DE 1 2 3 4 HH 10 ON TAP KIEM TRA th LE BA BAO (TP hue)

8 6 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2020, 22:37

Page: CLB GIO VIấN TR TP HU TổNG ÔN TậP Môn: Toán 10 Chủ đề: Phng trỡnh ng thng PHIU ÔN TẬP SỐ 001_TrNg 2019 Giáo viên: LÊ BÁ BẢO Trường THPT Đặng Huy Trứ, Huế Địa lớp học: Tại nhà riêng: 116/04 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế Trung tâm: 1) Trung tâm C.Y.K 10/01 Bảo Quốc (gần Điện Biên Phủ) 2) Trung tâm Km 10 Hương Trà (cạnh trường THPT Đặng Huy Trứ) NỘI DUNG ĐỀ BÀI I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Phương trình tham số đường thẳng qua hai điểm A  2; 1 B  2;   x  2t x   t x  x  A  B  C  D   y  6t  y   6t  y   6t y  t  Câu 2: Cho đường thẳng  có vectơ phương u   3;  Vectơ vectơ phương  ?      5 A u1   3; 5  B u2   6;10  C u3   1;   D u4   5;  3  Câu 3: Tìm m để hai đường thẳng d1 : 3x  y   d2 : mx  y   song song với 3 A m  B m  C m   D m  3 2 Câu 4: Phương trình khơng phải phương trình tham số đường thẳng qua hai điểm O  0;  M 1; 3  ? x   t A   y  3  3t  x   2t B   y  3  6t  x  t x   t C  D   y  3t  y  3t x y Câu 5: Xác định vị trí tương đối hai đường thẳng   3x  y  10  A Song song B Cắt khơng vng góc với C Trùng D Vng góc với Câu 6: Có vectơ pháp tuyến đường thẳng? A B C D Vô số  Câu 7: Cho đường thẳng  có vectơ phương u   2; 3  Vectơ sau vectơ pháp tuyến  ?     A n1   3;  B n2   2;  C n3   3;  D n4   2; 3  Câu 8: Tìm tọa độ giao điểm hai đường thẳng 4x  3y  26  3x  y   A  2; 6  B  5;  C  5; 2  D  5; 2   x  2  5t Câu 9: Cho đường thẳng  có phương trình  Điểm sau nằm đường thẳng  ?  y   2t A M1  2; 5 B M2  3;1 C M3  2; 3  D M4  5; 2  Câu 10: Phương trình đường thẳng  qua điểm M  3;  vng góc với đường thẳng 2x  y   A x  y   B x  y  11  C 2x  y   D 2x  y   x  1  4t Câu 11: Cho đường thẳng  có phương trình tham số  Phương trình sau  y   2t phương trình tổng quát  ? A x  y   B x  y   C 2x  y   D x  y   Câu 12: Cho điểm A  3;  , B  1;  Phương trình đường thẳng AB A x  y   B 2x  y   C x  y   D 2x  y  Câu 13: Cho điểm A  3;  , B  1;  Phương trình đường thẳng trung trực đoạn AB A x  y   B 2x  y   C x  y   D 2x  y   Câu 14: Cho điểm A 1;  đường thẳng d : 2x  3y   Số đường thẳng qua A tạo với d góc 600 A B C D Vô số Câu 15: Cho  góc tạo hai đường thẳng d1 : a1 x  b1 y  c1  d2 : a2 x  b2 y  c2  Khẳng định sau đúng? a b a b a1b1  a2 b2 A cos  B cos  21 22 2 a1  b1 a2  b2 a12  b12 a22  b22  C cos   a1a2  b1b2 D cos     a1b1  a2 b2 a12  b12 a22  b22 a12  b12 a22  b22 Câu 16: Cho  góc tạo hai đường thẳng d1 : 2x  3y   d2 : 3x  y  Khẳng định sau đúng? 3 3 3 A cos  B sin   C cos   D sin   130 130 130 130 Câu 17: Khoảng cách hai đường thẳng d1 : x  3y   0, d2 : x  3y   10 10 B C D 12 5 Câu 18: Cho hai đường thẳng d1 : 3x  y   ; d2 : 4x  3y   Điểm M sau cách hai đường thẳng trên? A M 1;  B M  5; 1 C M  4; 2  D M  1;  A Câu 19: Nếu m số đường thẳng  có tính chất qua điểm M  8;  cắt Ox, Oy A, B mà OA  OB A m  B m  C m  D m  Câu 20: Diện tích hình vng có bốn đỉnh nằm hai đường thẳng song song d1 : 2x  y   ; d2 : x  2y  10  121 81 441 A B C D 20 20 20 20 II PHẦN TỰ LUẬN Câu 21: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với A 1;1 , B  1; 3 , C  3; 5 a) Viết phương trình trung trực đoạn thẳng AB b) Viết phương trình đường cao AH tam giác ABC Câu 22: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng  : x  y   hai điểm M 1;0  , N  1;  Xác định tọa độ điểm P  cho tam giác MNP vuông P Câu 23: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng 1 : x  y   2 : mx  y  Tìm m để  vng góc với  HẾT HUẾ Ngày 16 tháng năm 2019 Page: CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ TæNG ÔN TậP Môn: Toán 10 Chủ đề: Phng trỡnh ng thẳng PHIẾU ÔN TẬP SỐ 002_TrNg 2019 Giáo viên: LÊ BÁ BẢO Trường THPT Đặng Huy Trứ, Huế Địa lớp học: Tại nhà riêng: 116/04 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế Trung tâm: 1) Trung tâm C.Y.K 10/01 Bảo Quốc (gần Điện Biên Phủ) 2) Trung tâm Km 10 Hương Trà (cạnh trường THPT Đặng Huy Trứ) NỘI DUNG ĐỀ BÀI I PHẦN TRẮC NGHIỆM x 1 y  Câu 1: Vectơ sau vectơ pháp tuyến đường thẳng d :  ?     A n1  1;  B n2   2;1 C n3  1; 2  D n4   2;1 x   t Câu 2: Cho đường thẳng  :  Phương trình sau phương trình tổng quát đường y   t thẳng  ? A 2x  y  B x  y   C x  y   D x  y   x   t Câu 3: Cho đường thẳng  :  Điểm có tọa độ sau thuộc  ?  y   2t A 1;  B  1;  C  1; 2  D  2;  Câu 4: Cho đường thẳng  :2x  y   Phương trình sau phương trình tham số đường thẳng  ?  x  1  t A   y  1  2t x  t B   y  3  2t x   t C   y  1  2t  x  1  t D   y   2t x   t Câu 5: Xác định vị trí tương đối hai đường thẳng 1 :  2x  y    :   y   2t A Cắt khơng vng góc B Trùng C Vng góc D Song song Câu 6: Viết phương trình đường trung trực đoạn thẳng PQ với P 1;1 Q  3;1 A x  y  B y   C x   D x  y   Câu 7: Phương trình sau phương trình đường thẳng qua điểm Q 1;1 có vectơ  phương u  1;  ? x   t x   t x   t A  B  C  D  y   2t y   t  y   2t Câu 8: Viết phương trình đường thẳng qua điểm M 1;1 vuông d : 2x  y   A 2x  y   B x  y   C x  y    x  1  t   y  1  2t góc với đường thẳng D x  y   Câu 9: Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để khoảng cách giữ hai đường thẳng d1 : x  y   d2 : x  y  m  2 ? A 5 B 5; 3 C 5; 3 D 5;  3 Câu 10: Nếu d đường thẳng vuông góc với  : 3x  y   toạ độ vectơ phương d A  2;  B  –2; – 3 C  2; –  D  6; –  Câu 11: Cho tam giác ABC có A 1;1 phương trình đường thẳng chứa cạnh BC : 3x  y   Tính độ dài đường cao AH tam giác ABC A B Câu 12: Có giá trị tham số  m để C D hai đường thẳng  1 : x  y   2 : m  m x  y  m  song song? A B C D Câu 13: Hình chiếu vng góc M 1;4  xuống đường thẳng  : x  y   có tọa độ A  3;  C  2;2  B  0;  D  2; 2  x   t Câu 14: Viết phương trình đường thẳng qua điểm K 1;  song song với đường thẳng d :  y   t A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu 15: Viết phương trình đường thẳng cắt trục Ox , Oy A  3;0  B  0;  x y x y x y x y B   C   D     5 5 Câu 16: Tính góc hai đường thẳng d1 :  x  y   d2 : 3x  y   A A 1350 B 600 C 1200 D 450 Câu 17: Cho hình bình hành ABCD có tâm I 1;  Biết phương trình đường thẳng chứa cạnh AB : x  y  AD : 2x  y   Tìm tọa độ điểm C A 1;  B  1;  C 1; 2  D  2;  Câu 18: Cho ba điểm di động A 1  2m; 4m , B  2m;1  m , C  3m  1;0  Gọi G trọng tâm ABC G nằm đường thẳng sau đây? 1 A y  x  B y  x  C y  x  D y  x  3 Câu 19: Cho ba điểm M  0;1 , N  2; 1 P  5;0  Có đường thẳng qua M , đồng thời cách hai điểm N , P ? A B Vô số C D Câu 20: Cho tam giác ABC có A 1;0  , B 1;  C  5; 2  Gọi M , N trung điểm cạnh AB AC Phương trình đường thẳng MN có hệ số góc bao nhiêu? A B 2 C D 1 II PHẦN TỰ LUẬN Câu 21: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với A 1;1 , B  1; 3 , C  3; 3 a) Viết phương trình đường trung tuyến AM tam giác ABC b) Xác định tọa độ trực tâm tam giác ABC Câu 22: Cho hình bình hành ABCD có phương trình hai cạnh d1 : x  3y  , d2 : 2x  5y   đỉnh C  4; 1 Viết phương trình hai cạnh lại hình bình hành ABCD HẾT HUẾ Ngày 18 tháng năm 2019 Page: CLB GIO VIấN TR TP HU TổNG ÔN TậP Môn: Toán 10 Gii tam giỏc Phng trỡnh ng thng- đường tròn Chđ ®Ị: PHIẾU ƠN TẬP SỐ 003_TrNg 2019 Giáo viên: LÊ BÁ BẢO Trường THPT Đặng Huy Trứ, Huế Địa lớp học: Tại nhà riêng: 116/04 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế Trung tâm Km 10 Hương Trà (cạnh trường THPT Đặng Huy Trứ) NỘI DUNG ĐỀ BÀI I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Cho tam giác ABC có AB  c , AC  b, BC  a Phát biểu sau đúng? A a2  b2  c  2bc cos A B a2  b2  c  2bc cos A C a2  b2  c  2bc sin A D a2  b2  c  2bc sin A Câu 2: Từ đỉnh tháp có chiều cao CD  40m người ta nhìn hai điểm A B góc nhìn 72o12' 34o 26' Ba điểm A, B, C thẳng hàng Khoảng cách AB (làm tròn đến chữ số thập phân) A 97,2 m B 45,5m C 79 m D 40 m Câu 3: Cho đường thẳng d d2 có phương trình 2x  y   0, 3x  y   Tọa độ giao điểm d1 , d2 A  1; 3  B  1;  D 1; 3  C  1;    720 , B   580 , AB  9, độ dài cạnh AC Câu 4: Cho tam giác ABC có A A 8,13 B 8,01 C 9,69 D 9,96 Câu 5: Cho tam giác ABC có A(1; 2), B(2; 4), C(0; 4) Phương trình tổng quát đường trung tuyến AM tam giác ABC A x  y   B x  y   C x  y   D 2x  y    Câu 6: Đường thẳng có vectơ pháp tuyến n  ( A; B) qua điểm M0 ( x0 ; y0 ) có phương trình dạng A A( x  x0 )  B( y  y0 )  B A( x  x0 )  B( y  y0 )  C A( x  x0 )  B( y  y0 )  D x0 ( x  A)  y0 ( y  B)   x   5t Câu 7: Cho đường thẳng  :  t   Khi vectơ sau vectơ phương  ? y   t     A m  (4; 2) B n  (5; 1) C p  (1; 5) D q  (10; 2)   560 , AB  12, AC  15 diện tích tam giác xấp xỉ Câu 8: Nếu tam giác ABC có A A 149,2 B 74,6 C 125,9 Câu 9: Phương trình đường tròn đường kính AB , với A  2;  , B  4;1 D 63 A  x     y    40 B  x     y  1  40 C  x  1   y    10 D  x  1   y    40 2 2 2 2 Câu 10: Tất giá trị tham số m để x2  y  2x  y  m  phương trình đường tròn A m  B m  C m  D m  Câu 11: Cho hình vng ABCD có A  2;1 , B  3;  Gọi I 1;  tâm hình vng ABCD Phương trình tổng quát đường thẳng CD A 3x  5y  15  B 5x  3y   C 3x  5y  15  D 5x  3y   Câu 12: Cho hai đường thẳng d1 : 2x  3y   d2 : 3x  y   Khẳng định sau đúng? A d1 / / d2 B d1  d2 C d1  d2 D d1 , d2 cắt không vuông góc Câu 13: Cho đường tròn C  : x2  y  4x  y   Tọa độ tâm đường tròn  C  A  2;1 B  2;1 C  2; 1 D  2; 1  x   3t Câu 14: Bán kính đường tròn có tâm I  1;  tiếp xúc với đường thẳng  :   y   4t 8 12 A B C D 5 5 x   t Câu 15: Cho hai đường thẳng d1 : x  3y   d2 :  Góc hai đường thẳng d1 , d2  y   2t A 0 II PHẦN TỰ LUẬN B 300 C 450 D 900   500 Tính AC diện tích tam giác Câu 16: (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có BA  2, BC  ABC ABC Câu 17: (2,0 điểm) Cho đường thẳng d : x  y   điểm A  2;1 a) Viết phương trình đường thẳng  qua A vng góc với d b) Xác định tọa độ điểm H hình chiếu vng góc A đường thẳng d Câu 18: (1,0 điểm) Cho đường thẳng d : 3x  y   điểm K 1;1 Viết phương trình đường tròn C  tâm K , biết d cắt  C  hai điểm A, B cho AB  HẾT HUẾ Ngày 05 tháng năm 2019 Page: CLB GIÁO VIÊN TR TP HU TổNG ÔN TậP Môn: Toán 10 Gii tam giác Phương trình đường thẳng- đường tròn Chđ ®Ị: PHIẾU ÔN TẬP SỐ 004_TrNg 2019 Giáo viên: LÊ BÁ BẢO Trường THPT Đặng Huy Trứ, Huế Địa lớp học: Tại nhà riêng: 116/04 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế Trung tâm Km 10 Hương Trà (cạnh trường THPT Đặng Huy Trứ) NỘI DUNG ĐỀ BÀI I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Cho tam giác ABC bất kì, có AB  c , AC  b, BC  a Xét ba đẳng thức sau: a b (1): a2  b2  c  2bc cos A (2): (3): SABC  ab cos C  sin A sin C Số đẳng thức A B C D  Câu 2: Cho tam giác ABC có BC  2, AB  4, B  30 Chiều cao xuất phát từ đỉnh A tam giác ABC C  D  2 Câu 3: Cho hình bình hành ABCD có A 1;1 , B  2;  , C  1;0  Phương trình đường thẳng chứa cạnh CD A  B  A 2x  y   B x  y   C 2x  y   D 2x  y   Câu 4: Cho hai đường thẳng d1 : x  y   d2 : 2x  y   Khoảng cách d1 d2 2 B C D Câu 5: Giá trị m để hai đường thẳng d1 : x  y   d2 : mx  y   vng góc A A m  B m  2 C m  D m  3 x  t Câu 6: Đường thẳng  qua A 1;1 vng góc với đường thẳng d :   y   2t A x  y   B x  y   C 2x  y   D 2x  y    x   2t Câu 7: Hệ số góc đường thẳng  :   y   5t 2 A k  B k  C k  5 2 Câu 8: Bán kính đường tròn C  : x  y  4x  y   D k  A R  B R  C R  Câu 9: Phương trình đường tròn tâm I  2;  tiếp xúc với Oy D R  A  x     y    B  x     y    C  x     y    D  x     y    2 2 2 5 2 Câu 10: Tất giá trị m để x2  y  2mx  y  3m   phương trình đường tròn A 1;  B  ;1   2;   C 1;  D  ;1  2;   Câu 11: Cho ABC có A 1;  , B  5;  , C 1; 3  Bán kính R đường tròn ngoại tiếp ABC 41 C D 41 Câu 12: Cho đường tròn C  : x2  y  2x  y   điểm M  2; 3  Phương trình đường thẳng qua A B M , cắt  C  theo dây cung dài A 3x  y   B 2x  3y   C 3x  y   D 2x  3y   Câu 13: Tọa độ hình chiếu vng góc H điểm M 1;   lên đường thẳng  : x  3y    19 13  B  ;  C  2;  1 D  2;1  4  Câu 14: Cho đường thẳng  : x  y   0, phương trình sau dạng phương trình tham số A 1;   đường thẳng  ?  x   2t A  t    y   t x   t  x   2t  x   2t B  C  t   t    D    t     y   2t y  t y   t Câu 15: Gọi A điểm Ox B điểm  : 2x  y   cho I 1;  trung điểm AB, độ dài đoạn thẳng AB A II PHẦN TỰ LUẬN B C D   400 Tính AB diện tích tam giác Câu 16: (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có AC  2, BC  BAC ABC Câu 17: (2,0 điểm) Cho đường thẳng d : x  y   điểm A 1;1 a) Viết phương trình đường thẳng  qua A song song với d b) Xác định tọa độ điểm B d cho AM  Câu 18: (1,0 điểm) Cho đường thẳng d : x  y   đường tròn C  : x2   y    Viết phương trình đường tròn  C   đối xứng với đường tròn  C  qua d HẾT HUẾ Ngày 07 tháng năm 2019 ...  b2 y  c2  Khẳng định sau đúng? a b a b a1b1  a2 b2 A cos  B cos  21 22 2 a1  b1 a2  b2 a 12  b 12 a 22  b 22  C cos   a1a2  b1b2 D cos     a1b1  a2 b2 a 12  b 12 a 22. ..  b 22 a 12  b 12 a 22  b 22 Câu 16 : Cho  góc tạo hai đường th ng d1 : 2x  3y   d2 : 3x  y  Khẳng định sau đúng? 3 3 3 A cos  B sin   C cos   D sin   13 0 13 0 13 0 13 0 Câu 17 :... đường th ng song song d1 : 2x  y   ; d2 : x  2y  10  12 1 81 4 41 A B C D 20 20 20 20 II PHẦN TỰ LUẬN Câu 21 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với A 1; 1 , B  1; 3
- Xem thêm -

Xem thêm: DE 1 2 3 4 HH 10 ON TAP KIEM TRA th LE BA BAO (TP hue) , DE 1 2 3 4 HH 10 ON TAP KIEM TRA th LE BA BAO (TP hue)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn