to trinh de nghi chuan y ket qua bau cu ban chap hanh bi thu pho bi thu chi bo

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2020, 08:08

1 Tờ trình Đề nghị chuẩn y kết bầu cử Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ phận/Chi số ĐẢNG BỘ (ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN) ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN (CHI ỦY/CHI BỘ) ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , ngày… tháng … năm 2020 * Số .-TTr/ TỜ TRÌNH Đề nghị chuẩn y kết bầu cử Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ phận/Chi bộ…., nhiệm kỳ 2020-20… Kính gửi: Đảng ủy Thực Hướng dẫn số 362-HD/ĐU ngày 18/11/2019 Đảng ủy Trường tổ chức đại hội đảng bộ, chi trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày / /2020 Đảng bộ phận/chi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phận/chi nhiệm kỳ 2020-20 theo quy định Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử Đảng Kết bầu cử sau: Kết bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ phận/Chi bộ… TT Họ tên Chức vụ Đảng, quyền, đồn thể Ghi Kết bầu cử chức danh Bí thư VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TT Họ tên Chức vụ Đảng, quyền, đồn thể Ghi Kết bầu cử chức danh Phó Bí thư TT Họ tên Chức vụ Đảng, quyền, đồn thể Ghi Kèm theo Tờ trình gồm có: - Biên kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ phận/Chi bộ…… nhiệm kỳ 2020-20…; - Biên kiểm phiếu bầu cử chức danh Bí thư (Phó Bí thư) Đảng bộ phận/Chi bộ… nhiệm kỳ 2020-20…; - Danh sách trích ngang kết bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ phận/Chi bộ…… nhiệm kỳ 2020-20… Kính đề nghị Ban chấp hành Đảng Trường xem xét định chuẩn y./ Nơi nhận: T/M ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN/CHI ỦY (CHI BỘ) - Như kính gửi, (Ký, ghi rõ họ tên) - Lưu Tờ trình chuẩn y kết bầu cử đại hội chi số ĐẢNG ỦY ……………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ Số: -TTr/CB …………, ngày … tháng … năm 20… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TỜ TRÌNH Đề nghị chuẩn y kết bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi nhiệm kỳ 20…-20… Kính gửi: Đảng ủy ……………………… Thực Chỉ thị số 36-CT/TW Bộ Chính trị; Kế hoạch số …-KH/ĐU, ngày …/ …/20… Đảng ủy …………… việc Đại hội chi trực thuộc nhiệm kỳ 20…-20… văn hướng dẫn Đảng cấp trên, Chi tổ chức thành công Đại hội Chi nhiệm kỳ 20… -20… với tinh thần Đồn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Phát triển có kết bầu cử sau: Kết bầu cử Ban Chấp hành Chi TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG, CQ, ĐOÀN THỂ GHI CHÚ Kết bầu cử Bí thư Chi TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG, CQ, ĐOÀN THỂ GHI CHÚ Kết bầu cử Phó Bí thư Chi TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG, CQ, ĐOÀN THỂ GHI CHÚ Cùng với Tờ trình có văn kèm theo là: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Biên bầu cử Ban Chấp hành Chi nhiệm kỳ 20…-20…; - Biên bầu cử Bí thư Chi nhiệm kỳ 20…-20…; - Biên bầu cử Phó Bí thư Chi nhiệm kỳ 20…-20…; - Danh sách trích ngang, lý lịch thành viên Kính đề nghị Đảng ủy …………… xem xét định chuẩn y./ Nơi nhận: - Như Kính gửi; BÍ THƯ T/M CẤP ỦY (CH BỘ) - Lưu Chi (Ký, ghi rõ họ tên) Tờ trình đề nghị chuẩn y kết đại hội chi số ĐẢNG BỘ KHỐI CHI BỘ Số: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ., ngày tháng năm TỜ TRÌNH Đề nghị chuẩn y kết đại hội chi bộ……………………… lần thứ…., nhiệm kỳ Căn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy chế bầu cử Đảng; - Căn Hướng dẫn số ngày Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng cấp sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng Khối lần thứ IX - nhiệm kỳ ; VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Căn kết tổ chức đại hội chi ngày… tháng … năm… Chi ủy (Chi bộ)… đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sở chuẩn y kết đại hội chi bộ… lần thứ…., nhiệm kỳ , cụ thể sau: 1/ Chuẩn y kết bầu cử Cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi khóa…., nhiệm kỳ (Bí thư, phó bí thư chi khóa…., nhiệm kỳ ) 2/ Chuẩn y kết bầu cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng Khối lần thứ ., nhiệm kỳ (Có hồ sơ, biên danh sách trích ngang đính kèm) Nơi nhận: T/M CHI UỶ (CHI BỘ) - Ban Thường vụ ĐUK, BÍ THƯ - Lưu Mẫu báo cáo trị Chi bộ, Mẫu quy chế làm việc phân công nhiệm vụ đảng viên biểu mẫu cần thiết đại hội chi Mời bạn đọc tham khảo thêm mục thủ tục hành mục biểu mẫu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... chức đại hội chi ng y tháng … năm… Chi y (Chi bộ)… đề nghị Ban Thường vụ Đảng y Khối sở chuẩn y kết đại hội chi bộ… lần thứ…., nhiệm kỳ , cụ thể sau: 1/ Chuẩn y kết bầu cử Cấp y, bí thư,... nghị Ban chấp hành Đảng Trường xem xét định chuẩn y. / Nơi nhận: T/M ĐẢNG Y BỘ PHẬN /CHI Y (CHI BỘ) - Như kính gửi, (Ký, ghi rõ họ tên) - Lưu Tờ trình chuẩn y kết bầu cử đại hội chi số ĐẢNG Y. .. CẤP Y (CH BỘ) - Lưu Chi (Ký, ghi rõ họ tên) Tờ trình đề nghị chuẩn y kết đại hội chi số ĐẢNG BỘ KHỐI CHI BỘ Số: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ., ng y tháng năm TỜ TRÌNH Đề nghị chuẩn y kết
- Xem thêm -

Xem thêm: to trinh de nghi chuan y ket qua bau cu ban chap hanh bi thu pho bi thu chi bo, to trinh de nghi chuan y ket qua bau cu ban chap hanh bi thu pho bi thu chi bo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn