Ngữ pháp toeic căn bản cần biết

9 34 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2020, 00:11

ĐẠI TỪ 1.Các loại đại từ trong tiếng anh2.Cách dùng•Đại từ nhân xưng ( I, You, We, They, He, She, It) thường đứng đầu câu, làm chủ ngữ, bắt đầu một mệnh đề, liền sau là chủ ngữHe has been living here for 3 years.•Tân ngữ (me, you, us, them, him, her, it) thường đứng ngay sau ĐỘNG TỪ hoặc GIỚI TỪ I saw her at the party last night.Ann gave a book to him.•Tính từ sở hữu (my, your, our, their, his, her, its) LUÔN đứng ngay trước DANH TỪ, cấu trúc sở hữu cách: DanhTừ ’s This is my bookJill’s dress is green•Đại từ sở hữu (mine, yours, ours, theirs, his, hers, its ) = TÍNH TỪ SỞ HỮU + DANH TỪ, dùng đại từ sở hữu để tránh không phải nhắc lại TÍNH TỪ SỞ HỮU + DANH TỪ đã đề cập trước đó trong câu. Nó có nghĩa: mine = cái của tôi; yours = cái của (các) bạn; … Do đó chúng thay thế cho danh từ. Đừng bao giờ dùng cả đại từ sở hữu và danh từ trong cùng một câu. This is my book; that is yours. (yours = your book)Jill’s dress is green and mine is red. (mine = my dress)•Đại từ phản thân : Cách sử dụngVí dụLàm tân ngữ của động từ khi chủ ngữ và tân ngữ là cùng 1 đối tượngI cut myselfTom and Ann blamed themselves for the accidentChỉ những hành động do mình mình làm (Không có sự can thiệp của người khác, thường sau giới từ BY )I did it by myselfHe buys it by himselfDùng nhấn mạnh danh từ hoặc đại từ khác.Chúng thường nhấn mạnh chủ ngữ của câu.Khi nhấn mạnh danh từ, chúng đứng sau danh từ đó.Ann herself opened the door.Tom himself went.I spoke to the President himself.TỪ LOẠII. Danh từ (nouns):Danh thường được đặt ở những vị trí sau1. Chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)Ex: Maths is the subject I like best.Yesterday Lan went home at midnight.2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful....Ex: She is a good teacher.His father works in hospital.3. Làm tân ngữ, sau động từEx: I like English.We are students.4. Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,.....(Lưu ý cấu trúc aanthe + adj + noun)Ex: This book is an interesting book.6. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at......Ex: Thanh is good at literature.LƯU Ý : NHỚ CÁC CẤU TRÚC AANTHE + Danh từ + Giới từDanh từ + Giới từ + Danh từ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO CS 1: Số 2/2 Nam Pháp 1, Lạch Tray, HP CS 2: Số 33/94 Trần Phú, - 106 Lương Khánh Thiện, HP Điện thoại: 0939.071.666 – 02252.65.6666 - 02252.677.666 ĐẠI TỪ Các loại đại từ tiếng anh Cách dùng  Đại từ nhân xưng ( I, You, We, They, He, She, It) thường đứng đầu câu, làm chủ ngữ, bắt đầu mệnh đề, liền sau chủ ngữ He has been living here for years  Tân ngữ (me, you, us, them, him, her, it) thường đứng sau ĐỘNG TỪ GIỚI TỪ I saw her at the party last night Ann gave a book to him  Tính từ sở hữu (my, your, our, their, his, her, its) LUÔN đứng trước DANH TỪ, cấu trúc sở hữu cách: DanhTừ ’s This is my book Jill’s dress is green  Đại từ sở hữu (mine, yours, ours, theirs, his, hers, its ) = TÍNH TỪ SỞ HỮU + DANH TỪ, dùng đại từ sở hữu để tránh khơng phải nhắc lại TÍNH TỪ SỞ HỮU + DANH TỪ đề cập trước câu Nó có nghĩa: mine = tôi; yours = (các) bạn; … Do chúng thay cho danh từ Đừng dùng đại từ sở hữu danh từ câu This is my book; that is yours (yours = your book) Jill’s dress is green and mine is red (mine = my dress) TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO CS 1: Số 2/2 Nam Pháp 1, Lạch Tray, HP CS 2: Số 33/94 Trần Phú, - 106 Lương Khánh Thiện, HP Điện thoại: 0939.071.666 – 02252.65.6666 - 02252.677.666  Đại từ phản thân : Cách sử dụng Ví dụ Làm tân ngữ động từ chủ ngữ tân ngữ đối tượng I cut myself Tom and Ann blamed themselves for the accident Chỉ hành động mình làm (Khơng có can thiệp người khác, thường sau giới từ BY ) I did it by myself He buys it by himself Dùng nhấn mạnh danh từ đại từ khác Chúng thường nhấn mạnh chủ ngữ câu Khi nhấn mạnh danh từ, chúng đứng sau danh từ Ann herself opened the door Tom himself went I spoke to the President himself TỪ LOẠI I Danh từ (nouns): Danh thường đặt vị trí sau Chủ ngữ câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ thời gian) Ex: Maths is the subject I like best Yesterday Lan went home at midnight Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful Ex: She is a good teacher His father works in hospital Làm tân ngữ, sau động từ Ex: I like English We are students TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO CS 1: Số 2/2 Nam Pháp 1, Lạch Tray, HP CS 2: Số 33/94 Trần Phú, - 106 Lương Khánh Thiện, HP Điện thoại: 0939.071.666 – 02252.65.6666 - 02252.677.666 Sau mạo từ a, an, the từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little, (Lưu ý cấu trúc a/an/the + adj + noun) Ex: This book is an interesting book Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at Ex: Thanh is good at literature LƯU Ý : NHỚ CÁC CẤU TRÚC A/AN/THE + Danh từ + Giới từ Danh từ + Giới từ + Danh từ II Tính từ (adjectives) Tính từ thường đứng vị trí sau Trước danh từ: Adj + N Ex: My Tam is a famous singer Sau động từ liên kết: Sau TO BE động từ đặc biệt seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj Ex: She is beautiful Tom seems tired now Chú ý: cấu trúc keep/make + O + adj Ex: He makes me happy Tính từ dùng dạng so sánh (lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as as) Ex: Meat is more expensive than fish Huyen is the most intelligent student in my class III Trạng từ (adverbs) Trạng từ thường đứng vị trí sau Bổ nghĩa cho động từ, đứng trước sau động từ Ex: I have recently finished my homework Sau động từ tobe/seem/look trước tính từ: tobe/feel/look + adv + adj TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO CS 1: Số 2/2 Nam Pháp 1, Lạch Tray, HP CS 2: Số 33/94 Trần Phú, - 106 Lương Khánh Thiện, HP Điện thoại: 0939.071.666 – 02252.65.6666 - 02252.677.666 Ex: She is very nice Đứng cuối câu, câu đủ thành phần câu Ex: The doctor told me to breathe in slowly Trạng từ thường đứng đầu câu,hoặc câu cách thành phần khác câu dấu phẩy(,) IV Động từ (verbs) Vị trí động từ câu dễ nhận biết thường đứng sau chủ ngữ (Nhớ cẩn thận với câu có nhiều mệnh đề) Ex: My family has five people I believe her because she always tells the truth Chú ý :     Chia ( Các hay sử dụng Toeic : Hiện Tại Đơn, Hiện Tại Hoàn Thành, Qúa Khứ Đơn, Qúa khứ hoàn thành, Tương lai đơn, Tương lai hoàn thành ) Động tự số ít, số nhiều tương ứng với chủ ngữ V sau Be phải dạng Ving ( Chủ động ) Ved/P2 ( Bị động ) Cách nhận biết : Khi sau V có tân ngữ ( danh từ ) dùng dạng chủ động, khơng có hay có từ BY THÌ dùng bị động Will/Can/Could/May/Might/Have to/Should/Must/… + V nguyên thể Cách nhận biết từ loại dựa vào cấu tạo từ làm tập I Danh từ (nouns) danh từ thường kết thúc bằng: -tion/-ation, -ment, -er, -or, -ant, -ing, -age, -ship, -ism, -ity, -ness Ex: distribution, information, development, teacher, actor, accountant, teaching, studying, teenage, friendship, relationship, shoolarship, socialism, ability, sadness, happiness II Tính từ (adjective) Tính từ thường kết thúc bằng: -ful, -less, -ly, -al, -ble, -ive, -ous, -ish, -y, -like, -ic, -ed, -ing Ex: helful, beautiful, useful, homeless, childless, friendly, yearly, daily, national, international, acceptable, impossible, active, passive, attractive, famous, serious, dangerous, childish, selfish, foolish, rainy, cloudy, snowy, sandy, foggy, healthy, sympathy, childlike, specific, scientific, interested, bored, tired, interesting, boring III Trạng từ (adverbs) Trạng từ thường thành lập cách thêm đuôi “ly” vào tính từ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO CS 1: Số 2/2 Nam Pháp 1, Lạch Tray, HP CS 2: Số 33/94 Trần Phú, - 106 Lương Khánh Thiện, HP Điện thoại: 0939.071.666 – 02252.65.6666 - 02252.677.666 Ex: beautifully, usefully, carefully, strongly, badly Mẹo : Trạng từ bỏ đuôi ly thành Tính từ Tính từ thêm ly thành Trạng từ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ I Các đại từ quan hệ WHO - làm chủ từ mệnh đề quan hệ - thay cho danh từ người  … N (person) + WHO + V + O WHOM - làm tân ngữ cho động từ mệnh đề quan hệ - thay cho danh từ người  … N (person) + WHOM + S + V WHICH - làm chủ từ tân ngữ mệnh đề quan hệ - thay cho danh từ vật  ….N (thing) + WHICH + V + O  ….N (thing) + WHICH + S + V THAT - thay cho vị trí who, whom, which mệnh đề quan hệ quan hệ * Các trường hợp thường dùng “that”: - sau hình thức so sánh - sau từ: only, the first, the last - danh từ trước bao gôm người vật TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO CS 1: Số 2/2 Nam Pháp 1, Lạch Tray, HP CS 2: Số 33/94 Trần Phú, - 106 Lương Khánh Thiện, HP Điện thoại: 0939.071.666 – 02252.65.6666 - 02252.677.666 - sau đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none * Không dùng That sau dấu phẩy giới từ WHOSE Dùng để sở hữu cho danh từ người vật, thường thay cho từ: her, his, their, hình thức ‘s … N (person, thing) + WHOSE + N + V … I Các trạng từ quan hệ WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason … N (reason) + WHY + S + V … Ex: I don’t know the reason You didn’t go to school for that reason  → I don’t know the reason why you didn’t go to school WHERE: thay từ nơi chốn, thường thay cho there ….N (place) + WHERE + S + V … (WHERE = ON / IN / AT + WHICH) Ex: a/ The hotel wasn’t very clean We stayed t that hotel  → The hotel where we stayed wasn’t very clean  → The hotel at which we stayed wasn’t very clean WHEN: thay từ thời gian, thường thay cho từ then ….N (time) + WHEN + S + V … (WHEN = ON / IN / AT + WHICH) Ex: Do you still remember the day? We first met on that day  → Do you still remember the day when we first met? *Đằng sau Trạng Từ Quan Hệ phải MỆNH ĐỀ ( S + V + O ) Rút gọn mệnh đề quan hệ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO CS 1: Số 2/2 Nam Pháp 1, Lạch Tray, HP CS 2: Số 33/94 Trần Phú, - 106 Lương Khánh Thiện, HP Điện thoại: 0939.071.666 – 02252.65.6666 - 02252.677.666 Mệnh đề quan hệ rút thành cụm phân từ Mệnh đề quan hệ chứa CÁC ĐẠI TỪ QUAN HỆ LÀM CHỦ TỪ who, which, that rút gọn thành cụm phân từ (V-ing) khứ phân từ (V3/ed) * Nếu mệnh đề quan hệ mệnh đề chủ động rút thành cụm phân từ (Ving)  a/ The man who is standing over there is my father → The man standing over there is my father  b/ The couple who live next door to me are professors → The couple living next door to me are professors * Nếu mệnh đề quan hệ mệnh đề bị động rút thành cụm khứ phân từ (V3/ed) Ví dụ:  a/ The instructions that are given on the front page are very important → The instructions given on the front page are very important  b/ The book which was bought by my mother is interesting → The book bought by my mother is interesting Mệnh đề quan hệ rút thành cụm động từ nguyên mẫu Mệnh đề quan hệ rút thành cụm động từ nguyên mẫu (To-infinitive) trước đại từ quan hệ có cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc Ví dụ a/ John was the last person that got the news → John was the last person to get the news b/ He was the best player that we admire → He was the best player to be admired c/ He was the second man who was killed in this way → He was the second man to be killed in this way CONJUNCTION  either… or: hoặc….hoặc…  neither… nor: không… không…  not only… but also: không những….mà còn…  both….and: cả….và… TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO CS 1: Số 2/2 Nam Pháp 1, Lạch Tray, HP CS 2: Số 33/94 Trần Phú, - 106 Lương Khánh Thiện, HP Điện thoại: 0939.071.666 – 02252.65.6666 - 02252.677.666  between….and : giữa… và……  from… to…… : từ……đến……  no less than: khơng hơn…  In addition to: thêm vào  According to: theo  consequently: vậy,  besides: bên cạnh  else = otherwise: Các liên từ ghép dạng as….as…  as soon as:  as well as:  as long as: miễn  as far as: theo  as early as: từ  as much as: gần là,  as many as: có tới ( dùng để diễn tả ngạc nhiên số lượng lớn)  Mệnh đề nguyên nhân (bởi vì): Because = As = Since = Now that + clause ( mệnh đề) = Owing to = Due to = On account of + N-phrase ( cụm danh từ)/Ving  Mệnh đề nhượng (mặc dù) Although = Even though = Though = In spite that + clause = Despite = In spite of + N-phrase Wheares = While : Tương phản đối lập song song While I was cooking, my brother was playing game  Mệnh để mục đích (để) : TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO CS 1: Số 2/2 Nam Pháp 1, Lạch Tray, HP CS 2: Số 33/94 Trần Phú, - 106 Lương Khánh Thiện, HP Điện thoại: 0939.071.666 – 02252.65.6666 - 02252.677.666 So that = In order that + clause = So as = in order to = To + verb nguyên  Mệnh đề kết (vì vậy) So = So + Adj + That = Such + N + That + Clause  As long as = Providing that + clause : miễn  If = What if = Even if = When = Supposing that = In case (đề phòng ) + clause :  If not = Unless + clause: không  However = Nevertheless + clause: nhiên ... 0939.071.666 – 02252.65.6666 - 02252.677.666  Đại từ phản thân : Cách sử dụng Ví dụ Làm tân ngữ động từ chủ ngữ tân ngữ đối tượng I cut myself Tom and Ann blamed themselves for the accident Chỉ hành động... good teacher His father works in hospital Làm tân ngữ, sau động từ Ex: I like English We are students TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIA BẢO CS 1: Số 2/2 Nam Pháp 1, Lạch Tray, HP CS 2: Số 33/94 Trần Phú,... nhận biết thường đứng sau chủ ngữ (Nhớ cẩn thận với câu có nhiều mệnh đề) Ex: My family has five people I believe her because she always tells the truth Chú ý :     Chia ( Các hay sử dụng Toeic
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp toeic căn bản cần biết, Ngữ pháp toeic căn bản cần biết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn