Tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện miền núi yên lập, tỉnh phú thọ

122 12 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN MIỀN NÚI YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ LƯU THỊ HUYỀN ÁNH HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯU THỊ HUYỀN ÁNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS MAI QUỐC CHÁNH HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu, thông tin kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ luận văn Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Luận văn Lưu Thị Huyền Ánh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn này, cố gắng, nỗ lực thân, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ Ban lãnh đạo Viện Đại Học Mở Hà Nội, Khoa Sau Đại học, Ban, ngành huyện Yên Lập Nhân dịp hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới quan tâm giúp đỡ q báu Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ hướng dẫn tận tình thầy Khoa Sau Đại học Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng sâu sắc tới Phó giáo sư - Tiến sỹ Mai Quốc Chánh, người tận tình bảo, trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn phòng, ban chun mơn huyện n Lập, Sở, ngành tỉnh Phú Thọ tận tình giúp đỡ tạo điều kiện tốt để học tập thực luận văn Trong suốt trình học tập, nghiên cứu thực luận văn này, nhận nhiều quan tâm giúp đỡ, động viên gia đình, đồng nghiệp, bạn bè Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ ghi nhận tình cảm q báu Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt tới tất người! Tác giả Luận văn Lưu Thị Huyền Ánh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Việc làm 1.1.2 Lao động nông thôn 11 1.1.3 Tạo việc làm 14 1.2 Nội dung tạo việc làm cho lao động nông thôn 15 1.2.1 Tạo việc làm thông qua phát triển kinh tế nông thôn 15 1.2.2 Tạo việc làm thông qua xuất lao động (XKLĐ) 23 1.2.3 Tạo việc làm thông qua đào tạo nghề cho người lao động nông thôn 26 1.2.4 Tạo việc làm thông qua phát triển thị trường lao động 28 1.2.5 Tạo việc làm thơng qua Chương trình mục tiêu quốc gia giải việc làm 30 1.3 Các nhân tố tác động tới Tạo việc làm cho lao động nông thôn 31 1.3.1 Nhân tố khách quan 31 1.3.2 Nhân tố chủ quan 323 1.4 Kinh nghiệm tạo việc làm cho lao động nông thôn số huyện, tỉnh khác 34 1.4.1 Kinh nghiệm tạo việc làm số địa phương 35 1.4.2 Một số học rút việc tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện miền núi Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN MIỀN NÚI YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011-2016 40 2.1 Đặc điểm huyện Yên Lập ảnh hưởng tới tạo việc làm cho lao động nông thôn 40 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên huyện Yên Lập 40 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 41 2.2 Thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện miền núi Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 45 2.2.1 Tạo việc làm thông qua phát triển kinh tế 45 2.2.2 Tạo việc làm thông qua xuất lao động (XKLĐ) 53 2.2.3 Tạo việc làm qua đào tạo nghề 54 2.3.4 Tạo việc làm thông qua vay vốn quốc gia giải việc làm 56 2.2.5 Phát triển thị trường lao động 57 2.3 Các nhân tố tác động tới TVL cho Lao động nông thôn huyện Yên Lập 60 2.3.1 Nhân tố khách quan 60 2.3.2 Nhân tố chủ quan 61 2.4 Đánh giá chung TVL cho lao động nông thôn Yên Lập 66 2.4.1 Những kết đạt 66 2.4.2 Hạn chế 76 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 79 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN MIỀN NÚI YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ TRONG THỜI GIAN TỚI 82 3.1 Phương hướng tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện Yên Lập 82 3.1.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020 82 3.1.2 Phương hướng tạo việc làm huyện giai đoạn 2017 - 2020 82 3.2 Một số giải pháp tạo việc làm cho người lao động nông thôn huyện miền núi Yên Lập 84 3.2.1 Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề nâng cao chất lượng lao động nông thôn 84 3.2.2 Khôi phục phát triển làng nghề truyền thống nhằm giải việc làm chỗ cho lao động nông thôn 86 3.2.3 Phát triển đa dạng hố loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh 88 3.2.4 Đẩy mạnh cơng tác xuất lao động, khuyến khích tìm việc làm vùng, địa phương khác nước 92 3.2.5 Thực có hiệu sách dân số lao động 94 3.2.6 Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng, quyền địa phương tạo việc làm cho lao động nông thôn 95 3.3 Kiến nghị 96 3.3.1 Đối với Nhà nước 96 3.3.2 Đối với Tỉnh Phú Thọ 97 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa - đại hóa ĐTNN : Đầu tư nước ngồi TTDVVL : Trung tâm dịch vụ việc làm LĐNT : Lao động nông thôn LĐTB&XH : Lao động thương binh xã hội TTLĐ : Thị trường lao động CN : Công nghiệp XD : Xây dựng DV : Dịch vụ CCKT : Cơ cấu kinh tế GQVL : Giải việc làm NLĐ : Người lao động TVL : Tạo việc làm KT-XH : Kinh tế - xã hội CMKT : Chuyên môn kỹ thuật SXKD : Sản xuất kinh doanh DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Người lao động nông thơn có việc làm doanh nghiệp 46 Bảng 2.2 Quy mô lao động làm việc ngành dịch vụ giai đoạn 20132016 52 Bảng 2.3 Kết hoạt động dạy nghề 54 Bảng 2.4 Tình hình sử dụng quỹ quốc gia việc làm huyện Yên Lập 56 Bảng 2.5 Mong muốn công việc thu nhập người lao động 60 Bảng 2.6: Quy mô dân số lực lượng lao động huyện Yên Lập 67 Bảng 2.7 Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế thường xuyên chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đào tạo huyện Yên Lập 68 Bảng 2.8 Các chương trình tạo việc làm mà người lao động tham gia .72 Bảng 2.9 Mong muốn người lao động nơng thơn quyền sách tạo việc làm 75 Bảng 2.10 Tình hình thiếu việc làm thất nghiệp huyện Yên Lập 76 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc làm cho người lao động vấn đề quan tâm hàng đầu sách phát triển kinh tế - xã hội quốc gia nhằm hướng tới phát triển bền vững Giải tốt vấn đề việc làm cho người lao động vừa tạo điều kiện cho người lao động có cơng ăn việc làm, có thu nhập, ni sống thân, gia đình, vừa yếu tố đảm bảo bảo trật tự an ninh xã hội Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát khỏi bần cùng, làm cho người có cơng ăn việc làm, ấm no sống đời hạnh phúc” Tư tưởng Người sợi đỏ xuyên suốt chủ trương, sách Đảng Nhà nước ta tạo việc làm cho người lao động Việt Nam quốc gia có truyền thống sản xuất nông nghiệp, lực lượng lao động khu vực nông thôn chiếm phần lớn tổng số lao động Với đặc điểm sản xuất nơng nghiệp mang tính thời vụ dư thừa lượng lớn thời gian lao động khu vực nông thôn Mặt khác, tác động q trình thị hóa diễn với tốc độ nhanh số vùng đất nước dẫn đến tình trạng cân đối cung, cầu lao động nơng thơn thành thị Chính vậy, năm có hàng trăm nghìn lao động phổ thông từ vùng nông thôn đổ xô thành phố, thị xã tìm việc làm Các “chợ lao động” tự phát xuất số đường phố ngày nhiều Bên cạnh tỷ lệ dân số tăng dần hàng năm, mạnh phát triển kinh tế - xã hội đất nước Tuy nhiên, thân lại tạo nên sức ép tạo việc làm cho toàn xã hội Trên thực tế, năm qua Đảng, Nhà nước ta có nhiều sách tạo việc làm cho lao động nơng thơn như: Chương trình xố đói giảm nghèo; Chương trình 134, 135; Chương trình vốn vay tạo việc làm; Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững cho 62 huyện nghèo phạm vi nước; Chương trình đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn đến năm 2020 Tuy Tiểu kết chương Yên Lập huyện miền núi tỉnh Phú Thọ có 12/17 xã thị trấn thuộc diện xã đặc biệt khó khăn hưởng Chương trình 135 giai đoạn II Chính phủ Do đó, vấn đề tạo việc làm, ổn định sống cho người lao động nhu cầu thiết, đòi hỏi phải kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến công xã hội Trên sở xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm huyện miền núi Yên Lập Trong năm tới, Yên Lập cần có giải pháp nhằm tạo chuyển biến nhanh đời sống vật chất, tinh thần người lao động nói chung lao động nơng thơn nói riêng, là: Đẩy mạnh cơng tác đào tạo nghề nâng cao chất lượng lao động nông thôn; khôi phục phát triển làng nghề truyền thống nhằm giải việc làm chỗ cho lao động nông thôn; phát triển đa dạng hố loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh công tác xuất lao động, khuyến khích tìm việc làm vùng, địa phương khác nước; thực có hiệu sách dân số lao động; tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng, quyền địa phương tạo việc làm cho lao động nông thôn Đồng thời huyện cần tiếp tục chủ động đấu nối với đơn vị, doanh nghiệp, khu cơng nghiệp ngồi tỉnh để thực đào tạo nghề có địa Khuyến khích thành phần kinh tế, tổ chức trị - xã hội đầu tư phát triển sở dạy nghề; thường xuyên bồi dưỡng, nâng bậc tay nghề cho người lao động để giúp người lao động tìm kiếm chỗ làm việc ổn định, có mức thu nhập cao Nâng cao chất lượng sử dụng có hiệu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội huyện nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; tăng thu nhập, cải thiện đời sống; tạo cơng bằng, bình đẳng hưởng thụ sách cho người lao động; giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc gia; đồng thời phát triển kinh tế huyện nhanh bền vững 99 KẾT LUẬN Tạo việc làm vấn đề vừa lâu dài, vừa cấp bách trước mắt, vấn đề có ý nghĩa quan trọng phát triển quốc gia Đối với Việt Nam, tạo việc làm cho lao động nói chung lao động nơng thơn nói riêng coi nhiệm vụ quan trọng toàn Đảng, toàn dân, cấp ngành Trong năm qua, Nhà nước ta có nhiều biện pháp để tạo việc làm cho lao động nông thơn, thơng qua chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, chương trình, dự án giải việc làm Yên Lập huyện miền núi tỉnh Phú Thọ, huyện chủ yếu dựa vào sản xuất nông,lâm nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh Trong năm qua, tỷ lệ gia tăng dân số mức cao, q trình mở rộng khu, cụm công nghiệp làm thu hẹp diện tích đất nơng nghiệp, trình độ chun mơn kỹ thuật người lao động nhiều bất cập với số lượng không nhỏ sinh viên sau tốt nghiệp chưa tìm việc làm làm cho tỷ lệ thiếu việc làm thất nghiệp khu vực nơng thơn lớn, gây cản trở khơng nhỏ đến trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống cho người dân địa bàn huyện Chính vậy, tạo mở việc làm, hạn chế tình trạng thiếu việc làm thất nghiệp vấn đề kinh tế - xã hội đặt cách bách, mối quan tâm hàng đầu Đảng quyền huyện Yên Lập Ý thức tầm quan trọng vấn đề này, quyền địa phương có chủ trương, giải pháp đắn để tạo việc làm cho lao động nông thôn Trong năm qua, vấn đề tạo việc làm lao động nông thôn cấp, ngành địa phương quan tâm đạo thực Những kết đạt phát triển kinh tế - xã hội huyện lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng bản, giáo dục - đào tạo, xố đói giảm nghèo…đã giúp cho hàng nghìn người lao động có việc làm Tỷ lệ thiếu việc làm thất nghiệp khu vực nông thôn giảm, 100 chất lượng lao động bước đầu có chuyển biến tích cực đáp ứng yêu cầu phát triển nghiệp đổi Bên cạnh kết đạt được, vấn đề giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn, hạn chế Tình hình thiếu việc làm thất nghiệp số cao, chất lượng lao động nhiều bất cập Lao động có trình độ chun mơn kỹ thuật thiếu lao động phổ thơng lại dư thừa, Tổ chức dạy nghề chưa thực gắn với việc làm nên hiệu chưa cao Lao động chủ yếu tập trung khu vực nông thôn làm việc khu vực nông - lâm nghiệp chủ yếu.Vì vậy, năm tới vấn đề giải việc làm cho lao động nông thôn vấn đề xúc, khó khăn cần phải giải Để giảm sức ép lao động giải việc làm cho người lao động nơng thơn vấn đề tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng công tác giải việc làm, giải việc làm gắn với chuyển dịch cấu kinh tế, đa dạng hình thức kinh doanh, khôi phục phát triển làng nghề truyền thống, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn lao động, đẩy mạnh công tác xuất lao động giải pháp bản, vừa có ý nghĩa thực tiễn trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài để giải tốt vấn đề giải việc làm, xố đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân huyện 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2011), Thông tư số 11/2017/TTBLĐTBXH ngày 20/4/2017 hướng dẫn thực số điều Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/5/2015 Chính phủ quy định sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia việc làm sách việc làm, Hà Nội Mai Ngọc Cường (chủ biên, 2009), Xây dựng hồn thiện hệ thống sách an sinh xã hội Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Trần Xuân Cầu (chủ biên, ), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Cục Thống kê Phú Thọ (2011,2012,2013,2014, 2015), Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Nxb Thống kê, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng Sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận thực tiễn qua 20 năm đổi (1986 - 2006), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Hội nghị lần thứ năm, Nghị Quyết số 15 - NQ/TW, ngày 01/6/2012, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 102 12 Nguyễn Hữu Hải (chủ biên, 2006), Phạm Thu Lan, Giáo trình hoạch định phân tích sách cơng, Học viện Hành Quốc gia, Nxb Giáo dục, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Hằng, Vấn đề tạo việc làm nông thôn nước ta nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997 14 Hội LHPN huyện Yên Lập (2014), Báo cáo số 05/BC-BTV, ngày 02/4/2014 sơ kết nhiệm Nghị Đại hội phụ nữ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2011-2016 15 Hội Nông dân huyện Yên Lập (2014), Báo cáo số 08/BC-BTV, ngày 16/5/2014 sơ kết nhiệm Nghị đại hội hội nông dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2012-2017 16 Huyện ủy Yên Lập (2010), Báo cáo trị Đại hội Đảng Huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010 - 2015 17 Huyện ủy Yên Lập (2016), Báo cáo trị Đại hội Đảng Huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 18 Huyện ủy Yên Lập (2011), Nghị số 03-NQ/HU, ngày 9/3/2011 Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015 19 Hồ Chí Minh (2002) Tồn tập,tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Hồ Chí Minh (1995) Tồn tập,tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Ngân hàng sách xã hội huyện (2013), Báo cáo số 01/BC-NHCS, ngày 20/01/2013 tổng kết 10 năm hoạt động NH CSXH huyện (2003-2012) 22 Quốc hội (2012), Bộ luật Lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2012, Nxb Lao động xã hội, H.2012 23 Quốc hội (2014), Luật Giáo dục nghề nghiêp số 74/2014/QH13, Nxb Lao động xã hội, H.2014 24 Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt “Đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020” 103 25 Chu Văn Thành (chủ biên, 2004), Dịch vụ công xã hội hóa dịch vụ cơng, số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Hồ Văn Thơng (Chủ biên,1999), Tìm hiểu khoa học sách cơng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 27 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập (2005), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2005-2010 28 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập (2010), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015 29 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Lập đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 30 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập (2011), Chương trình số 08/CT-UBND, ngày 17/3/2011 giải việc làm giai đoạn 2011 - 2015 31 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập (2009), Quyết định số 02/QĐ - UBND ngày 05/01/2009 UBND huyện việc thành lập Ban đạo trợ giúp người nghèo huyện Yên Lập 32 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập (2009), Báo cáo số 136/BC-UBND, ngày 5/12/2009 tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 (Báo cáo trình kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khoá XVII) 33 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập (2011), Báo cáo số 152/BC-UBND, ngày 9/12/2011 tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 (Báo cáo trình kỳ họp thứ HĐND huyện khoá XVIII) 34 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập (2012), Báo cáo số 200/BC-UBND, ngày 7/12/2012 tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 (Báo cáo trình kỳ họp thứ HĐND huyện khoá XVIII) 104 35 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập (2013), Báo cáo số 269/BC-UBND, ngày 6/12/2013 tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 (Báo cáo trình kỳ họp thứ HĐND huyện khoá XVIII) 36 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập (2014), Báo cáo số 215/BC-UBND, ngày 9/12/2014 tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 (Báo cáo trình kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện khố XVIII) 37 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập (2015), Báo cáo số 253/BC-UBND, ngày 12/12/2015 tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 (Báo cáo trình kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khố XVIII) 38 Nơng nghiệp, nơng thơn nơng dân Việt Nam hơm mai sau, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 39 Sở Lao động- Thương binh Xã hội tỉnh Phú Thọ ( 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Báo cáo kết thực cơng tác Lao động, Người có cơng Xã hội; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 40 Sở Lao động- Thương binh Xã hội Phú Thọ (2016), Báo cáo số 104/BCSLĐTBXH ngày 25/12/2016 việc báo cáo đánh giá kết thực Nghị số 12-NQ-TU ngày 24/11/2011 Ban Chấp hành Đảng tỉnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ 105 PHỤ LỤC Mẫu phiếu số A BẢNG HỎI NGƯỜI LAO ĐỘNG HUYỆN YÊN LẬP Họ tên:……………………… (không cần ghi ông, bà không muốn) Địa nơi ở:……………………………………………………………… I Thông tin chung: Tuổi:……… Giới tính: Nam Nữ Trình độ học vấn chun môn kỹ thuật Chưa tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp PTTH Đã qua đào tạo sơ cấp trung học chuyên nghiệp Cao đẳng, đại học Trên đại học Ngành nghề đào tạo?…………………………… ……… II Thông tin thực trạng việc làm: 1.Xin Ông bà cho biết ơng bà thuộc đối tượng nhóm sau: STT Tên chương trình Thanh niên bước vào tuổi lao động Người lao động bị đất nông nghiệp Người lao động làm việc thay đổi cấu ngành nghề Người lao động làm việc tìm đến việc làm có chất lượng cao Nhóm người lao động khác Đánh dấu (x) 2.Tên chương trình tạo việc làm mà ông( bà) tham gia Đánh dấu (x) Tên chương trình STT Tạo việc làm thơng qua chương trình kinh tế xã hội Tạo việc làm thông qua việc huy động vốn từ tổ chức kinh tế xã hội Tạo việc làm thông qua xuất lao động Tạo việc làm thông qua mở khu công nghiệp làng nghề Chương trình tạo việc làm khác Đánh giá ơng bà chương trình STT Đánh giá ơng bà chương trình Phù hợp với mong muốn ông bà Phù hợp với lực Thu nhập cao, ổn định Mức độ sử dụng thời gian lao động Mức (Phù hợp) Mức (Tương đối phù hợp) Mức (Chưa phù hợp) hợp lý ngày Ông, bà có nhận hỗ trợ từ tổ chức đồn niên, Hội Phụ nữ, Hội Nơng dân địa phương vấn đề đào tạo nghề tìm kiếm việc làm khơng? Nội dung STT Có Khơng cụ thể hỗ trợ Đánh dấu (x) Mong muốn ông bà công việc tìm kiếm?(có thể lựa chọn nhiều phương án) Mong muốn STT Thu nhập cao, ổn định Công việc động, hấp dẫn Phù hợp với lực Nghề xã hội đánh giá cao Có hội thăng tiến Chế độ đãi ngộ tốt Đánh dấu (x) Ông bà biết đên chương trình tạo việc làm tỉnh qua nguồn thông tin nào? Nội dung Đánh dấu (x) STT Tự tìm hiểu UBND thị trấn, xã, huyện triển khai chương trình tạo việc làm tỉnh Qua phương tiện đại chúng Khác Ông (bà) mong muốn tỉnh để tạo việc làm cho mình? STT Nội dung Có nhiều chương trình tạo việc làm cho người lao động Có cải tiến chế sách để người lao động tự tạo việc làm Xây dựng nhiều chương trình an sinh – xã hội để người lao động có việc làm đủ việc làm Ý kiến khác…………………………………………… Đánh dấu (x) Theo ơng/bà, quyền địa phương cần phải làm để tạo việc làm việc làm đầy đủ cho người lao động Đánh STT Nội dung dấu (x) Định hướng cho người lao động làm phát triển làng nghề truyền thống Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành phát triển hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ Tăng cường thu hút dự án đầu tư địa phương Tạo điều kiện đề người lao động vay vốn kinh doanh Tăng cường dạy nghề cho người lao động Quản lý chặt chẽ số người độ tuổi lao động tỷ lệ người tham gia lao động địa bàn Có hình thức hỗ trợ tạo việc làm cho người thất nghiệp Ý kiến khác XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ÔNG (BÀ)! Ngày tháng năm 2017 B KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGUỜI LAO ĐỘNG HUYỆN YÊN LẬP Tổng số người điều tra 140 người Số phiếu phát ra: 140 phiếu Số phiếu thu về: 140 phiếu Số phiếu hợp lệ: 140 phiếu 1.Xin Ông bà cho biết ông bà thuộc đối tượng nhóm sau: Tên chương trình STT Số phiếu Tỷ lệ % Thanh niên bước vào tuổi lao động 70 50 Người lao động bị đất nông nghiệp 20 14,3 Người lao động làm việc thay đổi cấu 20 14,3 10 7,1 20 14,3 ngành nghề Người lao động làm việc tìm đến việc làm có chất lượng cao Nhóm người lao động khác 2.Tên chương trình tạo việc làm mà ơng( bà) tham gia STT Tên chương trình Tạo việc làm thơng qua chương trình kinh tế xã hội Tạo việc làm thông qua việc huy động vốn từ tổ chức kinh tế xã hội Tạo việc làm thông qua xuất lao động Tạo việc làm thông qua mở khu cơng nghiệp làng nghề Chương trình tạo việc làm khác Số Tỷ lệ phiếu % 3,6 3,6 60 42,9 60 42,9 10 7,0 Đánh giá ơng bà chương trình Đánh giá ông bà chương trình STT Mức (Phù hợp) Mức (Tương đối phù hợp) Mức Chưa phù hợp) Phù hợp với mong muốn ông bà 110=79% 20=14% 10=7% Phù hợp với lực 115=82% 10=7% 15=11% Thu nhập cao, ổn định 110=79% 10=7% 20=14% Mức độ sử dụng thời gian lao động hợp 115=82% 15=11% 10=7% lý ngày Ông, bà có nhận hỗ trợ từ tổ chức đồn niên, Hội Phụ nữ, Hội Nơng dân địa phương vấn đề đào tạo nghề tìm kiếm việc làm không? Nội dung STT Số phiếu Tỷ lệ % Có 95 67,8 Khơng 45 32,2 cụ thể hỗ trợ Mong muốn ông bà công việc tìm kiếm?(có thể lựa chọn nhiều phương án) STT Mong muốn Số phiếu Tỷ lệ % Thu nhập cao, ổn định 95 67,8 Công việc động, hấp dẫn 3,6 Phù hợp với lực 15 10,8 Nghề xã hội đánh giá cao 3,6 Có hội thăng tiến 10 7,1 Chế độ đãi ngộ tốt 10 7,1 Ông bà biết đến chương trình tạo việc làm tỉnh qua nguồn thông tin nào? Số Tỷ lệ phiếu % Nội dung STT Tự tìm hiểu 60 42,9 UBND thị trấn, xã, huyện triển khai chương 60 42,9 trình tạo việc làm tỉnh Qua phương tiện đại chúng 10 7,1 Khác 10 7,1 Ơng (bà) mong muốn tỉnh để tạo việc làm cho mình? STT Số Tỷ lệ phiếu % 80 57 40 28,6 20 14,4 0 Nội dung Có nhiều chương trình tạo việc làm cho người lao động Có cải tiến chế sách để người lao động tự tạo việc làm Xây dựng nhiều chương trình an sinh – xã hội để người lao động có việc làm đủ việc làm Ý kiến khác………………………………… Theo ơng/bà, quyền địa phương cần phải làm để tạo việc làm việc làm đầy đủ cho người lao động Nội dung STT Định hướng cho người lao động làm phát Số phiếu Tỷ lệ % 35 25 55 39,3 10 7,1 10 7,1 triển làng nghề truyền thống Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành phát triển hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ Tăng cường thu hút dự án đầu tư địa phương Tạo điều kiện đề người lao động vay vốn kinh doanh Tăng cường dạy nghề cho người lao động 20 14,5 Quản lý chặt chẽ số người độ tuổi lao 3,5 3,5 0 động tỷ lệ người tham gia lao động địa bàn Có hình thức hỗ trợ tạo việc làm cho người thất nghiệp Ý kiến khác ………………………………… ... tạo việc làm số địa phương 35 1.4.2 Một số học rút việc tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện miền núi Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG... luận tạo việc làm cho lao động nông thôn Chương 2: Thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện miền núi Yên Lập, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2016 Chương 3: Phương hướng giải pháp tạo việc. .. pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện miền núi Yên Lập, tỉnh Phú Thọ thời gian tới CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Việc làm Có nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện miền núi yên lập, tỉnh phú thọ , Tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện miền núi yên lập, tỉnh phú thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn