Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 4

6 893 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 01:10

Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¾m Líp: 1c To¸n: phép cộng trong phạm vi 4 Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Toán: Bài cũ: 1 + 1 = 1 + 2 = 2 + 1 = 2 3 3 Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Toán: 3 + 1 = 4 2 + 2 = 4 = 4 3 + 1 = 4 1 + 3 Phép cộng trong phạm vi 4 3 4 1 Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Toán: Phép cộng trong phạm vi 4 Bài 1: Tính 1 + 3 = 3 + 1 = 1 + 1 = 2 + 2 = 2 + 1 = 1 + 2 = 3 2 Bài 2: Tính 4 4 43 2 2 + 3 1 + 1 2 + 3 1 + 4 4 4 3 Bài 3: ? > < = 2 + 1 3 3 3 . . . 1 + 3 1 + 1 = > < Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Toán: Phép cộng trong phạm vi 4 3 4 2 Chuực caực em chaờm ngoan, hoùc gioỷi . 14 tháng 10 năm 2010 Toán: 3 + 1 = 4 2 + 2 = 4 = 4 3 + 1 = 4 1 + 3 Phép cộng trong phạm vi 4 3 4 1 Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Toán: Phép cộng trong. Phép cộng trong phạm vi 4 Bài 1: Tính 1 + 3 = 3 + 1 = 1 + 1 = 2 + 2 = 2 + 1 = 1 + 2 = 3 2 Bài 2: Tính 4 4 43 2 2 + 3 1 + 1 2 + 3 1 + 4 4 4 3 Bài 3: ? >
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 4, Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 4, Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 4

Từ khóa liên quan