(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

93 33 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2020, 13:42

(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– LƯƠNG THỊ BÔNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA NẾP CÁI HOA VÀNG CỦA HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NƠNG NGHIỆP THÁI NGUN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– LƯƠNG THỊ BÔNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA NẾP CÁI HOA VÀNG CỦA HUYỆN ĐỊNH HĨA, TỈNH THÁI NGUN Chun ngành: Kinh tế nơng nghiệp Mã số: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Tâm THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu đề tài: "Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp hoa vàng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên" thu thập, điều tra, khảo sát thực tế cách trung thực, đánh giá thực trạng địa phương nơi nghiên cứu Các thông tin tham khảo luận văn trích dẫn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 10 năm 2019 Học viên Lương Thị Bơng Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người trực tiếp hướng dẫn TS Nguyễn Văn Tâm tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn thầy trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tận tâm nhiệt tình giảng dạy tơi suốt thời gian học cao học trường xin gửi lời biết ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện thời gian, động viên tinh thần giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin gửi lời cảm ơn đến quan, ban, ngành tỉnh Thái Nguyên, hộ gia đình sản xuất kinh doanh nếp hoa vàng cung cấp thông tin số liệu để hồn thiện đề tài Một lần tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 10 năm 2019 Học viên Lương Thị Bơng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Các khái niệm lý luận bàn 1.1.2 Phát triển sản xuất lúa nếp hoa vàng 1.1.3.Nội dung nghiên cứu phát triển sản xuất lúa nếp hoa vàng 17 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất lúa nếp hoa vàng 21 1.2 Cơ sở thực tiễn 23 1.2.1.Kinh nghiệm phát triển sản xuất số loại lúa chất lượng cao giới Việt Nam 23 1.2.2 Kinh nghiệm sản xuất Nếp hoa vàng số địa phương 29 1.2.3 Bài học kinh nghiệm cho phát triển sản xuất lúa nếp hoa vàng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 31 Chương 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 33 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 33 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iv 2.1.2 Đặc điểm kinh tế- xã hội 36 2.1.3 Đánh giá chung địa bàn nghiên cứu 39 2.2 Nội dung nghiên cứu 40 2.3 Phương pháp nghiên cứu 41 2.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 41 2.3.2.Phương pháp thu thập số liệu 42 2.3.3 Phương pháp phân tích thơng tin 45 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 46 2.4.1 Hệ thống tiêu phản ánh mức độ sản xuất 46 2.4.2 Hệ thống tiêu phản ánh kết sản xuất kinh doanh 46 2.4.3 Những tiêu phản ánh HQKT sản xuất lúa nếp hoa vàng 47 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 49 3.1 Thực trạng phát triển sản xuất lúa nếp hoa vàng huyện Định Hóa 49 3.1.1 Diện tích sản xuất lúa nếp hoa vàng 49 3.1.2 Năng suất lúa nếp hoa vàng 51 3.1.3 Công tác quy hoạch vùng sản xuất 52 3.1.4 Công tác phát triển giống sản xuất 52 3.1.5 Công tác xây dựng thương hiệu sản xuất 53 3.1.6 Công tác phát triển thị trường tiêu thụ 55 3.2 Thực trạng sản xuất lúa nếp hoa vàng hộ điều tra 57 3.2.1 Thông tin hộ điều tra 57 3.2.2 Chi phí sản xuất lúa nếp hoa vàng hộ điều tra 59 3.2.3 Hiệu sản xuất 60 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất lúa nếp hoa vàng 64 3.3.1 Điều kiện tự nhiên 64 3.3.2 Nguồn lực sản xuất hộ 65 3.3.3 Yếu tố xã hội 67 3.4 Đánh giá chung 71 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn v 3.5 Giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp hoa vàng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 73 3.5.1 Quy hoạch vùng sản xuất tập trung 73 3.5.2 Tăng cường tuyên truyền nâng cao hiểu biết người dân 73 3.5.3.Tăng cường công tác khuyến nông 75 3.5.4.Thực sách hỗ trợ phát triển sản xuất 75 3.5.5 Hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm Nếp Hoa vàng 76 3.5.6 Đầu tư sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GTNT : Giao thông nông thôn HQKT : Hiệu kinh tế HTX : Hợp tác xã KHKT : Khoa học kỹ thuật LTBL : Lương thực Bạc Liêu MBĐ : Một bụi đỏ PTSX : Phát triển sản xuất SXKD : Sản xuất kinh doanh UBND : Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sử dụng đất đai huyện Định Hóa năm 2018 35 Bảng 2.2 Tình hình phân bổ mẫu vấn 43 Bảng 2.3 Quy mô mẫu điều tra hộ sản xuất 44 Bảng 3.1 Diện tích trồng lúa nếp hoa vàng xã huyện năm 2018 50 Bảng 3.2 Kết đánh giá chất lượng gạo nếp hoa vàng Hội nghị thử nếm Huyện Định Hóa năm 2017 57 Bảng 3.3 Thông tin hộ điều tra 57 Bảng 3.4 Tổng hợp chi phí cho sản xuất lúa NCHV nhóm hộ điều tra tính trung bình cho 1sào 60 Bảng 3.5 Hiệu kinh tế hộ điều tra theo vùng sản xuất tính bình qn cho 1sào 62 Bảng 3.6 Tổng hợp chi phí cho sản xuất lúa Nếp Hoa vàng sản xuất lúa nhóm hộ điều tra tính trung bình cho sào 63 Bảng 3.7 Giá lúa nếp hoa vàng năm 2018 61 Bảng 3.8 Năng suất cao nhất, thấp nhất, trung bình Lúa Nếp hoa vàng năm 2018 61 Bảng 3.9 Kết hiệu sản xuất Nếp Hoa Vàng 2018 sào 64 Bảng 3.10 Các yếu tố đặc thù điều kiện tự nhiên định đến chất lượng gạo nếp hoa vàng huyện Định Hóa 65 Bảng 3.11 Đánh giá hộ ảnh hưởng yếu tố thuộc hộ sản xuất 66 Bảng 3.12 Đánh giá hộ ảnh hưởng yếu tố xã hội 69 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ Hình 3.1 Diện tích lúa nếp hoa vàng so với diện tích lúa huyện Định Hóa giai đoạn 2016-2018 49 Hình 3.2 Năng suất lúa, lúa nếp hoa vàng huyện Định Hóa giai đoạn 2016-2018 51 Sơ đồ 3.1 Sự tham gia tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu Nếp hoa vàng huyện Định Hóa 54 Sơ đồ 3.2 Đầu nếp hoa vàng Định Hóa 55 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 69 Phòng nơng nghiệp phát triển nơng thôn, Trạm Khuyến nông, Các tổ chức hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn niên đặc biệt Hiệp hội sản xuất thương mại gạo nếp hoa vàng Định Hóa tổ chức khóa tập huấn chuyển giao TBKT cho bà nông dân, thành viên HH vùng sản xuất lúa nếp hoa vàng Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất yếu tố quan trọng có tác động trực tiếp đến kết sản xuất Đặc biệt, địa phương hệ thống tưới tiêu chưa hoàn thiện, kênh mương xuống cấp, chưa đảm bảo cấp thoát nước kịp thời cho sản xuất yếu tố ảnh hưởng không tốt đến khả nhân rộng mô hình Bảng 3.12 Đánh giá hộ ảnh hưởng yếu tố xã hội Đơn vị: % Hộ Hộ SX lúa Hộ SX lúa NCHV Chỉ tiêu Hoạt động khuyến nông Cơ sở hạ tầng phục Hỗ trợ đầu vụ sản xuất Rất quan trọng 35,24 27,12 62,58 Quan trọng 64,76 45,14 37,42 29,74 Rất quan trọng 38,51 26,34 58,21 Quan trọng 61,49 73,66 41,79 0 Không quan trọng Không quan trọng Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra tác giả Yếu tố hỗ trợ đầu đánh giá có ảnh hưởng lớn đến khả nhân rộng mơ hình Hiện nay, hộ sản xuất đầu tư vào sản xuất chưa có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, giá bán bấp bênh không thúc đẩy hộ trì sản xuất tiếp tục mở rộng tương lai Do đó, địa phương cần có hướng giải nhằm hỗ trợ hộ tiêu thụ sản phẩm tốt 70 Các yếu tố kinh tế Yếu tố kinh tế xét đến bao gồm chi phí sản xuất, giá bán nếp hoa vàng thị trường tiêu thụ Bảng 3.13 Đánh giá ảnh hưởng yếu tố kinh tế Đơn vị:% Gía bán Hộ Chỉ tiêu Chi phí SX khơng ổn Thị trường định Hộ SX lúa Hộ SX lúa NCHV tiêu thụ Rất quan trọng 30,11 44,74 100 Quan trọng 69,89 55,26 0 0 Rất quan trọng 62,21 74,38 100 Quan trọng 37,79 25,62 0 0 Không quan trọng Không quan trọng Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra tác giả Chi phí sản xuất có ảnh hưởng khơng nhỏ đến phát triển sản xuất đặc biệt khơng có hỗ trợ Một phần thói quen sản xuất cũ người dân phần để giảm chi phí sản xuất, người dân thường giảm lượng phân bón,thuốc BVTV Theo đánh giá tất hộ SX nếp hoa vàng, hộ SX lúa cán cấp cho thấy chi phí sản xuất gây ảnh hưởng đến khả PTSX Bên cạnh đó, giá bán sản phẩm đầu khơng ổn định, phụ thuộc nhiều vào thị trường thường định giá theo thỏa thuận miệng, giá cao thấp tùy vào thời điểm yếu tố gây khó khăn cho hộ sản xuất Ngồi ra, thị trường tiêu thụ hộ sản xuất chủ yếu chợ, tỷ lệ thấp hộ bán sản phẩm cho thương lái Việc tiêu thụ sản lượng lớn nếp hoa vàng nhà khiên cho việc bị ép giá Đối với mơ hình HTX DVNN đứng tổ chức, có số doanh nghiệp đặt vấn đề thu mua sản phẩm 71 với mức giá thấp yêu cầu lựa chọn sản phẩm nếp hoa vàng theo tiêu chuẩn nên việc hợp tác không thành cơng Chính quyền địa phương chưa có hỗ trợ đầu nên không đảm bảo cho hộ việc tiêu thụ sản phẩm yếu tố gây khó khăn cho hộ sản xuất nếp hoa vàng, đồng thời có tác động lớn đến tiềm mở rộng phát triển sản xuất Như vậy, yếu tố ảnh hưởng đến khả nhân rộng mơ hình đa dạng, bao gồm yếu tố thuộc kỹ thuật, hiệu mơ hình, yếu tố thuộc thân hộ sản xuất yếu tố xã hội Tùy thuộc vào điều kiện địa phương mà có mức độ ảnh hưởng khác để nhân rộng mơ hình sản xuất cần có giải pháp phù hợp 3.4 Đánh giá chung Để đánh giá tình hình phát triển sản xuất lúa NCHV huyện Định Hóa, tác giả tổ chức thảo luận nhóm số hộ sản xuất lúa NCHV, số thành viên ban quản lý HH, hộ buôn bán, kinh doanh, cán phụ trách phát triển sản xuất lúa NCHV phòng NN&PTNT huyện Định Hóa để phân tích SWOT cho chuỗi gạo nếp Hoa vàng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên * Điểm mạnh - Nếp Hoa vàng sản phẩm chất lượng cao nhiều người ưa thích (gạo dẻo có mùi thơm đặc trưng) Hiện sản phẩm gạo nếp Hoa Vàng chủ yếu tiêu thụ thị trường chất lượng cao Hà Nội - Giá bán gạo NCHV thường cao so với loại gạo nếp thơng thường khác - Gạo có tiếng định nhiều người tiêu dùng biết đến (khi nhắc đến từ Nếp Cái Hoa Vàng người liên tưởng đến loại gạo nếp có chất lượng tốt 72 - Nhờ vào điều kiện thổ nhưỡng nên chất lượng gạo NCHV Định Hóa, ln đánh giá cao so với vùng khác - Đã bước đầu hình thành kênh tiêu thụ gạo chất lượng cao thông qua cửa hàng, siêu thị quan Hà Nội * Điểm yếu Giống lúa nếp Hoa Vàng có suất thấp so với giống lúa nếp khác - Chi phí đầu tư sản xuất nếp Hoa Vàng cao - Thời gian sinh trưởng nếp Hoa Vàng dài đến 40 ngày so với giống lúa nếp khác làm ảnh hưởng đến thời vụ vụ đông - Cũng thời gian sinh trưởng dài nên NCHV sản xuất vụ/năm * Cơ hội - Nhu cầu nếp Hoa Vàng ngày tăng danh tiếng sản phẩm đem lại, điều thúc đẩy việc mở rộng quy mơ diện tích, áp dụng tiến kỹ thuật vào hoạt động sản xuất - Chính quyền cấp tỉnh cấp huyện quan tâm đạo, có nhiều sách hỗ trợ xây dựng mơ hình xã nhằm PTSX nếp hoa vàng Đồng thời, có quan tâm sát cán kỹ thuật, sẵn sàng hỗ trợ trình sản xuất * Thách thức Hiện có nhiều loại giống nếp nói chung Nếp Hoa Vàng nói riêng nên có cạnh tranh thị trường chất lượng giá bán sản phẩm - Nếp Hoa Vàng có danh tiếng thị trường nên dễ bị lợi dụng danh tiếng (đưa gạo nếp khác trà trộn vào nếp Hoa Vàng ) khơng có biện pháp quản lý tốt ảnh hưởng tới danh tiếng sản phẩm NCHV - Chất lượng gạo NCHV phụ thuộc lớn vào thổ nhưỡng khí hậu nên khó khăn việc mở rộng qui mơ diện tích - Do có nhiều tác nhân tham gia chuỗi cung ứng NCHV nên khó quản lý chất lượng giá bán sản phẩm 73 3.5 Giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp hoa vàng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 3.5.1 Quy hoạch vùng sản xuất tập trung Căn giải pháp : Hình thành vùng sản xuất tập trung nhằm ổn định diện tích nếp hoa vàng, tránh phát triển ạt Giải pháp thực - Đưa nếp hoa vàng vào quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp địa phương Để nếp hoa vàng trở thành vụ mùa địa phương - Lồng ghép quy hoạch vùng sản xuất nếp hoa vàng vào quy hoạch sản xuất nông thôn mới, bám sát với quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp UBND huyện phê duyệt Đặc biệt, cần quan tâm tới việc đưa diện tích đất lúa, đảm bảo điều kiện tưới tiêu chủ động vào sản xuất nếp hoa vàng nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất, tăng diện tích sản xuất nếp hoa vàng vụ mùa địa phương - Quy hoạch vùng sản xuất nếp hoa vàng dựa điều kiện sản xuất địa phương tập quán, thói quen sản xuất người dân Cụ thể, cần quy hoạch tập trung phát triển nếp hoa vàng xã Bảo Cường, Điềm Mặc, Định Biên, Kim Phượng, Phường Tiến Phúc Chu, Sơn Phú, Trung Lương - Kế hoạch sản xuất hàng năm cần cụ thể, công bố sớm phổ biến rộng rãi cho người sản xuất nắm rõ - Bên cạnh việc quy hoạch, cơng bố quy hoạch rộng rãi UBND cấp huyện UBND cấp xã cần theo dõi, quản lý việc thực quy hoạch Nhằm đảm bảo thực theo quy hoạch, vừa phát triển phù hợp với lợi sản xuất vừa ổn định nguồn cung sản phẩm 3.5.2 Tăng cường tuyên truyền nâng cao hiểu biết người dân Căn giải pháp: Giúp người nông dân hiểu ưu điểm SX nếp hoa vàng 74 Giải pháp thực hiện: In ấn tài liệu, ấn phẩm quy trình trồng, chăm sóc, đánh giá nếp hoa vàng phát cho người dân Đài truyền huyện xã tổ chức buổi phát giới thiệu nếp hoa vàng cho người nông dân biết Trạm khuyến nông phối hợp với HTX tổ chức buổi học tập giới thiệu sản xuất nếp hoa vàng Tăng cường kênh tiếp xúc người sản xuất với kỹ thuật SX nếp hoa vàng Đối với hộ SX nếp hoa vàng, cần tiếp tục học hỏi, tìm hiểu rõ kỹ thuật sản xuất nếp hoa vàng, trao đổi với cán với hộ sản xuất khác nhằm hiểu rõ hơn, Đối với hộ muốn tham gia SX nếp hoa vàng, cần tham gia lớp tập huấn, tham quan , trao đổi tìm hiểu thơng tin nhằm có hiểu biết xác kỹ thuật Nâng cao vai trò người sản xuất trước Những người tham gia sản xuất nếp hoa vàng trước người có hiểu biết, kiến thức kinh nghiệm, coi khuyến nông viên truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho người sản xuất tham gia Tăng cường hoạt động tương tác người dân cán khuyến nông, cán HTX khuyến khích đặt câu hỏi, trao đổi, tranh luận… để người dân hiểu rõ, nhớ tốt sản xuất nếp hoa vàng chia sẻ lại cho hộ sản xuất khác Tích cực tuyên truyền nâng cao hiểu biết người dân PTSX nếp hoa vàng, đặc biệt cần nhấn mạnh tới tính hiệu quả, lợi ích mặt kinh tếmà PTSX nếp hoa vàng mang lại để người sản xuất có định hướng sản xuất tiếp tục trì phát triển sản xuất Tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm hộ sản xuất tham gia thực mơ hình, làm rõ lợi ích mà hộ nhận nhiệm vụ hộ cần thực 75 3.5.3.Tăng cường công tác khuyến nông Căn giải pháp: Giúp người dân nắm vững kỹ thuật trồng chăm sóc, hỗ trợ kịp thời phát sinh trình thực hiện, tìm kiếm đầu cho người nông dân Giải pháp thực Chỉ đạo, xây dựng tốt lịch thời vụ Đảm bảo người dân tiến hành sản xuất thời gian, đồng Đồng thời, trình sản xuất cần thực khâu kỹ thuật theo yêu cầu, thời điểm, liều lượng Tăng cường kiểm tra việc thực khuyến nông Cán khuyến nông thường xuyên đạo, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát đánh giá tiến độ thực khâu kỹ thuật người nông dân Luôn theo dõi sát thực tế sản xuất nhằm hỗ trợ, xử lý kịp thời có vấn đề phát sinh Quan tâm sát đến việc áp dụng kỹ thuật người sản xuất nhằm nâng cao tỷ lệ kiến thức tập huấn vào sản xuất Tránh tình trạng người sản xuất khơng nắm rõ kỹ thuật áp dụng khơng xác, ảnh hưởng đến hiệu thực sản xuất Phân công rõ trách nhiệm cán phụ trách khuyến nông Là biện pháp nhằm cụ thể hóa cơng việc cán bộ, tránh tình trạng ỷ lại, thiếu trách nhiệm với công việc Đồng thời, tạo gắn kết gần gũi cán người sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho người sản xuất trao đổi thông tin, giải thắc mắc cần Có sách đảm bảo lợi ích khuyến khích đội ngũ khuyến nông viên tham gia PTSX nếp hoa vàng Triển khai hiệu đợt phòng diệt chuột bảo vệ nếp hoa vàng cho người nông dân nhiều biện pháp như: đánh mồi quây nilon… 3.5.4.Thực sách hỗ trợ phát triển sản xuất Căn giải pháp: Duy trì sách hỗ trợ nhằm mở rộng sản xuất Giải pháp thực hiện: 76 - Các sách hỗ trợ chi phí giống, phân bón, kỹ thuật cần triển khai nhằm phát triển sản xuất ngày nhiều hộ sản xuất nếp hoa vàng - Chính sách hỗ trợ UBND huyện cần kịp thời hơn, đáp ứng lịch thời vụ - Tăng cường tuyên truyền, thông báo rộng rãi sớm sách hỗ trợ để xã nắm bắt đăng ký sớm, nhận hỗ trợ kịp thời vụ - Xây dựng ruộng điểm có sức thuyết phục, tổ chức tham quan để hộ khác tham khảo, học hỏi áp dụng 3.5.5 Hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm Nếp Hoa vàng Căn giải pháp : Giúp giải khâu tiêu thụ sản phẩm cho hộ sản xuất lúa Nếp Hòa vàng Giải pháp thực hiện: Nâng cao chất lượng sản phẩm mẫu mã nếp hoa vàng Kỹ thuật thu hoạch phới khô tốt giúp tiêu thụ sản phẩm tốt Xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm cho nếp hoa vàng Áp dụng chuẩn từ khâu chọn giống, gieo trồng, thu hoạch, bảo quản nhằm đem lại sản phẩm đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường khó tính Xây dựng mối liên kết nhà, nhà khoa khoa học, nhà nông, nhà doanh nghiệp Nhà nước sản xuất chế biến tiêu thụ nơng sản nói chung nếp hoa vàng nói riêng Thực tốt mối liên kết thúc đẩy sản xuất tiêu thụ nông sản cho nông dân, đảm bảo nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa Định hướng thị trường đầu cung cấp thông tin thị trường cần thiết cho người nông dân Cơ quan khuyến nơng nơi tiếp cận nhiều nguồn thơng tin tốt người sản xuất tạo mối liên kết bốn nhà tiêu thụ sản phẩm cho người dân, hỗ trợ người sản xuất tìm kiếm thị trường đầu góp phần nâng cao tính khả thi tiềm phát triển sản xuất 77 3.5.6 Đầu tư sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất Căn giải pháp: Tạo điều kiện cho hộ sản xuất tham gia thực PTSX nếp hoa vàng điều kiện sản xuất tốt Giải pháp thực Đẩy nhanh cơng tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất nhằm phục vụ cho phát triển sản xuất tập trung với quy mô lớn, vừa thuận tiện cho sản xuất vụ mùa vừa tạo điều kiện phát triển SX nếp hoa vàng Chỉnh trang, hoàn thiện hệ thống kênh mương địa bàn, đặc biệt chân đất hai lúa Nhằm tưới tiêu chủ động cho diện tích SX nếp hoa vàng, góp phần nâng cao hiệu sản xuất Hồn thiện cứng hố hệ thống đường giao thông nội đồng, phục vụ tốt cho trình sản xuất, thu hoạch vận chuyển nếp hoa vàng 78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Phát triển sản xuất Nếp hoa vàng trình tổng hợp, kết hợp yếu tố điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội như: sách, khoa học kỹ thuật, vốn, điều kiện tự nhiên đất đai, khí hậu, người,… nhằm tăng diện tích, xuất, sản lượng Nếp hoa vàng mức tốt Phát triển sản xuất lúa nếp hoa vàng diễn theo hai xu hướng phát triển theo chiều rộng phát triển theo chiều sâu Phát triển sản xuất theo chiều rộng tăng số lượng lao động, khai thác thêm nguồn tài nguyên thiên nhiên, tăng thêm tài sản cố định tài sản lưu động sở kỹ thuật trước Phát triển theo chiều sâu đầu tư thâm canh, nâng cao chất lượng giống, cải tiến quy trình kỹ thuật chăm sóc, chế biến, nâng cao trình độ kỹ thuật hộ nơng dân Định Hóa địa phương có truyền thống sản xuất lúa lâu đời có sản xuất Nếp hoa vàng Sản xuất Nếp hoa vàng Định Hóa thời gian qua có phát triển chậm diện tích, suất ổn định Mặc dù điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội Huyện có đủ yếu tố để mở rộng phát triển sản xuất nếp hoa vàng việc phát triển tiến hành chậm Việc quy hoạch phát triển sản xuất lúa nếp hoa vàng thời gian qua quan tâm đạo Huyện ủy, HĐND-UBND Huyện Phòng NN&PTNT Tuy nhiên nhiều năm khơng có sách hỗ trợ giá giống Nếp hoa vàng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kịp thời tới hộ nông dân tham gia sản xuất Nếp hoa vàng địa bàn Nếp hoa vàng có thương hiệu người nơng dân khơng mặn mà tham gia sản xuất mở rộng diện tích gieo cấy Nếp hoa vàng.Sản xuất nếp hoa vàng tồn số ưu, nhược điểm riêng đánh giá phù hợp với đặc điểm tự nhiên cấu mùa vụ địa phương, đồng thời phù hợp yếu tố kinh tế kỹ thuật Bên cạnh kết đạt được, phát triển sản xuất lúa nếp hoa 79 vàng địa bàn huyện Định Hóa tồn số khó khăn như: Kỹ thuật canh tác chưa thực phù hợp Ngoài phải kể đến nhận thức người dân phát triển vùng nếp hoa vàng thấp; quy mơ sản xuất thấp Sự biến động bất lợi giá bán đầu tác động tiêu cực tới tình hình sản chưa mạnh dạn tham gia chuyển đổi giống mới,kỹ thuật vào sản xuất Để phát triển sản xuất lúa nếp hoa vàng Định Hóa, huyện cần thực giải pháp sau: Quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đầu tư sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm Nếp Hoa vàng, thực sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng cường tuyên truyền nâng cao hiểu biết người dân, tăng cường công tác khuyến nông Kiến nghị 2.1 Đối với người sản xuất Bên cạnh hỗ trợ Nhà nước địa phương hộ phải động, tích cực tìm kiếm hỗ trợ khác cho Cần phải ln tích cực học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt thực tốt quy trình sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến kỹ thuật giống, kỹ thuật sản xuất nhằm đạt hiệu cao; đảm bảo sản phẩm sản xuất có chất lượng tốt, sản phẩm sạch, không bán sản phẩm chất lượng gây uy tín sản phẩm với khách hàng Hình thành Hiệp hội người trồng lúa NCHV đứng cung cấp giống sạch, đầu vào bao tiêu đầu cho người sản xuất đồng thời cầu nối người sản xuất lúa NCHV với Cơ quan quản lý Nhà nước (đặc biệt đăng ký quản lý nhãn hiệu thương hiệu nếp hoa vàng Định Hóa) Thành lập hội, câu lạc hộ sản xuất NCHV nhằm trao đổi, giúp đỡ kỹ thuật, vay vốn nhằm giảm rủi ro, tăng hiệu 80 sản xuất 2.2 Đối với Nhà nước quyền địa phương Nhà nước cần có chương trình phổ biến thông tin tiến giống kỹ thuật trồng chăm sóc lúa nói chung lúa NCHV nói tiếng để người dân có điều kiện tiếp cận nhiều nguồn thông tin mới, khoa học kỹ thuật công nghệ phục vụ cho sản xuất Các quan nông nghiệp, khuyến nông quan tâm ké hoạch mở lớp tập huấn cho nông dân nhằm trang bị đầy đủ chuẩn xác kỹ thuật cho nơng dân Ngân hàng nơng nghiệp, ngân hàng sách xã hội xây dựng sách vay vốn trung dài hạn với lãi suất thấp cho hộ nông dân Hội nông dân, Hội phụ nữ tổ chức khác đảm bảo vốn vay cho nơng dân hình thức tín chấp Có chế độ ưu đãi người làm công tác chuyển giao tiến KHKT Khuyến khích cán có trình độ cao địa phương công tác Nhà nước cần có sách hỗ trợ người dân mặt pháp lý, quy trình thực tài Hỗ trợ nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu, hướng tới xuất Với địa phương: huyện Định Hóa cần có sách ưu tiên cho phát triển lúa NCHV tạo điều kiện vốn vay cho người dân, cung ứng đầy đủ, kịp thời giống loại vật tư phục vụ sản xuất, quản lý chặt chẽ chất lượng giống đưa vào sản xuất Tổ chức tốt lớp tập huấn kỹ thuật cho hộ sản xuất nhiều hình thức để phổ biến rộng rãi quy trình kỹ thuật tiến ứng dụng thực tiễn sản xuất lúa NCHV địa phương Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ vật tư, giống, thủy lợi, BVTV, mạng lưới khuyến nông đến xã nhằm đưa tiến KHKT vào sản xuất đáp ứng điều kiện sản xuất hộ 2.3.Đối với quan liên quan Các nhà khoa học doanh nghiệp hợp tác với nhau, tìm hiểu 81 bệnh hại cho lúa NCHV, từ đưa cách phòng bệnh loại thuốc đặc trị cho lúa NCHV Định Hóa Hồn thành cơng tác chọn lọc nguồn gen, nguồn giống chất lượng tốt bệnh, thích nghi với điều kiện sinh thái vùng Cung ứng cho người dân giống có suất ổn định chất lượng cao Các doanh nghiệp tổ chức đơn vị đầu mối thực dịch vụ cung ứng giống vật tư kỹ thuật, dịch vụ nông nghiệp 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO I.Tài liệu tiếng việt Nguyễn Thị Minh An (2006) Giáo trình Quản trị sản xuất Học viện cơng nghệ bưu viễn thơng, Hà Nội Ngọc Ánh (2013) Những mơ hình cánh đồng mẫu lớn trồng lúa đặc sản Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2015) Thông tư số 13/2015/TTBNNPTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục cơng nhận tiến kỹ thuật công nghệ ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Hà Nội, 25 tháng năm 2015 Bùi Bá Bổng (2015) Câu chuyện lúa thơm Thái Bá Cẩn (1989) “Một số suy nghĩ quan điểm phương pháp đánh giá hiệu kinh tế điều kiện nước ta” Tạp chí Tài chính, 11 tr 5-7 CASRAD (2018) Báo cáo dự án Nếp hoa vàng Định Hóa năm 2018 Cục thống kê Thái Nguyên (2018) Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2018 Đinh Dĩnh (1970) Bón phân cho lúa Nghiên cứu lúa nước - Tập NXB Khoa học, Hà Nội Phạm Thị Mỹ Dung (1996) Phân tích kinh tế Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 10.Trần Văn Đức cs (2006) Giáo trình kinh tế vi mô Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 11.Phạm Ninh Hải (2010) Kỹ thuật canh tác nếp hoa vàng Kinh Môn 12.Phạm Ninh Hải (2013) Nghiên cứu xây dựng thương hiệu gạo nếp hoa vàng huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Luận văn thạc sĩ, Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội 13 Vũ Hoàng (2014) Đầu tư phát triển sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 14 Khuyến nông Hà Nội (2014) Hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy giống lúa nếp hoa vàng 83 15.Đinh Văn Lữ (1978) Giáo trình lúa Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 16.Nguyễn Thị Quỳnh Mai (2016) Phát triển sản xuất vải chín sớm Phúc Hòa địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Học viện Nông nghiệp Việt Nam 17.Lê Thủy Ngân (2012) Nghiên cứu mối liên kết kinh tế sản xuất tiêu thụ mía nguyên liệu hộ nông dân xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An Khóa luận tốt nghiệp, Học viện nông nghiệp Việt Nam 18.Phạm Công Nghiệp (2014) Một số vấn đề thương hiệu Nếp hoa vang Đơng Triều 19.Phòng nơng nghiệp phát triển nơng thơn Huyện Định Hóa (2018) Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng Nếp hoa vàng 2018 20.Vũ Thị Ngọc Phùng (2007) Kinh tế phát triển NXB Thống kê, Hà Nội 21.Sở Khoa học công nghệ Hải Dương (2010) Kỹ thuật chọn giống lúa khoẻ cho đồng ruộng 22.Trần Thúc Sơn Đặng Văn Hiến (1995) Xác định lượng phân bón thích hợp bón cho lúa đất phù sa sơng Hồng để có suất cao hiệu kinh tế NXB Nông nghiệp, Hà Nội 23.Bùi Thuỷ (2014) Mơ hình trồng nếp hoa vàng cho suất cao 24.Đinh Huyền Trang (2015) Nghiên cứu phát triển sản xuất Nếp hoa vàng huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Khóa luận tốt nghiệp, Học viện nơng nghiệp Việt Nam 25 Đào Thế Tuấn (1970) Sinh lý ruộng lúa suất cao NXB KHKT, Hà Nội 26.Đào Thế Tuấn (1980) Sinh lý suất lúa Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp, NXB Nôngnghiệp, Hà Nội 27.Minh Tuấn (2012) Gạo bụi đỏ Hồng Dân: Đặc sản vùng đất phèn II.Tài liệu tiếng anh 28 Raaman Weitz – Rehovot (1995) Integrated Rural Development, Israel, pp.4-20 29.World Bank ( 1992) Governance and development, pp 10-12 ... thực trạng phát triển sản xuất lúa nếp hoa vàng huyện diễn nào? Đâu tiềm hạn chế phát triển? Nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển sản xuất lúa nếp hoa vàng huyện? Và làm để lúa nếp hoa vàng huyện. .. ảnh hưởng đến phát triển sản xuất lúa nếp hoa vàng địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất lúa nếp hoa vàng huyện Định Hóa giai đoạn... trưởng phát triển kinh tế bền vững quốc gia 1.1.2 Phát triển sản xuất lúa nếp hoa vàng 1.1.2.1.Khái quát chung lúa nếp hoa vàng Nếp hoa vàng, có gọi nếp ả hay nếp hoa vàng, giống lúa nếp truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, (Luận văn thạc sĩ) Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn