CHUYÊN đề cơ CHẾ BIẾN dị 3

5 6 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2020, 22:37

Sinh Học – Thầy Kiên ĐỀ TỔNG ÔN TẬP (SỐ 3) Nhóm Học Sinh Thầy Trương Cơng Kiên Trương Cơng Kiên HOTLINE : 0399036696 2003 Đăng Ký Học COMBO 9+ inbox thầy tư vấn ! Đăng Ký Khóa Học – http://m.me/truongcongkien.sinhhocbeeclass CHUYÊN ĐỀ: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Câu Phát biểu sau không nói gen cấu trúc? A Vùng điều hồ nằm đầu 5’ mạch mã gốc gen, mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã B Phần lớn gen sinh vật nhân thực có vùng mã hố khơng liên tục, xen kẽ đoạn mã hố axit amin (êxơn) đoạn khơng mã hố axit amin (intron) C Gen khơng phân mảnh gen có vùng mã hố liên tục, khơng chứa đoạn khơng mã hố axit amin (intron) D Mỗi gen mã hố prơtêin điển hình gồm ba vùng trình tự nuclêơtit: vùng điều hồ, vùng mã hố, vùng kết thúc Câu Một đoạn phân tử ADN sinh vật nhân thực có trình tự nuclêơtit mạch là: 3' AAAXAATGGGGA 5' Trình tự nuclêơtit mạch lại đoạn ADN là: A 5' GTTGAAAXXXXT 3' B 5' GGXXAATGGGGA 3' C 5' TTTGTTAXXXXT 3' D 3' TTTGTTAXXXXT 5' Câu Cho thông tin đột biến sau đây: I Xảy cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch II Làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể III Làm nhiều phân tử ADN IV Làm xuất alen quần thể Có thơng tin nói đột biến gen? A B C D Câu Mô tả sau với chế gây đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể ? A hai đoạn nhiễm sắc thể tương đồng khác trao đổi cho đoạn không tương đồng B đoạn không tương đồng cặp nhiễm sắc thể tương đồng đứt trao đổi đoạn cho C đoạn nhiễm sắc thể đứt đảo ngược 1800 nối lại D đoạn nhiễm sắc thể đứt gắn vào nhiễm sắc thể cặp tương đồng khác Câu Ở loài động vật, người ta phát nòi có trình tự gen nhiễm sắc thể số III sau: Nòi 1: ABCDEFGHI ; nòi 2: HEFBAGCDI; nòi 3: ABFEDCGHI; nòi 4: ABFEHGCDI Cho biết nòi nòi gốc, nòi lại phát sinh đột biến đảo đoạn Trình tự phát sinh nòi là: A → → → B → → → C → → → D → → → Câu Cho biết trình giảm phân diễn bình thường, tứ bội tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Tính theo lí thuyết, phép lai hai tứ bội có kiểu gen Aaaa × AAaa cho đời có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ: A 2/9 B 1/12 C 11/12 D 4/9 Câu Một hợp tử lưỡng bội tiến hành nguyên phân, lần nguyên phân thứ 3, tế bào có cặp NST số khơng phân li, cặp NST khác phân li bình thường Hợp tử phát triển thành phơi, phơi có dòng tế bào khác NST? A B C D Câu Một cá thể lồi động vật có nhiễm sắc thể 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 40 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số khơng phân li giảm phân I, kiện khác diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Theo lí thuỵết, tổng số giao tử tạo thành từ trình số giao tử có nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ: A 0,25% B 1% C 2% D 0,5% Câu Một đặc điểm gen nhân sinh vật nhân thực là? A Luôn tồn thành cập alen B Chỉ mã hóa cho protein tham gia cấu trúc NST C Không đươc phân phối cho tế bào D Không bị đột biến tác động tác nhân gây đột biến Câu 10 Người mắc bệnh hội chứng sau đột biến dạng thể ba? A Hội chứng đao B Bệnh ung thư vú C Hội chứng Tơcno D Bệnh pheninketo niệu Câu 11 Cho thông tin: (1) Gen bị đột biến dẫn đến protein không tổng hợp (2) Gen bị đột biến làm tăng giảm số lượng protein (3) Gen bị đột biến làm thay đổi axit amin axit amin khác không làm thay đổi chức protein (4) Gen bị đột biến dẫn đến protein tổng hợp bị thay đổi chức Các thông tin sử dụng làm để giải thích nguyên nhân bệnh di truyền người là: A (2); (3); (4) B (1); (2); (4) C (1); (3); (4) D (1); (2); (3) Câu 12 Khi nói tâm động nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? (1) Tâm động trình tự nuclêotit đặc biệt, nhiễm sắc thể có trình tự nuclêotit (2) Tâm động vị trí liên kết nhiễm sắc thể với thoi phân bào, giúp nhiễm sắc thể di chuyển cực tế bào trình phân bào (3) Tâm động nằm đầu tận nhiễm sắc thể (4) Tâm động điểm mà ADN bắt đầu tự nhân đơi (5) Tùy theo vị trí tâm động mà hình thái nhiễm sắc thể cá thể khác A (1), (2), (5) B (3), (4), (5) C (2), (3), (4) D (1), (3), (4) Câu 13 Khi nói mã di truyền, phát biểu sau đúng? A Tính thối hóa mã di truyền có nghĩa codon mã hóa cho nhiều loại aa B Với loại nucleotit A, U, G tạo 24 loại ba mã hóa aa C Tính phổ biến mã di truyền có nghĩa tất lồi có chung mã di truyền D Ở sinh vật nhân thực, codon 3’AUG5’ có chức khởi đầu dịch mã mã hóa axit amin metionin Câu 14 Khi nói q trình nhân đơi ADN tế bào nhân thực, phát biểu sai? A Trong chạc hình chữ Y, mạch tổng hợp theo chiều 3’ → 5’ B Các đoạn Okazaki sau tổng hợp xong nối lại với nhờ enzim nối ligaza C Trong chạc hình chữ Y, mạch khn 5’ → 3’ mạch bổ sung tổng hợp ngắt quãng tạo nên đoạn ngắn D Q trình nhân đơi ADN nhân tế bào sở cho q trình nhân đơi nhiễm sắc thể Câu 15 Một lồi thực vật có cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa, Bb, Dd Ee Trong thẻ có nhiễm sắc thể sau đây, một? I.AaBbDdEe II.AaBbdEe III.AaBbDddEe IV.AaBbDdEee V.AaBbDde VI.AaaBbDdEe A B C.4 D Câu 16 Trong phát biểu sau, phát biểu ADN tế bào nhân thực? (1) ADN tồn nhân tế bàochất (2) Các tác nhân đột biến tác động lên ADN nhân tế bào mà không tác động lên ADN tế bàochất (3) Các phân tử ADN nhân tế bào có cấu trúc kép, mạch thẳng phân tử ADN tế bào chất có cấu trúc kép, mạchvòng (4) Khi tế bào giảm phân, hàm lượng ADN nhân hàm lượng ADN tế bào chất giao tử giảm nửa so với tế bào ban đầu A B C D Câu 17 Một gen có 2500 nuclêôtit 3250 liên kết hiđrô Mạch gen có 275 nuclêơtit loại X số nuclêơtit loại T chiếm 30% tổng số nuclêơtit mạch Có phát biểu sau đúng? I Mạch gen có X/G = 15/19 II Mạch gen có (T + X)/(A + G) = 12/13 III Mạch gen có T/G = 5/19 IV Mạch gen có 38% số nuclêơtit loại X A B C D Câu 18 Dùng cônsixin xử lí hợp tử có kiểu gen AaBb, sau cho phát triển thành hồn chỉnh tạo thể tứ bội có kiểu gen A AaaaBBbb B AAAaBBbb B AAaaBBbb D AAaaBbbb Câu 19 Một phân tử ADN vi khuẩn có tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 2/3 Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại A phân tử A 40% B 20% C 30% D 10% Câu 20 Ở gen xảy đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác số lượng trình tự axit amin chuỗi pơlipeptit khơng thay đổi Giải thích sau đúng? A Nhiều ba khác mã hoá cho loại axit amin B Mã di truyền mã ba C Tất lồi sinh vật có chung mã di trnyên, trừ vài ngoại lệ D Một ba mã hoá cho nhiều loại axit amin ... pheninketo niệu Câu 11 Cho thông tin: (1) Gen bị đột biến dẫn đến protein không tổng hợp (2) Gen bị đột biến làm tăng giảm số lượng protein (3) Gen bị đột biến làm thay đổi axit amin axit amin khác không... đột biến dẫn đến protein tổng hợp bị thay đổi chức Các thơng tin sử dụng làm để giải thích nguyên nhân bệnh di truyền người là: A (2); (3) ; (4) B (1); (2); (4) C (1); (3) ; (4) D (1); (2); (3) ... trúc NST C Không đươc phân phối cho tế bào D Không bị đột biến tác động tác nhân gây đột biến Câu 10 Người mắc bệnh hội chứng sau đột biến dạng thể ba? A Hội chứng đao B Bệnh ung thư vú C Hội
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề cơ CHẾ BIẾN dị 3 , CHUYÊN đề cơ CHẾ BIẾN dị 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn