Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

87 1 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI LÊ THỊ THU HẰNG CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60340102 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI HUY NHƢỢNG HÀ NỘI – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Thị Thu Hằng i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC HÌNH , SƠ ĐỒ, BẢNG v LỜI MỞ ĐẦU 1CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Khái niệm, phân loại, đặc điểm rủi ro tín dụng 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 2.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng 2.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 10 2.2.1 Nguyên nhân thuộc chủ quan người vay 10 2.2.2 Những nguyên nhân bất khả kháng 11 2.2.3 Nguyên nhân thuộc ngân hàng 11 2.3 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng, ảnh hƣởng rủi ro tín dụng 15 2.3.1 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng .15 2.3.2 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 18 KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 3CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 22 3.1 Giới thiệu chung BIDV Hà Nội 22 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển BIDV Hà Nội .22 3.1.2 Cơ cấu tổ chức BIDV Hà Nội 24 3.1.3 Tình hình hoạt động BIDV Hà Nội 27 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng BIDV Hà Nội 31 3.2.1 Chính sách tín dụng BIDV Hà Nội 31 3.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng BIDV Hà Nội 33 ii 3.3 Đánh giá chung rủi ro tín dụng BIDV Hà Nội 39 3.3.1 Ưu điểm 39 3.3.2 Những tồn tại, hạn chế 40 3.3.3 Nguyên Nhân 41 KẾT LUẬN CHƢƠNG 47 4CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 48 4.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng BIDV Hà Nội 48 4.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng BIDV Hà Nội 50 4.2.1 Thực sách cho vay thích hợp 50 4.2.2 Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 55 4.2.3 Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 59 4.2.4 Giải pháp bù đắp tổn thất rủi ro xảy 67 4.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .72 4.3 Kiến nghị .74 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ quan Nhà nước 74 4.3.2 Đối với NHNN .75 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CP: Cổ phần DPRR: Dự phòng rủi ro HĐQT: Hội đồng quản trị NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng Nhà Nước QLRR: Quản lý rủi ro QHKH: Quan hệ khách hàng QTTD: Quản trị tín dụng TSBĐ: Tài sản bảo đảm TCTD: Tổ chức tín dụng TCKT: Tổ chức kinh tế TMCP: Thương mại cổ phần TNHH: Trách nhiệm hữu hạn VLĐ: Vốn lưu động VCSH: Vốn chủ sở hữu XHTDNB: Xếp hạng tín dụng nội iv DANH MỤC HÌNH , SƠ ĐỒ, BẢNG HÌNH Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức BIDV Hà Nội 25 BẢNG Bảng 2.1: Kết kinh doanh BIDV Hà Nội .28 Bảng 2.2: Huy động vốn BIDV Hà Nội .29 Bảng 2.3: Tình hình cho vay BIDV Hà Nội 30 Bảng 2.4: Nợ hạn BIDV Hà Nội 33 Bảng 2.5: Kết phân loại nợ BIDV Hà Nội 35 Bảng 2.6: Tỷ trọng nợ cho vay có Tài sản bảo đảm giai đoạn 2014- 2016 37 v LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng mắt xích quan trọng cấu thành nên vận động nhịp nhàng kinh tế Ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia toán hỗ trợ toán Bất kì hoạt động kinh doanh ngân hàng dù hay nhiều khơng thể tránh khỏi rủi ro, hoạt động tín dụng Hoạt động tín dụng nghiệp vụ quan trọng nhất, chiếm phần lớn tổng lợi nhuận kinh doanh NHTM Hiệu hoạt động tín dụng tiêu tiên tồn phát triển hoạt động ngân hàng Khi hiệu cho vay đạt mức cao tạo động lực cho hoạt động kinh doanh ngân hàng hoạt động sản xuất toàn kinh tế Ngược lại, đồng vốn tín dụng không sử dụng tốt làm cho hoạt động kinh doanh ngân hàng không ổn định suy yếu Trong giai đoạn nay, vấn đề nợ xấu vấn đề nóng nhức nhối hệ thống ngân hàng Nợ xấu tác động tiêu cực đến việc lưu thông dòng vốn vào kinh tế tính an tồn, hiệu kinh doanh ngân hàng Để giải vấn đề nợ xấu việc phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng kinh tế thị trường cần có cách nhìn Là ngân hàng thành lập sớm lâu đời Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) có bước phát triển vững suốt lịch sử phát triển ngân hàng Cho đến ngày hôm nay, BIDV diện hầu khắp tỉnh thành phố nước, sản phẩm, dịch vụ BIDV ngày phong phú, đa dạng Bước BIDV từ ngày đầu tiên, BIDV Hà Nội khơng ngừng nỗ lực góp phần vào phát triển đất nước,với qui mô hoạt động ngày mở rộng phát triển Có thể thấy tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu hoạt động ngân hàng hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, nợ hạn giai đoạn Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, yêu cầu đặt phải kiểm sốt tăng trưởng tín dụng đơi với nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng thời gian tới Để đạt mục tiêu này, Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội cần phải phân tích, nhận dạng, đo lường nguyên nhân gây rủi ro tín dụng để đề giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng Từ lý mà lựa chọn đề tài nghiên cứu “Rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội” Tổng quan nghiên cứu đề tài Tại quốc gia nào, ngành Tài Ngân hàng ln mắt xích quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Với hai hoạt động nhận tiền gửi cho vay, hoạt động ngân hàng giúp cho dòng tiền kinh tế lưu thơng Chính lợi ích khiến cho lợi nhuận mang lại lĩnh vực ngân hàng không nhỏ, nhiên hoạt động lại tiềm ẩn nhiều rủi ro như: rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá… Trong đó, rủi ro tín dụng ln có nguy xảy cao hoạt động tín dụng hoạt động hoạt động mang lại lợi nhuận nhiều cho ngân hàng Ở nước ta, đề tài nghiên cứu việc hạn chế rủi ro tín dụng ln quan tâm mang tính thời cấp bách, cần tiếp tục hoàn thiện luận khoa học thực tiễn Hiện có nhiều tác giả nghiên cứu đề tài chi nhánh ngân hàng thương mại đồng thời tạp chí đề cập đến nhiều lĩnh vực trên, chẳng hạn : - Trần Thị Ngọc Trâm ( 2016) Nghiên cứu đề tài “Quản rị rủi ro ngân hàng thương mại CP ngoại thương Việt Nam”, tác giả nghiên cứu hệ thống vấn đề quản trị rủi ro, bao gồm khái niệm, nội dung, phương pháp đánh giá rủi ro, nội dung quản trị loại rủi ro cụ thể, nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro, từ quản trị rủi ro tín dụng, đến quản trị rủi ro tốn quốc tế, quản trị rủi ro lãi suất, quản trị rủi ro khoản Luân án lựa chọn phân tích đánh giá rõ thực trạng quản trị rủi ro, sâu vào quản tị rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro nguồn vốn rủi ro khoản, quản trị rủi ro toán quốc tế hệ thống VCB từ rút ro kết quả, nguyên nhân, hạn chế hoạt động Đề tài“Quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triên Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ” nghiên cứu vấn đề lý luận chất, đặc trưng, loại hình biểu mối tương quan RRTD hoạt động kinh doanh tiền tệ, từ sâu nghiên cứu thực trạng công tác quản trị RRTD Chi nhánh, nguyên nhân dẫn đến RRTD mối quan hệ với chủ thể liên quan hoạt động tín dụng ngân hàng, đồng thời mặt hạn chế cần khắc phục Trên sở đó, tác giả đưa biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị RRTD theo định hướng mục tiêu giai đoạn phát triển tới Một số giải pháp nằm tầm định Chi nhánh, tác giả đề xuất kiến nghị với BIDV, NHNN Chính phủ để hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng bền vững; - Đề tài “Tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa : khó” Trịnh Ngọc Lan website Ngân hàng nhà nước Việt Nam nguyên nhân việc tiếp cận tổ chức tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa lại khó Và vấn đề ngân hàng thương mại có khó khăn việc tiếp cận, thẩm định xử lý cho vay đối tượng doanh nghiệp Nghiên cứu đề cập tới khó khăn việc thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa, tâm lý e ngại tính hiệu quỹ vướng mắc việc huy động vốn, điều hành hoạt động quỹ - Cùng với nhiều nghiên cứu thạc sỹ trường đại học Thạc sỹ Trần Anh Chung, năm 2012 có nghiên cứu việc nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa đề tài “ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội” Luận văn tập trung nghiên cứu chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Viettinbank – Chi nhánh Bắc Hà Nội giai đoạn 2009 – 2011 đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho loại hình doanh nghiệp năm tiếp theo, nhiều nghiên cứu đăng báo, tạp chí chuyên ngành, tập trung vào khía cạnh khác việc phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa tổ chức tín dụng, chi nhánh, địa bàn riêng toàn quốc Tuy nhiên, ngân hàng, chi nhánh lại có hình thức hoạt động chiến lược kinh doanh khác nhau, mức độ rủi ro khác nhau, tác giả chọn đề tài không trùng lắp với đề tài cam đoan cơng trình khoa học độc lập tác giả Mục đích nghiên cứu - Khái quát vấn đề chung rủi tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội - Trên sở lý luận phân tích thực trạng rủi ro tín dụng, từ đưa giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài - Xuất phát từ cần thiết vấn đề cần nghiên cứu, sở yêu cầu khả nghiên cứu, luận văn lựa chọn đối tượng nghiên cứu vấn đề rủi ro tín dụng , đồng thời luận văn nêu thực trạng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng Phạm vi nghiên cứu: Tập trung phân tích rủi ro tín dụng, thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội giai đoạn từ 2012 đến 2016 từ đưa giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho BIDV Nam Chi nhánh; Phối hợp với phòng nghiệp vụ để kiểm tra kiểm soát kế hoạch thực kiểm tra theo yêu cầu giám đốc đơn vị Tăng cường kiểm tra đột xuất, thường xuyên phúc tra việc khắc phục chỉnh sửa sai sót nghiệp vụ sau kiểm tra Trong cơng tác kiểm tra nội bộ, ngồi thực kiểm tra theo định kỳ cần tập trung tăng tần suất kiểm tra khách hàng có nợ xấu, đánh giá việc thực thi biện pháp quản lý nợ có vấn đề khả thu hồi Cơng tác kiểm tra nội cần thực có trọng điểm, theo ngành nghề lĩnh vực tiềm ẩn nguy rủi ro để kịp thời chấn chỉnh đề xuất giải pháp để tăng cường khả phòng ngừa rủi ro tín dụng 4.2.4 Giải pháp bù đắp tổn thất rủi ro xảy 4.2.4.1 Tăng cường hiệu xử lý nợ có vấn đề a) Hình thức xử lý tổ chức khai thác  Cho vay thêm Trường hợp phương án/ dự án đầu tư khách hàng gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc thu nợ mà nguyên nhân chủ yếu thiếu vốn Và ngân hàng xét thấy khả phương án/dự án phát triển tốt đầu tư thêm vốn xem xét cho vay thêm + Phải thẩm định phương án/dự án kỹ lưỡng đảm bảo điều kiện nguyên tắc cấp tín dụng theo quy chế hành + Phương án/dự án vay vốn phải khả thi đảm bảo thu hồi gốc lãi cho vay Cán tín dụng cho vay trực tiếp thẩm định báo cáo ban lãnh đạo, tờ trình thẩm định cần nêu phương án trả nợ cụ thể, có tính khả thi đồng thời phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng lợi dụng cho vay đảo nợ, vay nợ trả nợ cũ để che giấu nợ xấu tiềm ẩn  Bổ sung tài sản bảo đảm Việc bổ sung tài sản bảo đảm phải thực khoản vay có biểu bất ổn, nguồn thu khơng rõ ràng, giá trị tài sản bảo đảm có khả bán thấp dư 67 nợ vay Việc thực bổ sung biện pháp bảo đảm phải quy định thành văn thỏa thuận phần bổ sung cho hợp đồng tín dụng hành  Chuyển nợ hạn Nếu cán tín dụng xác minh lý xin gia hạn khách hàng khơng hợp lệ gia hạn khách hàng khơng có khả trả nợ phải chuyển sang nợ hạn, đồng thời lập thông báo gửi khách hàng, bám sát nguồn thu để thu nợ Sau khách hàng có nợ hạn lãnh đạo duyệt chuyển nợ hạn, Bộ phận Quan hệ khách hàng thực định giám đốc ngân hàng cho vay: + Phối hợp với Phòng Kế tốn để có biện pháp trích tài khoản tiền gửi khách hàng để thu nợ có số dư + Yêu cầu người bảo lãnh trả thay + Thực biện pháp khác để thu hồi nợ Trong trường hợp khách hàng thực biện pháp mà không thu trả nợ vay quan có thẩm quyền qui định giao cho ngân hàng quyền tham gia quản lý doanh nghiệp Ngân hàng cho vay cử đại diện tham gia quản lý doanh nghiệp, tham gia quản lý điều hành hoạt động kinh doanh nhằm theo dõi sát biểu bất thường khoản vay cần theo dõi, tư vấn giúp đỡ khách hàng khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu sử dụng vốn, đưa quy định xử lý kịp thời với diễn biến đáng xảy ra, hạn chế tối đa tổn thất Trường hợp tham gia góp vốn qua hình thức mua cổ phần, liên doanh chuyển đổi nợ thành vốn góp, khách hàng phải lập phương án góp vốn phương án kinh doanh khả thi để trình lên cấp có thẩm quyền ngân hàng phê duyệt b) Hình thức sử dụng biện pháp lý  Xử lý nợ tồn động * Nhóm 1: Nợ tồn động có tài sản bảo đảm 68 Việc xử lý theo hướng dẫn sử dụng biện pháp lý cho khoản nợ tồn động có tài sản bảo đảm thực mà áp dụng áp dụng biện pháp xử lý tổ chức khai thác không hiệu + Đối với nợ có tài sản bảo đảm tài sản chấp, cầm cố, tài sản gán nợ, tài sản tòa án giao cho ngân hàng ngân hàng chủ động xử lý theo hình thức: tự bán cơng khai thị trường, bán qua trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức có chức bán đấu giá, bán cho công ty mua bán nợ nhà nước Tiền bán tài sản bảo đảm xử lý làm sở để toán nợ gốc, lãi vay hạn bên bảo đảm sau trừ chi phí theo qui định (nếu có) + Đối với nợ có tài sản bảo đảm tòa án phán giao ngân hàng xử lý chưa giao, ngân hàng tập hợp trình cấp có thẩm quyền yêu cầu quan thi hành án nhanh chóng giao cho ngân hàng để xử lý + Đối với nợ có tài sản bảo đảm chưa đầy đủ thủ tục pháp lý khơng có tranh chấp, tập hợp trình cấp có thẩm quyền hồn thiện thủ tục pháp lý để ngân hàng bán nhanh tài sản thu hồi nợ + Đối với nợ có tài sản bảo đảm để ngun khơng thể bán được, mà phải cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tài sản bán được, phải lập phương án cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt * Nhóm 2: Nợ khơng có tài sản bảo đảm khơng đối tượng để thu Ngân hàng thực phân loại, lập hồ sơ tổng hợp trường hợp để trình NHNN, phủ xem xét cấp nguồn xử lý Những khoản nợ nguồn xử lý, thự trình xử lý rủi ro theo qui định hành BIDV * Nhóm 3: Nợ tồn động khơng có tài sản bảo đảm khách hàng tồn tại, hoạt động + Trường hợp khách hàng có khả trả nợ, phải đơn đốc thu hồi nợ Trường hợp chây ỳ, đề nghị quan pháp luật xử lý, thi hành cưỡng chế cần thiết + Trong trường hợp khách hàng khơng nguồn để trả nợ, cần phải lập phương án xử lý cụ thể trình cấp có thẩm quyền theo văn pháp 69 lý hành theo quy định BIDV Các biện pháp tổ chức khai thác chuyển nợ thành vốn kinh doanh, liên doanh, mua cổ phần, bán nợ để thu hồi vốn theo quy chế mua bán nợ  Thanh lý doanh nghiệp Ngân hàng chủ động áp dụng qui định pháp luật để thực lý doanh nghiệp trường hợp: + Doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, khơng khả phục hồi + Đã thực biện pháp tổ chức khai thác không thu hồi nợ  Khởi kiện Ngân hàng tiến hành khởi kiện doanh nghiệp trọng tài kinh tế/ tòa án trường hợp: + Khoản vay khó đòi, tồn đọng ngân hàng áp dụng biện pháp xử lý tổ chức khai thác, xử lý tài sản chấp khơng đạt kết + Khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, cố tình chây ỳ việc thu hồi nợ ngân hàng thực biện pháp thu nợ thơng thường khơng có kết Ngân hàng tiến hành thủ tục khởi kiện khách hàng tòa để thu hồi nợ trình tự tố tụng pháp luật  Bán nợ + Tìm kiếm khách hàng để bán lại khoản nợ có vấn đề với tỷ lệ thích hợp + Bán cho tổ chức chức mua bán nợ Chính phủ NHTM khác 4.2.4.2 Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà đơi rủi ro ngân hàng khơng lường trước Vì sử dụng công cụ bảo hiểm áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay để hạn chế tổn thất rủi ro xảy quan trọng Một số giải pháp cần thực là: 70 Yêu cầu khách hàng phải mua bảo hiểm trình xây dựng, bảo hiểm cơng trình, bảo hiểm hàng hố, Trên thực tế thời gian qua nhờ sử dụng yêu cầu mà tổn thất vốn vay thiên tai gây quan bảo hiểm toán, giảm thiểu đáng kể tổn thất Nâng cao tính hợp lệ, hợp pháp, khả phát mại tài sản đảm bảo nợ vay, định kỳ đột xuất định giá tài sản bảo đảm theo quy định BIDV Xuất phát từ thực trạng tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo chưa cao, tính hợp pháp, hợp lệ tài sản bảo đảm chưa đầy đủ số trường hợp Để đạt mục tiêu thời gian tới BIDV Hà Nội v/v nâng cao tỷ lệ tài sản bảo đảm hợp pháp hợp lệ, tạo tiền đề nâng cao chất lượng tín dụng nói chung, Ngân hàng cần tập trung vào giải pháp cụ thể như: Thực triệt để yêu cầu tỷ lệ cho vay có tài sản bảo đảm theo sách khách hàng BIDV, việc cho vay trung dài hạn yêu cầu bắt buộc phải có bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay, tối thiểu tương ứng tỷ lệ vay vốn Ngân hàng, yêu cầu doanh nghiệp hoàn tất thủ tục thiếu để đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ tài sản chấp, cầm cố Ngân hàng hoàn tất thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, toán khẩn trương dự án đầu tư giao hồ sơ giấy tờ cho ngân hàng nhập kho, đăng ký giao dịch bảo đảm 4.2.4.3 Thực nghiêm túc việc phân loại nợ trích lập dự phòng Tỷ lệ nợ xấu số tiền phải trích lập dự phòng tín hiệu cảnh báo mạnh rủi ro tín dụng, tỷ lệ nợ xấu tăng có nghĩa rủi ro tín dụng gia tăng cần phải xem xét lại việc quản lý rủi ro tín dụng, tăng cường giám sát tín dụng Cần phải thực nghiêm túc phân loại nợ, tránh tình trạng kết kinh doanh mà khơng tn thủ tính xác phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Chủ động phân loại nợ theo tính chất, khả thu hồi nợ khoản vay, kiên chuyển nợ hạn, hạ bậc nợ trường hợp khách hàng, hợp đồng tín dụng có nguy gây rủi ro Tuy nhiên, việc trích lập dự phòng rủi ro có ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương, thu nhập cán bộ, nhân viên nên thường chi nhánh có tâm lý đối phó Do đó, phận kiểm sốt nội ngân hàng cần 71 kiểm tra việc thực nghiêm túc vấn đề nhằm đảm bảo việc trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định NHNN Hiện quy định phân loại nợ NHNN phản ánh tương đối rõ nét chất lượng tín dụng ngân hàng Tuy nhiên quy định thiên định lượng rủi ro tín dụng phát xảy Việc khơng có tín hiệu cảnh báo sớm làm cho ngân hàng khơng điều chỉnh kịp thời sách đầu tư, quản lý rủi ro tín dụng Vì thời gian tới ngân hàng cần phải xây dựng hệ thống phân loại nợ có tính cảnh báo cao hơn, sử dụng kết hợp phương pháp định tính phân loại nợ, phân loại nợ doanh nghiệp dựa rủi ro tiềm tàng khoản vay, tình hình doanh nghiệp Đối với việc trích lập dự phòng rủi ro, cần phải đánh giá lại tài sản bảo đảm thường xuyên để phản ánh mức độ rủi ro tài sản bảo đảm Công tác đánh giá lại tài sản bảo đảm cần thực định kỳ để phải ánh giá trị tài sản bảo đảm Bên cạnh cần phải quy định rõ chuẩn mực tài sản coi tài sản bảo đảm để hạn chế rủi ro tài sản bảo đảm gây pháp luật Việt Nam nhiều bất cập việc xác định quyền sở hữu, cấp chứng nhận sở hữu tài sản Việc phân loại nợ trích lập dự phòng gắn với xếp hạng doanh nghiệp cung cấp tín hiệu nhanh chóng mức độ rủi ro, chất lượng tín dụng ngân hàng từ ngân hàng chủ động, kịp thời đưa biện pháp thích hợp để ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng xảy 4.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Con người yếu tố trung tâm, vừa tảng để phát hiện, đánh giá hạn chế kịp thời rủi ro tín dụng đồng thời nguyên nhân gây tổn thất tín dụng từ rủi ro xuất phát từ yếu tố đạo đức, lực yếu Một mơ hình quản trị rủi ro tín dụng có hồn hảo, quy trình cấp tín dụng có chặt chẽ đến người cụ thể để vận hành mơ hình bị hạn chế lực không đáp ứng yêu cầu đạo đức thiệt hại, tổn thất tín dụng xảy ra, chí nặng nề Do nâng cao chất lượng nguồn nhân 72 lực đạo đức nghề nghiệp giữ vai trò cốt yếu xây dựng biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng Một số nội dung giải pháp là: Bố trí đủ phân cơng cơng việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng tải để đảm bảo chất lượng công việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu Lựa chọn cán có lực, có trình độ chun mơn đạo đức tốt để bố trí vào phận tín dụng Trong cơng việc ngân hàng, tín dụng nghề đòi hỏi phải có lực phân tích, đánh giá, tính chịu trách nhiệm cao ln có cạm bẫy nên cần có lĩnh đạo đức nghề nghiệp Do cần tiêu chuẩn hố cán tín dụng theo tiêu chí chun mơn, đạo đức rõ ràng, làm sở để chuẩn hoá nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm việc môi trường đầy rủi ro Đồng thời công tác tuyển dụng mới, ngân hàng cần tổ chức thi tuyển khách quan, không nên tuyển dụng cán chuyên ngành làm cơng tác tín dụng Đối với cán làm cơng tác quản lý rủi ro tín dụng, cần đào tạo cấp chứng quản lý rủi ro, có kinh nghiệm nghiệp vụ tín dụng làm qua vị trí cán quan hệ khách hàng Thực bố trí luân chuyển cán cho phù hợp, bố trí người việc để cán có khả phát huy tối đa lực Luân chuyển cán quản lý khách hàng để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập dài, đồng thời tạo điều kiện cho cán tiếp cận khách hàng khác có khả xử lý cơng việc nhanh chóng Tăng cường cơng tác đào tạo, tái đào tạo, thực đào tạo định kỳ thường xuyên để nâng cao trình độ kiến thức khả vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng Đào tạo phải theo định hướng, trọng đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề bổ trợ cho công việc trực tiếp hàng ngày Xây dựng chế độ đánh giá, khen thưởng kỷ luật dựa chất lượng tín dụng hiệu cơng việc mà cán thực 73 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ quan Nhà nước Trong trình hoạch định sách phát triển Chính phủ, cần có cân đối phát triển ngành cách hợp lý, tránh tình trạng tập trung nhiều vào ngành dẫn đến cung vượt cầu, gây khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động thị trường, gián tiếp ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng với ngân hàng Nhà nước cần có quản lý với biến số kinh tế vĩ mô tỷ giá, lạm phát, lãi suất để hạn chế đến mức thấp biến động bất thường kinh tế Cần có dự báo, đạo kịp thời nhằm định hướng kinh tế, đặc biệt thị trường tài chính, tiền tệ phát triển bền vững trước biến động thị trường giới Cần có quy định cụ thể liên quan đến cơng bố thơng tin tài doanh nghiệp có xác minh kiểm tốn, quy định chặt chẽ điều kiện để thành lập công ty kiểm toán quy định rõ trách nhiệm cơng ty kiểm tốn kiểm tốn viên có liên quan cho đời báo cáo kiểm toán sơ sài thiếu trung thực Hiện thị trường mua bán nợ Việt Nam chưa phát triển dẫn đến giá mua bán chưa thật cạnh tranh số lượng giao dịch hạn chế Chính phủ cần có quy định, hỗ trợ để mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thị trường mua bán nợ nhằm giúp ngân hàng xử lý nợ xấu làm bảng cân đối tài Hồn chỉnh quy định pháp luật có liên quan trực tiếp gián tiếp đến hoạt động cấp tín dụng ngân hàng quy định giao dịch đảm bảo, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, quy định ngành nghề kinh doanh…vốn liên quan đến nhiều bộ, ngành khác có ảnh hưởng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chính phủ cần điều phối kết hợp với ngành có lien quan, với NHNN để thống nhất, chia sẻ quan điểm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 74 Hồn thiện quy định pháp luật liên quan đến quyền chủ nợ ngân hàng bảo đảm tiền vay nhằm giúp cho ngân hàng thuận lợi phải thực biện pháp xử lý tài sản để thu hồi nợ, tránh tình trạng dây dưa kéo dài ảnh hưởng đến lành mạnh tài ngân hàng 4.3.2 Đối với NHNN Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nước: hệ thống thơng tin tín dụng chưa thực đáp ứng thỏa đáng nhu cầu thông tin ngân hàng Đề nghị NHNN cần có quy định bắt buộc tất tổ chức tín dụng việc khai báo đầy đủ thơng tin tín dụng bao gồm thông tin người vay, báo cáo tài chính, số tiền vay, tình hình vay trả, tài sản đảm bảo, nhóm nợ,…vào hệ thống thơng tin tín dụng để hỗ trợ ngân hàng việc quản lý rủi ro tín dụng Nghiên cứu áp dụng mơ hình cơng ty xếp hạng tín nhiệm độc lập Việt Nam để hỗ trợ cho ngân hàng hoạt động kinh doanh NHNN cần áp dụng biện pháp để hạn chế cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng, tránh tình trạng ngân hàng nhằm phát triển giữ chân khách hàng hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn, dẫn đến nguy rủi ro tín dụng tăng cao NHNN cần có kiểm tra, kiểm sốt có hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, đảm bảo phát triển bền vững an toàn Tăng cường cơng tác tra kiểm sốt từ phía Ngân hàng Nhà nước, xây dựng hệ thống tra đủ mạnh số lượng chất lượng, đảm bảo thực có hiệu cao hoạt động kiểm sốt độ an tồn hệ thống ngân hàng Nâng cao trình độ quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại, đảm bảo cho toàn ngành hoạt động theo pháp luật Thường xuyên kiểm tra giám sát, bắt buộc Ngân hàng phải thực đầy đủ quy định pháp luật hoạt động tín dụng 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng ĐT&PT Hà Nội 01 chi nhánh hệ thống chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, hoạt động tín dụng chi nhánh khơng 75 thể tách rời hoạt động tín dụng tồn hệ thống BIDV Để góp phần hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh, có số kiến nghị với Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam sau: Xây dựng sách tín dụng, sách khách hàng, sách quản lý rủi ro tín dụng chung tồn hệ thống phù hợp thời kỳ có tính ổn định tiêu chí xác định nhóm khách hàng liên quan, quy định cấp tín dụng cho nhóm khách hàng có liên quan, Quy định thẩm quyền phán tín dụng khách hàng cho vay nhiều chi nhánh,…đồng thời phận nghiên cứu Hội sở BIDV cần hỗ trợ đắc lực chi nhánh cung cấp thông tin tổng hợp kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành, biến động số ngành hàng chủ chốt… để Chi nhánh hoạch định chiến lược hoạt động giai đoạn Xây dựng hệ thống thơng tin cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: trường hợp cho vay vượt thẩm quyền phán chi nhánh, trường hợp nghi ngờ cho vay đảo nợ, cho vay không đủ tài sản đảm bảo theo quy định, cho vay trùng lắp chi nhánh, cho vay lòng vòng nhóm khách hàng có liên quan Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội quản lý theo hướng tập trung Hội sở BIDV người định cuối kết xếp loại khách hàng; xây dựng chế tài xử lý cá nhân, tập thể cố tình gây che dấu nợ xấu; xây dựng tiêu doanh nghiệp vừa nhỏ, hồn thiện tiêu chí chấm điểm khách hàng cá nhân Cập nhật văn quy định NHNN hướng dẫn kịp thời chi nhánh triển khai, chỉnh sửa bổ sung quy trình, quy định BIDV để đáp ứng yêu cầu hoạt động, ví dụ hướng dẫn Chi nhánh cụ thể phương thức nhận cầm cố/thế chấp số tài sản có nhiều đặc điểm mới: cổ phiếu, giá trị vốn góp vào cơng ty cổ phần, tài sản hình thành tương lai Con người luôn yếu tố trung tâm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Để đảm bảo động viên, khuyến khích nguồn lao động bối cảnh cạnh tranh gay gắt nguồn nhân lực, BIDV nên có sách cải tiến 76 chế độ tiền lương, có tính đến đặc thù đơn vị địa bàn Hà Nội đảm bảo nguồn thu nhập tốt cho người lao động Rút ngắn thời gian xét duyệt khoản vay vượt mức phán Chi nhánh, đảm bảo hội kinh doanh cho khách hàng Đồng thời, hỗ trợ Chi nhánh việc xử lý nợ xấu loạt giải pháp cụ thể đề xuất như: khai thác tài sản, sử dụng DPRR 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở định hướng hoạt động tín dụng Chi nhánh Đề tài đề giải pháp nhằm hạn chế RRTD Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Nôị Hạn chế RRTD bao gồm giải pháp mang tính đồng bộ, diễn đồng thời áp dụng giải pháp diễn thời điểm xem xét, báo cáo, thẩm định định cấp tín dụng cho khách hàng Mỗi giải pháp, sách có tính hỗ trợ ngăn ngừa, hỗ trợ cho việc hạn chế RRTD biện pháp tối ưu việc hạn chế rủi ro tín dụng Nên việc áp dụng phải linh hoạt phù hợp với giai đoạn cụ thể 78 KẾT LUẬN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội chi nhánh có quy mơ hoạt động lớn hệ thống BIDV Trong năm qua, song song với việc tăng trưởng tín dụng, Chi nhánh quan tâm đến công tác quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh tồn vướng mắc, hạn chế cần tháo gỡ, khắc phục thời gian tới Qua nghiên cứu sở lý luận hạn chế rủi ro tín dụng kết hợp với trình làm việc thực tế liên quan đến cơng tác quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, luận văn giải số vấn đề sau: Một là, luận văn hệ thống hoá vấn đề lý luận hạn chế rủi ro tín dụng NHTM, tiêu đo lường rủi ro Hai là, luận văn nghiên cứu thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 20122016, đánh giá kết đạt tồn tại, hạn chế Ba là, sở lý luận thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng, luận văn đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu rủi ro tín dụng Chi nhánh đưa số đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, NHNN BIDV nhằm nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng Các giải pháp đưa có nội dung lý luận thực tiễn, có tính khả thi nhằm củng cố nâng cao chất lượng tín dụng hoạt động hệ thống Ngân hàng BIDV thân Chi nhánh Hà Nội, góp phần hệ thống BIDV NHTM Việt Nam hội nhập phát triển ổn định, bền vững 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Kim Anh (2007), Quản trị ngân hàng, Học viện ngân hàng, Hà Nội Lê Vinh Danh (2010), Tiền tệ Hoạt động ngân hàng, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội Hồ Diệu (2003), Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Lê Thẩm Dương (2008), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Đinh Xuân Hạng, Nguyễn Văn Hội(2012) Giáo trình Quản trị Tín dụng Ngân hàng Thương Mại, NXB Tài Chính Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Ngô Quang Huân, Võ Thị Quý, Nguyễn Quang Thu, Trần Quang Trung (1998), Quản trị Rủi ro, NXB Giáo dục, Hà Nội Trần Huy Hoàng (2003), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Joel Bessis(2012), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng (Bản dịch Tiếng Việt, NXB Lao động Xã hội 10 Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng Thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính, Hà Nội 11 Peter S.Rose (2006), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB tài chính, Hà Nội 12 Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012-2016 13 Ngân hàng Nhà nước (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 04 năm 2005 Thống đốc ngân hàng Nhà nước việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng TCTD, Hà Nội; Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Ngân hàng Nhà nước việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 493 14 Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam (2006), Hệ thống xếp hạng tín dụng nội 80 15 Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam (2009), Quy định số 4633/QĐ-QLTD1 ngày 14/7/2009 Tổng Giám đốc BIDV trình tự thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp, Hà Nội 16 Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam (2011), Tài liệu tập huấn Quản lý rủi ro tín dụng 17 Ngân hàng Nhà nước (2013), Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 NHNN; 18 http://www.bidv.com.vn 19 www.tapchitaichinh.vn 20 http://finance.tvsi.com.vn/News/2013517/243826/rui-ro-tin-dung-van-la-moi-lohang-dau.aspx 81 ... Ngân hàng thương mại + Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội + Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương. .. tín dụng dịch vụ ngân hàng Tháng 5/2012, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chuyển đổi sang mô hình thương mại cổ phần Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Thành phố Hà Nội theo đổi tên thành Ngân hàng. .. doanh ngân hàng thực chất kinh doanh rủi ro mức phù hợp đạt lợi nhuận tư ng ứng 2.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng bao gồm: Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro xét duyệt Rủi ro
- Xem thêm -

Xem thêm: Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam , Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn