Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

15 1,575 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 20:10

TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN GV: Lê Thị Hông Cẩn KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Nêu định nghĩa mômen lực đối với một trục quay cố định? 2. Nêu điều kiện cân bằng của một vật trục quay cố định? Lực giá đi qua trục quay  vật không quay Lực giá đi qua trục quay  vật không quay 1 F r 2 F r 2 F r Tại sao không lật đổ được con lật đật? Tại sao ô tô chất trên nóc nhiều hàng dễ bị đổ ở chỗ đường nghiêng? Bài 20: I – Các dạng cân bằng 1. Các dạng cân bằng 2. Nguyên nhân gây nên các dạng cân bằng II – Cân bằng của một vật mặt chân đế 1. Mặt chân đế là gì? 2. Điều kiện cân bằng 3. Mức vững vàng của cân bằng Hình 1 Hình 2 Hình 3 I – Các dạng cân bằng 1. Các dạng cân bằng a) Cân bằng không bền Là cân bằng khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút thì trọng lực xu hướng kéo vật ra xa vị trí cân bằng. b) Cân bằng bền Là cân bằng khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút thì trọng lực xu hướng kéo vật trở về vị trí cân bằng. c) Cân bằng phiếm định Là cân bằng khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút thì trọng lực xu hướng giữ vật đứng yên ở vị trí mới. [...].. .Cân bằng bền G G Hình 3 G Hình 1 Cân bằng không bền G Hình 2 G Cân bằng phiếm định 2 Nguyên nhân gây nên các dạng cân bằng Do vị trí trọng tâm của vật: - Cân bằng không bền: trọng tâm cao nhất - Cân bằng bền: trọng tâm thấp nhất - Cân bằng phiếm định: trọng tâm không thay đổi hoặc ở một độ cao không đổi II – Cân bằng của một vật mặt chân đế 1 Mặt chân đế là gì? Mặt chân đế là hình đa... cả diện tích tiếp xúc 2 Điều kiện cân bằng 3 Mức vững vàng của cân bằng So sánh độ cao của trọng tâm và diện tích của mặt chân đế trong các hình sau Xác định mặt chân đế của các hình sau 1 2 G A r P B 3 G G r P B C 4 G r P B D B r P Củng cố, dặn dò Kiến thức trọng tâm: C2: - Tại sao không lật đổ được con lật đật? Tại được chất trên cân bằng - Phân- biệtsao ô tô ba dạngnóc nhiều hàng dễ bị đổ ở chỗ... trọng tâm: C2: - Tại sao không lật đổ được con lật đật? Tại được chất trên cân bằng - Phân- biệtsao ô tô ba dạngnóc nhiều hàng dễ bị đổ ở chỗ đường nghiêng? - Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật mặt chân đế Bài tập về nhà: 4, 5, 6 trang 110 SGK . nghiêng? Bài 20: I – Các dạng cân bằng 1. Các dạng cân bằng 2. Nguyên nhân gây nên các dạng cân bằng II – Cân bằng của một vật có mặt chân đế 1. Mặt chân đế. cân bằng 3. Mức vững vàng của cân bằng Hình 1 Hình 2 Hình 3 I – Các dạng cân bằng 1. Các dạng cân bằng a) Cân bằng không bền Là cân bằng khi kéo vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế, Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế, Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Từ khóa liên quan