Xây dựng website đặt tour du lịch trực tuyến

10 4 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2020, 10:08

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Xây dựng website đặt tour du lịch trực tuyến dựa ngôn ngữ C# GVHD: TS Lê Thị Mỹ Hạnh Sinh viên: Trương Thanh Hải Lớp: 16T5 Đà Nẵng, tháng / 2019 Nội dung trình bày • Tổng quan đề tài • Cơ sở lý thuyết • Đặc tả hệ thống phân tích thiết kế • Kết thực đề tài • Kết luận Tổng quan đề tài  Mục tiêu Xây dựng website có tính thân thiện với người dùng, giao diện đẹp mắt, cách trình bày chi tiết, gây ấn tượng tốt với khách hàng Cả khách hàng nhà quản lý cảm thấy thoái mái sử dụng trang web đẹp dễ truy vập  Đối tượng nghiên cứu  Các website đặt tour du lịch  Entity Framework Cơ sở lý thuyết Giới thiệu Entity Framework:  Entity Framework ánh xạ đối tượng – quan hệ cho phép người lập trình NET  làm việc với liệu quan hệ qua đối tượng (object) giúp lập trình viên khơng cần viết mã cho (hầu hết) liên quan đến truy cập liệu.   Entity Framework với phiên kèm với NET 3.5 Visual 2008, phát hành tháng 11 năm 2008  Các thành phần Entity Framework: Code, Model, Database, Database first, Models first, Code first Đặc tả hệ thống phân tích thiết kế Các chức đề tài:   Quản trị hệ thống  Có thể xem, xóa, sửa thơng tin người dùng hệ thống  Có xem, thêm, sửa, xóa, cập nhật tour vào CSDL  Xem đơn đặt tour đặt, xác nhận hay hủy bỏ đơn đặt Khách hàng người truy cập website  Khách hàng xem, tìm kiếm tour tất tour  Đăng ký thông tin thành viên  Đăng nhập tài khoản  Đặt tour, hủy tour  Thanh tốn Đặc tả hệ thống phân tích thiết kế Sơ đồ Use-case: Đặc tả hệ thống phân tích thiết kế Sơ đồ ERD: TinTuc Footer DatTour MaTinTuc ID MaDatTour TieuDe NoiDung MaKhachHang NoiDung TenKhachHang HinhNen CMND HinhAnh1 DiaChi HinhAnh2 SDT ChuThichHinh1 NgayDat LoaiMenu MaLoaiMenu TenLoaiMenu ChuThichHinh2 Menu ChiTietDat MaDatTour TourDuLich MaTour MaTour GiaTien MaLoaiTour SoLuongNguoi MaPhuongTien GiaEmBe NoiDung HinhAnh HinhAnh1 TenMenu MaLoaiUser DuongDan TenDangNhap ThuTuHienThi MatKhau CMND GiaNguoiLon DiaChi LoaiTour SDT MaLoaiTour TenLoaiTour DuongDanTenLoai HinhAnh2 LoaiUser HinhAnh3 MaLoaiUser HinhAnh4 HinhAnh5 PhuongTien ThoiGian MaPhuongTien SoLuong TenPhuongTien NgayKhoiHanh NgayKhoiHanhKhac DiemKhoiHanh DiemDen MaLoaiMenu MaTaiKhoan HoTen TenTour GiaTreEm STT User TenLoai Kết thực đề tài KẾT LUẬN  Những việc đạt được:   Đã hoàn thành chức như:  Xem chi tiết tour, khách hàng…  Thêm, cập nhật, xóa,tìm kiếm thơng tin ghi Những việc chưa đạt được:  Chưa thể sửa hết lỗi hệ thống  Có vài chức chưa thực CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN QUAN TÂM THEO DÕI ... xem, thêm, sửa, xóa, cập nhật tour vào CSDL  Xem đơn đặt tour đặt, xác nhận hay hủy bỏ đơn đặt Khách hàng người truy cập website  Khách hàng xem, tìm kiếm tour tất tour  Đăng ký thông tin thành... MaLoaiTour SoLuongNguoi MaPhuongTien GiaEmBe NoiDung HinhAnh HinhAnh1 TenMenu MaLoaiUser DuongDan TenDangNhap ThuTuHienThi MatKhau CMND GiaNguoiLon DiaChi LoaiTour SDT MaLoaiTour TenLoaiTour DuongDanTenLoai... MaKhachHang NoiDung TenKhachHang HinhNen CMND HinhAnh1 DiaChi HinhAnh2 SDT ChuThichHinh1 NgayDat LoaiMenu MaLoaiMenu TenLoaiMenu ChuThichHinh2 Menu ChiTietDat MaDatTour TourDuLich MaTour MaTour GiaTien
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website đặt tour du lịch trực tuyến, Xây dựng website đặt tour du lịch trực tuyến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn