Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh hà nội

115 1 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:25

NGUYỄN HỮU NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI NGUYỄN HỮU NAM 2015 - 2017 HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI NGUYỄN HỮU NAM Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60 34 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LƯƠNG VĂN HẢI HÀ NỘI – 2017 MỤC LỤC MỤC LỤC i LỜI CAM ĐOAN iv LỜI CẢM ƠN v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ vii LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Các chức Ngân hàng thương mại 1.1.3 Các nghiệp vụ Ngân hàng thương mại 10 1.2 Hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại 12 1.2.1 Vốn ngân hàng thương mại 12 1.2.2 Huy động vốn Ngân hàng thương mại 17 1.2.3 Tăng cường huy động vốn Ngân hàng thương mại 23 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại 29 1.3.1 Nhân tố chủ quan 30 1.3.2 Nhân tố khách quan 34 1.4 Kinh nghiệm huy động vốn số ngân hàng 36 1.4.1 Ngân hàng Bank Rakyat Indonesia (BRI) 36 1.4.2 Bangkok Bank (BB) 37 1.4.3 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 37 1.4.4 Bài học kinh nghiệm 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 Chương 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN 42 TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG - CHI i NHÁNH HÀ NỘI 42 2.1 Khái quát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội 42 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 42 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Chi nhánh 42 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Chi nhánh 44 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh 47 2.2.Thực trạng hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội 53 2.2.1 Các hình thức huy động vốn Chi nhánh 53 2.2.2 Tình hình huy động vốn Chi nhánh 57 2.2.3 Phân tích khả huy động vốn Chi nhánh 64 2.3 Đánh giá thực trạng huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội 72 2.3.1 Kết đạt 72 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM 80 TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG 80 CHI NHÁNH HÀ NỘI 80 3.1 Định hướng cho hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội 80 3.1.1 Định hướng chung 80 3.1.2 Định hướng hoạt động lãnh đạo OCB 81 3.2 Giải pháp tăng cường huy động vốn cho OCB Hà Nội 83 3.2.1 Phát triển đa dạng sản phẩm huy động vốn dịch vụ hỗ trợ huy động vốn 83 3.2.2 Xây dựng sách khách hàng hiệu linh hoạt 85 ii 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị công tác huy động vốn 87 3.2.4 Áp dụng linh hoạt lãi suất 88 3.2.5 Mở rộng mạng lưới hoạt động cải tạo sở vật chất 90 3.2.6 Cân đối huy động sử dụng vốn 91 3.2.7.Tăng cường huy động vốn dân cư đặc biệt từ cán công nhân viên Chi nhánh 91 3.2.8 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 92 3.3 Kiến nghị 94 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ 94 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 97 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Phương Đông 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG 103 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh với đề tài “Tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội” kết trình nghiên cứu độc lập riêng cá nhân tơi hướng dẫn TS Lương Văn Hải Các số liệu sử dụng luận văn rõ nguồn trích dẫn Danh mục tài liệu tham khảo Kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tác giả Nguyễn Hữu Nam iv LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học luận văn tốt nghiệp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy, cô giáo Viện đại học Mở Hà Nội, đem lại cho kiến thức bổ trợ, vơ có ích động viên giúp đỡ, bảo tận tình năm học vừa qua Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Lương Văn Hải, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho thực nghiên cứu Chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo OCB Hà Nội đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để thực luận văn Cuối xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, người ln bên tơi, động viên khuyến khích tơi q trình thực đề tài nghiên cứu Mặc dù có nhiều cố gắng hồn thiện luận văn cách tốt khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp quý thầy cô bạn bè Học viên Nguyễn Hữu Nam v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nội dung ATM Máy giao dịch Ngân hàng tự động BQGQ Bình quân gia quyền CCTG Chứng tiền gửi CN Chi nhánh CTCP Công ty cổ phần ĐCTC Định chế tài DPRR Dự phòng rủi ro FTP Điều chuyển vốn nội GDKH Giao dịch khách hàng 10 GTCG Giấy tờ có giá 11 HĐV Huy động vốn 12 KH Khách hàng 13 KHKD Kế hoạch kinh doanh 14 KKH Không kỳ hạn 15 NH Ngân hàng 16 NHNN Ngân hàng nhà nước 17 NHTM Ngân hàng thương mại 18 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 19 NQD Ngồi quốc doanh 20 NV Nguồn vốn 21 PGD Phòng giao dịch 22 QL&DV Quản lý dịch vụ 23 QTK Quỹ tiết kiệm 24 SDV Sử dụng vốn 25 TCTD Tổ chức tín dụng 26 TDH Trung dài hạn 27 TGTT Tiền gửi toán 28 TSĐB Tài sản đảm bảo 29 VDB Ngân hàng phát triển Việt Nam vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Tình hình nhân Chi nhánh Hà Nội ĐVKD trực thuộc 46 Bảng 2.2: Tình hình tiền gửi Chi nhánh từ năm 2014-2016 48 Bảng 2.3: Tình hình cho vay Chi nhánh từ năm 2014-2016 49 Bảng 2.4: Kết kinh doanh Chi nhánh từ năm 2014-2016 51 Bảng 2.5: Cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế Chi nhánh từ năm 2014-2016 57 Bảng 2.6: Tình hình huy động vốn theo kỳ hạn Chi nhánh từ 2014-2016 59 Bảng 2.7: Tình hình huy động vốn theo loại tiền Chi nhánh từ năm 2014-2016 62 Bảng 2.8: Quy mô vốn huy động Chi nhánh từ năm 2014-2016 64 Bảng 2.9: Tốc độ tăng trưởng vốn huy động Chi nhánh từ 2014 - 2016 65 Bảng 2.10: Chi phí huy động vốn Chi nhánh từ năm 2014-2016 67 Bảng 2.11: Thu nhập từ hoạt động huy động vốn Chi nhánh từ năm 2014 - 2016 68 Bảng 2.12: Chênh lệch huy động vốn sử dụng vốn Chi nhánh từ năm 2014-2016 70 Bảng 2.13: Quan hệ huy động vốn cho vay theo thời gian Chi nhánh từ năm 2014-2016 71 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế Chi nhánh từ năm 2014-2016 58 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn Chi nhánh từ năm 2014-2016 61 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền Chi nhánh từ năm 2014-2016 63 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy quản lý OCB Hà Nội 44 vii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đối với doanh nghiệp nào, muốn hoạt động sản xuất kinh doanh phải có: Cơng nghệ – Lao động – Tiền vốn, vốn nhân tố quan trọng, phản ánh lực chủ yếu để định khả kinh doanh Riêng ngân hàng thương mại, vốn lại nhân tố thiếu hoạt động kinh doanh ngân hàng Vốn sở để ngân hàng thương mại tổ chức hoạt động kinh doanh Những ngân hàng trường vốn ngân hàng có nhiều mạnh kinh doanh Hơn nữa, vốn lớn lợi việc chấp hành pháp luật trước hết luật ngân hàng trung ương, luật tổ chức tín dụng, tạo mạnh thuận lợi kinh doanh tiền tệ Có thể nói vốn điểm chu kỳ kinh doanh ngân hàng, khâu cốt tử ngân hàng Do đó, ngồi vốn ban đầu cần thiết, tức đủ vốn điều lệ theo luật định ngân hàng phải thường xuyên chăm lo tới việc tăng trưởng vốn suốt trình hoạt động Nhận thức rõ tầm quan trọng vốn đứng trước cạnh tranh gay gắt tổ chức tín dụng khác thị trường, suốt 12 năm từ thành lập đến nay, hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội trọng đạt kết định Tuy nhiên, trình huy động vốn gặp nhiều khó khăn, hiệu đạt chưa cao Nguồn vốn huy động OCB Hà Nội giảm năm 2015, đến năm 2016 vốn huy động tăng 67% năm 2014, suy giảm huy động vốn không đáp ứng nhu cầu sử dụng gây cân huy động sử dụng vốn Đứng trước thực tế vậy, vấn đề đặt OCB Hà Nội phải khắc phục hạn chế, tạo dựng uy tín thương hiệu khách hàng, trì tăng trưởng nguồn vốn ổn định cân việc sử dụng vốn để đứng vững vượt qua khó khăn tình Để góp phần giải vấn đề này, sở kết hợp nghiên cứu lý luận thực tiễn, thời gian công tác thực tế Ngân hàng TMCP Phương động vốn OCB Hà Nội thời gian tới Nguồn vốn dân cư nguồn vốn quan trọng huy động từ số lượng lớn khách hàng cá nhân Một vài khách hàng rút không gây áp lực vốn với Chi nhánh, giúp cho Chi nhánh có đủ thời gian cần thiết để tìm nguyên nhân, điều chỉnh sách tăng cường huy động vốn trường hợp khách hàng có xu hướng rút mà vốn huy động cá nhân nguồn ổn định nhiều so với nguồn huy động từ tổ chức Hiện vốn huy động từ cá nhân chiếm tỷ trọng thấp, chiếm 35% so với tổng nguồn huy động Chi nhánh cần tăng cường huy động nguồn vốn Để huy động nguồn vốn Chi nhánh cần có sách khuyến khích với khách hàng cá nhân lãi suất hấp dẫn, sản phẩm đa dạng thiết kế theo nhu cầu người dân, phục vụ quầy chuyên nghiệp chu đáo, có chương trình khuyến mại, dự thưởng hấp dẫn, chăm sóc đặc biệt, phân chia nhóm khách hàng phân giao cho cán chăm sóc để tạo mối quan hệ thân thiết tìm kiếm nhu cầu khách hàng Khuyến khích cán công nhân viên vận động người thân, bạn bè gửi tiền Chi nhánh Việc tăng cường huy động vốn dân cư giúp cho Chi nhánh phát triển thêm nhiều dịch vụ dành cho cá nhân phù hợp với định hướng phát triển thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu hệ thống OCB Chi nhánh Chi nhánh cần xây dựng sách khen thưởng, giao tiêu đến cán bộ, phòng Chính sách khen thưởng để động viên tạo động lực cho cá nhân tập thể Chi nhánh có thành tích xuất sắc cơng tác huy động vốn Giao kế hoạch huy động vốn tới cán bộ, tính vào thi đua, đánh giá hoàn thành kế hoạch kinh doanh để tạo ý thức, để cán thấy tầm quan trọng công tác huy động vốn Chi nhánh Việc giao tiêu đến cán vào kế hoạch huy động vốn Chi nhánh, từ để có phương hướng khuyến khích cán huy động vốn theo hướng 3.2.8 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trong tổ chức nào, nhân tố người đóng vai trò định đến thành bại hoạt động yếu tố trọng tâm cần phát triển Tại OCB 92 Hà Nội, việc xây dựng đội ngũ cán có trình độ, lực, kỹ làm việc tốt khơng góp phần tăng cường cơng tác huy động vốn mà nâng cao hiệu kinh doanh lâu dài, tạo phát triển bền vững cho Chi nhánh Chi nhánh cần thực tốt biện pháp sau: - Làm tốt công tác động viên giải lao động dôi dư, việc phải tiến hành cách thận trọng, khoa học, cơng bằng, cơng khai, minh bạch Bố trí, xếp cấu lao động hợp lý, đảm bảo không ngừng nâng cao suất lao động cán - Song song với việc tuyển dụng cán có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt cần khơng ngừng tổ chức đào tạo, đào tạo lại để nâng cao chất lượng đội ngũ cán có Đối với cán tuyển dụng: cần tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ, phong cách kỹ làm việc để cán hình dung cách tổng thể, có hệ thống cơng việc mình, tránh việc đào tạo truyền miệng mang tính đơn lẻ Chú trọng đến việc nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả hiểu biết phân tích thị trường, kỹ khai thác dịch vụ, thái độ phục vụ, tư vấn, chăm sóc khách hàng đội ngũ cán trực tiếp huy động vốn - Thực thường xun, nghiêm túc, có kết cơng tác quy hoạch, đánh giá cán bộ, phân công công việc phù hợp với lực, trình độ cán Xây dựng đội ngũ cán có phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm cao, có đủ lĩnh lực chun mơn để hồn thành tốt cơng việc đảm nhiệm, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán chủ chốt Tiếp tục tuyển dụng thêm cán có chất lượng cao thay cán tinh giảm, nghỉ hưu năm tới - Xây dựng mơi trường làm việc tích cực có chế độ đãi ngộ xứng đáng Cần cải thiện môi trường làm việc, cho cán nhân viên thực động, sáng tạo làm chủ nghiệp vụ, tránh tình trạng cán chây ỳ, né tránh trách nhiệm, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cán nhân viên với để phát triển Muốn vậy, OCB Hà Nội phải đưa 93 hội nghề nghiệp, chế độ ưu đãi, bảo đảm phúc lợi, tạo gắn kết cán nhân viên với Hiện tiền lương cán nhân viên chi nhánh tính theo cách lấy đơn giá chung Chi nhánh nhân với hệ số lương, hệ số lương tính dựa theo chức vụ thâm niên công tác Để nâng cao hiệu chế động lực, Chi nhánh cần nghiên cứu đổi chế tiền lương nhằm đảm bảo đánh giá hiệu cơng sức đóng góp cán nhân viên, nghiên cứu áp dụng chế tạo động lực khuyến khích, thúc đẩy cán có lực trình độ Theo chế mới, tiền lương gồm phần: tiền lương cứng trả theo vị trí cơng việc tiền lương mềm trả theo kết thực công việc Việc xây dựng thực chế độ tiền lương cần tiến hành công khai, minh bạch - Quán triệt thực Quy chế nội qui lao động Văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo cán Chi nhánh thấm nhuần thực lề lối làm việc kỷ cương, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, xác định rõ trách nhiệm tưng cán bộ, có sách chế độ thưởng phạt nghiêm minh Cán tuyển dụng phải đào tạo ý thức trách nhiệm, quy tắc ứng xử vị trí cơng việc 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ * Ổn định mơi trường kinh tế vĩ mô: Môi trường kinh tế vĩ mô ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực kinh tế xã hội nói chung hoạt động ngân hàng nói riêng Sự ổn định môi trường kinh tế vĩ mô điều kiện tiên cho việc nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng Nếu môi trường kinh tế bất ổn định người dân hạn chế gửi tiền lòng tin bị sụt giảm Do đó, ngân hàng muốn huy động đủ vốn phải trả khoản lãi suất cao để thu hút tiền gửi dân Để NHTM nước phát triển bền vững, nhà nước cần: Thứ nhất, nhà nước cần ổn định tiền tệ: Để làm điều đó, Nhà nước cần trì tỷ lệ lạm phát mức hợp lý, đảm bảo lãi suất thực dương cho người gửi tiền, có sách tỷ giá ổn định linh hoạt, tránh đột biến làm giảm sức mua 94 đồng nội tệ Có nên hay khơng sách lãi suất thả nổi? Đó câu hỏi cần Nhà nước trả lời bước Khi lòng tin dân chúng vào ổn định đồng tiền Việt Nam nâng cao cơng tác huy động vốn thuận lợi hơn, người dân an tâm gửi tiền, đặc biệt khoản tiền gửi dài hạn Tiếp đó, phải có sách phát triển kinh tế đắn: Chính phủ cần phải đưa sách tiết kiệm, nhằm cải tiến máy ngân hàng theo hướng tăng cường hiệu lực quản lý, giảm bớt hệ thống quản lý cồng kềnh, cho phù hợp gắn liền với thực tiễn Ngoài ra, sách huy động vốn qua ngân hàng Nhà nước khuyến khích nhiều biện pháp linh hoạt, cụ thể thông qua quy định lãi suất, sách tỷ giá, thuế… Mặt khác, Nhà nước cần trọng công tác tra kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng tránh tình trạng đầu tư lãng phí, tham làm thất tài sản Nhà nước Thêm vào đó, Nhà nước cần phải đạo thực đồng biện pháp khác hạn chế việc tăng giá mặt hàng thiết yếu, trợ giá cần thiết Đồng thời, nhà nước cần trì ổn định trị: Sự ổn định trị điều kiện quan trọng thúc đẩy huy động vốn có hiệu Một trị kiến tạo vững chắc, có thiết chế hợp lý, người dân tin tưởng ủng hộ sách Đảng Nhà nước lĩnh vực huy động vốn dễ dàng thực Ngược lại bất ổn trị – xã hội tạo nên hoài nghi dân chúng nhà đầu tư nước chế độ, sách khiến họ e ngại bỏ vốn đầu tư * Kiện toàn khung pháp lý cạnh tranh ngân hàng thị trường vốn Việt Nam: Môi trường pháp lý nước ta nhiều bất cập, văn có chồng chéo, mâu thuẫn, khơng rõ ràng thiếu đồng bộ, nhiệm vụ cấp thiết nhà nước sớm hồn thiện mơi trường pháp lý Việc xây dựng hệ thống pháp lý đồng bộ, rõ ràng không tạo niềm tin cho dân chúng mà khuyến khích tác động trực tiếp đến việc điều chỉnh quan hệ tiêu dùng tiết kiệm; chuyển phận tiêu dùng chưa cấp thiết sang đầu tư, chuyển dần tài sản cất giữ dạng vàng, ngoại tệ bất động sản sang đầu tư 95 trực tiếp vào sản xuất kinh doanh gửi vốn vào ngân hàng Ngân hàng trực tiếp tham gia huy động nguồn vốn khác nhau: tiền gửi tổ chức kinh tế, tiền gửi dân cư… Bởi vậy, việc tạo lập sách, chế thực chiến lược vốn phải đầy đủ hình thức huy động vốn, đề cao chiến lược sử dụng vốn cần phải có hợp lực nhiều cấp ngành có liên quan Đồng thời, việc hồn thiện luật giúp cho ngân hàng hoạt động môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện cho ngân hàng nâng cao hiệu công tác huy động vốn Thực giải pháp kiểm soát chặt chẽ thực chế tài NHTM không tuân thủ lãi suất trần huy động vốn giảm chênh lệch trần NHTMQD NHTMCP, tạo cạnh tranh lành mạnh bình đẳng hệ thống NHTM Tránh trường hợp cạnh tranh nhiều rủi ro, thiếu bền vững chạy đua lãi suất ngầm ngân hàng giai đoạn vừa qua, làm tăng chi phí thực tế, đồng thời làm lòng tin khách hàng tạo hậu lâu dài cho ngân hàng Cần sớm minh bạch hóa pháp luật chuyên ngành bảo hiểm tiền gửi chế chi trả bảo hiểm tiền gửi để đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền * Cơ cấu lại hệ thống NHTM phù hợp với trình độ quản lý GDP Việt Nam: NHNN đóng vai trò định hướng cho NHTM hoạt động ngân hàng tác động lớn đến chiến lược huy động ngân hàng nói chung hoạt động huy động vốn nói riêng Trước tình hình thực tế nước ta có 130 tổ chức tín dụng – số lượng lớn so với GDP trình độ quản lý Việt Nam ta Hơn 130 tổ chức tín dụng cạnh tranh gay gắt tranh giành thị trường khiến cho nhiều ngân hàng nhỏ, tình hình tài khơng bền vững đề tránh rủi ro tốn ngắn hạn lựa chọn phương án mang lại nhiều hậu như: vượt trần lãi suất, vay vốn NHTM khác thị trường với lãi cao hậu khiến cho chi phí huy động vốn tăng đột biến, uy tín ngân hàng suy giảm, tình hình tài khơng cải thiện, rủi ro tốn tăng cao, gây thiệt hại khơng cho 96 NHTM mà cho người sử dụng dịch vụ, người gửi tiền cho Hệ thống Tài – Ngân hàng Việt Nam Do đó, NHNN với vai trò Ngân hàng trung ương, ngân hàng ngân hàng, cần cấu lại hệ thống NHTM cho phù hợp với trình độ quản lý GDP Việt Nam * Hoàn thiện hệ thống toán, hạn chế toán dùng tiền mặt Đồng đại hóa hệ thống tốn liên Ngân hàng, phát triển phương tiện toán hạn chế toán tiền mặt, hỗ trợ việc toán Ngân hàng cách nhanh chóng thuận lợi Ngân hàng nhà nước cần ban hành sách hỗ trợ Ngân hàng việc đẩy nhanh tốc độ toán, ban hành văn hướng dẫn toán điện tử, chữ ký điện tử, giao dịch điện tử để tạo điều kiện thuận lợi hoạt động kinh doanh Ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước quan quản lý ngành thơng qua hệ thống chế, sách, quy chế, quy định, quy trình, tiến hành kiểm tra, giám sát để quản lý định hướng cho hoạt động tổ chức tín dụng, NHTM theo mục tiêu chung Có số kiến nghị với NHNN sau: - Cần tiếp tục rà soát lại hệ thống văn bản, chế, sách liên quan đến số lĩnh vực hoạt động chủ yếu nghiệp vụ ngân hàng để bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế cam kết hội nhập, đồng hoá văn pháp luật thành hệ thống quy định chuẩn, áp dụng chung cho ngân hàng, tổ chức tín dụng - Tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng sửa đổi bổ sung văn quy phạm pháp luật thuộc Ngành Ngân hàng như: + Các Luật tổ chức tín dụng + Ban hành đầy đủ văn hướng dẫn Luật có hiệu lực thi hành (Luật sửa ñổi bổ sung số điều Luật TCTD, Luật Công cụ chuyển nhượng, Pháp lệnh Ngoại hối); + Tiếp tục nghiên cứu ban hành chế, sách đồng huy 97 động vốn, ứng dụng kỹ thuật công nghệ, tự động hóa hoạt động nghiệp vụ tổ chức tín dụng, hồn chỉnh khung pháp lý áp dụng giao dịch giấy tờ có giá khác thương phiếu, chứng tiền gửi, trái phiếu NHTM nhằm bước mở rộng đa dạng hóa loại hàng hóa thị trường mở, thị trường chứng khốn + Có văn hướng dẫn chi tiết số vấn đề cổ phần hoá NHTM Nhà nước, đặc biệt đưa chế cụ thể việc cho cổ đông nước mua cổ phần NHTM Việt Nam để NHTM Nhà nước có điều kiện tăng vốn hoạt động - Hoàn thiện tổ chức hoạt động thị trường tiền tệ Đây thị trường vốn ngắn hạn, cơng cụ để NHNN điều hòa khả toán NHTM, nơi đáp ứng nhu cầu NHTM thiếu vốn thị trường đầu NHTM thừa vốn, Thị trường tiền tệ bao gồm: thị trường tín dụng, thị trường nội tệ liên ngân hàng, thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, thị trường đấu thầu tín phiếu, trái phiếu Giải tốt mối quan hệ thị trường giúp NHNN quản lý điều hành lượng tiền mặt, quản lý hạn chế mức tín dụng NHTM, mặt khác tạo điều kiện cho NHTM đáp ứng tốt nhu cầu vốn ngắn hạn để NHNN định mức lãi suất đầu vào, đầu hợp lý - Xúc tiến triển khai thị trường chứng khoán để giải nhu cầu vốn trung dài hạn cho kinh tế Thị trường chứng khoán nơi quy tụ phân phối nguồn vốn tiềm tàng dân chúng, doanh nghiệp, để biến nguồn vốn vừa mỏng, vừa ngắn hạn trở thành nguồn vốn trung dài hạn nhằm đầu tư để phát triển sản xuất Thị trường chứng khoán phát triển thị trường tiền tệ tạo thị trường tài vận hành có hiệu hơn, góp phần đắc lực cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Phương Đơng Hồn thiện, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ Hiện quy trình nghiệp vụ, quy định cơng tác huy động vốn nhiều chồng chéo, thủ tục giao dịch rườm rà, hướng dẫn khơng rõ ràng, nhiều quy 98 định chặt chẽ áp dụng vào q trình giao dịch thực tế khơng phù hợp gây khơng phản ánh khơng tốt từ phía khách hàng Các quy định phân chia hạn mức cho giao dịch viên dẫn đến nhiều khách hàng đến sau lại phục vụ trước gây phản cảm cho khách hàng Hay biểu phí, nhiều nhiều bất cập khiến Chi nhánh hiểu cách tính phí khác nhau, dẫn đến thu phí Chi nhánh đơi khác làm cho khách hàng thiếu tin tưởng sử dụng dịch vụ toán hệ thống Vì vậy, cần hồn thiện quy trình, đơn giản hóa thủ tục giao dịch, giảm thiểu thời gian giao dịch cho khách hàng Không yêu cầu khách hàng phải thực nhiều thao tác để giao dịch với ngân hàng Hồn thiện sách lãi suất Để nâng cao hiệu huy động vốn, OCB cần xây dựng sách lãi suất huy động linh hoạt hấp dẫn phù hợp với lãi suất thị trường OCB cần nghiên cứu để đưa mức lãi suất FTP mua bán vốn để khuyến khích chi nhánh chủ động việc điều hành lãi suất chi nhánh để nâng cao hiệu kinh doanh đơn vị Chính sách lãi suất cần điều chỉnh linh hoạt kịp thời theo diễn biến thị trường để nhanh chóng nắm bắt thời thu hút khách hàng đơn vị kinh doanh Tránh trường hợp không phản ứng kịp với diễn biến thị trường vốn làm hội OCB cần có sách ưu đãi lãi suất đồng phân chia theo đối tượng khách hàng cụ thể để chi nhánh có triển khai sách chăm sóc khách hàng Có sách ưu đãi với khách hàng có số dư lớn, khách hàng truyền thống, đối tác chiến lược với mức lãi suất linh hoạt ưu đãi để tăng khả huy động vốn Đa dạng hóa hình thức huy động Để tăng cường thu hút tiền gửi, ngân hàng cần phải đa dạng hoá sản phẩm huy động tiền gửi tạo hấp dẫn thoả mãn nhu cầu khách hàng lựa chọn sản phẩm gửi tiền Mỗi loại sản phầm huy động tiền gửi có tính chất hình thức riêng, phù hợp với nhu cầu nhóm khách hàng Đồng thời, lượng khách hàng nhóm khác Vì sản phẩm huy 99 động đa dạng, lạ đem lại lợi ích cao cho khách hàng có có khả nhiều nhóm khách hàng chọn lựa, làm cho lượng tiền gửi huy động ngân hàng tăng lên số lượng lẫn chủng loại Các sản phẩm ngân hàng nói riêng sản phẩm huy động tiền gửi nói chung dễ bắt chước Hiện tất ngân hàng có sản phẩm huy động tiền gửi có chất giống như: tiền gửi toán, tiền gửi có kì hạn, tiết kiệm truyền thống …Để thu hút khách hàng, ngân hàng thêm vào sản phẩm tính chất, đặc điểm, tiện ích nhằm tạo nét riêng độc đáo Khi kinh tế phát triển cao, nhu cầu KH dịch vụ NH lớn KH không cần sản phẩm thông thường nhằm bảo toàn vốn sinh lời mà họ cần kết hợp với dịch vụ khác NH, cần sản phẩm có mục đích nâng cao chất lượng sống OCB Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu: Bất kỳ cá nhân hay tổ chức có nguồn tiền chưa sử dụng, tìm kiếm ngân hàng loại hình huy động phù hợp với mong muốn họ OCB Hà Nội phải thường xuyên nghiên cứu nhu cầu khách hàng nắm bắt tình hình phát triển dịch vụ huy động vốn thị trường Thường xuyên rà soát danh mục sản phẩm tiền gửi OCB áp dụng, đánh giá, so sánh sản phẩm OCB với đối thủ cạnh tranh, đồng thời thu thập ý kiến phản hồi khách hàng sản phẩm để xác định hiệu sản phẩm, nghiên cứu bổ sung tính năng, tiện ích đáp ứng nhu cầu khách hàng… Từ đề xuất với Hội sở đưa sản phẩm tiền gửi có tính trội, phù hợp nhu cầu thị trường để thu hút khách hàng, giữ ổn định tăng thị phần huy động vốn Đối với loại tiền gửi không kỳ hạn - nguồn vốn có chi phí huy động thấp - OCB Hà Nội cần tiếp tục tìm kiếm đơn vị nhận lương ngân sách để tiếp thị dịch vụ chi lương qua tài khoản theo thị 20/2007/CT-ttg Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt doanh nghiệp hoạt động tốt, thu nhập cán công nhân viên cao ổn định Để thu hút nhiều lượng khách hàng này, NH cần 100 tạo điều kiện cho người gửi tiền hưởng dịch vụ đại như: Các dịch vụ toán trực tuyến, thấu chi tài khoản, nhấn mạnh giới thiệu cho khách hàng thấy tính ưu việt của sản phẩm chi lương qua OCB (hệ thống liệu kết nối trực tuyến, mạng lưới ATM rộng khắp thuận tiện cho người rút lương thẻ ATM ) Bên cạnh đó, cần xây dựng sách phí đổ lương tự động cho có tính cạnh tranh so với thị trường Đồng thời cần có sách ưu đãi phí miễn phí tháng năm doanh nghiệp đổ lương chi nhánh, miễn phí phát hành thẻ ATM, miễn phí sử dụng dịch vụ BSMS cho cán có đổ lương qua tài khoản… Có dễ dàng thu hút khách hàng, giúp tăng nguồn tiền gửi Đối với tiền gửi có kỳ hạn, ngồi hình thức huy động vốn truyền thống, OCB Hà Nội cần phải nghiên cứu, đề xuất sản phẩm có tính vượt trội, đặc trưng riêng có cho đối tượng khách hàng chi nhánh Các sản phẩm mang tính chất “gối đầu” đa dạng, phong phú Hiện nay, NH cần phát triển tiến hành hình thức sản phẩm sau: - Khi đáp ứng số điều kiện nhân (cán trực tiếp thực nghiệp vụ cán điều hành sách kinh doanh vàng) kỹ thuật, Chi nhánh nên đề xuất Hội Sở cho triển khai thêm sản phẩm tiết kiệm Vàng sản phẩm thị trường quan tâm - Cần lưu ý đến dịp lễ, tết để kịp thời đưa sản phẩm phù hợp tiết kiệm chào mừng 30-4 ngày 1-5, tiết kiệm chào mừng quốc khánh, Tết cổ truyền,… với đặc điểm sản phẩm slogan đặc trưng cho ngày lễ - Đối với sản phẩm gửi tiết kiệm có kỳ hạn dài cần kết hợp với công ty Bảo hiểm để có thêm ưu đãi ngồi lãi suất cho khách hàng cấp thẻ bảo hiểm nhân thọ - Thực tích luỹ điểm thưởng theo kỳ hạn số tiền gửi - Phát triển sản phẩm gói: + Tiết kiệm nhà ở: Những người dân có nhu cầu làm nhà, mua nhà 101 tài có hạn, gửi dần tiền tích luỹ vào ngân hàng đến lúc rút để mua nhà, xây nhà Ngân hàng cung cấp gói dịch vụ Cho vay ưu đãi để làm nhà, mua nhà với người gửi thường xuyên, đặn có quy mơ đến độ lớn cho vay thêm để mua nhà, xây nhà cách kết hợp lợi ích người dân với lợi ích ngân hàng, mở triển vọng tốt đẹp cho hình thức + Tiết kiệm mua xe hơi: Tương như vay mua nhà, ngân hàng có sách ưư đãi lãi suất dịch vụ khác người dân tham gia gói sản phẩm Phát triển sản phẩm tiền gửi theo đối tượng gửi tiền dựa tuổi tác, giới tính, thu nhập… Việc thực giải pháp trước mắt gây tốn nhiều chi phí sản phẩm hấp dẫn, tạo số khác biệt so với sản phẩm ngân hàng khác Ngoài ra, OCB Hà Nội đề xuất với Hội sở cho phép cung ứng gói sản phẩm tiền gửi riêng biệt cho nhóm khách hàng đặc thù áp dụng riêng cho khách hàng VNPT, VinGroup, SunGroup, Vietnam Airline, Bên cạnh đó, ngân hàng cần có sản phẩm hỗ trợ cho khách hàng gửi tiết kiệm có nhu cầu vốn đột xuất mà chưa đến kỳ hạn lĩnh: cho vay cầm cố giấy tờ có giá với lãi suất ưu đãi, làm trung gian giúp khách hàng mua bán chuyển nhượng sổ tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá vơ danh Cần mở rộng đối tượng huy động vốn cho Chi nhánh Hiện nay, số tổ chức tín dụng có quan hệ tiền gửi với Chi nhánh, Chi nhánh không phép giao dịch mà phải chuyển Hội sở chính, dẫn đến sụt giảm nguồn vốn Vì vậy, Hội sở cần xem xét số đối tượng cho Chi nhánh huy động Hội sở thực giao dịch với khách hàng ghi nhận tiêu cho Chi nhánh để đảm bảo trì quan hệ hợp tác với khách hàng 102 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 3, dựa kết đạt chương định hướng hoạt động huy động vốn Chi nhánh, tác giả đưa số giải pháp cụ thể nhằm góp phần tăng cường huy động vốn OCB Hà Nội Đồng thời, tác giả đưa số kiến nghị với Chính phủ, NHNNVN, NH TMCP Phương Đông nhằm tạo lập quản lý công tác huy động vốn có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững 103 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập cạnh tranh nay, vai trò vốn khẳng định rõ nét Huy động vốn NHTM cần thực cho vừa đảm bảo an toàn vốn vừa nâng cao hiệu kinh doanh Đề tài: “ Tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Hà Nội”, nghiên cứu giai đoạn từ năm 2014 - 2016, thời điểm kinh tế Việt Nam gặp nhiều biến động, cộng thêm cạnh tranh gay gắt từ ngân hàng thương mại, việc tăng cường huy động vốn OCB Hà Nội gặp nhiều khó khăn, vấn đề cạnh tranh lớn trình huy động vốn Trong trình nghiên cứu, tác giả đạt số kết sau: - Đã hệ thống hóa vấn đề lý luận huy động vốn - Phân tích thực trạng huy động vốn khả huy động vốn OCB Hà Nội Từ có đánh giá chung kết đạt được, hạn chế cần khắc phục nguyên nhân hạn chế - Dựa vào kết đạt định hướng ngân hàng, tác giả đề xuất số giải pháp phù hợp có tính khả thi kiến nghị nhằm tăng cường huy động vốn OCB Hà Nội Do trình độ thời gian có hạn, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, tác giả mong nhận đóng góp thầy, bạn để nội dung luận văn hoàn thiện 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tình hình huy động vốn 2014,2015,2016, OCB Hà Nội Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014, 2015, 2016, OCB Hà Nội Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015, đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2006-2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016, OCB Hà Nội Cơ chế quản lý vốn tập trung OCB – tài liệu đào tạo nội bộ, OCB David Cox (2007), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội John Quelch, dịch 2008, Marketing đại-Kinh nghiệm toàn cầu, NXB Tri thức, Hà Nội Lê Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thị Nhung (2011), Giáo trình Tiền tệ ngân hàng, NXB Phương Đơng, TP Hồ Chí Minh Lê Văn Tư, Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài 2005 Luật tổ chức tín dụng (2010), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Thông tư 13 Quy định tỷ lệ đảm bảo an tồn hoạt động tổ chức tín dụng, Hà Nội 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn 2020, NXB Phương Đơng, Hà Nội 12 Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Hà Nội (2016), Mục tiêu nhiệm vụ định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Hà Nội đến năm 2020, Hà Nội 13 Nguyễn Anh Tuấn (2014), “Công cụ định giá vốn điều chuyển quản lý tài sản có/tài sản nợ ngân hàng phân tích hiệu hoạt động kinh doanh”, Tạp chí ngân hàng số năm 2014 14 Nguyễn Hữu Huy (2013), Luận văn thạc sỹ kinh tế “Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn cầu”, Đại học Đà Nẵng 15 Nguyễn Lợi (2010), “Để hệ thống ngân hàng thương mại phát triển bền 105 vững”, Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ, (số 22), tr.30-32 16 Nguyễn Minh Kiều (2011), Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội 17 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (2011), Luận văn thạc sỹ “Tăng cường huy động vốn chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Tam Trinh”, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 18 Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội 19 Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, 2009 20 Nguyễn Văn Tiến, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, 2010 21 Peter S.Rose (2004), “Quản trị Ngân hàng thương mại”, NXB Tài chính, Hà Nội 22 Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 23 Phan Thị Thu Hà, Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, 2009 24 Sử Đình Thành (2001), Luận án tiến sĩ kinh tế “Hoàn thiện cơng cụ tài để huy động vốn cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2020”, Đại Học Kinh tế quốc dân 25 Trầm Thị Xuân Hương, Hoàng Minh Ngọc, người khác, Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh 26 Trịnh Thế Cường (2015), “Giải pháp nâng cao hoạt động huy động vốn Agribank”, Tạp chí Tài chính, (số 615), tr.23-24 27.Website nội OCB Hà Nội 28.Vũ Văn Hoá, Đinh Xuân Hạng (2008), Giáo trình Lý thuyết tiền tệ, Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội 106 ... 80 TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG 80 CHI NHÁNH HÀ NỘI 80 3.1 Định hướng cho hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương. .. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN 42 TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG - CHI i NHÁNH HÀ NỘI 42 2.1 Khái quát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội ... vụ Ngân hàng thương mại 10 1.2 Hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại 12 1.2.1 Vốn ngân hàng thương mại 12 1.2.2 Huy động vốn Ngân hàng thương mại 17 1.2.3 Tăng cường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh hà nội , Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn