Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản trị rủi ro nguồn nhân lực tại ban quản lý dự án thăng long

113 18 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2020, 23:36

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH *** *** *** VŨ QUÝ ĐỨC ANH NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THĂNG LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG (MNS) NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng Hà Nội - 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH *** *** *** VŨ QUÝ ĐỨC ANH NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THĂNG LONG Chuyên ngành: Quản trị An ninh phi truyền thống Mã số: 8900201.05QTD LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG (MNS) NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam kết kết nghiên cứu luận văn kết việc lao động tác giả thu đƣợc chủ yếu thời gian học tập, nghiên cứu chƣa đƣợc công bố chƣơng trình nghiên cứu ngƣời khác Những kết nghiên cứu tài liệu ngƣời khác (nhƣ trích dẫn, bảng biểu, cơng thức tài liệu khác) đƣợc sử dụng luận văn đƣợc tác giả đồng ý trích dẫn cụ thể Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng bảo vệ luận văn, Khoa Quản trị Kinh doanh trƣớc pháp luật cam kết nói i LỜI CẢM ƠN Cơng trình nghiên cứu “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản trị rủi ro nguồn nhân lực Ban Quản lý dự án Thăng Long" đƣợc hoàn thành, với nỗ lực, cố gắng thân, em xin đƣợc gửi lời trân trọng cảm ơn biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng ngƣời tận tình giúp đỡ, bảo em trình em triển khai đề tài viết luận văn Em xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô Hội đồng phản biện đề cƣơng Hội đồng phản biện luận văn góp ý giúp em hồn thiện tốt luận văn mình, Khoa Quản trị Kinh doanh – Đại học quốc gia Hà Nội tạo điều kiện tốt sở vật chất đảm bảo chất lƣợng giảng viên cho chúng em trình theo học Em xin chân thành c ảm ơn Văn phòng ban tổ chức quản lý dự án Thăng Long tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hồn thành luận văn Trong trình thực tập, nhƣ trình làm luận văn tốt nghiệp, khó tránh khỏi sai sót, mong Thầy, Cô bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận nhƣ kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp Thầy, Cơ để em học thêm đƣợc nhiều kinh nghiệm Em xin chân thành cảm ơn! ii M CL C LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ viii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu 2.1 Trên giới 2.2 Ở Việt Nam 3 Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu tổng quát: .6 3.2 Mục tiêu cụ thể: Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .7 Phƣơng pháp nghiên cứu, phân tích 6.1 Phƣơng pháp vật biện chứng vật lịch sử .7 6.2 Phƣơng pháp thu thập liệu .7 6.3 Phƣơng pháp xử lý liệu Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC .9 1.1 Lý luận chung nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực 10 1.1.3 Vai trò nguồn nhân lực 12 1.2 Lý luận chung rủi ro 13 1.2.1 Định nghĩa rủi ro 13 iii 1.2.2 Đặc điểm rủi ro thành phần rủi ro 14 1.2.3 Phân loại rủi ro 15 1.3 Rủi ro nguồn nhân lực 17 1.3.1 Khái niệm rủi ro nguồn nhân lực 17 1.3.2 Đặc điểm rủi ro nguồn nhân lực 18 1.3.3 Nguyên nhân r ủi ro nguồn nhân lực 18 1.3.4 Tác động rủi ro nguồn nhân lực 19 1.4 Quản trị rủi ro nguồn nhân lực doanh nghiệp 24 1.4.1 Khái niệm quản trị rủi ro nguồn nhân lực 24 1.4.2 Tác dụng quản trị rủi ro nguồn nhân lực doanh nghiệp 25 1.5 Nhận dạng đánh giá rủi ro nguồn nhân lực 26 1.5.1 Nhận dạng rủi ro nguồn nhân lực 26 1.5.2 Phân tích đo lƣờng rủi ro nguồn nhân lực 26 - Nghiên cứu rủi ro nhân lực liên quan đến sức khỏe suy giảm: 27 1.5.2 Đánh giá rủi ro 28 1.5.3 Kiểm soát rủi ro nhân lực 29 1.5.4 Tài trợ rủi ro nhân lực 29 1.6 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro nguồn nhân lực doanh nghiệp 30 1.6.1 Các yếu tố bên 30 1.6.2 Các yếu tố bên 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THĂNG LONG 34 2.1 Giới thiệu chung Ban quản lý dự án Thăng Long 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ban quản lý dự án Thăng Long 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Quan lý dự án Thăng Long 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy chức nhiệm vụ phòng ban 37 2.1.4 Đặc điểm nguồn lực kết kinh doanh công ty năm vừa qua 41 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro nguồn nhân lực Ban quản lý dự án Thăng Long 46 2.2.1 Rủi ro nguồn nhân lực bị biến động 46 iv 2.2.2 Rủi ro mâu thuẫn nội 56 2.2.3 Rủi ro tai nạn lao động từ nhà thầu 60 2.2.4 Rủi ro việc không sử dụng hiệu nhân lực 63 2.2.5 Rủi ro việc vi phạm kỷ luật, sa thải ngƣời lao động Ban quản lý 67 2.2.6 Rủi ro việc nhân viên không đƣợc đào tạo 71 2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực Ban quản lý dự án Thăng Long 76 2.3.1 Các nhân tố bên 76 2.3.2 Các nhân tố bên 78 2.4 Đánh giá công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực Ban quản lý dự án Thăng Long 79 2.4.1 Ƣu điểm 79 2.4.2 Nhƣợc điểm nguyên nhân 80 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THĂNG LONG 82 3.1 Giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro thông qua sách nhằm hạn chế biến động nguồn nhân lực 82 3.1.1 Hạn chế rủi ro nguồn nhân lực bị biến động 82 3.1.2 Hạn chế rủi ro mâu thuẫn nội 90 3.1.3 Hạn chế rủi ro tai nạn lao động từ nhà thầu 91 3.1.4 Hạn chế rủi ro việc không sử dụng hiệu nhân lực 93 3.1.5 Hạn chế rủi ro việc vi phạm kỷ luật, sa thải ngƣời lao động Ban quản lý 95 3.1.6 Hạn chế rủi ro việc nhân viên không đƣợc đào tạo 96 3.2 Kiến nghị Bộ xây dựng 98 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 v BẢNG DANH M C TỪ VIẾT TẮT STT Ý nghĩa Từ viết tắt CBCNV Cán công nhân viên CBCNVC Cán công nhân viên chức DN Doanh nghiệp ĐVT Đơn vị tính GTVT Giao thơng vận tải NĐ-CP Nghị định-Chính phủ NLĐ Ngƣời lao động QĐ-BGTVT Quyết định-Bộ giao thông vận tải QLDA Quản lý dự án 10 TLBQ Tiền lƣơng bình quân 11 TNBQ Thu nhập bình quân 12 tr VND Triệu Việt Nam đồng 13 TSCĐ Tài sản cố định 14 TT-BXD Thông tƣ-Bộ xây dựng vi DANH M C BẢNG BIỂU Bảng 1.1.Bảng phân nhóm rủi ro nguồn nhân lực .27 Bảng 1.2.Bảng phân nhóm rủi ro nguồn nhân lực rủi ro nhân lực liên quan đến tử vong ngƣời lao động 27 Bảng 1.3 Bảng đánh giá rủi ro nguồn nhân lực 28 Bảng 2.1.Cơ cấu nguồn nhân lực Ban quản lý .42 Bảng 2.2 Thống kê cán nhân viên công ty nghỉ việc năm vừa qua 46 Bảng 2.3 Bảng hệ thống thang lƣơng, bảng lƣơng .48 Bảng 2.4 Tiền lƣơng bình quân nguời lao động Ban quản lý dự án Thăng Long năm 2018 49 Bảng 2.5 Bảng phân chia mức độ thƣởng theo xếp loại lao động 51 Bảng 2.6 Xếp loại lao động .51 Bảng 2.7 Tình hình thƣởng tết, lễ Ban quản lý dự án Thăng Long giai đoạn 2015-2018 53 Bảng 2.8: Bảng tiền lƣơng nghỉ phép năm theo chức vụ Ban quản lý dự án Thăng Long năm 2018 54 Bảng 2.11 Bảng mức độ vi phạm nhân viên Ban quản lý dự án Thăng Long 67 Bảng 2.12 Phân lo ại hành vi vi phạm kỷ luật lao động Ban quản lý dự án Thăng Long 68 Bảng 2.14 Các lĩnh vực đào tạo Ban quản lý .75 Bảng 3.1.Quy định làm thêm 84 vii DANH M C HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1.Cơ cấu tổ chức máy Ban quản lý dự án Thăng Long .37 viii Long định) c) Nếu ngƣời lao động nghỉ không lƣơng 03 tháng hợp đồng lao động bị huỷ bỏ Tuỳ theo vị trí ngƣời lao động hồn cảnh lúc đó, Ban quản lý dự án Thăng Long xem xét trì vị trí tính liên tục thời gian lao động ngƣời lao động quay trở lại Ban quản lý dự án Thăng Long quãng thời gian thích hợp; xem xét việc ngƣời lao động xin trở lại Ban quản lý dự án Thăng Long Ngoài ra, để giữ chân nhân tài, Ban quản lý dự án Thăng Long c ần thực sách sau: Vào ngày cuối năm dƣơng lịch đối tƣợng nhân tài đƣợc thƣởng 01 tháng lƣơng 13 theo lƣơng thực tế, Thƣởng tết, ngày lễ dựa theo kết kinh doanh hàng năm Bổ nhiệm khen thƣởng cho nhân viên có thành tích xuất sắc cơng việc, thăng tiến với nhân viên có tinh thần ham học hỏi, sáng tạo công việc có tính cầu tiến Chính sách đào tạo nguồn nhân lực thông qua lớp tập huấn nƣớc nhƣ khố học tu nghiệp nƣớc ngồi dành cho cán nhân viên có lực giỏi Các nhân viên có lực giỏi đạt đƣợc thành tích đƣợc cơng nhận giấy khen đƣợc du lịch nƣớc ngồi Thực nâng lƣơng năm cho đối tƣợng nhân tài cá nhân có thâm niên cơng tác công ty từ 10 năm trở lên đƣợc tặng khen sổ tiết kiệm Ngoài ra, Ban quản lý dự án Thăng Long nên quy định định mức rõ ràng sách phúc lợi: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, hỗ trợ cơm trƣa, điện thoại, xăng xe cho vị trí; tặng tiền sinh nhật, đám cƣới; tổ chức khen thƣởng cho em nhân viên có thành tích đạt đƣợc danh hiệu học sinh giỏi hàng năm; hỗ trợ tiền nhân viên bị ốm đau, tai nạn nằm viện từ 03 ngày trở lên; hỗ trợ tiền nhân viên nữ sinh con; trợ cấp khó khăn cho nhân viên; hỗ trợ cho vay, tạm ứng lƣơng nhân viên gặp khó khăn; mua bảo hiểm tai nạn 24/24; du lịch, nghỉ mát hàng năm; hỗ trợ tiền vòng hoa ngƣời thân (tứ thân phụ mẫu) nhân viên nhân viên qua đời 89 3.1.2 Hạn chế rủi ro mâu thuẫn nội Để hạn chế rủi ro mẫu thuẫn nội cách triệt để, Ban quản lý cần tạo điều kiện thuận lợi môi trƣờng làm việc cho nhân viên mình, cải thiện sống, cảnh quan mơi trƣờng, thƣờng xuyên tổ chức phong trào thi đua sản xuất nhƣ nâng cao suất lao động thi sáng tạo mới, thợ giỏi, bảo quản máy móc thiết bị Ban lãnh đạo cần đầu tƣ chiều sâu vào máy móc trang thiết bị đồng để đem lại hiệu quả, chất lƣợng công việc đảm bảo an tồn lao động, tạo mơi trƣờng tâm lý thoải mái nhƣ giải trí nhƣ tổ chức buổi tham quan nghỉ mát, tổ chức phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khoẻ, giúp tiến bộ… Khi hai thành viên nhóm mâu thuẫn với nhau, lãnh đạo Ban quản lý nên gặp riêng ngƣời giải thích ý định xử lý vấn đề nhƣ nào, lắng nghe từ phía, nghe lời giải thích, nghe họ muốn, nghe lý sao, nghe cách bên đƣa để hòa giải Từ lắng nghe chân thành, lãnh đạo hiểu rõ việc, đọc phần suy nghĩ đối phƣơng từ dễ dàng tìm cách dung hòa bên Khi có mâu thuẫn nhân viên xảy ra, Ban lãnh đạo Ban cần mở gặp riêng trao cho c ả hai nhân viên hội đƣợc bày tỏ chia sẻ cảm nhận Ngƣời chủ trì kết thúc gặp thơng điệp mang tính xây dựng hai đồng ý thay đổi cách cƣ xử Đồng thời, ngƣời chủ trì tạo suy nghĩ tích cực giúp hai ý thức đƣợc vấn đề xảy lần nữa, họ phải chịu hình thức kỷ luật nặng − cảnh cáo văn bản, tránh dùng từ ngữ nhƣ thái độ nói chuyện thay từ nhƣ cách ứng xử hay cƣ xử, từ chung chung khách quan Ban quản lý Thăng Long tạo diễn đàn giúp giải mâu thuẫn nhân viên với nhau, nơi nhân viên thảo luận điểm tốt Thiết lập văn hóa cởi mở đồng nghĩa với giải vấn đề quan hệ mơi trƣờng an tồn nhƣ tơn trọng nhân phẩm nhau, từ góp phần tăng cƣờng vai trò lãnh đạo, quản lý cơng thơng qua việc giữ chân nhân viên tốt thể tôn trọng ân cần lắng nghe họ 90 3.1.3 Hạn chế rủi ro tai nạn lao động từ nhà thầu Theo khảo sát số vụ tai nạn thi cơng cơng trình dự án xây dựng có nguy xảy thƣờng xuyên mang lại thiệt hại nghiêm trọng ngƣời Do đó, để đảm bảo an tồn lao động xây dựng phải thƣờng xun, nghiêm túc có giám sát chặt chẽ Nguyên nhân dẫn tới việc chƣa đảm bảo an tồn thi cơng xây dựng chủ yếu chƣa ý tuyên truyền giáo dục ý thức đảm bảo an tồn cho ngƣời tham gia ho ạt động thi công, xây dựng Vì vậy, để hạn chế rủi ro xẩy ra, Ban quản lý dự án Thăng Long cần tổ chức khóa huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức an toàn lao động xây dựng cho chủ đầu tƣ, đơn vị tổ chức thi công cá nhân thực thi công Các lớp học đƣợc tổ chức cơng trình để ngƣời lao động có điều kiện quan sát trực quan, nhìn nhận tình hình thực tế hình dung khả gây an tồn cho Từ đó, đơn vị thi cơng với ngƣời lao động có biện pháp phù hợp nhằm phòng tránh ho ặc kịp thời xử lý cố xảy cơng tác phòng tránh phải đƣợc coi ƣu tiên tuyệt đối Ban quản lý Thăng Long cần đƣa yêu cầu nhà thầu, đơn vị thi công việc đảm bảo an toàn lao động nhƣ sau: Thứ nhất, khu vực thực thi công phải gọn gàng, loại bỏ tối đa yếu tố có khả gây an toàn nhƣ: vật sắc nhọn, dụng cụ xây dựng không cần thiết, dây điện bị hở, ổ cắm nối tiếp không đảm bảo chất lƣợng,… Thứ hai, bố trí hợp lý biển cảnh báo nội quy an toàn lao động Các biển nên vị trí mà tất ngƣời dễ dàng quan sát, thƣờng xuyên nhìn thấy Thứ ba, vị trí gây nguy hiểm công trƣờng, đơn vị thực thi công bắt buộc phải bố trí ngƣời hƣớng dẫn, thực nhiệm vụ cảnh báo để đề phòng tai nạn cho ngƣời lao động ngƣời dân Thứ tƣ, ngƣời lao động phải đƣợc đảm bảo trang bị bảo hộ lao động bao gồm quần áo, giày, mũ, găng tay thiết bị cần thiết khác 91 Thứ năm, Chủ đầu tƣ với nhà thầu thi cơng phải có kế hoạch dự trù xử lý xảy tai nạn Điều có ý nghĩa quan trọng khả an tồn thi cơng xây dựng hồn tồn xảy đến Khi có chủ động biện pháp xử lý kịp thời, công trƣờng không bị rối hạn chế tối đa thiệt hại ngƣời của, đồng thời đảm bảo uy tín cho nhà thầu Thanh tra Lao động Ban quản lý dự án Thăng Long c ần tăng cƣờng hoạt động tra việc thực quy định Nhà nƣớc an toàn, vệ sinh lao động tất nhà thầu Các tra cần kiên xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi vi phạm luật pháp lao động theo quy định Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 Chính phủ Ban quản lý dự án Thăng Long cần tăng cƣờng việc kiểm tra, đạo đơn vị thi công, nhà thầu thuộc dự án thực đầy đủ quy định Nhà nƣớc an toàn, vệ sinh lao động chế độ bảo hộ lao động Ban quản lý dự án Thăng Long nên tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ cách tồn diện tình trạng an tồn dây chuyền công nghệ máy, thiết bị vận hành có biện pháp khắc phục khiếm khuyết chƣa đảm bảo an tồn Kiên đình sản xuất dây chuyền công nghệ, máy, thiết bị khơng đủ điều kiện an tồn Các nhà thầu cần có chƣơng trình, kế hoạch đầu tƣ, đổi thiết bị, cơng nghệ phù hợp, bảo đảm an tồn Nhà thầu phải thƣờng xuyên kiểm tra máy, thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc, trang bị đầy đủ phƣơng tiện bảo vệ cá nhân cho ngƣời lao động để đảm bảo cho mơi trƣờng an tồn Để đảm bảo an toàn cho toàn lao động, nhà thầu đơn vị thi công cần xây dựng đầy đủ quy trình, biện pháp làm việc an tồn, vệ sinh lao động theo hƣớng dẫn nhƣ tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn tổ chức buổi đào tạo ngắn để hƣớng dẫn cho ngƣời lao động trƣớc làm việc Ban quản lý dự án Thăng Long cần phải phối hợp với quan có thẩm quyền địa bàn thi công để tiến hành điều tra kịp thời, xác vụ tai nạn lao động chết ngƣời thành phần kinh tế, xác định nguyên nhân gây tai nạn, tiến hành hủy hợp đồng với doanh nghiệp nhỏ vừa có quy trình s ản xuất 92 phức tạp, độc hại, ảnh hƣởng mơi trƣờng nhƣng thiếu ý thức phòng ngừa tai nạn lao động Thêm vào đó, Ban quản lý dự án Thăng Long nên tăng cƣờng công tác tuyên truyền pháp luật an toàn, vệ sinh lao động nhằm nâng cao trách nhiệm nhà thầu ngƣời lao động, cần thực bồi dƣỡng kiến thức phòng tránh rủi ro tai nạn lao động cho tồn nhân viên Ban quản lý nêu gƣơng phƣơng tiện thông tin đại chúng để ngƣời có ý thức cảnh giác phòng ngừa tai nạn lao động, để sở, cá nhân khác học tập, làm theo 3.1.4 Hạn chế rủi ro việc không sử dụng hiệu nhân lực Để hạn chế rủi ro việc không sử dụng hiệu nhân lực, Ban quản lý cần trọng việc tuyển dụng ngƣời có lực, trình độ Mặc dù sách tuyển dụng Ban quản lý dự án Thăng Long tƣơng đối thích hợp có hiệu nhƣng Ban quản lý dự án Thăng Long cần phải hoàn thiện sách tuyển dụng thơng qua biện pháp sau: - Đối với vị trí chủ chốt, quan trọng cần tuyển dụng ứng viên chuyên môn, nghề phù hợp với công việc, cần tuyển dụng nhân viên, muốn tăng hội chọn lựa ngồi tuyển dụng từ nguồn bên trong, Ban quản lý dự án Thăng Long cần tăng cƣờng tuyển từ nguồn bên Việc tuyển dụng từ bên giúp Ban quản lý dự án Thăng Long tuyển dụng đƣợc cán công nhân viên giỏi có tay nghề tốt, tránh việc tuyển lao động thân quen khơng phù hợp với vị trí tuyển dụng - Với lao động gấp Ban quản lý dự án Thăng Long cần dùng phƣơng pháp đăng tuyển website trực tuyến: vietnamwork.com, timvieclam.vn, - Ban quản lý dự án Thăng Long c ần có kế hoạch xác định nhu cầu số lƣợng chất lƣợng lao động ngắn hạn dài hạn dựa vào phƣơng hƣớng phát triển kinh doanh để đảm bảo đƣợc chất lƣợng ngƣời lao động, đảm bảo lực lƣợng lao động chất lƣợng số lƣợng Ban lãnh đạo Ban quản lý dự án Thăng Long nên áp dụng bƣớc tuyển chọn nhân lực theo sơ đồ sau: 93 Sơ đồ 3.1: Các bƣớc tuyển chọn nhân lực Ban quản lý Ngồi ra, trình trạng cơng nhân có trình độ tay nghề kém, khơng có kinh nghiệm rủi ro ảnh hƣởng tới tiến độ thực dự 94 án bên cạnh với chất lƣợng thi cơng xây dựng cơng trình mà gây thiệt hại nề Vì vậy, Ban quản lý dự án Thăng Long cần yêu cầu Nhà thầu để tránh việc cắt giảm chi phí nhân cơng mà th cơng nhân có trình độ tay nghề gây rủi ro tiềm ẩn sau nhà thầu/đơn vị thi cơng nên có tuyển chọn, xếp bố trí nhân lực hợp lý Để khắc phục, hạn chế rủi ro sử dụng cơng nhân có trình độ tay nghề ngồi việc tuyển chọn kĩ lƣỡng cần có giám sát chặt chẽ, sát cán giám sát thi cơng để sàng lọc công nhân không phù hợp tuyển chọn ngƣời đảm bảo hiệu suất làm việc 3.1.5 Hạn chế rủi ro việc vi phạm kỷ luật, sa thải người lao động Ban quản lý Trƣớc hết để hạn chế rủi ro việc vi phạm pháp luật quy định Ban ngƣời lao động cần phải hiểu đƣợc cụ thể quy định Do công tác quản lý nguồn nhân lực lĩnh vực xây dựng có liên quan nhiều tới quy định pháp luật, chịu quản lý đan chéo quan quản lý hành chính, nên ngƣời lao động nhận thức yếu việc phòng tránh rủi ro liên quan tới pháp luật, dễ làm lợi ích hợp pháp Vì vậy, ngƣời lao động cần phải hiểu rõ quy định đó, nhằm hạn chế rủi ro pháp luật mức thấp Nhƣ vậy, Ban quản lý dự án Thăng Long cần thực bồi dƣỡng kiến thức phòng tránh rủi ro pháp luật cho toàn nhân viên Định kỳ, Ban quản lý dự án Thăng Long cần phối hợp với nhà thầu, đơn vị thi công để tổ chức tập huấn pháp luật để toàn thể nhân viên nắm bắt đƣợc tự làm chủ hành vi theo quy định pháp luật Trên sở điều khoản ký kết Hợp đồng lao động để thiết lập hệ thống kiểm sốt cơng tác quản lý nội Các nội dung ký kết, thực hợp đồng phải ngƣời có chun mơn quản lý Thơng qua hệ thống quản lý hợp đồng, việc phòng tránh rủi ro liên quan tới pháp luật đạt hiệu cao Và hoạt động Ban quản lý, đơn vị xây dựng định phải tuân thủ pháp luật, tự ý thức nâng cao lực thực hợp đồng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho ngƣời lao động, đối mặt với vấn 95 đề rủi ro trình, đơn vị ngƣời lao động phải biết cách xử lý tốt, đảm bảo lợi ích cho hai bên Bên cạnh chế độ trả lƣơng phúc lợi xã hội, công ty cần có hình thức khác nhƣ thƣởng phạt kịp thời ngƣời hồn thành tốt cơng việc, nhiệm vụ đƣợc giao,công ty nên tạo điều kiện cho nghiệp thăng tiến họ, có khuyến khích đƣợc họ động viên đƣợc tinh thần tự giác cao họ để kịp thời Đảng viên khen thƣởng lao động có thành tích xuất sắc, sáng tạo công việc, đem lại hiệu cao cho hoạt động nghiên cứu Ban quản lý Ban quản lý cần trích quỹ khen thƣởng kịp thời ngƣời mắc lỗi lầm cần phải đƣa hình thức đáng để răn đe kịp thời nhƣ kỷ luật, trừ lƣơng 3.1.6 Hạn chế rủi ro việc nhân viên không đào tạo Để hạn chế rủi ro việc nhân viên không đƣợc đào tạo Ban quản lý Thăng Long cần: Ban quản lý Thăng Long cần coi trọng phát triển nguồn nhân lực có chất lƣợng điều kiện tiên để ban quản lý tồn cạnh tranh hoạt động kinh doanh Với mục tiêu nâng cao chất lƣợng chuyên môn nghiệp vụ nguồn nhân lực, Ban quản lý Thăng Long nên xây dựng q uy trình đào tạo chuẩn nhằm đảm bảo thực việc đào tạo cách khoa học, hệ thống mang lại hiệu cao Thêm vào đó, việc đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực xây dựng, giữ gìn quảng bá hình ảnh, thƣơng hiệu Ban quản lý Thăng Long, qua thu hút nhân tài vào làm việc góp phần Ban quản lý Thăng Long phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh đóng góp cho xã hội Vì đơn vị có đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực xây dựng nên Ban quản lý Thăng Long cần phải đảm bảo cho tồn nhân viên đƣợc đào tạo để có đủ lực chuyên môn thực tốt công việc đƣợc giao Các chƣơng trình đào tạo cần xây dựng đa dạng phong phú, cung c ấp dƣới hình thức lớp học, đào tạo thơng qua cơng việc hay tự học Ban quản lý Thăng Long hỗ trợ hồn tồn tài khuyến khích trì việc khơng ngừng học tập ngƣời lao động nhƣ đƣợc cung cấp hội phát triển tƣơng ứng 96 Ban quản lý Thăng Long nên khuyến khích, tạo điều kiện tốt cho tồn cơng nhân viên phát triển cách tồn diện lực chuyên môn kỹ mềm khơng thơng qua cơng việc, mà qua hình thức đào tạo, tự đào tạo trao đổi kiến thức Ban quản lý Thăng Long tổ chức chƣơng trình đào tạo th ngồi tự đào tạo định kỳ với đảm bảo toàn học phí cho cán cơng nhân viên tham gia đào đạo Ban quản lý Thăng Long cần tiến hành phân loại đối tƣợng đào tạo xây dựng chƣơng trình đào tạo nhƣ sau: Đối với nhân viên vào làm việc Ban, cần tổ chức khóa học đào tạo định hƣớng nhằm bƣớc đầu làm quen với công việc hiểu thêm giá trị cốt lõi Ban quản lý Thăng Long cho toàn nhân viên tuần làm việc Đối với nhân viên chuyển đổi vị trí cơng tác cần tổ chức đào tạo hƣớng dẫn nghiệp vụ quy định vị trí cơng tác Đối với nhân viên chun môn, Ban quản lý Thăng Long cần tổ chức đào tạo nội thƣờng xuyên thông qua việc huấn luyện kỹ làm việc, chƣơng trình đào tạo chủ yếu tập trung bồi dƣỡng, nâng cao kỹ chuyên mơn quy trình, sản phẩm kỹ đối thoại với đơn vị thi công, nhà thầu, lao động… cho cán công nhân viên Việc đào tạo đƣợc tổ chức dƣới hƣớng dẫn cán bộ, nhân viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, có khả truyền đạt giảng dạy để phổ biến kiến thức thực tế cho nhân viên Hình thức đào tạo bên ngồi c ần vào nhu cầu công việc, cán công nhân viên đƣợc lựa chọn cử tham dự khóa đào tạo chuyên sâu kỹ lãnh đạo, kỹ quản lý, kỹ làm việc nhóm, khóa học kỹ thuật xây dựng chuyên sâu… Công ty mời chun gia có trình độ chun mơn cao, có uy tín giảng dạy cho cán nhân viên Công ty Để đào tạo lực lƣợng cán kế cận, Ban quản lý Thăng Long cần ƣu tiên nguồn lực để đào tạo cán nòng cốt trở thành lực lƣợng quản lý, lãnh đ ạo kế cận, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn Ban, phù hợp với yêu cầu Bộ giao thông vận tải Nhà nƣớc Bên cạnh đó, trình làm việc, cán cơng nhân 97 viên Ban quản lý Thăng Long cần ln có trao đổi, thảo luận để học hỏi, tiếp cận công nghệ nâng cao trình độ chun mơn, tăng suất lao động thân, góp phần phát triển hiệu cho Ban quản lý Thăng Long 3.2 Kiến nghị Bộ xây dựng Để hạn chế xẩy tai nạn lao động, Bộ xây dựng cần thực hiện: Thứ nhất, triển khai thực tốt Tháng hành động ATVSLĐ năm, qua thƣờng xun trì cơng tác tun truyền nhiều hình thức: in tờ rơi, pano, áp phích, phát thanh, truyền hình tạo nhận thức cho ngƣời sử dụng lao động, ngƣời lao động toàn xã hội việc thực đầy đủ chế độ, sách liên quan đến ATVSLĐ biện pháp nhằm đảm bảo an toàn làm việc, cải thiện điều kiện lao động Thứ hai, cần tổ chức huấn luyện, hỗ trợ huấn luyện cho doanh nghiệp, cho ngƣời lao động, đặc biệt lao động khơng có hợp đồng lao động làm cơng việc có u cầu nghiêm ngặt an toàn lao động; hƣớng dẫn cho doanh nghiệp xây dựng hệ thống ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc cho ngƣời lao động Thứ ban, Bộ nên triển khai cơng tác ATVSLĐ theo Luật An tồn, vệ sinh lao động văn hƣớng dẫn; tăng cƣờng tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật ATVSLĐ phù hợp với lĩnh vực ngành nghề, ƣu tiên việc tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn, vệ sinh lao động cho ngƣời lao động làm việc không theo hợp đồng lao động làm cơng việc có u cầu nghiêm ngặt ATLĐ Thứ tƣ, tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra kiên xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm, đặc biệt trọng đến doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực có nhiều nguy xảy tai nạn lao động, cố nghiêm trọng nhƣ: xây dựng, khai thác khống sản, khí chế tạo, hóa chất, sử dụng điện, đặc biệt cơng trình xây dựng trọng điểm, tiếp giáp với khu dân cƣ, đơng ngƣời qua lại, cơng trình xây dựng có sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động Đề nghị Bộ Lao động - Thƣơng binh Xã hội nghiên cứu phân bổ thêm tiêu số lƣợng cán làm công tác tra lao động tỉnh, thành phố 98 Thứ năm, đạo, hƣớng dẫn đơn vị, doanh nghiệp thực công tác huấn luyện ATVSLĐ, công tác tự kiểm tra nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn sức khoẻ cho ngƣời lao động Thứ sáu, để việc quản lý chất lƣợng cơng trình đƣợc chặt chẽ hơn, làm giảm thiểu cố xây dựng, Bộ Xây dựng cần nghiên cứu chế để quan quản lý nhà nƣớc kiểm sốt việc tn thủ quy định pháp luật chất lƣợng cơng trình hiệu hơn; tổ chức nghiên cứu ứng dụng vào thực tế kỹ thuật công nghệ mới, vật liệu cho cơng trình đặc thù (Cơng trình cao tầng, siêu cao tầng, cơng trình ngầm, hạ tầng kỹ thuật thị, ) thực thành công nƣớc phát triển , kèm theo việc nghiên cứu sử dụng phù hợp tiêu chuẩn nƣớc để đảm bảo sở khoa học vững áp dụng đồng thống Bộ nên xem xét, nghiên cứu ban hành quy định cụ thể, chi tiết liên quan đến trách nhiệm chất lƣợng cơng trình xây dựng xử lý vi phạm xây dựng cơng trình đơn vị tham gia thực dự án (nhà thầu thi công, tƣ vấn thiết kế, tƣ vấn giám sát, quản lý dự án, thẩm tra, kiểm định chất lƣợng, chứng nhận đảm bảo an tồn chịu lực phù hợp chất lƣợng cơng trình, ), đặc biệt đơn vị tƣ vấn quản lý dự án, chứng nhận an toàn chịu lực phù hợp chất lƣợng cơng trình, thẩm tra thiết kế, thẩm tra biện pháp thi công, kiểm định chất lƣợng, cần đƣợc quy định cụ thể, phù hợp với thực tế, tránh ách tắc kéo dài giải tranh chấp chất lƣợng cơng trình gây lãng phí 99 KẾT LUẬN Đối với doanh nghiệp, ngƣời yếu tố quan trọng ổn định, trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Khơng thế, ngƣời nhân tố hạt nhân định thành công hay thất bại hoạt động vận hành doanh nghiệp Vì việc quản trị rủi ro nguồn nhân lực trở thành vấn đề hành đầu ho ạt động quản trị doanh nghiệp Ngày tổ chức tồn phát triển định vốn, công nghệ, hay thiết bị mà phụ thuộc nhiều vào lãnh đạo, tổ chức ngƣời, công ty phải trọng đến việc sử dụng ngƣời, đào tạo tuyển dụng cách có hiệu đặc biết phải trọng đến công tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực Nhận diện rủi ro quản lý rủi ro nhân doanh nghiệp ngày quan trọng nhằm phục vụ tốt cho cơng tác quản lý nhân doanh nghiệp Tiếp cận quan điểm rủi ro quản lý rủi ro nhân giúp doanh nghiệp nhìn nhận đầy đủ rủi ro liên quan đến cơng tác nhân để từ xây dựng kỹ thuật hay phƣơng pháp nhận diện rủi ro phù hợp để quản lý hữu hiệu hiệu rủi ro liên quan Từ việc nghiên cứu lý luận khảo sát thực tế quản lý rủi ro nguồn nhân lực quan điểm rủi ro nhƣ cách thức quản lý rủi ro, đề tài thực đƣợc công việc nhƣ sau: - Hệ thống hóa lại sở lý luận rủi ro quản trị rủi ro nguồn nhân lực doanh nghiệp - Đƣa cách thức nhận diện rủi ro nhận diện đƣợc rủi ro hoạt động quản trị rủi ro nguồn nhân lực Ban quản lý dự án Thăng Long -Tìm rủi ro nguồn nhân lực gặp phải Ban quản lý dự án Thăng Long - Gợi ý biện pháp nhận diện rủi ro hạn chế rủi ro nguồn nhân lực Ban quản lý dự án Thăng Long Thông qua việc nghiên cứu đề tài, lý luận sát với thực tế giúp em làm quen với cơng tác tìm hiểu, nghiên cứu phƣơng pháp phân tích 100 khoa học, giúp em nắm bắt tìm hiểu nghiên cứu vấn đề việc có tính logic thu đƣợc kết cao, thấy đƣợc thực trạng công tác quản trị nhân lực Cơng ty, có thành cơng tồn định Trƣớc thực tế đề tài em đƣa số biện pháp, định hƣớng mong có giúp ích cho Ban quản lý dự án Thăng Long hồn thiện Cơng tác quản trị rủi ro nguồn nhân lực thời gian tới Do nhiều khó khăn, hạn chế trình độ nhƣ thời gian nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong đƣợc thơng cảm giúp đỡ góp ý thầy cô giáo, cán công nhân viên công ty bạn đồng nghiệp để đề tài đƣợc hoàn chỉnh 101 DANH M C TÀI LIỆU THAM KHẢO Liên Hợp Quốc (2000), Nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, Hà Nội Ngân hàng giới (2000), Nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, Hà Nội Tổ chức Lao động quốc tế (1995), Nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân ThS Nguyễn Vân Điềm (2012), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Hopkin (2010), Rủi ro biện pháp phòng trách rủi ro, NXB Thống Kê, Hà Nội Từ điển Oxford (2013), NXB Thống Kê, Hà Nội Viện Quản lý rủi ro (IRM) (2001), NXB Thống Kê, Hà Nội Hiệp hội Kiểm toán nội quốc tế (The Institute of Internal Auditors -IIA) (2013), Rủi ro quản trị rủi ro, NXB Thống Kê, Hà Nội Tiêu chuẩn ISO 31000:2009, 2009, NXB Thống Kê, Hà Nội 10 Trần Hùng (2017), Giáo trình Quản trị rủi ro, Nhà xuất Hà Nội 11 ThS Nguyễn Ngọc Dƣơng (2016), Giáo trình Quản trị rủi ro, Viện đại học mở TOPICA 12 Heinrich (2012), Rủi ro quản trị rủi ro nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, Hà Nội 13 Becker & Smidth (2016), Quản trị rủi ro nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, Hà Nội 102 PH L C PHỎNG VẤN SÂU Thưa Anh/Chị, sinh viên trường Đại học quốc gia Hà Nội, muốn tìm hiểu hoạt động quản trị rủi ro nguồn nhân lực Ban quản lý dự án Thăng Long giai đoạn thực nào, nên xin Anh/Chị vui lòng cho biết vài thơng tin hoạt động quản trị rủi ro nguồn nhân lực Ban quản lý dự án Thăng Long mà Anh/Chị thực 1, Anh/Chị cho ý kiến việc xây dựng quy định quản lý nhân sách nhân Ban quản lý dự án Thăng Long thời gian qua? 2, Anh/Chị cho ý kiến việc thực sách tiền lƣơng, tiền thƣởng phụ cấp Ban quản lý dự án Thăng Long thời gian qua? 3, Anh/Chị cho biết lý diễn mâu thuẫn nội Ban quản lý dự án Thăng Long? 4, Anh/Chị cho biết biện pháp để hạn chế tác động mâu thuẫn nội Ban quản lý dự án Thăng Long nay? 5, Anh/Chị cho biết biện pháp để hạn chế việc xảy tai nạn lao động từ nhà thầu? 6, Anh/Chị nhận xét nhƣ việc tuyển dụng nhân lực Ban nay? 7, Anh/Chị nhận xét hiệu việc hạn chế vi phạm kỷ luật Ban? 103 ... trạng quản trị rủi ro nguồn nhân lực Ban quản lý dự án Thăng Long Chƣơng 3: Giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro nguồn nhân lực Ban quản lý dự án Thăng Long CHƢƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THĂNG LONG 34 2.1 Giới thiệu chung Ban quản lý dự án Thăng Long 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ban quản lý dự án Thăng. .. GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH *** *** *** VŨ QUÝ ĐỨC ANH NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THĂNG LONG Chuyên ngành: Quản trị An ninh phi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản trị rủi ro nguồn nhân lực tại ban quản lý dự án thăng long , Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản trị rủi ro nguồn nhân lực tại ban quản lý dự án thăng long

Từ khóa liên quan