Thạch luận các thành tạo granitoid phức hệ mường lát thuộc đới tây bắc bắc bộ và khoáng hoá liên quan

171 8 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2020, 06:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT TRẦN VĂN THÀNH THẠCH LUẬN CÁC THÀNH TẠO GRANITOID PHỨC HỆ MƯỜNG LÁT THUỘC ĐỚI TÂY BẮC BỘ VÀ KHỐNG HĨA LIÊN QUAN LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT Hà Nội - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT TRẦN VĂN THÀNH THẠCH LUẬN CÁC THÀNH TẠO GRANITOID PHỨC HỆ MƯỜNG LÁT THUỘC ĐỚI TÂY BẮC BỘ VÀ KHỐNG HĨA LIÊN QUAN Ngành: Kỹ thuật địa chất Mã số: 9520501 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Phạm Trung Hiếu TS Đỗ Văn Nhuận Hà Nội - 2020 i MỤC LỤC Nội dung Trang MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ vii Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Phạm vi đối tượng nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Các luận điểm bảo vệ Các điểm luận án Ý nghĩa khoa học thực tiễn Cơ sở tài liệu khối lượng thực nghiên cứu luận án Cấu trúc luận án Lời cảm ơn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 1.1 Vị tí địa lý – kinh tế nhân văn 1.2 Lịch sử nghiên cứu 1.3 Đặc điểm địa chất khu vực 1.3.1 Vòm biến chất phân đới đơng tâm Mường Lát 10 1.3.2 Địa tầng 14 1.3.3 Magma 22 1.3.3 Đai mạch không rõ tuổi 36 1.4 Kiến tạo 36 ii 1.4.1 Tổ hợp thạch kiến tạo (THTKT) khu vực nghiên cứu 36 1.4.2 Đặc điểm hoạt động đứt gãy 38 1.5 Đặc điểm khoáng sản khu vực nghiên cứu 38 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .41 Cơ sở lý thuyết 41 2.1.1 Khái niệm 41 2.1.2 Nguồn granit 42 2.1.3 Phân loại granit 43 2.1.4 Phân chia loạt granit 45 2.1.5 Phân chia kiểu granit 45 2.1.6 Mối liên quan khống hóa với cac kiểu granit 52 2.2 Phương pháp nghiên cứu 53 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu thực địa 53 2.2.2 Phương pháp thu thập, tổng hợp tài liệu 53 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu thạch học - khoáng vật 53 2.2.4 Phương pháp phân tích khoáng tướng 54 2.2.5 Phương pháp nghiên cứu thạch địa hóa 54 2.2.6 Phương pháp phân tích thành phần, đồng vị phóng xạ .54 2.2.7 Tính chun hóa địa hóa sinh khống magma .63 2.2.8 Xử lý kết phân tích 67 CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, THẠCH ĐỊA HÓA GRANITOD PHỨC HỆ MƯỜNG LÁT 68 3.1 Đặc điểm địa chất 68 3.2 Đặc điểm thạch học 70 iii 3.2.1 Granit hai mica hạt lớn 71 3.2.2 Granit biotit 71 3.2.3 Granit muscovit 71 3.2.4 Granit hai mica hạt nhỏ 71 3.2.5 Aplit granit 71 3.2.6 Pegmatit granit 71 3.3 Đặc điểm thành phần khoáng vật 72 3.3.1 Khoáng vật plagioclas 72 3.3.2 Khoáng vật thạch anh 73 3.3.3 Khoáng vật felspat kali 74 3.3.4 Khoáng vật mica 75 3.3.5 Các khoáng vật khác 75 3.4 Đặc điểm thạch địa hóa 78 3.4.1 Đặc điểm nguyên tố 78 3.4.2 Đặc điểm nguyên tố vi lượng 82 3.5 Tuổi thành tạo 89 3.5.1 Vị trí lấy mẫu 89 3.5.2 Kết phân tích 90 CHƯƠNG 4: NGUỒN GỐC GRANITOID PHỨC HỆ MƯỜNG LÁT VÀ KHỐNG HĨA LIÊN QUAN 99 4.1 Nguồn gốc trình hình thành granitoid phức hệ Mường Lát 99 4.1.1 Thành phần đồng vi Hf đơn khoáng zircon .99 4.1.2 Thành phần đồng vị Rb - Sr; Sm - Nd đá tổng 103 4.1.3 Quá trình hình thành granitoid phức hệ Mường Lát 103 iv 4.2 Khống hóa liên quan granitoid phức hệ Mường Lát 109 4.2.1 Khống hóa liên quangranitoid phức hệ Mường Lát sở kết nghiên cứu thạch luận môi trường địa động lực 109 4.2.2 Khoáng hóa liên quan granitoid phức hệ Mường Lát sở kết nghiên cứu thạch hóa 110 4.2.3 Khống hóa liên quan granitoid phức hệ Mường Lát sở kết nghiên cứu địa hóa khống vật 122 4.2.4 Khống hóa liên quan granitoid phức hệ Mường Lát sở kết đánh giá độ sâu thành tạo mức độ bóc mòn 135 4.2.5 Tiền đề dấu hiệu tìm kiếm Sn, W khu vực nghiên cứu 137 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 139 Kết luận 139 Kiến nghị 140 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO, CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 141 ĐÃ CÔNG BỐ 141 TÀI LIỆU THAM KHẢO .142 v DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 2.1 Thành phần trung bình (%, ppm) kiểu granit (theo Whalen J.B, Currie K.L., Chappen B.W., 1987) 48 Bảng 2.2 Tiêu chí phân chia kiểu granit (Chappell and White, (1983), Clarke (1992), Whalen (1985) 51 Bảng 2.3 Đặc điểm kiểu granitoid sinh khoáng liên quan (Tổng hợp theo Kent C Condie, 2003 Walter L Pohl, 2011) 52 Bảng 2.4 Trị số để thiết lập đường cong U-Pb phù hợp tỉ lệ 207 206 Pb/ Pb .62 Bảng 3.1 Thành phần hóa học số khống vật đá phức hệ Mường Lát (phương pháp phân tích microsond) 77 Bảng 3.2.Hàm lượng nguyên tố (%) granitoid phức hệ Mường Lát 84 Bảng 3.3 Thành phần nguyên tố vi lượng (ppm) granitoid phức hệ Mường Lát (Eu/Eu*=(Eu*12.987)/[(SQRT(Sm*4.926)*(Gd*3.623)]) .84 Bảng 3.4 Thành phần khoáng vật định mức (CIPW) (%) granitoid phức hệ Mường Lát 86 Bảng 3.5.Vị trí mẫu nghiên cứu tuổi U - Pb zircon 89 Bảng 3.6.Kết tuổi đồng vị U - Pb zircon phức hệ Mường Lát 94 Bảng 4.1.Kết thành phần đồng vị Hf granitoid phức hệ Mường Lát 99 Bảng 4.2.Kết phân tích đồng vị Rb - Sr; Sm - Nd đá phức hệ Mường Lát 103 Bảng 4.3 Kết nguyên tố vết granitoid phức hệ Mường Lát 116 Bảng 4.4 Ma trận tương quan nguyên tố 117 Bảng 4.5 Tổng hợp nguyên tố tạo quặng 120 Bảng 4.6 Bảng so sánh đặc điểm tạo skarn đá granit với granitoid phức hệ Mường Lát 120 Bảng 4.7 Kết mẫu silicat đá granit phức hệ Mường Lát .121 vi Bảng 4.8 Các đại lượng modul thạch hóa để đánh giá tiềm sinh quặng đá granit phức hệ Mường Lát 121 Bảng 4.9 Các đại lượng modul thạch hóa đá granitoid thuộc tổ hợp magma vùng quặng Zabaican (Liên Xô cũ) 122 Bảng 4.10 Các vành trọng sa trầm tích dòng .126 Bảng 4.11 Kết phân tích mẫu giã đãi .131 Bảng 4.12 Kết phân tích hóa, nung luyện-hấp thụ ngun tử 132 vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Tên hình Trang Hình 1.1 Sơ đồ phân bố kiểu S, I, A granit Hình 1.2 Vị trí khu vực nghiên cứu 10 Hình 1.3 Sơ đồ địa chất khống sản 13 Hình 2.1 Biểu đồ phân loại gọi tên đá xâm nhập theo Streckeisen, 1976 Trên biểu đồ Streckeisen: nửa (QAP) phân bố đá kiềm vôi nửa (APF) đá kiềm Trong đó: Q=thạch anh, A=Felspat kiềm (orthoclas, albit No=0-5), P=plagioclas, F=felspastoid (foid-kiềm) 44 Hình 2.2 Biểu đồ (Na2O+K2O) - SiO2 Cox nnk, (1979), Wilson bổ sung (1989) dành cho đá xâm nhập Đường cong đậm nét phân chia đá kiềm kiềm 45 Hình 2.3 Các biểu đồ phân biệt kiểu granit theo tương quan nguyên tố (a, b) White Chappell, 1983; theo tương quan nguyên tố với Ga/Al (a, d) Whalen nnk, 1987 Zr+Nb+Ce+Y (e) Eby, 1990; OTG: trường granit kiểu I, S M; FG: trường granit felsic phân dị 48 Hình 2.4 Các biều đồ Pearce (1984) phân loại bối cảnh thành tạo granit 50 Hình 2.5.Những thơng số địa hóa quan trọng nghiên cứu tổ hợp đồng vị Hf (Wu et al., 2007) 56 Hình 2.6 Tốc độ khuyếch tán ngun tố đơn khống zircon .56 Hình 2.7 Biểu đồ đường đẳng thời tương hợp đường đẳng thời không tương hợp thể quan hệ đồng vị phóng xạ U-Pb (Parrish and Noble, 2003) 62 Hình 2.8 Mức bóc mòn thể xâm nhập granitoid 67 Hình 3.3a Biểu đồ hàm lượng SiO2 hàm lượng tổng kiềm (Na2O+K2O) 78 (Wilson, 1989) 78 Hình 3.3b Biểu đồ SiO2 - K2O theo phân loại granit (Peccerillo and Taylor, 1976) .79 Hình 3.3c Biểu đồ Zr 10.000 × Ga / Al (Whalen et al., 1987) .79 Hình 3.3d Phân loại I, S granit theo Chappell and White,1992 80 viii Hình 3.3e Biểu đồ AFC phân chia kiểu granit (theo Chappell & White, 1974) 80 Hình 3.4 Biểu đồ phân loại đá granitoid sở thành phần định mức feldspar Ab-An-Or (theo O’Connor, 1965 điều chỉnh Barker F, 1979) .81 Hình 3.5 Biểu đồ Haker tương quan SiO2 xít khác 82 Hình 3.6a Biểu đồ phân bố đất chuẩn hoá theo Chondrite 83 Hình 3.6b Biểu đồ nhện chuẩn hoá theo thành phần Manti nguyên thuỷ theo Sun M.Donough, 1989 83 Hình 3.7a Biểu đồ phân chia kiểu granitoid theo bối cảnh kiến tạo theo Pearce, 1984 87 Hình 3.7b Biểu đồ phân chia kiểu granitoid theo bối cảnh kiến tạo theo Pearce, 1984 88 Hình 3.7c Biểu đồ phân chia bối cảnh kiến tạo theo Harris et al (1986) (VAG – granit cung núi lửa; syn - COLG - granit đồng va chạm; WPG - granit nội mảng; ORG - granit dãy núi đại dương; Post - COLG - granit sau va chạm) .88 Hình 3.8 Biểu đồ R1-R2 Batchelor Bowden (1985); R1=4Si-11(Na+K) (Fe+Ti); R2=6Ca+2Mg +Al 89 Hình 3.9.Ảnh CL vị trí điểm phân tích tuổi đồng vị U-Pb zircon 91 Hình 4.1.Các biểu đồ zircon ɛHf (t) biểu đồ mơ hình tuổi đồng vị zircon Hf - đồng vị vỏ (TDM2) từ đá Mường Lát 102 Hình 4.2 Sự tiến hóa ƐHf(t) granitoid phức hệ Mường Lát (Xu et al., 2015) 105 Hình 4.3 Biểu đồ tương quan Al2O3/TiO2 - CaO/Na2O (Sylvester, 1998) 106 Hình 4.4 Biểu đồ tương quan Rb/Sr-Rb/Ba (Sylvester, 1998) .106 Hình 4.5 Mơ hình kiến tạo giai đoạn Permi-Trias hình thành nên granit Mường Lát (Thanh et al., 2019) 109 Hình 4.6 Biểu đồ SiO2 K2O phân bố trường kiềm vối tholeit sinh khoáng W, Sn liên quan (Meinert, 1995) 110 * Hình 4.7 Biểu đồ FeO - log(Fe2O3/FeO) xác định mơi trường oxi hóa – khử granitoid (theo Blevin, 2003) 111 140 từ đá trầm tích vỏ lục địa Chúng thành tạo q trình tái nóng chảy, kết tinh từ đá trầm tích tuổi Neoproterozoi 6) Dựa kết nghiên cứu thạch địa hóa nguyên sinh; thạch luận môi trường địa động lực; kết nghiên cứu địa hóa khống vật; kết đánh giá độ sâu thành tạo mức độ bóc mòn Cho thấy thành tạo granitoid phức hệ Mường Lát có khống hóa liên quan: Sn, W Kiến nghị 1) Vấn đề nghiên cứu thạch luận magma mang tính đồng phương pháp đại cần thực quy mô rộng 2) Khu vực xuất lộ khống sản quặng sheelit Bản Ngà có vùng nghiên cứu luận án cần tiếp tục điều tra đánh giá chi tiết mối quan hệ không gian thời gian với granit Mường Lát 141 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO, CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ Các báo Trần Văn Thành, Đỗ Văn Nhuận, Phạm Minh, Phạm Trung Hiếu (2016),A new discovery of an age (145Ma) of rhyolite formation in the north area of Muong Lat complex and geological, Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2018), Hà Nội, 2016, tr 102 - 106 Trần Văn Thành, Phạm Trung Hiếu (2018), Tuổi đồng vị U-Pb zircon pegmatit phức hệ Mường Lát,Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, vol 2, no 1, 2018, tr 96 -101 Trần Văn Thành, Đỗ Văn Nhuận, Nguyễn Kim Long, Lê Thị Thu, Phạm Trung Hiếu, Thiềm Quốc Tuấn (2018),Đặc điểm thạch địa hóa granitoid phức hệ Mường Lát Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2018), Hà Nội, 2018, tr 64 - 76 Tran Van Thanh, Pham Trung Hieu, Pham Minh, Do Van Nhuan &Nguyen Thi Bich Thuy (2019), Late Permian-Triassic granitic rocks of Vietnam: the Muong Lat example, International Geology Review, 61 (15): 1823-1841 Hội thảo Pham Trung Hieu, Tran Van Thanh, Pham Minh, Do Van Nhuan, Nguyen Thi Bich Thuy,Geochemistry and zircon U-Pb geochronology of the Muong Lat granite in Song Ma suture, Northwest Vietnam: Implication for petrogenesis and regional geology, 15th regional congress on geology, mineral and energy resources of southeast Asia, 16-17/10/2018 Đề tài Thành viên đề tài cấp ĐHQG HCM loại B, tên đề tài: Tiến hóa vỏ lục địa khu vực đới khâu Sông Mã, Tây Bắc Việt Nam giai đoạn Paleozoi muộn - Mezozoi sớm, nghiệm thu tháng 3/2019 Sách chuyên khảo Phạm Trung Hiếu, Phạm Huy Long, Phạm Minh, Trần Văn Thành (2020),Tiến hóa granitoid khu vực đới khâu Sông Mã, Tây Bắc Việt Nam giai đoạn Paleozoi muộn-Mezozoi sớm, Nhà xuất Bản Đại học Quốc Gia Tp HCM 142 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Phạm Thị Vân Anh nnk, 2008,Đề tài “nghiên cứu đặc điểm thạc học, thạch địa hóa, điều kiện hóa lý thành tạo đá thuộc phức hệ biến chất phân đới đồng tâm tiêu biểu khu vực Mường Lát (Thanh Hóa), Trường Sơn - Kim Cương (Hà Tĩnh)”, Thư viện trường đại học Mỏ- Địa chất Nguyễn Xuân Bao (Chủ biên), 1969, Địa chất khoáng sản tờ Vạn Yên, tỷ lệ 1:200.000, Lưu trữ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc Dovjikov A E (Chủ biên), 1965,Địa chất Miền Bắc Việt Nam, Tổng cục Địa chất, Hà Nội 1965, 668tr, (tiếng Nga), Nxb Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội 1971, 538 tr Bùi Vinh Hậu, Ngô Xuân Thành, 2016,Đặc điểm hình thái tuổi đồng vị U - Pb zircon đá trầm tích hệ tầng Nậm Cơ ý nghĩa địa chất nó, Tạpchí Địa Chất, loạt A, số 356 Phạm Trung Hiếu, 2008,Đặc trưng hình thái, cấu trúc bên đơn khoáng zircon, việc lựa chọn đá gốc giới thiệu số phương pháp nghiên cứu đồng vị tuổi zircon U-Pb,Tạp chí KHKT Mỏ- Địa chất, số 24,102008 Phạm Trung Hiếu, Fukun Chen, Lê Thanh Mẽ, Vũ Lê Tú, Nguyễn Thị Bích Thủy, 2009,Tuổi đồng vị U-Pb zircon granit phức hệ Yê Yên Sun Tây Bắc Việt Nam ý nghĩa nó, Tạp chí Khoa học Trái đất, T 31, 1, 23-29 Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Quang Luật, Khương Thế Hùng, 2010,Hệ đồng vị Lu-Hf nghiên cứu thạch luận (lấy ví dụ cho phức hệ Posen Tây Bắc Việt Nam), Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất 23(01), 23-33 Phạm Trung Hiếu, Lê Tiến Dũng, Phạm Thị Vân Anh, 2010,Phát đá ađakit tây bắc Việt Nam, bước đầu thảo luận tiềm chứa quặng Cu - Au- Mo chúng, Hội nghị Khoa học lần thứ 19, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Địa chất- khoáng sản, 135-143 Phạm Trung Hiếu, 2010,Tuổi thành tạo khống hố Molipden Ơ Quy Hồ tây bắc Việt Nam ý nghĩa địa chất, Tạp chí khoa học Trái đất, 32(2), 199204 143 10 Phạm Trung Hiếu, 2015,Tuổi đồng vị U-Pb zircon granodiorit phức hệ Định Quán Đèo Cả khu vực Trường Xuân Khánh Hòa ý nghĩa địa chất, Tạp chí Phát Triển Khoa học Cơng Nghệ, T17(4), 42-48 11 Trần Trọng Hồ nnk, 2005,Hoạt động magma Pecmi - Trias lãnh thổ Việt Nam triển vọng kim loại quý (Pt, Au) liên quan, Tuyển tập hội nghị khoa học 60 năm Địa chất Việt Nam, 10-2005, 63-79 12 Nguyễn Văn Hồnh (Chủ biên), 2001,Địa chất khống sản tờ Mường Tè, tỷ lệ 1: 200.000 hiệu đính, Trung tâm Thơng tin - Lưu trữ địa chất, Hà Nội 13 Lê Thanh Hựu, Vũ Xuân Lực, 2005,Thành lập hệ tầng Kết Hay tuổi Ordovic muộn(?)-Silur sớm vùng TN nhóm tờ Yên Châu, TC Địa chất, A/289, 66-68, Hà Nội 14 Lê Đình Hữu, Nguyễn Thạc Nhân, Phan Trường Thị, 1970,Granitoid tây bắc Nghệ An tính sinh quặng chúng, Tạp chí Địa chất, Hà Nội, 91-92(31-39) 15 Đinh Cơng Hùng nnk, 2002,Địa chất khống sản nhóm tờ Mường Lát, tỷ lệ 1: 50.000, Trung tâm Thông tin - Lưu trữ địa chất, Hà Nội 16 Huỳnh Trung, Nguyễn Xuân Bao, 1981,Phân chia thành tạo magma xâm nhập miền Nam Việt Nam, Địa chất, 151, 7-12, Hà Nội, Tổng cục địa chất 17 Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ, 1989,Địa chất Việt Nam tập (địa tầng), Tổng cục Mỏ Địa chất 18 Phạm Kim Ngân (Chủ biên), 2008,Hệ Cambri Việt Nam, Nxb KH KT, Hà Nội 19 Dương Đức Kiếm, 1984,Một vài phức hệ granit chứa thiếc Việt Nam, Tạp chí Địa chất, Hà Nội, A 165, 7-12 20 Trần Đức Lương Nguyễn Xuân Bao,1982,Bản đồ Địa chất tỉ lệ 1:50.000, Trung tâm lưu trữ địa chất, Tổng cục địa chất Hà Nội 21 Nguyễn Văn Nam nnk, 2015,Nghiên cứu xác lập kiểu nguồn gốc thành tạo quặng volfram Việt Nam, Viện khoa học địa chất khoáng sản 22 Trần Ngọc Nam, 2003,Tuổi U-Pb zircon 750 triệu năm phức hệ Po Sen ý nghĩa kiến tạo, Tạp chí Địa chất, Hà Nội, A 274, 11-16 23 Trần Nghĩa (Chủ biên), 1980,Địa chất khoáng sản tờ Vạn Yên, tỷ lệ 1:200.000 Lưu trữ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc 144 24 Nguyễn Văn Nguyên, 2005,Tuổi đồng vị U - Pb zircon granitoid phức hệ Huổi Tóng, TTHNKH 60 năm Địa chất VN, 171-176, Hà Nội, Cục Địa chất khoáng sản Việt Nam 25 Bùi Minh Tâm (chủ biên), 2010,Báo cáo hoàn thiện thang magma theo quan điểm kiến tạo toàn cầu, Trung tâm Thông tin - Lưu trữ Địa chất, Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam 26 Đỗ Văn Thanh (chủ biên), 2015,Địa chất khoáng sản nhóm tờ Mộc Châu tỷ lệ 1: 50.000, Trung tâm Thông tin - Lưu trữ Địa chất, Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam 27 Nguyễn Đức Thắng (chủ biên), 1999,Địa chất khoáng sản loạt tờ Bến Khế Đồng Nai, Thuyết minh loạt tờ Bến Khế - Đồng Nai tỷ lệ 1: 200.000, Cục ĐC KS, Hà Nội 28 Nguyễn Xuân Tùng, Trần Văn Trị (Đồng chủ biên), 1992,Thành hệ địa chất địa động lục Việt Nam, kèm theo Bản đồ thành hệ - kiến trúc Việt Nam tỷ lệ : 500.000, Nxb KH KT 29 Đào Đình Thục, Huỳnh Trung (Đồng Chủ biên), 1995,Địa chất Việt Nam, tập IICác thành tạo magma, Cục Địa chất Việt Nam, Hà Nội 30 Trần Văn Trị Đặng Vũ Khúc (Đồng Chủ biên), 2009,Địa chất Tài nguyên Việt Nam, Nhà xuất khoa học Tự nhiên Công nghệ 31 Trần Văn Trị (Chủ biên), 1997,Địa chất Việt Nam Phần miền Bắc, Thuyết minh kèm theo Bản đồ ĐC VN - Phần miền Bắc 1: 1.000.000, Nxb KH KT, Hà Nội 32 Trần Văn Trị, Nguyễn Xuân Tùng nnk, 1977,Địa chất Việt nam - Phần miền Bắc, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 33 Phan Trọng Trịnh, Hoàng Quang Vinh nnkl., 2004,Biến dạng tiến hoá nhiệt động đới Fanspan Kainozoi, Tạp chí Địa chất, 288, 1-21 34 Nguyễn Văn Vượng, Mai Hồng Chương, Tạ Trọng Thắng, 2006,Tuổi đồng vị phóng xạ tiến hóa nhiệt kiến tạo đá ophiolit đới biến dạng Sông Mã, TC Các KH TĐ., 28/2:165 – 173, Hà Nội 35 Nguyễn Văn Vượng, Mai Hồng Chương, Tạ Trọng Thắng, 2006,Tuổi đồng vị phóng xạ tiến hóa nhiệt kiến tạo đá ophiolit đới biến dạng Sông Mã, TC Các KH TĐ., 28/2:165 – 173, Hà Nội 145 Tiếng Anh 36 H.T.HAnh, P.THieu, V.LTu, L.M Son, Sung Hi Choi, and Yongjae Yu, 2015, Age and tectonic implications of Paleoproterozoic Deo Khe Granitoids within the Phan Si Pan Zone, Vietnam, Journal of Asian Earth Sciences 111(1), 781- 791 37 Barbarin B, 1988,Field evidence for succesive mixing and mingling between the Piolard Diorite and the Saint-Julien-la-Vetre Monzogranite (Nord-Forez, Massif Central, France), Can J Earth Sci., 25, 49-59 38 Barbarin B, 1999,A review of the relationships between granitoid types, their origins and their geodynamic environments, Lithos, 46, 605-626 39 Bonin B, Azzouni-Sekkal A, Bussy F and Ferrag S, 1998,Alkali-calcic and alkaline post-orogenic(PO) granite magmatism: Petrologic constraints and geodynamic settings, Lithos, 45, 45-70 40 Bunopas, S., Vella, P., 1978,Late Paleozoic and Mesozoic structural evolution of northern Thailand: a plate Tectonics model In: Nutalaya, P (Ed.), Proceedings of the Third Regional Conference on Geology and Mineral Resources of Southeast Asia, Bangkok, 133-140 41 Castro A, Moreno-Ventas I and de la Rosa JD 1991,H-type (hybrid) granitoids: a proposed revision of the granite-type classification and nomenclature Earth Sci Rev., 31, 237-253 42 Chappell, B W and White, A J R., 1974, Tow contracting granite types, Pacific Geol., 8, 173-174 43 Chappell BW, Bryant CJ, Wyborn D, White AJR and Williams IS, 1998,High and low temperature granites, Resource Geol., 48, 225-236 44 Chappell BW, White AJR, Williams IS, Wyborn D and Wyborn LAI, 2001, Lachlan Fold Belt granites revisited: High and low temperature granites and their implication, Australian J Earth Sci., 47, 123-138 45 Chappell BW, White AJR, Williams IS and Wyborn D, 2004,Low and high temperature granites, Trans Royal Soc Edinburgh, Earth Sci., 95, 125-140 46 Chen, J., and Jahn, B.M., 1998,Crustal evolution of southeast-ern China: Nd and Sr isotopic evidence, Tectonophysics 284, 101-133 47 Cobbing J, 2000,Thegeology and maping of granite bathholiths, Springer, 141 146 48 Coleman DS, Gray W and Glazner AF, 2004,Rethingking the emplacement and evolution of zoned plutons: Geochronologic evidence for incremental assembly of the Tuolumne Intrusive Suite, California, Geology, 32,433-436 49 Collins WJ, 1994,Upper and middle crustal response to delamination: An example from the Lachlan fold belt, eastern Australia, Geology, 22, 143-146 50 Costa S and Rey P, 1995,Lower crustal rejuvenation and growth during post thickening collapse: Insights from a crustal cross section through post thickening collapse: Insights from a crustal cross section through a Variscan metamorphic core complex, Geology, 23, 905-908 51 Depaolo DJ, Linn AM and Schubert G, 1991,The continental crust age distribution: Methods of determining mantle separation ages from Sm -Nd isotopic data and implication to the southwestern United States, J Geophys Res., 96(B2), 2071-2088 52 Denhixenco V.K, (1978),Các mỏ wolfram, NXb Moxcva Nhedra 53 Didier, J., 1973,Granites and Their Enclaves, Elsevier, Amsterdam, 393 pp 54 Didier, J and Barbarin, B., 1991,Enclaves and Granite Petrology, Elsevier, Amsterdam, 625 pp 55 Eby, G.N, 1990,The A - type granitoids: a review of their occurrence and chemical characteris-tics and speculation on their petrogenesis, J Lithos, 26, 115- 134 56 Eby, G.N, 1992,Chemical subdivision of the A - type granitoids: Petrogenetic and tectonic impli-cations, J Geology, 20, 641- 644 57 Frost BR, Barnes CG, Collins WJ, Arculus RJ, Ellis DJ and Frost CD, 2001,A geochemical classification for granitic rocks, J Petrol.,42, 2033-2048 58 Fildlay R.H., 1999,Review of the Indochina – South China plate boundary problem: Structure of the Song Ma – Song Da Zone, In Metacalfe I (Ed.) Gondwana dispersion and Asian accretion, p, 341-361, Rotterdam 59 Faure, M., Lepvrier, C., Nguyen V.V., Vu, T.V., Lin, W., Chen, Z., 2014, The South China block-Indochina collision: Where, when, and how?, Journal of Asian Earth Sciences 79, 260-274 60 Gatinski Yu.G., 1986,Analiz struckturno - fatsialnykh formatsiya Nedra, 147 Moskva, 195 tr 61 Glazner AF, Bartley JM< Coleman DS, Gray W and Taylor RZ, 2004,Are plutons assembled over millions of years by amalgamation from small magma chambers? GSA Today, 14 (4/5), 4-11 62 Hawkesworth CJ and Kemp AIS, 2006,Using hafnium and oxygen isotopes in zircons to unravel the record of crustal evolution, Chem Geol., 226, 144-162 63 Holloway NH, 1982,North Palawan Block, Philippines-Its relation to Asian Mainland and Role in evolution of South China Sea, Am Assoc Petrol Geol Bull., 66, 1355-1383 64 Hutchison, C., 1989,Geological Evolution of South-east Asia, Clarendon Press 65 Pham Trung Hieu, Chen fukun, Zhu xiyan, Li xianghui, 2008,Detrital zircon U-Pb ages and Hf isotopic composition of the Sinh Quyen Formation, northwestern Vietnam: evidence for crustal evolution in early Precambrian Isotope geological analysis technology and application of academic discussion, 12-15 June, Liaoning, Dalian province, China 66 Pham Trung Hieu, F.K Chen,W Wang et al,Formation ages of granites and metabasalts in the Song Ma belt of northwestern Vietnam and their tectonic implications, Gondwana 13 conference 14-21 September 2008, Dali, Yunnan Province China 67 Pham Trung Hieu, Fukun Chen, Fang Wang et al, 2009,Zircon U-Pb ages and Hf isotopic and geochemical characteristics of alkali granites in northwestern Vietnam, IAGR Annual Convention & 6th International Symposium on Gondwana to Asia, Hanoi Vietnam 68 Pham Trung Hieu, Fukun Chen, Nguyen Quoc Cuong, 2009,Detrital zircon U-Pb ages of the Sinh Quyen Formation, northwestern Vietnam: evidence for crustal evolution in early Precambrian, Tectonics of the Red River Fault Zone and geology of Northern Vietnam: Results of the polish-vietnamese cooperation 1999-2009, 23 - 30 November 2009, Hanoi - Sa Pa- Vietnam 69.Pham Trung Hieu, Fukun Chen, Xiyan Zhu, Wang Wei, Nguyen Thi BichThuy, Bui Minh Tam, Nguyen QuangLuat, 2009,Zircon U-Pb ages and Hf isotopic composition of the Posen granite in northwestern Vietnam,Acta Petrologica 148 Sinica, 25(12) 3141-3152 70 Pham Trung Hieu, Chen Fukun, Zhu Xiyan, Wang Fang, 2010,Zircon ages of paragneisses from the Sinh Quyen Fomation in northwestern Vietnam and their geological significances, Earth Science-Journal of China University of Geosciences, 35(2), 201-210 71 Pham Trung Hieu, Fukun Chen, Le Thanh Me, Nguyen Thi Bich Thuy, Tingguang Lan, 2011,Zircon U-Pb ages and Hf isotopic composition of the Sinh Quyen Formation: evidence for Precambrian crustal evolution in northwestern Vietnam, Geochemical of Journal (submitted) 72 Hieu, P.T., Li, S.Q., Yu, Y., Thanh, N.X., Dung, L.T., Tu, V.L., Siebel, W., Chen, F., 2016,Stages of late Paleozoic to early Mesozoic magmatism in the Song Ma belt, NW Vietnam: evidence from zircon U-Pb geochronology and Hf isotope composition, International Journal of Earth Sciences, doi, 10.1007/s00531-0161337-9 73 Pham Trung Hieu, Fukun Chen, Nguyen Thi Bich Thuy, Nguyen Quoc Cuong, 2013,Zircon U-Pb ages and Hf isotopic and geochemical characteristics of alkali granitoids in northwestern Vietnam, Journal of Geodynamics, 69, 106121 74 Pham Trung Hieu, Yi-Zeng Yang, Do Quoc Binh, Nguyen Thi Bich Thuy, Le Tien Dung & Fukun Chen Late, 2015,Permian to Early Triassic crustal evolution of the Kontum massif, central Vietnam: zircon U–Pb ages and geochemical and Nd–Hf isotopic composition of the Hai Van granitoid complex, International Geology Review, 57:15, 1877-1888, DOI, 10.1080/00206814.2015.103119 75 Pham Trung Hieu, Nguyen Thi Dung, Nguyen Thi Bich Thuy, Nguyen Thi Minh & Pham Minh, 2016,U-Pb ages and Hf isotopic composition of zircon and bulk rock geochemistry of the Dai Loc granitoid complex in Kontum massif: Implications for early Paleozoic crustal evolution in Central Vietnam, Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 111(5), 326-336 149 76 Hieu, P.T., 2017, The LA-ICP-MS U-Pb zircon age of riolite from the Dong Trau formation and its geological significances, Science & Technology Development, v 5, p 262–269 77 Hieu, P.T., Li, S.Q., Yu, Y., Thanh, N.X., Le Tu, V., Siebel, W., and Chen, F., 2017, Stages of late Paleozoic to early Mesozoic magmatism in the Song Ma belt, NW Vietnam: evidence from zircon U–Pb geochronology and Hf isotope composition, International Journal of Earth Sciences, v 106, p 855–874 doi:10.1007/s00531-016-1337-9 78 Hoa, T.T., Anh, T.T., Phuong, N.T., Dung, P.T., and Anh, T.V., 2005, PermianTriassic magmatism ofVietnam and their potential of associated precious metals (Pt,Au) in Proceedings of the scientific conference: 60th anniversary of Vietnam Geology, v 10, p 63-79 (in Vietnamese) 79 Hoa, T.T., 2007, Intraplate magmatism in North Vietnam and metallogeny, Dr Sci dissertation, Novosibirsk, (in Russian) 80 Tran Trong Hoa, Tran Tuan Anh, Ngo Thi Phuong, Pham Thi Dung, Tran Viet Anh, Andrey E Izokh, Alexander S Borisenko, C.Y Lan, S.L Chung, C.H Lo (2008), Permi-Triassic intermediate-felsic magmatism of the Truong Son belt, eastern margin of Indochina, Comptes Rendus Geoscience, 340, No 2-3, pp, 112-126 81 Tran Trong Hoa, A.E Izokh, G.V Polyakov, A.S Borisenko, Ngo Thi Phuong, P.A Balykin, Tran Tuan Anh, S.N Rudnev, Vu Van Van, Bui An Nien (2008), Perme - Triassic magmatism and metallogeny of North Vietnam in relation to Emeishan’s Plume, Russian Geology and Geophysics, 49 (2008), pp, 480-491 82 Tran, H.T., Zaw, K., Halpin, J., Manaka, T., Meffre, S., Lai, C.K., Lee, Y.J., Le, V.H., and Dinh, S., 2014, The Tamky-Phuoc Son Shear Zone in Central Vietnam: tectonic and metallogenic implications, Gondwana Research, v 26, p 144–164 doi:10.1016/j.gr.2013.04.008 83 Tran, T.H., Lan, C.Y., Usuki, T., Shellnutt, J.G., Pham, T.D., Tran, T.A., Pham, N.C., Ngo, T.P., Izokh, A.E., and Borisenko, A.S., 2015, Petrogenesis of Late Permian silicic rocks of Tu Le basin and Phan Si Pan uplift (NW Vietnam) and their association with the Emeishan large igneous province, Journal of Asian Earth 150 Sciences, v 109, p 1–19 doi:10.1016/j.jseaes.2015.05.009 84 Nguyễn Đình Hòe, Rangin C., 1999,The Early Paleozoic paleogeograply and tectonics of Vietnam/South China as markers for the Cenozoic tectonic offset along the Red River fault zone, Gondwana dispersion and Asian accretion, IGCP 321 Final results volume, 297-314 Amsterdam 85 Hurley, Fairbairn, 1972,Rb-Sr ages in Vietnam, 530 Ma event, Bulletin of the Geological Society of America, 83, 3523-3528 86 Lan, C.Y., Chung, S.L., Shen, J.J., Lo, C.H., Wang, P.L., Hoa, Tran Trong, Thanh, Hoang Huu, Mertzman, S.A., 2000,Geochemical and Sr-Nd isotopic characteristics of granitic rocks from northern Vietnam, Journal of Asian Earth Sciences 18, 267-280 87 Liu, J., Tran, M.D., Tang, Y., Nguyen, Q.L., Tran, T.H., Wu, W., Chen, J., Zhang, Z., Zhao, Z., 2012,Permo-Triassic granitoids in the northern part of the Trung Son belt, NW Vietnam: geochronology, geochemistry and tectonic implications, Gondwana Research 22, 628-644 88 Matzel JEP, Bowring SA and Miller RB, 2006,Time scales of pluton construction at differing crustal levels: Examples from the Mount Stuart and Tenpeak intrusions, North Cascades, Washington, Geol Soc Am Bull., 118, 1412-1430 89 Maranate S and Vella P, 1986,Paleomagnetism of the Khorat Group, Mesozoic northeast Thailand, J, Southeast Asian Earth Sci., 1: 23-31 90 Metcalfe, I., 1993,Late Palaeozoic and Mesozoic palaeogeography of eastern Pangea and Tethys, Carboniferous to Jurassic Pangea, Annual Convention Canadian Society of Petroleum Geologists, Calgary, Canada, Program and Abstracts, 258 91 Metcalfe, I., 2002,Permian tectonic framework and palaeogeography of SE Asia, Journal of Asian Earth Science, 20, 551-566 92 Metcalfe, I.,2005,Southeast, In Elsevier Encyclopedia of Geology, Elsevier Ltd, pp, 169-196 93 Miller CF, 1985,Are strongly peraluminous magmas derived from politic sedimentary sources? J Geol., 93, 673-689 151 94 Miller CF, MCDowell SM and Mapes RW, 2003,Hot and cold granites? Implications of zircon saturation temperatures and preservation of inheritance, Geology, 31, 529-532 95 Jolivet, Maluski, Beysac, Goffe, Phan Truong Thi, Nguyen Van Vuong, 1999, Oligocene – Miocene Bu Khang extensional gneiss dome in Vietnam: Geodynamic implications, Geology, 27, 67-70 96 Kemp AIS, Hawkesworth CJ, Paterson BA and Kinny PD, 2006,Episodic growth of the Gondwana supercontinent from hafnium and oxygen isotopes in zircon, Nature, 439, 580-583 97 Kemp AIS, Hawkesworth CJ, Foster GL, Paterson BA, Woodhead JD, Hergt JM, Gray CM and Whitehouse MJ, 2007,Magmatic and crustal differentiation history of granitic rocks from Hf-O isotopes in zircon, Science, 315, 980-983 98 Leloup PH, Arnau N, Lacassin R, Kienast JR, Harrison TM, Trinh Phan Trong, Replumaz A and Tapponnier P, 2001,New constraints on the structure, thermochronology and timing of the Ailao Shan Red River shear zone, SE Asia, J.G.R., 106, 6657-6671 99 Lepvrier C., Maluski H., Vu Van Tich, Leyre-loup A., Phan Truong Thi, Nguyen Van Vuong, 2004,The early Triassic Indosinian orogeny in Vietnam: Implication for the geodynamic evolution of Indosinia, Tectonophysics 343, 87-118 100 Lepvrier C., Nguyen Van Vuong, H Maluski, Phan Truong Thi, Vu Van Tich, 2008,Indosinian tectonics in Vietnam, C R Geoscience, 340, 94-111 101 Lipman PW, 2007,Incremental assembly and prolonged consolidation of Cordileran magma chambers: Evidence from the southern Rocky Mountain volcaic field Geophere, 3, 42-70 102 Li XH, Li ZX, Li WX, Liu Y, Yuan C, Wei GJ and Qi CS, 2007,U-Pb zircon, geochemical and Sr Nd Hf isotopic constraints on age and origin of Jurassic I and A type granites from central Guangdong, SE China: A major igneous event in response to foundering of a subducted flat slab? Lithos, 96, 186-204 103 Pearce, J.A., Harris, N.B.W., Tindle, 1984,Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation 152 104 Peccerillo, A., Taylor, S.R., 1976,Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks in the Kastamonu area, Northern Turkey, Contributions to Mineralogy and Petrology 58, 63-81 105 Petford N, Cruden AR, McCaffrey magma formation, transport and Nature, 408, 669-673 KJW and Vigneresse JL, 2000,Granite emplacement in the Earth’s crust, 106 Pitcher WS, 1997,The Nature and Origin of Granite (2nd edition) Chapman and Hall, London, 386 107 Rudnick RL, 1995,Making continental crust, Nature, 378, 571-578 108 Ren J.S., Jin X.C., 1995,New observations on the Red River Fault, Episodes, 18/4, 177-178 109 Reid JB, Murray DP, Hermes OD and Steig EJ, 1993,Fractional crystallization in granites of the Sierra Nevada: How important is it? Geology, 21, 587-590 110 Reid JB, Evans O C and Fates D G, 1983,Magma mixing in granite rocks of the central Sierra Nevada, California, Earth Planet, Sci Lett., 66, 243-261 111 Sewell RJ and Camplbell SDG, 1997,Geochemistry of coeval Mesozoic plutonic and volcanic suites in Hong Kong, J Geol., 111, 505-523 112 Sylvester PJ, 1989,Post collisional alkaline granites J Geol., 97, 261-280 113 Sun, S.S., McDonough, W.F., 1989,Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes, In: Saunders, A.D., Norry, M.J (Eds.), Magmatism in the Ocean Basins, Geological Society, London, Special Publications, 42, pp, 313–345 114 Tong Duy Thanh, Boucot A.J., Rong J.Y., Fang Z.Y., 2001,Late Silurian marine shelly fauna of Central and Northern Vietnam, Geobios, 34/3, 315-338, Paris 115 Tri, T.V., and Khuc, V., 2011, Geology and earth resources of, Vietnam: Hanoi, Publishing House for Science and Technology, p 1–634 116 Vernon, R.H., 1984,Microgranitoid enclaves in granites –globules of hybrid magma quenched in a plutonic environment, Nature, 309, 438-439 117 Watson EB and Harrison TM, 1983,Zircon saturation revisited: temperature and composition effects in a variety of crustal magma types, Earth Planet, Sci Lett., 153 644, 295-304, Whalen, J.B., et al., 1987, A-type granites: geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis, Contrib, Mineral, Petrol, 95, 407 - 419 118 Wang XL, Zhou JC, Qiu JS, Zhang WL, Liu XM and Zhang GL, 2006,LA-ICPMS U-Pb zircon geochronology of the Neoproterozoic igneous rocks from Northern Guangxi, South China: Implications for tectonic evolution, Precambrian Res., 145, 111-130 119 Wang, W., Wang, F., Chen, F., Zhu, X.Y., Xiao, P., Siebel, W., 2010,Detrital zircon ages and Hf-Nd isotopic composition of Neoproterozoic sedimentary rocks in the Yangtze block: Constraints on the deposition age and provenance, The Journal of Geology 118, 79-94 120 Whalen, J.B., Currie, K.L., Chappell, B.W., 1987,A-type granites: geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis,Contribution to Mineralogy and Petrology 95, 407-419 121 Wilson, M., 1989,Igneous Petrogenesis: A Gobal Tectonic Aproach, Springer, pp, 466 122 Wu FY, Li XH, Yang JH, Zheng YF, 2007,Discussions on the petogenesis of granites., 23, 1217-1238 123 Wu RX, Zheng YF, Wu YB, Zhao ZF, Zhang SB, Liu X and Wu FY, 2006, Reworking of juvenile crust: element and isotope evidence from Neoproterozoic granodiorite in South China, Precambrian Res., 146, 179-212 124 Wyllie, 1977,Crustal anatexis: an experimental review, Tectonophysics, 43, 41-71 125 Zhang, R.Y., Lo, C.H., Chung, S.L., Grove, M., Omori, S., Iizuka, Y., Liou, J.G., Tri, T.V., 2013,Origin and tectonic implication of ophiolite and eclogite in the Song Ma suture zone between the South China and Indochina blocks, Journal of Metamorphic Geology 31, 49-62 126 Yang JH, Wu FY, Chung SL, Wilde SA and Chu MF, 2004,Multiple sources for the origin of granites: Geochemical and and Nd/Sr isotopic evidence from the Gudaoling granite and its mafic enclaves, NE China, Geochim Cosmochim Acta, 68, 4469-4483 127 Zak J, Paterson SR and Memeti V, 2006,Four magmatic fabrics in the Toulumne 154 batholith, central Sierra Nevada, California (USA): implications for interpreting fabric patterns in plutons and evolution of magma chambers in the upper crust, Geo Soc Am Bull., 119, 184-201 128 Zhong H, Zhu WG, Chu ZY, He DF and Song XY, 2006,Shrimp U-Pb zircon geochronology, geochemistry, and Nd Sr isotopic study of contrasting granites in the Emeishan large igneous province, SW China Chem Geol, 236, 112-133 129 Zhou XM and Li WX, 2000,Origin of Late Mesozoic igneous rocks in southeastern China: Implications for lithosphere subduction and underplating of mafic magmas,Tectonophysics, 326, 269-287 ... tượng nghiên cứu: + Các thành tạogranitoid phức hệ Mường Lát; + Khống hóa liên quan thành tạo granitoid phức hệ Mường Lát; - Phạm vi nghiên cứu: phức hệ Mường Lát thuộc đới Tây Bắc Bộ; Mục tiêu nghiên... hình thành granitoid phức hệ Mường Lát 103 iv 4.2 Khống hóa liên quan granitoid phức hệ Mường Lát 109 4.2.1 Khống hóa liên quangranitoid phức hệ Mường Lát sở kết nghiên cứu thạch luận. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT TRẦN VĂN THÀNH THẠCH LUẬN CÁC THÀNH TẠO GRANITOID PHỨC HỆ MƯỜNG LÁT THUỘC ĐỚI TÂY BẮC BỘ VÀ KHỐNG HĨA LIÊN QUAN Ngành: Kỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Thạch luận các thành tạo granitoid phức hệ mường lát thuộc đới tây bắc bắc bộ và khoáng hoá liên quan , Thạch luận các thành tạo granitoid phức hệ mường lát thuộc đới tây bắc bắc bộ và khoáng hoá liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn