Tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương

114 6 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - - LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG HOÀNG THỊ HẠNH HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - - LUẬN VĂN THẠC SĨ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG HOÀNG THỊ HẠNH Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60 34 01 02 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THỊ ANH VÂN HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết nội dung luận văn chưa nộp cho chương trình cấp thạc sĩ chương trình đào tạo cấp khác Tác giả luận văn Hoàng Thị Hạnh LỜI CẢM ƠN Học viên xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo PGS.TS Lê Thị Anh Vân người tận tình bảo, hướng dẫn định hướng cho học viên chọn đề tài nghiên cứu, sở lý luận khảo sát thực tế trình thực viết luận văn Học viên xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo Viện đại học mở Hà Nội dạy dỗ học viên, cung cấp cho học viên kiến thức suốt trình học tập để học viên hồn thành luận văn Học viên xin gửi lời cảm ơn tới bạn đồng nghiệp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho học viên nhiều lời khuyên quý báu, cung cấp cho học viên tài liệu, thông tin, tạo điều kiện cho học viên nghiên cứu, tham khảo tài liệu phục vụ cho luận văn giúp đỡ giành thời gian trả lời, khảo sát để học viên có số liệu cho việc phân tích luận văn Cuối cùng, học viên xin bày tỏ lòng biết ơn với gia đình học viên, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện tốt thời gian, vật chất tinh thần để học viên hồn thành tốt luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Hoàng Thị Hạnh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN 1.1 Nhân viên điều dưỡng bệnh viện 1.1.1 Khái niệm chức điều dưỡng viên 1.1.2 Vai trò nhân viên điều dưỡng bệnh viện 10 1.2 Tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng bệnh viện 12 1.2.1 Khái niệm tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng bệnh viện 12 1.2.2 Mục tiêu tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng bệnh viện 14 1.2.3 Học thuyết tạo động lực Frederick Herzberg ứng dụng nghiên cứu tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng bệnh viện 15 1.2.4 Tiêu chí đánh giá kết tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng bệnh viện 22 1.2.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng bệnh viện 24 1.3 Kinh nghiệm tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng số Bệnh viện học rút cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 28 1.3.1 Kinh nghiệm Bệnh viện Bạch Mai 28 1.3.2 Kinh nghiệm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 28 1.3.3 Kinh nghiệm Bệnh viện Thanh Nhàn 29 1.3.4 Bài học rút cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 29 Tiểu kết Chương 30 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 31 2.1 Giới thiệu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển bệnh viện 31 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ bệnh viện 32 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bệnh viện 33 2.1.4 Tình hình khám chữa bệnh Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 35 2.2 Thực trạng đội ngũ nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 38 2.3 Thực trạng tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 39 2.3.1 Thực trạng tạo động lực theo nhóm yếu tố trì 39 2.3.2 Thực trạng tạo động lực theo nhóm yếu tố thúc đẩy 55 2.4 Đánh giá hoạt động tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 63 2.4.1 Đánh giá theo tiêu chí phản ánh kết tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 63 2.4.2 Đánh giá theo hoạt động tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 65 Tiểu kết Chương 70 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 71 3.1 Phương hướng tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 71 3.1.1 Tình hình ngành điều dưỡng Việt Nam 71 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 73 3.2 Giải pháp hoàn thiện tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 74 3.3.1 Hoàn thiện tạo động lực theo nhóm yếu tố trì 74 3.3.2 Hồn thiện tạo động lực theo nhóm yếu tố thúc đẩy 81 3.2.3 Giải pháp khác 88 3.3 Một số kiến nghị với ngành y tế 90 Tiểu kết Chương 92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa NVĐD Nhân viên điều dưỡng TTYT Trung tâm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CBNV Cán nhân viên ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Học thuyết tạo động lực Frederick Herzberg 15 Bảng 2.1: Kết thực tiêu khám, chữa bệnh Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương năm 2016 37 Bảng 2.2: Kết điều trị người bệnh nội trú Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương năm 2016 38 Bảng 2.3: Tình hình NVĐD Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương giai đoạn 2012-2016 38 Bảng 2.4: Đánh giá NVĐD quy định quản lý NVĐD bệnh viện 40 Bảng 2.5: Đánh giá NVĐD giám sát, giàng buộc trách nhiệm bệnh viện 41 Bảng 2.6: Đánh giá NVĐD điều kiện, môi trường làm việc bệnh viện 42 Bảng 2.7: Đánh giá NVĐD lương phụ cấp bệnh viện 46 Bảng 2.8: Bảng xét điểm hệ số thành tích để tính thưởng cho NVĐD 48 Bảng 2.9: Đánh giá NVĐD thưởng bệnh viện 50 Bảng 2.10: Đánh giá NVĐD phúc lợi nhận bệnh viện 52 Bảng 2.11: Đánh giá NVĐD ổn định công việc bệnh viện 54 Bảng 2.12: Đánh giá NVĐD công nhận bệnh viện 55 Bảng 2.13: Đánh giá NVĐD thành đạt công việc bệnh viện 56 Bảng 2.14: Đánh giá NVĐD hoạt động đánh giá thực công việc NVĐD bệnh viện 57 Bảng 2.15: Đánh giá NVĐD thăng tiến bệnh viện 58 Bảng 2.16: Đánh giá NVĐD hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học bệnh viện 62 Bảng 2.17: Đánh giá NVĐD thái độ làm việc bệnh viện 64 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 34 Hình 2.2: Trình độ học vấn nhân Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (thời điểm cuối tháng 06/2017) 35 Hình 2.3: Đánh giá mức độ hài lòng NVĐD công việc bệnh viện 63 Hình 2.4: Đánh giá mức độ gắn bó đội ngũ NVĐD bệnh viện 65 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiệu làm việc người lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố lực người lao động, phương tiện, nguồn lực để thực cơng việc, động lực lao động động lực lao động yếu tố quan trọng có ảnh hưởng thúc đẩy người lao động hăng hái, say mê nỗ lực làm việc Do đó, để nâng cao hiệu làm việc người lao động đặt yêu cầu doanh nghiệp phải quan tâm đến công tác tạo động lực cho người lao động Theo báo cáo Tổ chức Y tế giới năm 2006, có 57/192 quốc gia giới thiếu hụt nhân viên y tế Việc thiếu hụt nguồn nhân lực y tế nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vấn đề quan trọng cần phải giải thơng qua sách, quy hoạch thực chiến lược sáng tạo để trì thúc đẩy nhân viên y tế Việt Nam đối mặt với vấn đề nguồn nhân lực, đặc biệt thiếu nhân viên y tế có chất lượng cao Tình trạng thiếu hụt nguồn số lượng chất lượng, Sự phân bố nhân lực không đồng vùng miền, tuyến địa phương có nhiều nguyên nhân: thu nhập thấp, điều kiện việc làm khó khăn, có hội phát triển nghề nghiệp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bệnh viện chuyên khoa đầu ngành với mũi nhọn bệnh Truyền nhiễm Nhiệt đới, áp dụng kỹ thuật cao chẩn đốn điều trị, có trung tâm xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia quốc tế, nơi tiến hành nghiên cứu khoa học đạt tầm quốc gia, khu vực giới nguyên, chế lây truyền số bệnh Truyền nhiễm Nhiệt đới Theo số liệu báo cáo, tính đến hết năm 2016 có 455 cán bộ, viên chức cơng tác Bệnh viện có 93 bác sĩ, 185 điều dưỡng Trong năm gần đây, biến đổi khí hậu với nhiễm mơi trường sống khiến cho bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới địa bàn nước nói chung, khu vực miền Bắc nói riêng gia tăng nhanh chóng Trong đó, với vị trí sở y tế khác - Hiện có trợ cấp điều dưỡng phải tiếp xúc với yếu tố nguy Tuy nhiên, cần xây dựng sách hỗ trợ phù hợp với đối tượng điều dưỡng có nguy cơ, phải dựa đánh giá khả mắc bệnh, khả nhiễm độc trợ cấp ốm đau điều dưỡng - Cần trang bị giám sát bảo hộ lao động đầy đủ cho điều dưỡng viên Đầu tư đại hóa trang thiết bị cơng tác chăm sóc sức khỏe người bệnh, nhằm tránh nguy độc hại giảm sức lực cho điều dưỡng viên - Bộ Y tế cần xây dựng khung đào tạo kỹ cho điều dưỡng viên, kỹ chuyên mơn cần có kỹ xử trí tình kỹ giao tiếp điều cán điều dưỡng bị mắc stress nghề nghiệp áp lực cơng việc - Cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực cụ thể điều dưỡng nhằm giảm thiểu tải bệnh viện, có tải cục - Cần có hỗ trợ chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ cho cán y tế có điều dưỡng viên 91 Tiểu kết Chương Căn kết phân tích, đánh giá thực trạng chương việc đánh giá điều kiện nguồn lực Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung tương, Chương luận văn đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện tạo động lực làm việc cho NVĐD Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thời gian tới Bên cạnh đó, Chương đưa số kiến nghị với ngành Y tế để đảm bảo điều kiện cho thực thành công hệ thống giải pháp đề xuất 92 KẾT LUẬN NVĐD lực lượng nhân quan trọng, định đến chất lượng dịch vụ phát triển bệnh viện Điều dưỡng người tiếp xúc trực tiếp với người bệnh mặt bệnh viện Cơng việc điều dưỡng thường tải, chịu nhiều áp lực, cơng tác tạo động lực cho đối tượng cần quan tâm đến yếu tố đặc thù Mục đích nghiên cứu đưa giải pháp hồn thiện cơng tác tạo động lực làm việc cho NVĐD Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Qua giúp bệnh viện khơng ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, hướng đến phát triển bền vững Luận văn giúp làm rõ sở lý luận tạo động lực làm việc cho đối tượng NVĐD đề xuất mơ hình nghiên cứu tạo động lực cho đối tượng Một nghiên cứu định lượng dựa mơ hình nghiên cứu thực đối tượng NVĐD Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên quan đến công tác tạo động lực bệnh viện Kết nghiên cứu cho thấy công tác tạo động lực làm việc cho NVĐD bệnh viện thời gian qua gặt hái số thành định, giúp NVĐD nhiệt tình cơng tác, hồn thành tốt nhiệm vụ giao Tuy nhiên, cơng tác tồn số hạn chế Cụ thể: (1) chế độ lương thưởng, phúc lợi cho NVĐD theo khung quy định nhà nước thấp; (2) cơng tác tạo động lực cho cán điều dưỡng chưa quan tâm đến yếu tố đặc thù như: đa phần cán nữ giới, công việc chịu nhiều áp lực, thường xuyên phải trực, tăng ca, ; (3) công tác đánh giá kết thực cơng việc hình thức, thiếu công bằng; Căn vào đánh giá thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho cán điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, vào đặc điểm tình hình chung cán điều dưỡng định hướng phát triển bệnh viện, tác giả đề xuất số giải pháp tạo động lực làm việc cho NVĐD bệnh viện Bao gồm nhóm giải pháp tạo động lực thơng qua cơng cụ tài (lương, thưởng, phúc lợi) nhóm giải pháp tạo động lực thơng qua cơng cụ phi tài 93 (hồn thiện cơng tác đánh giá thực công việc; xây dựng vị trí việc làm cho NVĐD; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chia sử kinh nghiệm; thường xuyên đào tạo tập huấn nâng cao trình độ cho NVĐD; có sách quan tâm đến đời sống, tinh thần NVĐD) Do hạn chế kinh phí, thời gian, kinh nghiệm nghiên cứu tác giả khiêm tốn, nên luận văn nhiều hạn chế thiếu sót Đó lựa chọn mẫu hạn chế Chưa sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm đánh giá mối quan hệ, tác động công cụ tạo động lực đến suất làm việc NVĐD, kết sản xuất kinh doanh bệnh viện hay hài lòng người bệnh Những nghiên cứu tương lai vận dụng nội dung nghiên cứu để nghiên cứu hài lòng cho đối tượng cán điều dưỡng nói riêng cán ngành y tế nói chung Trân trọng cảm ơn! 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Bình (2008), Đánh giá thực trạng lực chăm sóc người bệnh NVĐD đề xuất giải pháp can thiệp, Luận án tiến sĩ, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Hồ Thị Thu Hằng, Đỗ Thị Lệ Thu, Nguyễn Kiều Trinh (2015), Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long năm 2015, Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, Vĩnh Long Nguyễn Thị Kim Huệ (2016), Tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên Bệnh viện Nhi Trung ương, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Lao động - Xã hội, Hà Nội Phí Thị Nguyệt Thanh (2009), Nghiên cứu thái độ nghề nghiệp học sinh, sinh viên điều đưỡng, đề xuất giải pháp can thiệp, Luận án tiến sĩ, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương Nguyễn Thành, Nguyễn Ngọc Huyền (2011), Giáo trình Quản trị kinh doanh, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Tiệp (2006), Giáo trình tiền lương tiền cơng, Nxb Lao động- xã hội, Hà Nội Nguyễn Đình Tồn (2013), Thực trạng nguồn nhân lực số yếu tố liên quan đến động lực làm việc nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa huyện Lạng Giang, Bắc Giang năm 2013, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Y tế cơng cộng, Hà Nội Lê Quang Trí (2013), Thực trạng nguồn nhân lực số yếu tố liên quan đến động lực làm việc Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp năm 2013, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội 10 Bộ Y tế (2006), Quyết định việc ban hành hệ thống tiêu ngành y tế, Quyết định số 40/2006/QĐ - BYT ngày 15/12/2006, Hà Nội 11 Bộ Y tế (2007), Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức biên chế nghiệp sở y tế nhà nước, Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT- BYT- BNV ngày 05/6/2007, Hà Nội 12 Bộ y tế (2011), Thông tư việc hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh bệnh viện, Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011, Hà Nội 13 Chính phủ (2011), Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề công chức, viên chức công tác sở y tế công lập, Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011, Hà Nội 14 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Báo cáo đánh giá công tác bệnh viện năm, Hà Nội 15 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Báo cáo hoạt động chăm sóc người bệnh năm, Hà Nội 16 Thông tin từ internet PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG Kính thưa Quý Anh/Chị: Tơi Hồng Thị Hạnh - Học viên Cao học Viện Đại học Mở Hà Nội Hiện thực đề tài: “Tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương” Để cho việc nghiên cứu khách quan, xác, làm sở để đề xuất kiến nghị phù hợp, trân trọng kính mời Quý Anh/Chị trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân, thông tin riêng Quý Anh/Chị Phần 1: Thông tin khách hàng Họ tên người vấn: Giới tính: Tuổi: Trình độ học vấn: Thu nhập bình quân/ tháng: Điện thoại liên hệ: Phần 2: Phần câu hỏi khảo sát Câu 1: Quý Anh/Chị trả lời câu hỏi khảo sát cách đánh dấu (X) vào lựa chọn cho câu hỏi với quy ước: Rất không tốt; Khơng tốt; Trung bình; Tốt; Rất Tốt Stt Nội dung đánh giá Tiêu chí Quy định quản lý NVĐD bệnh viện Anh/chị nắm rõ nội quy, quy chế, kỷ luật lao động bệnh viện Điểm Nội quy, quy chế, kỷ luật lao động bệnh viện phù hợp với quy định Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Kết giám sát, đánh giá thực nội quy, quy chế, kỷ luật lao động bệnh viện xác, minh bạch Quy chế dân chủ bệnh viện thực tốt Sự giám sát, giàng buộc trách nhiệm bệnh viện Điều kiện, môi trường làm việc bệnh viện Lương phụ cấp bệnh viện Thưởng bệnh viện Người quản lý thường xuyên giám sát công việc anh/chị Qua giám sát, người quản lý cho anh/chị thấy lỗi công việc đưa cho hướng xử lý Người quản lý phản hồi thông tin kịp thời tới anh/chị q trình làm việc Bầu khơng khí nội vui vẻ, thoải mái Anh/chị nhận hỗ trợ từ đồng nghiệp CBNV khác bệnh viện Anh/chị cảm thấy hài lòng mối quan hệ với đồng nghiệp Không gian làm việc, trang thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu cầu cơng việc Cơng tác an tồn lao động ln lãnh đạo quan tâm, quản lý thực sát Chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý Anh/chị nắm quy chế trả lương, phụ cấp bệnh viện Tiền lương, phụ cấp anh/chị trả hợp lý công bằng, dựa kết thực công việc Tiền lương, phụ cấp xét tăng theo định kỳ cách hợp lý Tiền lương, phụ cấp đảm bảo sống thân gia đình anh/chị Anh/chị nắm quy chế thưởng bệnh viện Anh/chị hài lòng với sách thưởng bệnh viện có thành tích đột xuất cơng tác Anh/chị hài lòng với mức thưởng bệnh viện dịp lễ, tết Tiền thưởng bệnh viện chi trả hợp lý, cơng bằng, xác Tiền thưởng anh/chị nhận năm nguồn thu nhập bổ sung đáng kể lương 10 Anh/chị nắm quy chế phúc lợi bệnh viện Bệnh viện quan tâm đến đời sống anh/chị gia đình Bệnh viện thực đầy đủ chế độ phúc lợi cho anh/chị theo quy định pháp luật, như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, Hình thức phúc lợi mà bệnh viện áp dụng đa dạng, phù hợp với nhu cầu anh/chị Sự ổn Nhiệm vụ, trách nhiệm công việc định anh/chị phân công rõ ràng, cụ thể Khối lượng công việc anh/chị đảm nhiệm công việc hợp lý, phù hợp với lực, sở trường bệnh anh/chị viện Anh/chị hài lòng hoạt động: điều động, luân chuyển, đề bạt, xuống chức, xa thải bệnh viện Mức độ ổn định công việc Sự công Anh/chị thường xuyên đưa ý kiến, nhận sáng kiến nhằm nâng cao suất, chất bệnh viện lượng công việc Những ý kiến, sáng kiến anh/chị đồng nghiệp nhà quản lý ghi nhận, xem xét, đánh giá Những ý kiến, sáng kiến có giá trị áp dụng thực tế anh/chị đồng nghiệp nhà quản lý tuyên dương, khen thưởng Sự thành Anh/chị thấy tự hào cơng việc đạt cơng việc cao quý, xã hội đề cao công việc Công việc anh/chị đóng góp phần bệnh quan trọng vào thành công hoạt viện động khám, chữa bệnh bệnh viện Gia đình, bạn bè tự hào công việc anh/chị Anh/chị cảm thấy hài lòng định lựa chọn cơng việc Hoạt Anh/chị nắm phương pháp đánh giá động thực công việc đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá hợp lý, rõ ràng thực Chu kỳ đánh giá hợp lý công việc Kết đánh giá phản ánh xác, khách Phúc lợi nhận bệnh viện 11 NVĐD bệnh viện Sự thăng tiến bệnh viện quan, cơng tình hình thực tế Bệnh viện xác định, phát huy đầy đủ khả mà anh/chị mang đến cho công việc Hệ thống đề bạt, thăng tiến dành cho NVĐD bệnh viện công hợp lý Anh/chị lạc quan hội thăng tiến triển vọng phát triển thân tương lai 12 Hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học bệnh viện Anh/chị tham gia đầy đủ khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cần thiết để làm việc hiệu Nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn phù hợp với yêu cầu công việc tương lai Nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn phù hợp với trình độ, chun mơn điều dưỡng Anh/chị cảm thấy phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, phương pháp đánh giá kết sau đào tạo, bồi dưỡng phù hợp Anh/chị nhận thấy hiệu công việc nâng lên sau trình đào tạo, bồi dưỡng Anh/chị thường xuyên tham gia công tác nghiên cứu khoa học Anh/chị bố trí nhiệm vụ phù hợp với lực công tác nghiên cứu khoa học Anh/chị nhận thấy hoạt động nghiên cứu khoa học hữu ích công việc 13 Thái độ làm việc bệnh viện Đồng nghiệp anh/chị thực u thích cơng việc Đồng nghiệp anh/chị chủ động công việc giao Đồng nghiệp anh/chị nỗ lực làm việc nhằm đạt mục tiêu chung bệnh viện Đồng nghiệp anh/chị có tinh thần trách nhiệm cơng việc mà đảm nhận Đồng nghiệp anh/chị ln hồn thành tốt cơng việc giao Câu 2: Anh/chị cho biết mức độ hài lòng cơng việc Bệnh viện? (Trả lời cách đánh dấu vào lựa chọn anh/chị cho nhất) Rất khơng hài lòng Khơng hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng Câu 3: Anh/chị có ý định phát triển thân gắn bó lâu dài với bệnh viện hay không? (Trả lời cách đánh dấu vào lựa chọn anh/chị cho nhất) Chắc chắn không Chưa xác định Xin trân trọng cám ơn Quý Anh/Chị! Chắc chắn có Phụ lục KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG Stt Nội dung đánh giá Tiêu chí Quy định quản lý NVĐD bệnh viện Anh/chị nắm rõ nội quy, quy chế, kỷ luật lao động bệnh viện Nội quy, quy chế, kỷ luật lao động bệnh viện phù hợp với quy định Bộ Lao động Thương binh Xã hội Kết giám sát, đánh giá thực nội quy, quy chế, kỷ luật lao động bệnh viện xác, minh bạch Quy chế dân chủ bệnh viện thực tốt Người quản lý thường xuyên giám sát công việc anh/chị Qua giám sát, người quản lý cho anh/chị thấy lỗi công việc đưa cho hướng xử lý Sự giám sát, giàng buộc trách nhiệm bệnh viện Điều kiện, môi trường làm việc bệnh viện Lương phụ cấp bệnh viện Số người lựa chọn điểm đánh giá (người) và 31 112 29 114 19 51 73 17 45 81 59 84 21 40 82 Người quản lý phản hồi thông tin kịp thời tới anh/chị trình làm việc 40 46 57 Bầu khơng khí nội vui vẻ, thoải mái 11 35 97 26 117 13 39 91 34 48 61 26 33 84 17 40 86 22 80 41 16 50 77 32 103 44 58 41 Anh/chị nhận hỗ trợ từ đồng nghiệp CBNV khác bệnh viện Anh/chị cảm thấy hài lòng mối quan hệ với đồng nghiệp Không gian làm việc, trang thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc Công tác an tồn lao động ln lãnh đạo quan tâm, quản lý thực sát Chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý Anh/chị nắm quy chế trả lương, phụ cấp bệnh viện Tiền lương, phụ cấp anh/chị trả hợp lý công bằng, dựa kết thực công việc Tiền lương, phụ cấp xét tăng theo định kỳ cách hợp lý Tiền lương, phụ cấp đảm bảo sống thân gia đình anh/chị 10 Anh/chị nắm quy chế thưởng bệnh viện Anh/chị hài lòng với sách thưởng bệnh viện có thành tích đột xuất cơng tác Anh/chị hài lòng với mức thưởng bệnh viện dịp lễ, tết Tiền thưởng bệnh viện chi trả hợp lý, cơng bằng, xác Tiền thưởng anh/chị nhận năm nguồn thu nhập bổ sung đáng kể lương Phúc lợi Anh/chị nắm quy chế phúc lợi bệnh viện nhận Bệnh viện quan tâm đến đời sống anh/chị gia đình bệnh viện Bệnh viện thực đầy đủ chế độ phúc lợi cho anh/chị theo quy định pháp luật, như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, Hình thức phúc lợi mà bệnh viện áp dụng đa dạng, phù hợp với nhu cầu anh/chị Sự ổn Nhiệm vụ, trách nhiệm công việc anh/chị định phân công rõ ràng, cụ thể Khối lượng công việc anh/chị đảm nhiệm hợp lý, công việc phù hợp với lực, sở trường anh/chị bệnh Anh/chị hài lòng hoạt động: điều động, luân viện chuyển, đề bạt, xuống chức, xa thải bệnh viện Mức độ ổn định công việc Anh/chị thường xuyên đưa ý kiến, sáng kiến Sự công nhận nhằm nâng cao suất, chất lượng công việc bệnh viện Những ý kiến, sáng kiến anh/chị đồng nghiệp nhà quản lý ghi nhận, xem xét, đánh giá Những ý kiến, sáng kiến có giá trị áp dụng thực tế anh/chị đồng nghiệp nhà quản lý tuyên dương, khen thưởng Sự thành Anh/chị thấy tự hào cơng việc đạt công việc cao quý, xã hội đề cao cơng việc Cơng việc anh/chị đóng góp phần quan bệnh trọng vào thành công hoạt động khám, viện chữa bệnh bệnh viện Gia đình, bạn bè tự hào cơng việc anh/chị Anh/chị cảm thấy hài lòng định lựa chọn công việc Hoạt Anh/chị nắm phương pháp đánh giá thực động công việc đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá hợp lý, rõ ràng thực Chu kỳ đánh giá hợp lý Thưởng bệnh viện 25 39 79 12 45 86 28 56 59 38 96 23 46 74 11 34 98 39 104 0 143 35 108 58 85 18 44 81 30 59 54 41 73 29 32 37 74 27 51 65 19 43 81 35 108 13 130 21 28 94 18 44 81 34 40 69 42 17 40 36 61 90 11 12 13 công việc NVĐD bệnh viện Sự thăng tiến bệnh viện Kết đánh giá phản ánh xác, khách quan, cơng tình hình thực tế Bệnh viện xác định, phát huy đầy đủ khả mà anh/chị mang đến cho công việc Hệ thống đề bạt, thăng tiến dành cho NVĐD bệnh viện công hợp lý Anh/chị lạc quan hội thăng tiến triển vọng phát triển thân tương lai Hoạt Anh/chị tham gia đầy đủ khóa đào tạo, động đào bồi dưỡng, tập huấn cần thiết để làm việc hiệu tạo Nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn phù hợp với nghiên yêu cầu công việc tương lai cứu khoa Nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn phù hợp với học trình độ, chun mơn điều dưỡng bệnh viện Anh/chị cảm thấy phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, phương pháp đánh giá kết sau đào tạo, bồi dưỡng phù hợp Anh/chị nhận thấy hiệu công việc nâng lên sau trình đào tạo, bồi dưỡng Anh/chị thường xuyên tham gia công tác nghiên cứu khoa học Anh/chị bố trí nhiệm vụ phù hợp với lực công tác nghiên cứu khoa học Anh/chị nhận thấy hoạt động nghiên cứu khoa học hữu ích công việc Thái độ Đồng nghiệp anh/chị thực u thích cơng làm việc việc bệnh Đồng nghiệp anh/chị chủ động công viện việc giao Đồng nghiệp anh/chị nỗ lực làm việc nhằm đạt mục tiêu chung bệnh viện Đồng nghiệp anh/chị có tinh thần trách nhiệm cơng việc mà đảm nhận Đồng nghiệp anh/chị ln hồn thành tốt cơng việc giao 38 43 62 22 37 84 15 45 83 48 62 33 12 36 95 56 87 37 106 31 45 67 39 95 48 40 55 22 34 87 87 56 10 45 88 32 35 76 28 43 72 41 95 59 75 ... thiện tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN 1.1 Nhân viên điều dưỡng. .. kết tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 63 2.4.2 Đánh giá theo hoạt động tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. .. luận tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng bệnh viện Chương 2: Phân tích thực trạng tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Chương 3: Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương , Tạo động lực làm việc cho nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn