ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT HKII

6 280 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 06:10

PHÒNG GD& ĐT KRÔNG BUK TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG KIỂM TRA TIẾT 4 - NĂM HỌC 2007- 2008 Môn : HÓA HỌC - LỚP 8 Thời gian làm bài : 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC I/ Trắc nghiệm (2,0 đ) Câu 1:(0,5đ) Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chổ trống (…) Phản ứng phân hủy là…………………………………… trong đó có ………………………được tạo thành từ ……………………chất ban đầu. Câu 2:(1 đ) Đốt cháy hoàn toàn 16 gam CH 4 , thể tích khí oxi cần dùng là: A. 44,8 lít. B. 4,48 lít. C. 22,4 lít. D. 2,24 lít Câu 3:(0,5đ) Cho các chất sau: NO 2 , NaNO 3 , BaO, SiO 2 , ZnO, K 2 O. A. Tất cả đều là oxit . B. Có 2 oxit bazơ 3 oxit axit. C. Có 3 oxit bazơ 2 oxit axit D. Tất cả đều là oxit axit. II/ Tự luận (8,0 đ) Câu 1:(3 đ) Đốt cháy hoàn toàn 48 gam Lưu huỳnh trong không khí. a. Viết PTHH của phản ứng b. Tính thể tích không khí cần dùng (ở đktc) cần dùng , biết không khí chứa 21% khí oxi. c. Tính khối lượng KNO 3 cần thiết để điều chế được lượng oxi trên. Câu 2:(4 đ) Đốt cháy 18,6 gam photpho trong bình chứa 15,68 lít khí oxi . Sản phẩm là điphotpho pentaoxit. a. Chất nào còn dư sau phản ứng? Khối lượng dư là bao nhiêu? b. Tính khối lượng điphotpho pentaoxit thu được. c. Lượng oxi trên có thể đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu gam magie, biết sản phẩm tạo thành là magie oxit. Câu 3:(1,0 đ) Cân bằng các PTHH sau. a. FeO + HNO 3 Fe(NO 3 ) + NO + H 2 O b. Na 2 O + P 2 O 5 Na 3 PO 4 ĐÁP ÁN Câu 1: n s = 32 48 = Ms ms = 1,5mol (0,25đ) S + O 2 SO 2 (0,5đ) TPT: 1mol : 1mol : 1mol 1,5 mol: 1,5mol (0,25đ) VO 2 = n . 22,4 = 1,5 . 22,4 = 33,6 lít (0,5đ) V kk = 21 100. 2 VO = 21 100.6,33 = 160 lít (0,5đ) 2KNO 3 2KNO 2 + O 2 (0,5đ) 2 mol : 1mol 3mol : 1,5 mol m KNO 3 = n .M = 3.101 = 303 g (0,5đ) Câu2 : n P = 31 6,18 = M m = 0,6 mol (0,25đ) n O 2 = mol V 7,0 4,22 68,15 4,22 == (0,25đ) 4P + 5O 2 2P 2 O 5 (0,5đ) TPT: 4mol : 5mol : 2mol TT: 0,6 mol: 0,7mol a/ ⇒〉 5 7,0 4 6,0 P còn dư , O 2 phản ứng hết m P = n .M = 0,04 .31 = 1,24g (1 đ) b/ n P 2 O 5 = mol28,0 5 2.7,0 = m P 2 O 5 = n . M = 0,28 . 142 = 39,76 g (1 đ) c/ 2 Mg + O 2 2MgO 1,4 mol: 0,7 mol m Mg = n .M = 1,4 .24 = 33,6 g (1 đ) Câu 3: 3 FeO + 10HNO 3 3Fe(NO 3 ) 3 + NO + 5H 2 O (0,5đ) 3Na 2 O + P 2 O 5 2NaPO 4 (0,5đ) -------   ------- PHÒNG GD& ĐT KRÔNG BUK TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG KIỂM TRA TIẾT 5- NĂM HỌC 2007- 2008 Môn : HÓA HỌC - LỚP 8 Thời gian làm bài : 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC I/ Trắc nghiệm(4,0 đ) Câu 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng Khử 12 sắt (III) oxit bằng khí hiđro. Thể tích khí H 2 ở đktc cần dùng là: A. 5,04 lít B. 7,56 lít C. 10,08 lít D. 8,2 lit Câu 2: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống Phản ứng thế là …………………………………………………giữa đơn chất hợp chất trong đó ……………………………………………….của ……………………………………vào thay thế ………………………………………………………… của …………………………………………………………………… Câu 3: Chọn Đ (nếu cho là đúng), chọn S (nếu cho là sai) . a. Chất chiếm oxi của chất khác là chất oxi hóa. Đ S b. Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử. Đ S c. Quá trình tách nguyên tử oxi của hợp chất oxit là sự khử. Đ S d. Phản ứng oxi hóa – khử là xảy ra đồng thời cả sự oxi hóa sự khử. Đ S Câu 4: Khoanh tròn vào đáp án đúng Khử 30 gam đồng(II) oxit(CuO) bằng khí cac bon oxit(CO). Khối lượng đồng thu được là: A. 22 gam. B. 20 gam. C. 24 gam. D. 26 gam. II/ Tự luận(6,0 đ) Câu 1:(2,0 đ) Cho các sơ đồ phản ứng sau: A. Cr 2 O 3 + Al Al 2 O 3 + Cr B. Fe 2 O 3 + CO FeO + CO 2 Cân bằng các phản ứng tác dụng với dung dịch có chứa 21,9 gam axit clohiđric HCl. Chất nào còn dư trên cho biết chúng có phải là phản ứng oxi hóa- khử không? Nếu là phản ứng oxi hóa- khử, hãy chỉ ra sự khử, sự oxi hóa, chất khử, chất oxi hóa Câu 2 (4,0 đ) Cho 13 gam kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 21,9 gam axit clohiđric HCL a. sau phản ứng dư bao nhiêu gam? b.Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc? c.Tính khối lượng muối kẽm clorua ZnCl 2 thu được sau phản ứng bằng hai cách. ĐÁP ÁN Sự oxi hóa Al Sự oxi hóa Co Câu1 : a. Cr 2 O 3 + 2Al Al 2 O 3 + 2Cr Fe 2 O 3 + CO 2FeO + CO 2 (0,5đ) Sự khử Cr 2 O 3 Sự khử Fe 2 O 3 Các phản ứng trên đều là phản ứng oxi hóa _khử vì xảy ra đồng thời cả sự khử sự oxi hóa . Chất khử : Al, CO ; Chất Oxi hóa : Cr 2 O 3 , Fe 2 O 3 (1đ) Câu 2: n Zn = mol2,0 65 13 = n HCl = mol6,0 5,36 9,21 = (1đ) Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 TPT: 1 mol : 2 mol : 1mol : 1mol TT : 0,2 mol: 0,4 mol 〈 o,6 : 0,2mol: 0,2 mol Như vậy HCl còn dư sau PỨ a. m HCl dư =( 0,6 – 0,4 ) . 36,5 = 7,3 g b. V H 2 = 0,2 . 22,4 = 4,48 lít c. m ZnCl2 = 0,2 .136 = 27,3 g theo định luật bảo toàn khối lượng : m ZnCl 2 = m Zn + m HCl phản ứng - m H 2 = 13 + 14,6 - 0,4 = 27,2 g -------   ------- PHÒNG GD& ĐT KRÔNG BUK KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2007- 2008 TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG Môn : HÓA HỌC - LỚP 8 Thời gian làm bài : 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC I./ Trắc nghiệm:(3,0 đ) Câu 1:(0,5 đ) Khối lượng axit H 2 SO 4 có trong 200 gam dung dịch H 2 SO 4 17% là: A. 17 gam. B. 24 gam. C. 28 gam. D. 34 gam. Câu 2:(0,5 đ) Ở 30 0 C, hòa tan tối đa 58,5 gam NaCl vào 150 gam nước thì thu được dung dịch bão hòa. Độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là: A. 39,00 gam. B. 28,05 gam. C. 58,5 gam. D. 36 gam. Câu 3:(1,0 đ) Hòa tan 36 gam tinh thể CuSO 4 .5H 2 O vào 262,5 gam nước. Nồng độ % của dung dịch thu được là: A. 12,06 %. B. 7,72 %. C. 28,05 %. D. 8,72 %. Câu 4:(1,0 đ) Hòa tan 4,7 gam K 2 O vào nước thu được 50 ml . Nồng độ mol của dung dịch thu được là : A. 0.2 M. B. 1,2 M. C. 2M. D. 2,2 M. II./ Tự luận:(7,0 đ) Câu 1:(2,0 đ) Viết các phương trình phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau: a.Hi đro sắt III oxit. b.Ka li oxit nước. c.Ba ri nước. d.Nhôm axit sunfu ric. Mỗi phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? Câu 2:(4,5 đ) Cho 16,8g sắt tác dụng với 175g dung dịch axit clohiđric 14,6% a. Viết phương trình phản ứng xảy ra b. Tính thể tích khí hiđro thoát ra ( ở đktc) c. Tính nồng độ % của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc. ĐÁP ÁN I./ Trắc nghiệm:(3,0 đ) Câu 1: D 0,5 đ Câu 2: A 0,5 đ Câu 3: B 1,0 đ Câu 4: C 1,0 đ II./ Tự luận:(7,0 đ) Câu 1: (2,5 đ) a. 3H 2 + Fe 2 O 3 0 t → 2Fe + 3H 2 O : Phản ứng hóa học oxi hóa khử b. K2O + H2O → 2KOH: Phản ứng hóa hợp c. Ba + 2H 2 O → Ba(OH) 2 + H 2 : Phản ứng thế d. 2Al + 3H 2 SO 4 → Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 : Phản ứng thế Mỗi phương trình đúng được 0,5đ Thiếu điều kiện, cân bằng sai trừ 0,25đ Thiếu loại phản ứng trừ 0,125đ Câu 2:(4,5 đ) n Fe = m n = 16,8 56 = 0,3 mol 0,25 đ m HCl = dd.c% 100 m = 175.14,6 100 = 25,55gam 0,25 đ n HCl = m n = 25,55 36,5 = 0,7 mol 0,25 đ Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 0,5 đ 0,3 mol ; 0,6 mol ; 0,3 mol ; 0,3 mol 0,5đ b) V H 2 = n . 22,4 = 0,3 . 22,4 = 6,72 lít 0,5đ c) m HCl dư = (0,7 – 0,6). 36,5 = 3,65 ( gam ) 0,25đ mdd sau phản ứng = m Fe + mdd HCl – m H 2 = 16,8 +175 – 0,3 . 2 = 191,2 (gam ) 0,5đ C %ddHCl dư = dd m du m HCl * 100% = 3,65 191,2 *100 = 1,91 % 0,5đ m FeCl 2 = n*M = 0,3 * 127 = 38,1gam 0,5đ C%dd FeCl 2 = 2 38,1 *100% *100% 19,93% dd 191,2 m m FeCl = = 0,5đ -------   ------- . bài : 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC I/ Trắc nghiệm(4,0 đ) Câu 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng Khử 12 sắt (III) oxit bằng khí hiđro. Thể tích khí H 2 ở đktc cần dùng. SiO 2 , ZnO, K 2 O. A. Tất cả đều là oxit . B. Có 2 oxit bazơ và 3 oxit axit. C. Có 3 oxit bazơ và 2 oxit axit D. Tất cả đều là oxit axit. II/ Tự luận
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT HKII, ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT HKII, ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT HKII

Từ khóa liên quan