Quy trình quản lý vận hành DZTA 267 EVN 2019

41 8 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2020, 05:32

Ngày 04032019 EVN đã ban hành Quy trình Quản lý Vận hành đường dây trung áp. Quy trình gồm có 5 chương 85 điều. Quy định về chu kỳ, nội dung, biện pháp an toàn khi thực hiện công tác kiểm tra, sửa chữa đường dây trung áp. Quy trình này thay thế cho Quyết định số 275QĐEVNKTLĐKTAT ngày 31012005 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa đường dây trung áp. Ký bởi: Văn thư-Văn phòng Ký bởi: Văn thư-Văn phòng Tập Đồn Điên Lực Việt Nam Tổng cơng ty Điện lực TP.HCM Email:vanphongevn@evn.com.vn Thời gian ký:5/3/2019 15:14 Email:vp@hcmpc.com.vn Số VB đến:2646 Thời gian ký:5/3/2019 15:46 TAP DOAN DICN L11C VIET NAM Sty /QD-EVN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Ty - 14nh phitc Ha N0i, timing 03 nam 2019 QUYET DINH Ve vi0 ban hanh Quy trinh van hank, kiem tra va Bao duil•ng, sira chila throng day trung ap Tap doan Quffie gia Vi't Nam TONG GIAM DOC TAP DOAN DICN VIET NAM Can cir Nghi dinh so 26/2018/ND-CP 28 thang 02 nam 2018 dm Chinh phu ve Dieu le to chirc va hog dOng cila Tap doan Dien luc Viet Nam; Can cu Nghi dinh, 14/2014/ND-CP 26 thang 02 nam 2014 dm Chinh phu ve Quy dinh chi tie thi hanh Luat dien luc ye an toan dien; Can cu Thong to so 31/2014/TT-BCT 02 thang 10 nam 2014 dm BO truang Bo Cong Thuang ye Quy dinh chi tiet mot so not dung ve an toan dien; Can cir Quy pham trang bi dien (11TCN-19-2006/BCN) cila BO Cong nghiep la BO Cong Thuang, Theo de nghi cua Truerng Ban ICS'T thuat- San xuat, Truong Ban An toan, QUYET DINH: Dieu Ban hanh kern theo Quyet dinh "Quy trinh van hanh, kiern tra va Bao duong, sira chaa du6ng day trung ap" ap dung Tap doan Dien luc Viet Nam Dieu Quyet dinh có hieu luc sau 15 ke tir 14 ban hanh va thay the cho Quyet dinh so 275/QD-EVN-KTLD-KTAT 31/01/2005 dm Tong Giam dt)c T6ng cong ty Dien lkrc Viet Nam ve viec ban hanh Quy trinh van hanh, kiern tra va bao duang, sira chira du&ng day trung ap Dieu Cac PIK') T6ng Giam d6c EVN, Throng cac Ban thuOc HOi ang vien, Chanh Van phong, Tru&ng cac Banchirc nang EVN, Ngued dUng dAu cac don truc thuOc EVN, Nguiyi dUng dau cac Cong ty EVN nam gift 100% von diet' le (Cong ty TNHH MTV cap II), Nsuoi sdimg dau cac Cong ty Cong ty TNHH MTV cap II nam gilt 100% von dial le, Nguiyi dai dien phan von cua EVN, cua Cong ty TNHH MTV cap II tai cac Cong ty co phan, Cong ty TNHH chit' trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./ - NIur Dieu (e-copy); - Hpi d6ng vien (e-copy de b/c); - Cac Ban EVN: PC, KD (e-copy); - Ltru: VT, KTSX, AT • TAP DOAN DIEN INV VIET NAM S6: JO- /QD-EVN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dac lap - Tu - Hanh phtic Ha N0i, CA( thong nam 2019 QUYET DINH Ve viec ban hanh Quy trinh van hanh, kiem tra va Sao dtro•ng, sira chlia duirng day trung ap T4p doan Dien lire QuOc gia Viet Nam TONG GIAM DOC TAP DOAN DIEN LIIC VIET NAM Can cir Nghi dinh s6 26/2018/ND-CP 28 thong 02 nam 2018 dm Chinh phu ye Dieu le to chirc va hog dOng dm Tap doan Dien lint Viet Nam; Can cu Nghi dinh so 14/2014/ND-CP 26 thong 02 nam 2014 dm Chinh phi" ye Quy dinh chi tie thi hanh Lu4t dien ye an toan dien; Can cir Thong to so 31/2014/TT-BCT 02 thong 10 nam 2014 dm BO truOrng BO COng Throng ye Quy dinh chi tiet mot so not dung ye an toan dien; Can cu Quy phgn trang bi dien (11TCN-19-2006/BCN) crla Bo COng nghiep la BO COng Thriving; Theo de nghi cua Truong Ban 1(57thu4t- San xuat, Truang Ban An toan, QUYET DINH: Dieu Ban hanh kern theo Quyet dinh "Quy trinh van hanh, kiem tra va Bao dutrng, sira china dtramg day trung ap" ap dung T4p doan Dien lgc Viet Nam then Quyet dinh co hieu lgc sau 15 ke tin k)', ban hanh va thay the cho Quyet dinh so 275/QD-EVN-KTLD-KTAT 31/01/2005 cfra Tong Giam dOc Tong tong ty Dien lgc Viet Nam ye yiec ban hanh Quy trinh van hanh, kiem tra va bac) &fang, sira chira du6ng day trung ap Dieu Cac Pilo Tong Giam doc EVN, Truang cac Ban thuOc HOi (rang yien, Chanh Van phong, Throng cac Ban chirc nang EVN, Nguai dimg dau cac dun trgc thuOc EVN, Nguoi dUng dau cac Cong ty EVN nam girl 100% Win dieu le (Cong ty TNHH MTV cap II), Ngueri sdUng dau cac COng ty Cong ty TNHH MTV cap II nam gift 100% von dieu le, NgtrOi dai dien phan von cua EVN, cua Cong ty TNHH MTV cap II tai cac Cong ty co phAn, Cong ty TNHH chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./ Noi nhfin: - Nhu DiL (e-copy); - HOi ang vier' (e-copy tie b/c); - Cac Ban EVN: PC, KD (e-copy); - Luu: VT, KTSX, AT TAP DOAN DIEN LIIC VIET NAM CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dim - Ty - Hph phfic QUY TRINH VAN HANH, KIEM TRA VA BAO DU'ONG, sfrA CHITA DUtING DAY TRUNG AP (Ban hanh kern theo QuyEt dinh sa161/QD-EVN 0gthang 03 nam 2019 mica Tang Giam doc Tdp Goan Dien lye Viet Nam) Clurcrng QUY DINH CHUNG Dieu Pham vi dieu chinh Quy trinh quy dinh cac yeu cau va trinh to thvc hien cho cong tac quan 1$, van hanh, bao du'ang, sira chira va nghiem thu during day tai dien teen khong, co dien ap tren lkV den 35kV dung day tin Dieu D6i tuong ap dung Tap down Dien li,rc Viet Nam; Cac Cong ty EVN Warn gal 100% von dieu le; Cac Cong ty Cling ty thuOc Khoan Dieu nim gift 100% von dieu le; Ngueti dai dien phan vein cua EVN, Nguoi dai dien phAn von fop cua cac Cong ty thuloc Khoan 2, Khoan Dieu tai Cong ty Co phan, Cong ty Trach nhiem him han Cac to chirc, ca nhan co lien quan Dieu Giai thich tir ngu va cac tir vie't tit Trong Quy trinh nay, cac tir net va tir viet tit duoi day &clic hieu nhu sau: EVN: Tap doan Dien l‘rc Viet Nam TCT DL: Cac TOng cong ty Dien ltrc mien ffac, mien Trung, mien Nam, ph6 Ha NOi va phO HO Chi Minh DDK: DuZyn4 day tai dien tren,khong la cong trinh truyen tai va phan phi dien rang, bo tri ngoai trai mac tren vat cach dien va phi kien, da.'t tren cot hoac ten ket cau cua ding trinh khac (cau, dap v.v.) DDK ducfc tinh tir cac diem mac day cua DDK len xa cot cong hoac ket cau khac cila tram dien Don vi quany vein hanh la don vi trkrc tiep thi,rc hien cong viec quan ly, van hanh cac thiet bi dien, dtrimg day dan dien 10 Nhan viers clan vi cong tac la nguari dm don vi cong tic trirc tiep thvc hien cong vice do-ngu&i chi huy trgc tiep phan cong 1/38 COng 11 TT-31/2014: Thong tu, so 31/2014/TT-BCT 02/10/2014 ciia Thtrcmg Quy dinh chi tiet mot so not dung ye an toan dian 12 ND-14/2014: Nghi dinh so ,14/2014/ND-CP 26 thang 02 nam 2014 quy dinh chi tiet thi hanh Luat din ltrc ye an toan dian cua Chinh 13 MBA: May bien 14 MC: May cat 15 TI: May bien dung dian 16 TU: May bien dian ap 17 FCO: Cu chi to rai 18 LBFCO: Cau chi to rai cat c6 tai 19 DCL: Dao each ly 20 Luoi trung ap la luai din co cap din ap danh dinh tren 1000V den 35kV Chuang II QUAN LY VAN HANH MUC- A CAC YEU CAU CHUNG YE QUAN L'1? VAN HANH Dieu Cac dan vi quan 15, van hanh du6ng day phai co du cac tai lieu va dugc cap nhat bang phan mam He thOng quan ly ky thuat sau: Van ban giao nhiam vu quan 1y dm cap c6 tham quyan H6 sa nghiam thu day du nhu Dieu 83 ban ye ky thuat lien du6ng day baog6m cac thong L5/ lich,chi fiat quan den timg vi tri cot va day day (ma hiau day,,st'r,cot, xa, phi; kian, ot ncOt.v.v.) Ly lich mong, tiap dia, chieu dai khoang cot, khoang neo, mi du6ng day phai cap nhat day du cac ket qua kiem tra, thi nghiam cac thiet bi tren dung day Ara tinh hinh sira chfra, thay dui nang cap (neu co) Nhat ky van hanh cap nhat tinh hinh van hanh cua duong day bao gOrrl tinh trang mang tai, din ap, cac hien Wang bat thuong, tinh hinh sir co cilia du6ng day va cac str kin lien quan Cac tai lieu ksi thuat not ten phai dugs quan 15/ a it nhat a cap bao gum don vi quan 15/ true tiep va dan vi quan ly cap ten Cac phieu kiem tra dinh kSi lien quan den du6ng day phai km Col thieu 12 thang Cac bien ban thi nghiam can tinh trang thiet bi; Doi yai bien ban kiem tra dinh kY phai ltru giu de,danh du6ng day chi can km gift 12 thang Dieu Dan vi quan ly true tip throng day phai co trach nhiam: Du phong vat to san sang xir 15, sir c6' va sira chila duang day Vic quan 1)", du phOng phai c6 so theo dui time:mg xuyen va dtrac cap nhat theo quy dinh a 2/3 Vat tu du phong phai dung chung loai va quy each, dugc bao quan tot theo quy dinh k9 thuat Sau sir dung vat tu du phong phai dugc 1)6 sung cho du so lugng theo quy dinh Khong dugc de Cdri cac vat tu kS, thuat du phong tot hong va phe thiet bi hu Dieu Mire du phong toi thieu cac vat tu chu yeu tai kho don vi guan ly duang day dugc quy dinh bang sau: So TT Ten vat tu ky thuat, thiet bi, phu kien du phong Don vi S6 lugng du phong cho rn•Si loai theo tiet dien day va cho miii loai each dien Day clan Met 200 Day chOng set Met 200 Ong not day dan Chiec 10 Ong not day clan ch6ng set Chiec 5 Khoa neo day clan (CO phu kien kern theo) BO Khoa d'a day &An (co phi' kien kern theo) B6 KhOa neo day ch6ng set (co phu kien kern theo) B6 KhOa dCy day ch6ng set (co phu kien kern theo) 136 Cach dien dog Chiec 10-20 10 Chu8i each dien Chu& 4-6 11 Cdu chi tu roi Chik 6-12 12 Ch6ng set van Qua 6-12 13 Cac loai kep ep Chiec 15 14 Cac lodi day chi Sgi 6-12 Kho cua Cong ty Dien luc can phai du phOng mot s6 vat tu chit yeu de ho trg cho cac don vi guan ly duang day va dui phu vai cac tru6ng hop thien tai Cac vat tu bao gum cot, day dan, ddy chong set, bat each dien, phu kien cac loai du cho mot khoang neo dai nhat irng moi chung loai day dan Bang van hanh Dieu Can cir vao to chirc san xudt cua minh, cac don vi phai trang bi thiet dung cu phi' hop phuc vu ding tac sira chCra, guan 1y van hanh duong day cho cong nhan coac phircmg tien, dung cu dUng cong tac van hanh, sira chila va )(U 1)'T sir o phai dugc bao dung thuang xuyen, dinh kST kiern tra thin nghiem lai Dieu Dan vi guan 1ST duang ddy phai có bien phap tang cuang bao ve cot &thing day a cac vi tri sau: 3/38 Sat clueing giao thong, sat bey song, suOi nai c6 the bi cac phucmg tien giao thong va cham Wing bi ung va ngap nuac Tren cac wan doi , nui nai c6 the bi nuac mtra hoac lu x6i mon, hoac nai c6 the bi dat da la lam flu hong cot Sat bei song, su6i co kha nang sat la, bai Hen co kha nang bi nhiem man va x6i mon Phi hop ding cac don vi thi cong xay dung, tang cueing bao ve cac cot tai vi tri có cong trinh xay dung, cong trinh ciao, dap ma duong gan clueing day c6 nguy co anh htrang den an toan van hanh ltrai dien Dieu Dan vi quan ly clueing day phai co trach nhiem thong bao ND14/2014 cho chinh quyen cac dia phuang va ngtrai dan a d9c tuyen,dueng,day di qua, hoeing dan viec thuc hien cac quy dinh Nghi dinh, thong nhat bien phap cu the phoi hop kiem tra, phat hien lap bien ban va xir ly cac vv viec vi pharn hanh lang bao ve tuyen day va cong trinh duong day Chu se/ hi:ru cong trinh phai to chirc thuc hien cac cong viec sau: xir ly, quan ly an toan cac cong trinh khong khai thic, sir dung doi vii luai dien phai thao thu hoi cac ket cau ltrai dien va hoan tra mat bang yang thing ke tir luai dien duac tach khoi he thong dien va khong c6 nhu cau sir dung lai Chu set h ru cong trinh phai lap phucmg an quan ly, thao der, xir cong trinh dien ltrc khong khai tilde sir dung dO bao gom not dung tai Dieu nay, trinh duyet theo quy dinh cua phap luat ve xay dung va to chirc thuc hien theo phtrang an dirgc duyet Dieu 10 Dan vi quan ly clueing day phai tuyen truyen cho cac ca quan va nhan dan d9c tuyen day ve nguy ca dan den str co hoac gay tai nan nhu: Can tra viec chat cay de bao ye an toan throng day Vi pham khoang each an toan hanh lang bao ve clueing day Sim china cai nai nha va cong trinh có tru6c xay dkmg throng day hoac xay mai nha va cong trinh hanh lang bao ve khan* tuan theo cac quy dinh ND- 14/2014 va cac van ban thay the khac (neu co) Treo len cac 'DO phan cua cong trinh clueing day kh6ng co nhiem vv Tr'Om cap, ciao beri, nem, ban, gay hu hong cac bO phan cong trinh clueing day Lai dung cac 13,0 phan ctla cong trinh clueing day vao nhang muc dich ,khac neu chua ,c6 su thoa thuan vii dan vi quan clueing day hoac cac cap c6 tham quyen Tha dieu hoac cac vat bay gan cong trinh clueing day BO tri ang ten, day phai, dan gido, bien, hOp den quang cao tai cac vi tri ma bi do, rai co the va que't vao cac bo phan cong trinh dueng day Treo, gan bat cir cac vat gi vao cot va phi kien clueing day 4/38 10.Cac hog &Ong nhu: NO min, ma m6, xe'p china cac chat dg chay n6, cac chat h6a hoc gay an mon cac 13.45 phan cua cong trinh throng day 11.DO't nuang ray, sir dung cac phucmg tien thi cong gay chan cl(mg manh hoac gay hu hang cho cong trinh &rang day Khi gap cac vi pham teen, don vi quan ly &rang day phai lap bien ban va de nghi chinh quyLl dia phtrang dinh chi, giai toa phan vi pham Ngoai don vi quan ly &rang day c6 trach nhiem tuyen truyen cho cac ca quan va nhan dan doe tuyen &rang day ph6i hap tham gia bao ve cong trinh &rang day va kip thai bao cho dan vi quan ly &rang day NT' viec phat hien thay hien tuong hu h6ng bat dud:mg hay diem su co cila duang day Dieu 11 Trong truang hop duang day di qua khu vuc dong dan ctr, hoac cac ,yeu cau dac bit can dot bien bao an toan, cac bao phai tuan theo tieu chuan ye kich tint& va you cau k"5/ thug neu TT- 31/2014 tai Dieu 14, 15 va 16 N4 phan loai biL bao an toan, vi tri dot bi6n bao an toan va trach nhiem dot bien bao an toan Dieu 12 CS nhang nai giao cheo gitira &rang day vai &rang bO viec &at va quail ly bien bao, bien cam vugt qua dOi vai phuong tien van tai thuc hien theo quy dinh cua nganh Giao thong van tai Chti cong trinh xay dung sau phai chiu chi phi cho viec dot bi6n bap, biL cam Cj nhirng nai giao cheo gifra &rang day vai throng thily nOi dia., don vi quan V/ &rang day phai dot va quan 1)% bien bao, dau hieu a hai ben ba theo quy dinh cua nganh Giao thong van tai Dieu 13 Vi& chat, tia cay d'e' darn bao an toan lux% dien cao dp don vi quan 13', van hanh ltrai dien cao ap phai to chirc thuc hien va chiu trach nhiem nhu quy dinh tai Di&I 23 dm quy trinh Viec chat, tia cay phai thong bao cho to chirc quan ly hoac chu sa hal cay Net truck nam (05) lam viec bang hinh thirc thong bao true tiep &roc quy dinh tai Khoan 3, Muc Dieu 17 ND14/2014 va cac van ban thay th6 khac (ne'u co) Dan vi quan ly hoac chu so h'itu cay co qu34n giam sat cac cong viec ten va co tham quyen thu hOi so cay chat &roc De sira chita nhanh chong va thuan lqi nhan* hu hang dot xuat cua cong trinh &rang day, clan vi quan 1)% &rang day c6 quyen chat mot so cay hoac giai toa cac chuang ngai vat hanh lang bao ve Dan vi quan ly duang, day phai thong bao so cay da chat va su thiet hai giai toa chuang ngai vat de den bu cho chu sa huu cay theo quy dinh cua nha Nghiem cam lai dung viec bao ve hoac sira chila cluerng day de ch5t cay thy tien hoac pha huy nhting cong trinh khong lien quan MIJC-B TIEU CHUAN VAN HANH Dieu 14 Tieu chuan 1(57' thuat: 5/38 Deng dien cho phep ten &rang day &roc quy dinh cu the cho tong duang day tren co sa thiet ke &rang day va quy dinh cua nha the tao day dan, cach dien va phy kien Dien ap a Trong the Van hanh binh thing dien dp van hanh cho phep tai diem dau not &roc phep dao dOng so vai dien ap danh dinh nhir sau: • Tai diem dau not vai Khach hang sir (king dien la ±5%; • Tai diem dau not vai nha may dien la +10% va -5%; • Truang hop nha may dien va khach sir diving dien dau n6i,vao,ciing mot dien phan phoi thi dien dp tai diem dau t no Dom cai tren vi phan phoi dien quan 1/ van hanh loaf dien khu vvc quyet dinh dam bao ph6 hop vai yeu cauk5f thuat van hanh loot dien phan phOi va dam bao chat luong dien dp cho khach hang sir dung dien b Trong the dO sivr c6 don le hoc qua trinh khoi phijc van hanh on dinh sau si; co, cho phep mirc giao d'Ong dien dp tai diem dau not vai khach hang sir diving dien bi anh huong live tiep baf sir co khoang +5% va -10% so vai dien dp danh dinh c Trong the dO sir c6 nghiem tong he th6ng dien truyen tai hoc khOi phvc sivr c6, cho phep mdc giao dOng dien dp khoang ±10% so vai dien dp danh dinh d Ina:mg hqp Khach hang sir dting load dien phan ph6i c6 yeu cL chat lircrng dien dp cao hon so vai quy dinh tai Khoan a Dieu nay, Khach hang sir dung luat dien phan phoi c6 the thoa thuan vai Dcm vi phan phoi dien hoc don vi phan phoi va ban le dien Dieu 15 Yeu cAu d6i vai cot, xa va mong cot: COt phai la cot the') hoac be tong cot thep, he so an toan cua cot, xa va mong cot khong nho lion 1,2 COt khong dugc nghieng qua 1/200 chieu cao cua cot Xa khong duoc nghieng qua 1/100 chieu dai cua xa COt kim loci, cac phAn ,kim loci cot be tong cot thep ngoai khOng va tat ca cac, chi tiet bang kim lap ten cot deu phai duoc ma kern ho4c son ph6 ch6ng an mon: a viing duang day di gAn bien, khOng c6 h6a chat an mon phAn sat cua cot va xa cua &rang day phai &roc ma kern nhung nong dam bao theo Tieu chuan 18 TCN-0492 b Khong &roc de cot kim loci, cac phAn kim sloci cua cot be tong cot the]) ngodi khong va tat ca cac chi tiet bang kim loci lap ten cot bi ri: • Truang hop bi ri to ch8 phai cao ri va son lai 6/38 • Trueyng hgp bi ri toan phan hang boat phai dira vao dai tu Neu xa tren clot be tong va cac chi tiet bang kim loai lap ten clot bi ri, man phan hang boat cho phep dung xa cac chi tiet phong thay the de dua ye xuang ma kern lai hoac sun phu cho dam bao chat luting • Truang hap bi ri, an mon qua 20% tiet dien ngang phai dirge thay the Cac chin cot kim loai, khuyen sat h &Au try ming neo be tong va day neo cac N:mg thirang bi ngap but phai dirge quet lop bi turn hoac epoxi cao han mire nuac ngap lan that 0,5m Tren cot &rang day phai c6 d'Au hieu CO dinh sau: a Si thir tir tren cot b 1()% hieu hoac so hieu tuyen day, ky hieu so mach va vi tri ti ng mach theo thuc te Cac dau hieu tren phai dirge thuang xuyen bao quan de khong bi mat va bao dam d9c dirge rO rang SO phai dinh dung., quy dinh, ro, va ye phia &rang giao thong va khong doge de vat can gi the lap Cac 130 phan cua cot thep, xa,thep (ke ca tren OA be tong), giAng qua trinh van hanh bi mat hoac bi cong qua giai han cho phep thi phai dugc sira chila thay the hoac tang cuang, dac biet chu y doi xa va cac cot vugt COt be tong cot thep, c6 vet nirt ngang theo duang \Tong c6 chieu rOng tir 0,3mm- 0,5mm va vet nut d9c c6 chieu rOng khe,nirt 0,5mm va chieu dai khe nirt tir 50-200cm phai tien hanh sira chila; vet nut, ngang theo &rang \Tong co chieu rOng dr 0,5mm tra len, vet nut d9c c6 chieu rOng khe nil tern han 0,5mm va chieu dai khe flirt lan han 200cm phai thay cot Dieu 16 You c'au dOi each dien: Khi kiem tra ben ngoai neu thay than hoac be mat each dien bi ran nut, men sir bi chay xem, mat each dien c6 vet ban rira khong sach, chop bat each dien bi nth hoac bi long, bi vet dinh lira, ty bi ri m9t den 10% tiet dien ngang, tryc tam bat each dien bi thi phai thay bat each dien khac Cac dien phai bO tri kep ding chUng loai va dac tinh thuat dirge quy dinh tai, Diem c, Khoan 2, Dieu ND- 14/2014 va cac van ban thay the khac (neu co) O nhirng not nhieu byi ban, yen bier' phai dung loai bat each dien dac biet chlu dirge byi va an mon hoac tang cuang them each dien Phai ve sinh bat each, dien it nhAt mot mot nam duang day di qua nhang not co nhieu bui vao theyi kY am trot O nhang not gin khu vi,rc nha may hoa chit, nha may xi mang, vUng yen bien Ngoai viec kiem tra nhu dung day binh thueyng,,hang nam can cat dien &rang day mot lan de kiem tra ty, phy kin moc noi, khoa neo, kh6a dO 7/38 D6i cac cong trinh cai tao nang cap c6 thay d6i thiet Ice ban dau phai c6 thiet Ice cua cac co quan dung chirc nang va duqc cap c6 tham quyen phe duy8t Dan vi thvc hi8n phai to chirc ph6 bien den tang cong nhan ve not dung phuang an va thine hi8n phai tuan thu nghiem ngat tirng buoc phuang an Dieu 44 Chi dugc phep thay d6i kh6i lugng cong tac sCra chaa hoac thay d6i bin phap k51 thuat duqc phep dia cap c6 tham quyen phe duy8t Muc- B CAC LOAI sfrA CHU'A DIAING DAY Dieu 45 Cong tac sira china duerng day dugc chia ba loci: 1.SCra chira thuong xuyen XCr ly su c6 duang day dang van hanh Sirs china Dieu 46 Sim china thuqng xuyen Dugc tien hanh thuerng xuyen tren tuyen duerng day dva tren quy trinh bao dung, situ chira cac khi8m khuy8t Oat hi8n th6ng qua kiem tra hang thong va kiem tra d6t xuat phai dugc lap k8 hooch Do tinh chat cong vi8c, sCra china thuerng xuyen thuong dugc phan loci nhu sau: cong tac M6t s6 hang mix cong vi8c dan gian c6 the to chdc ket hgp kiem tra dual-1g day: ch4t cay giai ph6ng hanh lang, ding co tiep dia (bi mat, dap lai mong cot (bi sot, la, ), ding co day neo (bi chUng, mat cu, ), lap lai giang cot thep (bi mat, ), son lai mot so chi tiet thep bi ri, thay mot vai bu long bi ri nang, dap va be tong cot, gia co ke m6ng c6t,v.v Ch.* nhat la 10 sau kiem tra phai xir ly xong Cac hang muc cong vi8c can phai c6 bin phap 1(5% thuat dugc lanh dao don vi phe duy"8t va dieu hanh nhu: Ep lai leo, ep va day an, xir 1)'r nhang day dan, day chong set Flu hong nghiem de dga six co, thay mot so phu kin hong, thay mot vai bat each din chu6i each dien, chinh cot nghieng, chinh xa, v.v sau bao coo ket qua thvc hi8n cho Cong ty Di8n Ivc Nhang vi8c phai xir ly xong lan cat din gan nhat hoc bang cac giai phap thi cong khong mat diem Dieu 47 Xti 1)", sir c6 &rang day dang van hanh Dan vi quan 1y throng day phai lap phuang an xir ly su c6 va dugc phe c,luy8t theo phan cap Qua trinh phai dugc tuan theo quy trinh xit skr co dm Dieu d6 va cac phuang an k5% thuat da phe duyest Vic thvc hi8n can phai nhanh chOng dva theo tinh huong, dia hinh cu the, dam bao thai gian xir 1)", sir co la ngan nhat, an toan va chat lugng 24/38 Dieu 48 Sira chila l&n du mg day bao gOm dai tu dinh kSi va trung tu &Tong day Ni dung va phuang an ky thu5t sira chita bon clueing day phai dugc chuan bi ky va dugc duyet truerc thvc hien Dai tu dinh kS(: la cac ding viec sira chira dinh 1(57 duong day nham moc dich phoc hoi trang thai hoan hao cua,duerng day va dam bao van hanh tin c5y va kinh to giai doan gifia hai lan dai tu a N8i dung dm dai tu bao gom cac ding viec: Thay mai hang boat bat cach dien, thay cot, thay day dan, thay hang boat kien, thay hang boat xa, tiep dia hoc khoi phoc lai duirng day bi hu hong n5ng qua trinh van hanh, sau thien tai bAo lot hoc sau cac sv co b Chu 1(5/ dai tu clueing day la nam, rieng dOi veri cac &rang day yen hien chu IcS1 dai tu la nam KS, han có,the thay doi theo tinh trang cu the cua duerng day, can cu vao ket qua kiem tra, thi nghiem din phong dugc Tong cong ty Dien lvc phe duyet Trung tu dueng day: la cong viec &Oa chita, bao dtrei'ng hoc thay the cac b8 ph5n sam,bi hao mon hu hong, hien chat, barn ban qua trinh van hanh giCra hai lan dai tu Can uu, tien thvc hien bang cac giai phap thi cong khOng mat dien khach hang hoc ket hop viec sira chila bon throng day vai cac cong viec khac lien quan (sira chfia lueri dien trung the ) de han the thOi gian gian doan cap dien cho khach hang Trinh tin va thu tvc Sfra chila bon thvc hien theo quy the Sira china lem hien hanh MI,JC-C SCA CHUA COT THEP, XA THEP TREN COT BE TONG Dieu 49 Cac bu long bi lOng phai dugc xiet lai dat yeu cau ky thu5t Bu long bi mat can dugc bo sung va &mg chung loai va dam bao cac yeu cau ky thulat khac Dieu 50 Nhang, cot thep bi nghieng qua tieu chuan cho phep phai dugc dieu chinh lai cho thang bang each at tam dem bang thep duari ban de chan cot Chieu day tong Ong cua toan b9 tarn dem khOng qua 40mm 1.Khi dieu chinh cot neu phai nOi cac e cu cua bu long mong thi phai neo ham bang cap thep co tiet dien dO 16rn cho dat he so an toan K#2,5 Day neo phai dam bao khoang cach an toan vOi cac h8 ph5n mang dien cila ban than &rang day gang sita china ciing nhu doi vOi 138 ph5n mang dien ctia cac duOng day khac lan can E cu dugc mong toi thieu phai gift du phan ren day cila 01 cu cua bu long Dieu chinh cot thep dung yang bang thep neo bi nghieng qua tieu chuan cho phep dugc tien hanh bang cach dieu chinh chieu dai va lvc cang day neo bang cac cu tang Trong qua trinh dieu chinh cot khong dugc tac Bong 25/38 luc manh hoac xung luc vao cot Phai tinh toan truov, dam bao cOt khong bi bien dang sau dieu chinh Dieu 51 136i vii nhimg cOt sat neo DSc, neo thing, neo cu6si bi nghieng qua tieu chuan cho phep phai dieu chinh lai thi truac het phai xem xet den sr; can thiet cat dien, giai phong toan bO day mac tren cOt de cOt khong chiu dung luc cang roi mai tien hanh thuc hien Dieu 50 not teen Die u 52 Khi sUa china cot dao pha khong dugc lam thay doi vi tri pha teen cOt Dieu 53 Son lai cOt thep, xa thep tren cot be tong, mat bich cOt be tong, giang (loai thep khong ma kern) dugc tien hanh toy theo tinh trang cua lop phu chong an mon Phai dam bao theo TCVN 9404-2012 ye son xay dkmgphan loai hien hanh va thuc hien cac nOi dung sau: 1.Dua vao ket qua cac kS, kiem tra ma quyet dinh viec son lai cOt thep, xa thep tren cOt be tong, mat bich cOt be tong, Son ch6ng ri va son phi' phai dung loai son co tinh nang ben, chiu dugc mua nang, khOng bi anh huang tic dOng him hoc quyen va có tuOi th9 tit nam tra len Khong dugc dung 14 son nha de son cOt va xa Truck son lai cot thep, xa thep teen cOt be tong, mat bich cOt be tong, giang, phai lam sach ri cac cho son di lai va cau ghet, lam sach cac cho not cua cac chi tiet Phai tien hanh son du so lop va dung quy trinh cua loai son nha san xuat quy dinh Son nhfing lop bang phang, khong co bgt va clang son day deu tren mat sat, lop son truck kho mai son tiep lop sau Cao ri va son tir tren xuong theo thin to tir day thong set, xa va sau dO den than cOt, tien hanh dieu kien thai tiet kho rao Dieu 54 Trong dieu kien van hanh neu phat hien nhang chi tiet cua cOt thep (loai ma kern) bi ri thi phai kip thai lam sach ri va son lai nhang cho ri Dieu 55 Twang hgp son cOt duerng day dang van hanh, cac don vi quan 1)", phai lap bien phap 1(5, thuat, bien phap an toan va trinh duyet truck tien hanh cong viec Dieu 56 ThUng son khong dugc treo tren cot phia ten day clan va chuoi cach dien ma phai treo tren xa cach cho bat chuoi sir cach dien toi thieu lm (cap dien dp 35kV tro xuong) Khong cho phep son roi vao day dan, chuoi cach dien va cac chi tiet mang dien cira cac thiet bi dien teen &rang day nut phai , Dieu 57 Trong qua trinh van hanh neu phat hien mong cOt bi dap be tong lai Be tong dap lai phai có mac cao hon mac be tong thiet ke mong mot cap Dieu 58 Viec can thiet qua lai bitum hoac 'lac in cac along cOt dugc quyet vao cac kSi kiem tra ch9n 19c có ciao de xic dinh tinh trang bi xam thuc dinh cua mong Khi dao hru y khong &roc lam dirt tiep dia hoac his hong cac phan chon ngam cira cOt dien va cac cong trinh khac Khi ciao het chieu sau mong cOt phai tuan thir cac quy tic sau: 26/38 1.COt c6 chan mong c6 the dao mot chan irking ma khong phai neo ham cot COt c6 mot chan mong thi c6 the dao sau da neo ham cOt chic chin bAng day neo (day neo phai dam bao khoang cach an toan vii cac bo phan mang dien) D8i vii cac cOt neo goc, cOt neo cu6i, cOt neo thang, cOt dac biet (cot virgt, cOt ke, cOt dao pha, cOt re nhanh va cOt giao cheo hai &Tong day tren mot cot ) can phai c6 Wen phap xir ly k9 thuat dugc cap tren phe duyet cho tirng truing hop truck dao mong MOng cOt da dao len de quet lai bitum hoac h&c in Wong &pc phep de tror qua Dieu 59 Viec quet lai bitum hoac hAc in (nhira) cac mong cot thuc hien theo trinh to sau: 1.Truck ,khi qua phai, cao, danh sach thir can ban barn vao be tong bang ban chai sat va lam cho kho mat be tong Sau mong cOt da kho hAn thi quet nhua tir dirai len Cac de chan cOt va cac bu long mong nam tren mat dat ding phai quet nhkra Dac biet neu cOt bi ngap nu6c phai quet bitum toanbO phan ngap nu& va phia teen phan thuorng xuyen ngap nuorc 0,5m Sau nhkra kho,(khoang 14-20 tit)/ theo tinh chat cua nhkra va nhiet moi truing) thi lap lai mat bang,dat mem, min, khong co rac, khong c6 soi da de khoi lam hong lap nhtra chong nugc xam thkrc Dap dat tirng lop 20cm, dam chat, mat ho phai san bang phang hoan hao nhu truck dao Dieu 60 San cOt the') va quet nhkra mong cOt thugng phai tien hanh dOng Khong cho phep sun va quet nhtra cac bO phan cOt u6t ding nhu nhiet moi truorng durgi +5°C Sau son cOt xong phai khoi plwc cac s8, ky hieu teen cOt MVC-D S1Th CI-IffA CQT BE TONG, MONG NEO, MONG CQT VA PHIJ KIEN Dieu 61 Tang cuing cong tic kiem tra phat hien va sira chfra kip thai: 1.Nhang htr h6ng cua cOt be tong, c9c neo, ngang va mong cOt be tong cOt thep thugng la bi nut, cot thep bi ri, be tong bi toe, Or lam giam chat lugng an toan van hanh va thgi gian sir citing dm cOt De phat hien cac,thieu sot phai tien hanh kiem tra toan 'DO chieu cao cot, cong nhu ciao dien hinh, mot so mong clot sau 0.5+0.7m Truing h?p can thiet phai neo ham cOt bang day neo truck dao Dua vao ket qua kiem tra xac dinh sir can thiet tien hanh sira china cac cOt be tong, c9c neo, ngang, mong cOt be tong cot thep va mirc dO, khoi luting sira chira can thiet Dieu 62 Nhang OA be tong (cOt ly tam, cOt c6 to mat cheo) bi nghieng qua tieu chuan cho phep phai dugc lieu chinh lai cho thang nhu sau: 27/38 1.Cat dien, giai phong toan 1)0 day mac tren cot de cot khong chit.' lirrc cang Neo ham cot chic chin bang day neo sau d6 tien hanh dao phia mong can dich chuyen (day neo phai dam bao khoang cach an toan vii cac bO phan mang dien) Thy theo tinh hinh thirc to pet' ,can thiet phai moi dat cac mong de giam ma sat va moi mot phan dat day mong de de chinh cot Luu y qua trinh chinh cot khong dugc tic dOng lkrc manh hoac xung hrc vao cot dat men Sau cot dirng thing phai dam chat dat va lap dat lai nhu khong co rac, lap Urn lOp 20cm dam k-y, mat dat sau ,khong c6 soi lap phai bang phang Dieu 63 De sira china cot be tong cot thep phai dung vita xi mang c6 dO ben va dO ket dinh tot len mat be tong theo quy dinh sau: 1.Visa xi mang chi dugc dung khoang hai gief sau trOn Tank trat phai tu6i uat ch8 r6, ch8 bong, ch8 nirt bang dung dich vua loang 10%, sau dung bay thg ne len visa xi mang vao cac khe Sau mot gia lai tam uat ch8 trat, rac xi mang khO len va tang nh&n mat chira nen dung vita xi mang trung hop Thanh De, dam bao chat luting phan vim xi mang trung hop nhu bang sau: Thanh phan tinh theo % lugng Detrat nhang ch8 bi r6, • De trat cac vet Ten thank phAn De trat cac vet chti bong va nhang hu nirt 1an nth nho hong tucmg to Nha Polivinil 4,5 3,5 4,3 3,5 12 Axetat Xi mang pooc Lang 59,5 18 17 22 21,5 28 loci 400-500 Cat hat d6su 69 64,5 56 (0,3mm) Cat thong thuang 72 66 (den 3mm) 9,7 6,5 10,5 7,5 19 28,5 Nuac Dieu 64 H6‘ xi mang trung hop dugc pha tai hien truing khong dugc truesc hai gia bat dau lam viec Ho dugc quet hai lop len mat be tong bang choi long, truov quet mat be tong phai dugc tam uat bang vita loang 10%, quet lap thir hai sau lop thir nhat (1-2) gior len ch8 d6 mot lan to ca cot thep thi , Dieu 65 not ma be tong bi mieng luai thep va sau d6 trat day be tong Dieu 66 Tru6c trat 118 bao ve hoac trat cac chO h6ng cua mat be tong phai cao s4ch ban va bui, cac lap be tong >op thi boc di Dieu 67 Trong qua trinh van hanh phai tiep tic theo dai tinh trgig be mat cot da dugc phet ho hoac saa chira 14i 28/38 SUA CHUA DAY NEO , Dieu 68 Cac day neo cang khong (IL thi phai,dieu, chinh lai, cho deu bang tang Khi tang lai day neo nen ket herp chinh cot neu thay can thiet Dieu 69 Cap thep dm day neo va cac bO phan bat day neo vao cot, cac tang phai dinh kS1 boi m i chong ri Dieu 70 Day neo bang thep ton neu khong ma kern phai son va dinh kSi phai dugc son lai SUA CHUA DAY DAN, DAY CHONG SET Dieu 71 Tay theo mire dO hu h6ng cua day clan va day ch'Ong set phai tin hanh bao duong, sira chira theo quy dinh er Dieu 17 bang mot nhang bin phap: Quail day bao duong tai cho c6 sgi dirt Dung 6ng va ep vao chiS c6 sgi dirt Cat day va noi lai bang 6ng noi ep Thay the mot clop day hong bang mot doan day med Dieu 72 1)6i veri cac loci day dan tren truac quail bao clueing, ep 6ng va, phai vu6t cac dau day bi dirt cl4t vao ranh bi khuyet cua sgi day va lam ve sinh sach se Khi ep 6ng va, ep 6ng noi phai thuc hien dung cac yeu cau cua quy trinh ep noi Dieu 73 Khi mot doan day clan hoc day ch6ng set bi hu hong can phai cat di noi lai phai dux hien cac yeu cau sau: , Lap phucmg an k5i thua't thi cong Dung dung chong loci day thay the va 6ng noi Sir dung cac ham ep dung quy dinh Thuc hien dung trinh to ep noi M6i noi phai dat tieu chuan neu Dieu 17 cila quy trinh M6i noi phai each khoa t6i thieu 1,2m Dieu 74 Khi cac day clan va day ch6ng set bi hu hong tai cac cl-C6 bat khoa (do bi rung, mon,.v.v.) thi nen xe dich diem bi ton thuong (sau da dugc sira chCra, bao duong) khoi khoa bang each thay mot doan day dan hoc day chong set tir khoang cot qua khoang cot khac chay qua kh6a der' tranh hai moi noi tren ding mot khoang cot ChU y mOi noi phai each khoa toi thieu 1,2m Dieu 75 Truerng hop phai thay khoa neo su co dirt day tai khoa neo (day dan hoc day chong set) phai thuc hien cac noi dung sau: Ch9n kh6a neo dung chong loai Thuc hien dung quy trinh ep khoa neo 29/38 Neu day bi ,ngan thi dung noi trung gian va dieu chinh dO dai cua de gill vOng cua khoang neo khong thay doi Dieu 76 Khi cang lai day dan va day chOng set tren mot khoang neo, phai dich chuyen day dan hoac day chong set ten cac cot trung gian len cac puli, cac ranh puli phai phu hop dubmg kinh cua day Dieu 77 Khi day ,dan va day cheing set ri, an mon nghiem phai thay day mai Giam doe Cong ty Dien luc quyet dinh viec thay tirng, phan hay thay thay toan 1)6, tUy ,theo tinh hinh cu the Khi thay toan bO day dan can xet kha nang phai nang cap tiet dien day neu dueng day dang bi qua tai Dieu 78 Nhang hu hong day dan va day cho'ng set bi ri, bi an mon nghiem de doa skr co phat hien dugc kiem tra va thi nghiem van hanh phai sira khan trucmg tien hanh sira chug khong dugc chop den dai tu china Dieu 79 Viec cat noi day clan va day chOng set, bao duang ep noi, sira chila thay the kh6a neo phai c6 bien ban nghiem thu ky thuat, cac noi dung sda china phai ghi chep day dU vao ly lich cua &a:mg day Chuang IV THU TUC NGHIEM THU Dieu 80 Truck dua dueng day vao van hanh phai to chirc nghiem thu, danh gia chat lugng cong trinh de ban giao cho don vi quail ly van hanh Dieu 81 NOi dung va tieu chuan nghiem thu: phai, theo thiet ke kS, thuat cong trinh, cac tieu chuan, quy dinh ma Nha nu& va cac cap da ban hanh, cac van ban chi dao cua cac cap c6 lien quan Dieu 82 Trong qua trinh nghiem thu neu Oat hien thieu sot thi cac thieu sot phai dugc khan twang khac phvc de tien hanh nghiem thu lai Nghiem cam dua vao van hanh cac cong trinh chua du tieu chuan van hanh Dieu 83 Khi dua duemg day vao van hanh dan vi dAu tu cong trinh phai ban giao day du cho dan vi quan van hanh day du tai lieu sau: 1.Bao cao nghien cal kha thi va cac van ban phe duyet Van ban ve nhiem vu thiet ke, thiet ke sa 1)0, thiet ke thi cong, nhang ban giai trinh thuyet minh ket qua tinh toan kinh to k-ST thuat, giai trinh ket qua tinh toan ye anh huang gift cong trinh duerng day va cac cong trinh có lien quan (giao thong, buu di'en, quoc phong, ), tai lieu khdo sat dia chat Cac bien ban xac nhan ve ky thuat thi cong cua cac hang mvc: Phan ngarn, phan noi, keo day, bien phap thgc hien noi day Tai lieu IC'y thuat cua cac thiet bi tren nha the tao cap 30/38 Cac Hen ban thi nghiem mons, sir, dien tra tiep dia cot, cac Bien ban thi nghiem cac thiet bi khac co lap dat tren &rang day (cau dao, duong day nhanh, den tin hieu, TU duong day, cuOn cam thong tin ) Cac Bien ban kiem tra cac khoang vuot va cac khoang giao cheo vOi cac ding trinh Ban ye mat bang, mat cat &N Cac van ban thay doi thiet ke va cac ban ye kern theo Cac van ban phapb'/: a Cac van ban cap dat, cap tuyen duong day, cac van ban thoa thuan cua cac ca quan quan chuyen nganh Bien ban den bir (co khoi Wang va gia tri den bu cho tong ho co xac nhan cua chinh quyen dia phuong) hoac cam ket giai phong hanh lang chinh quyen phuang (truang hop la cac khu vArc cong cong hoac khu vtrc thuOc tai san cua Nha mrac) b Cac ban ye, bien ban, tai lieu lien quan den nha cira, ding trinh ban tai hanh lang bao ve duong day c Cac hO soy lien quan den tieu chuan an town cua dueing day va nha cUa theo ND- 14/2014 (neu cu the timg viec phai lam de thvc hien dung va day du cac quy dinh Nghi dinh) 10 Ban thOng ke cac thiet bi ,cira duong day,, cac cong trinh va nhang dung cu, nguyen vat lieu, thiet bi duphong de giao cho co quan don vi quan I)'T van hanh 11 Ket Juan cua hOi dOng nghiem thu cho phep &mg dien duong day 12 Van ban ghi nhang vat tu, thiet bi lap dat khong dung thiet ke, khong có thi nghiem xuat xu&ng (ma thi nghiem kiem tra cho phep van hanh) 13 Tai lieu hoan ding va cac van ban lien quan Dieu 84 Trong qua trinh nghiem thu phai chap hanh nghiem chinh quy dinh hien hanh ye cac tieu chuan dua ding trinh vao van hanh, cac van ban chi dao cua cap tren Khi hoan cong tac nghiem thu nguOi, HOi ding nghiem thu cap C8ng ty Dien ltrc se quyet dinh dong dien NOi dung dong dien nghiem thu gom co: Do each dien duong day pha- pha, pha- dat Hong dien nghiem thu khong tai yeti dien ap dinh mirc Thir ang vi pha vOi &rig dien duong day có mach \Tong Dong dien mang tai yen dien ap dinh mirc Sau dong dien mang tai vOns 24 tieng vai dien ap dinh mite, neu duong day kh8ng di hien Wong bat thuaing thi chinh thirc ban giao dua vao van hanh 31/38 Chuang V TO ClitrC THVC HIEN Dieu 85 DiL khoan thi hanh 1.Cac Pho TOng Giam d6c EVN, Truong cac Ban thuOc HOi d6ng vien, Chanh Van phong, Truang cac Ban chtic nang EVN, Ngtrei cymg du cac don vi true thuOc EVN, Ngtroi dung du cac Cong ty EVN nam gift 100% von diL 1e (Cong ty TNHH MTV cap II), Nguiyi clung du cac Cong ty Cong ty TNHH MTV cap II nam gift' 100% von diL 1e, Ngu6i dai din phan von cila EVN, ctia Cong ty TNHH MTV cap II tai cac Cong ty di phan, Cong ty TNHH chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh Trong qua trinh thgc hi'en, n'L có vuong mac, phan anh kip th6i N4 EVN de xem xet, sira dOi b8 sung cho phil hop./ TONG GIAM -DOC 32/38 PHii LUC Don vi: Di0 Ityc Miu DDTA-KTN s6 PHIEU KIEM TRA DINH KY NGAY DUNG DAY TRUNG AP (Dung cho duang day tren khong tren kV den 35kV) Doan dtrong day kiem tra: Tir vi tri den vi tri thu9c xuat tuyen Ngay kiem tra• Yeu cau dinh kSi kiem tra: ( Ilan) Danh sach nhom kiem tra: H9 va ten Chirc danh Bac thg Bac AT STT /5 /5 /5 /5 /5 N9i dung kiem tra (kiem tra bang mat, dam bao khoang cach an toan hoac có dung cu an toan): a Hanh lang tuyen (ghi cac ton tai trong, ngoai hanh lang tuyen co kha nang gaiste co, cac not dung can b C9t (ghi cac vi tri can mie lf) nhte nghieng, bien dgng, Hirt hoac mat thanh, cac hien bao.v.v cac not dung can xir W: c Mong cot (ghi cac vi tri can xti lf; nhte lun, nut, soi la tinh trgng bat tint-Ong slat khu vtec xung quanh nOi dung can xte d Cac ket cau xa va gia (ghi cac vi tri can xft ly, not dung can xft W: e Cach dien (ghi cac vi tri can xfr If; nhtr phong dien, byi ban, cac hien ttrqng bat thtrang, phy kien , not dung can xtr lf2): f Day dan (ghi cac vi tri can xie lf; nhix diet ttea, ton thumg, mai nai, dieu hoac vat lg barn vao day dan, phOng dien, dao clOng va am thanh, van xoan, v5ng: 33/38 g Cac ket cau tiep dat (ghi cac vi tri can xtr ly, not dung can xtr h Day neo, mong neo (ghi cac vi tri can xis ly, not dung can xic f2).• Cac thiet bi cl-ing set (ghi cac vi tri can xti ly, not dung can xer j Cac thiet bi gong cat tren du*ng day (ghi cac vi tri can xtr ly, not dung can xirly): k Cac thiet bi bit cong suat phan khang (ghi cac vi tri can xtr ly, not dung can xtr 1.0.• Cac hien tuong bAt thuong khac: Cac ton tai da qua trinh kiem tra: Cac de nghi: a Cac van de can giai quyet: b Yeu cau ve theri gian giai quyet: c Ngdy clap nhat thong tin vao ho so quan ly duOng day: 34/38 d Y kin cua Gam d6c ho-ac Giam d6c Dien luc: Clam dee Dien hjc (K) ghi r6 hp ten) TM TO QLVH (I() ghi ro ho ten) TM Nhom kiem tra (1‘) ghi r5 ho ten) Thei gian va ke't qua xir Qin] doze Dien lye (K) ghi rb- ho ten) Ngtroi xir ly (K)ghi r5 hp ten) 35/38 Dun vi: Di0 Ndu DDTA-KTD s6 PHIEU KIEM TRA DINH KY DEM DUtiNG DAY TRUNG AP ( Dimg cho duOng day tren khong tren kV din 35kV) Doan dithrig day kiem tra: Tir vi tri .den vi tri thuOc xuat tuyen Ngay kiem tra• Yeti cau dinh ky kiem tra: ( /1An) Danh sach nhom kiern tra: STT Ho va ten Chirc danh Bac thy Bac AT /5 /5 /5 /5 /5 NOi dung kiem tra: a Phat nhiet cac moi noi: b Phong dien (am thank, ph& sang ) a duong day, chut:ii cach dien: c Cac nguy co• co kha nang gay sv• co throng day: Cac hien tucyng bat thu6ng khac: Cac ton tai da xir ly kiem tra: Cac van de can giai quyet: A a reu cau ve thoi gian giai quyet: b Ngay cap nhat thong tin vao hO so quan 1S, throng day: 36/38 c Y kin cua Giam do'c hoc Gam do'c Di0 lkrc: Gam dOe Dien line (10 ghi r5 hp ten) TM To QLVH ghi r5 hp ten) TM Nhom kiem tra (KJ') ghi r5 hp ten) Th&i gian va k& qua xir 1)'/: Gam diic Dien lye (K.), ghi ro hp ten) Nguiri xii• 157 (1c), ghi JO ho ten) 37/38 MVC LUC NO i dung Chucmg I: Chuang II: MIX-A MVC-B mVC-C MVC-D MUC-D Quy dinh chung Quan15, van hanh Cac yeu cau chung ve Quanb', van hanh Tieu chan van hanh Tieu chuan ve hanh lang bao ve duemg day khOng Cong tac kiem tra va chu kS, kiem tra Cac bien phap an town kiem tra duefng day khong MIX-D.2 MIX-D.3 MVC-D.4 Cac loai kiem tra va chu kST kiem tra NOi dung cu the cho timg loai hinh kiem tra XixVi bat thuiyng tren dohs day khong va the cIq thong ke, bap cao Chuang III: Sim chila Bien phap an town va quy dinh chung sira chira Cac loci sira chila &a:mg day khong MIX-C Sira chira cot thep, xa thep tren cot be tong MVC-D Sirs chita cot be tong, mong neo, mong c'cit va phu kien MUC-E Sfra chfra day neo MVC-F Sira chita day tan, day ch6ng set Chuang IV: Thu tuc nghiem thu Chuang V: TS chirc thgc hien Phu luc 38/38 Trang 2 13 16 16 16 18 21 22 22 24 25 27 29 29 30 32 33 ... DOAN DIEN INV VIET NAM S6: JO- /QD -EVN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dac lap - Tu - Hanh phtic Ha N0i, CA( thong nam 2019 QUYET DINH Ve viec ban hanh Quy trinh van hanh, kiem tra va Sao... Pilo Tong Giam doc EVN, Truang cac Ban thuOc HOi (rang yien, Chanh Van phong, Throng cac Ban chirc nang EVN, Nguai dimg dau cac dun trgc thuOc EVN, Nguoi dUng dau cac Cong ty EVN nam girl 100%... VIET NAM Dim - Ty - Hph phfic QUY TRINH VAN HANH, KIEM TRA VA BAO DU'ONG, sfrA CHITA DUtING DAY TRUNG AP (Ban hanh kern theo QuyEt dinh sa161/QD -EVN 0gthang 03 nam 2019 mica Tang Giam doc Tdp Goan
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình quản lý vận hành DZTA 267 EVN 2019, Quy trình quản lý vận hành DZTA 267 EVN 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn