ĐỀ ôn tập môn KINH tế CHÍNH TRỊ MLN

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2020, 22:37

ĐỀ ƠN TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ MLN MĐ01 Câu (7 điểm) Trả lời nhận định sau Tỷ suất giá trị thặng dư cho ta biết quy mơ bóc lột (1 điểm) Sự chuyển hóa tiền tệ thành tư gắn liền với chuyển hóa sức lao động thành hàng hóa (1.5 điểm) Để phân chia tư cố định tư lưu động cần vào tính chất chuyển giá trị thặng dư giá trị sử dụng vào sản phầm (1.5 điểm) Có thể xác định cách xác khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông dựa vào quy luật lưu thông tiền tệ (1.5 điểm)) Sự phân chia lợi nhuận tư công nghiệp tư thương nghiệp tuân theo nguyên tắc lợi nhuận bình quân (1.5 điểm) Câu (3 điểm) Anh (Chị) trình bày khái quát nội dung hội nhập kinh tế quốc tế? Ảnh hưởng hội nhập kinh tế quốc tế tác động đến Việt Nam nào? ……………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ôn tập môn KINH tế CHÍNH TRỊ MLN , ĐỀ ôn tập môn KINH tế CHÍNH TRỊ MLN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn