Giáo trình Kiểm nhiệt tự động hóa - Chương 8

22 624 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2012, 09:51

Trong công nghiệp luyện kim, nhiều quá trình công nghệ tiến hμấnh trong điều kiện nhiệt độ cao hoặc rất cao vμấ sử dụng nhiều thiết bị sử dụng chất lưu (chất lỏng, khí vμấ hơi) yau cầu kh Chơng 8 cảm biến thông minh và phơng pháp xử lý kết quả Kỹ thuật đo lờng và điều khiển tự động hiện đại ngày nay có những tiến bộ vợt bậc nhờ việc sử dụng các vi mạch điện tử: vi xử lý (àP) và vi điều khiển (àC). Để nhận đợc những đặc tính mới cho dụng cụ đo nh: tự động chọn thang đo, tự động xử lý thông tin đo, tự động bù sai số . ngời ta phải sử dụng các bộ vi xử lý hay vi điều khiển kết hợp với các cảm biến khác nhau để tạo ra một loại cảm biến mới gọi là cảm biến thông minh (Intelligent Sensor). Các cảm biến thông minh có thể thực hiện đợc các chức năng mới mà các cảm biến thông thờng không thể thực hiện đợc, đó là: - Chức năng thu thập số liệu đo từ nhiều đại lợng đo khác nhau với các khoảng đo khác nhau. - Chức năng chơng trình hoá quá trình đo, tức là đo theo một chơng trình định sẵn, chơng trình này có thể thay đổi bằng thiết bị lập trình. - Có thể gia công sơ bộ kết quả đo theo các thuật toán đã định sẵn và đa ra kết quả (hiển thị trên màn hình máy tính hoặc máy in). - Có thể thay đổi toạ độ bằng cách đa thêm vào các thừa số nhân thích hợp. - Tiến hành tính toán đa ra kết quả đo khi thực hiện các phép đo gián tiếp hay hợp bộ hoặc thống kê. - Hiệu chỉnh sai số của phép đo. - Bù các kết quả đo bị sai lệch do ảnh hởng của sự biến động các thông số môi trờng nh: nhiệt độ, độ ẩm . Điều khiển các khâu của dụng cụ đo cho phù hợp với đại lợng đo, ví dụ tự động chọn thang đo. -hoá tín hiệu. - Ghép nối các thiết bị ngoại vi nh màn hình, máy in, bàn phím hoặc với các kênh liên lạc để truyền đi xa theo chu kỳ hay địa chỉ. - Có khả năng tự động khắc độ. - Sử dụng àP có thể thực hiện các phép tính nh: cộng, trừ, nhân chia, tích phân, vi phân, phép tuyến tính hoá đặc tính phi tuyến của cảm biến, điều khiển quá trình đo, điều khiển sự làm việc của các khâu khác nh: chuyển đổi tơng tự - số (A/D) hay các bộ dồn kênh (MUX) . -108-- Sử dụng àP có khả năng phát hiện những vị trí hỏng hóc trong thiết bị đo và đa ra thông tin về chúng nhờ cài đặt chơng trình kiểm tra và chẩn đoán kỹ thuật về sự làm việc của các thiết bị đo. Các cảm biến thông minh, với sự kết hợp giữa àP và các bộ cảm biến thông thờng, thực sự đã tạo ra một tiến bộ vợt bậc trong kỹ thuật đo. 8.1. Cấu trúc của một cảm biến thông minh Cấu trúc của một cảm biến thông minh có thể biểu diễn bằng sơ đồ khối nh hình sau (hình 8.1): S1S1SnĐối tợng đo S2CĐCH1CĐCH2. . . MUXCảm biến thông minhDA àP CĐCHn Hình 8.1 Sơ đồ cấu trúc một cảm biến thông minh Từ đối tợng đo, qua các cảm biến sơ cấp S, các đại lợng đo và các đại lợng của yếu tố ảnh hởng chuyển thành tín hiệu điện và đợc đa vào các bộ chuyển đổi chuẩn hoá CĐCH. Các bộ chuyển đổi chuẩn hoá làm nhiệm vụ tạo ra tín hiệu chuẩn, thờng là điện áp từ 0 - 5V hoặc 0 - 10V để đa vào bộ dồn kênh MUX. Bộ dồn kênh MUX làm nhiệm vụ đa các tín hiệu vào bộ chuyển đổi tơng tự - số A/D trớc khi vào bộ vi xử lý àP. Việc thực hiện một bộ cảm biến thông minh có thể tiến hành theo hai cách: + Cách 1: nếu bộ cảm biến ở đầu vào là loại cảm biến thông thờng thì đầu ra của chúng đợc đa vào một vi mạch công nghệ lai, bao gồm các CĐCH, MUX, A/D và àP trong một khối có đầu ra qua bộ ghép nối để truyền thông tin đi xa hay vào máy tính cấp trên hay bộ ghi chơng trình cho EPROM. + Cách 2: nếu bản thân cảm biến là vi mạch thì cả cảm biến lẫn những thiết bị sau đều đợc để trong một khối công nghệ lai. -109- Cấu trúc trên là cấu trúc phổ biến của một cảm biến thông minh. Sự hoạt động của cảm biến là do àP đảm nhận, nó tổ chức sự tác động lẫn nhau giữa các khâu theo một thuật toán chọn tần suất xuất hiện của tín hiệu, xác định giới hạn đo của từng kênh, tính toán sai số của phép đo . Trong quá trình hoạt động xẩy ra sự trao đổi lệnh giữa các khâu thông qua một ngôn ngữ chung (thờng là hợp ngữ ASSEMBLY). Các chơng trình phần mềm bảo đảm mọi hoạt động của cảm biến bao gồm: - Chơng trình thu thập dữ liệu: khởi động các thiết bị nh ngăn xếp, cổng thông tin nối tiếp, đọc số liệu từ cổng vào ADC, điều khiển hoạt động của MUX. - Chơng trình biến đổi và xử lý thông tin đo: biến đổi các giá trị đo đợc thành mã BCD, mã 7 thanh, mã ASCII, các chơng trình xử lý số liệu đo. - Chơng trình giao diện: đa hiển thị ra LED hay màn hình, máy in, đọc bàn phím và xử lý chơng trình bàn phím, đa kết quả ra cổng thông tin hay truyền vào mạng, hay gửi cho máy tính cấp trên. 8.2. Các khâu chức năng của cảm biến thông minh Ngoài các thành phần của cảm biến thông thờng đã đề cập, cảm biến thông minh còn bao gồm các khâu cơ bản sau: các chuyển đổi chuẩn hoá (CĐCH), bộ dồn kênh (MUX), chuyển đổi tơng tự số (A/D) và bộ vi xử lý (àP). 8.2.1. Chuyển đổi chuẩn hoá Chuyển đổi chuẩn hoá làm nhiệm vụ biến đổi tín hiệu điện sau cảm biến thành tín hiệu chuẩn thờng là áp từ 0 - 5V hay 0 - 10V hoặc dòng 0 - 20 mA hay 4 - 20 mA. Giữa các cảm biến và chuyển đổi A/D rồi vào àP tín hiệu nhất thiết phải qua các CĐCH sao cho bất kể khoảng đo nào của các đại lợng đo thì cũng tơng ứng với một giới hạn đo của CĐCH. Các chuyển đổi chuẩn hoá có thể phục vụ riêng cho từng cảm biến và đặt trớc MUX hay cho một nhóm cảm biến giống nhau về loại và khoảng đo đặt sau MUX. Khi qua CĐCH tín hiệu đợc biến đổi tỷ lệ, nếu tín hiệu vào x nằm trong khoảng từ X1 ữ X2 thì tín hiệu ra y phải là 0 ữ Y (hình 8.2) CĐCH yx Hình 8.2 Sơ đồ nguyên lý -110-Đặc tính ra của chuyển đổi chuẩn hoá thờng là tuyến tính, tức là có dạng: (8.1) kxyy0+=Thay các giá trị đầu vào và đầu ra của CĐCH ta có: +=+=2010kXyYkXy0Giải ra ta đợc: ==121210XXYkXXXYy Thay vào (8.1) ta có đặc tính của CĐCH: xXXYXXXYy12121+= (8.2) Chuyển đổi chuẩn hoá có đầu ra là tín hiệu một chiều (là dòng hay áp) đợc thực hiện qua hai bớc: - Bớc 1: Trừ đi giá trị ban đầu x = X1, để tạo ra ở đầu ra của CĐCH giá trị y = 0. - Bớc 2: thực hiện khuếch đại (K > 1) hay suy giảm (K < 1). Để thực hiện việc trừ đi giá trị ban đầu ngời ta thờng sử dụng khâu tự động bù tín hiệu ở đầu vào hoặc thay đổi hệ số phản hồi của bộ khuếch đại. Ta xét ví dụ sau đây sơ đồ CĐCH sử dụng cặp nhiệt, có đầu ra là áp một chiều (hình 8.3). R3R2R1RtĐ-PC-AC-KV0-V0 txVra=0ữVx Hình 8.3 Bộ chuyển đổi chuẩn hoá đầu ra là áp một chiều -111- Để đo nhiệt độ ta sử dụng cặp nhiệt ngẫu. ở nhiệt độ t0 của môi trờng ta luôn có ở đầu ra của cặp nhiệt một điện áp V0 (tơng đơng giá trị X1 đầu vào CĐCH) nhng yêu cầu ở đầu ra của CĐCH phải là y = 0, ta phải tạo đợc một điện áp - V0 để bù. Mặt khác khi t0 thay đổi thì V0 cũng thay đổi theo, do vậy ta phải sử dụng một cầu điện trở có một nhánh bù là nhiệt điện trở Rt để khi nhiệt độ đầu tự do t0 thay đổi thì nhiệt điện trở Rt cũng thay đổi theo sao cho điện áp xuất hiện ở đầu ra của cầu đúng bằng -V0. Kết quả là điện áp ở đầu vào khuếch đại bằng 0 khi ở nhiệt độ bình thờng. Điện áp ở đầu ra của cầu đợc tính toán tơng ứng với các loại cặp nhiệt khác nhau (Đ-P, C-A, C-K). Trong thực tế, để truyền đi xa ngời ta dùng nguồn dòng nên khi truyền tín hiệu trên đờng dây, điện trở của dây có thay đổi cũng không gây ảnh hởng đáng kể đến kết quả phép đo. Tín hiệu đầu ra của CĐCH là dòng từ 0 - 20mA hay 4 - 20mA. Với dòng 4 -20mA thì 4mA dùng để cung cấp cho mạch điện tử còn từ 0 - 16mA là tín hiệu đo. Nguồn dòng đợc tạo bởi bộ biến dòng (ví dụ dùng tranzito chẳng hạn). Sơ đồ một bộ chuyển đổi chuẩn hoá đầu ra là dòng một chiều đợc trình bày trên hình 8.4. CĐCH4 - 20 mA 4 mAổn áp S Hình 8.4 Chuyển đổi chuẩn hoá đầu ra là dòng một chiều Từ cảm biến qua bộ CĐCH tín hiệu đầu ra sẽ thay đổi theo độ lớn của tín hiệu sau cảm biến (0 - 16mA). Mạch điện tử đợc cấp dòng 4 mA qua bộ ổn áp. Dòng thay đổi từ 4 - 20 mA đợc đo bằng cách cho dòng rơi trên một điện trở mẫu và đo điện áp đó suy ra đại lợng đo. 8.2.2. Bộ dồn kênh MUX (multiplexer) Nhiệm vụ của MUX là dồn kênh, biến tín hiệu song song từ các cảm biến thành nối tiếp để da vào A/D và àP. Để dảm bảo độ tác động nhanh, ngời ta phải -112-sử dụng các khoá điện tử, tức là thực hiện việc đổi nối không tiếp xúc. Đổi nối này có u điểm là độ tác động nhanh cao (tần số đổi nối có thể đạt hàng chục MHz). Tuy nhiên chúng có nhợc điểm là khi đóng mạch điện trở thuận khác 0 (có thể đến hàng trăm ) còn khi hở mạch điện trở ngợc khác (cỡ vài trăm k). Vì vậy các bộ dồn kênh thờng đợc bố trí sau CĐCH, ở đó tín hiệu đã đợc chuẩn hoá. Bộ đổi nối có hai chế độ làm việc: - Chế độ chu trình: tín hiệu các cảm biến sẽ lần lợt đa vào A/D theo một chu trình. Tần số lặp lại của tín hiệu sẽ đợc lựa chọn tuỳ thuộc sai số của phép đo cho trớc. - Chế độ địa chỉ: bộ đổi nối làm việc theo một chơng trình đã định sẵn. Do sai số của bộ dồn kênh tăng khi số lợng kênh tăng nên đối với các cảm biến thông minh ngời ta thờng hạn chế số kênh sử dụng. Trên hình 8.5 là sơ đồ nguyên lý của một bộ đổi nối điện tử MUX 8 bit loại CD 4051. Bộ biến đổi mức logic Thanh ghi Đầu ra đến A/D 0127 .Đầu vàoK0K1K2K7 2322 2120 Bit điều khiển từ àP Hình 8.5 Bộ dồn kênh MUX 8 bit Các bit điều khiển từ àP đợc đa đến bộ biến đổi mức logic để điều khiển thanh ghi cho ra xung đóng mở tám khoá K0, K1, ., K7 đa tín hiệu từ tám kênh đầu vào dồn đến một đầu ra để đa đến bộ chuyển đổi A/D. Ngày nay các loại MUX đợc sản xuất dới dạng mạch IC rất tiện cho việc sử dụng vào thiết bị đo. Tuy nhiên nh thế thờng số lợng kênh vào là cố định, không thay đổi đợc theo yêu cầu thực tế. -113-8.2.3. Bộ chuyển đổi tơng tự số A/D Bộ chuyển đổi A/D làm nhiệm vụ biến đổi tín hiệu tơng tự thành số trớc khi đa thông tin vào àP. Có ba phơng pháp khác nhau để tạo một bộ chuyển đổi A/D: - Phơng pháp song song: Điện áp vào đồng thời so sánh với n điện áp chuẩn và xác định chính xác xem nó đang nằm ở giữa mức nào. Kết quả ta có một bậc của tín hiệu xấp xỉ. Phơng pháp này có giá thành cao vì mỗi một số ta phải cần một bộ so sánh. Ví dụ trong phạm vi biến đổi từng nấc từ 0 - 100 cần đến 100 bộ so sánh. u điểm của phơng pháp này là độ tác động nhanh cao. - Phơng pháp trọng số: việc so sánh diễn ra cho từng bit của số nhị phân. Cách so sánh nh sau: đầu tiên ta xác định xem điện áp vào có vợt điện áp chuẩn của bit già hay không. Nếu vợt thì kết quả có giá trị 1 và lấy điện áp vào trừ đi điện áp chuẩn. Phần d đem so sánh với các bit trẻ lân cận. Rõ ràng là có bao nhiêu bit trong một số nhị phân thì cần bấy nhiêu bớc so sánh và bấy nhiêu điện áp chuẩn. - Phơng pháp số: đây là phơng pháp đơn giản nhất. ở trờng hợp này ta tính đến số lợng các tổng số điện áp chuẩn của các bit trẻ dùng để biểu diễn điện áp vào. Nếu số lợng cực đại dùng để mô tả bằng n thì do đó cũng cần tối đa n bớc để nhận đợc kết quả. Phơng pháp này đơn giản, rẽ tiền nhng chậm. Các chuyển đổi số trong công nghiệp rất đa dạng, dới đây giới thiệu một số bộ điển hình. Trên hình 8.6 là sơ đồ một bộ chuyển đổi số MC 14433 sản xuất theo công nghệ CMOS của hãng MOTOROLA có đầu vào là điện áp một chiều DC INPUT. Loại A/D này có một đầu vào và đầu ra là số 4 bit. - 5V201011330K1521222365 4MC1443Q3Q2Q1ORQ0CIK2CIK1VRREPEOCVIDU11391421724+ 5V+ 2V780,1àC 3DC INPUT Hình 8.6 Chuyển đổi A/D MC 14433 -114- Trong thực tế ngời ta thờng chế tạo kết hợp giữa hai bộ MUX và chuyển đổi A/D và cho vào cùng một vỏ. Đại diện cho linh kiện loại này là ADC 0809 (hình 8.7). Loại A/D này có đầu vào là tám kênh một chiều (0 - 5V) và đầu ra tám bit, số liệu có thể đa lên BUS dữ liệu của àP. IN7IN5IN6IN3IN4REF +REF -IN0IN1IN21015ALEEOC722ClockADD -CSTARTENABLED0D1D2D3D4D5D6D7ADD -BADD -AADC 0809259623241714188192021Đầu vào 8 kênh 2627281435G 2+ 5V Đầu ra 8 bit VCC Hình 8.7 Sơ đồ ADC 0809 MUX Địa chỉ SARSo sánhBộ khoá cây OE Chốt địa chỉ kênh (chốt Tristate) 256 RESTOR ĐK thời gian STARTClock 8 kênh vào 8 bit đầu ra A B C ALE Hình 8.8 Sơ đồ khối A/D 0809 Trên hình 8.8 trình bày sơ đồ khối của A/D 0809. Để điều khiển hoạt động của A/D 0809, ba bit địa chỉ A, B, C đợc chốt và giải mã để chọn một trong tám kênh đờng truyền tín hiệu tơng tự và bộ so sánh. Khi có xung START và CLOCK thì quá trình so sánh bắt đầu xẩy ra. Điện áp vào đợc so sánh với điện áp do bộ khoá hình cây và bộ 256 R tạo ra. Khi quá trình biến đổi kết thúc, bộ điều khiển phát ra tín hiệu EOC (End of Converter). Số liệu đợc đa ra thanh ghi đệm và chốt lại. àP -115-muốn đọc số liệu từ A/D thì phải phát ra một tín hiệu vào chân OE (output - enable) quá trình đọc đợc tiến hành. Bộ chuyển đổi A/D 0809 là một chip gói theo tiêu chuẩn 28 chân chế tạo theo công nghệ CMOS. ADC 0809 không có mạch bù zero phụ và mạch chỉnh full-scale. ADC 0809 có u điểm là dễ dàng kết nối với àP hay àC vì đợc cung cấp chốt địa chỉ kênh và chốt TTL - TRISTATE ở đầu ra, có tốc độ cao, độ chính xác cao và ít phụ thuộc vào nhiệt độ, tiêu thụ công suất nhỏ. 8.3. Các thuật toán xử lý trong cảm biến thông minh Nh đã đề cập ở trên, phơng trình cơ bản của cảm biến bù y = f(x). Tuy nhiên ngoài đối số x là đại lợng đo còn có một số yếu tố khác ảnh hởng đến kết quả đo, đó là các yếu tố môi trờng nh nhiệt độ, độ ẩm, điện từ trờng, độ rung . nghĩa là y = f(x, a, b, c, . ), trong đó a, b, c .là các yếu tố ảnh hởng cần loại trừ. Trong các cảm biến thông minh, ngời ta sử dụng khả năng tính toán của các bộ vi xử lý để nâng cao các đặc tính kỹ thuật của bộ cảm biến nh nâng cao độ chính xác, loại trừ sai số phi tuyến, bù các ảnh hởng của các yếu tố môi trờng . Dới đây trình bày một số phép xử lý đợc thực hiện trong cảm biến thông minh. 8.3.1. Tự động khắc độ Quá trình tự động khắc độ đợc tiến hành nh sau: Đầu tiên ngời ta đo các giá trị của tín hiệu chuẩn và ghi vào bộ nhớ, sau đó đo các giá trị của đại lợng cần đo và bằng các công cụ toán học (dới dạng thuật toán) có thể so sánh, gia công kết quả đo và loại trừ sai số. Công việc này có thể thực hiện cho từng cảm biến. Khi mắc các cảm biến vào hệ thống, àP làm nhiệm vụ điều khiển tín hiệu chuẩn thay đổi, bộ nhớ sẽ ghi lại các giá trị y ở đầu ra của cảm biến tơng ứng. Khi đo, đại lợng đo x tác động vào cảm biến, tơng ứng với giá trị nào của x bộ nhớ sẽ đa ra giá trị tơng ứng của tín hiệu chuẩn đã đợc ghi từ trớc. Với cách đó chúng ta có thể loại trừ đợc sai số phi tuyến của đặc tính cảm biến mà dụng cụ số thông thờng không thực hiện đợc. Phơng pháp này đòi hỏi các cảm biến phải hoàn toàn giống nhau để trong trờng hợp hỏng hóc cần phải thay -116-thế sẽ không gây ra sai số đáng kể. Ngợc lại nếu cảm biến thay thế không giống cảm biến đã khắc độ thì phải khắc độ lại với cảm biến mới. 8.3.2. Xử lý tuyến tính hoá từng đoạn Trờng hợp đặc tính của tín hiệu x sau cảm biến là một hàm phi tuyến của đại lợng đo , tức là x() là một hàm phi tuyến. Thay vì khắc độ đặc tính đo vào bộ nhớ nh đã đề cập ở trên, ta có thể thay x() bằng một đờng gấp khúc tuyến tính hoá từng đoạn với sai số 0 (hình 8.9). Phơng pháp này gọi là phơng pháp nội suy tuyến tính. 0x() x*() k x() Hình 8.9 Phơng pháp nội suy tuyến tính Thuật toán để lựa chọn đoạn tuyến tính hoá đợc thực hiện nh sau: - ở giá trị 0 của đại lợng đo, đờng cong x() cho ta giá trị x0. - x0 đợc nhớ vào RAM của àP. - ở giá trị 1 ta có x1. - x1 đợc nhớ vào RAM của àP. - ở giá trị 2 ta có x2. - x2 đợc nhớ vào RAM của àP. - Tính tỉ số các gia số bậc một của đa thức nội suy Lagrange đi qua hai điểm x()*1x0 và x1: ()020202xx,= - Tính giá trị của đa thức nội suy ở điểm 1: () ( )( )010201*1,xx += -117-[...]... 0,706 1 ,86 2,31 2,90 3,36 5,04 10 0,703 1 ,83 2,26 2 ,82 3,25 4,49 12 0,697 1 ,80 2,20 2,72 3,10 4, 78 14 0,694 1,77 2,16 2,65 3,01 4,49 16 0,691 1,75 2,13 2,60 2,99 4,07 18 0, 689 1,74 2,11 2,57 2,90 3,96 20 0, 688 1,73 2,09 2,54 2 ,86 3 ,88 25 0, 684 1,71 2,06 2,49 2 ,80 3,74 31 0, 683 1,70 2,04 2,46 2,75 3,65 - 122 - 41 0, 681 1, 68 2,02 2,42 2,70 3,55 61 0,679 1,67 2,00 2,39 2,66 3,46 121 0,677 1,65 1, 98 2,36... thuật - 2001 5 Phan Quang Phô, Nguyễn Đức Chiến Giáo trình Cảm biến Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - 2000 6 Đỗ Xuân Thụ (chủ biên) Kỹ thuật điện tử Nhà xuất bản Giáo dục - 2002 7 Phạm Văn Trí, Dơng Đức Hồng, Nguyễn Công Cẩn Lò công nghiệp Đại học Bách khoa Hà nội - 1996 8 Bộ môn Luyện kim Nguyên lý lò luyện kim Đại học Bách khoa Hà nội - 19 68 9 Bộ môn Lò luyện kim Bài giảng Kiểm nhiệt tự động hóa. .. thì theo bảng 8. 1 ta tìm đợc hệ số k và nh vậy tìm đợc khoảng đáng tin 1,2 = k* Bảng 8. 1 Giá trị của hệ số phân bố Student theo P và n Giá trị của P Số lần đo n 0,5 0,9 0,95 0, 98 0,99 0,999 2 1,000 6,31 12,7 31 ,8 63,7 637 3 0 ,81 6 2,92 4,30 6,96 9,92 31,6 4 0,765 2,35 2,35 4,54 5 ,84 13,0 5 0,741 2,13 2, 78 3,75 4,60 8, 61 6 0,727 2,02 2,57 3,36 4,04 6 ,86 7 0,7 18 1,94 2,49 3,14 3,71 5,96 8 0,711 1,90 2,36... +1 - 126 - (8. 26) Bằng cách này ta đã loại trừ đợc sai số cộng tính Ya b) Bù sai số nhân tính Trong cảm biến có sai số nhân tính, ta có: YX = XK X (1 k ) (8. 27) Trong đó k là sai số nhân tính Muốn bù sai số nhân tính ta dùng một phép chia X CB YX Y0 X0 Hình 8. 14 Loại trừ sai số nhân tính Nếu đại lợng vào là Xo, ta có: Y0 = X 0 K 0 (1 k ) (8. 28) Thực hiện phép chia theo vế (8. 27) và (8. 28) ... = * X X (8. 18) 100 - 123 - Quá trình gia công kết quả đo đợc biểu diễn theo sơ đồ thuật toán hình 8. 11 Bắt đầu n phép đo xi Kỳ vọng toán học M[x ] = X Sai số d v i = x i X n vi Tính =0 i =1 n v2 i i =1 Tính * = n v 2 / (n 1) i i =1 * = * / n x Cho xác suất P tìm hst Khoảng đáng tin 1,2 = h st * x Kết quả đo = X '1,2 Kết thúc Hình 8. 11 Sơ đồ thuật toán gia công kết quả đo - 124 - Quá trình gia... để loại trừ sai số do ảnh hởng của yếu tố A - 1 28 - Tài liệu tham khảo 1 Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thế Đạt, Trần Văn Địch, Nguyễn Văn Huyến, Nguyễn Đắc Lộc Công nghệ chế tạo máy( Tập I) Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật - 1992 2 Hoàng Minh Công Giáo trình cản biến công nghiệp Đại học Đà Nẵng 2004 3 Hoàng Minh Công Giáo trình Lò luyện kim Đại học Đà Nẵng - 2005 4 Lê Văn Doanh, Phạm Thợng Hàn, Nguyễn... có: YX = K X X + Ya KX = Với (8. 24) Yi +1 Yi X i +1 X i Giá trị Ya không thay đổi theo X là sai số cộng tính (hình 8. 12) Loại trừ sai số loại này bằng một bộ trừ (hình 8. 13) X X CB YX = KXX + Ya CB Y Yi Xi Hình 8. 12 Sơ đồ nguyên lý cảm biến có sai số cộng tính Hình 8. 13 Loại trừ sai số cộng tính Ta có: Yi = K i X i + Ya (8. 25) Thực hiện phép trừ theo vế (8. 24) và (8. 25) và biến đổi ta có: X Xi... cứ, không chệch và có hiệu quả Nếu gọi * là ớc lợng của đặc tính thống kê thì: - Nếu ta tăng số lợng N các giá trị đo và nếu với > 0 mà ta có: [ ] lim P * = 0 N (8. 4) thì ớc lợng * đợc gọi là ớc lợng có căn cứ - Nếu lấy trung bình ớc lợng mà ta có: M[ *] = (8. 5) thì ớc lợng * đợc gọi là ớc lợng không chệch - 119 - - Nếu trung bình bình phơng độ sai lệch (phơng sai) của một ớc lợng đã * cho 1... = x k x0 k 0 Mà ta có: ( ) ( ) k 1 j = x j x * j 0 k Với j là một điểm nào đó nằm trong khoảng 0 đến k - Khoảng nội suy khi đó sẽ bằng: k = k 0 - 1 18 - Và giá trị xk sẽ đợc chấp nhận nh là điểm cuối của đoạn thẳng của đờng xấp xỉ hoá từng đoạn - Với phép nội suy tuyến tính quá trình hồi phục sẽ đợc tiến hành theo cách nối liền các điểm bằng đoạn thẳng: x * ( ) = x 0 + x k x0 ( 0 ) k.. .- Tính độ sai lệch ở điểm 1: * 1 (1 ) = x1 x1 (1 ) - So sánh 1(1) với sai số đã cho 0: nếu 1(1) < 0 thì giá trị tín hiệu không đợc chấp nhận - ở giá trị 3 ta có x3 - Nhớ x3 vào RAM của àP - Tính tỉ số các gia số bậc một của đa thức nội suy Lagrange x * ( ) : 2 ( 3 , 0 ) = - x3 x0 3 0 Tính giá trị của đa thức nội suy ở điểm 1, 2: x * . (hình 8. 3). R3R2R1RtĐ-PC-AC-KV0-V0 txVra=0ữVx Hình 8. 3 Bộ chuyển đổi chuẩn hoá đầu ra là áp một chiều -1 1 1- Để đo nhiệt độ ta sử dụng cặp nhiệt. +REF -IN0IN1IN21015ALEEOC722ClockADD -CSTARTENABLED0D1D2D3D4D5D6D7ADD -BADD -AADC 080 9259623241714 188 192021Đầu vào 8 kênh 2627 281 435G 2+ 5V Đầu ra 8 bit
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Kiểm nhiệt tự động hóa - Chương 8, Giáo trình Kiểm nhiệt tự động hóa - Chương 8, Giáo trình Kiểm nhiệt tự động hóa - Chương 8, Cấu trúc của một cảm biến thông minh, Chuyển đổi chuẩn hoá, Bộ dồn kênh MUX multiplexer Bộ chuyển đổi tơng tự số AD, Tự động khắc độ Xử lý tuyến tính hoá từng đoạn, Gia công kết quả đo

Từ khóa liên quan