quyền đưa ý kiến đóng góp cơng việc chung khn khổ vai trò trách nhiệm Ngay từ đầu năm học nhà trường phải tổ chức nghiêm túc hội nghị công chức viên chức đầu năm, thông qua hội nghị để thông qua quy chế chi tiêu nội Tập thể 16 giáo viên nhân viên đóng góp, biểu thông qua quy chế làm việc quan năm học Hiệu trưởng kết hội nghị ban hành quy chế hoạt động đơn vị thực đảm bảo chế độ khen thưởng cá nhân xuất sắc đồng thời kỉ luật nghiêm cá nhân vi phạm quy chế xây dựng, xây dựng vững kỉ cương đơn vị Nhà trường cần xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán cơng chức có phẩm chất đạo đức, lực cơng tác, tinh thần trách nhiệm tính chun nghiệp cao; đổi công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đủ lực, phẩm chất uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt Đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xác định rõ quyền hạn trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực nhiệm vụ Trong công tác đành giá phân loại giáo viên trọng đến hiệu thực nhiệm vụ giao có sách khen thưởng động viên kịp thời Trên sở Chương trình giáo dục hành, hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Bộ Giáo dục Đào tạo, chuẩn kiến thức kĩ cấp học,Tổ chun mơn tổ chức nhóm mơn chủ động xây dựng thực kế hoạch giáo dục định hướng phát triển lực học sinh, đạo tạo điều kiện cho tổ/nhóm chun mơn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng chủ đề dạy học môn học chủ đề tích hợp, liên mơn; đồng thời, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với chủ đề theo hình thức Trên sở kế hoạch dạy học phê duyệt, tổ/nhóm chun mơn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá; tổ chức quản lí hoạt động chun mơn trường qua mạng cho chủ đề [3] Chú trọng việc đổi sinh hoạt tổ chuyên môn, cụm chuyên môn theo hướng tăng cường giúp đỡ tiến thành viên thông qua trao đổi, thảo luận chủ đề, nội dung, phương pháp giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc giảng dạy Tham mưu, phối hợp với TTGDTX - Dạy nghề tổ chức dạy nghề cho học sinh khối 8,9 buổi tư vấn cho học sinh khối việc chọn trường THPT, học nghề để để có hướng đắn sau tốt nghiệp THCS Đa dạng hóa hình thức học tập cách linh hoạt học sinh người dân tộc thiểu số, ý hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học 17 học sinh; sử dụng hình thức dạy học sở ứng dụng CNTT cách sáng tạo, phù hợp, hiệu Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực nhiệm vụ học tập lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ hướng dẫn học sinh học tập nhà, ngồi nhà trường Tích cực triển khai công tác triển khai tham gia số thi dành cho học sinh; trọng hình thức học tập gắn với thực tiễn thông qua Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải vấn đề thực tiễn dành cho học sinh; tăng cường tổ chức hoạt động dạy học thí nghiệm - thực hành học sinh Giao quyền chủ động cho giáo viên việc đánh giá thường xuyên tất HS: qua hoạt động lớp, qua hồ sơ học tập, qua báo cáo kết thực dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết thực hành, thí nghiệm; qua thuyết trình (viết, trình chiếu, video,…) kết thực nhiệm vụ học tập giáo viên sử dụng hình thức đánh giá thay cho kiểm tra thường xuyên Làm tốt công tác tham mưu, tăng cường đầu tư tu sửa, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy – học, xây dựng phòng học mơn, thư viện, vườn trường,…theo hướng chuẩn bị điều kiện để thực Chương trình giáo dục phổ thơng Tích cực tun truyền, vận động thực xã hội hoá giáo dục, vận động huy động nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan trường học đạt tiêu chuẩn xanh – – đẹp – an toàn theo quy định; Quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, tạo điều kiện để đội ngũ tham gia khoá bồi dưỡng, hoạt động chuyên môn thường xuyên, nhằm nâng cao lực chuyên môn giảng dạy Đổi hình thức, nâng cao hiệu cơng tác bồi dưỡng theo Chuẩn nghề nghiệp Chú trọng việc đánh giá cán quản lý, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp cách cơng bằng, khách quan để bố trí, sử dụng giáo viên có hiệu Tăng cường hình thức bồi dưỡng CBQL, giáo viên, tổ chức sinh hoạt chuyên môn hỗ trợ hoạt động dạy – học, giáo dục trang “trường học kết nối” theo hướng dẫn Bộ GDĐT 18 PHIẾU TÌM HIỂU THỰC TẾ TRƯỜNG THCS TĂNG BẠT HỔ – HUYỆN HOÀI ÂN Họ tên học viên: Lê Văn Sự Công việc đảm nhận đơn vị công tác: Giáo viên Đơn vị cơng tác: THCS Tăng Bạt Hổ, huyện Hồi Ân Địa đơn vị công tác: Số 150 – Hùng Vương – Thị trấn Tăng Bạt Hổ – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định Điện thoại: 0912279097 TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG 1.1 Lịch sử phát triển nhà trường: Trường THCS Tăng Bạt Hổ thành lập tháng 9/1992 1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường - Ban giám hiệu: 02 người (01 Hiệu trưởng, 01 phó hiệu trưởng) 19 - Các tổ chức Đảng, Cơng đồn, Đồn niên Trường có chi với 20 đảng viên, Cơng đồn có 45 đồn viên - Các Tổ chun mơn: 06 tổ chuyên môn 1.3 Quy mô nhà trường: - Đội ngũ cán bộ, công nhân viên: 45 người - Số lượng học sinh, số lớp/khối: Năm học 2018-2019 có tổng số học viên 798 học viên/23 lớp từ lớp đến lớp 1.4 Tình hình Quản lý hoạt động giáo dục (Kết xếp loại dạy học giáo dục học sinh) Năm học: 2018-2019 Tổng số lớp: 23 PHỊNG GD & ĐT HUYỆN HỒI ÂN TRƯỜNG THCS TĂNG BẠT HỔ Tổng số HS: 798 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢNG THỐNG KÊ TỈ LỆ XẾP LOẠI HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM Năm học 2018 - 2019 Hạnh kiểm Tốt Khá Trung bình STT Lớp Sĩ số SL TL SL TL SL TL TỔNG CỘNG 798 460 57.64% 294 36.84% 44 5.51% Khối 257 168 65.37% 74 28.79% 15 5.84% Khối 220 126 57.27% 87 39.55% 3.18% Khối 203 115 56.65% 69 33.99% 19 9.36% Khối 118 51 43.22% 64 54.24% 2.54% ST T Lớp Sĩ số Giỏi Khá S L TL SL TL TỔNG CỘNG Khối 798 257 87 23 10.90% 8.95% 26 98 33.21% 38.13% Khối Khối Khối 220 203 118 29 32 13.18% 15.76% 2.54% 77 58 32 35.00% 28.57% 27.12% Học lực Trung bình SL 39 112 10 96 83 SL 0 0 Yếu Yếu TL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Kém TL S L TL S L 49.00% 43.58% 51 21 6.39% 8.17% 0.50% 1.17% 45.45% 47.29% 70.34% 14 16 6.36% 7.88% 0.00% 0.00% 0.49% 0.00% TL Nhìn chung học viên thực đầy đủ nhiệm vụ, đảm bảo quyền lợi, học lực hạnh kiểm nâng cao so với năm học trước 20 1.5 Quản lý hồ sơ sổ sách: Quản lý sổ theo dõi sức khỏe học sinh, kế hoạch giảng dạy giáo viên, tổ chuyên môn quy định 1.6 Những thành tích/ khen thưởng bật nhà trường - Thành tích tập thể nhà trường: Bằng khen UBND tỉnh năm 2018 - Thành tích cá nhân GV: 95% giáo viên cơng nhận danh hiệu lao động tiên tiến; có 02cá nhân tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, 19 cá nhân UBND huyện tặng giấy khen - Thành tích HS: 02 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 86 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện - Thành tích khác : Cơng đồn cơng nhận vững mạnh; năm học 2017-2018 TÌM HIỂU VỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH 2.1 Đợi ngũ giáo viên Có 06 tổ chuyên môn với 41 GV Cụ thể: Nhận xét số lượng, chất lượng đội ngũ GV: Đảm bảo số lượng, đồng cấu Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ GV: Tạo điều kiện để giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ 2.2 Đợi ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhà trường - Số lượng: 02, có TS, ThS, 02 cử nhân - Chất lượng: đáp ứng yêu cầu công việc Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ CB quản lý giáo dục: 2.3 Đội ngũ nhân viên nhà trường - Số lượng: 05; Y tế: 01, Văn thư-Thủ quỹ: 01, Kế toán: 01, Thư viện-Thiết bị: 01, Bảo vệ: 01 - Chất lượng: đáp ứng yêu cầu công việc Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ nhân viên phục vụ giáo dục nhà trường: TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC 21 3.1 Cơ sở vật chất nhà trường: khn viên trường với diện tích 986,68m 2; sở vật chất, trang thiết bị đầu tư; mơi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thống mát, an toàn đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục đào tạo đơn vị Nhận xét, đề xuất: Tiếp tục đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ đổi phương pháp dạy học 3.2 Phòng học, thư viện, sân chơi, sân tập thể dục thể thao - Phòng học: + Số lượng: 14 phòng + Diện tích: 42 m2/phòng; tất phòng học thống mát, an tồn + Bàn ghế: Có đủ số lượng bàn ghế, phù hợp với lứa tuổi học sinh THCS + Máy chiếu/ Tivi hình lớn: Có 05 phòng trang bị máy chiếu có định, thuận lợi cho việc giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin + Hệ thống đèn, quạt: đầy đủ, đáp ứng yêu cầu - Sân chơi cho học sinh, Sân tập thể dục, thể thao: Có - Phòng làm việc hiệu bộ, hành chính, tổ chun mơn: đảm bảo - Phòng đa chức năng: Chưa có Nhận xét, đề xuất: Tham mưu cấp đầu tư xây dựng nhà đa chức 3.3 Trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy học: thư viện, phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước - Thư viện + Số phòng: 01 + Diện tích: 56m2 + Các loại tài liệu chính: 159 + Số cán phụ trách: 01 + Số lượng tài liệu: 2568 - Phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch: đầy đủ Nhận xét, đề xuất: Mua sắm số tài liệu mới, cập nhật phục vụ nhu cầu đổi dạy học thi cử 3.4 Thiết bị dạy học hiệu sử dụng thiết bị dạy học nhà trường: - Văn phòng phẩm, sách giáo khoa tài liệu tham khảo đảm bảo cho giáo viên học sinh tham khảo 22 - Hệ thống đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm: khối lớp 02 đồ dùng dạy học Nhận xét, đề xuất: mức độ đáp ứng yêu cầu, ý thức hiệu sử dụng thiết bị dạy học 3.5 Khu vệ sinh, y tế học đường: - Chất lượng khu vệ sinh: 03 khu nhà vệ sinh đảm bảo - Nguồn nước, bếp ăn, phòng ăn, nguồn cung cấp thực phẩm, chế biến, bảo quản…: đảm bảo nguồn nước - Vấn đề thu gom, phân loại xử lý rác thải: Đã mua sắm thùng thu gom rác lò đốt rát thải Nhận xét, đề xuất: Cơng tác y tế học đường đảm bảo; vệ sinh sẽ, phòng chống dịch bệnh TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG 4.1 Công tác chuyên môn: Kế hoạch giảng dạy, học tập, giáo án giáo viên môn/ chủ nhiệm lớp; công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh; - Hoạt động tổ chuyên môn + Mức độ tổ chức sinh hoạt chun mơn x Thường xun  Thỉnh thoảng  Ít + Nội dung sinh hoạt chuyên môn:  Phong phú, đa dạng x Ít đa dạng, chủ yếu nội dung chương trình khóa  Có buổi sinh hoạt chuyên đề + Phương pháp, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn x  Phát huy ý kiến đóng góp tất thành viên  Sinh hoạt chuyên môn theo mô hình nghiên cứu học  Hình thức họp trao đổi trực tiếp  Ứng dụng CNTT để tổ chức sinh chuyên môn + Công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh x Coi trọng, đạt hiệu cao  Chưa coi trọng 23 - Sinh hoạt, thảo luận đổi mới giáo dục, đào tạo (chương trình GDPT mới…)  Sinh hoạt thường xuyên  Chưa coi trọng mức Nhận xét, đề xuất: 4.2 Cơng tác hoạt đợng ngồi lên lớp nhà trường - Kế hoạch giáo dục năm học x  Được xây dựng cụ thể công khai khai  Được xây dựng không công  Khơng có kế hoạch giáo dục nhà trường - Mục tiêu / Mục đích giáo dục xác định: x  Đầy đủ, rõ ràng, cụ thể  Tương đối đầy đủ, rõ ràng, cụ thể  Chưa đầy đủ, rõ ràng, cụ thể - Nội dung giáo dục x Đa dạng, phong phú, sát thực tiễn  Có tính tích hợp liên mơn  Chưa đa dạng, gắn với thực tiễn  Mang tính đơn môn - Phương pháp, hình thức giáo dục  Đa dạng, đề cao chủ thể HS x Có nhiều hoạt động ngoại khoá thiết thực  Chủ yếu dạy nội khoá - Tổ chức thực x  Có thời gian cụ thể cho việc tổ chức hoạt động giáo dục  Được phân cơng cụ thể  Có phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường  Có tham gia tổ chức xã hội địa phương Nhận xét, đề xuất: 4.3 Công tác phổ cập giáo dục cho học sinh: Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục 4.4 Hoạt đợng tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên 24 - Cán phụ trách  Có cán chuyên trách x  Giáo viên chủ nhiệm  Đoàn niên  Giáo viên môn - Mức độ tổ chức x Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Ít - Phương pháp, hình thức tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên  Hình thức đa dạng thơng qua hoạt động đồn, câu lạc bộ, diễn đàn, x Phương pháp phù hợp, hiệu  Phương pháp hình thức chưa đa dạng, chưa hiệu 4.5 An ninh chăm sóc sức khoẻ học đường x  Môi trường nhà trường địa phương lành mạnh, có tệ nạn xã hội  Môi trường địa phương thiếu lành mạnh, ảnh hưởng nhiều đến nhà trường  Có phòng y tế cán y tế, đủ điều kiện để chăm sóc sức khoẻ cho HS  Khơng có phòng y tế cán y tế chuyên trách Nhận xét, đề xuất: Đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, kế hoạch thực chương trình, kế hoạch kiểm tra, dự giờ, thao giảng, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi…Các kế hoạch xây dựng theo quy chế, thể thức văn bản, đảm bảo nội dung thực Thơng qua tìm hiểu, chúng tơi nhận thấy tổ chuyên môn nhà trường thực quy chế lịch sinh hoạt tổ chuyên môn: lần/tháng Nội dung sinh hoạt tập trung vào việc triển khai công tác chuyên môn nhà trường, ngành; tập trung vào góp ý tiết dạy, tiết thao giảng Trong họp, đóng góp tổ viên phát huy TÌM HIỂU VỀ QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - Trung tâm phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức đoàn thể địa phương, cộng đồng để thực nội dung giáo dục địa phương (truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc ) cho học sinh MỘT SỐ BÀI HỌC ĐỐI VỚI BẢN THÂN QUA ĐỢT TÌM HIỂU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG: Qua thời gian tìm hiểu thực tế trường, thân rút số học sau: 25 - Tích cực tự bồi dưỡng học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ - Xây dựng kế hoạch cá nhân công tác giáo dục đào tạo năm học - Phối hợp với đồng nghiệp, đồn thể xây dựng mơi trường giáo dục đạo đức, cởi mở, thân thiện - Đổi phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển lực cho học sinh Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Sau kết thúc khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp THCS hạng II, thân trang bị đầy đủ kiến thức lý luận hành chính, đường lối, sách pháp luật nhà nước Được cập nhật xu thế, chiến lược phát triển giáo dục việt nam bối cảnh Quan điểm, mục tiêu giải pháp toàn diện giáo dục đào tạo, kinh nghiệm phát triển lực cốt lõi giáo viên Từ đó, vận dụng thành thạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thực nhiệm vụ người giáo viên đứng lớp Qua đây, xin trân trọng cảm ơn Sở nội vụ Bình Định, Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Định, Trung tâm bồi dưỡng thường xuyên Huyện Hoài Ân, tạo điều kiện mở lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, huyện nhà để nhiều giáo viên THCS đăng ký tham dự Xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô giáo trường Đại Học Quy Nhơn dành hết tâm huyết để giảng dạy nội dung kiến thức trao đổi kinh nghiệm quý báu để thân bạn học viên lớp học hỏi, mở mang thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để áp dụng vào thực tế giảng dạy đơn vị trường THCS Tăng Bạt Hổ mà thân công tác Đây nội dung bổ ích cần thiết cho giáo viên giảng dạy việc thực thi nhiệm vụ đơn vị công tác Với chuyên đề giúp cho học viên nhận thức nhiều vấn đề lý luận thực tiễn công tác dạy học Qua thời gian học tập, thân tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, qua mạnh dạn đưa số học nhằm phục vụ cho q trình cơng tác sau nhiên thời gian hoàn thiện ngắn, việc nghiên cứu chưa sâu kinh nghiệm thân có hạn dù cố gắng nhiều viết chắn hạn chế, mong đóng góp ý kiến Quý thầy bạn để viết hồn chỉnh 26 Kiến nghị - Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng giáo dục đào tạo, lãnh đạo nhà trường tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ - Phòng giáo dục, nhà trường đầu tư, trang thiết bị tốt sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học đại tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực - Cần thưc chuyển đổi nâng hạng cho đối tượng đủ điều kiện để nâng hạng sớm nhằm động viên tạo động lực thúc đẩy giáo viên tâm huyết thực tốt nhiệm vụ ngành - Nên tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm với địa phương có phong trào giáo dục tốt - Hình thành nhóm hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm hỗ trợ giáo viên trẻ, giáo viên vào nghề Hoài Ân, ngày 20 tháng 06 năm 2019 Người viết Lê Văn Sự TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Thiệu Tống, Phương pháp nghiên cứu Khoa học giáo dục tâm lý, Nhà xuất Khoa học xã hội, 2005 Nguyễn Thị Tứ (Chủ biên, 2012), Giáo trình Tâm lí học lứa tuổi Tâm lí học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm TPHCM Lương Văn Úc, Giáo trình tâm lí học quản lí, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 2010 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chưc danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II 27 Công văn số 8987/BGDĐT – KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 giáo dục đào tạo việc tự đánh giá đánh giá sở giáo dục phổ thông, sở giáo dục thường xuyên Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nghị định số 32/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ GD&ĐT Nghị số 29-NQ/TW , ngày 4/11/2013 đổi toàn diện giáo dục đào tạo 28 ... có viên chức viên chức xếp hạng thăng hạng phải bồi dưỡng cấp chứng chuẩn chức danh nghề nghiệp giữ muốn thăng hạng Chính lí Bộ giáo dục tổ chức mở lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp, ... dưỡng tập trung, bồi dưỡng theo cụm, bồi dưỡng trường, bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng từ xa… Linh hoạt cách tổ chức, tùy vào điều kiện cụ thể” - tiến sỹ Cương chia sẻ - Cần bồi dưỡng phương pháp... học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 20 10 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chưc danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II 27 Công văn số 8987/BGDĐT – KTKĐCLGD ngày 28 / 12/ 20 12 giáo dục đào tạo việc tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thcs hạng 2 chỉ việc đổi tên cá nhân và in, Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp thcs hạng 2 chỉ việc đổi tên cá nhân và in