Vận dụng mô hình VESTED trong dạy học sinh học 10 trung học phổ thông

127 43 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2020, 11:05

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ BÍCH DẬU VẬN DỤNG MƠ HÌNH VESTED TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC HÀ NỘI – 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ BÍCH DẬU VẬN DỤNG MƠ HÌNH VESTED TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN SINH HỌC Mã số: 8.14.01.11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Thị Phƣợng HÀ NỘI – 2020 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy, cô giáo Trƣờng Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội giảng dạy, bảo cho tác giả suốt thời gian vừa qua Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến thầy, cô phòng tƣ liệu trƣờng Đại học Giáo Dục, Trung tâm thông tin thƣ viện Đại học Quốc Gia Hà Nội tạo điều kiện cho tác giả trình tìm kiếm tƣ liệu Xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, thầy cô giáo môn Sinh học – Trƣờng THPT Ban Mai học sinh tạo điều kiện cho tác giả đƣợc thực nghiệm sƣ phạm để hồn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Lê Thị Phƣợng, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tác giả suốt trình làm luận văn Cảm ơn giúp đỡ, dạy tận tình cho em trình làm luận văn Nghiên cứu thu đƣợc số kết bƣớc đầu, cố gắng nhƣng hẳn không tránh khỏi mặt hạn chế Rất mong đƣợc góp ý nhà khoa học, thầy giáo anh/chị học viên Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày……tháng……năm…… Tác giả (Ký tên) Nguyễn Thị Bích Dậu i D NH MỤC CÁC CH Từ viết tắt VIẾT TẮT Tên đầy đủ ĐC Đối chứng GV Giáo viên HS Học sinh NXB Nhà xuất PPDH Phƣơng pháp dạy học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thơng TB Trung bình TN Thực nghiệm View, Experience, VESTED Speaking, Transform, Extend, Deliver ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học .4 Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .5 Phƣơng pháp nghiên cứu .5 Những đóng góp đề tài Cấu trúc khóa luận .6 CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Lịch sử nghiên cứu 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Trong nƣớc 1.2 Cơ sở lý luận đề tài 1.2.1 Năng lực dạy học phát triển lực .9 1.2.2 Mơ hình dạy học VESTED 14 1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài .23 1.3.1 Thực trạng sử dụng phƣơng pháp dạy học Sinh học 10 Trung học phổ thông .23 1.3.2 Thực trạng lực Sinh học dạy học Sinh học 10 học sinh Trung học phổ thông .25 Tiểu kết chƣơng 30 CHƢƠNG VẬN DỤNG MƠ HÌNH VESTED TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 31 2.1 Phân tích nội dung Sinh học 10 Trung học phổ thông 31 2.2 Chuẩn kiến thức, kỹ phần Sinh học 10 Trung học phổ thông .33 2.3 Vận dụng mơ hình VESTED dạy học Sinh học 10 Trung học phổ thông 35 2.3.1 Nguyên tắc thiết kế tổ chức dạy học theo mơ hình VESTED 35 iii 2.3.2 Xây dựng quy trình thiết kế hoạt động dạy học theo mơ hình VESTED 35 2.3.3 Đề xuất nội dung Sinh học 10 vận dụng mơ hình VESTED 42 2.3.4 Thiết kế số học theo mơ hình VESTED nội dung Sinh học 10 43 2.3.5 Xây dựng quy trình tổ chức dạy học theo mơ hình VESTED .75 Tiểu kết chƣơng 78 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 79 3.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm .79 3.2 Nội dung thực nghiệm 79 3.2.1 Tổ chức dạy học theo mơ hình VESTED 79 3.2.2 Đánh giá hiệu mô hình 79 3.3 Phƣơng pháp thực nghiệm 79 3.3.1 Chọn lớp thực nghiệm 79 3.3.2 Phƣơng pháp thực nghiệm 79 3.4 Quá trình thực nghiệm sƣ phạm .80 3.4.1 Tổ chức dạy học theo mơ hình VESTED 80 3.4.2 Đánh giá hiệu mơ hình VESTED 80 3.5 Kết thực nghiệm 80 3.5.1 Mức độ yêu thích học sinh sau học theo mơ hình VESTED 80 3.5.2 Kết đánh giá lực học sinh sau học theo mơ hình VESTED 80 Tiểu kết chƣơng 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC iv D NH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Bảng 1.1 Các thành tố lực Sinh học 12 Bảng 1.2 Kết nghiên cứu hiệu PPDH 14 Bảng 1.3 bƣớc mơ hình VESTED dạy học 15 Bảng 1.4 Bảng gợi ý hoạt động tƣơng ứng bƣớc mơ hình VESTED 17 Bảng 1.5 Thực trạng học tập môn Sinh học THPT 25 Bảng 1.6 Thực trạng lực Sinh học HS dạy học Sinh học 10 THPT 27 Bảng 1.7 Chuẩn kiến thức, kỹ phần Sinh học 10 THPT 33 Bảng 2.1 Các nội dung Sinh học 10 vận dụng mơ hình VESTED 42 Bảng 2.2 Mơ hình VESTED Các cấp tổ chức giới sống 43 Bảng 2.3 Mơ hình VESTED Các giới sinh vật 45 Bảng 2.4 Mơ hình VESTED Cacbohidrat lipit 47 Bảng 2.5 Mơ hình VESTED Protein 48 Bảng 2.6 Mơ hình VESTED chủ đề Cấu trúc tế bào 49 Bảng 2.7 Mơ hình VESTED Vận chuyển chất qua màng sinh chất 50 Bảng 2.8 Mơ hình VESTED Enzim vai trò enzim q trình chuyển hố vật chất 51 Bảng 2.9 Mơ hình VESTED chủ đề Phân bào 52 Bảng 2.10 Mơ hình VESTED Quá trình tổng hợp phân giải chất 53 Bảng 2.11 Mơ hình VESTED Các yếu tố ảnh hƣởng đến sinh trƣởng vi sinh vật 54 Bảng 2.12 Mơ hình VESTED Cấu trúc loại virut 55 Bảng 3.1 Kết đánh giá lực Sinh học HS sau học theo mơ hình VESTED 81 Bảng 3.2 Kết đánh giá lực Sinh học HS lớp ĐC 86 Bảng 3.3 Bảng tần xuất điểm kiếm tra sau TN 91 Bảng 3.4 Các tham số đặc trƣng 93 Sơ đồ 2.1 Quy trình thiết kế nội dung dạy học theo mơ hình VESTED 35 Sơ đồ 2.2 Quy trình tổ chức dạy học theo mơ hình VESTED 75 Biểu đồ 3.1 Phân bố điểm lớp TN ĐC kiểm tra số 92 Biểu đồ 3.2 Phân bố điểm lớp TN ĐC kiểm tra số 92 Biểu đồ 3.3 Điểm trung bình lớp TN lớp ĐC kiểm tra số số 93 v MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Xuất phát từ yêu cầu đổi giáo dục giai đoạn Để bắt kịp với xu phát triển giới, chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 nhấn mạnh phấn đấu đến năm 2020 nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp đại; nâng cao vị Việt Nam trƣờng quốc tế; tạo tiền đề vững để phát triển cao giai đoạn sau Nhận thức đánh giá đƣợc tầm quan trọng giáo dục phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc “giáo dục vừa mục tiêu vừa động lực để phát triển kinh tế - xã hội”, Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Giáo dục đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nƣớc xây dựng văn hóa ngƣời Việt Nam” Trƣớc yêu cầu cấp thiết đổi giáo dục, ngày 04/11/2013, Tổng bí thƣ Nguyễn Phú Trọng kí ban hành nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành trung ƣơng khóa XI (nghị số 29-NQ/TW) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Trong Nghị có nhấn mạnh chuyển q trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất ngƣời học, dạy học gắn với thực tiễn sống Trong Chƣơng trình Giáo dục phổ thông tổng thể ban hành tháng 12 năm 2018, Bộ Giáo Dục đƣa 10 lực cần hình thành cho HS bao gồm: lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo, lực ngơn ngữ, lực tính tốn, lực tìm hiểu tự nhiên xã hội, lực công nghệ, lực tin học, lực thẩm mỹ, lực thể chất Với mơn Sinh học có nhóm lực chính: lực nhận thức kiến thức mơn Sinh học, lực nghiên cứu khoa học, lực thực địa, lực thực phòng thí nghiệm cần phải hình thành phát triển cho HS [4] Trong thời gian vừa qua, trƣớc yêu cầu đổi giáo dục có nhiều cơng trình nghiên cứu đổi phƣơng pháp, chƣơng trình nội dung dạy học nhằm phát triển toàn diện phẩm chất lực cho HS Một số phƣơng pháp đƣợc áp dụng, nhiên chất lƣợng giáo dục nhà trƣờng nói chung trƣờng THPT nói riêng chƣa đáp ứng cách toàn diện yêu cầu đổi giáo dục 1.2 Xuất phát từ ưu điểm mơ hình VESTED dạy học phát triển lực cho học sinh Kỉ nguyên mà sống kỉ nguyên tri thức thơng tin.Với đổi phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ làm cho khối lƣợng thông tin tăng nhanh, nội dung phức tạp có giá trị khơng dài Nhƣ vậy, PPDH hƣớng tới mục tiêu cung cấp kiến thức, kĩ (thông tin) ln lạc hậu với thời đại Là GV dạy mơn Khoa học tự nhiên thời kì đổi nhƣ vũ bão này, cần thay đổi PPDH để giúp HS chiếm lĩnh lấy tri thức trình tự học, để tự tin hội nhập quốc tế Vì vậy, việc áp dụng PPDH tích cực cần thiết Mỗi phƣơng pháp có điểm mạnh riêng, kết hợp hài hòa chúng lại trở thành công cụ vạn cho ngƣời dạy VESTED mơ hình dạy học có nhiều ƣu điểm VESTED coi mơ hình cốt lõi “Giáo dục trải nghiệm” Đây mơ hình dạy học dựa tảng nghiên cứu (research based learning), HS đƣợc học tập, nghiên cứu đem lại đa dạng sức mạnh cho lĩnh vực học tập em Ở mơ hình ngƣời GV phải học cách đáp ứng nhu cầu học tập HS mà phải cung cấp thêm thách thức nhằm phát huy tối đa lực HS VESTED mơ hình dạy học gồm bƣớc tƣơng ứng: V – View, E – Experience, S – Speaking, T – Transform, E – Extend, D – Deliver Mơ hình nhƣ bao trọn PPDH kĩ thuật dạy học tích cực (Bàn tay nặn bột, dự án, nhóm, KLW, Thinkpair- share, đóng vai, giải tình huống, sơ đồ tƣ duy…) phát huy tối đa lực tƣ duy, lực thực hành, lực tự học; lực giải vấn đề sáng tạo, lực thẩm mỹ, lực thể chất, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực tính tốn lực cơng nghệ thơng tin truyền thơng cho HS Mơ hình VESTED đƣợc áp dụng số nƣớc phát triển nhƣ Anh, Mỹ, Đức,… số trƣởng quốc tế Việt Nam Tại trƣờng THCS Ban Mai, mơ hình VESTED đƣợc áp dụng đem lại hiệu cao, HS hứng thú với học Chính ƣu điểm hiệu trực tiếp mơ hình này, nhiều GV mong muốn mơ hình đƣợc nghiên cứu kĩ lƣỡng, hoàn thiện áp dụng khối THPT đặc biệt mơn Sinh học, mơn có chất khoa học trải nghiệm 1.3 Xuất phát từ đặc điểm kiến thức Sinh học 10 Trung học phổ thơng Chƣơng trình Sinh học 10 có nội dung gồm phần nhƣ sau: Phần với nội dung giới thiệu khái quát trình bày đặc điểm chung cấp tổ chức sống sinh giới từ thấp đến cao Phần hai với nội dung kiến thức giới thiệu thành phần hóa học cấu trúc tế bào (chƣơng I chƣơng II), đến chuyển hóa vật chất lƣợng tế bào (chƣơng III) phân chia tế bào (chƣơng IV) Phần ba cung cấp kiến thức cho HS đặc điểm, q trình chuyển hố vật chất – lƣợng vi sinh vật ứng dụng chúng (chƣơng I, II) Nhƣ kiến thức Sinh học 10 đƣợc bố trí theo cấu trúc hệ thống, nội dung kiến thức phần đƣợc trình bày mạch lạc logic với nhau, từ chung đến riêng Nội dung Sinh học 10 phù hợp để tổ chức dạy – học thực hành Bên cạnh đó, Sinh học 10 gắn liền với thực tế đời sống, áp dụng giải thích tƣợng thực tế tế bào, vi khuẩn virut có ứng dụng cao đời sống, sản xuất, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trƣờng Khi dạy Sinh học 10, GV kết hợp tổ chức hoạt động, hình thức dạy học nhƣ nhiều PPDH đa dạng Do thuận lợi vận dụng VESTED dạy học để hình thành phát triển lực cho HS 1.4 Xuất phát từ thực trạng dạy học Sinh học 10 trường Trung học phổ thông Nội dung kiến thức Sinh học 10 tập trung nhiều cấu trúc hoạt động chuyển hóa tế bào, trừu tƣợng Khi dạy học cần có phối hợp nhiều phƣơng pháp hình thức dạy học đặc biệt phƣơng pháp trực quan phƣơng pháp thực hành để HS dễ hình dung Đặc biệt nội dung kiến thức phần, chƣơng logic, kết nối với nên dạy học GV cần ý đến tính hệ thống Kiến thức Sinh học 10 thú vị với nhiều ứng dụng đời sống, sản xuất, bảo vệ sức khỏe môi trƣờng Tuy nhiên, thực tế dạy học nhiều trƣờng tập trung dạy lí thuyết tách rời với đời sống thực tế mơn Sinh học 10 thiếu tính hấp dẫn, chƣa tạo đƣợc hứng thú học tập cho HS Mặt khác, - Nhận chỉnh sửa đƣợc điểm sai; đƣa đƣợc nhận định có tính phê phán liên quan tới chủ đề thảo luận - Tìm đƣợc từ khố, sử dụng đƣợc thuật ngữ khoa học, kết nối đƣợc thơng tin theo logic có ý nghĩa, lập đƣợc dàn ý đọc trình bày văn khoa học; sử dụng đƣợc hình thức ngơn ngữ biểu đạt khác - Đề xuất vấn đề liên quan đến giới sống: đặt đƣợc câu hỏi liên quan đến vấn đề; phân tích đƣợc bối cảnh để đề xuất vấn đề; dùng ngơn ngữ Tìm tòi khám biểu đạt đƣợc vấn đề đề phá giới xuất tự nhiên/thế - Đƣa phán đoán xây giới sống dựng giả thuyết: phân tích đƣợc vấn đề để nêu đƣợc phán đoán; xây dựng phát biểu đƣợc giả thuyết nghiên cứu - Lập kế hoạch thực hiện: xây dựng đƣợc khung logic nội dung nghiên cứu; lựa chọn đƣợc phƣơng pháp thích hợp (quan sát, thực nghiệm, điều tra, vấn, hồi cứu tƣ liệu….); lập đƣợc kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu - Thực kế hoạch: thu thập, lƣu giữ đƣợc liệu từ kết tổng quan, thực nghiệm, điều tra; đánh giá đƣợc kết dựa phân tích, xử lí liẹu tham số thống kê đơn giản; so sánh đƣợc kết với giả thuyết, giải thích, rút kết luận điều chỉnh (nếu cần); đề xuất đƣợc ý kiến khuyến nghị vận dụng kết nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu tiếp - Viết, trình bày báo cáo thảo luận: sử dụng đƣợc ngơn ngữ, hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng để biểu đạt trình kết nghiên cứu; viết đƣợc báo cáo nghiên cứu; hợp tác đƣợc với đối tác thái độ lắng nghe tích cực tơn trọng quan điểm, ý kiến đánh giá ngƣời khác đƣa để tiếp thu tích cực giải trình, phản biện, bảo vệ kết nghiên cứu cách thuyết phục - Giải thích thực tiễn: giải thích, đánh giá đƣợc tƣợng thƣờng gặp tự nhiên đời sống, tác động chúng đến phát Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên/sinh học vào thực tiễn triển bền vững; giải thích, đánh giá, phản biện đƣợc số mơ hình cơng nghệ mức độ phù hợp - Có hành vi, thái độ thích hợp: đề xuất, thực đƣợc số giải pháp để bảo vệ sức khoẻ thân, gia đình cộng đồng; bảo vệ thiên nhiên, mơi trƣờng, thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Cảm ơn con! PHỤ LỤC Đề kiểm tra số ĐỀ KIỂM TR SỐ - Sinh học 10 Thời gian: 45 phút Khoanh vào phương án trả lời Câu Cacbonhiđrat tên gọi dùng để nhóm chất sau đây? A Đƣờng B Mỡ C Đạm D Chất hữu Câu Các nguyên tố hoá học cấu tạo Cacbonhiđrat là: A Cacbon hidrơ C Ơxi cacbon B Hidrô ôxi D Cacbon, hidrô ôxi Câu Thuật ngữ dƣới bao gồm thuật ngữ lại? A Đƣờng đơn B Đƣờng đơi C.Đƣờng đa D Cacbonhidrat C Pentôzơ D Mantôzơ C.Pentôzơ D Mantôzơ Câu Đƣờng đơn đƣợc gọi là: A Mơnơsaccarit B Frutôzơ Câu Đƣờng Fructôzơ : A Glicôzơ B.Fructôzơ Câu Đƣờng Fructơzơ là: A Một loại axít béo c Một đisaccarit B Đƣờng Hêxôzơ d Một loại Pôlisaccarit Câu Hợp chất sau có đơn vị cấu trúc Glucôzơ A Mantôzơ B.Phôtpholipit C Lipit đơn giản D Pentôzơ Câu Chất sau thuộc loại đƣờng Pentôzơ A Ribôzơ fructôzơ C Ribôzơ đêôxiribôzơ B Glucôzơ đêôxiribôzơ D Fructôzơ Glucôzơ Câu Đƣờng sau không thuộc loại hexôzơ là: A Glucôzơ B Fructôzơ C Galactôzơ D Tinh bột Câu 10 Chất dƣới thuộc loại đƣờng Pôlisaccarit A Mantôzơ B Tinh bột C.Điaccarit D.Hêxôzơ Câu 11 Sắp xếp sau theo thứ tự chất đƣờng từ đơn giản đến phức tạp? A Đisaccarit, mônôsaccarit, Pôlisaccarit C.Pôlisaccarit, mônôsaccarit, Đisaccarit B Mônôsaccarit, Điaccarit, Pôlisaccarit D.Mônôsaccarit, Pôlisaccarit, Điaccarit Câu 12 Loại đƣờng sau khơng nhóm với chất lại? A Pentơzơ B Glucơzơ C Mantơzơ D Fructôzơ C Đƣờng phức D Đƣờng trái Câu 13 Fructơzơ thuộc loại: A Đƣờng mía B Đƣờng sữa Câu 14 Đƣờng mía hai phân tử đƣờng sau kết hợp lại ? A Glucôzơ fructôzơ C Galactôzơ tinh bột B Xenlucôzơ galactôzơ D Tinh bột mantôzơ Câu 15 Khi phân giải phân tử đƣờng factơzơ , thu đƣợc kết sau đây? A Hai phân tử đƣờng glucôzơ C Hai phân tử đƣờng pentôzơ B Một phân tử glucôzơ 1phân tử galactôzơ D Hai phân tử đƣờng galactôzơ Câu 16 Chất sau đƣợc xếp vào nhóm đƣờng pơlisaccarit là: A Tinh bột B.Xenlucôzơ C Glicôgen D Cả chất Câu 17 Chất dƣới không đƣợc cấu tạo từ Glucôzơ là: A Glicôgen B Tinh bột C Fructôzơ D Mantôzơ Câu 18 Hai phân tử đƣờng đơn liên kết tạo phân tử đƣờng đôi loại liên kết sau ? A Liên kết peptit C Liên kết glicơzit B Liên kết hố trị D Liên kết hiđrơ Câu 19 Nhóm chất sau chất đƣờng có chứa nguyên tử cacbon? A Glucôzơ, Fructôzơ, Pentôzơ C Galactôzơ, Xenlucôzơ, Tinh bột B Fructôzơ, Galactôzơ, Glucôzơ D Tinh bột, lactôzơ, Pentôzơ Câu 20 Phát biểu sau có nơi dung ? A Glucôzơ thuộc loại pôlisaccarit B Glicôgen đƣờng mônôsaccarit C Đƣờng mơnơsaccarit có cấu trúc phức tạp đƣờng đisaccarit D Galactơzơ, đƣợc gọi đƣờng sữa Câu 21 Trong cấu tạo tế bào, xenlulơzơ có tập trung : A Chất nguyên sinh B Thành tế bào C Nhân tế bào D Màng nhân Câu 22 Chức chủ yếu đƣờng glucôzơ là: A Tham gia cấu tạo thành tế bào B Cung cấp lƣợng cho hoạt động tế bào C Tham gia cấu tạo nhiễm sắc thể D Là thành phần phân tử ADN Câu 23 Lipit chất có đặc tính A Tan nƣớc C Khơng tan nƣớc B Tan nhiều nƣớc D Có lực mạnh với nƣớc Câu 24 Chất sau hoà tan đƣợc lipit? A Nƣớc B Rƣợu C Benzen D Cả chất nêu Câu 25 Thành phần cấu tạo lipit là: A Axít béo rƣợu C Đƣờng rƣợu B Gliêrol đƣờng D Axit béo Gliêrol Câu 26 Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên lipit là: A Cacbon, hidrơ, ơxi C Ơxi, nitơ, hidrô B Nitơ, hidrô, cacbon D Hidrô, ôxi, photpho Câu 27 Phát biểu sau có nội dung là: A Trong mỡ chứa nhiều axít béo no C Trong mỡ có chứa 1glixêrol axit béo B Phân tử dầu có chứa 1glixêrol D Dầu hồ tan khơng giới hạn nƣớc Câu 28 Photpholipit có chức chủ yếu là: A Tham gia cấu tạo nhân tế bào C Là thành phần máu động vật B Là thành phần cấu tạo màng tế bào D Cấu tạo nên chất diệp lục Câu 29 Chất dƣới tham gia cấu tạo hoocmôn là: A Stêroit B Phôtpholipit C Triglixêric D Mỡ Câu 30 Chất dƣới lipit là: A Côlestêron B Sáp C Hoocmon ostrôgen D Xenlulôzơ PHỤ LỤC Đề kiểm tra số ĐỀ KIỂM TR SỐ - Sinh học 10 Thời gian: 45 phút Khoang vào phương án trả lời Câu Những chất qua lớp phơtpholipit kép màng tế bào (màng sinh chất) nhờ khuyếch tán A chất tan lipít B chất có kích thƣớc nhỏ khơng tích điện khơng phân cực C Các đại phân tử protein có kích thƣớc lớn D A B Câu Các đại phân tử nhƣ prơtêin qua màng tế bào cách A xuất bào, ẩm bào hay thực bào B xuất bào, ẩm bào, thực bào, khuếch tán C xuất bào, ẩm bào, khuếch tán D ẩm bào, thực bào, khuếch tán Câu Các ion qua màng tế bào cách A khuyếch tán qua kênh Prơtein (theo chiều Gradien nồng độ) B vận chuyển (chủ động) qua kênh Prôtein ngƣợc chiều Gradien nồng độ C nhờ khuyếch tán theo tƣợng vật lý D A B Câu Các prôtêin đƣợc vận chuyển từ nơi tổng hợp tới màng tế bào A chuyển động tế bào chất B túi tiết C phức hợp prôtêin - cacbonhiđrat mang tín hiệu dẫn đƣờng cytosol D thành phần xƣơng tế bào Câu Kiểu vận chuyển chất vào tế bào biến dạng màng sinh chất A vận chuyển thụ động B vận chuyển chủ động C xuất nhập bào D khuếch tán trực tiếp Câu Trong phƣơng thức vận chuyển thụ động, chất tan đƣợc khuếch tán qua màng tế bào phụ thuộc vào A đặc điểm chất tan B chênh lệch nồng độ chất tan màng tế bào C đặc điểm màng tế bào kích thƣớc lỗ màng D nguồn lƣợng đƣợc dự trữ tế bào Câu Nếu môi trƣờng bên ngồi có nồng độ chất tan lớn nồng độ chất tan có tế bào mơi trƣờng đƣợc gọi mơi trƣờng A ƣu trƣơng B đẳng trƣơng C nhƣợc trƣơng D bão hoà Câu Nồng độ chất tan tế bào hồng cầu khoảng 2% Đƣờng saccarôzơ qua màng, nhƣng nƣớc urê qua đƣợc Thẩm thấu làm cho tế bào hồng cầu co lại nhiều ngập dung dịch A saccrôzơ ƣu trƣơng B saccrôzơ nhƣợc trƣơng C urê ƣu trƣơng D urê nhƣợc trƣơng Câu Xuất bào q trình có đặc điểm Đƣa vào tế bào chất cần thiết Có tham gia máy gongi nhằm tiết chất Đƣa khỏi tế bào chất tiết hay chất cặn bã, thƣờng xảy tế bào mô tiết Đƣa tế bào ion thừa Số đặc điểm đúng: A B Câu 10 Thực bào có đặc điểm sau: Chất tan có kích thƣớc lớn C D Kích thƣớc lớn bé Chất tan màng sinh chất tế bào Chất tan qua màng sinh chất vào tế bào Chất tan trạng thái rắn Chất tan trạng thái lỏng Số đặc điểm A B C D Câu 11 Xuất nhập bào có đặc điểm chung nào? Chất tan qua màng có kích thƣớc lớn Đều có biến dạng màng sinh chất Đều cần đƣợc cung cấp lƣợng Chất tan vật thể trạng thái rắn Đáp án đúng: A 2, B 1, 2, C 2, 3, D 1, 2, 3, Cho mơi trƣờng có nồng độ chất tan sau đây: Dung dịch NaCl 0, 09% Dung dịch NaCl 0, 07% Dung dịch 0,12% Nƣớc cất Biết nồng độ huyết tƣơng chứa tế bào hồng cầu ngƣời 0,9% Trả lời câu hỏi từ 12 đến 16 với kiện Câu 12 Hồng cầu bị co lại môi trƣờng nào? A B C D C D Câu 13 Hồng cầu bị vỡ môi trƣờng nào? A B Câu 14 Hồng cầu giữ nguyên hình dạng, kích thƣớc mơi trƣờng A B C D Câu 15 Khi truyền dịch cho bệnh nhân bị nƣớc, ngƣời ta sử dụng dung dịch môi trƣờng nào? A B hoặc C D Câu 16 Vật chất đƣợc vận chuyển qua màng tế bào thƣờng dạng sau đây? A Hoà tan dung mơi C Dạng khí B Dạng tinh thể rắn D Dạng tinh thể rắn Câu 17 Sự thẩm thấu là: A Sự di chuyển phân tử chất tan qua màng B Sự khuếch tán phân tử đƣờng qua màng C Sự di chuyển ion qua màng D Sự khuếch tán phân tử nƣớc qua màng Câu 18 Đặc điểm vận chuyển chất qua màng tế bào khuếch tán là: A Chỉ xảy với phân tử có đƣờng kính lớn đƣờng kính lỗ màng B Chất ln vận chuyển từ nơi có nhƣợc trƣơng sang nơi ƣu trƣơng C Là hình thức vận chuyển có tế bào thực vật D Dựa vào chênh lệch nồng độ chất ngồi màng Câu 19 Câu có nội dung sau là: A Vật chất thể chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao B Sự vận chuyển chủ động tế bào cần đƣợc cung cấp lƣợng C Sự khuếch tán hình thức vận chuyển chủ động D Vận chuyển tích cực thẩm thấu Câu 20 Nguồn lƣợng sau trực tiếp cung cấp cho trình vận chuyển chất chủ động thể sống? A ATP B ADP C AMP D Cả chất Câu 21 Sự vận chuyển chất dinh dƣỡng sau q trình tiêu hố qua lông ruột vào máu ngƣời theo cách sau đây? A Vận chuyển khuếch tán B Vận chuyển thụ động C Vận chuyển tích cực D Vận chuyển thụ động vận chuyển chủ động Câu 22 Vận chuyển chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao chế: A Thẩm thấu B Chủ động C Khuếch tán D Thụ động Câu 23 Hình thức vận chuyển chất dƣới có biến dạng màng sinh chất là: A Khuếch tán B Thực bào C Thụ động D Tích cực Câu 24 Điều dƣới nói vận chuyển thụ động chất qua màng tế bào là: A Cần có lƣợng cung cấp cho q trình vận chuyển B Chất đƣợc vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao C Tuân thủ theo qui luật khuếch tán D Chỉ xảy động vật không xảy thực vật Câu 25 Khi ngâm rau muống nƣớc muối, để khoảng 10 phút ta thấy hiên tƣợng gì? Giải thích? A Lá rau tƣơi hơn, nƣớc muối môi trƣờng ƣu trƣơng, nƣớc thẩm thấu vào tế bào rau muống B Lá rau tƣơi hơn, nƣớc muối môi trƣờng nhƣợc trƣơng, nƣớc thẩm thấu vào tế bào rau muống C Lá rau muống héo, nƣớc muối mơi trƣờng ƣu trƣơng, nƣớc thẩm thấu từ tế bào D Là rau muống héo, nƣớc muối mơi trƣờng nhƣợc trƣơng, nƣớc thẩm thấu từ tế bào Câu 26 Mệnh đề sai nói ảnh hƣởng yếu tố đến tốc độ khuếch tán chất A Các chất khơng phân cực, có kích thƣớc lớn dễ dàng khuếch tán qua lớp photpholpit B Các chất phân cực, có kích thƣớc nhỏ dễ dàng khuếch tán qua lớp photpholipit C Các chất phân cực có kích thƣớc vừa phải dễ dàng khuếch tán qua lớp photpholipit D Các chất khơng phân cực, có kích thƣớc nhỏ dễ dàng khuếch tán qua lớp photpholipit Câu 27 Chất sau có khả khuếch tán trực tiếp qua màng sinh chất? A Nƣớc B Đƣờng C Dầu D Protein Câu 28 Chất sau vận chuyển qua màng sinh chất dễ dàng nhất? A O2 B Dấm C Muối D Đƣờng Câu 29 Đâu khơng phải hình thức vận chuyển chất qua màng sinh chất? A Nhập bào B Xuất bào C Thụ động D Phân bào Câu 30 Tốc độ khuếch tán chất qua màng sinh chất không phụ thuộc vào? A Chênh lệch nồng độ bên bên ngồi tế bào B Kích thƣớc chất vận chuyển C Nhiệt độ D Số lƣợng tế bào PHỤ LỤC Ảnh thực nghiệm Hình Ảnh chụp HS xem clip “Tiến hố hố học gì? bước VIEW Hình Hình ảnh HS lớp TN Hình Hình ảnh HS hoạt động trải nghiệm bước EXPERIENCE Hình ảnh Hình ảnh HS hoạt động trải nghiệm bước EXPERIENCE Hình Hình ảnh HS hoạt động bước SPEAKING Hình Hình ảnh HS hoạt động bước SPEAKING ... CHƢƠNG VẬN DỤNG MƠ HÌNH VESTED TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 31 2.1 Phân tích nội dung Sinh học 10 Trung học phổ thông 31 2.2 Chuẩn kiến thức, kỹ phần Sinh học 10 Trung. .. .23 1.3.1 Thực trạng sử dụng phƣơng pháp dạy học Sinh học 10 Trung học phổ thông .23 1.3.2 Thực trạng lực Sinh học dạy học Sinh học 10 học sinh Trung học phổ thông .25 Tiểu... áp dụng mơ hình VESTED dạy học - Xây dựng đƣợc quy trình thiết kế tổ chức dạy học số nội dung Sinh học 10 mơ hình VESTED - Đánh giá đƣợc hiệu việc vận dụng mô hình VESTED dạy học Sinh học 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng mô hình VESTED trong dạy học sinh học 10 trung học phổ thông , Vận dụng mô hình VESTED trong dạy học sinh học 10 trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn