Quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

95 1 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGUYỄN VĂN DUY VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN LÝ VỐN ODA CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NGUYỄN VĂN DUY 2016 - 2017 HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ Đề tài: QUẢN LÝ VỐN ODA CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC Tác giả luận văn : NGUYỄN VĂN DUY Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60340102 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN VĂN CÔNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Văn Duy học viên Cao học Lớp Quản trị kinh doanh, chọn đề tài “Quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” cho Luận văn Thạc sỹ Tơi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu này tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật; tư liệu, tài liệu có nguồn dẫn rõ ràng đảm bảo tin cậy Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Học viên cao học Nguyễn Văn Duy i LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn GS.TS Nguyễn Văn Cơng tận tình hướng dẫn; xin trân trọng cảm ơn thầy cô Khoa Quản trị kinh doanh – Viện Đại học Mở Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo đồng nghiệp Sở Kế hoạch Đầu tư, Phòng Kinh tế Đối ngoại, Ban quản lý ODA tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ việc thu thập thơng tin, tài liệu q trình thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Học viên cao học Nguyễn Văn Duy ii TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn “Quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển sở hạ tầng địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” nghiên cứu vấn đề theo trình tự logic gồm nội dung chính: Hệ thống sở nhận thức lý luận khoa học vốn ODA; hệ thống hóa số vấn đề Đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật; đưa lý luận quản lý nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển CSHT kỹ thuật Khái quát thực trạng quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển CSHT kỹ thuật địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, phản ánh kết đạt hạn chế quản lý nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển CSHT kỹ thuật, đồng thời tìm nguyên nhân hạn chế để làm sở đưa giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn ODA cho đầu tư phát triển CSHT kỹ thuật địa bàn tỉnh thời gian tới Nêu định hướng mục tiêu thu hút vốn ODA cho phát triển CSHT kỹ thuật địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; từ đề xuất giải pháp đưa điều kiện để hoàn thiện việc quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển CSHT kỹ thuật địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian tới iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH ix LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 3.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp thu thập liệu 6.2 Phương pháp xử lý liệu Kết nghiên cứu 8 Kết cấu đề tài Chương 1: 10 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN ODA CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CẤP TỈNH 10 1.1 Đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật cấp tỉnh vốn ODA 10 1.1.1.Đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật cấp tỉnh 10 1.1.2 Vốn ODA cho đầu tư phát triển sở hạ kỹ thuật tầng cấp tỉnh 15 1.2 Quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật cấp tỉnh 21 iv 1.2.1 Nguyên tắc quản lý 21 1.2.2 Nội dung quản lý 22 1.3 Kinh nghiệm quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật học rút cho tỉnh Vĩnh Phúc 24 1.3.1 Kinh nghiệm thành công 24 1.3.2 Kinh nghiệm thất bại 25 1.3.3 Bài học rút cho tỉnh Vĩnh Phúc 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 Chương 2: 29 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ODA CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 29 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 29 2.1 Tổng quan tỉnh Vĩnh Phúc tình hình vốn ODA cho đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 29 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội 29 2.1.2 Tình hình vốn ODA cho đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật 34 2.2 Thực trạng quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển sở hạ tầng địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 39 2.2.1 Tổ chức máy quản lý vốn 39 2.2.2 Công tác vận động, thu hút vốn 42 2.2.3 Công tác lập, thẩm định định chủ trương đầu tư 43 2.2.4 Công tác ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận vốn 44 2.2.5 Công tác quản lý thực chương trình, dự án 45 2.2.6 Công tác nghiệm thu, chuyển giao kết thực 45 2.2.7 Cơng tác tra, kiểm tra tình hình cấp phát sử dụng vốn 45 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 47 2.3.1 Thành tựu đạt 47 2.3.2 Tồn tại, hạn chế 50 2.3.3 Nguyên nhân 53 v KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 Chương 3: 56 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN ODA CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 56 3.1 Định hướng mục tiêu thu hút vốn ODA cho đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 56 3.1.1 Định hướng thu hút vốn ODA đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật 56 3.1.2 Mục tiêu thu hút vốn ODA đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật 58 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 62 3.2.1 Cải thiện môi trường kinh doanh 62 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức phân cấp quản lý nguồn vốn ODA đầu tư phát triển CSHT kỹ thuật 64 3.2.3 Đổi sách huy động vốn 66 3.2.4 Tăng cường quản lý khai thác sử dụng cơng trình hạ tầng kỹ thuật 68 3.2.5 Thực tốt công tác kế hoạch hóa vốn đầu tư 70 3.2.6 Nâng cao hiệu lực tổ chức, quản lý, điều phối ODA 71 3.2.7 Cải thiện chia sẻ thông tin, thúc đẩy quan hệ đối tác 73 3.2.8 Nâng cao chất lượng đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư 74 3.2.9 Nâng cao chất lượng đẩy nhanh tiến độ thực dự án 75 3.3 Điều kiện thực giải pháp nâng cao hiệu quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 77 3.3.1 Về phía Nhà nước 77 3.3.2 Về phía tỉnh Vĩnh Phúc 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN CHUNG 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CSHT Cơ sở hạ tầng HĐND Hội đồng nhân dân KCN Khu công nghiệp KHĐT Kế hoạch Đầu tư KTXH Kinh tế xã hội NSNN Ngân sách nhà nước ODA Viện trợ phát triển thức QLDA Quản lý dự án QLNN Quản lý nhà nước TW Trung ương UBND Uỷ ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Chuyển dịch cấu kinh tế giai đoạn 2000-2016 32 Bảng 2: Danh mục dự án đầu tư phát triển CSHT kỹ thuật từ nguồn ODA địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 1997-2016 37 Bảng 3: Giải ngân vốn ODA đầu tư vào lĩnh vực CSHT kỹ thuật 38 viii 3.2.5 Thực tốt công tác kế hoạch hóa vốn đầu tư Kế hoạch hóa vốn đầu tư vừa nội dung, vừa công cụ để quản lý hoạt động đầu tư vốn ODA hạ tầng kỹ thuật địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch hóa vốn đầu tư phải xây dựng mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc Khi xây dựng chương trình, dự án ODA cần xác định đầy đủ tính chất ưu tiên nhu cầu Khi chuẩn bị thực ký kết điều ước ODA cần xác định rõ vốn đối ứng quy mơ, nguồn đóng góp, hình thức đóng góp; Khi ký kết phải xây dựng kế hoạch bố trí nguồn lực cho triển khai thực dự án theo thời hạn, chất lượng, tiến độ ghi hợp đồng bao gồm: kế hoạch chuẩn bị đầu tư, kế hoạch chuẩn bị thực dự án, kế hoạch đấu thầu, kế hoạch thực dự án Kế hoạch đầu tư phải xây dựng dựa khả huy động vốn ODA vốn đối ứng vững chắc, đảm bảo kế hoạch có tính thực đồng thời huy động vốn sử dụng có hiệu nguồn vốn Phải phối hợp kế hoạch năm kế hoạch dài hạn kế hoạch năm cụ thể hóa kế hoạch dài hạn Xây dựng kế hoạch thực chương trình dự án sở cân đối nguồn lực, nhằm đảm bảo cam kết nhà tài trợ sử dụng có hiệu nguồn vốn vay phục vụ mục tiêu tăng trưởng phát triển thành phố Xây dựng kế hoạch năm chương trình, dự án bao gồm kế hoạch rút vốn (cả vốn nước vốn nước ngoài) hạng mục cơng trình dự án theo nội dung sau: - Phải vào điều ước quốc tế ODA chương trình, dự án, quy định mức đóng góp, trách nhiệm bên nội dung, tiến độ thi cơng cơng trình, hạng mục cơng trình dự án - Phải dựa chủ trương, sách quan có thẩm quyền liên quan đến việc lập kế hoạch chương trình, dự án, biện pháp đạo thúc đẩy thực chương trình, dự án đảm bảo cam kết - Việc lập kế hoạch phải đảm bảo tính khoa học, độ tin cậy tính tối ưu Căn vào thực tiễn triển khai chương trình, dự án, dự báo tác động khách 70 quan ảnh hưởng đến tiến độ bao gồm: khả huy động đủ nhân lực, tài sản vật chất khác (tiền vốn, vật tư, máy móc ), thời gian tối thiểu cho hoạt động xét thầu, trình duyệt, giải phóng mặt Điều kiện để chương trình dự án đưa vào kế hoạch đầu tư năm: - Chỉ đưa vào kế hoạch đầu tư hàng năm chương trình, dự án ký hiệp định chắn có khả rút vốn năm kế hoạch - Căn vào tiến độ thực dự án, mức đóng góp bên Việt Nam, việc bố trí vốn đối ứng theo dự toán tiến độ thực duyệt - Kế hoạch rút vốn xác định xác để có khả tốn cho cơng trình, hạng mục cơng trình dự án thi công năm kế hoạch 3.2.6 Nâng cao hiệu lực tổ chức, quản lý, điều phối ODA Viện trợ không đơn tiền bạc Trên thực tế, kết hợp tiền bạc tri thức Bài học kinh nghiệm từ số nước khơng có lực việc quản lý, tổ chức, điều phối vốn ODA, sử dụng vốn vay không hiệu quả, dẫn đến cân đối tài chính, cấu, phát triển sai lệch với lực quốc gia, theo hướng trọng đến lực phù hợp với giai đoạn trước mắt trọng đến lực cần thiết cho tương lai, tạo hội cho tham nhũng, dẫn đến tình trạng nợ nần chồng chất lệ thuộc vào nước ngồi Vì vậy, nhóm giải pháp nâng cao hiệu lực tổ chức, quản lý, điều phối ODA tập trung vào nội dung sau: - Tập trung quản lý, sử dụng vốn ODA theo đầu mối thống Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc, tạo điều kiện dễ dàng cho cơng tác điều phối, đồng thời khuyến khích nhà tài trợ bỏ vốn vào dự án nằm chiến lược chung quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc - Quản lý tập trung đảm bảo việc kiểm soát khơng sách mà tài chính, điều thúc đẩy trách nhiệm khả sẵn sàng huy động vốn - Đơn giản hóa thủ tục quản lý, quy định hành tạo điều kiện cho việc thực thuận lợi dự án nâng cao hiệu công tác theo dõi dự án, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn - Khơng ngừng phát huy vai trò làm chủ phía Việt Nam trình 71 tiếp nhận sử dụng vốn ODA, vai trò làm chủ thể khâu đề xuất nhu cầu, hình thành thiết kế dự án, tổ chức thực theo dõi đánh giá dự án - Hướng dẫn quản lý tác nghiệp, thường số quan có thẩm quyền phủ đưa cần phải làm rõ thống - Nhà nước cần phải có lực quản lý nợ, kiểm sốt nợ, theo dõi cam kết tài đảm bảo cho tài khoản nợ thực Cần có số chế theo dõi, quản lý nợ nước hữu hiệu - Cần xúc tiến trình giải ngân vốn ODA theo hướng nhanh chóng, minh bạch: Bộ Tài cần hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý việc rút vốn nguồn vốn ODA tinh thần cải tiến thủ tục quản lý, cấp phát vốn theo quy định Luật Ngân sách nhà nước, kiểm tra sau khoản chi từ nguồn vốn nước ngồi Kiểm sốt việc rút vốn quan liên quan, xác định thời gian xử lý hồ sơ rút vốn - Cần phân cấp rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn Sở, ban, ngành nhằm đảm bảo cho trách nhiệm quản lý, điều phối dự án Theo báo cáo “Việt Nam, vấn đề khuyến nghị quản lý, thực dự án ODA” WB/JBIC/ADB, cho “Chính phủ khơng phân cấp thỏa đáng cho quan chủ quản, ban quản lý chương trình, dự án có quyền hạn hạn chế nhiều quan có thẩm quyền quan tư vấn can thiệp vào trình định ban này” - Tạo lập chế quản lý cho ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm toàn diện dự án từ khâu chuẩn bị khâu thực hiện, nghiệm thu vận hành dự án trước chủ đầu tư đối tượng thụ hưởng Xác định rõ ràng tính pháp lý ban quản lý dự án theo hướng đảm bảo tính chuyên nghiệp, tăng cường tính minh bạch, chống khép kín tự chịu trách nhiệm - Chủ đầu tư với tư cách người đại diện pháp nhân Nhà nước việc sử dụng nguồn vốn, phải chịu trách nhiệm cụ thể trước Nhà nước cơng trình tiến độ chất lượng Đồng thời quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu định Từ buộc chủ đầu tư phải phải lựa chọn ban quản 72 lý dự án thực có chất lượng phù hợp với u cầu cơng việc, tránh tình trạng khép kín quản lý đầu tư xây dựng - Xây dựng quy chế làm việc ban quản lý dự án cách chặt chẽ, có sách đãi ngộ, có kinh phí hoạt động rõ ràng, minh bạch Đồng thời, có chế độ thưởng, phạt nghiêm minh: cơng trình khơng bị thất thốt, đạt yêu cầu chất lượng, tiến độ chủ đầu tư có chế độ khen thưởng Ngược lại, qua tra, kiểm tra, công chức cán ban quản lý dự án có sai phạm xử lý kỷ luật nghiêm khắc, người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm liên đới 3.2.7 Cải thiện chia sẻ thông tin, thúc đẩy quan hệ đối tác Cần thiết lập hệ thống thông tin đầy đủ dự án ODA, ngồi thơng tin có, cần phải cập nhật thêm thời gian thực hồn thành, tính cấp thiết, vướng mắc chờ giải quyết, đội ngũ quản lý dự án… nhằm giúp quan nhà nước việc hoạch định, nắm bắt tình hình giải vướng mắc liên quan tới dự án ODA Dự án ODA thực thành cơng hai phía có hiểu biết lẫn nhau, phối hợp với thực Các thảo luận cởi mở hai nhiều bên giúp tìm khó khăn, vướng mắc để kịp thời có hướng tháo gỡ, giải Đồng thời để có mối quan hệ đối tác có hiệu lĩnh vực viện trợ đòi hỏi có cam kết thực ngun tắc cơng khai, minh bạch, tránh tình trạng hiểu lầm bất đồng thường xuyên đối tác Xây dựng, củng cố niềm tin lực, khả Việt Nam cộng đồng nhà tài trợ quốc tế Cả hai bên phải nỗ lực tăng cường hiểu biết hỗ trợ lẫn Cần có thương thảo quan phủ nhà tài trợ để tới thống thủ tục, sách có vận dung linh hoạt chương trình cụ thể Trong mối quan hệ hợp tác phát triển, Việt Nam cần tránh bị phụ thuộc vào viện trợ sở ưu tiên xây dựng lực bền vững quốc gia, sử dụng có hiệu nguồn vốn vay nguồn vốn viện trợ, tăng tiết kiệm, nâng cao tính hiệu phân bổ nguồn lực thơng qua khuyến khích, cạnh tranh, tăng cường, áp dụng chế thị trường 73 3.2.8 Nâng cao chất lượng đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư Một nguyên nhân gây chậm trễ việc thực dự án chất lượng cơng tác chuẩn bị đầu tư yếu kém, đặc biệt khâu lập dự án đầu tư ban đầu Dự án phải làm làm lại nhiều lần, tốn nhiều thời gian chi phí Tổng chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ 0,5-15% vốn đầu tư dự án định đến hiệu 85-99,5% vốn đầu tư dự án giai đoạn thực đầu tư Thực tế, dự án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật thường có quy mơ vốn đầu tư lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, việc xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật khơng gặp khó khăn Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập dự án bao gồm: - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán kinh tế, cán kỹ thuật lập dự án cấp, ngành Tuyển chọn người có lực giàu kinh nghiệm, thực dự án tương tự; - Các dự án ODA đầu tư phát triển CSHT kỹ thuật phải có mục tiêu pháp lý rõ ràng; - Trong q trình lập dự án cần có nghiên cứu, đánh giá, phân tích tỷ mỷ, dựa luận có tính khoa học khía cạnh dự án: khía cạnh kỹ thuật, khía cạnh tài chính, khía cạnh thị trường, khía cạnh kinh tế xã hội khác; - Đối với dự án phức tạp tuyển chọn cơng ty tư vấn nước quốc tế thông qua đấu thầu tuyển chọn tư vấn Công tác đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn cần phải cải tiến theo hướng minh bạch, công có tính xác cao; - Trong q trình lập dự án cần ý đến tiêu tài chính: giá trị ròng (NPV), tỷ số hồn vốn nội (IRR) phân tích lợi ích kinh tế xã hội dự án sở nhà tài trợ xem xét tính khả thi dự án định tài trợ - Phải có phương án giải vấn đề tái định cư giai đoạn đầu chuẩn bị dự án Việc chậm trễ dự án phát triển sở hạ tầng chủ yếu khâu giải phóng mặt tái định cư Phải tính đến lợi ích hợp pháp người dân khu vực bị giải tỏa, tái định cư mà giải việc làm cho người dân bi đất canh tác, nhà ở, địa điểm kinh doanh - Cần có phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ khâu chuẩn 74 bị dự án Do trình chuẩn bị dự án nhà tài trợ khác với phía Việt Nam, nên phải đảm bảo hài hòa để giảm nhẹ gánh nặng cho Chính phủ Việc chia sẻ thông tin, tham khảo ý kiến quan đối tác, phối hợp chủ động tích cực nhà tài trợ Chính phủ chiến lược phát triển ngành bên chia sẻ đạo kiên Chính phủ quan trọng 3.2.9 Nâng cao chất lượng đẩy nhanh tiến độ thực dự án Để nâng cao chất lượng đẩy nhanh tiến độ thực dự án, cần phải thực tốt nhiệm vụ sau: + Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng: - Thực tốt công tác xã hội hóa đầu tư, cho phép nhân dân tham gia tìm hiểu, đóng góp ý kiến quy hoạch giao thơng, cấp, nước tồn tỉnh Từ đó, dân hiểu chấp hành tốt cơng tác giải phóng mặt bằng; - Xây dựng chế đền bù thoả đáng, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân; - Chính quyền tỉnh, sở, ban, ngành, huyện thành thị thực nhanh chóng thủ tục cấp đất, cấp giấy phép xây dựng khu tái định cư phục vụ cho cơng tác di dân, giải phóng mặt bằng; + Tổ chức tốt công tác đấu thầu, mua sắm thiết bị công nghệ: Công tác xây dựng, lắp đặt cơng trình kết cấu hạ tầng sử dụng đến khối lượng lớn máy móc, thiết bị, cơng nghệ Thông thường việc mua sắm thiết bị công nghệ thực thông qua đấu thầu, mua sắm, lựa chọn nhà cung cấp Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu thầu mua sắm: - Phân chia gói thầu hợp lý đảm bảo nguyên tắc kỹ thuật, công nghệ, quy mô, thời gian địa điểm thực hiện; - Hồ sơ mời thầu phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, rõ ràng, tránh gây hiểu sai, hiểu lầm nhà thầu, tạo thuận lợi cho khâu đánh giá hồ sơ dự thầu; - Các tiêu chí thang điểm đánh giá phải hợp lý phù hợp với thông lệ chung quốc tế, cho phép lựa chọn nhà thầu có đủ lực cung cấp hàng hóa, vật tư, có kỹ thuật phù hợp với trình độ phát triển chung nước; - Các chuyên gia hội đồng xét thầu phải đủ lực chuyên môn 75 kinh nghiệm đánh giá hồ sơ dự thầu; - Phải chấp hành nguyên tắc, quy trình, thủ tục đấu thầu đảm bảo hiệu quả, công bằng, minh bạch; - Trong giai đoạn thương thảo ký kết hợp đồng, phải sử dụng đội ngũ cán có lực, có tài thương thảo, có kinh nghiệm thực hợp đồng mua bán + Nâng cao chất lượng thiết kế kỹ thuật tổng dự toán: Chất lượng, hiệu tiến độ thi công dự án ODA hạ tầng kỹ thuật phụ thuộc nhiều vào thiết kế kỹ thuật tổng dự toán Chất lượng thiết kế kỹ thuật tốt giảm chi phí, rút ngắn thời gian thi công nâng cao chất lượng cơng trình Một số giải pháp chính: - Thiết kế kỹ thuật cơng việc phức tạp đòi hỏi phải có chun gia chun sâu khía cạnh kỹ thuật dự án Phải sử dụng cá nhân, tổ chức có chun mơn sâu giàu kinh nghiệm thiết kế kỹ thuật dự án tương tự; - Đối với dự án phức tạp thuê tư vấn thiết kế Phải tổ chức tốt công tác đấu thầu từ khâu lập hồ sơ mời thầu, xét thầu lựa chọn nhà thầu, đảm bảo tính minh bạc, cơng Lựa chọn nhà thầu có đề xuất kỹ thuật hợp lý, phù hợp với trình độ, khả tiếp nhận nước; - Thực tốt công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật: cần xem xét kỹ lưỡng hợp lý giải pháp thiết kế, phù hợp thiết kế kỹ thuật với nội dung phê duyệt định đầu tư + Thực tốt công tác giám sát đánh giá dự án: Giám sát dự án trình kiểm tra, theo dõi dự án tiến độ thời gian, chi phí tiến trình thực nhằm đánh giá thường xuyên mức độ hoàn thành đề xuất biện pháp, hành động cần thiết để thực thành công dự án Tăng cường công tác giám sát đánh giá dự án bao gồm: - Tăng cường quản lý tiến độ thời gian, đảm bảo yêu cầu kế hoạch thông qua việc thường xuyên cập nhật thông tin tiến độ thực dự án; - Quản lý chi phí phạm vi ngân sách duyệt; - Theo dõi tình hình tồn chương trình, dự án, hạng mục, cơng trình tỷ lệ giải ngân vốn nước, vốn nước ngoài, khối lượng vốn 76 nước thực hiện, khối lượng vốn ODA thực hiện, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch; - Phát kịp thời tình bất thường nảy sinh đề xuất biện pháp giải quyết; - Thường xuyên đánh giá, tổng hợp tình hình thực dự án ODA lập báo cáo đánh giá tiến độ thực dự án; - Thiết lập phận chuyên trách, theo dõi, quản lý dự án ODA, thực nhiệm vụ: + Giám sát kế hoạch: Xây dựng kế hoạch đầu tư đầu năm cho dự án ODA, thực kiểm tra dựa sở so sánh thực tế với kế hoạch Thường xuyên cập nhật số liệu thực tế để so sánh với kế hoạch nhằm phát chênh lệch, kịp thời điều chỉnh lại cơng việc; + Giám sát chi phí: So sánh chi phí thực tế với chi phí kế hoạch, khả chi phí vượt trội phát hiện, phân tích xử lý kịp thời Đồng thời cung cấp thông tin cho bên liên quan để kịp thời bố trí vốn đối ứng; + Giám sát hoạt động: thực kiểm tra chất lượng đảm bảo chất lượng Thực báo cáo, cung cấp thông tin mức độ hồn thành cơng việc - Cần phải nâng cao hiệu lực công tác quản lý đánh giá hậu dự án (khi cơng trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng): Sở KHĐT phối hợp ban quản lý dự án chủ quản thông qua công tác báo cáo, kiểm tra thường xuyên định kỳ, nhằm kịp thời phát trở ngại phát sinh để kịp thời có hướng giải Cơng trình cần giao cho đội chun trách, thực công tác tu, bảo dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng tuổi thọ cơng trình Sở KHĐT, nhà tài trợ phối hợp với bộ, ban, ngành chủ quản tiến hành kiểm tra, đánh giá dự án sau năm, 10 năm, 20 năm nhằm rút học thực tiễn cho việc triển khai chương trình dự án 3.3 Điều kiện thực giải pháp nâng cao hiệu quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 3.3.1 Về phía Nhà nước - Chính phủ cần tiếp tục phát huy vai trò quan đầu tàu quản lý dự án ODA với việc định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thu hút sử dụng ODA 77 cho thời kỳ, phê duyệt danh mục, nội dung chương trình, dự án Điều hành vĩ mơ việc quản lý thực chương trình, dự án ban hành văn pháp luật quản lý sử dụng nguồn vốn ODA Chính phủ cần quy định rõ ràng, rành mạch chức năng, nhiệm vụ quan quản lý sử dụng ODA cho việc đảm bảo việc quản lý không chồng chéo phải thật chặt chẽ Chính phủ tiếp tục ban hành văn dạng luật hướng dẫn nhằm nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính đồng văn thủ tục phù hợp với tình hình thực tế; - Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ tài phối hợp với quan hữu quan nhà tài trợ xem xét, rà soát văn liên quan đến điều hành quản lý dự án theo hướng đơn giản hóa quy trình thủ tục ODA; - Bộ Tài chủ trì phối hợp quan liên quan xây dựng hồn thiện chế quản lý tài chính, phổ biến hướng dẫn cụ thể để thực tốt việc quản lý tài chương trình dự án ODA lĩnh vực đầu tư phát triển CSHT kỹ thuật địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 3.3.2 Về phía tỉnh Vĩnh Phúc - UBND tỉnh Vĩnh Phúc bố trí cán có lực, làm việc tồn thời gian cho chương trình, dự án ODA Ban quản lý ODA tỉnh Vĩnh Phúc - Có sách ưu đãi với cán dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán học tập, nâng cao trình độ phát huy hết lực làm việc - Hiểu thực tốt nội dung, quy định Hiệp định ký kết Việt Nam với nhà tài trợ nhằm sử dụng hiệu nguồn vốn dự án kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương - Tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ, Bộ Ngành, nhà tài trợ phối hợp đạo, theo dõi, đánh giá việc thực chương trình dự án ODA lĩnh vực CSHT kỹ thuật - Có tham mưu, tư vấn lên Chính phủ để cải thiện môi trường đầu tư Tỉnh, tăng thu hút chương trình dự án ODA tỉnh nhà 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG Như vậy, với mục tiêu phát triển kinh tế nói chung thơng qua phát triển hệ thống CSHT kỹ thuật Tỉnh, chương nêu định hướng mục tiêu tỉnh Vĩnh Phúc việc thu hút nguồn vốn ODA đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn ODA cho đầu tư phát triển CSHT kỹ thuật địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian tới 79 KẾT LUẬN CHUNG Nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển CSHT kỹ thuật cho Việt Nam nói chung tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng nguồn quan trọng chiến lược phát triển quốc gia Chính vậy, để nguồn vốn phát huy mạnh mẽ vai trò u cầu việc quản lý điều thiết yếu Thơng qua việc hệ thống hóa nhận thức ODA CSHT kỹ thuật; luận văn khái quát thực trạng quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển CSHT kỹ thuật địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tác động đến trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm gần Luận văn có phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển CSHT kỹ thuật địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, thành tựu đạt hạn chế nguyên nhân hạn chế đó; bước đầu đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển CSHT kỹ thuật địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kết nghiên cứu Luận văn nhằm góp phần phân tích, làm rõ khái niệm, nội dung, mục đích, yêu cầu hoạt động quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển CSHT kỹ thuật địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sở khoa học cho việc tham khảo định hướng hoạt động quản lý địa phương tỉnh quản lý nguồn vốn ODA đầu tư phát triển CSHT kỹ thuật Do thời gian nghiên cứu trình độ nhận thức kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định Kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo để Luận văn hoàn thiện 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tư, Thông tư số 01/2014/TT-BKH ngày 9/01/2014 hướng dẫn thực số điều Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 Chính phủ Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính, Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 hướng dẫn thực Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng Bộ Tài chính, Báo cáo tình hình tiếp nhận sử dụng vốn ODA vốn vay ưu đãi Bộ Tài giai đoạn 2005-2015 Bùi Trọng Cầu (1/2007), "Tiếp cận tổng thể quy hoạch hệ thống sở hạ tầng”, Tạp chí Xây dựng Chính phủ (2013), Báo cáo tổng hợp kinh nghiệm quốc tế đầu tư cơng Chính phủ, Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 09/11/2006 quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA) nguồn vốn vay ưu đãi nhà tài trợ Chính phủ, Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 giám sát đánh giá đầu tư Cổng thông tin – giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo UBND tỉnh, www.vinhphuc.org.vn, www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/HeThongChinhTriTinh/uybannhandan/Lists/LanhDa oUBNDTinh/View_Detail.aspx?ItemID=36, 13/01/2017 Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, Niên giám thống kê năm 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013 10 Phan Nhựt Duy Đoàn Ngọc Hiệp (2005), Quản lý dự án đầu tư xây dựng, NXB xây dựng, Hà Nội 11 Đại Thị Thu Hà (2015), Quản lý vốn đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật từ nguồn vốn ODA địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, luận văn thạc sĩ trường Đại học kinh tế quốc dân 81 12 Bùi Tiến Hạnh Phạm Thị Hoàng Phương (2005), Quản lý Tài cơng, Học viện Tài 13 Bùi Tiến Hạnh Phạm Thanh Hà (2008), Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, Học viện tài 14 Vũ Thu Hằng (2014), Tình hình đầu tư phát triển Cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, luận văn thạc sĩ trường Đại học thương mại 15 Phạm Trọng Mạnh (2006), Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Nxb Xây dựng, Hà Nội 16 Phan Duy Minh (2012), Tài quốc tế, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 17 Lê Thanh Nghĩa (2011), Nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn ODA Việt Nam, luận văn thạc sĩ trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 18 Nguyễn Bạch Nguyệt (2006), Giáo trình Lập quản lý dự án đầu tư, nhà xuất Thống kê, Hà Nội 19 Sở Kế hoạch Đầu tư Vĩnh Phúc (2013), Dự thảo Chương trình phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đô thị Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 20 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Kỷ yếu Vĩnh Phúc 20 năm đổi phát triển-2017 21 Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Nghị số 02/NQ-TU ngày 15/8/2005 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chương trình đầu tư xây dựng KCHT thiết yếu cho phát triển kinh tế - xã hội 22 Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XV 23 Trần Thanh Trúc (2015), Quản lý vốn ODA cho phát triển sở hạ tầng Ban quản lý dự án Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung, luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 24 Trung tâm hành cơng tỉnh Vĩnh Phúc, www.ipavinhphuc.vn, http://www.ipavinhphuc.vn/dieu-kien-tu-nhien-dan-so 25 Nguyễn Kim Truy (2010), Quản trị khoa học đại, NXB Thống kê, Hà Nội 82 26 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Báo cáo hiệu quản lý sử dụng vốn ODA vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước năm 2016 27 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 28 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 29 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 30 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2015 giai đoạn 2015-2020 31 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Tạp chí Tài doanh nghiệp tháng 3/2016 32 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Tạp chí Kinh tế dự báo số 18, tháng 7/2017 33 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20102015 tỉnh Vĩnh Phúc 34 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội sau 15 năm tái lập tỉnh 35 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Báo cáo tình hình thực Nghị số 02/NQ-TU ngày 15/8/2005 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chương trình đầu tư xây dựng KCHT thiết yếu cho phát triển kinh tế - xã hội 36 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2014), Chỉ thị số 15/CT-CT ngày 05/11/2014 tăng cường đẩy mạnh cơng tác tốn vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước 37 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2016), Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc 38 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2016), Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Tài tỉnh Vĩnh Phúc 83 39 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2017), Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 việc Ban hành quy định thực trình tự, thủ tục đầu tư dự án đầu tư công địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 84 ... quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật địa tỉnh Vĩnh Phúc Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN ODA CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CẤP TỈNH 1.1 Đầu tư phát triển. .. 10 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN ODA CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CẤP TỈNH 10 1.1 Đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật cấp tỉnh vốn ODA 10 1.1.1 .Đầu tư phát triển sở hạ. .. Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật cấp tỉnh Chương 2: Thực trạng quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc , Quản lý vốn ODA cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn