chuong3 tcp ip chuong3 tcp ip chuong3 tcp ip chuong3 tcp ip

23 22 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2020, 14:17

dsfsdfsdfsdddddddddddddddddddddddddddddddddsfsdfsdfsdddddddddddddddddddddddddddddddddsfsdfsdfsdddddddddddddddddddddddddddddddddsfsdfsdfsdddddddddddddddddddddddddddddddddsfsdfsdfsdddddddddddddddddddddddddddddddddsfsdfsdfsdddddddddddddddddddddddddddddddddsfsdfsdfsdddddddddddddddddddddddddddddddddsfsdfsdfsdddddddddddddddddddddddddddddddddsfsdfsdfsdddddddddddddddddddddddddddddddddsfsdfsdfsdddddddddddddddddddddddddddddddddsfsdfsdfsdddddddddddddddddddddddddddddddddsfsdfsdfsdddddddddddddddddddddddddddddddddsfsdfsdfsdddddddddddddddddddddddddddddddddsfsdfsdfsdddddddddddddddddddddddddddddddddsfsdfsdfsdddddddddddddddddddddddddddddddddsfsdfsdfsdddddddddddddddddddddddddddddddddsfsdfsdfsdddddddddddddddddddddddddddddddd Chương III Các giao thức truyền thông I Giới thiệu chung giao thức Giao thức mạng Việc truyền thơng mạng cần có quy tắc, quy ước truyền thông nhiều mặt : khuôn dạng cú pháp liệu, thủ tục gửi, nhận liệu, kiểm sốt hiệu chất lượng truyền thơng tin Tập hợp quy tắc, quy ước để trao đổi thơng tin hai hệ thống máy tính hai thiết bị máy tính với gọi giao thức mạng (protocol) I Giới thiệu chung giao thức Hoạt động giao thức • Tồn hoạt động truyền liệu mạng phải chia thành nhiều bước riêng biệt có hệ thống Mỗi bước có ngun tắc giao thức riêng • Các bước phải thực theo trình tự qn giống máy tính mạng • Ở máy tính gửi, bước phải thực từ xuống Ở máy tính nhận, chúng phải thực từ lên I Giới thiệu chung giao thức  Máy tính gửi: - Chia liệu thành phần nhỏ (gọi gói liệu) mà giao thức xử lý - Thêm thơng tin địa vào gói liệu để máy tính đích mạng biết liệu thuộc sở hữu - Chuẩn bị liệu để truyền qua card mạng đưa lên cáp mạng I Giới thiệu chung giao thức  Máy tính nhận: - Lấy gói liệu khỏi cáp mạng - Đưa gói liệu vào máy tính thơng qua card mạng - Bỏ thơng tin truyền gói liệu máy tính gửi thêm vào - Sao chép liệu từ gói liệu gửi vào nhớ đệm để tái lắp ghép - Chuyển liệu tái lắp ghép vào chương trình ứng dụng dạng sử dụng II Bộ giao thức TCP/IP • Bộ giao thức TCP/IP phát triển từ mạng ARPANET Internet dùng giao thức mạng vận chuyển mạng Internet • TCP (Transmission Control Protocol) giao thức thuộc tầng vận chuyển IP (Internet Protocol) giao thức thuộc tầng mạng mơ hình OSI • Họ giao thức TCP/IP giao thức sử dụng rộng rãi để liên kết máy tính mạng II Bộ giao thức TCP/IP Giao thức điều khiển truyền liệu TCP • TCP giao thức "có liên kết" (connection - oriented), nghĩa cần phải thiết lập liên kết hai thực thể TCP trước chúng trao đổi liệu với • TCP cung cấp khả truyền liệu an toàn máy trạm hệ thống mạng II Bộ giao thức TCP/IP Giao thức điều khiển truyền liệu TCP  Các chức TCP: - Thiết lập, trì, kết thúc liên kết trình gửi nhận liệu - Phân phát gói tin cách tin cậy - Đánh số thứ tự gói liệu - Cho phép điều khiển lỗi - Cung cấp khả đa kết nối với trình khác trạm nguồn trạm đích II Bộ giao thức TCP/IP Giao thức IP • Giao thức IP giao thức kiểu khơng liên kết (connectionlees) có nghĩa khơng cần có giai đoạn thiết lập liên kết trước truyền liệu • Nhiệm vụ giao thức IP cung cấp khả kết nối mạng thành liên mạng để truyền liệu II Bộ giao thức TCP/IP Giao thức IP  Các chức IP: - Định nghĩa cấu trúc gói liệu đơn vị sở cho việc truyền liệu - Định nghĩa phương thức đánh địa IP - Truyền liệu tầng vận chuyển tầng mạng - Định tuyến để chuyển gói liệu mạng - Thực việc phân mảnh hợp liệu II Bộ giao thức TCP/IP 2.1 Thiết lập địa IP • Sơ đồ địa hóa để định danh trạm (host) liên mạng gọi địa IP • Mỗi giao diện máy có hỗ trợ giao thức IP phải gán địa IP (một máy tính gắn với nhiều mạng có nhiều địa IP) • Địa IP gồm phần: địa mạng (netid) địa máy (hostid) II Bộ giao thức TCP/IP 2.1 Thiết lập địa IP II Bộ giao thức TCP/IP 2.1 Thiết lập địa IP • Mỗi địa IP có độ dài 32 bits tách thành vùng (mỗi vùng byte), biểu thị dạng thập phân, bát phân, thập lục phân hay nhị phân • Cách viết phổ biến dùng ký pháp thập phân có dấu chấm (dotted decimal notation) để tách vùng • Mục đích địa IP để định danh cho máy tính liên mạng II Bộ giao thức TCP/IP 2.1 Thiết lập địa IP II Bộ giao thức TCP/IP • Địa IP chia thành lớp: A, B, C, D, E II Bộ giao thức TCP/IP 2.2 Chia mạng (Subnet)  Lý cần chia Subnet: - Giảm kích thước, phù hợp với mơ hình Công ty - Phân cấp quản lý - Giảm nghẽn mạng cách giới hạn phạm vi thông điệp quảng bá II Bộ giao thức TCP/IP 2.2 Chia mạng (Subnet)  Lý cần chia Subnet: - Giới hạn phạm vi mạng con, trục trặc xảy (khơng ảnh hưởng tới toàn mạng LAN) - Tăng cường bảo mật (các sách bảo mật áp dụng cho mạng con) - Cho phép áp dụng cấu hình khác mạng II Bộ giao thức TCP/IP 2.2 Chia mạng (Subnet) Các quy định chia Subnet: -Chỉ mượn số bit phần Host ID để chia subnet mượn bits từ trái sang phải -Số bit mượn chia subnet lớp sau: + Lớp A: Tổi thiểu bit, tối đa 22 bit + Lớp B: Tổi thiểu bit, tối đa 14 bit + Lớp C: Tổi thiểu bit, tối đa bit II Bộ giao thức TCP/IP 2.2 Chia mạng (Subnet) Các quy định chia Subnet: -Subnet Subnet cuối sau chia không sử dụng -Địa Subnet sau chia địa mạng, địa cuối địa quảng bá mạng II Bộ giao thức TCP/IP 2.2 Chia mạng (Subnet) Các bước thực chia Subnet: Bước 1: Xác định số Subnet: 2n (với n số bit mượn để chia Subnet), số Subnet sử dụng 2n -2 Bước 2: Xác định số Host/Subnet: 2m (với m = số bit mặc định phần host -n), số Host sử dụng 2m -2 II Bộ giao thức TCP/IP 2.2 Chia mạng (Subnet) Các bước thực chia Subnet: Bước 3: Xác định khoảng cách Subnet (hay bước nhảy): b = 28-n Bước 4: Liệt kê Subnet (liệt kê Subnet 0) III Các giao thức khác Giao thức UDP (User Datagram Protocol) • UDP giao thức không cần kết nối trước truyền liệu • UDP giao thức khơng tin cậy, khơng đảm bảo liệu đến đích khơng bị mất, thứ tự mà nhờ giao thức lớp đảm nhận chức • Nhờ vào việc thiết lập kết nối trước thật truyền dẫn liệu nên truyền với tốc độ nhanh III Các giao thức khác Giao thức ARP ARP (Address Resolution Protocol) giao thức giải (tra) địa để từ địa mạng xác định địa liên kết liệu (địa MAC) Hay nói cách khác đổi địa IP thành địa vật lý Giao thức RARP RARP (Reverse Address Resolution Protocol) giao thức giải ngược (tra ngược) từ địa MAC để xác định IP Quá trình ngược lại với trình giải thuận địa IP – MAC ... mạng có nhiều địa IP) • Địa IP gồm phần: địa mạng (netid) địa máy (hostid) II Bộ giao thức TCP/ IP 2.1 Thiết lập địa IP II Bộ giao thức TCP/ IP 2.1 Thiết lập địa IP • Mỗi địa IP có độ dài 32 bits... Mục đích địa IP để định danh cho máy tính liên mạng II Bộ giao thức TCP/ IP 2.1 Thiết lập địa IP II Bộ giao thức TCP/ IP • Địa IP chia thành lớp: A, B, C, D, E II Bộ giao thức TCP/ IP 2.2 Chia mạng... hai thực thể TCP trước chúng trao đổi liệu với • TCP cung cấp khả truyền liệu an toàn máy trạm hệ thống mạng II Bộ giao thức TCP/ IP Giao thức điều khiển truyền liệu TCP  Các chức TCP: - Thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong3 tcp ip chuong3 tcp ip chuong3 tcp ip chuong3 tcp ip, chuong3 tcp ip chuong3 tcp ip chuong3 tcp ip chuong3 tcp ip

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn