MOI NGAY MOT DE THI 01 11(noLG)

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2020, 22:37

MỖI NGÀY MỘT ĐỀ THI ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020 Mơn: TỐN 11 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Dãy số sau có giới hạn 1? n2 − n + 2n2 − n + A B 2n2 − 3n2 − C 2n2 − n + 2n2 − D n2 − n + 3n2 − Câu Hàm số có đạo hàm y = 3x2 − 6x? B y = x3 + 3x2 − C y = x3 − 3x2 + 2x D y = x3 − 3x2 + Câu  Trong không gian, khẳng định sau đúng?  d ⊥ (α) d ⊥ a A B ⇒ d ⊥ a ⇒ a b a ⊂ (α) d ⊥ b    d ⊥ a ⊂ (α)    d ⊥ (α) C d ⊥ b ⊂ (α) ⇒ d ⊥ (α) D ⇒ d a  a ⊂ (α)   a b x2 + x − Tìm tập nghiệm S phương trình f (x) = Câu Cho hàm số f (x) = x+1 A S = ∅ B S = {−1; 1} C S = {0; 1} D S = {0} Câu Cho chuyển động xác định phương trình S = t3 − 3t2 − 9t, t tính giây (s) S tính mét (m) Tính vận tốc chuyển động t = s A −12 m/s B 12 m/s C −9 m/s D m/s Câu Cho hàm số f (x) = ax3 − x + Tìm điều kiện a để hàm số liên tục x = A a = B a = Câu giớiãhạn 0? Å Dãy ã số sau có Å n n A B x−1 Câu Tìm đạo hàm hàm số f (x) = x+1 −2 A f (x) = B f (x) = (x + 1) (x + 1)2 C ∀a D a = Å ãn D n C C f (x) = x+1 D f (x) = 2x (x + 1)2 Câu Cho hình chóp S.ABC với SA ⊥ (ABC) đáy ABC tam giác vuông B Hỏi góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) góc sau đây? ’ ’ ’ A SBA B SAB C SCB ’ D SCB Câu 10 Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề sai? 2n + A lim = B lim = n→+∞ n n→+∞ n − C lim (n2 − 2n + 1) = +∞ D lim nk = −∞ (k ∈ N∗ ) n→+∞ Câu 11 Giới hạn sau +∞? x−2 x+1 A lim B lim x→1 (x − 1) x→1 (x − 1)2 Geogebra Pro n→+∞ −x − x→1 (x − 1)2 C lim x−3 x→1 (x − 1)2 D lim Trang LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT 2019-2020 A y = x3 − 3x2 + x Câu 12 Mệnh đề sau đúng? A Nếu hàm số y = f (x) liên tục đoạn [a; b] f (a).f (b) > phương trình f (x) = có nghiệm thuộc khoảng (a; b) B Nếu hàm số y = f (x) liên tục đoạn [a; b] f (a).f (b) ≥ phương trình f (x) = có nghiệm thuộc khoảng (a; b) C Nếu hàm số y = f (x) liên tục đoạn [a; b] f (a).f (b) ≤ phương trình f (x) = có nghiệm thuộc khoảng (a; b) D Nếu hàm số y = f (x) liên tục đoạn [a; b] f (a).f (b) < phương trình f (x) = có nghiệm thuộc khoảng (a; b) Câu 13 Trong không gian cho trước điểm O mặt phẳng (α) Hỏi có đường thẳng qua O https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ vng góc với (α)? B 83 A Vơ số C D C f (x) = −3 cos 3x D f (x) = cos 9x Câu 14 Tìm đạo hàm hàm số f (x) = sin 3x A f (x) = − cos 9x B f (x) = cos 3x √ Câu 15 Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD hình vng cạnh a Tam giác SAD cân S mặt bên (SAD) vng góc với mặt phẳng đáy Biết chiều cao hình chóp S.ABCD 2a Tính khoảng cách h từ B đến (SCD) 2a 4a A h= B h= 3 C h= 3a D h= ∆y hàm số f (x) = x2 theo x ∆x ∆x ∆y ∆y ∆y A B C = 2x − ∆x = 2x + (∆x)2 = 2x + ∆x ∆x ∆x ∆x 3a Câu 16 Tính D ∆y = 2x2 + ∆x ∆x Câu 17 Khẳng định sau sai? A lim c = ±∞ với c số x→+∞ c C lim = với c số x→+∞ x B lim x = x0 x→x0 D lim xk = +∞ với k số nguyên dương x→+∞ y Câu 18 Các đồ thị hàm số y = f (x), y = g(x), y = h(x), y = t(x) hình vẽ bên Đồ thị thể hàm số không liên tục khoảng (−2; 2)? y −2 −1 O y = f (x) −1 −2 −3 −2 A Geogebra Pro −1 O −1 −2 2 x y = g(x) −4 x B Trang y y 2 y = h(x) −2 −1 O 1 −2 x −1 −1 y = t(x) C A −2 x −1 −2 Câu 19 Tính K = lim O −2 D 4n + − 2n B C D A Tứ giác ABCD hình vng B Có SO ⊥ (ABCD) C Các mặt bên tam giác D Các mặt bên tam giác cân π Câu 21 Cho hàm số f (x) = cos x Tính f π π π = = −1 = Af B f C f Df 2 Câu 22 Viết phương trình tiếp tuyến đường cong y = x3 điểm (−1; −1) A y = −3x − B y = 3x + √ x+1−1 Câu 23 Tính lim x→0 x A +∞ B π = C y = −3x + D y = 3x + C D −∞ 2x − điểm có tung độ Câu 24 Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x+1 1 1 A y = x+ B y = x− C y = x + D y = x − 3 3 Câu 25 Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD hình chữ nhật SA ⊥ (ABCD) Hỏi đường thẳng BC vng góc với mặt phẳng sau đây? A (SAC) B (SCD) C (SAD) D (SAB) mx3 − 3x2 + mx − Xác định giá trị m để f (x) > 0, ∀x B m > C m > D < m < Câu 26 Cho hàm số f (x) = A −3 < m < Câu 27 Dãy số sau khơng Å ãncó giới hạn? 1 A B n C n+1 n−1 D (−1)n Câu 28 Cho tứ diện ABCD Hỏi số đo góc hai đường thẳng AB CD bao nhiêu? A 60◦ B 90◦   x − Câu 29 Cho hàm số f (x) = x −  mx + A m = Geogebra Pro B m = C 45◦ x = D 30◦ Tìm m để hàm số liên tục x = x = C m = D m = −1 Trang LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT 2019-2020 Câu 20 Cho hình chóp S.ABCD với O tâm đáy Khẳng định sai? Câu 30 Tìm đạo hàm hàm số f (x) = sin x + cos x A f (x) = cos x + sin x B f (x) = − cos x + sin x C f (x) = cos x − sin x D f (x) = − cos x − sin x Câu 31 Cho hình chóp S.ABC với SA ⊥ (ABC) SA = 2a; AC = a Gọi (α) góc cạnh bên SC mặt phẳng (ABC) Tính tan α √ √ A tan α = B tan α = C tan α = D tan α = https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/ x+1 Câu 32 Tính lim x→1 x A B C D −1 Câu 33 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng tâm O cạnh 2a SO ⊥ (ABCD) Biết góc cạnh SA mặt phẳng (ABCD) 45◦ Tính chiều √ cao SO √ √ √ a a A SO = a B SO = a C SO = D SO = Câu 34 Giả sử u = u(x), v = v(x) hàm số có đạo hàm điểm thuộc khoảng xác định Mệnh đề sau sai? A (u + v) = u + v B (u − v) = u − v C u v = u v + uv v2 D (uv) = u v + uv Câu 35 Tính lim (x2 + x + 1) x→0 A B C √ Câu 36 Tìm đạo hàm hàm số f (x) = x2 + x 1 A f (x) = 2x + √ B f (x) = 2x + √ C f (x) = x + √ x x x √ Câu 37 Tìm đạo hàm hàm số f (x) = x2 + 2x x+1 x+2 B f (x) = √ C f (x) = √ A f (x) = √ 2 x + 2x x + 2x x2 + 2x 12 Câu 38 Tính lim x→−∞ x + A −∞ B C +∞ D −1 D f (x) = x + √ x D f (x) = √ x+1 x2 + 2x D 12 Câu 39 Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A B C D Khẳng định sau đúng? # » # » # » # » # » # » A BD, BD , BC đồng phẳng B BA, BD , BD đồng phẳng # » # » # » # » # » # » C BA , BD , BC đồng phẳng D BA , BD , BC đồng phẳng Câu 40 Tính đạo hàm hàm số f (x) = x + A f (x) = B f (x) = x C f (x) = D f (x) = II PHẦN TỰ LUẬN Bài Viết phương trình tiếp tuyến đường cong y = x3 + 4x2 − điểm M (−1; 2) Bài Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD hình chữ nhật Biết SA ⊥ (ABCD) AD = 2a; SA = a a) Chứng minh CD ⊥ (SAD) b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) ———————–HẾT———————– Geogebra Pro Trang BẢNG ĐÁP ÁN C D A A C C A B A 10 D 11 B 12 D 13 C 14 B 15 B 16 C 17 A 18 D 19 A 20 C 21 B 22 D 23 B 24 A 25 D 26 D 27 D 28 B 29 A 30 C 31 D 32 C 33 A 34 C 35 B 36 A 37 D 38 B 39 C 40 D Geogebra Pro Trang ... B m = C 45◦ x = D 30◦ Tìm m để hàm số liên tục x = x = C m = D m = −1 Trang LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT 2019 -2020 Câu 20 Cho hình chóp S.ABCD với O tâm đáy Khẳng định sai? Câu 30 Tìm đạo hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: MOI NGAY MOT DE THI 01 11(noLG) , MOI NGAY MOT DE THI 01 11(noLG)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn