bài thi tư tưởng đạo đức HCM

8 36 1
  • Loading ...
1/8 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2020, 22:11

ĐẢNG ỦY XÃ LƠ KU CHI BỘ TRƯỜNG PTDT BT – THCS LƠ KU BÀI THI VIẾT “CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” Họ tên: Trần Thị Ánh Minh Nguyệt Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường PTDT BT THCS Lơ ku Là đảng viên chi bộ: Trường PTDT BT THCS Lơ ku Câu hỏi: Câu 1: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức người Việt Nam thời đại gồm nội dung nào? Câu 2: Những biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên gì? Nguyên nhân? Câu 3: Trong giai đoạn nay, cần phải làm để thực theo lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư” Trả lời Câu 1: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức người Việt Nam thời đại bao gồm nội dung sau:  Một trung với nước, hiếu với dân “Trung” “Hiếu” khái niệm đạo đức cũ chứa đựng nội dung hạn hẹp: “Trung với vua, hiếu với cha mẹ”, phản ánh trách nhiệm bổn phận dân vua, cha mẹ Hồ Chí Minh đưa vào khái niệm cũ nội dung mới, mang tính cách mạng, trung với nước, hiếu với dân Đó chuẩn mực đạo đức có ý nghĩa quan trọng hàng đầu Theo quan điểm Hồ Chí Minh, nước nước dân dân người chủ nước Vì vậy, “trung với nước, hiếu với dân” thể hiên trách nhiệm với nghiệp dựng nước giữ nước, với đường lên phát triển đất nước Nội dung chủ yếu trung với nước là:  Trong mối quan hệ cá nhân với cộng đồng xã hội, phải biết đặt lợi ích Đảng, Tổ Quốc, Cách Mạng lên hết, trước hết  Quyết tâm phấn đấu thực mục tiêu cách mạng  Thực tốt chủ trương sách Đảng nhà nước đề Nội dung chủ yếu hiếu với dân là:  Khẳng định vai trò sức mạnh thực nhân dân  Tin dân, học dân, lắng nghe ý kiến dân, gắn bó mật thiết với dân, vận động nhân dân thực đường lối, chủ trương, sách đẩng nhà nước  Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân  Hai là: Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư:  Cần, kiệm, chính, chí cơng vơ tư khái niệm đạo đức cũ, Hồ Chí Minh tiếp thu chọn lọc đưa vào nội dung yêu cầu Người rằng: Phong kiến đưa cần, kiệm, liêm, khơng thực hiện; ngày ta đề cần, kiệm, liêm, cho cán thực làm gương cho dân theo để lợi cho nước, cho dân Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư biểu sinh động phẩm chất “ trung với nước, hiếu với dân”  Cần tức siêng năng, cố gắng, chăm chỉ, dẻo dai  Kiệm tức tiết kiệm cải vật tư, tiền bạc, cải, không gian, không xa xỉ, khơng hoang phí  Liêm sạch, khơng tham lam tiền của, địa vị, danh tiếng  Chính không tà, thẳn thắn, đứng đắn Các đức tính có quan hệ chặt chẽ với nhau, cần mà khơng kiệm thuyền khơng đáy Kiệm mà khơng cần lấy mà kiệm Cần, Kiệm, Liêm gốc rễ  Cần, kiệm, liêm, cần thiết với cán Đảng viên Bởi vì, cán bộ, Đảng viên, mắc sai lầm, khuyết điểm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung cách mạng, ảnh hưởng đến uy tín Đảng Mặc khác, người công sở có quyền hành Nếu khơng giữ cần, kiệm, liêm, dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt dân  Cần, kiệm, liêm, thước đo giàu có vật chất, vững mạnh tinh thần, văn minh tiến dân tộc Cần, kiệm, liêm, chính; tảng đời sống mới, tảng đời sống mới; cần để làm việc, làm người, làm cán bộ, để phụng đoàn thể, phụng gia cấp nhân dân, phụng Tổ quốc nhân loại  Chí cơng vơ tư khơng nghĩ tới trước, biết Đảng, Tổ quốc, đồng bào; đặt lợi ích cách mạng, nhân dân lên hết, trước hết Thực hành chí cơng vơ tư có nghĩa kiên quét chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng  Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân muốn “mọi người mình” mà khơng cần biết “mình người” Nó thứ giặc nội xâm, nguy hiểm giặc ngoại xâm Nó bạn đồng minh chủ nghĩa đế quốc thói quen truyền thống lạc hậu Chủ nghĩa cá nhân thứ vi trùng độc, đẻ hàng trăm thứ bệnh nguy hiểm quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành, tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đốn chun quyền… Tóm lại, “Chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng tiểu tư sản ẩn nấp người Nó chờ dịp – dịp thất bại, dịp thắng lợi – để ngóc đầu dậy” Chủ nghĩa cá nhân mối nguy hại cho cá nhân người, cho đảng dân tộc Hồ Chí Minh viết “Một dân tộc, Đảng người, ngày hôm qua vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, khơng định hôm ngày mai người u mến ca ngợi, lòng khơng sáng nữa, sa vào chủ nghĩa cá nhân” Chủ nghĩa cá nhân trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội Vì thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội tách rời thắng lợi đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân  Tuy nhiên, cần nhận thức đâu chủ nghĩa cá nhân, đau lợi ích cá nhân Hồ Chí Minh cho rằng: đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân khơng có nghĩa giày xéo lên lợi ích cá nhân Mỗi người có cá tính riêng sở trường riêng , đời sống riêng thân gia đình Nếu lợi ích khơng trái với lợi ích tập thể khơng phải xấu theo quan điểm Hồ Chí Minh, chế độ xã hội chủ nghĩa người có điều kiện cải thiện đời sống riêng mình, phát huy tính cách riêng sở trường riêng  Ba là, Thương yêu người  Xuất phát từ nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin, đặc biệt từ thực tiễn đấu tranh cách mạng dân tộc, Hồ chí Minh cho rằng, dời có nhiều người, nhiều cơng việc, chia thành hai hạng người, người thiện người ác,và hai thứ việc: việc việc tà Làm việc người thiện, làm việc tà người ác Từ đó, người kết luận: người bị áp bức, bị bóc lột, người làm điều thiện dù màu da, tiếng nói, chủng tộc, tơn giáo có khác nhau, thực hành chữ “bác ái”, đại đồn kết, đại hồ hợp, coi anh em nhà  Tình yêu thương người Hồ Chí Minh khơng chung chung, trừu tượng kiểu tôn giáo, mà luôn nhận thức giải lập trường giai cấp vô sản, dành cho dân tộc người bị áp bức, đau khổ  Hồ Chí Minh thương yêu người với tình cảm sâu sắc, vừa bao la rộng lớn,vừa gần gũi thân thương số phận người Hồ Chí Minh ln sống đời khơng có thuộc người Hồ Chí Minh lại xa lạ Người quan tâm đến tư tưởng, công tác, đời sống người, việc ăn, việc mặc, ở, học hành, giải trí người dân, khơng qn, khơng sót ai, từ người bạn thuở hàn vi, đến người quen mới.Tình thương yêu người Hồ chí Minh ln gắn liền với hành động cụ thể, phấn đấu độc lập tổ quốc, tự hạnh phúc cho người  Bốn là, Tinh thần quốc tế sáng, thuỷ chung  Tư tưởng Hồ Chí Minh thống nhất, hồ quyện chủ nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc tế sáng  Chủ nghĩa quốc tế đặc điểm quan trọng đạo đức cộng sản chủ nghĩa Nó bắt nguồn từ chất quốc tế giai cấp công nhân cùa xã hội xã hội chủ nghĩa  Nội dung chủ nghĩa quốc tế tư tưởng Hồ Chí Minh rộng lớn sâu sắc Đó tơn trọng thương u tất dân tộc, nhân dân nước, chống hằn thù, bất bình đẳng dân tộc phân biệt chủng tộc Người khẳng định: bốn phương vô sản anh em; giúp bạn giúp mình; thắng lợi thắng lợi nhân dân giới Người góp phần to lớn, có hiệu xây đắp tình đồn kết quốc tế, tạo kiểu quan hệ quốc tế mới: đối thoại thay cho đối đầu, kiến tạo văn hoá hồ bình thê giới Câu 2: Những biểu suy thối tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viện nay:  Suy thối tư tưởng trị: Suy thối tư tưởng trị coi “phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định mục tiêu, sa sút ý chí chiến đấu, thấy khơng bảo vệ, thấy sai khơng đấu tranh, khơng làm tròn bổn phận, chức trách giao, không thực nguyên tác tổ chức sinh hoạt đảng; dao động, mơ hồ, phương hướng, cho theo đường nào, xã hội được, phụ hoạ theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc; nói làm trái Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Quy định Đảng, chí a dua, xun tạc, bơi đen…” Đúng vậy, cán bộ, đảng viên nhiều trang bị lượng kiến thức lý tưởng, đạo đức cách mạng; nhiên nhiều lý khác số cán bộ, đảng viên q trình sinh hoạt cơng tác bị suy thối tư tưởng trị Suy thối tư tưởng trị cơng sở thường biểu chỗ: Dao động lý tưởng, mục tiêu đường lên CNXH, hồi nghi, khơng tin vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, không kiên định lập trường, quan điểm, làm xuất chủ nghĩa hội; nhận thức đơn giản, chung chung Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng Từ dẫn đến “tự cao, tự đại”, “đặt lên hết”; chê bai đất nước người Việt Nam, thích xem xét lại khứ, nặng phê phán, trích khuyết điểm mà khơng tính đến hồn cảnh lịch sử cụ thể; nói làm khơng với Nghị quyết; coi trọng sinh hoạt đảng, khơng đặt quản lý, giám sát tổ chức; báo cáo không trung thực, không nghiêm khắc tự phê bình phê bình, “nói đường, làm nẻo” Lơ cảnh giác, không kiên phê phán, đấu tranh với người có quan điểm sai trái, “hữu khuynh”, hoạt động theo lợi ích nhóm Một số cán bộ, đảng viên thờ với hành động, lời nói tiêu cực phần tử bất mãn Có người tán thưởng, hùa vào giữ im lặng, khơng tranh luận, “dĩ hồ vi q”, sợ lòng, “duy ý chí”, số người có quan niệm “cùng việc cấp nói được, nói sai phải nghe”, cho “cãi cấp giống người nằm ngửa nhổ nước bọt lên trời” Trong vấn đề suy thoái tư tưởng trị cần phải lưu ý rằng, “tự suy thối”, “tự diễn biến” chính, dù có tác động ngoại cảnh Bởi vậy, suy thoái tư tưởng trị suy thối khó nhận biết, khó phát hiện, diễn thầm lặng người cán bộ, đảng viên; ranh giới chuẩn tư tưởng trị suy thối tư tưởng trị gần Nếu lời nói, việc làm khó thấy rõ; nhiều người nói quan điểm, hành động lại khác; phổ biến hướng dẫn công việc cho người khác đường làm lại đường khác; có người quản lý “hữu khuynh”, “thiên vị”, biết cấp khơng hồn thành nhiệm vụ giao làm sai không dám xem xét điều chỉnh Hậu công việc không chạy, tồn đọng kéo dài, gây bất bình cho đối tác người xung quanh, làm suy giảm lòng tin với cấp lãnh đạo, mầm mống sinh đồn kết nội bộ, đơn thư, hò vè  Suy thoái đạo đức, lối sống: Suy thoái đạo đức, lối sống “là sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, vụ lợi, lo vun vén cho thân gia đình, khơng ý thức hết lòng nước, dân, để vợ (chồng), người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi, tiến thân; hội, hám danh, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy tuổi, chạy cấp…; đố kỵ, kèn cựa địa vị, cục bộ, bè phái, gây đoàn kết Đảng; quan liêu, xa dân, vơ cảm trước khó khăn, nỗi khổ nhân dân, bất chấp đạo lý, dư luận lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm; kiêu ngạo, tự phụ, gia trưởng, độc đoán, tùy tiện, vơ tổ chức, tham nhũng, lãng phí, sống xa hoa, hưởng lạc.” Hiện nay, suy thoái đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân có dấu hiệu gia tăng lan nhanh; tập trung vào điểm: xa vào chủ nghĩa cá nhân, sống thực dụng; có thái độ vơ trách nhiệm, lo vun vén cá nhân, kiếm lợi trước mắt, bỏ qua lợi ích lâu dài Đáng lo ngại lối sống xuất nhiều cán bộ, đảng viên trẻ, rèn luyện, thử thách qua thực tiễn (sống dựa vào có người nâng đỡ); xuất phận cán bộ, đảng viên qua thử thách chiến đấu, sản xuất có chức, có quyền thường rơi vài người làm công việc nhạy cảm Biểu rõ nét là: Lối sống hội, buông thả; “chạy chọt”, bệnh thành tích, bệnh nói dối Một số sống buông thả, sử dụng tiền công quỹ để ăn chơi xa xỉ, chi vào việc mang lợi ích sở thích cá nhân Lời nói khơng đôi với việc làm, phát ngôn bừa bãi; làm hay khơng “vơ thưởng, vơ phạt”; quan liêu, thích nghe thành tích “xu nịnh” ngại nghe thật (làm tốn tiền công công sức nhân dân) Đạo đức nghề nghiệp không đề cao gương mẫu thực Một số cán bộ, đảng viên chưa hết lòng cơng việc, tư tưởng làm cầm chừng, đối phó, cấp nhắc nhở làm; quan liêu, tư lợi tiếp dân (chưa phải “công bộc dân”), chí vơ cảm gặp cố người khác cần giúp đỡ Sự toan tính, vụ lợi số cán bộ, đảng viên có chức quyền thể tính thương mại phân công, sử dụng người, điều tiết cơng việc; ngại khó, ngại đụng chạm dẫn đến né tránh vấn đề nhạy cảm mà lẽ với trách nhiệm phải giải quyết, nguy hại có vấn đề cá nhân tổ chức có ý kiến đề nghị thức tìm cách tránh né, tìm cách nguỵ tạo tìm cách cho “chìm xuồng” Tất vấn đề nêu thuộc vào nhóm tham nhũng, lãng phí Đây nguy lớn đe dọa tồn vong Đảng việc trì đồn kết nội tổ chức xã hội Câu 3: Trong giai đoạn để thực theo lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh “cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư” cần phải: Hồ Chí Minh! Người gương sáng đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính” Về cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói cách ngắn gọn, giản dị, cụ thể, dễ hiểu dễ làm theo Cần tức “Siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai” cần việc gì, dù khó khăn mấy, làm Người cách thực cần cho có kết Đó làm việc phải có kế hoạch, dù cơng việc gì, to hay nhỏ, lớn hay bé, phải xếp khoa học tính tốn cẩn thận Phân công công việc theo lực người, không bị thời gian hiệu công việc cao Cần phải chuyên Nếu khơng chun vơ ích Cần khơng phải xổi Phải biết nuôi dưỡng sức khoẻ, tinh thần lực lượng để làm việc lâu dài Một người lười biếng làm chậm ảnh hưởng đến công việc nhiều người khác Cần nâng cao suất lao động Kiệm “tiết kiệm, không xa xỉ, khơng hoang phí, khơng bừa bãi” Cần với kiệm đôi với hai chân người Cần mà khơng kiệm “thì làm chừng xào chừng ấy”, thùng không đáy, nước đổ vào chừng nào, chảy hết chừng ấy, khơng lại hồn khơng Kiệm mà khơng cần, khơng tăng thêm, khơng phát triển Bác cho cần phải tiết kiệm cải, thời gian sức lực, cải hết làm được, thời gian qua đi, không quay trở lại Muốn tiết kiệm thời gian, việc gì, nghề phải chăm chỉ, làm nhanh, không nên lần Khơng nên ngồi lê, nói chuyện phiếm, làm thời người khác Theo Bác “Tiết kiệm bủn xỉn” Khi khơng nên tiêu xài đồng xu khơng nên tiêu Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, dù cơng, tốn của, vui lòng Như kiệm Việc đáng tiêu mà không tiêu, bủn xỉn, kiệm Để thực hành tiết kiệm phải kiên với việc làm xa xỉ, kéo dài thời gian lao động khơng cần thiết, làm hao phí vật liệu sản xuất, ln tìm cách ăn ngon, mặc đẹp lúc đồng bào khó khăn, thiếu thốn,v.v Phải biết cách tổ chức tiết kiệm có hiệu Liêm “trong sạch, khơng tham lam”; “không tham địa vị Không tham tiền tài Không tham sung sướng Khơng ham người tâng bốc Vì mà quang minh đại, khơng hủ hóa Chỉ có thứ ham ham học, ham làm ham tiến Liêm phải đôi với kiệm, có kiệm liêm Tham lam điều xấu hổ Những hành động bất liêm phải dùng pháp luật để trừng trị, dù người nào, giữ cương vị gì, làm nghề “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, dân tộc giàu vật chất, mạnh tinh thần, dân tộc văn minh tiến cụ Mạnh Tử nói “Ai tham lợi, nước nguy Cần, kiệm, liêm gốc rễ Chính “nghĩa không tà, nghĩa thẳng thắn, đứng đắn” Một người phải cần, kiệm, liêm, phải người hồn tồn Chính khơng tự cao, tự đại, ln ln chịu khó học tập, cầu tiến bộ, phát triển điều hay sửa chữa khuyết điểm Đối với người, phải yêu q, kính trọng, giúp đỡ, khơng nịnh hót người trên, xem khinh người Phải để việc nước, việc công lên việc tư, việc nhà Công việc dù to hay nhỏ phải cố gắng hồn thành Phải ln ln nhớ “việc thiện dù nhỏ làm Việc ác dù nhỏ tránh” Về Chí cơng vơ tư, Bác nói: “Đem lòng chí cơng vơ tư mà người, với việc”, “Khi làm việc đừng nghĩ đến trước, hưởng thụ nên sau”, “Phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” Người giải thích “ Cán quan, đoàn thể, cấp cao quyền to, cấp thấp quyền nhỏ Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm có dịp đục khoét, có dịp ăn đút, có dịp dĩ công vi tư” Qua lời dạy Bác thấy để thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư trước hết lời nói phải đơi với việc làm, nói được, làm mang lại thành công, nhiều người hưởng ứng làm theo, lời nói có giá trị với người Nếu tham mà bảo người khác liêm khiết khơng được, muốn người khác thực thân phải người gương mẫu thực trước Nếu nói phải cần, kiệm, liêm, mà thân lại lười lao động, lười học tập, khơng hồn thành cơng việc giao, khơng thực hành tiết kiệm, sống hoang phí, xa hoa, ln tìm cách tham ơ, bòn rút tiền Nhà nước nhân dân, tâm khơng sáng khơng hiệu khơng có tính thuyết phục Thực hành tốt cần kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư rèn luyện, làm cho người có phẩm chất tốt, “Giàu sang quyến rũ, nghèo khó khơng thể chuyển lay, uy vũ khơng thể khuất phục” Những lời nói Bác cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ tư nguyên giá trị Đặc biệt gương Bác thực hành cần kiệm liêm mãi để cán bộ, đảng viên nhân dân ta noi theo Trong kháng chiến xây dựng đất nước có nhiều gương tiêu biểu cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Họ người luôn gương mẫu, đầu lao động sản xuất, chiến đấu học tập Tuy nhiên có số khơng cán bộ, đảng viên, đặc biệt cán có chức, có quyền chưa làm lời dạy Bác Nạn tham ơ, tham nhũng, hối lộ, lãng phí, xa xỉ, quan liêu, công thần, cửa quyền ngày nhiều Cho thấy cán bộ, đảng viên bị sa sút tư tưởng, trị, đạo đức tha hoá lối sống Họ làm giảm sút lòng tin, uy tín Đảng cán bộ, đảng viên nhân dân Thực hành tốt lời dạy Bác cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư góp phần làm giàu cho đất nước, làm tăng lòng tin nhân dân vào Đảng quyền Như góp phần thực tốt vận động: Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Người viết Trần Thị Ánh Minh Nguyệt ... giới Câu 2: Những biểu suy thối tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viện nay:  Suy thối tư tưởng trị: Suy thối tư tưởng trị coi “phai nhạt lý tư ng cách mạng, không kiên định... thức lý tư ng, đạo đức cách mạng; nhiên nhiều lý khác số cán bộ, đảng viên q trình sinh hoạt cơng tác bị suy thối tư tưởng trị Suy thối tư tưởng trị cơng sở thường biểu chỗ: Dao động lý tư ng,... bọt lên trời” Trong vấn đề suy thoái tư tưởng trị cần phải lưu ý rằng, “tự suy thối”, “tự diễn biến” chính, dù có tác động ngoại cảnh Bởi vậy, suy thoái tư tưởng trị suy thối khó nhận biết, khó
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thi tư tưởng đạo đức HCM, bài thi tư tưởng đạo đức HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn