Thủ tục cung cấp chứng cứ và chứng minh trong giải quyết các vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại từ thực tiễn tại các tòa án nhân dân tỉnh hải dương

85 13 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ THỦ TỤC CUNG CẤP CHỨNG CỨ VÀ CHỨNG MINH TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI TỪ THỰC TIỄN TẠI CÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ Mà SỐ: 60.38.01.07 HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ : TRẦN HỮU HIỆU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TRIỀU DƯƠNG HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết nêu luận văn chưa công bố cơng trình khác NGƯỜI CAM ĐOAN Trần Hữu Hiệu i LỜI CẢM ƠN Được đồng ý Viện Đại học Mở Hà Nội TS Nguyễn Triều Dương, thực đề tài:“Thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại từ thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương”để nghiên cứu làm Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế Để hồn thành cơng trình này, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn trực tiếp TS Nguyễn Triều Dương, tận tình hướng dẫn tơi, kể từ hình thành ý tưởng đến luận văn hoàn thiện; xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô trường Viện Đại học Mở Hà Nội, đặc biệt thầy cô Khoa Sau đại học ln quan tâm có nhắc nhở kịp thời để tơi hồn thiện luận văn thời hạn Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh Tuy nhiên, hạn chế kiến thức kinh nghiệm, lần thực nghiên cứu đề tài có tính chun sâu nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong góp ý thầy cô bạn để luận văn hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Hữu Hiệu ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC CUNG CẤP CHỨNG CỨ VÀ CHỨNG MINH TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN TRANH CHẤPKINH DOANH THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm, ý nghĩa thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải tranh chấp kinh doanh thương mại 1.1.1 Khái niệm thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải tranh chấp kinh doanh thương mại 1.1.2 Ý nghĩa việc ghi nhận quy định luật thực định thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải tranh chấp kinh doanh thương mại 17 1.2 Cơ sở thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại 18 1.2.1 Cơ sở lý luận 18 1.2.2 Cơ sở thực tiễn 20 1.3 Các yếu tố bảo đảm thực thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại 21 1.3.1 Sự hoàn thiện hệ thống pháp luật 21 iii 1.3.2 Trình độ hiểu biết pháp luật người dân 22 1.3 Trách nhiệm trợ giúp quan, tổ chức, cá nhân 23 1.3.4 Trách nhiệm, trợ giúp Tòa án 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 Chương 26 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ THỦ TỤC CUNG CẤP CHỨNG CỨ VÀ CHỨNG MINH TRONG GIẢI QUYẾT CÁC 26 VỤ ÁN TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 26 2.1 Quy định pháp luật thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại 26 2.1.1 Quy định pháp luật chủ thể cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại 26 2.1.3 Quy định pháp luật thủ tục thu thập chứng Tòa án giải vụ án kinh doanh, thương mại 42 2.1.4 Quy định pháp luật phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng hòa giải giải vụ án kinh doanh thương mại 50 2.2 Một số hạn chế, bất cập quy định pháp luật thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 Chương 60 THỰC TIỄN THỰC HIỆN THỦ TỤC CUNG CẤP CHỨNG CỨ 60 VÀ CHỨNG MINH TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI TẠI CÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 60 3.1 Thực tiễn thực thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương 60 3.1.1 Tình hình kinh tế, xã hội cấu, tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương 60 3.1.2 Tình hình thụ lý vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương 61 3.1.3 Tình hình thực thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương 62 iv 3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu thực thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại 66 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật hành thủ tục cung cấp chứng chứng minh 66 3.2.2 Đầy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật người dân 67 3.2.3 Nâng cao hiệu hoạt động trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân 68 3.2.4 Nâng cao trình độ chun mơn, ý thức trách nhiệm Thẩm phán người tiến hành tố tụng……………………………………………………………………70 3.2.5 Thúc đẩy công tác đàm phán, ký Hiệp định song phương tham gia vào số công ước đa phương tương trợ tư pháp………………………………………….71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 KẾT LUẬN CHUNG 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLTTDS Bộ luật Tố tụng dân TTDS Tố tụng dân TAND Tòa án nhân dân TNHH Trách nhiệm hữu hạn KDTM Kinh doanh thương mại vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế thị trường ngày phát triển đa dạng phức tạp xung đột lợi ích cá nhân với nhau, cá nhân với pháp nhân hay pháp nhân với phức tạp nội dung gay gắt mức độ Cùng với phát triển quan hệ kinh doanh, thương mại tranh chấp hoạt động kinh doanh thương mại xảy nhiều, quy luật tất yếu khách quan Tính chất nội dung quan hệ kinh doanh thương mại tác động mạnh mẽ đến tranh chấp kinh doanh thương mại Sự phát triển kinh tế hình thành phương thức giải tranh chấp Hiệu việc giải tranh chấp kinh doanh thương mại có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ bên Một chế giải tranh chấp kinh doanh thương mại thuận lợi, minh bạch nhân tố quan trọng việc xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh cho phát triển kinh tế Thực tiễn cho thấy, bên tranh chấp kinh doanh thương mại tự thương lượng qua hòa giải trọng tài để giải tranh chấp việc khởi kiện yêu cầu Tòa án giải tranh chấp biện pháp tối ưu Trong trình giải vụ án tranh chấp dân nói chung tranh chấp KDTM nói riêng, thủ tục cung cấp chứng chứng minh quan trọng, có vai trò định đến việc giải đắn vụ án tranh chấp, góp phần bảo vệ cơng lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân có liên quan Ở Việt Nam nay, trình tự giải vụ án tranh chấp dân nói chung giải tranh chấp KDTM nói riêng quy định chung Bộ luật Tố tụng dân Bộ luật Tố tụng dân sựnăm 2015 có quy định cụ thể thủ tục cung cấp chứng chứng minh Tuy nhiên,thực tiễn áp dụngpháp luật thủ tục cung cấp chứng chứng minh để giải quyết, xét xử vụ án KDTM cho thấy nhiều vướng mắc, bất cập Đó quy định nguyên tắc nghĩa vụ cung cấp chứng chứng minh tố tụng dân việc thực nguyên tắc thực tế; quy định chủ thể có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, trình tự thủ tục cung cấp chứng việc thực nghĩa vụ chứng minh giải tranh chấp nói chung có tranh chấp KDTM Chính vậy, việc tiếp tục nghiên cứu làm rõ quy định pháp luật thực tiễn thực quy định thủ tục cung cấp chứng chứng minh tố tụng dân nói chung đặc biệt giải vụ án tranh chấp KDTM để từ đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật giải pháp nhằm nâng cao hiệu điều chỉnh pháp luật cần thiết Tự phân tích trên, tác giả định chọn đề tài “Thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại từ thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thời gian qua có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học pháp lý đề cập đến vấn đề thu thập, cung cấp chứng chứng minh tố tụng dân (TTDS) nói chung giải tranh chấp KDTM nói riêng Trước Bộ luật tố tụng dân (BLTTDS) ban hành, có "Đánh giá chứng cứtrong vụkiệnđòi nợ" tác giả Tạ Ngọc Hải, Tạp chí TAND, số năm 1990; "Nghĩa vụcung cấp chứng cứvà nghĩa vụ chứng minh tố tụng dân sự" tác giả Phan Hữu Thư, Tạp chíDân chủ pháp luật, số 9/1998; luận văn thạc sĩ "Chứng cứvà hoạtđộngchứng minh tố tụng dân Việt Nam" tác giả VũTrọng Hiếu, năm 1998;bài "Đánh giá toàn bộchứng cứmới tìm chất sựviệc" tác giả Duy Kiên, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 1/2000; "Xácđịnhđịa vịtốtụng củađương đánh giá chứng vụ án dân sự" tác giả Nguyễn ThếGiai,Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 9/2000; luận văn thạc sĩ "Vềviệc cung cấp thu thập chứng giai đoạn giải vụ kiện dân theo thủ tục sơ thẩm" tác giả Nguyễn Minh Hằng, năm 2003; "Chứng chứng minh tố tụng dân sự" tác giả Hoàng Ngọc Thỉnh, Tạp chí Luật học, số đặc sangóp ý dự thảo BLTTDS, tháng 4/2004 v.v Sau BLTTDS ban hành có "Một vài suy nghĩvềvấnđềchứng cứvà chứng minhđược quyđịnhtrong Bộ luật tố tụng dân sự" tác giả Tưởng Duy Lượng,đăng Tạp chíTAND, tháng 10 năm 2004; "Những nguyên tắc tốtụng dân đặc trưngtrong Bộ luật Tố tụng dân sự", tác giả Nguyễn Ngọc Khánh,đăng Tạp chíKiểm sát, số tháng năm 2005; luận văn "Chứng cứvà chứng minh tốtụng dân theo quy định pháp luật Việt Nam" tác giả Lê ThịGiang Yên,năm 2005; luận án "Chế định chứng minh tốtụng dân sựViệt Nam", tác giả Nguyễn Minh Hằng, năm 2007; sách chuyên khảo "Hoạtđộng chứngminh pháp luật tố tụng dân Việt Nam" Tiến sĩNguyễn Minh Hằng Nhà xuất Chính trị - Hành xuất năm 2009; "Thu thậpchứng chứng minh theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân sự", tác giả Tưởng Duy Lượng, đăng Tạp chí Kiểm sát, số 12/2011 v.v Ở góc độ nghiên cứu hoạt động giải tranh chấp KDTM có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề như:Giải quyếttranh chấp kinh doanh thương mạitheo quy định củaBộ luật Tố tụng dân 2004 (Viên Thế Giang, Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 12/2005); Thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh theoBộ luật Tố tụng dân vấn đề đặt thực tiễn thi hành (Phan Chí Hiếu, Tạp chí Nhà nước Phápluật số 6/2005); Giải tranh chấp thương mại quốc tế đườngTòa án (Nguyễn Vũ Hồng, NXB Thanh niên, năm 2003) Các luận án tiếnsỹ luận án “Pháp luật giải tranh chấp kinh tế đường Toàán Việt Nam” tác giả Nguyễn Thị Kim Vinh; luận án “Thẩm quyền xét xử Toà án nhân dân vụ việc KDTM theo pháp luật tố tụng dân Việt Nam” tác giả Nguyễn Văn Tiến Một số luận văn thạc sĩ liên quanđến vấn đề thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp KDTM như: “Mộtsố giải pháp nâng cao hiệu giải tranh chấp kinh doanh thương mại Tòa án nhân dân cấp huyện” tác giả Nguyễn Vũ Hoàng; “Giải tranh chấp thương mại Tòa án theo tinh thần cải cách tư pháp Việt Nam” tác giả Vũ Quốc Hùng… vu án, Tòa án khơng đưa bà T vào tham gia tố tụng vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Đây trường hợp ông L bà T cố ý gây khó khăn cho Tòa án việc giải vụ án Do việc cố tình gây khó khăn ơng L bà T việc cung cấp tài liệu chứng cứ, TAND thị xã Chí Linh phải thực biện pháp ủy thác thu thập chứng cho Tòa án nơi bà T đăng ký thường trú thực việc ghi lời khai bà T thực biện pháp tống đạt tài liệu tố tụng cho bà T Chính vậy, vụ án phải tạm đình kéo dài, ảnh hưởng đến kết giải vụ án Tòa án, gây xúc cho người tham gia tố tụng khác Thứ hai, BLTTDS năm 2015 quy định đương giao nộp tài liệu chứng cho Tòa án có nghĩa vụ gửi tài liệu cho đương khác Tuy nhiên thực tế đương không tự giác thực quy định Tòa án yêu cầu Đây rõ ràng hành vi vi phạm nghĩa vụ tố tụng đương Tòa án khơng thể áp dụng chế tài xử lý đương vi phạm khơng có quy định pháp luật Việc đương không thực hiện, thực không đầy đủ thủ tục cung cấp chứng cho đương khác gây khó khăn, làm giảm hiệu thực hoạt động chứng minh đương khác vụ án Thứ ba, BLTTDS quy định cụ thể rõ ràng trách nhiệm, thời hạn cung cấp chứng quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp chứng Tòa án Tuy nhiên thực tiễn việc thực nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng quan, tổ chức, cá nhân nhiều trường hợp không đầy đủ kịp thời, gây khó khăn cho việc thu thập chứng Tòa án, làm kéo dài thời gian giải vụ án Thực tế Tòa án thường gặp khó khăn u cầu quan hành cung cấp tài liệu chứng cứ, phục vụ giải vụ án Vì dụ: u cầu Phòng đăng ký kinh doanh cung cấp hồ sơ đăng ký kinh doanh doanh nghiệp đương vụ án yêu cầu UBND cấp cung cấp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổ chức, cá nhân đương vụ án… BLTTDS quy định đương có yêu cầu, trường hợp cần thiết, Tòa án định yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng Nhưng thực tế, xuất phát từ lý quan hệ cơng tác hay lý “tế nhị”, Tòa án 64 không ban hành Quyết định yêu cầu cung cấp chứng mà gửi công văn đề nghị cung cấp chứng Việc xuất phát từ việc quan hành nhận thức chưa đầy đủ quy định pháp luật tố tụng dân nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cho Tòa án, Tòa án gửi Quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ, họ không cung cấp trường hợp Tòa án gửi cơng văn đề nghị cung cấp chứng mang tính chất phối hợp họ thực việc cung cấp tài liệu, chứng đầy đủ Vấn đề tồn nhiều năm chưa khắc phục phần ảnh hưởng đến hiệu hoạt động thu thập chứng chứng minh giải vụ án Thứ tư, hiệu hoạt động số quan hỗ trợ tư pháp tỉnh Hải Dương chưa đáp ứng yêu cầu phần ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp KDTM Thực tế giải tranh chấp KDTM nhiều trường hợp Tòa án phải trưng cầu giám định, nhiên có nhiều trường hợp sau nhận định trưng cầu giám định Tòa án, quan giám định từ chối giám định khơng đủ lực chun mơn Ví dụ: Vụ án tranh chấp hợp đồng xây dựng nguyên đơn Công ty TNHH đầu tư xây dựng K (công ty K) với bị đơn Công ty TNHH thương mại Q (công ty Q) TAND tỉnh Hải Dương thụ lý giải Tòa án có định trưng cầu Sở xây dựng tỉnh Hải Dương giám định chất lượng phần cơng trình nhà xưởng cơng ty K xây dựng cho công ty Q Tuy nhiên, Sở xây dựng từ chối giám định không đủ lực chun mơn Vụ án phải tạm đình kéo dài chưa giải Thứ năm, khó khăn ảnh hưởng tới chất lượng giải quyết, xét xử ởTòa án cấp trình độ chuyên môn Thẩm phán đặc biệt Thẩm phán cấp huyện Trong trình giải vụ án, Thẩm phán phân công giải vụ án giữ vai trò chủ thể định hướng q trình thu thập chứng cứ, cung cấp chứng chứng minh Theo quy định nay, thẩm quyền TAND cấp huyện mở rộng nhiều so với trước Tranh chấp KDTM phong phú, đa dạng, có tranh chấp liên quan tới lĩnh vực chuyên ngành với nhiều mối quan hệ phức tạp đòi 65 hỏi Thẩm phán phải có am hiểu định lĩnh vực Ví dụ: Năm 2016, TAND thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương thụ lý vụ án tranh chấp quyền nhận tiền phát hành cổ phiếu chưa niêm yết Đây loại tranh chấp mới, lần Tòa án thụ lý Thẩm phán phải nghiên cứu nhiều văn pháp luật chuyên ngành chứng khoán, vận dụng xác quy định pháp luật định hướng hoạt động cung cấp chứng chứng minh để giải quyết, xét xử vụ án Thực tế Tòa án tỉnh Hải Dương Tòa án cấp huyện khơng có tòa chun trách khơng có Thẩm phán chun trách thụ lý giải vụ án KDTM Khi thẩm quyền Tòa cấp huyện mở rộng đương nhiên khơng số lượng vụ việc tăng lên mà tính chất vụ việc phức tạp đa dạng trước nhiều Do vậy, áp lực nhiều Thẩm phán.Ngoài ra, Thẩm phán tiến hành giải tranh chấp KDTM có yếu tố nước ngồi đòi hỏi Thẩm phán phải có kiến thức pháp luật quốc tế Tuy nhiên, Việt Nam tài liệu liên quan đến pháp luật quốc tế chưa có hệ thống đầy đủ Thẩm phán sử dụng thành thạo tiếng Anh ít, khó khăn việc tiaasp cận nguồn tài liệu nước ngồi Có thể nhận định rằng, điểm yếu thẩm phán tỉnh Hải Dương nói riêng nước nói chung 3.2.Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu thực thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật hành thủ tục cung cấp chứng chứng minh Trong bối cảnh vụ tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, ngày gia tăng số lượng, phức tạp tính chất, quy định BLTTDS năm 2015đã đáp ứng yêu cầu giải quyết, xét xử nhanh gọn, xác, bảo vệ lợi ích hợp pháp Nhà nước, xã hội công dân BLTTDS 2015 khắc phục nhiều nhược điểm pháp luật TTDS trước đây, tạo sở pháp lý cho đương thực hoạt động thu thập, cung cấp chứng chứng minh để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho 66 quan tiến hành tố tụng thực tốt chức năng, nhiệm vụ tố tụngtrong trình giải xét xử vụ án dân nói chung, tranh chấp KDTM nói riêng Tuy nhiêncác quy định BLTTDS năm 2015 thủ tục cung cấp chứng chứng minhvẫn số hạn chế, bất cập, gây vướng mắc khó khăn cho đương quan tiến hành tố tụng trình giải vụ án Vì vậy, thời gian tớicác quan có thẩm quyền cần ban hành quy định hướng dẫn chi tiết thi hành số vấn đề sau: Một là,quy định đương cung cấp tài liệu chứng ngồi trụ sở Tòa án Hai là, quy định trình giải vụ án, đương cung cấp tài liệu chứng cho Tòa án phương thức thơng qua dịch vụ bưu Ba là, quy định rõ hậu việc đương không chứng minh lý đáng việc cung cấp tài liệu chứng mà Tòa án yêu cầu sau Tòa án có định đưa vụ án xét xử Bốn là, quy định kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng tài liệu chứng Tòa án khơng u cầu đương cung cấp tài liệu chứng mà đương khơng thể biết q trình giải vụ việc, đương cung cấp sau Tòa án có định đưa vụ án xét xử trước ngày tổ chức phiên tòa Quy định kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng tài liệu chứng Tòa án thu thập thời gian tạm ngừng phiên tòa 3.2.2 Đầy mạnh cơng tác tun truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật người dân Đương người có quyền nghĩa vụ chủ động thu thập, cung cấp chứng chứng minh, nguyên tắc có phát huy hiệu hay khơng, phụ thuộc vào nhiều trình độ hiểu biết pháp luật đương Thực tế trình độ hiểu biết pháp luật người dân nước ta hạn chế, đặc biệt hiểu biết pháp luật TTDS Do đó, cơng tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật TTDS đóng vai trò quan trọng để người dân hiểu thực 67 pháp luật Thực tế nhiều người dân quan niệm quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng phải thực pháp luật nên họ không quan tâm, tìm hiểu chúng Trong đó, việc hiểu thực pháp luật TTDS người tham gia tố tụng có ý nghĩa quan cơng cụ quan trọng để họ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Nếu người dân hiểu quyền nghĩa vụ việc cung cấp chứng chứng minh tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải vụ việc dân kịp thời, pháp luật Trong trình giải vụ án, Thẩm phán cần làm tốt công tác dân vận, cụ thể: Thẩm phán cần giải thích cho đương đầy đủ quy định pháp luật tố tụng nói chung, quy định BLTTDS thủ tục cung cấp chứng chứng minh nói riêng Trong cần hướng dẫn đương việc xác định chứng cứ, thu thập chứng đâu, thủ tục giao nộp chứng đặc biệt cần nhấn mạnh cho đương biết rõ hậu pháp lý việc không thực thực không đầy đủ quyền nghĩa vụ chứng minh họ Đương thực có trách nhiệm, tận tụy tham gia vào trình thu thập chứng chứng minh để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mình, qua đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng giải vụ án 3.2.3 Nâng cao hiệu hoạt động trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân Để nâng cao hiệu thực thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án dân nói chung, vụ án tranh chấp KDTM nói riêng, cần tăng cường trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân việc cung cấp tài liệu, chứng mà họ lưu giữ có yêu cầu đương định yêu cầu cung cấp tài liệu chứng Tòa án Cụ thể, có đề nghị đương sự, yêu cầu Tòa án, quan, tổ chức, cá nhân lưu giữ, quản lý tài liệu chứng thực đầy đủ kịp thời chứng theo quy định BLTTDS Có vậy, đương dễ dàng tiếp cận thu thập đầy đủ tài liệu chứng để cung cấp cho Tòa án, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Tòa án kịp thời xác minh thu thập chứng phục vụ cho trình chứng minh Qua đó, việc 68 giải vụ án thuận lợi, nhanh chóng đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp đương Để thực việc trên, ngồi việc tích cực phổ biến quy định BLTTDS nghĩa vụ cung cấp tài liệu chứng quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu, cần có nhiều biện pháp để thực có hiệu Luật tiếp cận thơng tin Quốc hội ban hành năm 2016 Đây công cụ pháp lý để đảm bảo quyền quan, tổ chức, cá nhân việc tiếp cận thông tin cung cấp chứng cứ, chứng minh Mặt khác sở giàng buộc trách nhiệm quan, tổ chức để họ phải thực đầy đủ, nghiêm túc nghĩa vụ cung cấp chứng lưu giữ, quản lý Hoặc, tương lại cần xây dựng Trung tâm Lưu trữ thông tin Quốc gia lĩnh vực để tạo thuận lợi việc tra cứu thông tin, thu thập chứng Bên cạnh đó, cần tăng cường lãnh đạo cấp ủy, tổ chức Đảng việc quán triệt cán bộ, đảng viên tinh thần chấp hành pháp luật quan nhà nước từ nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, quyền, người đứng đầu quan, tổ chức đơn vị việc đôn đốc thực yêu cầu cung cấp chứng Tòa án Tránh tình trạng thân công chức, viên chức, đảng viên không chấp hành pháp luật, gây khó khăn cho người dân như Tòa án có u cầu cung cấp chứng Để giải vấn đề này, năm 2015 Tòa án nhân dân thị xã Chí Linh UBND thị xã Chí Linh ký Quy chế phối hợp việc cung cấp tài liệu chứng định giá tài sản giải vụ án dân theo nghĩa rộng Sau quy chế ban hành, hiệu thực việc cung cấp chứng định giá tài sản quan thuộc UBND thị xã Chí Linh nâng lên đáng kể Đây cách làm mới, Tòa án khác tham khảo Cùng với việc tăng cường trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân thực nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng họ lưu giữ, quản lý, để tăng cường hiệu thực thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án dân nói chung, vụ án tranh chấp KDTM nói riêng, cần tăng cường hiệu hoạt động quan bổ trợ tư pháp quan giám định, tổ chức thẩm 69 định giá, thừa phát nại …đặc biệt cần xây dựng đội ngũ Luật sư Hiện nay, Đoàn luật sư tỉnh Hải Dương có tổng số 42 luật sư hoạt động văn phòng Luật sư, tập trung chủ yếu thành phố Hải Dương Các Luật sư chủ yếu cán ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án nghỉ hưu; trình độ nghiệp vụ luật sư nhiều hạn chế, bất cập, chưa thực đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo hướng tăng cường tranh tụng Tòa án Chính vậy, thời gian tới, cần tăng cường đào tạo đội ngũ Luật sưđủ số lượng, giỏi chun mơn, có đạo đức lĩnh nghề nghiệp để Luật sư lực lượng quan trọng giúp đương sự, hỗ trợ Tòa án việc thực có hiệu việc thu thập, giao nộp chứng chứng minh việc giải vụ án tranh chấp KDTM.Một quy định BLTTDS năm 2015 trình tự phiên tòa là: Ngay từ đầu phần tranh tụng, đương thực việc hỏi để làm rõ vấn đề, tình tiết vụ án Đây quy định tiến BLTTDS năm 2015 nhằm thực nguyên tắc tranh tụng phiên tòa để đạt hiệu chứng minh Tuy nhiên, khơng phải đương thực việc hỏi cách thục họ khơng có kỹ Chính vậy, vai trò Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương phiên tòa quan trọng Các Luật sư thực việc hỏi để làm rõ nội dung vụ án, đưa lập luận đánh giá chứng luật áp dụng Đó sở đảm bảo thực tốt thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án dân 3.2.4 Nâng cao trình độ chun mơn, ý thức trách nhiệm Thẩm phán người tiến hành tố tụng Bên cạnh việc hoàn thiện quy định pháp luật chứng chứng minh chất lượng hoạt động chứng minh phụ thuộc vào trình độ lực đội ngũ Thẩm phán người tiến hành tố tụng khác Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, Thư ký Tòa án, lẽ chủ thể giữ vai trò quan trọng việc thực bảo đảm thực thủ tục giao nộp chứng chứng minh Thực tế rằng, khâu xác minh, thu thập, đánh giá, sử dụng chứng để chứng minh cho yêu cầu đương có sở, hợp pháp hay không phụ thuộc 70 nhiều vào lực Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên Với tầm quan trọng vậy, thực tế nay, trình độ lực Thẩm phán chủ thể tiến hành tố tụng Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương hạn chế Vai trò Hội đồng xét xử, đặc biệt Chủ tọa phiên tòa phiên tòa điều khiển trình tranh tụng bên, hướng cho chủ thể tập trung làm rõ tất tình tiết vụ việc, vấn đề cần giải vụ việc theo trình tự thủ tục pháp luật quy định Tuy nhiên, thực tế có Thẩm phán lúng túng việc xác định quan hệ tranh chấp vấn đề cần chứng minhcủa vụ án Từ khơng có định hướng kế hoạch thu thập chứng cứ, xác minh chứng phù hợp, không thu thập đầy đủ tài liệu chứng để làm giải vụ án Nhiều phiên tòa phải tạm ngừng để thu thập thêm tài liệu chứng cứ, dẫn làm kéo dài thời gian giải vụ án.Kỹ điều khiển tranh tụng phiên tòa số Thẩm phán chưa tốt, bị động, lúng túng, thiếu tôn trọng quyền tranh luận đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương Do vậy, việc nâng cao lực đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đòi hỏi thiết, công việc cần tiến hành kết hợp với việc xây dựng chế phù hợp để ràng buộc trách nhiệm người tiến hành tố tụng tham gia tố tụng trình giải vụ việc dân Để nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán người tiến hành tố tụng khác, cần thực đồng biện pháp sau: Một là, tăng cường công tác giáo dục trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho Thẩm phán Hai là, đẩy mạnh đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ xét xử kiến thức xã hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìn hình Ba là, tăng cường cơng tác kiểm tra, tra, xử lý kỷ luật Thẩm phán, trường hợp Thẩm phán không đủ tiêu chuẩn trình độ chun mơn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, cần kiên xử lý nghiêm theo quy định pháp luật quy định hệ thống Tòa án 71 Bốn là, cần đảm bảo chế độ đãi ngộ vật chất tinh thần cho Thẩm phán, tạo điều kiện để họ yên tâm công tác 3.2.5.Thúc đẩy công tác đàm phán, ký Hiệp định song phương tham gia vào số công ước đa phương tương trợ tư pháp Để việc ủy thác tư pháp có hiệu việc giải vụ án, khơng mang tính hình thức, gây tốn cho người dân Việt Nam cần thúc đẩy công tác đàm phán, ký kết hiệp định song phương, bên cạnh Việt nam cần tham gia vào số công ước đa phương, củng cố sở pháp lý đóng vai trò quan trọng, tiên với hoạt động tương trợ tư pháp, quan hệ phối hợp Tòa án Việt Nam Tòa án nước KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ yêu cầu đặt chương luận văn, sau nghiên cứu trình bày, tác giả rút số kết luận sau: Một là, công tác giải quyết, xét xử vụ án tranh chấp KDTM TAND tỉnh Hải Dương năm qua đạt kết khả quan Tiến độ, chất lượng giải vụ án tranh chấp KDTM đảm bảo ổn định, tỉ lệ án bị sửa, hủy lỗi chủ quan thấp Để đạt kết nêu trên, TAND tỉnh Hải Dương thực nhiều giải pháp, quan trọng tổ chức thực nghiêm túc thủ tục cung cấp chứng chứng minh theo quy định BLTTDS văn pháp luật hướng dẫn thi hành Hai là, thực tiễn thực thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp KDTM TAND tỉnh Hải Dương có gặp số khó khăn xuất phát từ vấn đề sau: Quy định pháp luật số hạn chế, bất cập; ý thức chấp hành pháp luật người dân, đương sự; hiệu hoạt động trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân việc cung cấp tài liệu chứng lưu giữ công tác bổ trợ tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu; 72 trình độ lực chun mơn Thẩm phán hạn chế chưa có Tòa chun trách Thẩm phán chuyên trách giải vụ án tranh chấp KDTM Ba là, để nâng cao hiệu thực thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp KDTM TAND tỉnh Hải Dương, cần thực số giải pháp sau: Hoàn thiện quy định pháp luật hành thủ tục cung cấp chứng chứng minh;đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật người dân; nâng cao hiệu hoạt động trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân việc cung cấp tài liệu chứng lưu giữ bổ trợ tư pháp; nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ ý thức trách nhiệm Thẩm phán người tiến hành tố tụng khác; tăng cường hợp tác quốc tế tương trợ tư pháp 73 KẾT LUẬN CHUNG Sau ba mươi năm đổi mới, nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng phát triển kinh tế, xã hội Trong có thành tựu quan trọng lĩnh vực lập pháp, hệ thống pháp luật ngày hồn thiện Pháp luật thực cơng cụ quan trọng để người dân sử dụng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Qua nghiên cứu quy định pháp luật thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp KDTM, rút số kết luận sau: Nguyên tắc quyền nghĩa vụ cung cấp chứng chứng minh thuộc đương tố tụng dân nói chung giải vụ án tranh chấp KDTM nói riêng nguyên tắc trung tâm, đặc trưng TTDS Theo đó, đương có quyền nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cho Tòa án chứng minh cho yêu cầu có hợp pháp Xuất phát từ đặc điểm tố tụng dân Việt Nam có kết hợp tố tụng xét hỏi tố tụng tranh tụng nên Tòa án có trách nhiệm hỗ trợ đương việc thu thập chứng tiến hành thu thâp, xác minh chứng trường hợp BLTTDS quy định Từ nguyên tắc trên, BLTTDS quy định trình tự thủ tục thu thập, cung cấp chứng chứng minh đương sự, trình tự xác minh, thu thập chứng chứng minh Tòa án Các quy định sở pháp lý cho hoạt động thu thập, cung cấp chứng đương sự, đồng thời xác định vai trò, trách nhiệm Tòa án việc thu thập chứng có đương yêu cầu xác định trách nhiệm chế tài cá nhân, quan, tổ chức lưu giữ chứng phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, chứng mà lưu giữ có u cầu Tòa án, Viện kiểm sát Nếu họ không cung cấp cung cấp khơng đầy đủ, kịp thời chứng cho Tòa án, Viện kiểm sát mà khơng có lý đáng phải chịu chế tài hành vi Quy định pháp luật TTDS đảm bảo cho đương thực nghĩa vụ cung cấp chứng chứng minh, đương chủ động việc phát hiện, thu thập, 74 cung cấp chứng cho Tòa án Tòa án giảm phần áp lực thu thập chứng cứ, tạo điều kiện để Tòa án thực chức quan "cầm cân nảy mực” Từ BLTTDS năm 2015 có hiệu lực thi hành, nguyên tắc cung cấp chứng chứng minh TTDS phát huy vai trò thực tiễn xét xử Tuy nhiên, việc thực thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án dân nói chung, vụ án tranh chấp KDTM nói riêng thực tiễn bộc lộ hạn chế định Những hạn chế xuất phát từ việc quy định pháp luật TTDS số bất cập làm cho việc thực thủ tục nói riêng q trình giải vụ án dân nói chung gặp nhiều khó khăn vướng mắc; nhận thức pháp luật cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ pháp luật tố tụng dân hạn chế; trách nhiệm, hiệu hoạt động quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ cung cấp chứng hỗ trợ tư pháp chưa cao; lực Thẩm phán người tiến hành tố tụng hạn chế Để thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp KDTM thực hiệu thực tiễn, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải vụ án KDTM, cần đảm bảo yếu tố gồm: Hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật TTDS cung cấp chứng chứng minh; nâng cao trình độ nhận thức người dân chủ thể tham gia tố tụng trình giải vụ án; nâng cao trách nhiệm hiệu hoạt động quan, tổ chức, cá nhân việc cung cấp chứng hỗ trợ tư pháp nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, đạo đức, lĩnh nghề ngiệp đội ngũ Thẩm phán chức danh tư pháp khác 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tư pháp - Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý (2004), "Một số vấn đề tranh tụng tố tụng dân sự", Thông tin khoa học pháp lý, (2) Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghịquyết số49-NQ/TW ngày 02/6 củaBộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Nguyễn Minh Hằng (2009), Hoạtđộng chứng minh pháp luật tốtụng dân Việt Nam, Nxb Chính trị- Hành chính, Hà Nội Học viện Tư pháp (2007) Giáo trình Luật tốtụng dân sựViệt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội John Henry Marryman (1998), "Truyền thống luật dân sự: Giới thiệu hệ thống luật Tây Âu Mỹ la tinh", Kỷyếu Hội thảo vềtốtụng dânsự, Tòa án nhân dân tối cao, Hà Nội Nguyễn Ngọc Khánh (2005) "Nguyên tắc quyền định tự định đoạt đương Bộ luật Tố tụng dân sự", Nhà nước pháp luật,(5), tr 6568 C Mác - Ph Ăngghen (1983), Tuyển tập, Tập 5, Nxb Sự thật, Hà Nội Phạm Hữu Nghị (2000) "Về nguyên tắc quyền tự định đoạt đương tố tụng dân sự", Nhà nước pháp luật, (12), tr 39-40 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 10 Quốc hội (2004), Bộluật tốtụng dân sự, Hà Nội 11 Quốc hội (2005), Luật thương mại, Hà nội 12 Quốc hội (2011), Bộluật tốtụng dân sự(sửađổi, bổsung), Hà Nội 13 Quốc hội (2014), Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Hà Nội 14 Quốc hội (2015), Bộ luật dân sự, Hà Nội 15 Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng dân sự, Hà Nội 16 Hoàng Ngọc Thỉnh (2004), "Chứng chứng minh tố tụng dân sự", Luật học, (Đặc san góp ý dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự), (4) 76 17 Phạm Hữu Thư (2001), Xây dựng Bộluật tốtụng dân sự- Những vấnđềlý luận thực tiễn, Nxb Chính trịquốc gia, Hà Nội 18 Tòa án nhân dân tối cao (1996), Một sốvấnđềvềcơsởlý luận thựctiễn việc xây dựng Bộ luật Tố tụng dân sự,Đềtài nghiên cứu khoahọc, mã số 95-98-046/ĐT, Hà Nội 19 Tòa án nhân dân tối cao (2005), Nghịquyết 04/2005/NQ-HĐTP ngày17/9/2005 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao việc hướng dẫn thi hành số quy định Bộ luật tố tụng dân "Chứng minh chứng cứ", Hà Nội 32 Tòa án nhân dân tối cao (2010), Báo cáo Chánh án Tòa án nhân dântối cao trước kỳ họp thứ Quốc hội khóa 12 ngày 15/10, Hà Nội 33 Tòa án nhân dân tối cao (2011), Báo cáo Chánh án Tòa án nhân dântối cao trước kỳ họp thứ Quốc hội khóa XIII ngày 14/10, Hà Nội 34 Tòa án nhân dân tối cao (2012), Báo cáo Chánh án Tòa án nhân dântối cao trước kỳ họp thứ Quốc hội khóa XIII ngày 09/10, Hà Nội 35 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Giáo trình luật tốtụng dân sựViệtNam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 36 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình Luật thương mại, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1989), Pháp lệnh Thủtục giải vụándân sự, Hà Nội 38 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1994), Pháp lệnh Thủtục giải vụánkinh tế, Hà Nội 39 Viện Khoa học xét xử (2000), Vềpháp luật tốtụng dân sự, Kỷ yếu hội thảo VIE/95/017, Hà Nội 40 Viện Ngôn ngữ học (2007), Từ điển tiếng Việt, Nxb Từ điển bách Khoa, Hà Nội 41 TS Bùi Thị Huyền (2016), Bình luật khoa học Bộ luật Tố tụng dân năm 2015, Nxb Lao động, Hà Nội 77 42 TS Nguyễn Minh Tuấn chủ biên (2016), Bình luận khoa học Bộ luật Dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, Nxb Tư pháp, Hà Nội 78 ... lý vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương 61 3.1.3 Tình hình thực thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại Tòa án. .. thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại Chương 2: Thực trạng pháp luật hành thủ tục cung cấp chứng chứng minh giải vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại. .. VÀ CHỨNG MINH TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI TẠI CÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 60 3.1 Thực tiễn thực thủ tục cung cấp chứng chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục cung cấp chứng cứ và chứng minh trong giải quyết các vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại từ thực tiễn tại các tòa án nhân dân tỉnh hải dương , Thủ tục cung cấp chứng cứ và chứng minh trong giải quyết các vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại từ thực tiễn tại các tòa án nhân dân tỉnh hải dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn